Page 1

Zpravodaj NET4GAS v ČR N4GINFO 4. číslo / 13. prosince 2012

Firemní dárcovství: společenská odpovědnost, nebo reklama? Téma čísla / Strana 10

Navigujeme NET4GAS skrze rozbouřené vody Rozhovor s Thomasem Kleefussem / Strana 6


Obsah Editorial........................................................................... 03 Aktuality Práce na projektu „Připojení PZP Tvrdonice“ finišují ................................. 04 Zaujalo nás: Co znamená spuštění Nord Stream II pro naši soustavu? ................................ 05 GAZELA se dočká… ........................................................ 05 Chceme zlepšit časopis a potřebujeme váš názor ............................................... 05 Rozhovor Thomas Kleefuss: Navigujeme NET4GAS skrze rozbouřené vody ............ 06 Téma Firemní dárcovství: společenská odpovědnost, nebo reklama?.................. 10 Novinky z oblasti HR&GA Rozvíjíme mistrovství mistrů ........................................ 14 Noví kolegové v NET4GAS ............................................. 14 Z obou stran Důležité je tvořit ............................................................ 15 Novinky z oblasti CBI/HSSE Zaměřeno na úspory ...................................................... 16 Představení N4G Hospozín i Hospozínek .................................................. 17 Tipy a triky pro lepší práci s počítačem ........................ 18 Plynárenský slovník........................................................ 19 Naše křížovka.................................................................. 19 Tip na výlet s ČSOP Sněhová nadílka na Liberecku ...................................... 20

Errata V čísle 3/2012 jsme bohužel v  textu uvedli nesprávně jméno pana Benčíka. Za tuto chybu se omlouváme.

N4GINFO strana 2

Chcete přispět do časopisu nebo se podělit o svůj názor? Poštou: Stanislav Rýdl, NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 E-mailem: stanislav.rydl@net4gas.cz

Časopis zaměstnanců společnosti NET4GAS Registrace MK ČR E 19500 Vychází 4x ročně Vydává: NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 Šéfredaktor: Stanislav Rýdl, stanislav.rydl@net4gas.cz Redakční rada: Czetö Daniel, Doskočil Jan, Kincl Radomír, Kolář Martin, Koutný Petr, Stanec Stanislav, Suda Jaroslav, Zajíček Petr Grafický design: Heyduk, Musil & Strnad Foto na titulní straně: archiv NET4GAS


Editorial práce na nových kontraktech zajišťujících naši budoucnost, na údržbě a opravách naší soustavy. Většina těchto aktivit bude pokračovat i v nastávajícím roce 2013, kterým se završí dvouleté období, ohraničené zmíněnými událostmi:

Vážené kolegyně, vážení kolegové, právě končící rok byl opět plný zajímavých událostí, a troufám si říci, že byl v mnohém pro firmu přelomový. Zaměstnávala nás a do posledních minut letošního roku nás ještě bude vytěžovat výstavba plynovodu GAZELA – velmi důležitá investice NET4GAS z pohledu bezpečnosti dodávek zemního plynu v rámci Evropy i České republiky. Mnoho času jsme také v průběhu roku věnovali přípravě dat a podkladů pro projekt Newman, který zastřešuje proces prodeje firmy, řízený naší mateřskou společností RWE AG. Velmi intenzivně jsme pracovali na splnění všech legislativních podmínek vedoucích k  dosažení certifikace firmy jako nezávislého provozovatele přepravní sou­stavy ITO (Independent Transmission Operator). Zaměstnávaly nás samozřejmě i další menší či větší akce a projekty,

V prvních měsících příštího roku se dozvíme, kdo bude novým vlastníkem NET4GAS. To však není žádný důvod k nějakému vyčkávání či diskuzím na téma „co by kdyby“. Naše směřování je jednoznačně dané naší firemní strategií a cíli, které nám stanovil náš akcionář. Toto jsou procesy, které můžeme aktivně ovlivňovat, a toto jsou také jediná kritéria měření naší úspěšnosti.

– V nejbližších dnech očekáváme konečný verdikt Bruselu a ERU v rámci procesu certifikace ITO. Budeme pokračovat v úsilí získat nové kontrakty, ve zlepšování plánování a s implementací WFM (Work Force Management) zefektivníme využití našich kapacit a především zlepšíme plnění plánů údržby naší soustavy. Mohl bych samozřejmě pokračovat a jmenovat další akce. Většina z  nich bude spojena se slovy zlepšování a zefektivnění. Nejenom my ve vedení firmy vidíme prostor ke zlepšení chodu firmy. Každodenní debaty s vámi či prosté nahlédnutí do Nápadovníku ukazují, že i vy stojíte o to, abychom dělali kvalitní práci za rozumné ceny bez prodlev a s  minimální byrokracií. Práce na takových projektech nás bude i víc bavit a půjde nám lépe od ruky.

– Dokončení výstavby plynovodu GAZELA završené úspěšnou kolaudací včetně kompletního dokončení tak, jak jsme ho slíbili obyvatelům Ústeckého a Plzeňského kraje, tzn. aby po čase sami nepoznali, kudy plynovod vede.

Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, děkuji vám za vše dobré, co jste pro firmu vykonali v roce 2012, a přeji vám příjemné prožití svátků vánočních v  kruhu vašich blízkých, pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v roce 2013.

– Změna vlastníka – v prvních měsících příštího roku se dozvíme, kdo bude novým vlastníkem NET4GAS. To však není žádný důvod k nějakému vyčkávání či diskuzím na téma „co by kdyby“. Naše směřování je jednoznačně dané naší firemní strategií a cíli, které nám stanovil náš akcionář. Toto jsou procesy, které můžeme aktivně ovlivňovat, a toto jsou také jediná kritéria měření naší úspěšnosti.

Těším se na spolupráci v příštím roce,

Radek Benčík

N4GINFO strana 3


Aktuality Práce na projektu „Připojení PZP Tvrdonice“ finišují Projekt „Připojení PZP Tvrdonice“ se přehoupl do finále a práce na stavbě se nyní soustředí zejména na liniovou část výstavby. Cílem je napojení podzemního zásobníku plynu (PZP) Tvrdonice provozovaného RWE Gas Storage, s. r. o., přímo na tranzitní soustavu NET4GAS s. r. o. Výsledkem není jen prosté navýšení přepravních kapacit, nový propoj umožňuje elegantně dopravit plyn těžený ze zásobníku přímo do vstupního areálu KS Břeclav a po kompresi jej tranzitními plynovody s MOP 7,35 MPa přepravovat všemi směry. Skladovací kapacity PZP Tvrdonice i dalších PZP v  oblasti Moravy provozované různými operátory tak mohou být fyzicky k  dispozici i pro další země včetně Slovenska a Polska. V letním období bude v těchto dnech dokončovaný plynovod sloužit pro vtláčení do zásobníků při současné přepravě na severní Moravu a do Polska. Nové rozšíření plynárenské přepravní soustavy ČR má význam pro posílení kapacit zpětného toku plynu, zvýšení bezpečnosti dodávek a podporuje rozvoj tržního prostředí při obchodování s plynem.

Projekt v číslech Délka plynovodu: 2,7 km Průměr: DN 1000 Tlak: 7,35 MPa Celkové schválené náklady: 170 mil. Kč Výše grantu z EU: 2,3 mil. €

N4GINFO strana 4

Evropský energetický program pro hospodářské oživení

Projekt byl podpořen Evropskou unií v rámci Evropského energetického ozdravného programu (European Energy programme for Recovery – EEPR). Jedná se o třetí projekt, který byl z tohoto programu podpořen. V  předchozích číslech jste se mohli dočíst o úspěšném ukončení projektu STORK (Česko-polský propoj) a úspěšné realizaci projektu „Zpětný tok západ – východ“. Technické řešení a výstavba Podzemní zásobník plynu Tvrdonice bude připojen na stávající potrubní rozvody na vstupním/výstupním objektu KS Břeclav (VVO KS Břeclav). Připojení je zde vyřešeno vybudováním propojovacího potrubí DN 700 napojeného na jedné straně k novému plynovodu DN 1000 a na druhé ke stávajícímu kolektoru DN 1200 a na plynovod DN 800 Lanžhot – Rozvadov vždy na vstupu a výstupu z/do KS Břeclav, celkem tedy ve čtyřech bodech. Kolektor DN 1200 je napojen na plynovody DN 1400 a DN 1000/1200, a tím je dána široká škála možných pro-

vozních režimů. Součástí instalace na VVO KS Břeclav je regulační armatura pro řízení průtoku plynu, obousměrná čisticí komora DN 1000, dálkové ovládání a připojení objektu na optický sdělovací systém. Nový plynovod DN 1000 bude čistitelný a inspektovatelný a povede z KS Břeclav směrem k  předávací stanici Hrušky a dále podél existujících plynovodů DN 700 a DN 500 do TU 157 Tvrdonice uvnitř areálu PZP Tvrdonice (viz mapa). Zdánlivě jednoduchá trasa si vyžádala např. instalaci 426 betonových sedel, která zajišťují plynovod proti působení vysoké hladiny spodní vody. Obtížné bylo i zajištění stavebního povolení, trasa prochází přes cca 250 pozemků. V  objektu PZP byla během plánované odstávky zásobníku provedena kompletní rekonstrukce jeho připojení. Součástí instalace na PZP Tvrdonice je regulační armatura pro regulaci tlaku plynu, nezbytná pro oddělení tlakových hladin


6,3 (6,1) MPa a 7,35 MPa dále obousměrná čisticí komora DN 1000. V současné době jsou stavební a montážní práce na VVO KS Břeclav a na PZP Tvrdonice dokončeny a objekty předány k provozování. Výstavba liniové části pokračuje. Na konci listopadu bylo sva-

Zaujalo nás: Co znamená spuštění Nord Stream II pro naši soustavu? V souvislosti s dokončením paralelního plynovodu Nord Stream II došlo v listopadu ve srovnání s říjnem tohoto roku na hraničních bodech HPS Brandov a Olbernhau k navýšení přepravy o cca 39 %. Zvýšená přeprava přes tyto hraniční body směrem na Waidhaus a Lanžhot znamenala naopak pokles přepravy ze vstupního hraničního bodu HPS Lanžhot směrem na Waidhaus o cca 31 % (stará cesta Ukrajina– Slovensko–Waidhaus). Přesměrování přepravy ze vstupního bodu Lanžhot do vstupních bodů Brandov a Olbernhau způsobuje zvýšenou potřebu kompresní práce na kompresorových stanicích Kou­­­řim a Kralice.

řeno téměř 90 % délky potrubí, dokončují se propoje a četná a komplikovaná křížení komunikací, vodotečí, jiných plynovodů a dalších sítí. Svařené části potrubí se hned ukládají do připravených výkopů pomocí turbo-ukladačů, které jsou na linii připraveny (viz foto). Čeká nás tlaková zkouška se stress testem,

její provedení bude v tuto roční dobu skutečnou výzvou i pro ostřílené profesionály v  dodavatelských společnostech. Předpokládané dokončení projektu a převzetí stavby je plánováno na leden 2013.

GAZELA se dočká… Leden nadcházejícího roku bude ve znamení dokončení výstavby nové trasy pro přepravu zemního plynu z Ruska do západní Evropy. Soustavu plynovodů Nord Stream (Baltské moře) a OPAL (Německo) definitivně propojí se soustavou MEGAL (jih Německa a Francie) česká GAZELA

(DN 1400). V současné době vrcholí stavební práce, tak aby celý plynovod byl dokončen v plánovaném termínu – tedy k  1. lednu 2013. K  tomuto unikátnímu projektu se vrátíme podrobněji v příštím vydání.

Chceme zlepšit časopis a potřebujeme váš názor N4G Info vychází v této podobě s menšími obsahovými změnami již třetím rokem. Vyhovuje vám a čtete jej rádi? Nebo vám v něm něco chybí? Dejte nám vědět pomocí přiloženého formuláře nebo vyplněním průzkumu on-line na adrese: https://www.surveymonkey.com/s/N4G_Info_pruzkum.

N4GINFO strana 5


Rozhovor Text: Stanislav Rýdl Foto: Hana Jakrlová

Thomas Kleefuss Navigujeme NET4GAS skrze rozbouřené vody N4GINFO strana 6


Prodej společnosti, nová energetická legislativa nebo dokončení obřího projektu GAZELA. NET4GAS prochází mnoha změnami a udržet kormidlo ve správném směru není jednoduché. Své o tom ví náš CEO a jednatel Thomas Kleefuss. Prodej NET4GAS je určitě nejdůležitější téma nejen na prosinec. Jak se bude vyvíjet? Aktuální plán říká, že po dokončení oficiálního tendru RWE AG by měl být nový vlastník znám na konci prvního čtvrtletí 2013. V této době by tedy měl být podepsán kontrakt o prodeji mezi RWE AG a novým investorem. Poté musí být dohoda schválena ÚOHS a ERÚ (pozn. red.: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Energetický regulační úřad), což zabere zřejmě přibližně tři měsíce. Takže nový vlastník převezme společnost až poté? Lze očekávat, že přenos vlastnictví a zápis do Obchodního rejstříku proběhne někdy kolem Velikonoc či později. Domníváme se, že souhlas ÚOHS a ERÚ bude jen formalita. Až v době Velikonoc může nový vlastník začít uplatňovat svoje práva? Určitě se může v  mezidobí dohodnout na některých krocích s  RWE AG, ale dříve než před Velikonoci to není realistické očekávat. Rovněž je obvyklé, že nový vlastník v  prvních „sto dnech“ poznává společnost a vede intenzivní rozhovory s  managementem. Zpřesňují informace, které získali na prezentacích projektu Newman (projekt prodeje společnosti) a v dataroomu (pozn. red.: místo, kde jsou shromážděna data o firmě pro posouzení zájemci o koupi). V tomto čase také vlastník sdělí své cíle a záměry managementu. Tím pádem asi kolegové již nyní intenzivně pracují na projektu Newman, budou mít podobně náročnou úlohu i v novém roce?

Očekával bych, že nejvíce pracovního vytížení v souvislosti s Newmanem je za námi a všichni manažeři se opět mohou koncentrovat výhradně na náš byznys. Až nový vlastník společnost převezme, proběhnou jistě v průběhu druhého, třetího čtvrtletí jednání o nových cílech. Ale než dojde k případné revizi procesů ve firmě, bude nejprve nutné propojit účetnictví a IT s novým vlastníkem. Ostatní zaměstnanci budou dotčeni těmito změnami v průběhu roku 2013, kdy budou určeny nové strategické cíle? Myslím, že máme dobrou a konsistentní strategii, kterou nebude zásadně měnit ani nový vlastník. Můžeme ale mít nové zaměření v  některých oblastech, změny

Dnes víme, že všichni zájemci o koupi NET4GAS již dali najevo, že se jim management a strategie velmi zamlouvá a chtěli by v tom pokračovat. I to lze považovat za jistý kompliment pro nás.

však nezaznamená většina zaměstnanců mimo management. Všichni se musíme dále soustředit na naše finanční, technické procesy a cíle. Je s tím spojena i důvěra vlastníka k managementu v souvislosti s výkonností firmy. RWE nám velmi důvěřuje, a přímé zapojení do každodenního řízení bylo proto nižší. Věřím tomu, že podobný vztah důvěry vybudujeme i s  novým vlastníkem. Zmínil jste možnou změnu zaměření výkonů naší společnosti. Lze s tím spojovat i nějaké organizační změny? Nemyslím si, že by nový vlastník provedl organizační změny, to je stále úkolem vedení. Management musí převést očekávání vlastníka do cílů a záměrů. To jsme v minulých letech úspěšně dokázali v  rámci naší strategie a cílů formulovaných

v BSC. A dnes víme, že všichni zájemci o koupi NET4GAS již dali najevo, že se jim management a strategie velmi zamlouvá a chtěli by v tom pokračovat. I to lze považovat za jistý kompliment pro nás. Na předchozích setkáních se zaměstnanci jste zmiňoval, že jsme více chráněni proti změnám díky našemu výjimečnému postavení. Když to přeženu, co zabrání novému vlastníkovi, aby nás přebudoval třeba na síť skladišť? Nejprve je nutno uvést, že naše společnost musí zabezpečit přepravu zemního plynu a generuje pozitivní finanční výsledky. To je něco, co od nás vyžaduje i regulátor trhu. Za druhé, při běžném převzetí společnosti se hledají synergie, možnost sloučit některé funkce a procesy s mateřskou firmou. Obvykle se označují jako sdílené služby a příkladem je třeba spojení vozového parku, IT služeb, účetnictví nebo nákupu. V  našem případě ale žádný ze současných zájemců nemá možnost takto postupovat. Někteří jsou obchodníci v energetice, kde se podobně jako v případě RWE uplatňuje ITO a sdílení služeb není možné. Finanční investoři zase pro změnu nemají žádnou společnost, s  níž by tyto služby u nás sloučili, protože nejsou na českém trhu přítomny. Tím jsme velmi chráněni proti standardním dopadům sloučení firem, kdy vznikají redundace ve službách a lidé odcházejí. Pokud se nový vlastník nemůže tolik soustředit na tuto část firmy, nepovede to k většímu tlaku na celkovou efektivitu firmy a finanční ukazatele? Před několika lety jsme začali s  naším projektem KPI a měření výkonu a dnes jsme, a je to i zpětná vazba od investorů, velmi dobře připraveni reportovat v  duchu výkonově orientovaných společností. A to chce každý vlastník – dlouhodobý, vysoký a stabilní cash-flow. Neustále se zlepšujeme ve vyjadřování našich aktivit v klíčových indikátorech výkonnosti, měN4GINFO strana 7


řitelných v korunách. Myslím, že jsme pro tento styl práce připraveni a nemusíme se obávat. GAZELA je výkladní skříní NET4GAS Víc asi nemůžeme v dané chvíli k procesu prodeje říct. Pojďme k další velmi významné události, zprovoznění plynovodu GAZELA. Tento projekt je svázaný s vaším sedmiletým působením v NET4GAS, jaké jsou vaše pocity z jeho blížícího se konce? GAZELA je těsně spojená s  rokem 2006, kdy vznikl tehdejší RWE Transgas Net v  důsledku započetí unbundlingu. GAZELA se stala základem činností, které jsme zvládli v posledních letech. Jsem velmi hrdý na to, že dokážeme dokončit projekt včas a v  rámci rozpočtu, možná dokonce i za méně. To je samo o sobě příběhem úspěchu NET4GAS. Přitom jsme při práci na GAZELE poznali, že už nejsme v určitém smyslu připraveni na budování velkých projektů. Proto jsem nejvíce pyšný na to, že jsme se naučili, jak uchopit projekt takového rozsahu. Důsledkem bylo i to, že jsme změnili alespoň 3x organizační strukturu, ale na konci jsme byli tak pružní, že jsme dokázali zvládnout i změnu na pozici projektového manažera, a Pavel Nesládek ji zvládá excelentně. Dokázali jsme to díky našemu odhodlání změnit procesy a spolupráci všech částí NET4GAS. To je klíčový faktor, s nímž jsme ustanovili moderní projektové řízení ve firmě. Navíc se ukázalo, jak velký smysl má řízení rizik. Tolikrát jsme měli „plán B“, který pomohl vyřešit rozličné situace bez větších zpoždění. Na GAZELE i na dalších projektech jako zpětný tok, STORK nebo vybudování nového dispečinku, jsme se naučili hrozně moc. A myslím, že se motivace zaměstnanců ukazuje i v  průzkumu spokojenosti, kde jsme se dostali ze  42 % v roce 2007 na 61 % v roce 2011 právě v kategorii motivace. Lidé teď mnohem více rozumí strategii a cílům a výsledkem je lepší výkon nejenom na projektech. N4GINFO strana 8

GAZELA a její přínos je tedy něco, na co můžeme být skutečně pyšní? Dokonce bych řekl, že se tento projekt stal „výkladní skříní“ NET4GAS. Protože jsme ho budovali za situace, kdy jsme se z 800 lidí dostali na dnešních 560 a přitom jsme byli schopni investovat kolem 15 miliard korun do rozvoje a dalších 15 miliard chceme investovat do roku 2020. Vývoj NET4GAS je příběhem úspěchu při současném růstu i změnách. Dávají nám zkušenosti z GAZELY základy pro další budoucí projekty typu Moravia? Bude s nimi práce projektových týmů jednodušší? Získali jsme mnoho„bestpractise“ a know-how v  nejnovějších technologiích, což nám pomůže v  efektivnější a preciznější přípravě na projekt Moravia. Ten bude rovněž náročný, ale je naším úkolem do těchto projektů vstupovat energicky a dosahovat nejvyšších výkonů. Je pro vás GAZELA tím nejdůležitějším, co jste doposud v NET4GAS docílil? GAZELA je pro mě opravdu nejúspěšnějším projektem, ale za náš skutečně nejpodstatnější úspěch považuji výsledky dosažené ve zmíněném průzkumu spokojenosti. To znamená, že cíl vytvořit učící se organizaci byl pochopen a dosažen. Musíme pracovat na budoucí podobě trhu Konkurence v našem oboru byla dlouho neznámý pojem. Jaký je náš postoj ke snahám o liberalizaci trhu ze strany EU? A nejsou neustálé změny matoucí? Někdy skutečně jsou. Přestože nejsme na plně konkurenčním trhu, musíme překonat podobné problémy. Těmi jsou kontinuální proměna prostředí a požadavků od obchodníků, podílníků a regulátora, na něž se musíme neustále adaptovat. Úspěšně jsme zvládli implementaci třetího energetického balíčku a dokončili jsme ITO unbundling. Výsledkem je certi-

Thomas Kleefuss Studoval obor business administration na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Má více než 20 let zkušeností s ropným a plynárenským průmyslem, kde pracoval na různých pozicích v oblasti financí a obchodování s ropou a zemním plynem. Svoji profesní dráhu začal u společnosti DEMINEX GmbH v Essenu v roce 1990 jako kontrolor a později jako vedoucí auditor. V roce 1996 byl přidělen do Egypta, kde pracoval v oblasti upstream operací pro společnost DEMINEX a později RWE Dea jako finanční manažer v Káhiře. Poté se v roce 2000 stal vedoucím oddělení marketingu ropy a zemního plynu v RWE Dea AG v Hamburku, kde byl odpovědný za marketing a obchodování s domácími a mezinárodními rezervami společnosti RWE Dea. Od roku 2004 zastával pozici vedoucího divize nákup plynu západ v RWE Energy AG a byl odpovědný za nákupy zemního plynu z Norska a Nizozemska pro kontinentální trh RWE.

fikace od ERÚ a snad brzy i od EK. Další velký vývoj si vyžádá „cílový model pro zemní plyn“, který ovlivní, jak bude vypadat trh v příštích dvou až pěti letech. Na-


ším cílem je být nápomocní regulátorům ve vytváření budoucího trhu a produktů. Začali jsme s tím už před lety vytvořením GATRACu a účastí v  pracovních skupinách modelujících trh. Naší strategií je „propojování trhů“ (Connecting markets) a nyní i jejich slučování. Za 2 až 4 roky by se podle nás měly spojit trhy Česka, Slovenska a Rakouska s vytvořením jediného obchodního bodu v Baumgartenu. Chceme být proaktivní a spoluvytvářet budoucnost našeho sektoru. To je nejlepší cesta jak řídit podnikatelská rizika. Proto musíme být aktivní v organizacích typu entsog? Ano, to je naše role a naši zástupci tam mají skvělou reputaci v  představenstvu i v klíčových pracovních skupinách. Nevedou ale neustálé změny EU k záplavě byrokracií? Už dnes musíme mít na centrále pracovníky, kteří se na plný úvazek věnují regulaci a legislativě, a přitom omezujeme počty lidí na provozech. Ano, bohužel je regulace stále více a více indikátorem hodnoty, a proto potřebujeme více kvalifikovaných pracovníků. Ale na druhou stranu počet zaměstnanců ve strategii klesá, takže jsou změny vyvážené. Náš regulatorní tým je mixem právníků a ekonomů a určuje velkou část naší strategie a budoucích příjmů. O jaký model trhu tedy NET4GAS do budoucích let usiluje? Musíme se vyrovnat s  dvěma riziky. Jedním je přesun toků plynu kvůli Nord Streamu, na který reagujeme GAZELOU. Zároveň nám ale zůstává velké množství volné kapacity ve stávající jižní větvi. Druhým rizikem je konkurence dalších plynovodních cest. Uvažuje se rozšíření WAG v Rakousku. Ta vede souběžně s naší trasou do Německa. Zmiňuje se rozšíření Jamalu nebo možný Nord Stream 3 a 4 mohou mít své dopady na naši budoucnost. Máme k  dispozici rozsáhlá aktiva s kompresory, jež musíme zredukovat,

a s tím bohužel souvisí i omezení počtu zaměstnanců na kompresních stanicích. Musíme reagovat na konkurenci ostatních plynovodů a vytvářet větší trhy, kde můžeme naší kapacitou uspokojit větší počet odběratelů. Naší strategickou reakcí na konkurenci z  Rakouska je snaha o vytvoření společného trhu s přepravou plynu přes naši soustavu. Bude v příštím desetiletí či dvou význam zemního plynu stejný, nebo se změní? Je bez pochybností, že současná „energetická revoluce“ značně zvýšila význam zemního plynu. Obnovitelné zdroje energie mohou být podporovány jedině zemním plynem, protože ten je jediným palivem, které lze vytvářet a dopravovat velmi rychle. Uhelná elektrárna vám v půlhodině nevyprodukuje elektřinu potřebnou pro vykrytí okamžiků, kdy nefouká vítr nebo nesvítí slunce. Vím, že jste v průběhu své pracovní kariéry působil i v Egyptě, kde jste se také věnoval tématu zemního plynu. Jaké to tam bylo? Byl to průlom v  mé kariéře. Byla to má první pozice v  managementu, zastával jsem roli CFO (pozn. red.: chief financial officer – finanční ředitel). Zpočátku jsme provozovali tři ropná pole, a když jsem odcházel, bylo víc než deset ropných a plynových polí. To jsou dodnes nejúspěšnější aktivity RWE DEA, i když díky okolnostem „arabského jara“ je pro tuto společnost složité dále postupovat. Mně osobně to přineslo hodně znalostí o projektovém řízení, udělal jsem svoje první M&A transakce (pozn. red.: merger and acquisitions – sloučení a akvizice) při nákupu ropných a plynových polí od Repsolu. Naučil jsem plánovat pro větší projekty, což jsem mohl uplatnit i zde při GAZELE. Od té doby také připravuji více záloh – nejenom jeden plán B. Zvláště v prostředí, kterému zcela neporozumíte kvůli odlišné kultuře, jazyku a částečně i víře. Nemůžete předpokládat, že každý

bude postupovat stejně jako vy. I když v Egyptě mnoho věcí nefungovalo tak, jak jsme si mysleli, krásné na tom bylo, že se několikrát udály zázraky tam, kde jsme nic nečekali. I dnes pracujete v cizí zemi, v Česku, jak se to liší od práce v Německu? Celou svou dosavadní kariéru, nějakých 22 let, pracuji buď v  zahraničí, nebo na zahraničních projektech. Je to moje osobní „Vůle ke změně“, protože rád pracuji s  jistým prvkem neznáma s  lidmi, kteří přemýšlí o věcech jinak než já. Práce zde je oproti Egyptu jiná, ale i tady musíte pracovat s jinou kulturou, jiným jazykem a očekáváními lidí a to je stejné v  každé zemi. Na práci v  zahraničí mám rád, že potkávám lidi, kteří mě obohatí svou kulturou a nápady. A co typický český humor, už jste do něj pronikl? Humor se odvíjí zejména od kultury a jazyka, a protože rozumím česky velmi málo, je pro mne komplikované porozumět. Ale smysl pro humor mám, rád se směji a v Česku jsem se s mnoha kolegy a přáteli mohl zasmát od srdce. Zmiňovali jsme během rozhovoru několikrát slovo konkurence. Vy sám se s ní vyrovnáváte velmi dobře, zvítězil jste třeba v golfu v Accenture Cup 2009. Jak si v téhle hře stojíte teď? Za poslední roky se naneštěstí moje hra nezlepšila, mohu to trochu přičítat i významu a množství práce, které jsem vložil do této společnosti. Vložil jsem více „Mojí energie“ do firmy než do zlepšení golfové hry (smích). Ale i tak si udržuji handicap na dobré úrovni 12 a cílem je dostat jej někam kolem 9 bodů. A co ostatní sporty? V zimě rád lyžuji a v létě se věnuji tenisu a cyklistice.

N4GINFO strana 9


Téma Text: Zuzana Kučerová Foto: Archiv NET4GAS

Firemní dárcovství: společenská odpovědnost, nebo reklama? Nedílnou součástí dobré reputace moderní firmy je odpovědné chování k místní komunitě, životnímu prostředí, akcionářům, dodavatelům či partnerům a v neposlední řadě ke svým zaměstnancům. Odpovědné chování či společenská odpovědnost se stává nutností, z mnohých studií vyplývá, že veřejnost odpovědné chování od firem očekává. N4GINFO strana 10


Nedílnou součástí konceptu společensky odpovědného chování firmy (anglicky Corporate Social Responsibility – CSR) je i firemní dárcovství. Dárcovstvím může firma velice efektivně projevit hodnoty, jež vyznává, a to zejména pokud je v souladu s předmětem jejího podnikání, strategií a také místem, ve kterém působí. Žádná společnost nemůže zachránit všechny oblasti, které pomoc potřebují. IT společnosti věnují neziskovým organizacím techniku (IBM), výrobci automobilů zase speciálně upravené vozy pro handicapované (Škoda Auto) apod. „Firmy jsou leckdy zavaleny žádostmi roz­ manitých neziskových organizací. Stra­tegické dárcovství je tedy důležité v rozhodování, komu dar poskytnout, zajišťuje kontinuitu, zamezuje roztříštěnosti a zjednodušuje nutnou administrativu. Dá se také lépe prezentovat. Navíc, odmítnout žádost s odkazem na to, že firma dlouhodobě podporuje jiné téma, je vždy mnohem přívětivější,“ popisuje význam ucelené koncepce firemního dárcovství Jiří Bárta, ředitel Nadace VIA.

NET4GAS Blíž přírodě Společnost NET4GAS je spolehlivým a bez­pečným provozovatelem přepravní plynárenské soustavy a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany přírody a životního prostředí s ohledem na budoucí generace. Podnikání NET4GAS s otázkou ochrany přírody velmi úzce souvisí. Při stavbě i provozu našich plynárenských zařízení musíme dbát na přísné ekologické normy. A na přírodu myslíme i nad rámec těchto zákonných opatření. Z tohoto principu vychází naše dlouhodobá stra-

tegie firemního dárcovství a sponzoringu realizovaná v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Systematicky a dlouhodobě pomáháme projektům, pro které právě motto „Blíž přírodě“ představuje významnou součást trvale udržitelného rozvoje, a můžeme být hrdi na to, že v dlouhodobém horizontu jsme největším nestátním firemním dárcem v oblasti ochrany přírody v České republice. Od roku 2007 jsme v rámci programu Blíž přírodě věnovali téměř 35 mil. Kč. Po šesti letech existence programu se nám navíc dostalo milého zadostiučinění. Program byl letos oceněn zvláštní cenou Futurum platformy Business Leaders Forum za odpovědné podnikání a umístil se také mezi třemi finalisty ceny VIA BONA pro velkou firmu za strategické dárcovství.

Filantropie (z řec. filein, milovat a anthrópos, člověk – láska k člověku) znamená humanisticky motivovanou dobročinnost, dávání peněz, zboží, času nebo úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu, a to nezištně. Firemní filantropie je chápána jako synonymum firemního dárcovství. Sponzoring je podpora převážně neziskové organizace nebo akce, na rozdíl od dárcovství ale klade důraz na marketingový přínos, na zviditelnění značky, firmy či výrobku.

Unikátní lokality s ČSOP Cílem programu, ve kterém jsme od roku 2007 generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), je zejména zpřístupnění cenných přírodních lokalit na celém území ČR veřejnosti, a to zábavnou, ale i naučnou formou. Často se jedná o místa s výskytem vzácných či ohrožených druhů flóry a fauny. „Buduje-

me naučné stezky, pozorovatelny, informační tabule a interaktivní prvky, které mají veřejnost zejména na lokální úrovni do přírody nejen přilákat, ale také vzbudit zájem o její ochranu a úctu k ní,“ říká Lucie Matulová, koordinátorka programu Blíž přírodě v ČSOP.

„Česká příroda by měla být otevřená návštěvníkům. A není důležité, jestli se jedná o národní park, nebo o naučnou stezku. Lidé by se neměli o krásách naší země dozvídat pouze zprostředkovaně, měli by je sami navštívit,“ prohlásil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa u příležitosti otevření jubilejní 50. přírodní lokality, naučné stezky Housle v Praze-Lysolajích letos v září. Jeden příklad za všechny V  zemědělské oblasti v okolí Němčic na Hané není v  širokém okolí les nebo přírodní park, kam by místní mohli vyrazit. Jedno území se však nedařilo dostatečně odvodnit, aby na něm mohla být realizována zemědělská činnost. A tak ČSOP s naší pomocí místo vzal pod svou ochranu a vytvořil v  něm unikátní biokoridor, kam se již po dvou letech existence začali navracet živočichové a rostliny. Vybudovaný povalový chodník s altánem a informačními panely navíc poskytuje místním obyvatelům „místo v přírodě“, kam si mohou zajít odpočinout a něco se o něm i dozvědět. A takových lokalit jsme již zpřístupnili více než 50 po celé České republice. Využívají je nejen místní obyvatelé k odpočinku, ale i například školy k  přírodopisN4GINFO strana 11


né výchově a zavítají sem pochopitelně i turisté. Odhadujeme návštěvnost kolem 70 000 osob ročně. „Program NET4GAS Blíž přírodě je pro nás jedinečným zdrojem umožňujícím systematickou a dlouhodobou podporu projektů zaměřených na představování přírodních i kulturně-historických hodnot naší krajiny veřejnosti,“ říká Libor Ambrozek, předseda ČSOP, a dodává: „Právě dlouhodobost podpory je pro nás zásadní. Dává nám jistotu, a tím umožňuje kvalitní přípravu, práci na samotných lokalitách i neustálé zlepšování. Zdaleka ne všechny organizace mohou v  dnešní době spoléhat na dlouhodobého partnera a žijí v podstatě z roku na rok. Nemají jistotu kontinuity.“ Blíž přírodě je víc Dalším větším projektem, který NET4GAS podporuje, je revitalizace rašelinišť v Kru­ šných horách, kterou od roku 2009 realizuje občanské sdružení DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie. S  DAPHNE jsme letos také odstartovali projekt Natura v  zeleném, aneb Management evropsky významných lokalit ovlivněných vojenskou činností. Pomohli jsme i menším projektům. V roce 2012 jsme např. podpořili dvě záchranné stanice pro živočichy, a to na území Hl. m. Prahy a v Ústeckém kraji, valašské ekocentrum ve Valašském Meziříčí, přírodní park v Kutné Hoře, zahradu pro děti a rodiče v Pardubicích, revitalizaci vrcholu hory Milešovky, péči o evropsky významnou lokalitu Krásný dvůr, vzdělávací biologickou terénní základnu pro žáky středních škol v Litvínově a mnoho dalších. Veškeré informace o podpořených projektech a otevřených lokalitách zveřejňujeme na našich webových stránkách www.blizprirode.cz, které se tak staly užitečným nástrojem informovanosti o zajímavých místech, fauně a floře a slouží jako zajímavé tipy na výlet do N4GINFO strana 12

přírody. Stránky jsou k dispozici jak v českém, tak anglickém jazyce. NET4GAS Blíž poznání Druhý pilíř dárcovství a sponzoringu vychází ze zaměření NET4GAS na provozní dokonalost vykonávanou vzdělaným a kvalifikovaným týmem zaměstnanců. Pomáháme tak desítkám mateřských, základních, středních i vysokých škol i dalším iniciativám. Snažíme se budovat blízký vztah se studenty, který býval v minulosti opomíjen, následky čehož dnes negativně pociťujeme i my, zejména u kvalifikovaných technických pozic.

Letos jsme se stali generálním partnerem Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a partnerem Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze.

sobíme. Proto jsme se mj. v roce 2011 stali hlavním partnerem Nadace VIA v programu Místo, kde žijeme. „Program je zaměřený na komunitní rozvoj – na obnovu veřejných prostranství (parků, návsí, hřišť, náměstí apod.) s aktivní účastí občanů při plánování i samotné realizaci. Přispívá tak k trvale udržitelnému rozvoji obcí či městských čtvrtí. Projekty přispívají nejen k fyzické proměně veřejného prostranství, ale zejména pomáhají změnit vztah lidí k místu, kde žijí,“ popisuje podstatu programu Ondřej Šindelář, projektový manažer Nadace VIA, a dodává: „Díky účasti v programu si lidé (a často i samosprávy) v praxi poprvé vyzkoušejí participativní plánování a s překvapením zjišťují, že rozvojové projekty, na kterých se lidé sami podílejí od začátku, mají velkou podporu místních občanů a přinášejí konkrétní pozitivní změny.“ V roce 2012 bylo realizováno pět podpořených projektů – Areál soudržnosti v Nových Sedlicích v Moravskoslezském kraji, Otevřená zahrada otevírá duše, srdce i oči v Nadějkově v Jihočeském kraji, Oáza klidu ve Francově Lhotě ve Zlínském kraji, Komunikační a odpočinkové místo v Plasích a Křic plac – zelená pro Chříč v Plzeňském kraji. Více informací najdete na www.nadacevia.cz.

„Pokud se chtějí posluchači stát dobrými techniky, je pro ně velmi důležité vědět, že technická praxe má o ně zájem. Společnost NET4GAS patří k ojedinělým firmám, které si toto uvědomují a jsou ochotni investovat do technických vysokých škol,“ dodává prof. Ing. Františka Pešlová, PhD., vedoucí Ústavu materiálového inženýrství na ČVUT v Praze. NET4GAS Blíž regionům V neposlední řadě jako dobrý soused směřujeme náš třetí program NET4GAS Blíž regionům do oblasti komunitního rozvoje ve všech lokalitách, ve kterých pů-

Companius NET4GAS cílí své firemní dárcovství nejen externě, ale také interně. Ač je myšlenka firemního dobrovolnictví v naší společnosti v podstatě „v plenkách“, programem Companius pomáháme našim


zaměstnancům, kteří se ve svém volném čase angažují v organizacích zaměřených na sport, kulturu či umění, výchovu a vzdělávání, sociální oblast nebo na ústřední oblast našeho firemního dárcovství, ochranu přírody. V roce 2012 tak bylo podpořeno 27 zaměstnanců (resp. neziskových organizací) částkou v celkové hodnotě 700  000 Kč. Pravidla programu jsou zveřejněna na intranetu. Michal Truksa: „Finanční prostředky získané z programu Companius pomáhají při realizaci tzv. hippoterapie ve Speciální škole v Praze 4, která se zaměřuje na výchovu a vzdělání dětí a žáků s mentálním postižením, s více vadami a s autismem. Úsměvy dětí během této terapie jsou tou nejlepší odměnou.“ Michael Duda: „Program Companius přispěl sdružení Lékořice k naplňování motta: „Záleží nám na kvalitě života v Thomayerově nemocnici“ a mně osobně umožnil mít příjemný pocit, že vidím logo naší společnosti mezi sponzory dobrých věcí.“ Věra Šachová (projekt Letní tábor pro ohrožené děti s celotáborovou vzdělávací hrou „Město“: Člověk v tísni, o. p. s): „Companius pomohl k realizaci letního tábora pro děti ze sociálně slabších rodin. Nepatr-

ným dílem jsem pomáhala společně s jedním kolegou organizovat tento tábor, který se zaměřil na získání znalostí a dovedností pro pozdější samostatný život. Celotáborová hra „Město“ přejímala životní situace z reálného života dospělých. Radost dětí je důkazem toho, že hra měla velký úspěch.“ Kristýna Šnajdrová: „Díky štědrosti N4G mohl Domácí hospic Cesta domů pořídit v letošním roce elektricky ovládanou polohovací postel, kterou mobilní hospic zapůjčuje svým klientům. Tím je umožněna péče o lidi na sklonku života v jejich přirozeném domácím prostředí, což je hlavní poslání domácího hospice.“ Kolik se sluší dávat? Trendem v západním světě je podíl firemního dárcovství k  zisku společnosti před zdaněním kolem 2 %. Česká republika za tímto trendem zatím zaostává, zejména z  toho důvodu, že tradice dárcovství a neziskového sektoru vůbec u nás byla minulým režimem přerušena. Podíl se pohybuje zpravidla pod 1 %. NET4GAS věnuje v průměru 0,15 % (pro srovnání 2010: ČEZ 0,63, OKD 0,46, Telefónica Czech Republic 0,22). Tak např. v roce 2009 bylo v ČR darováno 390 Kč na jednoho obyvatele, v USA 1000 dolarů. Od roku 2000 se u nás však objem darů firemních dárců

ztrojnásobil. A to i přes dopady finanční krize. Společenská odpovědnost není jen dárcovství Společenská odpovědnost ale není jen firemní dárcovství. Odborná literatura rozlišuje tři základní pilíře: ekonomický, environmentální a sociální. V rovině ekonomické by firma měla dbát například na odmítnutí korupce, transparentnost, kvalitu a bezpečnost produktů a služeb či etiku reklamy. V rovině environmentální by firma měla omezovat negativní dopady své činnosti, investovat do čistých technologií nebo budovat šetrnou firemní kulturu (recyklace, úspory energií apod.). A konečně v rovině sociální by se firma měla věnovat právě firemnímu dárcovství a dobrovolnictví, ale také péči o vzdělání, zdraví a bezpečnost zaměstnanců, zaměstnávání lidí se zhoršenou pozicí na trhu práce, odmítnutí dětské práce nebo dodržování lidských práv. Dárcovství by tedy, podobně jako další aspekty společenské odpovědnosti, nemělo být vnímáno jen jako pouhá reklama, posilující dobrou image společnosti, i když k tomu zajisté také přispívá, ale zejména jako odpovědnost každého z nás.

N4GINFO strana 13


Novinky z oblasti HR&GA Rozvíjíme mistrovství mistrů Už třetím ročníkem začal program Rozvoj mistrů. Ten pomáhá nejen v názvu zmíněným pracovníkům, ale i nominovaným vedoucím směn a údržby a dalším pracovníkům s potenciálem pro řízení.

padě absolvování celého seriálu školení, ale sleduje i výsledky a hodnocení celé akce od absolventů, které bylo zatím vždy velmi pozitivní. „Co se týče netechnických školení, bylo to určitě jedno z nejlépe vedených. A ač některé praktiky byly zdánlivě ,mimo realitu‘, jsou v určitých variantách použitelné jak v práci, tak v soukromém životě,“ shrnuje svůj pohled

na akci Miroslav Blažek, který programem prošel v letech 2010 a 2011. Třetí ročník programu doběhne v polovině příštího roku, a k  dosavadním 27 absolventům se tak brzy přidají další „mistrovští mistři“. Barbora Tůmová

Noví kolegové v NET4GAS Datum nástupu

O programu Rozvoj mistrů se sice pravidelně nehovoří, ale patří mezi nejús­ pěšnější školicí akce útvaru HRGA spolu s programem Panda. Na rozdíl od něj však pomáhá zejména vedoucím pracovníkům „z první linie“, kteří často musí rozhodovat rychle a ve složitých podmínkách. Upřímně, kdo by chtěl dělat manažerská rozhodnutí jakéhokoliv typu třeba v  minus 20 °C? Už třetí běh programu, který odstartoval 12. listopadu, sice s  nástrahami počasí nepomůže, ale pozici vedoucích posiluje tím, že jim v 7 cyklech pomáhá zlepšit jejich schopnosti i znalosti, související s řízením. Mistři jsou proto proškoleni v mnoha směrech od BOZP přes zvládání změn a konfliktů po požadavky na vlastní odbornost. Na program dohlíží i nejvyšší vedení NET4GAS a Radek Benčík nepředává účastníkům jen závěrečný certifikát v příN4GINFO strana 14

Jméno

Pozice

1. 5. 2012

Lang Karel

Mechanik

1. 5. 2012

Kameník Petr

IT Specialist

1. 5. 2012

Osadská Jana

Specialist, Regulatory Affairs

1. 7. 2012

Nedevová Karla

Spec., Majetkopráv. vyrovnání a povolení

1. 7. 2012

Hurtík David

Mechanik

1. 8. 2012

Hanák David

Specialista, Technologie a technika

1. 8. 2012

Šoltész Petr

Specialista, Security

6. 8. 2012

Matuška Petr

Mechanik

15. 8. 2012

Kramulová Barbora

Trainee

20. 8. 2012

Křenek Jiří

Technický pracovník – specialista

1. 9. 2012

Krausová Iva

Asistent

1. 9. 2012

Ryvola Jakub

Trainee

1. 9. 2012

Vanžurová Markéta

Procurement Specialist

15. 9. 2012

Stránský Jan

Specialist, Accounting

24. 9. 2012

Kutová Petra

Asistent

15. 10. 2012

Foubík Oldřich

Specialista NSM

22. 10. 2012

Dufek Josef

IT Specialist

1. 11. 2012

Šilhavý Libor

Mechanik

5. 11. 2012

Krejčová Jana

Specialist, Regulatory Affairs

1. 12. 2012

Hrnčířová Zuzana

Interní auditor


Z obou stran Důležité je tvořit Technika art quilt, kterou Irena Zemanová připravuje své „látkové obrazy“, není široce známa. Výsledkem je však plastické umění, které pracuje s podobnými výrazovými prostředky jako malířství, design a různé techniky tisku a sochařství. Irena Zemanová pracuje v NET4GAS jako Senior manažerka Majetkoprávního vypořádání a povolení a tento dlouhý pracovní titul v sobě zahrnuje i hlavní činnosti, které má spolu se svým desetičlenným týmem na starosti. Jejich pracovní dny se nesou v  čilém duchu, kdy řeší souběžně několik běžících jednání s  vlastníky pozemků, úřady, statutárními orgány obcí… „Naše práce je opravdu velmi pestrá,“ říká k tomu s humorem Irena Zemanová. Pokud chceme vystavět nové plynovody, rozšiřovat stávající a vstupovat na cizí pozemky, musíme mít příslušná povolení a smlouvy. V  rámci majetkoprávního vypořádání tým vyjednává s  vlastníky pozemků a snaží se dojednat pro obě strany přijatelné podmínky, například při odškodnění za umístění věcného břemene v  podobě plynovodu. „Poslední medializovaná kauza paní Havránkové, kdy dostala obrovskou částku kvůli dokončení dálnice, bohužel není dobrým vzorem pro některé vlastníky. Ti mají pocit, jako by se jich osobně obecný zájem nijak netýkal, a při tom sami chtějí jezdit, chtějí svítit, chtějí vařit…“ shrnuje v  kostce jeden z problémů při podobných vypořádáních a odkupech pozemků Irena Zemanová.

„U GAZELY bylo třeba na 170 kilometrech plynovodu jednat s přibližně 600 vlastníky, na 3 kilometry plynovodu mezi Břeclaví a Tvrdonicemi jich díky specifiku katastru připadlo 320.“ Tým Ireny Zemanové tak často měsíce jedná s  vlastníky a úřady a musí respektovat lokální požadavky a odlišné výklady vyhlášek. Do toho vstupují nové projekty, změny a někdy i vypořádávání škod, když například v rámci nutné opravy musí vstoupit naše pracovní týmy na cizí pozemky a rozkopat je. Vše díky tomu probíhá souběžně, a zmíněná pestrost je tedy opravdu zaručena. Sešít dílo V  kanceláři Ireny Zemanové, ale třeba i v  časopisech, na výstavách a internetu najdete vystavena její díla z oblasti patchworku. Tato technika má své počátky už v dávných dobách, kdy se ze zbytkových látek vytvořily nové kousky – deky, polštářky a podobně. Že se touto technikou

dají vytvořit zajímavé vzory, bylo ale brzy jasné mnoha (zejména) fanynkám této techniky a začaly vznikat různé subkategorie, koketující tu více, tu méně s uměním. Právě s  uměleckou technikou art quilt pracuje Irena Zemanová a jednoduše řečeno, vytváří látkové obrazy. „Látky si sama barvím, razítkuji, tvaruji, prošívám…,“ popisuje s  radostí autorka, jejíž díla byla prezentována třeba v  Anglii nebo Francii, a doplňuje: „Při práci používám opravdu mnoho nástrojů, kromě šicího stroje třeba i klasickou horkovzdušnou pistoli, kterou se zapékají některé sypané barvy. Mám doma takovou malou dílničku plnou krabic.“ Kromě vytváření vlastních děl pomáhá Irena Zemanová i s propagací celého hnutí v rámci Bohemia Patchwork klubu (www.b-p-k.cz), který se spolupodílel na uspořádání již šesté mezinárodní výstavy Prague Patchwork Meeting. Výstava pohodlně zaplnila celou sportovní halu hotelu STEP. (red)

Pro ni a její tým je rovněž důležité být od počátku u všech akcí, protože složitost celého procesu se nedá odhadnout třeba podle délky projektu. Pro představu: N4GINFO strana 15


Novinky z oblasti CBI/HSSE Zaměřeno na úspory Snižování spotřeby energií se věnuje od března 2012 zvýšená pozornost. Jedná se zejména o spotřebu plynu pro ohřev turbosoustrojí (TS) a vytápění areálu kompresní stanice (KS) a spotřebu elektrické energie. Interní tým, složený z pracovníků KS i Asset Operation v  Praze, pravidelně každý měsíc vyhodnocuje a rozebírá spotřebu jednotlivých stanic. Společně pak hledají prostor pro nová opatření k minimalizaci nadbytečných nákladů. Cílem celého projektu je, aby náklady na jednotlivých KS byly srovnatelné, nejlépe už v průběhu příštího roku. Úsilí je zaměřeno především na činnosti, při kterých je spotřeba největší. V  této souvislosti se podařilo snížit počet ohřívaných TS a změnit způsob  řízení pohotových výkonů KS (viz VD_SM_N4G_E02_02), upravit algoritmus startu TS a NZ, nahrazovat nucené větrání hal větráním přirozeným, upravit topné okruhy a upravit místní provozní řády na KS.

Tabulka spotřeb leden–říjen Spotřeba plynu m3

Hledají se především opatření, která mají minimální náklady na realizaci a rychlou návratnost. Řada opatření přinášejících úspory je pouze organizační a představuje změnu místních provozních řádů – viz větrání hal. Trend snižování nákladů na energie se projevil už v letních měsících a je patrný při porovnání spotřeb 2011 a 2012. Výrazně by se měla opatření ke snižování nákladů projevit v  zimních měsících 2012–2013. Jaroslav Suda

Provozní hodiny Spotřeba elektrické energie kWh Spotřeba plynu m – říjen 3

rok 2012

úspora v Kč

911 413

817 738

562 050

12 662

13 348

3 965 881

3 426 617

127 198

40 939

Celkem úspora Přestože se za leden až říjen 2012 odprovozovalo o 686 provozních hodin více, celkem úspora v nižší spotřebě plynu a elektrické energii činí 2 115 130 Kč. Úsilí provozního úseku snižovat náklady podpořil i úsek nákupu, který výběrem vhodného dodavatele snížil cenu 1 kWh z  3,384 Kč v  roce 2011 na 2,80 Kč v  roce

N4GINFO strana 16

rok 2011

1 553 080 2 115 130 Kč

2012. Toto snížení představuje další úsporu 2 001 144 Kč k výše uvedené. Pro pokračování trendu snižování energetické náročnosti a nákladů je nutno věnovat stálou pozornost technickým řešením a jejich realizaci, organizačním opatřením a samozřejmě i motivaci všech zúčastněných do dalších změn.


Představení N4G Hospozín i Hospozínek V minulém čísle jsme si představili rozdělovací uzel (RU) v Rozvadově, dnes míříme do středních Čech. Náš RU se nachází na území obce s historií sahající až k neolitu. Obec Hospozín a její menší součást, Hospozínek, najdeme kousek od Velvar a Slaného. Ačkoliv dnes není příliš významná, má opravdu bohatou historii, včetně archeologických nálezů, sahajících až k pravěku. První písemné zmínky o obci jsou už z roku 1318, kdy se zde nacházela tvrz Matěje z  Hospozína. Významnou stopu v historii obce zanechala i Anna Polyxena z rodu Clary Aldringenů, kteří Hospozín na konci 17. století vlastnili. To ona nechala opravit kostel Stětí sv. Jana Křtitele, stavbu s původem už někde kolem roku 1362, který se v obci nachází dodnes. Anna rovněž založila spádovou obec Hospozínek a nechala zde vystavět kapli svatého Jana Nepomuckého. Historie této obce je také velmi dobrým příkladem toho, jak se proměňuje náš venkov. V  19. století zde působilo 11

majitelů polí, 3 hostinští, 5 obchodníků, 4 krejčí, 4 obuvníci, 3 kováři, řezník, uzenář, hokynář… Byl zde i Spolek dobrovolných hasičů či Klub cyklistů „Říp“. Dnešní Hospozín má obchod, hospodu, poštu, knihovnu a také se chlubí dvěma rybníky. Kromě nich však stojí za návštěvu i již zmíněný kostel Stětí sv. Jana Křtitele, zámeček z roku 1836 (bohužel bez možnosti prohlídky) a v blízkém Hospozínku i historicky cenná sýpka s rodovým znakem rodiny Kinských. V okolí obce pak určitě stojí za to projít si Lázně Mšené či Slaný. Vše je přitom dobře dostupné i na kole bez výrazných převýšení a cestou můžete zamířit přibližně na půl cesty mezi Hospozín a Hospozínek, kde se nachází naše RU. Náš uzel RU03 Hospozín je rozdělovací uzel a trasový uzávěr, kterým prochází linie tranzitního plynovodu směr HPS Kateřina a Rozvadov. Také z něj vystupují vnitrostátní plynovody směrem na Siřejovice, Dra-

Projděte si Hospozín Díky moderním technologiím se na tento rozdělovací uzel můžete podívat i z pohodlí kanceláře. Stačí se na našem intranetu podívat na sekci oddělení Dokumentace sítě a zvolit Virtuální prohlídku plynárenských objektů.

helčice a Dobříň, z kterých je napájena síť distribuční soustavy i přímí odběratelé. Na pozemku RU je proto též bilanční předávací stanice PS022 Hospozín s měřením kvality plynu a regulační stanice plynu PS246 Hospozín DSO, telemetrie a mnoho další související technologie včetně čisticích komor. Poslední úpravy potrubního dvora proběhly v rámci „reverse flow“, obrácení toku plynu a propojení tranzitního plynovodu směr Kateřina–Rozvadov. red, Miroslav Blažek

N4GINFO strana 17


Tipy a triky pro lepší práci s počítačem Tipy a triky pro lepší práci s počítačem II. Pravé tlačítko – význam pravého tlačítka myši ve Windows 7 (dále jen Win 7) ještě narostl a mnoho aplikací přidává touto cestou rozšířené funkce. Zkuste kliknout pomocí pravého tlačítka na spuštěné aplikace v  dolní liště. Například v  Outlooku můžete takto ihned vytvořit událost v  kalendáři nebo otevřít okno pro psaní nového e-mailu. V  MS Word uvidíte poslední otevřené soubory, v  Průzkumníku nejčastěji otevírané adresáře…

lu. Pro spuštění klikněte pravým tlačítkem na volné místo na ploše a vyberte položku Přizpůsobit. V nově otevřeném okně vyberte Pozadí plochy a zde si nadefinujte Umístění obrázku, pak jednoduše zaškrtněte, které obrázky se mají na ploše objevovat a v jakém intervalu. Oblíbené položky v  Průzkumníku – standardní aplikace pro správu souborů doznala mnoha vylepšení. Jedno z  nich představují i nové Oblíbené položky, kam lze pouhým přetažením umístit oblíbené adresáře. Pokud tedy často přistupujete k nějaké „zahloubené“ položce například na disku K:, stačí ji umístit sem, a celou cestu zvládnete jedním kliknutím.

Kalkulačka – standardní kalkulačka ve Win 7 nabízí poměrně mnoho funkcí. Pokud v menu zvolíte Zobrazit, můžete zvolit rozšířené funkce včetně statistických, zobrazit lze i převody mnoha druhů jednotek, vyhledávání dat či spotřeby pohonných hmot. Programy lze též opětovně odepnout (opět pomocí pravého tlačítka). Tímto způsobem zrušíte jen rychlou zkratku, program bude nainstalovaný i nadále.

Windows 7 – vybrané zkratky „Magnetování“ oken – operační systém je už plně přizpůsoben používání na širokoúhlých monitorech a přichází s funkcemi, jež urychlují použití. Mezi ně patří i velmi snadná práce s  okny. Stačí „chytit“ horní okraj aplikace pomocí držení levého tlačítka myši a přetáhnout okno například k  hornímu okraji obrazovky. Takto se automaticky maximalizuje velikost okna. Naopak přetažení na levou či pravou stranu automaticky okno upraví tak, abyste mohli mít zobrazena dvě okna vedle sebe. Plocha – pokud si rádi dáváte na pozadí plochy různé obrázky, jistě uvítáte možnost nastavit si „slideshow“, kdy se vám pozadí plochy bude měnit plně automaticky ve vámi určeném časovém intervaN4GINFO strana 18

Klávesa Windows + L – pokud chcete před odchodem z kanceláře uzamknout svou pracovní stanici a nechcete čekat, až uběhne standardní doba, použijte tuto kombinaci. Klávesa Windows + D – okamžité přepnutí na plochu počítače. Opakovaným zmáčknutím se vrátíte k poslednímu otevřenému oknu. Klávesa Windows + X – zobrazí se vám nabídka nastavení centra mobilních zařízení, kde snadno nastavíte svůj notebook pro prezentaci. Zapnutí prezentačního módu utlumí všechna systémová hlášení (například požadavky na stažení nového softwaru apod.). Klávesa Windows + F – pokud často hledáte na svém počítači soubory či e-maily, použijte tuto zkratku, kdy skočíte rovnou do okna vyhledávání, a můžete začít psát hledaný výraz. Klávesa Windows + plus/mínus – pomocí této kombinace (máme na mysli skutečnou klávesu + a –) můžete ihned spustit tzv. Lupu a přiblížit si například malý text.


Plynárenský slovník, Naše křížovka GATRAC Platforma zjednodušuje svázanou přes­ hraniční přepravu plynu mezi virtuálními obchodními body Slovensko, Česká republika a Německo. Zjednodušuje zároveň i proces rezervací a nominací pro zákazníky, kteří rezervují a nominují přepravu plynu s jediným provozovatelem přepravní soustavy podle svého výběru (koncept lístku na vlak). Rezer-

vace kapacit se provádí on-line pomocí jednoduchého systému „klikni a rezervuj“. Přepravce tak těží z jedné smlouvy, jednotného tarifu v jedné měně a snížení správy smluv. Organizujícím provozovatelem přepravní soustavy je rovněž sjednávána koordinace, tj. párování a fakturace nominací.

PF 2013

Luštěte a vyhrajte! Pokud do 31. 1. 2013 pošlete správné znění tajenky na e-mail: stanislav.rydl@net4gas.cz (lze se účastnit i písemně), zařadíte se do losování o zajímavou cenu!

N4GINFO strana 19


Tip na výlet s ČSOP Sněhová nadílka na Liberecku Liberec se celoročně může pochlubit velkým množstvím zajímavostí a turisticky atraktivních lokalit. Za návštěvu stojí naučná stezka Mojžíšův pramen – Císařský kámen, jejíž dominantou je dřevěná rozhledna, která jako by byla skromným architektonickým protipólem známého futuristického vysílače na Ještědu. Ať už však stanete na vrcholu kterékoli vyhlídky, dozajista uznáte, že krásný pohled na zdejší krajinu vám vynahradil každý zdolaný výškový metr. I přes sněhovou pokrývku vede k naučné stezce Mojžíšův pramen naučná stezka. Ta začíná u stejnojmenné restaurace, odkud vede kolem studánky, přes rozhlednu Císařský kámen a kolem retenční ná-

drže Pod Císařským kamenem obloukem zpět do Vratislavic. Téměř celá trasa prochází lesem a před rozhlednou je třeba počítat se závěrečným stoupáním. Stopa jako stopa Co by běžkařskou hůlkou dohodil, se od Naučné stezky Mojžíšův pramen – Císařský kámen nachází sportovní areál Vesec. Ten se nachází na jihu Liberce ve stejnojmenné městské části a přímo sousedí s Vratislavicemi nad Nisou. Pokud byste chtěli vyzkoušet delší tratě a podívat se dále do přírody, nabízí okolí Liberce mnoho dalších možností – tratě v okolí Kryštofova údolí, sportovní areál Břízky nebo proslulou Jizerskou magistrálu, která se táhne celým pohořím.

Přírodně vzácná lokalita Mojžíšův pramen byla v novém kabátě veřejnosti zpřístupněna díky programu NET4GAS Blíž přírodě. Společnost je v  rámci tohoto programu od roku 2007 generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody. Za trvání této spolupráce mohli turisté již navštívit 55 cenných území po celé ČR. Více informací o lokalitách najdete na www.blizprirode.cz

N4G info  

N4G info, NET4GAS, s.r.o.

Advertisement