Page 1

Magazín pro zákazníky Linde Material Handling

Linde Partner Únor

Vozíky s technologií budoucnosti ve Vítkovice Cylinders a.s.

Ročník 2 Číslo 1/2011

strany 6–7

Bohemia Chips – to nejlepší z českých brambor

strany 10–11

Službu Linde pronájem oceňuje a využívá První obalová spol. s r.o.

strany 12–13


OBSAH O působení Linde MH v ČR s vedoucím oddělení prodeje použítých vozíků a krátkodobých pronájmů Petrem Kloučkem strana 5 Vozíky s technologií budoucnosti ve Vítkovice Cylinders a.s. strany 6–7 Unikátní výhoda elektrických i motorových vozíků Linde řad 38X a 39X strana 9 Bohemia Chips – to nejlepší z českých brambor strany 10–11 Službu Linde pronájem oceňuje a využívá První obalová spol. s r.o. strany 12–13 Aktuality strana 14


NA ÚVOD

Vážené Ítenáăky, vážení Ítenáăi,

úvod každého roku máme asi všichni spojený s bilancováním výsledkđ uplynulého období a zárove÷ s mrazivým oÍekáváním rozjezdu nového roku. Abych se păiznal, nemám tento Ías păíliš v lásce, protože na výsledcích păedešlého období se již nedá nic zmÙnit a na základÙ tzv. „vynulovaného tachometru“ ovliv÷ovat Íinnost firmy ab predikovat další vývoj a rozvoj vb aktuálním roce lze také jen velmi obtížnÙ. Je proto na místÙ si položit otázku: „Co mđžeme od roku 2011 oÍekávat?“ Dle mého názoru urÍitÙ ne bouălivý hospodáăský rozvoj z păedkrizového období, ale na druhou stranu také žádný návrat do roku 2009. Prognostici hovoăí o mírnÙ vyšším rđstu HDP ve srovnání s uplynulým rokem a pokud se jejich păedpoklady vyplní, tak budeme jistÙ všichni spokojeni. V naší branži byl celkový trh v minulém roce v porovnání s lety 2007 ab2008 o 42 % nižší a to je stále păíliš vysoké Ííslo na to, abychom mohli hovoăit o deľnitivním odeznÙní krizového období. Z permanentního kontaktu s Vámi víme, že v mnoha prđmyslových odvÙtvích, obchodu ab službách je situace stále velmi svízelná a nutí Vás păijímat úsporná opatăení k udržení ekonomické stability ľrmy. Jsem rád, že Vám i v tomto roce mđžeme nabídnout nové produkty a služby, které Vám mohou pomoci păi hledání úspor. O co se konkrétnÙ jedná? V oblasti nových produktđ uvedeme na trh dvÙ výrobní ăady Íelních elektrických vysokozdvižných vozíkđ, které budou zahrnovat 18 modelđ o nosnostech 2.000 až 5.000 kg. Inovativní technologie, úspora energie, vysoká produktivita abslušivý design, to vše se snoubí s našimi novými elektrickými vozíky, kterými Vás chceme oslovit. V lo÷ském roce jsme doplnili naši nabídku Íelních motorových vysokozdvižných vozíkđ s pohonem nabstlaÍený zemní plyn o nosnosti 1.600, 1.800 a 2.000 kg a nabízíme nyní zájemcđm komplexní ăešení vÍetnÙ výstavby plnicí stanice a výhodnÙjší ceny zemního plynu. VÙăíme, že păi stoupající cenÙ nafty păichází naše nabídka dvou alternativních druhđ pohonu pro Vaše vysokozdvižné vozíky ve vhodném okamžiku a jako zdroj možných úspor stojí zcela jistÙ za úvahu. Ve službách păijdeme na jaăe s ăešením udržení Íistoty vysokozdvižných vozíkđ veb špinavých provozech abzahájíme provoz vlastními silami vyvinuté mobilní myÍky. Nových výrobkđ a služeb máme pro Vás v tomto roce păipraveno samozăejmÙ více ab postupnÙ Vás s nimi budeme prostăednictvím našich zamÙstnancđ, webových stránek a Íasopisu Linde Partner seznamovat.

Păeji Vám úspÙšný rok 2011 a zachovejte te nám păíze÷!

Jindăich Ing. g.. Jin g ndăich Kotyza jednatell a ăeditel spoleÍnosti t d Materiall Handling dl Ìeská Ì k republika bl k s.r.o. Linde


O NÁS Firma oslavila významné 20leté výročí na trhu v ČR, Vy sám působíte ve firmě 7 let.  O čem přemýšlíte, když bilancujete a naopak když plánujete do budoucna?

O pđsobení Linde MH v ÌR s vedoucím oddÙlení prodeje použítých vozíkđ a krátkodobých pronájmđ

Petrem KlouÍkem Ve firmě Linde Material Handling řídíte chod oddělení krátkodobých pronájmů a použitých vozíků Linde. Jak tyto služby využívají čeští zákazníci a  v  čem vidíte výhody Linde vozíků pro tyto služby? Ìeský trh je ve srovnání sb ostatními evropskými trhy vb dané oblasti ponÙkud odlišný. Asi nejvýraznÙjším parametrem, jenž byl silnÙ umocnÙn hlavnÙ vbposlední dobÙ, se stala cenová senzitivita Íeských klientđ ve vztahu kbnároÍnosti požadavkđ na produkt jako takový. Tím nemyslím pouze produkt coby vozík, ale produkt jako proces se všemi jeho vlastnostmi ab hlavnÙ ze strany trhu požadovanými výhodami. Zajisté zde není možno hovoăit ob tom, že nechceme našim zákazníkđm poskytovat služby za výhodných podmínek. To nikoli. Ze svého pohledu však považuji ústup konkurence od bÙžných obchodních aktivit k vyhlášení prosté cenové války za úspÙch. Myslím, že Íelit vlastnostem a povÙsti produktu Linde, který se celosvÙtovÙ bez păíkras právem nazývá prémiovým, je tak obtížné, že pokud nejste schopni postavit srovnatelný produkt sbobdobnými vlastnostmi, tak ani jinou možnost než zmínÙnou cenovou válku nemáte. Pokud zde mohu zmínit ibtechnické vlastnosti abvđbec myšlenku znaÍky Linde vb oblasti vývoje být vždy ob krok napăed, jeví se vše, co zde bylo uvedeno, jako logické.

20leté výroÍí znaÍky Linde na Íeském trhu považuji za úspÙch, který se dal oÍekávat. Vezmeme-li vb úvahu vlastnosti ab schopnosti produktu uvedené výše ab păipojíme-li kvalitní marketingovou podporu, stabilní obchodní tým, spolehlivý ab rychlý servis, nedalo se vlastnÙ Íekat nic jiného. Ale abych situaci păíliš nezlehÍoval. Za jednoznaÍnÙ nejvÙtší úspÙch považuji vybudování výborného týmu kolegđ jak na mém oddÙlení, tak dle mého názoru ibna všech ostatních oddÙleních ve ľrmÙ. Pokud mám mluvit o svém pđsobení, nemohu ăíci, že doba 7 let ve ľrmÙ Linde mi păipadá dlouhá. Tedy dostateÍnÙ dlouhá ve smyslu bilancování. Zažili jsme sb kolegy na našem oddÙlení raketové vzestupy ab také hluboké pády. Prošli jsme si cestou optimalizací, revitalizací, analýz atd., až nakonec prakticky ze dne na den nastaly na trhu zmÙny, na nÙž nebylo vbnašich silách se păipravit, a všichni jsme zaÍali od úplného zaÍátku. Zb tohoto dđvodu jsem kb bilancování trochu ostýchavý, protože zmÙny provedené vbuplynulých letech nás na budoucnost nijak zvlášč nepăipravovaly. Nyní jsme opÙt ve stádiu jakéhosi zrodu nového trhu sb novými vlastnostmi a b produkty, takže dlouhodobé plánování je pro nás ponÙkud posunuto na úrove÷ dvÙ. PrioritnÙ se nyní staráme ob stăednÙdobé predikce vývoje ve srovnání sbvývojem vboblasti ostatních služeb, které poskytujeme, ač jde obprovádÙní oprav, nebo o prodej nových abpoužitých vozíkđ. Jakou roli hrají v řízení aktivit v oblasti použité manipulační techniky a krátkodobých pronájmů pobočky LMH? Jako si doba vynutila provedení podstatných zmÙn ve všechb ostatních oblastech, tak i vb oblasti poskytování služeb bylo nutné se zamýšlet nad koncepcí procesu jako takovou. Analýzou păínosđ a nevýhod bylo zjištÙno, že rozvoj sítÙ regionálních poboÍek má na obchod jako takový výraznÙ pozitivní vliv. Vb souÍasné dobÙ máme vb Ìeské republice síč celkem 4 míst, ze kterých poskytujeme celé portfolio služeb. Ne-

jde tedy pouze o poboÍky, které mají vliv na rozvoj krátkodobých pronájmđ nebo prodeje použitých vozíkđ, ale zárove÷ jde o posílení pozice servisu ibobchodu sbnovými vozíky. Lidé na poboÍkách pracují spoleÍnÙ, tvoăí týmy napăíÍ oddÙleními, navazují mezi sebou dobré vztahy, zlepšují spolupráci abvýraznÙ tím pozitivnÙ ovliv÷ují výkonnost ľrmy jako celku. Tedy mđj názor je jednoznaÍné ano rozvoji sítÙ.

Činnost Vašeho oddělení je velmi provázána s dalšími odděleními firmy, takže umění komunikace a asertivity hraje jistě klíčovou roli. Jak po náročném dni relaxujete? Myslím, že princip existence našeho oddÙlení je ponÙkud složitÙjší, než abychom byli jednoznaÍnÙ obchodním nebo naopak podpđrným oddÙlením. Spektrum našich Íinností je pro tento pohled păíliš široké, a to obÙma smÙry. Na jednu stranu jednáme sb externími zákazníky a jsme vb pozici obchodníka abna druhé stranÙ jsme păi jednání sbinterním zákazníkem vbpozici podporovatele. Asi by bylo bláhové se domnívat, že je vždy vše bezproblémové ab bezchybné. Nikoli, ale o tom je obchod. Nechci tím ăíci, že jsem zastáncem Íeského păísloví zbdob socialismu, že problémy jsou od toho, aby se ăešily, to ne, ale není nutné je vÙdomÙ vytváăet bez pocitu odpovÙdnosti. Co se týÍe zpđsobu jakým relaxuji, tak asi jako každý rád sportuji, poslouchám hudbu a snažím se trávit co nejvíce Íasu sbrodinou. HlavnÙ zbtohoto dđvodu rozdÙluji pomÙrnÙ zásadnÙ Ías na pracovní a soukromý. Ăekl bych, že jde o jakési pouÍení zbchyb. Děkuji za rozhovor Hana Vyšehradská

5


Vozíky sbtechnologií budoucnosti ve Vítkovice Cylinders a.s. VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je nejvýznamnÙjší Íeskou strojírenskou skupinou se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a vb oblasti dodávek velkých investiÍních celkđ. Zahrnuje okolo tăicítky ľrem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní základnou a know-how založeným na výzkumu a vývoji. V prosinci 2008 oslavila znaÍka VÍTKOVICE své 180.b narozeniny. TradiÍní výroba sériových produktđ ab engineeringové obory byly doplnÙny dvÙma novými oblastmi: Green Technology - CNG abbioplyn a informaÍními technologiemi. SpoleÍnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. je v souÍasnosti evropským lídrem ve výrobÙ ocelových lahví se supermoderní výrobní linkou. Je jednou z tÙch, které dynamicky rozvíjejí projekt pro păechod pohonu automobilđ z klasických paliv na alternativní pohon stlaÍeným zemním plynem (CNG). Vlastní certiľkace od významných renomovaných inspekÍních spoleÍností. Na následující otázky odpovídal Ing.b Jan Flosman, Obchodní oddÙlení engineering VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.

EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE

Kolik máte v souÍasnosti zamÙstnancđ a kolik jich má spoleÍnost Vítkovice Group păibližnÙ celkem? VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (dále VMG) vbsouÍasné dobÙ zamÙstnává păes 8 000 zamÙstnancđ, z nichž cca 400 je zamÙstnáno ve spoleÍnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. Jaké máte ve Vaší divizi zajímavé výrobní provozy a Íím jsou charakteristické? Hlavní výrobní náplní spoleÍnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. je výroba bezešvých ocelových láhví, tlakových nádrží a vysokotlakých akumulátorđ. V prosinci 2008 byla otevăena unikátní linka na výrobu ocelových tlakových láhví, které jsou vyrábÙny metodou zpÙtného protlaÍování. Tato výrobní technologie nebyla dosud nikde ve svÙtÙ použita u tak velkých prđmÙrđ ocelových nádrží. Dalším provozem je výroba mlecích koulí. NejnovÙjším oborem ve spoleÍnosti je oddÙlení engineeringu, které nabízí široký sortiment plnicích stanic CNG vÍetnÙ za-

jištÙní poradenství, ľnancování a servisu. V rámci oddÙlení nabízíme ăešení i pro náhradní zásobování zemním plynem. Jedná se o stacionární a păepravitelné zásobníkové systémy, trajlerové vozy a jejich využití jako tzv. virtuální plynovod. Jak dlouho v tomto oboru pđsobíte na trhu vbÌR, kdo jsou Vaši hlavní zákazníci? Historie výroby vysokotlakých ocelových lahví se ve Vítkovicích traduje již od roku 1906. SpoleÍnost VÍTKOVICE Lahvárna, spol. s r.o. byla založena v roce 1995 ab vb srpnu roku 2005 dostala spoleÍnost stávající název VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. Co se týká prodeje, tak vývoz do zahraniÍí je pro naši spoleÍnost stÙžejní, tuzemští zákazníci se na tržbách z prodeje podílejí ménÙ než 5 %. Dodáváme do 50 zemí svÙta, takže by bylo hodnÙ obtížné všechny jmenovat, máme odbÙratele na všech kontinentech, výjimku tvoăí pouze Antarktida. Dodáváme i do takových zemí jako je napăíklad Kamerun, Jihoafrická republika, Malajsie nebo Vietnam.


Păevážná vÙtšina naší produkce však putuje do evropských zemí, z nichž bych vyzdvihl păedevším NÙmecko a ŠpanÙlsko. Vaše Ŀotila manipulaÍní techniky je zb păevážné vÙtšiny tvoăena motorovými vozíky znaÍky Linde o nosnostech 2,5–5 tun. Jaká băemena potăebujete manipulovat a jak si s nimi poradí vozíky Linde ? Vysokozdvižné vozíky na CNG jsou vbsouÍasné dobÙ používány ve Ítyăech výrobních spoleÍnostech s potăebou manipulace ve všech Íástech výroby – păi păípravÙ materiálu pro výrobu, bÙhem mezioperaÍní manipulace v rámci výroby, skladování abvbrámci ľnalizace výrobkđ a expedice. To, s jakými băemeny se manipuluje, závisí na konkrétním výrobním provozu. Jsme strojírenská skupina, a tak jde vÙtšinou obtÙžké ocelové / železné suroviny abvýrobky. Vozíky na CNG od Linde si poradí sbmanipulací stejnÙ jako dieselové vozíky, které jsme používali păed nimi. V souvislosti s păechodem na CNG jsme žádné omezení păi manipulaci nepocítili. Kolik vozíkđ znaÍky Linde s pohonem na CNG v souÍasné dobÙ využívá spoleÍnost VMG a jak jste s nimi spokojeni? V souÍasné dobÙ používáme v holdingu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 25 vysokozdvižných vozíkđ (dále VZV) na CNG. KonkrétnÙ: nejvíce 13 ks ve spoleÍnosti VÍTKOVICEbHEAVY MACHINERY a.s. 7 ks ve spoleÍnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 4 ks v naší spoleÍnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 1 ks ve spoleÍnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. S vozíky spoleÍnosti LINDE MH jsme spokojeni, protože jejich poăízením došlo především min. k 50% úspoře na PHM abkbsnížení servisních nákladđ ve srovnání sb dăíve používanými dieselovými VZV. RovnÙž obsluha nemá k této moderní technologii vozíkđ Linde žádné výhrady. Jaké byly hlavní dđvody nákupu vozíkđ Linde s pohonem CNG na stlaÍený zemní plyn do Vaší divize ? Základní filozofií dopravy ve spoleÍnosti VMG je hledání nových alternativních pohonđ, abto păedevším využití CNG. Jde nám obsní-

žení provozních nákladđ na PHM ab servisních nákladđ prodloužením servisních intervalđ a životnosti náplní VZV. Dalším motivaÍním faktorem bylo lepší ovzduší, výrazné snížení emisí abnižší hluÍnost v halách. Nejenže jsme zamÙstnancđm zlepšili pracovní prostăedí výrazným snížením emisí, ale dÙláme nÙco i pro zlepšení životního prostăedí.

KromÙ vozíkđ na CNG máme také osobní abužitkové automobily, nákladní automobil sbnosností 26 tun brutto a lokomotivu, vše s pohonem na CNG. Které služby spoleÍnosti Linde Material Handling využíváte ve Vaší divizi (Linde škola, technické kontroly, Linde Data Point, Linde Servis Pneu atd.) a jak jste sbnimi spokojeni ?

Jak vnímáte situaci využívání pohonu CNG pro manipulaÍní techniku v rámci Ìeské republiky a jaké păednosti tohoto druhu pohonu byste vyzdvihl?

V rámci záruÍního i pozáruÍního servisu využíváme plnÙ servisní služby spoleÍnosti Linde Material Handling a jsme sbnimi plnÙ spokojeni. Dáváme păednost zajištÙní servisu od výrobce vozíkđ păed servisem vlastními silami. Păedepsanou údržbu provádíme poctivÙ dle rozpisu najetých motohodin a náhradní díly poăizujeme dle pokynđ výrobce VZV. Se službami spoleÍnosti Linde MH jsme spokojeni a vyhýbáme se využívání neznaÍkového servisu tăetí strany abnáhradním dílđm z druhovýroby, protože păípadná úspora nikdy nemđže vyvážit riziko nekvalitního servisu a náhradních dílđ.

Realizovali jsme spoleÍnÙ se spoleÍností LINDE MH păechod VZV na CNG ve spoleÍnosti PodÙbradka a tuto kolektivní zakázku bereme jako zaÍátek rozvoje CNG v manipulaÍní technice v ÌR. V souÍasné dobÙ jednáme s dalšími zákazníky o păechodu jejich VZV na CNG a vÙăíme v jejich realizaci vbletošním roce. Výhodou CNG je, že jde vb souÍasnosti o nejekonomiÍtÙjší, nejekologiÍtÙjší a nejbezpeÍnÙjší palivo jak pro manipulaÍní, tak pro dopravní techniku. Jaké jsou Vaše plány do budoucna sb ohledem na rozvoj Ŀotily manipulaÍní techniky ve Vaší divizi, păípadnÙ celé spoleÍnosti Vítkovice Group? Nejen v oblasti manipulaÍní techniky, ale ib v oblasti dopravní techniky probíhá vb souÍasné dobÙ obmÙna vozového parku z tradiÍních PHM (benzín, nafta) na vozy s pohonem na CNG. V rámci celkové strategie holdingu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP poăizujeme již od roku 2007bnové dopravní a manipulaÍní prostăedky pouze s pohonem na CNG a v této strategii budeme pokraÍovat i v dalších letech.

Co byste păípadnÙ uvítali k doplnÙní portfolia nabídky našich služeb? Portfolio služeb nabízených spoleÍností Linde MH je široké a v rámci našeho holdingu je nemáme ani šanci všechny využít. Základem je pro nás kvalita a spolehlivost jak techniky, tak servisu, což vozíky LINDEbMH spl÷ují na 100 %. Co na spolupráci s Linde MH oce÷ujete nejvíce? Jaké máte naopak výhrady? Na spolupráci nejvíce oce÷ujeme păístup zamÙstnancđ spoleÍnosti LINDE MH k našemu holdingu VMG. Jednak jsme zákazník, který poăizuje VZV pro své potăeby, ale také jsme partneăi v CNG businessu. SpoleÍný postup a koordinace păi jednání s ostatními zákazníky, kteăí mají zájem o VZV na CNG, je naší nejsilnÙjší konkurenÍní výhodou ve srovnání s ostatními prodejci VZV nejen vbÌR. A výhrady? Snad jen reakÍní doba servisu LINDE MH. V nepăetržitém ÍtyăsmÙnném provozu je nÙkdy jen jedna hodina prostoje VZV z dđvodu poruchy păíliš dlouhá. Ale víme, že pracovníci servisu dÙlají pro naši spoleÍnost maximum, a to je păesnÙ ten dđvod, proÍ păi obmÙnÙ manipulaÍní techniky pđjdeme opÙt do vozíkđ na stlaÍený zemní plyn od LINDE MH. DÙkuji za rozhovor, Ing. Vladislav Záveský

7


LUBSTAR, a.s.

SpoleÍnost LUBSTAR, a.s. je nejvÙtší nejvÙtším ím do dovozcem a autorizovaným distributorem distribut utor orem em olejđ a maziv ESSO a Mobil vbÌeské rrepubepub ep ub-lice a zákazníkem i dodavatelem sp spoleÍpol oleÍ eÍ-nosti Linde Material Handling ÌR ss.r.o. .rr.o o. SpoleÍnost LubStar se păedstavuje: Naše široká nabídka olejđ a maziv pokrývá potăeby zákazníkđ ve všech odvÙtvích hospodáăství. Mimo distribuce zajiščujeme také rozbory olejđ ab maziv, poskytujeme poradenskou Íinnost, realizujeme odvoz ablikvidaci použitých olejđ.

Na N Íeském trhu s mazivy pđsobíme již více než pod znaÍkou ne patnáct patn pa tnác áct le llet, t, p od zna naÍk Í ou Lubstar Lub ubstar ar p pak ak od roku 2003. moderním rrok oku u 20 2003 03.. Sí SSídlíme dlím dl íme e v mo mode dern rníím aareálu reál re álu u v Kralupech Kral Kr alup upec ech h nad n d Vltavou, na Vlta Vl tavo vou, u, kde de máme mám m áme e pro pro naše naš zákazníky ky nejvÙtší nejvÙ Ùtší skladové zásoby olejđ a maziv ESSO abMobil v rámci celé stăední Evropy. Naším hlavním cílem je rychlé a bcenovÙ păíznivé uspokojení potăeb zákazníka, păiÍemž nejvÙtší dđraz klademe na kvalitu dodávaných produktđ, pružnost dodávek, vysokou úrove÷ poskytovaných služeb a ekologická hlediska. Naše ľrma Lubstar je držitelem certiľkátđ ISO 9001 a ISO 14001. I to nás zavazuje kbdodržování păísných ekologických a bezpeÍnostních pravidel păi importu, skladování, stáÍení a rozvozu našich olejđ. Samozăejmostí jsou tedy nejen vysoké

nároky na kvalitu našich olejđ, ale i nezbytná laboratorní kontrola každé jedzb notlivé dodávky a dokonalá péÍe obtechnická zaăízení vÍetnÙ jejich pravidelné údržby. KromÙ dodávek olejđ ESSO a Mobil zajiščujeme celou ăadu dalších služeb. Náš servisní vđz provádí kontrolu oleje a jeho ľltraci k dalšímu použití păímo u zákazníka. Jsme vybaveni mobilními laboratorními păístroji a náš odborný poradce poskytuje profesionální poradenství zdarma. Dále nabízíme laboratorní rozbory, kompletní péÍi o olejové hospodáăství ľrmy a v neposlední ăadÙ ekologickou likvidaci použitých materiálđ.

autorizovaný distributor maziv ESSO a Mobil

KOMERÌNÍ PREZENTACE

PĂEDSTAVENÍ SPOLEÌNOSTI


PRO ODBORNÍKY A MILOVNÍKY TECHNIKY

Unikátní výhoda elektrických ibmotorových

vozíkđ Linde ăad

38X a 39X

Vyšší zbytková nosnost, vÙtší pohodlí abbezpeÍnost pro ăidiÍe, stabilnÙjší vozík

NaklápÙcí válce umístÙné nahoăe! SpoleÍnost Linde zavedla od roku 2002 na svých nových modelových ăadách 38X ab39X inovativní koncept zdvihového sloupu vozíkđ o nosnostech od 1,2 do 8 t s naklápÙcími hydraulickými válci umístÙnými nahoăe nad ochranným rámem prostoru ăidiÍe. Tento prvek je nedílnou souÍástí celého systému ăešení, které se nazývá Linde ProtectorFrame. Vb praxi to znamená, že ochranný rám ăidiÍe a nosný rám vozíku tvoăí ucelenou ab masivní integrovanou ochrannou zónu. Toto ăešení păináší mimoăádnou stabilitu vozíku abmaximální bezpeÍnost ăidiÍe vbporovnání sbklasickou koncepcí umístÙní naklápÙcích válcđ sloupu v úrovni podlahy prostoru ăidiÍe, kdy konstrukce sloupu je upevnÙna pouze ve spodní Íásti a zbývající volná Íást sloupu je nákladem znaÍnÙ namáhána. NaklápÙcí válce zdvihového sloupu u Linde jsou naopak umístÙny na horní Íásti ochranného rámu, což păináší možnost širokého zakotvení zvedacího sloupu sb minimalizovaným prđhybem abmenším torzním zatížením, zvláštÙ păi použití vÙtších stavebních výšek zvedacího sloupu. Díky velkému

výsuvu naklápÙcích válcđ lze păesnÙ abjemnÙ nastavit polohu sloupu, navíc dobÙh do koncových poloh je automaticky tlumen, což významnÙ păispívá kbpăesné abbezpeÍné manipulaci. Konstruktérđm vozíkđ Linde to navíc umožnilo použít extrémnÙ úzkých proľlđ stožáru pro zajištÙní optimálního výhledu ăidiÍe na zvedané băemeno ab păedevším docílení vyšších zbytkových nosností díky novým lehÍím zdvihovým sloupđm pro vozíky Linde ăad 38X a 39X. NaklápÙcí válce sloupu umístÙné nahoăe na ochranném rámu využívají bezúdržbové pryžové uložení klou-

bđ pro spojení sloupu abnaklápÙcích válcđ, což významnÙ minimalizuje vibrace abzvláštÙ jejich păenos do prostoru ăidiÍe vozíku. Pístnice hydraulických válcđ jsou dobăe chránÙny díky tomuto hornímu umístÙní păed pđsobením prachu nebo neÍistot a také proti nechtÙnému kontaktu s băemenem, což păináší nižší servisní náklady na provoz vozíku.

Păínosy pro provozovatele vozíkđ Linde s tímto ojedinÙlým prvkem jsou jednoznaÍné: optimalizovaná konstrukce sloupđ zaruÍuje vysoké zbytkové nosnosti dobrý výhled dopăedu na náklad zaruÍuje bezpeÍnou a rychlou práci jemná a păesná manipulace nižší servisní náklady jenom velmi malé vibrace păenášené na ăidiÍe významnÙ snižují jeho únavu

9


S NAŠÍ POMOCÍ

Bohemia Chips – to nejlepší zbÍeských brambor Brambory lidé používají ve své kuchyni již po staletí, první chipsy však vznikly až v roce 1853bvbNew Yorku. Tenkrát bylo pro jejich vznik zapotăebí pouze tăí surovin – brambor, oleje ab soli. Tohoto jednoduchého receptu se drží ibznaÍka Bohemia Chips, která vyrábí kvalitní chipsy zb Íeských brambor v jižních Ìechách již od roku 1982. Ibkdyž se recept nemÙní, Bohemia Chips se snaží chipsy păipravovat stále v lepší kvalitÙ, proto do provozu nedávno zavedla technologickou novinku. Své chipsy novÙ frituje za použití sluneÍnicového oleje, díky tomu mají o 30 % ménÙ nasycených tukđ (mastných kyselin). Zákazník si tak bude moci pochutnat na ještÙ kvalitnÙjších, chipsech, aniž by zmÙnu pocítil na chuti.

Jak se vyrábÙjí chipsy Základem výroby chipsđ je výbÙr nejvhodnÙjších odrđd brambor. Brambory, které se v Intersnacku zpracovávají, jsou Íeského pđvodu. Rané pocházejí zbPolabí a jižní Moravy. Pozdní, vhodné na uskladnÙní z Táborska, Pelhăimovska, ŽÏárska a Jindăichohradecka.

Loupání a krájení Chipsy znaÍky Bohemia se vyrábÙjí vbobci Choustník v jižních Ìechách. Po nÙkolika păísných kontrolách již v prđbÙhu vegetace se brambory păivážejí păímo z pole do výrobny, zde se dále tăídí, myjí, jemnÙ loupají a jsou znovu podrobovány păísným prohlídkám. Všechny kusy, které neodpovídají vysokým požadavkđm, jsou právÙ v tuto chvíli odstranÙny. Brambory, které obstály păi kontrolách, mohou postoupit do krájecího stroje.

Dozlatova osmažené Bohemia Chips se vyrábÙjí s použitím vysoce kvalitního sluneÍnicového oleje s vysokým podílem nenasycených

mastných kyselin. To znamená, že nyní mají ob 30 % ménÙ nasycených tukđ než bÙžné chipsy. BÙhem procesu smažení se neustále păidává Íerstvý olej, takže nemđže dojít k jeho păepálení. Păi výstupu z fritézy se opÙt kontroluje kvalita chipsđ.

Solené nebo s păíchutí Sđl nebo koăení se na chipsy nanáší vbrotujícím bubnu, kde jsou brambđrky poprášeny a promíchány, aby se vše rovnomÙrnÙ rozdÙlilo. Dnes existují chipsy nejrđznÙjších chutí – od klasických „slaných“ až po netradiÍní jako je „Wasabi“.

Balení do sáÍkđ Hotové lupínky se poté opatrnÙ păepravují pomocí automatické linky do speciálních balicích automatđ ăízených poÍítaÍem. SáÍky, urÍené pro

Výroba v Bohemia Chips


chipsy, jsou vyrábÙny ze speciální metalizované fólie. Díky ní je zaruÍeno, že brambđrky zđstanou Íerstvé abkăupavé. A to vše bez použití konzervaÍních păísad.

ZA s păíchutí Wasabi. Kombinace extra velkého kăupavého chipsu s păíchutí japonského kăenu Vás păi prvním ochutnání nadchne natolik, že sáÍek jen tak neodložíte.

Skladování a păeprava

SUPER

Jednotlivé sáÍky se balí do kartonđ ab odvážejí do distribuÍního sektoru výrobny. I v oblasti skladování a logistiky sází Intersnack na jistotu, proto pro manipulaci s chipsy ve svém distribuÍním sektoru zvolil vysokozdvižné vozíky Linde, které jsou hospodárné a do potravináăského provozu se velmi dobăe hodí. V souÍasné dobÙ spoleÍnost Intersnack využívá 25 vozíkđ Linde.

Nová ăada slaných specialit SUPER vznikla ve Ítyăech skvÙlých păíchutích a tvarech. SUPER je „cool“ svaÍinka, která zvládne rozmanité chutÙ i hravost svých păíznivcđ. ZpăíjemnÙte si veÍer solenými srdíÍky SUPER Hearts nebo trubiÍkami sb păíchutí papriky & rajÍete SUPER Penne. Své návštÙvy păekvapíte kukuăiÍnými trojúhelníky SUPER Nachos s Chilli, které se dají doplnit omáÍkami, nebo jim nabídnÙte SUPER Cornitos pepă a sđl. ProstÙ si okoăe÷te své všední chvíle.

VÍTE, ŽE…? Ve spoleÍnosti Intersnack se vyrobí až pđl milionu sáÍkđ chipsđ dennÙ. V Choustníku se vyrábÙjí chipsy již od roku 1982. Za jediný den se spotăebuje 120–150 tun brambor. Výroba chipsu trvá păibližnÙ 20 minut, vlastní smažení jen 2,5 minuty. ZnaÍka Bohemia každoroÍnÙ uvádí na trh hned nÙkolik novinek ze segmentu chipsđ, oăíškđ, specialit a peÍiva. Jaké nové produkty a păíchutÙ păinesl uplynulý rok?

Grande smetana abstăedomoăské bylinky

Crispers Crispers jsou arašídy v kăupavém tÙstíÍku s păíchutÙmi – paprika, jarní cibulka a grill mix. Díky výjimeÍné kombinaci kăupavého tÙstíÍka a arašídu uvnită skrývá každý kousek dvojité kăupnutí.

Mini Rolls Bohemia Mini Rolls jsou dozlatova peÍené chlebové chipsy sbpăíchutí Íesnek, grilovaný špíz a solené.

Novinka Bohemia Chips Grande Smetana & stăedomoăské bylinky je urÍena všem, kteăí si oblíbili vroubkovaný ăez, netradiÍní koăení chipsđ Grande ab zárove÷ mají rádi jemné bylinkové păíchutÙ.

SENZA Wasabi Novinka ăady SENZA vznikla díky rozmanité a nevšední japonské kuchyni. Pokud chcete zažít ostăejší veÍer a hledáte tu správnou spoleÍnost, zkuste se pobavit novými chipsy SEN-

11


KVALITA A SPOKOJENOST

Službu Linde pronájem oce÷uje abvyužívá První obalová spol. s r.o. SpoleÍnost První obalová byla založena skupinou obalových expertđ v polovinÙ roku 1991 jako spoleÍnost s ruÍením omezeným se zamÙăením păedevším na prđmyslové balení a balení technických výrobkđ. V listopadu roku 2002 se První obalová spoleÍnost stala souÍástí mezinárodní spoleÍnosti Pactiv Corporation, svÙtové jedniÍky v oblasti ochranného balení. V ăíjnu roku 2005 se z Pactiv Corporation vyÍlenila samostatná skupina Pregis Corporation s výrobními závody v EvropÙ a Severní Americe, specializovaná na oblast ochranného balení, Ŀexibilních obalđ, speciálního balení abbalení pro zdravotnictví. První obalová spol. s r.o. má velmi silné technické zázemí, ač se již jedná o výrobu obalđ, balení, nebo o prodej obalđ. Vše je vždy podloženo hlubokými znalostmi o balených výrobcích a aplikovaných materiálech a technologiích. PăedmÙtem podnikání spoleÍnosti je výroba bublinkové fólie, exportní balení technických výrobkđ vÍetnÙ nakládky a ľxace na păepravních prostăedcích a v kontejnerech, výroba sáÍkđ, pytlđ, proložek a păíăezđ z polyetylénových, pÙnových, antikorozních nebo antistatických fólií pro strojírenství, elektrotechnický a automobilový prđmysl, vývoj a výroba prđmyslových păepravních obalđ a ľxací, ochranných balení atd. VbsouÍasnosti má spoleÍnost v ÌR 95 zamÙstnancđ ve dvou poboÍkách – vbPraze a v BrnÙ.

Reaktor

Mđžete se s námi podÙlit o nÙjaký zajímavý păíklad Vašeho exportního balení z praxe? Zajímavou a zárove÷ velkou zakázkou pro nás bylo zabalení jaderného reaktoru pro jadernou elektrárnu ve Francii. Jednalo se dohromady o zabalení 120b tun vcelku. KonkrétnÙ šlo ob reaktor, hlavu a nosné tyÍe, což se vyrábÙlo 6 let, u nás se exportní zabalení provedlo a zrealizovalo bÙhem 2 týdnđ. Jednalo se o nadrozmÙrný náklad, který păi silniÍní păepravÙ zabral oba jízdní pruhy a jehož păevezení jsme museli peÍlivÙ naplánovat. K transportu do păístavu byl nutný doprovod Dopravního podniku i policie a akce se mohla realizovat jen obvíkendu. Jak dlouho spolupracujete se spoleÍností Linde Material Handling ÌR? Jak Íasto využíváte její služby ab které to hlavnÙ jsou? S ľrmou Linde Material Handling ÌR (dále jen LMH) spolupracujeme păibližnÙ 3 roky. Nejvíce využíváme služby Linde

pronájem, vozíky si pđjÍujeme nárazovÙ dle poptávek od našich zákazníkđ. Za minulý rok jsme u LMH realizovali 23bjednorázových pronájmđ vysokozdvižných vozíkđ znaÍky Linde. Dále využíváme služby Linde servis. Na základÙ zkušeností a srovnání servisu LMH s konkurencí jsme se rozhodli servisovat všechny naše vozíky vÍetnÙ konkurenÍních znaÍek u LMH. Jaký je hlavní dđvod, proÍ spoleÍnost První obalová využívá služby Linde pronájem prostăednictvím poboÍky Linde Rental Point Praha? Jaké typy abdruh pohonu vozíkđ znaÍky Linde si nejÍastÙji pđjÍujete? NejvÙtší výhodou je pro nás úspora Íasu a zvýšení produktivity práce. Recese nás donutila peÍlivÙ poÍítat náklady abÍas našich zamÙstnancđ. Když mají balit abnemohou, protože náš zákazník nemá nebo tăeba zrovna nemđže poskytnout vysokozdvižný vozík, je pro nás tento ztracený Ías velmi drahý. Naši zákazníci mají Íasto nedosta-


tek manipulaÍní techniky ab je pro nÙ nejvýhodnÙjší, když si k nim námi pronajatý vysokozdvižný vozík Linde dovezeme. Nikoho tím u bzákazníka nezatÙžujeme, nebrzdí se u nich provoz ani expedice. Díky spolupráci sbLMH jsme tak velmi flexibilní, což naši zákazníci oce÷ují. Dalším dđvodem je fakt, že se jedná o službu, za kterou zodpovídá LMH. Za dobu naší spolupráce jsme nezaznamenali na vozících Linde jediný technický problém, vozíky jsou 100% servisované ab vždy v poăádku, Íehož si ceníme. VÙtšinou si pđjÍujeme Íelní dieslové vozíky, protože potăebujeme manipulovat venku. Pronajímáme si vyšší nosnosti vozíkđ, protože manipulujeme zejména dlouhé tÙžké bedny. S pronájemním oddÙlením LMH vždy detailnÙ definujeme specifikace jednotlivých vozíkđ (velikost sloupu, délka vidlic atd.). Jaké jsou podle Vás hlavní výhody služby Linde pronájem? NÙkteré výhody byly již zmínÙny výše. Dále k nim bezesporu patăí rychlost abvstăícnost zamÙstnancđ LMH. Păestože Linde vnímáme jako prémiovou znaÍku, se kterou je spojena kvalita a profesionalita, minulý rok se nám paradoxnÙ stalo, že námi pronajatý 5tunový vozík Linde Hb 50 D, který jsme použili u zákazníka vb Liberci, byl i s dopravou z Prahy levnÙjší, než kdyby si jej zákazník pđjÍil vbmístních pđjÍovnách. Jak hodnotíte dostupnost a sortiment vozíkđ pronájemní Ŀotily Linde? Pronájemní Ŀotila LMH patăí k nejvÙtším na trhu. V kategorii motorových vozíkđ o nosnosti 5 a více tun máte v portfoliu păes 50 vozíkđ. LMH má navíc poboÍky Linde Rental Points nejen v Praze, ale ib ve Velkých Bílovicích (u Brna), Teplicích a v OstravÙ, což znaÍnÙ zvyšuje Ŀexibilitu. Jinými slovy výbÙr i dostupnost pronájemní Ŀotily Linde je na vynikající úrovni. Ocenili byste také dlouhodobý pronájem vozíkđ Linde napă. na 5 let sbkompletním servisem? Ano, plánujeme si pđjÍit dva 2,5tunové vozíky na dlouhodobý pronájem.

Bylo nám potvrzeno ze strany LMH, že naši souÍasnou (starou) manipulaÍní techniku od nás odkoupí. Velkou výhodou tohoto dlouhodobého pronájmu bude fakt, že vozíky takto nemusíme mít vbmajetku a nebudou tak zatÙžovat naše ľnanÍní portfolio. Co na spolupráci s Linde Material Handling ÌR oce÷ujete nejvíce? Jaké máte naopak námÙty ke zlepšení spolupráce? Cítíme ze strany LMH profesionální, osobní a ochotný păístup k nám jako ke klientovi, což je pro nás dđležité. Dohody sbLMH jsou vždy jasné, srozumitelné ab vše funguje tak, jak má. Než jsme sb LMH zaÍali spolupracovat, byli jsme se osobnÙ podívat na centrále ľrmy, kde se na drobnostech (úklid, organizace práce, Íistota atd.) pozná spousta vÙcí. Na první pohled jsme si potvrdili, že LMH je profesionální ľrma a partner, se kterým chceme spolupracovat. Jelikož hodnÙ spolupracujeme s nadnárodními ľrmami, které dbají na bezpeÍnost provozu a snižování ekologické zátÙže, uvítali bychom více dokumentđ o Linde spalovacích motorech, o kterých víme, že bez problémđ spl÷ují hodnoty emisí dle evropské smÙrnice pro pracovní stroje. Také bychom jako námÙt dali pđjÍování vozíkđ s bílými neznaÍícími pneu, hlavnÙ na 5tunových vozících.

DoporuÍili byste firmám ve Vašem oboru spolupráci s Linde Material Handling ÌR v oblasti krátkodobých pronájmđ a proÍ? UrÍitÙ, toto se i v reálu dÙje. Naše ľrma zákazníkđm spoleÍnost LMH doporuÍuje, a to nejen službu Linde pronájem, ale ibpoăizování nových vozíkđ znaÍky Linde.

Na otázky vstăícnÙ odpovídali paní Mgr.bVÙra Tichá, obchodní ăeditelka (păedstavení spoleÍnosti) a pánové Ing.bMartin Mecera, výrobní ăeditel (vlevo) a Jiăí Zukal, transport packaging supervisor. DÙkuji za rozhovor, Ing. Jiăí VojtÙch, MSc.

Kvíz o ceny Správná odpovÙÏ: B 20 let pđsobení na trhu v ÌR Výherci z minulého čísla se stali: Tomáš Kubát, Ivana Hanková a VÙra Bukovjanová. Výhercđm srdeÍnÙ blahopăejeme!

13


Aktuality Motorový paletový

vozík CiTi Truck Možné objednat jednoduše ibna webu LMH. Potăebujete snadno păevážet náklad do 500 kg? Chcete se zbavit námahy a dăiny s Vaším souÍasným „palečákem“? Je pro Vás dđležitá šetrná păeprava Vašeho zboží? Limitují Vás păi păepravÙ zboží „palečákem“ kanály, prahy, obrubníky a špatná kvalita povrchu? Chcete mít tichého a spolehlivého pomocníka? Pak neváhejte abobjednejte si vozík Linde CiTi Truck jednoduše na webových stránkách www.linde-mh.cz/cititruck.asp nebo kontaktujte naše obchodní oddÙlení 271078114,724322b386 nebo pište na linde@linde-mh.cz.

Pobočka LMH ve Velkých Bílovicích Silné centrum pro jižní Moravu

Potvrzení dlouhodobé spolupráce

u společnosti Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice Na konci minulého roku potvrdila spoleÍnost Linde Material Handling v novém výbÙrovém ăízení svou pozici hlavního dodavatele manipulaÍní techniky ve ľrmÙ Siemens, s.r.o., odštÙpný závod Elektromotory Mohelnice. Jednalo se obdodávku 15 ks vysokozdvižných vozíkđ rđzných typđ a nosností. KonkrétnÙ pak o 4 ks elektrických vozíkđ Eb20bPL, 1bks Íelního dieselového vozíku Hb16 bD a 10 ks ruÍnÙ vedených vysokozdvižných vozíkđ L 16 AP se sklopnou plošinou. Zakoupením tÙchto vozíkđ znaÍky Linde zákazník získal zvýšení efektivity abproduktivity práce svých zamÙstnancđ, kteăí navíc oce÷ují zejména ergonomii, snadné ovládání abbezpeÍnost tÙchto vozíkđ. Hlavními konkurenÍními výhodami Íelních elektrických vozíkđ byly pro zákazníka možnost boÍní výmÙny baterie,

zadní kombi náprava ubÍelních elektrických vozíkđ, díky které se vozík Linde otoÍí vb užším prostoru než srovnatelné konkurenÍní vozíky. U ruÍních vysokozdvižných vozíkđ pak elektrické servoăízení, ovládání zdvihu na oji abzpomalení zdvihu păed koncovou polohou. Velkou výhodou u Íelního dieselového vozíku H16D byla mimo jiné silniÍní výbava a fakt, že LMH má vysokozdvižné vozíky schválené pro provoz na pozemních komunikacích.

PoboÍku Linde Material Handling ve Velkých Bílovicích posílili od ledna 2011 naši zamÙstnanci, kteăí mÙli do té doby pracovištÙ v BrnÙ. Na poboÍce Linde Rental Point ve Velkých Bílovicích tak vzniklo zázemí pro náš tým servisu, oddÙlení pronájmđ a prodeje použitých vozíkđ, ale i pro obchod. PoboÍka se tak stala naším hlavním centrem pro všechny zákazníky z Jihomoravského kraje. Kontakty na poboÍku ve Velkých Bílovicích: Tel.: 519 322 542, 725 582 900 Linde Servis / Bazar – 602 363 750 e-mail: bazar@linde-mh.cz Linde Pronájem – 602 165 776 e-mail: pronajem@linde-mh.cz ăešení sudoku

A na co se mimo jiné můžete těšit v příštím čísle časopisu Linde Partner? Informace o novince Linde z oblasti elektrických vysokozdvižných vozíkđ, rozhovor s ľnanÍní ăeditelkou LMH, zajímavé păípadové studie a názory zákazníkđ, zábavné Ílánky atd.


Finanční servis pro zákazníky

Linde Material Handling Finance

Linde Finance = snadný păístup k Vašemu novému vozíku Linde Individuální ľnanÍní ăešení: LEASING S OPCÍ OPERATIVNÍ LEASING ÚVĚR FULL SERVIS VÝHODNÉ POJIŠTĚNÍ Cílem není zajistit pouze ľnancování, ale nalézt cestu pro zvýšení efektivity Vaší manipulace.

Financování služby Linde Finance je zajištÙno ve spolupráci se spoleÍností Deutsche Leasing ÌR, spol. s r.o.

www.linde-mh.cz


Chcete se pobavit a zasoutěžit si s manipulační technikou Linde? Pak neváhejte a păihlaste se do nÙkterého ze základních kol již 4. roÍníku oblíbené soutÙže Linde JeštÙrka Cup 2011!!!

Termíny a místa základních kol Ještěrka Cup 2011: 30. 4. 2011

Areál poboÍky Linde Material Handling, Frýdecká 691, 719 03 Ostrava - KunÍice

14. 5. 2011

Areál poboÍky Linde Material Handling, Podivínská 1236, 691 02 Velké Bílovice

28. 5. 2011

Areál centrály Linde Material Handling, Polygraľcká 622/2, 108 00, Praha 10

4. 6. 2011

Teplice - o păesném místÙ budou zájemci vÍas informováni

Păihlaste se vyplnÙním formuláăe na www.linde-mh.cz/jesterka-cup.asp nebo požádejte své nadăízené, aby Vás păihlásili.

Na co se mđžete v letošním roÍníku tÙšit? 2 soutÙžní dráhy v základních kolech - retrak a Íelní vozík, ve ľnále pak 3 dráhy dramatická klání, zábava nejen pro závodníky, ale i pro jejich doprovod obÍerstvení a vÙcné dárky pro každého păihlášeného závodníka hodnotné ceny pro vítÙze vítÙzové z pražského ľnále (11. 6. 2011 na centrále LMH) se v záăí 2011 utkají s nejlepšími ăidiÍi z celého svÙta na mezinárodním ľnále vbnÙmeckém Aschaffenburgu Podmínky úÍasti v soutÙži: StaÍí vlastnit platné osvÙdÍení ăidiÍe pro práci s manipulaÍní technikou a nebát se ukázat všem své dovednosti práce s vysokozdvižnými vozíky (zejména păesnost a rychlost) păi dodržování pravidel bezpeÍnosti práce.

Vydává Linde Material Handling Ìeská republika s.r.o. Polygraľcká 622/2 108 00 Praha 10 – Malešice OdpovÙdný redaktor Ing. Jiăí VojtÙch, MSc. Tel.: 00420 271 078 172 jiri.vojtech@linde-mh.cz

DTP SGA s.r.o. Benešovská 32/2145 101 00 Praha 10 – Vinohrady www.sga.cz Zasílání Íasopisu Linde Partner je bezplatné. V păípadÙ zájmu pošlete e-mail na adresu: linde@linde-mh.cz

RedakÍní rada Ing. Jindăich Kotyza, Ing. Martina Talíăová, Ing. Jiăí VojtÙch, MSc., Ing. Vladislav Záveský, Ing. Martin Petăík, Ing. Gabriela Janská Spolupracovali Petr KlouÍek, Olga Nováková, Ing. David Šindler, Miloš Ìervený, Jan Kubeš, Hanka Vyšehradská, Michaela BartolomÙjová

LINDE Partner  

LINDE Partner, Linde Material Handling ČR s.r.o.