Page 1

Kdo vám pomůže zvládnout stres?

Novinky v oblasti dotací květen 2013, Deloitte Česká republika

Dále v tomto vydání:

ČR - dotace

• Plán výzev pro Operační program Životního prostředí na rok 2013

| Dotace na vzdělávání zaměstnanců - Educa

| Dotace na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo čtvrtou výzvu Educa zaměřenou na specifické vzdělávání zaměstnanců (např. školení specifických IT systémů, unikátní výrobní technologie apod.). Výše podpory na vzdělávání zaměstnanců může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Podmínkou projektu je realizace mimo území hlavního města Prahy.

Technologická agentura České republiky vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Program je zaměřen na dlouhodobou spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem „Centra kompetence“. O dotaci může žádat jak soukromý podnik, tak i výzkumná instituce.

• Dotace na inovační projekty pro malé a střední podniky - CzechEkoSystem • SK – dotácie – Investičná pomoc

Podporovanými aktivitami je profesní vzdělávání zaměstnanců zaměřené na zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace, získávání klíčových dovedností zvyšujících udržitelnost zaměstnání v podniku, aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů, tvorba podnikových vzdělávacích programů a příprava podnikových lektorů. Příjem žádostí bude probíhat od 13. května 2013 do 27. května 2013.

Maximální míra podpory na jeden projekt činí 70 % celkových uznaných nákladů. Podporovanými náklady jsou osobní náklady, investiční náklady, náklady na služby, ostatní náklady a režie. Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt na celou dobu řešení je 10 mil. EUR v případě, že jeho převažující aktivitou je aplikovaný výzkum, popř. 7,5 mil. EUR v případě, že jeho převažující aktivitou je experimentální vývoj. Konečný termín pro předkládání projektů je stanoven na 20. května 2013 do 16:30 hod.


ČR dotace

SK – dotácie

| Plán výzev pro Operační program Životního prostředí na rok 2013

| Dotace na inovační projekty pro malé a střední podniky - CzechEkoSystem

| Investičná pomoc

Státní fond životního prostředí zveřejnil dne 19. března schválený plán výzev pro Operační program Životního prostředí pro rok 2013. Plán výzev lze nalézt na webových stránkách Operačního programu Životního prostředí. Výzvy se týkají sedmi prioritních os zaměřujících se na následující oblasti:

Na začátku měsíce dubna byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí v rámci programu CzechEkoSystem. Cílem tohoto programu je zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu projektů inovačních malých a středních podniků (MSP) jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu. O dotaci může žádat malý nebo střední podnik, jehož doba podnikání nepřesáhla 5 let. Podmínkou programu je realizace projektu mimo území hlavního města Prahy. Minimální výše podpory na realizaci individuálních projektů MSP je 0,2 mil. Kč a maximální 3 mil. Kč.

Národná rada Slovenskej republiky prijala novelu zákona o investičnej pomoci, ktorá nadobudla účinnosť 1. Apríla 2013. Podľa nového znenia zákona sa bude posudzovať len tá investičná pomoc, o ktorú žiadateľ požiada po 31. marci 2013. V prípade, že žiadateľ požiada o investičnú pomoc do 31. marca 2013, ale investičná pomoc mu bude udelená po 31. marci 2013, táto investičná pomoc sa bude posudzovať podľa starého znenia zákona.

1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. 2. Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí.

Zásadné zmeny, ktoré novelizované znenie zákona zaviedlo:

3. Udržitelné využívání zdrojů energie. 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. 5. Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik. 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny. 7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Dle harmonogramu výzev lze v měsíci květnu očekávat výzvy v rámci prioritních os Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.

Způsobilými výdaji v rámci projektu jsou náklady na poradenské služby poskytované externími poradci a náklady na služby kouče. Kouč vede příjemce podpory ke splnění podnikatelského záměru a koordinuje realizaci rozvojového plánu příjemce podpory a podílí se na načasování poskytnutí poradenských služeb. Poradenské služby poskytované externími poradci se musí vztahovat na oblast jednoznačně vázanou na přípravu strategie vstupu na trh s novým, inovativním řešením (produktem nebo službou) s předpokladem využití rizikového kapitálu. Příjem žádostí bude ukončen dne 31. 10. 2013.

•• Zníženie limitu minimálnej výšky investície na 10/5/3 mil. EUR (v závislosti od priemernej miery nezamestnanosti v okrese, v ktorom sa investícia nachádza) •• Nárast výroby v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení po ukončení investície minimálne o 15% •• Investičný zámer musí viesť k vytvoreniu nových pracovných miest -- Nárast pracovných miest nesmie byť menší ako 15% nových pracovných miest z priemeru za posledných 12 mesiacov, nesmie byť však menší ako 40 zamestnancov. •• Zníženie maximálnej intenzity pomoci v okresoch s nižšou priemernou mierou nezamestnanosti •• Nemožnosť uskutočnenia zásadnej zmeny vlastníckej štruktúry (počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci a v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer) •• Poskytnutie opakovanej formy investičnej pomoci len vo forme daňovej úľavy

02


V případě, že se Vás tato problematika dotýká, rádi Vám poskytneme podrobné informace. Prosím, neváhejte nás kontaktovat.

Luděk Hanáček: Antonín Weber: Jaroslav Machač: Patrik Filusz:

lhanacek@deloitteCE.com, +420 246 042 108 antoweber@deloitteCE.com, +420 246 042 394 jmachac@deloitteCE.com, +420 246 043 150 pfilusz@deloitteCE.com, +420 246 043 152

Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: +420 246 042 500 Fax: +420 246 042 555 www.deloitte.cz

Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně „síť společností Deloitte“) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas. Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích poskytuje společnost Deloitte svým klientům světové možnosti a špičkové služby, které společnostem umožňují řešit ty nejnáročnějších obchodní a podnikatelské úkoly. Přibližně 195 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality. © 2013 Deloitte Česká republika

Novinky v oblasti dotací  

Novinky v oblasti dotací, Deloitte Advisory s.r.o.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you