Page 1

OBSAH 18. ROÈNÍKU

2019 Plž

P lž

P lž

Plž

Plž

Plž

P lž

Plž

Plž Ž PL P Ž l L P Plž ž LŽ P P

P

Plž

Plž

Plž

Plž

PLŽ

Plž

lž lž

PL LŽ LŽ Ž

P

ž Pl Plž

PLŽ

lž Plž lž

PLŽ

LŽ ŽLŽ Ž

PLŽ lž

Plž PLŽ Plž Plž ž Pž lPlž PLŽ Plž LŽ PLŽ

PLŽ

PLŽPlž Plž PLŽ Plž Plž

PLŽ

LŽ PLŽ

lž lž Plž

Plž

PLŽ

PLŽ

Plž

Pl

Pl

P

P

ŽLP

PLŽ

Pl Pl

Plž

Plž

PLŽ

Plž

Plž

PLŽ

PL Plž Ž

Plž PlPl Pl Plž

Plž

PlžPlž

PlPlž ž PLŽ

Plž

Plž

ž Pl ž

Plž

P

Pl

lž Plž

P lž

PLŽ

Pl P lž

Plž

P

Plž

Plž

Plž

PLŽ

Plž Plž Plž Plž

PlPlžž

Plž

Plž

Plž Plž

PLŽ

Plž

Plž

PlžPlžPlž

Plž

PLŽ

Plž

Plž Plž

Plž

Plž

Plž

PlžPlž

Plž

Plž

Pl Plžž

Plž

Plž

Plž

ž PlPlž

Plž

lž Plž Plž ž l P PLŽ Plž Plž PLŽ Pl ž ž l PPlžPLŽ Plž Plž l ž Plž Plž P PLŽ Plž PlPžLŽ Plž Plž LŽP PlPlž l Plž lž P ž ž Plž Plž Plž ž P L P Ž P P Ž l l lž Pl Plž L ž PLŽ P PLŽ l P P Plž l ž PLŽ Ž Plž P Plž ž P Plž Plž P L l Plž L P ž ž Pl Plž Plž Ž Plž Plž Plž Plž PLŽ Plž PLŽ Plž PLŽ Plž Plž Plž Plž Plž Plž Plž P Plž Plž PLŽ l Plž Plž Plž Plž PLŽ Plž Plž Plž ž Plž Plž Plž Plž Plž Ž Plž PLŽ Plž Plž PlžPLŽ Plž PlžPL Plž


Obsah 18. roèníku

2

EDITORIAL Jana Horáková: 1/1; 2/1; 3/1; 4/1; 5/1; 6/1; 9/1; 10/1; 11/1; 12/1 Vladimír Novotný: 7-8/1

POEZIE David Brabec: Orace a kontemplace: Ohlédnutí I.; Není; Ohlédnutí II.; V rozvalinách; Kaple III.; Nožem køižován; Zastavení; V aleji; Kaple IV.; Kaple V.; Božích muk; Kostel; Tváøe apoštolù; Ticho; Bezèasí; Ohlédnutí III.; Kapky; Nìkdy – 4/2 Václav Engler: Ledové slunce zhluboka dýchá: Stopy ve snìhu; Sen o Adamovi; Slunce sklánìjící se nad smíšeným lesem; Pøístav; Zimní slunovrat; Mìsto pøed rozbøeskem – 2/4 Karla Erbová: To døevo bude pamatovat: Už bila druhá?; Možná jen osud zakolísal; Drolí se dech; „Èasy jsou spanilé a…“; Slyšíš ty pily?; Nehømí tu ticho?; Kdo obèas hladil kámen proti srsti – 10/2 Kvìta Monhartová: Historie se píše runovým písmem – 11/2 Jiøí Pejla: Až sem zavítají argonauti: Asfaltové moøe; Route 66; Vyschlý potok; Temná a ozáøená; Labyrint svìta; Blesk – 5/2 Hana Šimrová: Studna – 9/2 Pavel Štýbr: Klubko básní: „Pod koøeny ve vývratu…“; „Ve frontì u doktora chlapùm ukazuji…“; „Duby jsem vysázel…“; „Stromy jasnì deklarovaly…“; „Z hnízd vybírám kukaèèí vejce…“; „Trávu pochválit…“; „Co je to za život bez psa…“; „Na zahradì dojídám…“; „Jsou to ještì dìti…“; „Vodník se na mne zahanbenì obrací…“; „Našinec hodlá vyslovit…“; „Jarní paprsky…“; „Cokoliv udìláš pro mého nejmenšího…“; „Tváøil jsem se uraženì naštvanì…“; „Optimistické mraky na letní obloze…“; „Oèekávali návrat Ježíše Krista…“; „Rybníèek a oøech vlašský…“ – 12/2 Václav Toucha: Zem je k neudržení když zjara vydechuje: Èasosbìrné lpìní; Nìkteré básnì; Zanechat ponechané; Na pastvinách úžasu; Jako bych psal celým tìlem; Co se to snažíme øíkat; Veden za ruku všeteènými klasiky; Ta tma byla bezprstá – 3/2 Eva Válková: Jsme plamen svíèky: „Položíš ruce…“; „Bonboniéra dnù…“; „Rosa…“; Pršíš; Pùlmìsíc; „Ráno ostøice…“; „Jsi moje svìtlo…“; „Dal jsi mi…“; Na dobrou noc – 1/2 Alena Vávrová: Je jako sklo: Snìží to; Mirror Black Mirror; Mé tìlo sedí; Báseò; Požíraèka; Nezlomná dùvìra; Jako ten medvìd; Musím se smát – 2/2 Bohumil Ždichynec: Tøetí tisíciletí: Eklektický dìj; Mìsto sdílí ekumenický pøíbìh; Svìt se promìòuje; Životní hra; Rub a líc; Souvislosti; Vhled do minivesmíru; Samá voda; Blackout; Delfská ozvìna; Za dveømi budoucnost; IQ stvoøení; Duše andìla; Je poznání poznatelné?; Jak žít? – 6/2

PRÓZA Karel Adamus: Dva pøíbìhy: Ukázka; Ne aby – 2/6


Obsah 18. roèníku

Vladimíra Brèáková: Františka Mokošová – 10/4 Tereza Èermáková: Štafeta života – 1/6 Karla Erbová: Lotova žena – 4/5 Ivo Fencl: Devìt spisovatelù a desátý kritik – 6/4 Václav Gruber: Táta je jistej… (Mater certa, pater incertus?) – 5/4 Dagmar Hermannová: Figurína a žebrák – 9/3 Tamara Kopøivová: Lázeòská – 1/4 Jitka Prokšová: Hra na schofku – 11/4 Alena Vávrová: A pak že jsou Nìmci zlí! – 12/4

CENA BOHUMILA POLANA Vojtìch Nìmec: Transplant-trend vládne svìtu! (PR anotace distributora) – 12/7

CENY PLŽE Vladimíra Brèáková: Zamlada zalistovala bych v pamìti: Silná slabost; Listy z babièèina deníku; Vzpomínka – 3/8 Milan Èechura: Øeèi a myšlenky – 3/5 Jitka Prokšová: Tušení souvislosti – 3/3

JUBILEUM Milan Èechura: Jubileum – 12/6 Petr Kersch: Pan Štajnfest a carevna – 2/7 Karel Pexidr: Uèitelka – 11/6

PØEDZVÌSTI Karolina Tetzeli: Teorie pøirozeného výbìru I.: V. Nìco jako dobrá veèeøe; VI. O tom žádná – 1/9 Karolina Tetzeli: Teorie pøirozeného výbìru II.: VII. Unavená feministka zhovadilá; VIII Výcvikový tábor trapného flirtování – 2/10 Karolina Tetzeli: Teorie pøirozeného výbìru III.: IX. Moèálem èerným kolem bílých skal; X. Rozpolcená èerná, bílá – 3/9 Karolina Tetzeli: Teorie pøirozeného výbìru IV.: XI. Generace nìžných lásek – 4/16 Karolina Tetzeli: Teorie pøirozeného výbìru V.: XII.: Návrat k dementovi, který vrhá nože; XIII. Lži, sex a palubní lístek – 5/7 Karolina Tetzeli: Teorie pøirozeného výbìru VI.: XIV. Neuè mì, jak má vypadat láska…; XV. Monolog, který se O. nepodaøilo zaznamenat; XVI. Entita carského dùstojníka – 6/7

3


Obsah 18. roèníku

Karolina Tetzeli: Teorie pøirozeného výbìru VII.: XVII. Brunova perioda – 9/10 Karolina Tetzeli: Teorie pøirozeného výbìru VIII.: XVI. Promiskuita jí (ne)sluší – 10/10 Karolina Tetzeli: Teorie pøirozeného výbìru IX.: XIX. Zlomené natøikrát – 11/13 Karolina Tetzeli: Teorie pøirozeného výbìru X.: XX. Smích všech empatických trpitelek – 12/13

DRAMOLET Arnold Nowicki: Vídeòská derniéra – 9/5

ZPÌVNÍK Stanislav Bukovský: Ach, padá, padá rosièka – 4/12 Stanislav Bukovský: A mám já køepelinku – 3/12 Stanislav Bukovský: Andulka konopì moèila… – 5/12 Stanislav Bukovský: Blaze tomu – 10/12 Stanislav Bukovský: Èas radosti – 12/12 Stanislav Bukovský: Dìvèe z Lišnì spadlo z višnì – 2/12 Stanislav Bukovský: Jaro to je krásný èas… – 6/12 Stanislav Bukovský: Mìla jsem holoubka v truhle zavøeného… – 11/12 Stanislav Bukovský: Ta naše Anièka – 9/12 Stanislav Bukovský: Zpìvník malièkých – 1/12

MALÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Jan Jelínek: boss – chalva – 1/13 Jan Jelínek: ikozaedr – kosmetika – 2/13 Jan Jelínek: kovboj – observace – 3/13 Jan Jelínek: observatoø – roquefort – 4/13 Jan Jelínek: rombus – turistika – 5/13 Jan Jelínek: turné – vodafon – 6/14 Jan Jelínek: Dodatky – 9/13

Z ODKAZU Karel Trinkewitz: Pøíbìhy I.: Pøíbìh Milana Machovce; Pøíbìh Higgsova bosonu; Pøíbìh filosofa – 1/14 Karel Trinkewitz: Pøíbìhy II.: Smutný pøíbìh; Pøíbìhy mých obrazù; Pøíbìh vykradené hrobky; Pøíbìh padìlaného obrazu; Pøíbìh z 10. bøezna 1998 – 2/14

4


Obsah 18. roèníku

Karel Trinkewitz: Pøíbìhy III.: Tøi snové pøíbìhy; Pøíbìh pavouèka; Pøíbìh z gymnázia; Snový pøíbìh – 3/16 Karel Trinkewitz: Pøíbìhy IV.: Pøíbìh Maxe Jakoba; Pøíbìh mého otce; Pøíbìh Helmuta Lohnera; Pøíbìh s Hrabalem; Pøíhoda s Brechtem – 4/10 Karel Trinkewitz: Pøíbìhy V.: Minipøíbìhy; Pøíbìh nenaplnìné lásky; Pøíbìh mé knihovny – 5/10 Karel Trinkewitz: Pøíbìhy VI.: Pøíbìh Delacroixova Voru Medusy; Pøíbìh z mého èlenství v PEN klubu a v sociálnì demokratické stranì; Pøíbìh Waltera Jense a Lenky Reinerové – 6/10 Karel Trinkewitz: Pøíbìhy VII.: Pøíbìh mých deníkù – 9/14 Karel Trinkewitz: Pøíbìhy VIII: Pøíbìh Ginky Steinwachs – 10/16 Karel Trinkewitz: Pøíbìhy IX.: Pøíbìh Pepíka Hlinomaze – 11/8 Karel Trinkewitz: Pøíbìhy X.: Pøíbìh kopce Boøeò nad Bílinou; Pøíbìh Miroslava Sulana (je také pøíbìhem mým); Pøíbìh blízké smrti laureáta Polanovy ceny – 12/10

EPIGRAMY Jiøina Fuchsová: Nesametovì porevoluèní: Epigram emigrantský; Epigram o odvìké moudrosti; Epigram pro èeský konzulát v Los Angeles, který Spoluèechy bez èeského obèanství na párty nezve; Rozlouèení – 10/13

SNY Ivo Fencl: Tajnosti vysavaèe – 1/15

PLZEÒSKÉ DVORKY David Rùžièka: Bílé nároží – 6/15 David Rùžièka: Bývalá elektrotechnika – 11/10 David Rùžièka: Café Vídeòka - 9/16 David Rùžièka: Dùm U Zlatého slunce – 12/15 David Rùžièka: Chotìšovský dùm a renesance – 5/15 David Rùžièka: Kavárna Orient Coffee – 2/19 David Rùžièka: Pekárna v Pražské ulici – 4/17 David Rùžièka: Pivovar a hradby – 3/18 David Rùžièka: Plzeòské biskupství – 1/19 David Rùžièka: Øemeslnické domky na rohu Veleslavínovy a Sedláèkovy – 10/14

POSTPRAVDY Stanislav Bukovský: Bez diskuse – 12/16 Stanislav Bukovský: Jak korektnì milovat – 3/14

5


Obsah 18. roèníku

Stanislav Bukovský: Lex podnikatel – 2/16 Stanislav Bukovský: Neuveï nás v pokušení – 10/17 Stanislav Bukovský: Obrázkování – 11/14 Stanislav Bukovský: Panta rhei – 9/17 Stanislav Bukovský: Píseò písní – 6/16 Stanislav Bukovský: Rozumní Japonci – 4/18 Stanislav Bukovský: Sláma v botách, v zadnici oj – 1/20 Stanislav Bukovský: Žena mužena – brána pekla – 5/16

KAPKY DEŠTÌ Jan Hrad: Muži na koni – Druhá míza – 6/19 Arnold Nowicki: Jaro – 3/15 Romana Schuldová: Budeš tichounce poslouchat rekviem – 2/18 Eva Válková: Tolikrát milostnì: Taková píseò; Love song; „Všechny…“ – 12/18 Bohumil Ždichynec: Poezie je komunikací krásy – 11/17

O VŠEM MOŽNÉM Ivo Fencl: Lenochovy asociální útìky – 11/16 Lidmila Janková: Vùnì – 12/19 Daniela Kováøová: Slovo o slovì – 5/14 Jana Lexová: Kuøátka – 4/14 Vhrsti: Jak jsem se stal zneuznaným umìlcem – 6/13

PLŽ SMAJLÍK Stanislav Sedlák: Dìjin vìèný èinitel: Vývoj spojenectví; Osud politikù; U televizních zpráv; Starodávná; Inzerát; Výstraha; Internetová generace; Dìjiny?; Neochvìjnì – 6/18 Iva Sýkorová: Dvì veršovánky: Stará stodola nejlépe hoøí; Reklama na barvu na vlasy – 10/15

MLADÝ ZÁPAD Martin Bryndaè: Ze snù jsou jen rozbité støepy: Smetištì prázdných duší; Procházka parkem; Nezoufej; Most života; „Cítíš bolest a strach…“; Sen – 2/20 Jindøich Èech: Hlídaè u brány rozednìní: Kouzelník sta rùží; Mládí; Psí víno; Vyprávìní; Dívka z pohlednice; Nicky – 10/19 Kristýna Drnková: Holèièí tajnosti: Faleš v tváøi; Hádanka tìžká; Láska z lavice; Stud; Sedm pádù pro tebe, a tì duše nezebe; Zmrzlá okna; Z první A; Nebýt na svìtì poezie – 6/20

6


Obsah 18. roèníku

Štìpán Kuchlei: A nebe se rozlilo: Moelfre; Camaes; Mandalay blues – 1/21 Vít Procházka: Nebylo vlastnì nic: Kodrcáme; Neumírej; Na melodii A Groovy Kind Of Love; Akrostich; Xavier; Zelená; Køídla se nehluènì zvedala – 5/18 Matyáš Rudolf: Køídla – 4/19 Tereza Rùžièková: Nesentimentálnì zní: Burleskní balada; Pochybné odpuštìní – 12/20 Eva Svobodová: Èísla a písmena – 4/21 Václav Štrunc: Èas uzrává do metafor: Užraná krajina; Údiv; Dokonavá – 11/18 Karolína Vlèková: Bouøe v naší nevinnosti: „Tìlo na tìlo…“; „Byl jsi tu…“; „Jako malá jsem si hrávala…“ – 9/19 Markéta Zvolánková: Evegreen – jaro života: List; Hádej; Vzpomínka; Nespoutaná; Koncert; Zodpovìdnost; Upøímnost; Vezmi si pøíklad! – 3/19

(NE)KRITICKY Stanislav Bukovský: Privatissimum Iva Fencla (Ivo Fencl: Obèan Starého Plzence) – 4/23 Milan Èechura: Miluji bedekry (David Rùžièka: Kalendáø plzeòský 2019 – Bedekr po staré Plzni) – 6/22 Karla Erbová: Jak nebýt lunou a pøitom být (Romana Schuldová: Chtìla bych být lunou) – 11/19 Ivo Fencl: Autorka ze Zbùchu oplývá fantasií (Radmila Irrlacherová: Kolobìh vìèného dìní) – 11/20 Ivo Fencl: David Rùžièka provádí Plzní (David Rùžièka: Kalendáø plzeòský 2019 – Bedekr po staré Plzni) – 6/23 Ivo Fencl: Strážci èasu Vlastislava Tomana (Vlastislav Toman: IKS. Strážci èasu) – 3/22 Ilona Gruberová: Na konci ptaèích pøíbìhù Vlasty Špinkové (Vlasta Špinková: Na konci ptaèích pøíbìhù) – 9/21 Ilona Gruberová: Petr Švácha v zahradì èasu (Petr Švácha: V zahradì èasu) – 10/22 Ilona Gruberová: S Evou Hubatovou pøed Posly mého zítøka (Romana Schuldová: Poslové mého zítøka) – 1/22 Ladislava Lederbuchová: Šváchùv básnický èas (Petr Švácha: V zahradì èasu) – 10/21 Vladimír Novotný: Pøemítání nad tratolišti poezie (Václav Toucha: Jettatura) – 2/22 Vladimír Novotný: Šestisetstránková pocta (Zdenìk Barborka: Hommage) – 5/20

7


Obsah 18. roèníku

8

Marta Ulrychová: Dramata podle Marie, Magdaleny a Anny (Marie Korandová: Západoèeská dramata J. K. Tyla) – 3/21 Karolína Válová: Tøetí jezdec apokalypsy nesundává nohu z plynu (Miroslav Sosoi: Èerná dvojka) – 5/22

ZPÌTNÉ ZRCÁTKO Ivo Fencl: Osud Josefa S. Bukovského (Jaroslav Bukovský, Stanislav Bukovský: Josef Sobìslav Bukovský) – 9/23 Ivo Fencl: Pastely veršem i pastelem (Václav Malina: Pastely) – 12/22

NÌCO SE STALO Gabriela Špalková: Karel Pexidr a neuvìøitelné životní jubileum – 11/23

LISTY ASON-KLUBU è. 251 – 1; è. 252 – 2; è. 253 – 3; è. 254 – 4; è. 255 – 5; è. 256 – 6; è. 257 – 7/8; è. 258 – 9; è. 259 – 10; è. 260 – 11; è. 261 – 12

LETNÍ LITERÁRNÍ DVOJÈÍSLO Natálie Altmanová: Zatím bez názvù: „bylo to prostý…“; „možná musíš zaspat únavu…“; „tvùj oblíbenej song…“; „musíš se orientovat…“ – 7-8/30 Karel Hrubý: Vzdorná žába z Roudné - 7-8/24 Ivo Hucl: Písnì popela: „Nad hlavami pivonìk…“; „V letní bouøi…“; „Osamìle líbám...“; „Tvých opuštìných rtù…“; „Setmìlo se…“; „Za deštivých nocí…“; „Leden…“; „Smích hostù utichl…“; „Skoè, skoè…“; „Pøed vzteklým…“; „Pro chrobáka…“; „Kudy dál?...“; „Ticho pohlcuje krutost…“; „Když padneš do prachu…“; „Šelest osikového listí…“; „Pøi svém bloudìní…“; „Tento okamžik…“; „Hodiny káže o bohu…“; „Tolik nadìje…“; „K nebi stoupá dým…“; „Hovno letícího racka…“; „Vánek utichl…“; „V poledním slunci…“; „Motýle…“; „Slova údivu…“; „Nekoneèný smutek…“; „Pùjète mi své dítì, pavouèci…“; „Nebe se protrhlo…“; „Sklízím celer…“; „Drobná sýkorka…“; „V naprostém tichu…“; „V Slzách svatého Vavøince…“; „Slunce každý den zapadá…“; „Chrámové zvony utichly…“; „Nikdy nejsem dost pøipraven…“; „Za oponou z mlhy…“; „Západ slunce…“; „Na proslunìné stráni…“; „Když taje sníh…“; „Pøed sochou Krista…“; „Za rozbøesku…“; „Ze skal Saturnie…“; „Z touhy po létání…“; „Hlas poledního zvonu…“; „Jarní potok…“; „V kolébce mìsíce…“; „Hejno vran…“; „Na tìle mrtvého lína…“; „Do prvních mrazù…“; „Vyplašená srna…“; „V korunách javorù…“; „Letící vrána…“ – 7-8/ 2 Jiøí Koláø: Z pamìtí šumavského pošáka – 7-8/22 Jindøich Koneèný: Tužky – 7-8/9 Evžen Pìnkava: Zapomenutý Západoèech Zoder – 7-8/33 Karel Trinkewitz: Sociologie mìsta ve vztahu k románu – 7–8/20 Luboš Vinš: Posedlost – 7–8/5

Profile for Knihovna Plzeň

Plž - Obsah 2019  

Knihovna města Plzně: časopis Plž - Plzeňský literární život - obsah za rok 2019

Plž - Obsah 2019  

Knihovna města Plzně: časopis Plž - Plzeňský literární život - obsah za rok 2019

Advertisement