Page 1

PROBLEMATIKA KOMUNIKACE

se slabozrakými a nevidomými


 segregace zrakové handicapovaných – nerespektování identity TZP lidí  postupné přehodnocování postojů k TZP lidem  moderní dobu charakterizuje systém a instituce. TZP člověk absolvoval speciální výchovně vzdělávací systém a speciální instituce

 komunikace lidí uprostřed systému - uprostřed lidského společenství


 ideálem oboustranné komunikace je partnerský dialog  „Integraci definujeme jako spolužití postižených a nepostižených při přijatelně nízké míře konfliktnosti vztahů těchto skupin“ (Jesenský, 1992).  „Sociální integrací rozumíme završení vrůstání jedince do společnosti“. (Jesenský, 1992). K motivaci může přispět vzájemné akceptování obou skupin.


 Písmo

 prostředky komunikace nevidomých s vidomými  kancelářský psací stroj, magnetofon, telefon, osobní počítač


 speciální prostředky pro komunikaci lidí se zrakovým handicapem  slepecký psací stroj  televizní lupa pro slabozraké  čtecí zařízení pro nevidomé (hmatové)  Pichtův psací stroj  osobní počítač


Běžná komunikační zkušenost nevidomého člověka v setkání s vidícím:  kolemjdoucí se v dosahu jeho sluchu a hmatu nevyskytuje  kolemjdoucí z různých důvodů nereagují  kolemjdoucí, který zareaguje, komunikuje s nevidomým nevhodně  kolemjdoucí na otázku nevidomého odpoví a odejde, nepociťuje dále za svoji informaci zodpovědnost, TZP nekontroluje

 kolemjdoucí, který zareagoval a nevidomého vede, s ním komunikuje sporadicky, vede ho prostorem, který nekomentuje; nevidomý je vystaven riziku


 vidomý může v komunikaci s nevidomým upadnout do rozpaků  mezi vidomými je málo rozšířená informace o tom, jak správně vést nevidomého

 vidomí se při vzájemném dialogu spoléhají na zrak. Nevidomí zaznamenávají jemné změny hlasu mluvčího  Vidomí by měli v komunikaci s nevidomým více mluvit a informovat o tom, co sami vnímají vizuálně

 vidomí mívají tendenci s nevidomým manipulovat dřív, než je slovně upozorní  vidomí mohou nepříjemné zvuky identifikovat i zrakem, a tím si uvědomit, přináší-li tyto zvuky pro ně samotné nebezpečí. Vidomí mohou zapomenout dát informaci nevidomému o tom, co tyto zvuky způsobuje


 Vidomý by měl první pozdravit známého nevidomého člověka a k pozdravu by měl připojit svoje jméno.  Vidomý člověk by se měl při setkání představit první.  Vidomý nemůže používat některá slova, aniž by je nedoprovodil další informací .  Vidomý by měl nevidomého upozornit, když vstupuje do místnosti, kde se nevidomý nachází. Taktéž by měl nevidomého informovat o tom, že z místnosti odchází.  Vidomý, který doprovází nevidomého delší dobu by měl nevidomého informovat o prostředí, kterým procházejí.  V prostředí, kde se vyskytuje hodně lidí registruje nevidomý jenom ty lidi, kteří mluví, nebo do kterých nechtíc narazí.  Nevidomý se může dotazovat člověka , který sedí nebo stojí nevidomému nejblíže, ale nebude se zřejmě dívat člověku do tváře.


 nevidomí jsou normální lidé  chovejte se přirozeně a nenuceně  vyvarujte se projevům soucitu  pozdravte jako první  dejte se zřetelně poznat  nejednejte s průvodcem nevidomého  pomoc, která se hodí  choďte první do dopravních prostředků  pomoc při příchodu do restaurace aj.  popisujte hlavní rysy okolí


 nevyrušujte vodícího psa v jeho práci  nesahejte na vodícího psa  nevolejte k sobě vodícího psa  nekrmte psa bez vědomí majitele  oslovujete nejprve nevidomého  nemanipulujte se psem  nedovolte, aby váš pes obtěžoval vodícího psa  mějte vašeho psa na vodítku při styku s vodícím psem  dáváme přednost člověku se psem při vstupu do dopravního prostředku  uvolníme místo v dopravním prostředku


Jirka Mádl & Vojta Kotek – Youtube  Klip vznikl na podporu projektu Centra podpory pro zrakově postižené žáky.

 jeho cílem je seznámit teenagery se speciálními počítačovými pomůckami pro zrakově postižené a vzkázat jim, že i nevidomý a slabozraký může žít téměř plnohodnotný život.


 MIROSLAVA MIKUŠKOVÁ |mikuskova@kmo.cz|  BLANKA GETVERTOVÁ |zvukova.knihovna@kmo.cz|

 MARCELA TRÝSKOVÁ, Mgr. |tryskova@kmo.cz|

Zrakový handicap |problematika komunikace|  
Zrakový handicap |problematika komunikace|  

Beseda pro žáky a studenty základních a středních škol Světlo ve tmě. Mapuje problematiku komunikace s lidmi se zrakovým postižením, upozorň...

Advertisement