Page 1

ČESKOSLOVENSKÉ HISTORICKÉ „OSMIČKY“ Výběrová bibliografie z fondu Knihovny města Plzně

© Knihovna města Plzně, 2018


Úvod Československé historické „osmičky“ Osmičkové roky v našich dějinách 20. století představují několik význačných historick ých mezníků. Především léta 1918, 1938, 1948 a 1968 v sobě koncentrují události nebo jejich vyústění, které významně měnily podobu našeho státu. Zároveň se v těchto klíčových momentech naše národní dějiny dotýkají velkých světových událostí a procesů. Prvním zlomovým rokem minulého století se stal jednoznačně rok 1918. Celému evropskému kontinentu přinesl konec první světové války, českému národu k památnému dni 28. 10. 1918 vyhlášení samostatné Československé republiky v čele s prvním prezidentem T. G. Masarykem. Další důležité osmičkové roky již bohužel neprobíhaly ve znamení radostných událostí; v roce 1938 došlo ke vzniku tzv. druhé republiky a také k záboru Sudet (příhraničních oblastí ČSR) na základě Mnichovské dohody z 29. září 1938. S datem 25. února 1948 je pak spojeno dokonání tzv. komunistického puče, v jehož důsledku byl v Československu, prohlášeném o několik měsíců později lidově demokratickou republikou, nastolen totalitní režim. A konečně rok 1968 se nesl v duchu neméně zásadního zvratu – v návaznosti na tzv. pražské jaro a zvolení Ludvíka Svobody prezidentem republiky došlo 21. 8. 1968 ke vpádu intervenčních vojsk Varšavské smlouvy v čele s armádou Sovětského svazu (SSSR) na naše území a k začátku sovětské okupace. Na dlouhá léta tak bylo zamezeno snahám o demokratizaci Československa. V roce 2018, u příležitosti významného stého výročí vzniku Československé republiky, pořádá Knihovna města Plzně cyklus čtyř naučných,


literárně-historických přednášek, které nám mají připomenout osudové roky 1918, 1938, 1948, 1968 a jejich vliv na další vývoj českých dějin, a to vždy s ohledem na dění v Plzeňském kraji. K tomuto účelu byla v Oddělení informačních služeb a studovna vypracována doprovodná výběrová bibliografie přinášející souhrn citačních záznamů dokumentů z fondu KMP.

Výběrová bibliografie z fondu Knihovny města Plzně Jedná se o výběr publikací z literatury umělecké (krásné), odborné a populárně-naučné vztahující se tematicky k jednotlivým rokům. Jmenné řazení záznamů je abecední. Rešerše byly vytvářeny s přihlédnutím k našemu regionu; jedním z kritérií pak bylo reflektovat tvorbu plzeňských autorů. Počítali jsme i se skutečností, že literatura vydaná mezi lety 1948-1989 má tendenční charakter, přesto jsme některá z těchto děl do příslušného soupisu literatury zařadili. Šlo nám o zachování vyváženosti a reálné podchycení historického vývoje v celé jeho komplexnosti. Každá historická událost je většinou popisována v rámci jednotlivých monografií zvlášť, naproti tomu některé životopisné paměti zahrnují i několik těchto důležitých mezníků současně. Souhrnně jsou osmičkové roky (ale i jiná významná data) našeho státu zachycené a pojednané v mnoha odborných nebo populárně-naučných publikacích. Fond Knihovny města Plzně v této oblasti nabízí například tituly: Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu (Pavel Tigrid), Naše osmičky (Michal Stehlík), Osudové osmičky (Petr Čornej), Osudové roky české státnosti (Jindra Svitáková), Osudové okamžiky Československa (Karel Pacner), Zamlčené dějiny (Tomáš Krystlík).


1918 BÁLEK, František. Tíha úsvitu. 1. vyd. [Plzeň]: Západočeské nakladatelství, 1978. 359 s. ČADA, Václav. 28. říjen 1918: skutečnost, sny a iluze. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1988. 301 s. ČAPEK, Karel. Hovory s T.G.M. 1. vyd. v nakl. Fragment. Praha: Fragment, 2009. 306 s. ISBN 978-80-253-0752-6. HRBEK, Rudolf. Družina černého pera. 1. vyd. Plzeň: Krajské nakladatelství, 1962. 190 s. HUS, Miroslav. Českoslovenští legionáři 1914-1920 z města Plzně a okolních vsí (okres Plzeň - město). 1. vyd. Ústí nad Labem: Albis international, 2001. 83 s. ISBN 80-86067-58-0. Jak plzeňský Kašpárek pochovával Rakousko: jubilejní almanach 1918-1928. Plzeň: Loutkové divadlo Feriálních osad, 1928. 102 s. KALVODA, Josef a VALENTA, Aleš. Genese Československa. Praha: Panevropa, 1998. 607 s. ISBN 80-85846-09-8. KLIMEK, Antonín. Říjen 1918: vznik Československa. 1. vyd. Praha: Paseka, 1998. 279 s. ISBN 80-7185-175-2. KOČANDRLE, Leopold. Ve znamení "U": válečné vzpomínky. 1. vyd. Plzeň: Beníško a Jeřáb, 1929. 341 s. KONRÁD, Karel. Rozchod! 11. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1988. 327 s. KORANDOVÁ, Martina. Vznik Československa a Plzeň. Plzeň, 1993. 69 s. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta.


KOVTUN, Jiří. Masarykův triumf: příběh konce velké války. 2. vyd. Praha: Odeon, 1991. 537 s. ISBN 80-207-0283-0. Národní výbor v Plzni a státní převrat v roce 1918. Plzeň: Plzeň (město), 1928. 158 s. NEDVĚD, Antonín. Jak to bylo 1914-1918 v Plzni a na českém západě: záznamy a dokumenty. Plzeň: Grafika, 1939. 317 s. PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu. I., 1918-1919. 3. vyd. Praha: Lidové noviny, 1991. 442 s. ISBN 80-7106-040-2. PROCHÁZKA, Jiří. Hvězda zvaná Pelyněk. 1. vyd. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1986. 137 s. ŘEHÁČEK, Karel. Plzeň v Národním shromáždění v letech 1918-1939: portréty plzeňských poslanců a senátorů. Plzeň: K. Řeháček, 2012. 117 s. ISBN 978-80-260-2464-4. SOUSEDÍK, Stanislav. Svět, ve kterém jsem žil. 1. vyd. Praha: Triton, 2014. 259 s. ISBN 978-80-7387-748-4. SCHIEBL, Jaroslav. Vojenský převrat v Plzni 1918. Plzeňsko: list pro vlastivědu západních Čech. 1928, 10(5-6), s. 83-89 a s. 102-112. VANĚK, Antonín, ed. Vznik samostatného československého státu v roce 1918: svědectví a dokumenty. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1988. 581 s. VONDRUŠKA, Felix Adam. Za svobodu!: věnováno památce rumburských mučedníků. Plzeň: Svaz příslušníků bývalé 21. pěší střelecké divise skupiny Plzeň, 1924. 24 s.


1938 BENAMOU, Georges-Marc. Mnichovský přízrak. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008. 242 s. ISBN 978-80-7185-929-1. BOSWELL, Ruth. Nějaká vzdálená země. Vyd. 1. Praha: Argo, 2014. 245 s. ISBN 978-80-257-1154-5. ČAPKA, František a LUNEROVÁ, Jitka. Tragédie mnichovské dohody: skutečná fakta a odhalené mýty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 152 s. ISBN 978-80-251-3376-7. EMMERT, František. Mobilizace 1938: chtěli jsme se bránit!. Vydání první. Brno: František Emmert, 2015. 171 s. ISBN 978-80-905081-1-8. FUČÍK, Julius. Pokolení před Petrem. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1958. 261 s. HAZDRA, Zdeněk, ed. a VLČEK, Lukáš, ed. Mnichov 1938 a česká společnost. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008. 116 s. ISBN 978-80-87211-06-9. HONZÍK, Miroslav, BROFT, Miroslav a MAHLER, Oldřich. Zněl zrady zvon. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1988. 147 s. KLÍMA, Vlastimil et al. 1938: měli jsme kapitulovat?. Vyd. 1. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 319 s. ISBN 978-80-7422-150-7. KNITL, Oldřich. Český sen. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2004. 302 s. ISBN 80-7304-044-1. KOSATÍK, Pavel. Češi: 1938: jak Beneš ustoupil Hitlerovi. První vydání. Praha: Česká televize, 2016. [79] s. ISBN 978-80-7404-210-2.


KROPÁČ, Zdeněk. Reportáž z podzemí. Vyd. 1. [Plzeň]: Západočeské nakladatelství, 1968. 82 s. KŘELINA, František. Bábel: současný román. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1968. 335 s. KVAČEK, Robert. Československý rok 1938. 2., rozš. a aktualiz. vyd., V nakl. Polart 1. Praha [i.e. Česká Kamenice]: Polák Jaroslav - POLART, 2011. 197 s. ISBN 978-80-87286-11-1. KVAČEK, Robert. Poslední den: Mnichov - Praha, konec září 1938. Vyd. 1. Praha: Pražská vydavatelská společnost, ©2011. 131 s. ISBN 978-80-7250-570-8. LAŠTOVKA, Vojtěch. Plzeň v boji proti fašismu: stručné dějiny odboje Plzeňanů proti fašistickým okupantům 1938-1945. 1. vyd. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1975. 159 s. ŠABATKOVÁ, Květa. Jizva pod Čepicí. 1. vyd. [S.l.]: Západočeské nakladatelství, 1985. 162 s. ŠRÁMEK, Pavel a kol. Když zemřít, tak čestně: Československá armáda v září 1938. 1. vyd. Brno: Společnost přátel československého opevnění, 1998. 134 s. ISBN 80-238-3275-1. VAŇOUS, Jaromír. Nemocné slunce. 1. vyd. Plzeň: Západočes. nakl., 1972. 173 s. VRBA, Jan. Černý chodský týden: pamětní záznamy: psáno v létech 1945-1946. 2. vyd. v celkovém pořadí. Domažlice: Resonance, 2001. 170 s. ISBN 80-902812-1-4. WONKA, František a SUK, Pavel, ed. Doba zkoušek a naděje: deník děkana Františka Wonky z let 1938-1945. Vyd. 1. Beroun: Pro město Manětín vydalo nakl. Machart, ©2010. 672 s. ISBN 978-80-904318-6-7.


1948 BOŘKOVCOVÁ, Magdalena. Od totality ke kreativitě: Hruškova meditační zahrada obětem zla v Plzni. V Plzni: Západočeská univerzita ve spolupráci s Magistrátem města Plzně, ©2013. 50 s. ISBN 978-80-261-0203-8. ČERMÁK, Vladimír. Operace Únor 1948: o trávě pod asfaltem, izraelském faktoru, ruských archivech a o vědě něvědě. Praha: Naše vojsko, 2010. 253 s. ISBN 978-80-206-1103-1. DVOŘÁKOVÁ, Zora. Politikové na útěku: osudy změněné 25. únorem 1948. 1. vyd. Praha: Epocha, 2004. 247 s. ISBN 80-86328-39-2. HANZLÍK, František. Únor 1948: výsledek nerovného zápasu. Praha: Prewon, 1997. 255 s. ISBN 80-238-1816-3. HONS, Václav. Únor: [báseň]. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1973. 154 s. HORA, Ota. Svědectví o puči: z bojů proti komunizaci Československa. V Melantrichu 1. vyd. Praha: Melantrich, 1991. 2 sv. (323, 289 s.). ISBN 80-7023-086-X. JOSTEN, Josef. Československo žaluje: [oh, my country]. Vyd. v Našem vojsku 1. Praha: Naše vojsko, 1993. 190 s. ISBN 80-206-0386-7. KOSATÍK, Pavel. Češi: 1948: jak se KSČ chopila moci. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. 128 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-7404-211-9. KOVANDA, Zbyněk. Oheň na dlani. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1978. 146, [2] s.


KROUPA, Mikuláš et al. Jedni z nás--: několik málo osobností z těch mnoha, které by měly být připomenuty u příležitosti 60. výročí komunistického převratu v únoru 1948 = Some of us--: a handful of the many who should be remembered on the 60th anniversary of the communist coup in the February 1948. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2008. 165 s. ISBN 978-80-87041-36-9. OTČENÁŠEK, Jan. Občan Brych. 14. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1987. 548 s. Rozchod 1948: rozhovory s českými poúnorovými exulanty. V Praze: Univerzita Karlova, Ústav dějin a Archiv Univerzity Karlovy, ©2006. 267 s. ISBN 80-239-6142-X. SKÁLA, Adam. Dohled nad církvemi v kraji a okrese Plzeň v letech 1948-1949. In: Minulostí Západočeského kraje. Sv. 42/2. Ústí nad Labem: Albis international, 2007, s. 433-458. ISBN 978-80-86971-51-3. SMUTNÝ, Jaromír. Svědectví prezidentova kancléře. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1996. 339 s. ISBN 80-204-0567-4. STERLING, Claire. Případ Masaryk. Praha: Agentura Leprez, 1991. 315 s. ISBN 80-900821-0-6. VEBER, Václav. Osudové únorové dny 1948. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 426 s. ISBN 978-80-7106-941-6. ŽÁK, Jaroslav. Na úsvitě nové doby. Vyd. 1. Praha: Chvojkovo nakladatelství, 1993. 207 s. ISBN 80-901270-1-0.


1968 BREN, Paulina. Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. 458 s. ISBN 978-80-200-2322-3. FILIP, Ota. Tři škaredé středy a sedm dalších elegií o zlých dnech. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2012. 123 s. ISBN 978-80-87474-66-2. FORMANOVÁ, Martina. Případ Pavlína: dramatický příběh světoznámé české modelky a jejích rodičů - rodiny rozdělené sovětskou okupací. 1. vyd. Praha: Prostor, 2014. 209 s. ISBN 978-80-7260-308-4. HÁJEK, Jiří. 1968. 1. vyd. Praha: Logos, 1994. 115 s. ISBN 80-901352-1-8. HOUŠKA, Lukáš et al. 100 zajímavostí z Plzně před rokem 1989. 1. vyd. Plzeň: Starý most s.r.o., 2016. 141 s. ISBN 978-80-87338-64-3. KLÍMA, Ivan. Moje šílené století II: 1967-1989. 1. vyd. Praha: Academia, 2010. 369 s. ISBN 978-80-200-1854-0. KOVANDA, Zbyněk. Palec na spoušti. 1. vyd. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1975. 198 s. KUNEŠ, Vladislav. Vzpomínka na 21. srpen 1968 v Plzni. In: Minulostí Západočeského kraje. Sv. 43. Ústí nad Labem: Albis international, 2008, s. 370-376. ISBN 978-80-86971-94-0. MENCL, Vojtěch et al. Osm měsíců pražského jara 1968. 1. vyd. Praha: Práce, 1991. 271 s. ISBN 80-208-0126-X. MORAVEC, Jan. Sedmý den nebyla neděle. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1990. 367 s. ISBN 80-206-0179-1.


MUCHA, Jiří. Věčná zahrada. 1. vyd. Třebíč: Arca JiMfa, 1994. 179 s. ISBN 80-85766-31-0. NEDBÁLEK, Vinek. Jaro skončilo v srpnu. 1. vyd. ve vydavatelství Ideál. Praha: Ideál, 2005. 98 s. ISBN 80-901017-7-1. PITHART, Petr. Osmašedesátý. 3. vyd. Praha: Rozmluvy, 1990. 314 s. ISBN 0-946352-43-7. PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Slunce v úplňku: příběh Jana Palacha. 1. vyd. Praha: Prostor, 2008. 286 s. ISBN 978-80-7260-196-7. SEDLÁČEK, Karel. Vzpomínka na Plzeň: čas lámání chleba a charakterů: Československý rozhlas Plzeň - srpen 1968 a roky poté. Praha: Karel Sedláček, 2011. 28 s. SVOBODA, Petra. Průvodce Skrytou Plzní: místa, lidé, příběhy. 1. vyd. Plzeň: Kvas z. s., 2015. 178 s. ISBN 978-80-906140-0-0. ŠKVORECKÝ, Josef. Mirákl: politická detektivka. 5. vyd. Praha: Ivo Železný, 1997. 524 s. ISBN 80-237-3531-4. ULČ, Ota. Návraty nenávraty. 1. vyd. Praha: Šulc Švarc, 2010. 235 s. ISBN 978-80-7244-276-8. VAŇOUS, Jaromír a VAŇOUSOVÁ, Jindřiška. Dělící čára. 1. vyd. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1976. 157 s. VEDRAŠKO, Vladimir. Invaze: Československo 1968: svědectví velitele. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. 332 s. ISBN 978-80-204-3462-3. VYMĚTAL, Jan. Jaro odchází na sklonku léta. Praha: Naše vojsko, 2014. 291 s. ISBN 978-80-206-1506-0.


ČESKOSLOVENSKÉ HISTORICKÉ „OSMIČKY“ Výběrová bibliografie z fondu Knihovny města Plzně Sestavilo Oddělení informačních služeb a studovna Obálka Miloslav Krist Vytiskla tiskárna MK-tisk Miroslav Kratochvíl Vydala Knihovna města Plzně, p. o. www.knihovna.plzen.eu Plzeň 2018 Náklad 200 ks Neprodejné

Profile for Knihovna Plzeň

Československé historické „osmičky“  

Československé historické „osmičky“ - výběrová bibliografie z fondu Knihovny města Plzně. Knihovna města Plzně 2018.

Československé historické „osmičky“  

Československé historické „osmičky“ - výběrová bibliografie z fondu Knihovny města Plzně. Knihovna města Plzně 2018.

Advertisement