Page 1

Miroslav Hampel Let's be optimists

strana / page 3

Buďme optimisté

your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS | Magazine for KVADOS company clients

Zima / Winter 2012/2013

Byznys na cestách Business on the road strana / page 18

Miloslav Sehnal: Jsme jako farmáři, o zákazníka se staráme dlouhodobě We're like farmers, we take care of the customer over the long haul strana / page 32

Magická síla certifikace nemizí The magic of certification remains strana / page 21

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service strana / page

10


3 Vize / Vision

DATOVÝ HOTEL k vašim službám

Buďme optimisté Let's be optimists

6

Report

8

Autogram / Autograph

A data hotel at your service

Průkopník zdolal další horizont Obsah / Summary

The innovator breaks new ground

9 Flashback: 2003

Klíč / Key

10

Práce místo chlubení Working instead of bragging

10 Klíč / Key 2

Datový hotel k vašim službám

yourK – your key to KVADOS – Zima / Winter 2012–2013

A data hotel at your service

18 Know-how Byznys na cestách Business on the road

21 Milník / Milestone Magická síla certifikace nemizí The magical power of certification remains

22 Leporelo / Pop-up Drákulův hrad pána nevydá

Naberte mamutí sílu pod střechou Evropy

Zastávka / Station

Get a mammoth charge beneath the roof of Europe

Dracula's castle won't give up its ghost

26 Zastávka / Station Naberte mamutí sílu pod střechou Evropy Get a mammoth charge beneath the roof of Europe

30 In Nástroj superagenta Tool of a super agent

32 Vášeň / Passion Miloslav Sehnal: Jsme jako farmáři, o zákazníka se staráme dlouhodobě We're like farmers, we take care of the customer over the long haul

35 Apetýt / Appetite Dupuy XO Tentation 36 Esence / Essence Ochočená kočka tasí drápy A tamed cat bears its claws

40 Focus Ve znamení zlatých šedesátých Reliving the Golden Sixties

Esence / Essence

36

Ochočená kočka tasí drápy A tamed cat bears its claws

26


Buďme optimisté Vize / Vision

Let's be optimists

yourK – your key to success – Zima / Winter 2012–2013

3

Vážené dámy, vážení pánové, v zimním yourK mám již tradiční příležitost bilancovat uplynulý rok. Pokud byste se mě ještě v jeho polovině zeptali, jak hodnotím ten s číslem 2012, měl bych smíšené pocity. Naštěstí – i když hovořit o štěstí je spíše řečnický obrat, ve skutečnosti pouze díky usilovné obchodní a produkční práci – se nám podařilo i rok 2012 nakonec přetavit v úspěšný. Především čtvrtý kvartál se nesl ve znamení nových projektů. Mohu tak nyní napsat, že rok 2012 byl přece jen dobrý. Ale… Ladies and gentlemen, in the winter issue of yourK, I traditionally take the opportunity to look back at the past year. If you had asked me six months ago how I would assess 2012, I would have had mixed feelings. Fortunately, and more to the point thanks to hard work and persistence in sales and production, we were able to turn 2012 into another successful year. The fourth quarter in particular was notable for new projects. So, in retrospect, I can say that 2012 was indeed a good year, but…


Vize / Vision

Nejen v branži informačních a komunikačních technologií zažíváme pátý rok krizi. V našem oboru se projevuje hlavně utlumením investic a jistou mírou investiční skepse, která se promítá do myšlení a nálady zákazníků. V okamžiku, kdy jsou manažeři opatrní u každého většího výdaje, s navyšováním mzdových nákladů nebo odměn, jsou opatrní zaměstnanci a odkládají zbytné útraty. Začarovaný kruh se uzavírá, ekonomika se dále a dále zpomaluje. Chceme-li to zvrátit, musíme se sami chovat optimisticky, dívat se na zítřky pozitivně. Jedině tak máme všichni šanci na změnu k lepšímu. Ve společnosti KVADOS, a.s., půjdeme příkladem. Náš optimizmus stojí na reálných základech – máme práci a zajímavé projekty, dokážeme platit naše náklady i naše zaměstnance tak, aby oni mohli hradit náklady své.

yourK – your key to KVADOS – Zima / Winter 2012–2013

4

Vytváříme více přidané hodnoty Jestliže říkám, že byl rok 2012 pro KVADOS, a.s., úspěšný, pak má tato mince dvě strany. Dosáhli jsme sice výborných výsledků, ale více jsme se

Masivně jsme investovali do vývoje a inovací tak, abychom vám nadále poskytovali moderní a vyspělé produkty. We have made massive investments in development and innovation so that we can continue to provide you with modern and advanced products.


My kvadosáci jsme optimisté a i celý rok 2013 se budeme snažit nositeli optimizmu být. Věřím, že se k nám přidáte – a uděláme maximum, aby naše řešení k vašim kladným výsledkům přispívala.

The economic crisis is now in its fifth year, affecting not only the information and communication technology sector. In our field, the crisis has resulted in declining investment and a certain degree of scepticism with regard to investment, which is evident in the thinking and mood of

Creating more added value When I say that 2012 was a successful year for KVADOS, it's important to realize there are two sides to this coin. While we did achieve excellent results, we had to work harder for them and our sales reps had to do a lot of running around. This was not because we had focused on fewer genuine business opportunities or won fewer tenders. Everything was simply shaped by the cautious mood. For example, our production capacity had long been reserved from July to September for a project that was cancelled by the investor at the last minute. This setback however, only provided us with greater motivation at the end of the year. In the final quarter, we concluded contracts which will reliably keep us running at capacity for the first half of 2013. And I'm pleased to say these projects are evenly spread across our product portfolio, which has proven to be well suited to demand and has been useful for our clients. Some might be surprised that I consider a year in which our overall sales declined to be successful. However, most importantly for us, we maintained approximately the same level of profit. We supplied less hardware with minimal margins, and instead concentrated on contracts with greater added value. Sales were also affected by the growing volume of service contracts or lease of comprehensive project solutions. You, our clients, are increasingly taking advantage of these services. For us, this means sales are spreading out over time, which is a positive and long-term stabilizing trend. We also had success with new products. For example, several customers immediately acquired myTEAM™, confirming our expectations that process optimization, better document administration, more effective management and more efficient organization are things you are looking for and need – which is why you put your money and expectations in these solutions. In mobile business, we are seeing aggressive growth in tablets and devices running on the Android platform. We were quick in responding to this trend, and above all have not forgotten why you chose us as your partner in the first place. We have made massive investments in development and innovation so that we can continue to provide you with modern and advanced products that will give you an edge in terms of technology, business, processes and knowledge. We continue to believe that innovation is the key to future success. Here at KVADOS, we're optimists, and we will attempt to carry this optimism throughout the entire year of 2013. We are sure you will join us, and do the utmost to ensure our solutions continue to improve your performance.

Miroslav Hampel generální ředitel a předseda představenstva CEO and chairman of the board

Vize / Vision

clients. At a time when managers carefully consider every large outlay or increase in wages or compensation, employees become cautious and put off unnecessary spending. This ensures a cycle of stagnation where the economy continues to be flat. If we want to break out of this cycle, we need to start acting optimistically, to start looking at tomorrow in a positive light. That's our only chance to make a change for the better. At KVADOS, we are setting the example. Our optimism is based on real foundations – we have steady work and interesting projects, we are able to pay our expenses and our employees, so that they in turn can cover their costs.

5 yourK – your key to success – Zima / Winter 2012–2013

na ně „nadřeli“ a zejména naši obchodníci se více „naběhali“. Nikoliv proto, že bychom se zaměřili na méně opravdových obchodních příležitostí nebo vyhráli méně výběrových řízení. Vše zkrátka určovala opatrná nálada. Třeba výrobní kapacitu od července do září jsme měli dlouhodobě vyčleněnu pro projekt, od nějž zadavatel na poslední chvíli odstoupil. Tato lidově řečeno „čára přes rozpočet“ nás však tím více motivovala v závěru roku. V něm jsme uzavřeli kontrakty, které naši výrobu spolehlivě vytíží na první polovinu roku 2013. A mě těší, že rovnoměrně napříč produktovým portfoliem, jehož orientace se ukazuje jako správná, smysluplná a pro vás užitečná. Možná by někoho mohlo zarazit, že za úspěšný považuji rok, kdy nám po letech klesl celkový obrat. Ale pro nás je zásadní, že jsme udrželi přibližně stejnou výši zisku. Méně jsme totiž dodávali hardware s minimální marží, namísto toho jsme se soustředili na zakázky s výraznější přidanou hodnotou. Výši obratu také ovlivňuje stále rostoucí objem projektů poskytovaných jako služba či pronájem komplexních řešení. U vás, našich klientů, se tento způsob pořízení těší stoupající oblibě. Pro nás znamená, že se tržby rozprostírají v čase, což je pozitivní a dlouhodobě stabilizující trend. Dařilo se i novým produktům. Například myTEAM™ získal hned několik zákazníků a potvrdila se naše očekávání, že optimalizace procesů, lepší správa dokumentace, efektivní řízení a účinnější organizace jsou věci, které hledáte, potřebujete – a proto do jejich řešení vkládáte své peníze, ale i očekávání. U mobilního byznysu je zjevný agresivní nástup tabletů a zařízení na platformě Android. I na ten jsme včas reagovali. A především jsme nezapomněli na to, proč jste si nás vybrali za své partnery. Masivně jsme investovali do vývoje a inovací tak, abychom vám nadále poskytovali moderní a vyspělé produkty, které vám zajistí technologický, obchodní, procesní a znalostní náskok. Neustále vycházíme z přesvědčení, že právě inovace jsou klíčem k budoucím úspěchům.


myDATACENTER má další klienty myDATACENTER has more new clients

Report

Dlouholetí významní zákazníci společnosti KVADOS, a.s. – Démos trade, a.s., a K + B Progres, a.s. – se rozhodli využít zajímavých výhod moderního produktu myDATACENTER™. Obě firmy svěřily chod systémů, na nichž stojí jejich podnikání, výhradně do virtuálního prostředí. Odpadly jim starosti s hardwarem a jeho zastaráváním a platí jen za výkon a prostor, který reálně potřebují. KVADOS, a.s., navíc dokáže garantovat bezvýpadkový provoz a unikátní ochranu dat. Obě migrace byly do posledního detailu naplánovány tak, aby nenarušily byznys klientů a mohly se uskutečnit během víkendů (23. až 24. února Démos trade, a.s., 30. až 31. března K + B Progres, a.s.). Řešení myDATACENTER™ je věnována i rubrika Klíč tohoto vydání yourK.

yourK – your key to KVADOS – Zima / Winter 2012–2013

6

Long-term KVADOS VIP clients – Démos trade and K + B Progres – have decided to take advantage of the interesting benefits of the modern product myDATACENTER™. Both companies have entrusted the operation of their business systems entirely to a virtual environment. They are no longer troubled by aging hardware, and only pay for the performance and space they actually need. KVADOS is also able to guarantee uninterrupted service and unique data protection. Both migrations were planned down to the last detail, enabling them to be carried out over the weekend so as not to disrupt client business (February 23–24th for Démos trade, and March 30–31st for K + B Progres). The myDATACENTER™ is also the subject of the Key feature in this issue of yourK.

VÍCE INFORMACÍ | More information: www.demos.cz | www.kbexpert.cz

Bongrain prodlužuje spolupráci Bongrain extends its cooperation Francouzská potravinářská skupina Bongrain, která je na tuzemském trhu zastoupena známými značkami jako Sedlčanský Hermelín, Král Sýrů Hermelín, Pribináček, Lučina, Pribina, Apetito a Maratonec, prodloužila své partnerství s KVADOS, a.s. Divize Foodservice české pobočky Bongrain Czech Management & Services, s.r.o., bude po další tři roky využívat mobilní informační systém myAVIS™ SFA. Ten je již od roku 2008 nasazen k řízení všech obchodních zástupců společnosti v terénu na území České republiky. French food group Bongrain, represented on the Czech market by well known brands such as Sedlčanský Hermelín, Král Sýrů Hermelín, Pribináček, Lučina, Pribina, Apetito and Maratonec, has extended its partnership with KVADOS. The Foodservice Division of the Czech branch of Bongrain Czech Management & Services will continue to use the myAVIS™ SFA mobile information system for another three years. This system has been deployed since 2008 to manage all of the company's business representatives in the Czech Republic.

VÍCE INFORMACÍ | More information: www.bongrain.com


KVADOS a ppm factum ukazují nový přístup k merchandisingu

Rretail Summit 2013, a meeting of the leading companies operating in Central Europe, was held on February 5–6th this year at the Clarion Congress Hotel Praha, and naturally KVADOS was there too. At its booth, it introduced ppm factum, a client for which is has designed an entirely new and unique system called ppm shelf track. The system is based on the myAVIS™ mobile information system and offers a new approach to merchandising. It significantly increases employee reliability and monitoring, whereby employees then perform their tasks in stores better and faster. This guarantees that ppm factum clients have enough properly displayed goods, and that they can check sales promotions, etc. It is also one of the first KVADOS projects that runs on the Android platform.

VÍCE INFORMACÍ | More information: www.ppmfactum.cz | www.kvados.cz

KVADOS se opět zúčastní Kariéry PLUS KVADOS to take part in Careers PLUS again Veletrh pracovních příležitostí, to je podtitul akce Kariéra PLUS, která se 12. března uskuteční pošesté v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Očekává se na 5 000 účastníků a 100 vystavujících firem. Mezi nimi bude i společnost KVADOS, a.s., pro kterou se pravidelně jedná o významnou šanci k „odlovu“ mladých talentů z řad studentů i čerstvých absolventů. Každoročně se na akci podaří najít do kvadosáckého týmu několik zajímavých posil. Další návštěvníci stánku mají možnost informovat se o vypsaných pozicích pro bakalářské stáže, které se rovněž mohou stát prvním krůčkem k zisku pracovního místa v KVADOS, a.s. Careers PLUS is a job fair that will take place on March 12th, for the sixth year, in the auditorium of the VŠB – Technical University of Ostrava. 5,000 participants are expected and there will be 100 company booths, including KVADOS, which is always looking for young talent from the scores of students and recent graduates. Each year, the KVADOS team finds some interesting recruits. Other visitors to our booth can also find out about vacancies for undergraduate internships, which can become the first step to getting a job at KVADOS.

VÍCE INFORMACÍ | More information: www.karieraplus.cz

7 yourK – your key to success – Zima / Winter 2012–2013

Na Retail Summitu 2013, neboli setkání nejvýznamnějších firem působících na obchodním trhu střední Evropy, nemohla 5. a 6. února v Clarion Congress Hotelu Praha chybět ani společnost KVADOS, a.s. Představila se na stánku svého zákazníka ppm factum a.s., pro nějž technologicky připravila zcela nové a unikátní řešení ppm shelf track. To je odvozeno z mobilního informačního systému myAVIS™ a nabízí nový přístup k merchandisingu. Výrazně totiž zvyšuje spolehlivost a kontrolu pracovníků, kteří pak lépe a rychleji plní úkoly v prodejnách. Tím mají klienti ppm factum a.s. garantováno například správné vystavení zboží a jeho dostatek, mohou kontrolovat reklamní akce a podobně. Navíc se jedná o jeden z prvních kvadosáckých projektů na platformě Android.

Report

KVADOS and ppm factum introduce a new approach to merchandising


Průkopník zdolal další horizont Autogram / Autograph

The innovator breaks new ground Mobilní informační systém myAVIS™ dobře znáte. Používáte jej v několika vertikálách k řízení svých pracovníků v terénu. Ať odečítají spotřebu elektroměrů, vyřizují obchodní pochůzky, provádějí stavební dozor nebo dělají marketingový průzkum, mohou se vaši zaměstnanci spolehnout na maximální informační podporu. A vy v centrále máte jistotu, že k vám proudí správná data. a zpřístupňuje databázové struktury řešení VENTUS® a myFABER™. Otevřely se možnosti napojení na webové služby třetích stran, což znamená přímý přístup například do obchodního rejstříku nebo registru ekonomických subjektů ARES, a to bez nutnosti opustit myAVIS™. Jádro podporuje nejnovější verzi serveru GLADIO s push notifikacemi a automatickou obousměrnou synchronizací vybraných dat (z mobilního klienta do serverové části a opačně). Bez jakéhokoliv přerušení práce mají uživatelé v jakémkoliv okamžiku v PDA, notebooku nebo tabletu aktuální informace – třeba o stavu skladových zásob nabízeného sortimentu.

yourK – your key to KVADOS – Zima / Winter 2012–2013

8

You are all familiar with the myAVIS™ mobile information system. You use it to vertically manage your employees in the field. Whether they're reading meters, running business errands, carrying out building inspections or conducting market research, your employees can count on maximum information support, while you can be sure that the right data is coming in at headquarters. The first components of the myAVIS™ solution began to appear in 2000. The revolutionary idea quickly reaped rewards and catapulted KVADOS into the position of Central European market leader in mobile systems. Time inexorably marched onwards, and numerous updates, new functions and expansions followed. But now a major change has arrived!

První komponenty řešení myAVIS™ byly vyvinuty již v roce 2000. Revoluční myšlenka sklidila záhy úspěch a posunula KVADOS, a.s., na pozici středoevropského lídra mobilních systémů. Čas neúprosně běžel a vzniklo nespočet aktualizací, funkcí a rozšíření. Nyní tu však je naprosto zásadní změna!

Vylepšení bez nákladů Specialisté z vývojového oddělení připravili jádro zcela nové generace, které bude postupně nasazeno u všech zákazníků. Uživatelům přinese rychlejší a efektivnější práci s aktuálními a spolehlivými daty, přičemž neklade zvýšené nároky na použitý hardware. Pro hladký běh aplikace nadále postačuje 128 MB paměti RAM. To veškerá nyní používaná zařízení splňují. Nová generace jádra spolupracuje s technologií QAS

Improvement at no cost Specialists in the development department have developed a whole new generation core, which will gradually be deployed for every customer. It will let users work with current and reliable data more quickly and effectively, without placing increased demands on the hardware being used. The application will still run smoothly with just 128 MB RAM, a requirement that is met by all currently used devices. The new generation core can work with the latest version of QAS technology and the VENTUS® and myFABER™ database structures are also accessible for myAVIS™. This makes it possible to connect to third party web services. In practice, this means direct access to the Register of Companies or ARES Register of Economic Subjects, without having to exit the myAVIS™ environment. The core also supports the latest version of the GLADIO server with push notification and automatic two-way synchronisation of selected data (from the mobile client to the server and vice versa). Users can check their PDA, notebook or tablet for current information, such as the inventory status of products being offered, at any time, without interrupting their work.


Rok | Year

Práce místo chlubení

Nápadně nenápadný pomocník

Dolphin 9500 nebyl na chlubení, byl spolehlivým pracantem. Svou důležitou úlohu plnil skvěle.

A remarkably unobtrusive helper Delfín, elegantní a velmi inteligentní savec z vodní říše, po narození saje mateřské mléko a dýchá vzduch. Honeywell Dolphin 9500 je také šedý a má elegantní stavbu těla. Tím však veškerá podobnost končí. Hned po narození místo mléka začíná sát data, neloví makrely a sledě, nýbrž pracovní příkazy. Je to věrný parťák do terénu s dlouhou výdrží. Dolphin 9500 se natolik osvědčil, že jej Honeywell vyráběl až do roku 2009. Teprve pak byl stažen z produkce a oficiálně odešel do informačně-technologického důchodu. Za léta aktivní služby pomáhal tisícovkám firem sbírat údaje klíčové pro chod byznysu i spokojenost jejich klientů. Mezi ty, kdo přístroj ve velkém využívali, patřila i skupina ČEZ, kde nenáročný digitální asistent vybavený informačním systémem myAVIS™ Field Service sloužil mobilním pracovníkům k odečtům elektroměrů. Už ve své době to byl velmi solidní kus hardwaru se čtečkou čárových kódů, volitelným typem klávesnice, odolným barevným dotykovým displejem s povrchovou úpravou pro průmyslové nasazení, bezdrátovým připojením wifi, Bluetooth a třípásmovým GSM. Fungoval v teplotním rozmezí -20 až 50 °C i při vlhkosti vzduchu 95 %. Silná baterie mu zaručovala dlouhý chod, navíc se dala snadno vyměnit za náhradní. Odolná konstrukce odpovídala standardu IP64 a snesla i hrubší zacházení. Data tak chránila bezpečně. Honeywell

The dolphin, an elegant and highly intelligent mammal of the Water Kingdom, suckles its mother's milk after birth and breathes air. The Honeywell Dolphin 9500 is grey, with a sleek and elegant body too, but that's where the similarities end. After birth, it begins sucking data instead of milk and hunts work orders instead of mackerel and herring. It's a loyal companion in the field with a long battery life. The Dolphin 9500 proved so successful that Honeywell continued to make them until 2009. That was when it was pulled from production and officially sent into information technology retirement. During its many years of active service, it helped thousands of companies collect key data to run their businesses and satisfy their customers. Among the companies that used the device on a wide scale was the ČEZ group, where the unassuming digital assistant equipped with myAVIS™ Field Service was used by mobile employees to read electric meters. In its day, it was a very solid piece of hardware with a barcode reader, choice of keyboard, resilient colour touch display with a surface coating for industrial use, wireless wifi connection, Bluetooth, and three-band GSM. It operated in a temperature range of -20 to 50 °C, and even in humidity of up to 95%. The strong battery guaranteed hours of operation, and could also easily be replaced with a spare. The durable construction met IP64

standards and could withstand rough handling. It safely protected data. The Honeywell Dolphin 9500 was not a braggart, but a reliable worker. It performed its important role brilliantly.

9 yourK – your key to success – Zima / Winter 2012–2013

Honeywell Dolphin 9500

Flashback

Working instead of bragging

Parametry | Specifications Rozměry | Dimensions 245,3 mm × 87,6 mm × 42,3 mm Displej | Display

¼VGA Industrial Touch Screen Colour Display (240 × 320 px) Hmotnost | Weight

576 g

Baterie | Battery

14,8 Wh

CPU

Intel X-Scale 400 Mhz

Paměť | Memory 64 MB RAM, 32 MB Flash OS Microsoft Windows Mobile 2003 for Pocket PC – Professional Edition


yourK – your key to KVADOS – Zima / Winter 2012–2013

10 Klíč / Key

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service


Klíč / Key

Four Seasons Resort Hualalai, Cape Grace, The Upper House, Baros Maldives, ale třeba také Aria nebo U Zlaté studně – jsou vám tato jména povědomá? Či dokonce dobře známá? Není se čemu divit, vždyť patří nejlepším hotelům světa. Že některé názvy zní česky? Však také jsou! Portál TripAdvisor každoročně vyhlašuje nejlepší místa, která si můžete zvolit za svůj druhý domov na cestách – a české hotely se pravidelně umisťují jak v první desítce hlavního žebříčku, tak mezi skupinou předních designových, luxusních a romantických ubytovacích zařízení. Zkrátka a jednoduše – malá země v srdci Evropy dokáže nabídnout špičkové služby a celý svět to ví. A když to platí pro hotelnictví, proč by to v branži informačních a komunikačních technologií mělo být jinak? Současný trend v IT je jasný – zákazníka zbavit starostí a nechat je na poskytovateli služby. Služba je přitom vhodný název. Namísto dodávek hardwaru a softwaru totiž směřují dnešní preference ke komplexnímu řešení problému klienta, přičemž toho ani tak nezajímá, co stojí v pozadí – důležitý je výsledek a cena. Přidanou hodnotu pak tvoří doprovodný servis, podpora, spolehlivost. Svět tomu říká cloud computing a KVADOS, a.s., řešení jako služba v myDATACENTER™.

Jak vybrat nejlepší hotel pro svůj byznys?

yourK – your key to success – Zima / Winter 2012–2013

11


TripAdvisor

Klíč / Key

TripAdvisor je mezinárodní portál, který shromažďuje recenze a doporučení na hotely, resorty, lety, dovolené, cestovní průvodce a další příbuzné služby. Každoročně také vyhlašuje žebříček „Best of“ na základě preferencí několika milionů cestovatelů.

TripAdvisor is an international website that collects reviews and recommendations for hotels, resorts, flights, holiday travel guides and other related services. Each year it also announces its “Best of” rankings based on the preferences of several million travellers.

yourK – your key to KVADOS – Zima / Winter 2012–2013

12

Čím posloužím? Čím mohu sloužit? Touto větou obvykle vítají své hosty v restauracích nebo v hotelových recepcích. Nedejte se zmást, je to špatně – tedy pokud zde nejste poprvé. Dobrý podnik totiž zná vaše potřeby a přání, aniž byste je vyslovili. Neptá se, co chcete, ale nabízí vám, co potřebujete. Cení si vaší důvěry a nehazarduje s ní. Nesnaží se vás ohromit tím, co vše můžete mít, ale předkládá vám to, co opravdu využijete. Jelikož se vaše potřeby v čase mění, pružně na to reaguje. Aby to fungovalo, musí být ke všem klientům přístup přísně individuální. Buzení po telefonu bude jistě úžasné, pokud kvůli němu nezaspíte důležité jednání jen proto, že se recepční rozhodne obvolat všechny pokoje po 8. hodině ráno, i když jste měli nastupovat v 7.30 do taxíku.

Nechejte se hýčkat, nikoliv opít rohlíkem

ohromujících čísel, kombinací písmenek a technologií. Tehdy o tom, kam se umístí server, totiž rozhodovali interní „ajťáci“, kteří si potrpěli na „papírové hodnoty“ a občas se lidově řečeno nechali „opít rohlíkem“. Trh ovšem pokročil, dospěl, a tak jsou na něm vesměs poskytovatelé kvalitního hardwarového zázemí. Klíčem k výběru už nejsou parametry „železa“, ale servisu. Obchodní tým KVADOS, a.s., v čele přímo s generálním ředitelem Miroslavem Hamplem vám dlouho a pečlivě naslouchal. Zjišťoval, co hledáte, co potřebujete. myDATACENTER™ proto není zástupným názvem pro pronájem či umístění serveru ve špičkovém prostředí. Naopak, je to zcela jiný přístup spočívající v naprosté abstrakci od fyzické techniky, technologií – neboli čísel a písmenek schovaných do parametrů. Vy chcete provozovat nějaký produkt, který bude používat definovaná skupina uživatelů. V praxi to znamená jasné nároky na výkon serverové infrastruktury a pouze 3 hlavní atributy – výkon jader procesorů, velikost operační paměti a velikost diskového prostoru – ovlivní výslednou cenu, kterou zaplatíte. Veškeré starosti o to, abyste vždy měli dostatek výkonu, na nejmodernějších strojích, s nejvyšším zabezpečením, zůstávají na straně KVADOS, a.s. Ta má vaši důvěru a nezklame ji, protože vás zná a rozumí vašemu byznysu.

Pražský hotel U Zlaté studně dává na výběr ze sedmi druhů polštářů a volitelný způsob rozestlaní. Večer vám přinesou dezert na dobrou noc. Podobně příkladnou péči dostanou vaše data v produktu myDATACENTER™. Odborníci z KVADOS, a.s., jim připraví ten nejpohodlnější druhý domov – ale proč až druhý? Vaše data jsou přece pořád vaše…

Služba s dynamikou

Když začala pár let zpět datová centra a serverovny růst jako houby po dešti, většina z nich sázela na to, že klienta vlákají do svých sítí změtí nesrozumitelných, avšak

Problémem klasické koncepce serverové infrastruktury je určitá zkostnatělost. Pokud si hardware koupíte či pronajmete, buď vám záhy zastará a musíte znovu a znovu


Zlatý hřeb To nejlepší nakonec. V dobrém hotelu se s vámi při odjezdu uctivě rozloučí a při příští návštěvě vám připraví oblíbený pokoj, v němž bude v koupelně čekat župan s vaším monogramem a jako třešnička na dortu oblíbená značka minerálky. Třešničkou na dortu s myDATACENTER™ není drobná pozornost, je to doslova zlatý hřeb a hlavní výhoda tohoto produktu! U obvyklého datového centra řešíte dostupnost služby. Jestliže zvolíte 1 hodinu, může se v krizi stát, že vám při výpadku systému zmizí data například o tom, co se za onu hodinu událo ve skladu. Malér nastane, pokud se naposledy zálohovalo v noci, zatímco výpadek přišel na konci odpolední směny. Sice se vám do hodiny podaří obnovit činnost, ale v systému panuje chaos.

For this to work, every client must be handled on a strictly individual basis V KVADOS, a.s., se dlouho hledalo technické řešení, které by zároveň bylo cenově dostupné. A to se skrývá v myDATACENTER™, které dnes dokáže garantovat bezvýpadkový chod a ukládání dat. Jak byste se tvářili, kdyby se vás v hotelu ptali, zda chcete do sprchy teplou nebo studenou vodu a jaký má být její tlak, na rozměry postele nebo typ koberce? Když si vybíráte hotel, vybíráte si hlavně kategorii. To, že splní svůj standard, berete za samozřejmost, bonus pak jako příjemné zpestření. Důvěru, že se o vás odpovídajícím způsobem postarají, ponecháváte na managementu a provozním personálu. Obdobně se díky myDATACENTER™ nemusíte starat o technické parametry, přitom svým úlohám, aplikacím a datům dopřejete služby toho nejlepšího hotelu. Ať se jim tu dobře bydlí!

Předejít se mu dá virtualizací a redundantním provozem aplikací na nezávislých fyzických serverech. Zbývalo zabezpečit data na diskových polích.

Okénko do historie | A look back in history Dějiny hotelnictví a pohostinství jsou rozsáhlé. První zmínky pocházejí z Palestiny a starého Babylonu, kde byly tyto služby povinné a musely se poskytovat zdarma. Pohostinské domy a termální lázně, jakési předobrazy dnešních spa resortů, poté vznikaly v antickém Řecku. Skutečný rozmach cestovního ruchu však přišel s římským impériem. Tehdy již byly soukromé ubytovací domy zcela obvyklé. Okolo roku 1200 se začaly zakládat v Číně a Mongolsku cestovatelské stanice. Středověk přinesl prosté venkovské a honosnější panské, střední a zájezdní městské hostince, jejichž činnost byla částečně regulována co do otevírací doby, udržování veřejného pořádku a odvodu daní. Na počátku 15. století začal v Anglii a Francii vznikat skutečný hotelový průmysl. Hostů si však vážili již staří Keltové, zejména pokud šlo o pomoc v nouzi.

The history of the hotel and hospitality trade stretches way back. The first records date back to Palestine and Ancient Babylon, where these services were obligatory and had to be provided free of charge. Hospitality houses and thermal baths, a kind of precursor to today's spa resorts, first appeared in Ancient Greece. However, the real boom in tourism arrived with the Roman Empire. At that time, private houses for accommodation were quite common. In around 1200, travellers' stations began to be set up in China and Mongolia. The Middle Ages brought simple rural and more opulent manor or roadside inns, whose activities were partly regulated in terms of opening hours, maintaining public order, and taxation. The early 15th century saw the beginnings of a true hotel industry in England and France. However, guests were also honoured by the ancient Celts, especially when it came to providing assistance in an emergency.

Klíč / Key

myDATACENTER™ naproti tomu poskytuje právě tolik výkonu, kolik je ho optimálně potřeba. Pokud aplikaci začne používat o jednoho či třeba deset uživatelů více, zkrátka se vám výkon lineárně navýší podle jasně definovaných podmínek – a to i cenových. Už žádné výmluvy hardwarových oddělení, žádné faktury za zbytečné komponenty.

Aby to fungovalo, musí být ke všem klientům přístup přísně individuální

13 yourK – your key to success – Zima / Winter 2012–2013

investovat do jeho rozšiřování či obměny, nebo mu v předstihu dopřejete rezervu a platíte za výkon, který nevyužíváte – a technika zastarává stejně.


Klíč / Key

myDATACENTER™ dnes dokáže garantovat bezvýpadkový chod a ukládání dat myDATACENTER™ can now guarantee uninterrupted operation and data storage

yourK – your key to KVADOS – Zima / Winter 2012–2013

14

The Four Seasons Resort Hualalai, Cape Grace, The Upper House, Baros Maldives, but also Aria or U Zlaté studně – are these names familiar to you? Are they well known? It's no wonder; after all they're some of the best hotels in the world. Do some of the names sound Czech to you? Well they are! Each year, TripAdvisor.com announces the best places in the world to choose as your home away from home on the road, and Czech hotels regularly place in the top ten, as well as the leading hotels in terms of modern design, luxury and romance. Simply put, this little country in the heart of Europe can offer world class services and the whole world knows it. But if that's true for hotels, why should it be any different for information and communication technologies? The current trend in IT is clear – let the service provider take care of all the worries and leave the customer free to concentrate on other matters. Service is an apt name for this. Instead of comprehensive deliveries of hardware and software, today there is a preference for comprehensively handling the client's problems, where it's not so important how – but what's important are the results and the price. Added value consists of additional services, support, and reliability. The world calls it cloud computing and KVADOS calls it solutions like myDATACENTER™. How do you select the best hotel for your business?

How may I help you? How may I help you? That's the phrase typically used to welcome guests at restaurants or hotel reception. But don't be fooled, that's all wrong – that is, unless you're here for the first time. That's because a good company knows your needs and wishes, without you having to say so. It doesn't ask what you want, but offers you what you need. It values your trust and doesn't gamble with it. It doesn't try to overwhelm you with all the things you could have, but offers you what you will really use. And because your needs change over time, it flexibly responds to that too. For this to work, every client must be handled on a strictly individual basis. Getting a wake-up call is undoubtedly great if it means you don't miss an important meeting, provided the receptionist doesn't decide to call every room at 8 am when you had to catch a taxi at 7:30.

Let yourself be pampered, not scammed At U Zlaté studně Hotel in Prague, you have a choice of seven kinds of pillows and different ways of making the bed. In the evening, they'll bring you a good night dessert. Your data gets the same kind of care with the myDATACENTER™ product. KVADOS experts will prepare the most comfortable second home for them as possible. But why a second home? After all, your data is still yours… When data centres and servers began popping up few years ago, like mushrooms after rain, most providers hoped to attract clients to their networks with a jumble of unintelligible, yet astonishing numbers, and combinations of letters and technologies. The decision of where to place the server was made by internal IT specialists, who were sticklers for specifications on paper and often had the wool pulled over their eyes. Of course, the market has progressed, matured, and for the most part, providers now have quality hardware facilities. The key to selecting a provider is no longer the nuts and bolts, but the service. The KVADOS business team, headed by CEO Miroslav Hampel, has been carefully listening to you for a long time. It wanted to determine what you are looking for, what you need. myDATACENTER™ is therefore not just a name for leasing or placing a server in a state-of-the-art environment. On the contrary, it's an entirely different approach, far from physical technology or numbers and letters hidden in parameters. You want to operate a product that will be used by a defined group of users. In practice, this means clear demands on the performance of server infrastructure and only 3 main attributes – processor core performance, size of the operating memory, and amount of disk space – affect the final price you pay. You will no longer have to worry about ensuring you have enough computing power, on the latest equipment, with the highest security; it's all taken care of by KVADOS. We have your trust and we won't disappoint, because we know you and we understand your business.


Dynamic service

myDATACENTER™ má i tyto výhody

The problem with the classic concept of server infrastructure is a certain rigidity. If you buy or lease hardware, it will either soon be outdated and you will have to keep investing in expansions or replacements, or you plan excess capacity in advance and end up paying for capacity you don't use – and the equipment still becomes obsolete.

myDATACENTER™ features the following benefits

Piece de résistance And we've saved the best for last. At a good hotel, there are respectful farewells on your departure and the next time you come to stay, your favourite room is ready, along with a monogrammed bathrobe in the bathroom and your favourite brand of mineral water as the icing on the cake. With myDATACENTER™ the icing on the cake is not a minor courtesy, but literally the piece de résistance and primary benefit of this product! At regular data centres, you need to address service availability. If you choose 1 hour, in a crisis situation, during a system outage you may lose data, for instance, on what's happened at the warehouse during that hour. A problem arises if you last ran a back-up at night, while the outage occurs at the end of the afternoon shift. Although you'll be back up and running within an hour, there'll be chaos in the system. This can be avoided through virtualization and redundant operation of applications on independent physical servers. The data is then secured on disk arrays. KVADOS had long sought a technical solution that would also be affordable. And that's the greatest benefit of myDATACENTER™, which can now guarantee uninterrupted operation and data storage. How would you feel if your hotel asked you whether you wanted hot or cold water for your shower or what the water pressure should be, or the dimensions of the bed or type of carpeting in your room? When you choose a hotel, you are, above all, choosing a standard. You take it for granted that it will meet that standard, and anything beyond that is a pleasant bonus. You trust the management and staff to take care of you in a corresponding manner. In the same way, thanks to myDATACENTER™, you don't have to worry about technical parameters, because you're giving your tasks, applications and data the services of the best hotel.

Spolehlivý a maximálně bezpečný provoz aplikací, dat a projektů Reliable and secure operation of applications, data and projects

Technická i právní ochrana dat Technical and legal data protection

Nepřetržitý dohled jištěný servisní smlouvou

Klíč / Key

Garantovaná dostupnost a vysoká kvalita služeb Guaranteed availability and high quality services

15

Continuous monitoring secured by a service agreement

Průběžný monitoring dostupnosti a využití infrastruktury Ongoing monitoring of infrastructure use and availability

Úspora nákladů Cost savings

Odbourání vysokých investic do vlastního serverového řešení Elimination of high investments in customized server solutions

Jedna platba měsíčním paušálem za komplexní služby One fixed monthly payment for comprehensive service

Snížení přímých provozních nákladů Reduction in direct operating costs

Nezávislost na fyzické správě hardwaru Freedom from physical administration of hardware

Jednoznačný přehled o skutečných nákladech na provoz IT systému Clear overview of actual IT system operating costs

Rychle dostupné řešení pro další růst a rozšiřování projektů Fast, affordable solutions for further growth and project expansion

May they enjoy their stay!

Cloud computing Cloud computing v podstatě znamená poskytování služeb a programů na vzdálených serverech, k nimž se přistupuje z klientských zařízení přes datové připojení. Lze tak spouštět aplikace například přes internetový prohlížeč, a to bez ohledu na místo, kde se uživatel nachází. Roli nehraje ani výkon přístroje uživatele, složité výpočetní úlohy probíhají na straně serveru. Přestože se cloud computing začal masově rozvíjet teprve nedávno, jeho nápad se zrodil už v polovině 20. století, kdy byly počítače obrovské a přistupovalo se k nim přes takzvané úzké klienty či terminály.

Cloud computing basically means providing services and programs on remote servers, which are accessed by client systems through a data connection. Applications can be run through a web browser for example, regardless of where the user is located. Neither the performance of the user's equipment nor the degree of complexity of computational tasks on the server side plays a role. Although cloud computing has only recently seen mass expansion, the idea was born in the mid-20th century, when computers were huge and were accessed through thin clients or terminals.

yourK – your key to success – Zima / Winter 2012–2013

In contrast, myDATACENTER™ offers you as much power as you optimally need. If the application begins to be used by one or even ten more users, your performance simply increases linearly according to clearly defined conditions – as does the pricing. No more excuses from the hardware department, no more bills for useless components.


Výběr z menu Klíč / Key

Select from the menu

yourK – your key to KVADOS – Zima / Winter 2012–2013

16

Případová studie | Case study

Náročného zákazníka s velkými požadavky nedokáže uspokojit nejbližší dálniční motel, ten si svoje ubytování vybírá pečlivě. Stejně tak společnost QANTO CZ s.r.o. potřebovala nejkvalitnější zázemí…

QANTO CZ s.r.o. Společnost QANTO CZ s.r.o. se od svého vstupu na trh v roce 1993 stala předním českým velkoobchodním dodavatelem. V současné době má 6 velkoobchodních provozoven a 22 maloobchodních prodejen se širokým sortimentem. Na poli podnikové kultury a corporate image buduje spolehlivou firmu se silným finančním zázemím, která v závazcích vůči svým dodavatelům obstojí i v období hospodářské nestability. V těsné spolupráci s dodavateli a zákazníky se aktivně podílí na nových projektech a inovacích. Neustále usiluje o zlepšení, která klientům přinesou nové výhody. Produkty KVADOS, a.s., využívá QANTO CZ s.r.o. více než 4 roky. Spolupráce zahrnuje VENTUS®, myCASH™, myAVIS™ a odnedávna i myTEAM™. Již od počátku zákazník zvolil model pronájmu komplexní serverové infrastruktury. Původně technika pracovala v pronajaté serverovně, po vybudování vlastního datového centra bylo klientovi nabídnuto přemístění do myDATACENTER™ v ostravské budově v Novoveské ulici. U managementu QANTO CZ s.r.o. první informace o tom, že kdesi ve sklepě existuje jedno z nejmodernějších datacenter ve střední Evropě a že by se do něj mohla přestěhovat data z profesionálního umístění, vyvolala nevěřícný údiv. Stačilo pár fotek doplněných o základní specifikaci a bylo jasno. Stěhování bylo schváleno.

Na začátku roku 2012 byl klientovi představen model komplexní migrace do virtuálního prostředí, který nabízel výrazné zvýšení dostupnosti a variability celého řešení. Součástí velkých změn byl rovněž přechod na nový poštovní a komunikační server na platformě Microsoft Exchange a příprava architektury na plánované nasazení řešení myTEAM™.

A discerning customer with high expectations is never satisfied with the nearest highway motel, he chooses his accommodation carefully. In the same way, QANTO CZ needed to find the best quality facilities...

QANTO CZ Since entering the market in 1993, QANTO CZ has become a leading Czech wholesale supplier. It currently has 6 wholesale outlets and 22 retail stores with a wide range of products. In terms of corporate culture and corporate image, this reliable company has built a strong financial foundation and ties with suppliers that can withstand periods of economic instability. Working closely with suppliers and customers, it actively takes part in new projects and innovations and is continually striving to improve, which brings new benefits for clients. QANTO CZ has been using KVADOS products for more than 4 years. Our cooperation comprises VENTUS®, myCASH™, myAVIS™ and recently also myTEAM™. From the outset, the customer chose the leasing model for comprehensive server infrastructure. Originally, equipment was


In early 2012, the client was acquainted with the model of complex migration to a virtual environment, which offered a considerable increase in the availability and variability of the entire solution. Major changes included a transition to a new mail and communications server on the Microsoft Exchange platform, and preparation of architecture for the planned implementation of the myTEAM™ solution.

Klíč / Key

located in a leased server room, but following the construction of our own data centre, the client was offered relocation to the myDATACENTER™ in the Ostrava building on Novoveská Street. The first time QANTO CZ management heard that of the most modern data centres in Central Europe was located somewhere in a basement, and that they could move their data there from its professional location, the news inspired looks of incredulity. A few photographs and some basic specifications later, everything was clear. The move was approved.

Harmonogram projektu

Project schedule

září 2008

– spuštění ostrého provozu myCASH™ pro maloobchody

September 2008

– launch of full operation of myCASH™ for retail stores

březen 2009

– ostrý provoz VENTUS® pro velkoobchody

March 2009

– full operation of VENTUS® for wholesale outlets

červen–srpen 2012 – analýza a příprava migrace do myDATACENTER™ září 2012

– plný provoz ve virtuálním prostředí

Parametry projektu počet prodejen:

6 velkoobchodů, 22 maloobchodů

územní rozsah:

Česká republika

Cíle projektu - zabezpečení provozu, zvýšení dostupnosti a odolnosti vůči výpadkům

June–August 2012 – analysis and preparation of migration to myDATACENTER™ September 2012

– full operation in a virtual environment

Project parameters number of stores:

6 wholesale, 22 retail

territorial scope:

Czech Republic

Goals of the project - secure operations, increase availability and immunity to outages - transition to newer technology and capability for further flexible development - fast adaptation of the system to changes

- přechod na nejnovější technologie a možnost dalšího pružného rozvoje - rychlá adaptace systému na změny

Přínosy projektu - migrace bez omezení provozu – odstávky pouze v nočních hodinách - novou prodejnu lze do systému plně zprovoznit během několika málo hodin

Benefits of the project - migration without any restriction of operation – shut downs only during night hours - new stores can be fully integrated into the system within a few short hours

yourK – your key to success – Zima / Winter 2012–2013

17


Know-how

Byznys na cestách Business on the road

yourK – your key to KVADOS – Zima / Winter 2012–2013

18

Fotografie byly pořízeny v soupravách vlakového dopravce LEO Express | www.le.cz Photographs taken aboard LEO Express trains

Mezinárodní obchod je těžká disciplína. Když se společnost rozhodne uplatňovat na zahraničních trzích, musí to být mise celé organizace, která obchodnímu týmu poskytne nezbytnou podporu a součinnost. Kvadosácká rodina samozřejmě drží při sobě, a proto se tým Petra Gregora může směle vydávat na cesty po téměř dvou desítkách zemí. Působení za hranicemi tak není jen úkolem pověřených pracovníků, ale prolíná se skutečně celou firmou.

Vezměte si glóbus nebo otevřete světovou online mapu a zkuste najít Moskvu, Sofii, Varšavu, Nižněkamsk, Doněck, Bratislavu, Varnu, Košice, Neustift, Bukurešť, Žilinu – to jsou některá z míst, kam se Petr Gregor, Martin Špok, Martin Hamala, Daniel Gamrot a Vojtěch Beneš vloni vydali. V ostravské centrále jim „kryje záda“ Hana Plačková, přímo v Moskvě Maria Nikolaeva. Život na cestách má své kouzlo. Dává šanci poznávat nové lidi, kultury, místa, zvyky. Ale není to žádný med. Třeba Petr Gregor v roce 2012 absolvoval 7 pracovních cest do Moskvy, což představuje zhruba 30 000 překonaných kilometrů a 70 hodin strávených v letadlech a vlacích! Ještě dál, o plných 1 000 kilometrů každým směrem, je to do Nižněkamsku, kam se vypravil dvakrát.


Námaha se ovšem vyplácí a dobré zahraniční reference přinášejí poptávku i z dalších zemí. O služby KVADOS, a.s., projevili zájem dokonce v Jihoafrické republice či Libanonu. Za pozornost určitě stojí vynikající výsledky produktů myAVIS™ a myFABER™ na evropském energetickém trhu, zejména v jeho jižní části.

Co nesmí pracovníkům zaměřeným na mezinárodní úkoly chybět, jsou pevné nervy, pohotovost, odhodlání a umění diplomacie. Úlohou týmu totiž není jen získávat nové klienty, ale také partnery. Úsilím KVADOS, a.s., vždy bylo přinášet zákazníkům největší možnou míru přidané hodnoty za co nejpříznivějších podmínek. A tak některé zakázky mimo

Know-how

V široké nabídce vyhrává KVADOS

yourK – your key to success – Zima / Winter 2012–2013

19

Českou republiku stojí na spolupráci s lokálními specializovanými firmami. Vedle rumunské S.C. ADREM INVEST S.R.L. provozující myAVIS™ se také Bar Code Systems Bulgaria Ltd., polská Net-o-logy Sp. z o.o., slovenská Telegrafia, a.s., a další společnosti z Ruské federace, ale i České republiky podílejí na velkých a zajímavých projektech.

Zahraniční klienti si dnes mohou snadno vybrat, konkurence je obrovská. Pouze příkladné služby, od


Know-how

Košice, Neustift, Bucharest, and Žilina – those are just some of the places Petr Gregor, Martin Špok, Martin Hamala, Daniel Gamrot and Vojtěch Beneš visited last year. Hana Plačková covered their backs at the Ostrava office, while Maria Nikolaeva was there for them in Moscow. Life on the road has its charm. It gives you a chance to meet new people, and discover new cultures, new places, and new customs. But it's no picnic. For example, in 2012 Petr Gregor made 7 business trips to

yourK – your key to KVADOS – Zima / Winter 2012–2013

20

Moscow, which adds up to roughly 30,000 km and 70 hours spent in airplanes and on trains! And from there, it was another 1,000 km each way to Nizhnekamsk, which he visited twice.

Of course, hard work pays off and good foreign references drum up more business in other countries. KVADOS has had interest in its services from countries as far afield as South Africa or Lebanon. The excellent results achieved by our myAVIS™ and myFABER™ products in the European energy sector, especially in the south, are certainly worthy of mention. When tackling international tasks, employees must have steady nerves, resourcefulness, determination, and excel in the art of diplomacy. It is the team's task to not only find new clients, but also partners. It has always been KVADOS's aim to bring customers the greatest possible added value under the best conditions. And so, a number of projects outside the Czech Republic are based on cooperation with local specialised companies. Aside from Romanian S.C. ADREM INVEST, which uses myAVIS™, we could also mention Bar Code Systems Bulgaria, Net-o-logy in Poland, Telegrafia in Slovakia, or other cooperating companies in Russia and the Czech Republic, which are involved in large and interesting projects.

KVADOS wins with its wide assortment

Today, foreign clients have a wide choice; competition is fierce. Exemplary services from the very outset, professional implementation, and first-rate support are the reasons they choose KVADOS.

Mezinárodní působnost International activities KVADOS, a.s., obchodně působí na mezinárodních trzích přes 10 let. Celkem je jich 12 a řešení naleznete v desítce zemí. Prvním zahraničním projektem bylo nasazení myAVIS™ v Tchibo Slovensko s.r.o.

KVADOS has been active on international markets for 10 years now and has a presence in 12 countries. Its first foreign project was the implementation of myAVIS™ for Tchibo Slovakia.


Magická síla certifikace nemizí Před třemi lety se vedení KVADOS, a.s., rozhodlo nechat vnitřní procesy certifikovat podle pěti mezinárodních norem ISO. Důvodů bylo hned několik – od jasného vymezení se vůči konkurenci, deklarace nejvyšší kvalitativní úrovně činností i produktů až po nastavení trvalých měřítek, podle nichž lze hodnotit efektivitu a úspěšnost práce i podnikání. Společnost tehdy doslova šla příkladem trhu – jen několik málo jiných firem se mohlo chlubit podobně vyspělým systémem řízení.

Směr se nemění, cílí se na efektivitu Měl pravdu a jeho slov mnozí následovali. Pakliže tehdy byly ISO certifikáty ve výběrových řízeních výhodou, dnes se pokládají za samozřejmost. Možná proto se objevily organizace, které od recertifikačních auditů upouštějí a svých „pečetí kvality“ se vzdávají. V KVADOS, a.s., je to jinak – zde nejsou certifikáty na výstavu ani na ozdobu. Jsou výsledkem tvrdé, usilovné, přesné, a především kvalitní práce, která má trvalý a zřejmý směr: efektivita! Přední evropská IT společnost z Ostravy ustupovat z dobytých pozic nebude. Naopak, do své sbírky přidala ještě šestý doklad o úspěšném auditu podle normy ISO 10006:2004 pro řízení projektů. Dodržování zbylých pěti bude letos podle plánu přezkoumáno nezávislou autoritou. O bezproblémovém ověření souladu v KVADOS, a.s., nikdo nepochybuje a obavy nemusíte mít ani vy!

21 Three years ago, KVADOS management decided to have its internal processes certified according to five international ISO standards. There were several reasons for this – to set ourselves apart from the competition, to define the highest levels of quality for activities and products, and to set permanent benchmark standards that could be used to assess the efficiency and success of work and business. The company literally set an example for the rest of the market – very few other companies can boast such advanced management systems. Today, many things are different. Not that the importance of international certification and related standards has declined in significance. The opposite is the case! “ISO standards are mandatory for a company aiming to provide the highest quality services on today's market. Our decision to obtain all five certifications applicable to business in the IT sector was completely logical. After all, for years we have placed great emphasis on a high level of quality and management, on standardising processes and making them efficient and transparent, as well as data security, employee comfort, and regard for the environment. We believe that our clients have noticed the continually increasing level of services and a certification audit merely confirms that they have selected the right partner for their business,” said KVADOS CEO Miroslav Hampel, speaking three years ago.

The goal hasn't changed, the aim is efficiency He was right and many followed his words. We now take it for granted that ISO certificates provide a competitive advantage in tenders. Perhaps that's why there are some organisations that have declined recertification audits and have given up their “seal of quality”. At KVADOS it's different – certificates are not for display or decoration here. They are the result of hard, painstaking, and precise, quality work that has one consistent and clear goal: efficiency! This leading IT company from Ostrava has no plans to give up the ground it's gained. To the contrary, it has added a sixth successful audit according to the ISO 10006:2004 standard for project management. Compliance with the remaining five certificates will be reviewed this year by an independent authority. There are no doubts by anyone at KVADOS that our compliance will be verified, and you can rest easy on that account too!

yourK – your key to success – Zima / Winter 2012–2013

Dnes je mnohé jinak. Ne že by snad význam mezinárodních certifikací a souvisejících standardů poklesl na významu. Právě naopak! „Normy ISO patří v současnosti k povinné výbavě firem, jejichž krédem je poskytovat ty nejkvalitnější služby. Naše rozhodnutí získat všech pět certifikátů vhodných pro podnikání v oblasti IT bylo proto naprosto logické. Vždyť na vysokou úroveň kvality, řízení, standardizaci procesů, jejich efektivitu a transparentnost, stejně jako na bezpečnost dat a pohodlí zaměstnanců i ohleduplnost k životnímu prostředí klademe velký důraz řadu let. Věřím, že si naši klienti povšimli neustále rostoucí úrovně služeb a certifikační audit je pro ně spíše jen potvrzením výběru správného partnera pro jejich byznys,“ řekl v roce 2010 generální ředitel KVADOS, a.s., Miroslav Hampel.

Milník / Milestone

The magical power of certification remains


Drákulův hrad Leporelo / Pop-up

pána nevydá Dracula's castle won't give up its ghost

yourK – your key to KVADOS – Zima / Winter 2012–2013

22

Kdesi v hlub okých, nepro transylvánsk stupných ýc h lesích p obliká světýlko. Sví vá malé čka. Jediná na tajemném Plamínek sp hradě. oře osvětluje komnatu, v s hlavou v d níž laních sedí h rabě Drákula Ze stěn visí . pavučiny, za meluzína. A okny hučí z temného p o dzemí se li žalostné sto nou ny neb ohých o b to p o dle irsk ětí… Po dob ně ého spisova tele Brama S tokera vypadalo v ru munském hra nejčastěji sp du Bran, ojovaném s nejznámějším krvežíznivým upírem.

Somewhere in the deep, impenetrable forest a smal Transylvania l light flicker n s. A candle. Th a mysterious e only one in castle. The tin chamber in w y flame bare ly lights the hich Count D racula sits w hands. Cobw ith head in hi ebs hang fro s m the walls, whi howls outsid e the window. le the wind From the dark come the pitif ul groans of cellar below unfortunate the way Irish victims. This writer Bram was Stoker imagin Bran Castle, ed Romanian most common ly asso ciated with the mos t famous bloo dthirsty vam pire.


Leporelo / Pop-up

Bran patří ke skvostům

středověké architektury

Bran is a jewel of media eval architecture

Ve skutečnosti postava ze Stokerova románu nikdy neexistovala a nezná ji ani místní folklor. Předlohou pro Drákulu je pravděpodobně princ Vlad Tepes, který v 15. století vládnul tvrdou rukou Valašsku. V dětství strávil mnoho let v istanbulských věznicích. Když se v dospělosti ujal svého panství, proslul krutými tresty – nepřátelské vojáky dával napichovat na kůl, aby pomalu umírali. Mstil se Turkům za to, jak s ním zacházeli. Vysloužil si tak přezdívku Tepes, což v rumunštině znamená „napichovač". Drákulou nazývali venkované už jeho otce Vlada II., který razil mince s obrázkem draka. Lidé mu proto říkali Drac, což znamená drak, ale v rumunštině je to i označení pro ďábla. Samotný hrad je starý, vlídný a nádherný. In reality, the figure in Stoker's novel never existed and is not even part of local folklore. Dracula was probably based on Prince Vlad Tepes, who ruled Wallachia with an iron fist in the 15th century. In his childhood, Vlad spent many years in Istanbul prisons. When he took control of his lands as an adult, he became infamous for his cruel punishment of enemy soldiers, whom he impaled on a sharp pole and left to die slowly. This was his revenge on the Turks for the way they had treated him. He thus earned the name Tepes, which in Romanian means “impaler”. Dracul was the name the peasants had given his father, Vlad II, who minted coins with the image of a dragon. That is why the people called him Drac, which means dragon, but in Romanian also denotes the devil. The castle itself is old, hospitable and magnificent.

yourK – your key to success – Zima / Winter 2012–2013

23


Leporelo / Pop-up

Drákulův hrad je typickou horskou pevností s několika baštami, malým nádvořím a skoro šedesátimetrovou studnou Dracula's castle is a typical mountain fortress with several towers, a small courtyard, and a well nearly sixty meters deep

yourK – your key to KVADOS – Zima / Winter 2012–2013

24

O romantická zákoutí není nouze There's no shortage of rom antic nooks and crannies

Před zlými duchy vás prý nejlépe ochrání česnek Garlic is your best protection from evil spirits

Strkanice se zde netrpí There's no shoving here


Leporelo / Pop-up

Dodnes tu pastevci paso u svá stáda a jejich ženy ručn ě tkají nádherné látky To this day, shepherds ten d their flocks and their women weave beautiful fabrics

Živo je rovněž v podhradí, kde jsou lidé neuvěřitelně pohostinní – ochutnat tak můžete Drákulovu specialitu a odvézt si krvavý suvenýr Things are also lively below the castle, where people are unbelievably hospitable. You can sample Dracula's speciality and take home a bloody souvenir

Momentky zachytili při prohlídce hradu Vojtěch Beneš a Daniel Gamrot z KVADOS, a.s. These snapshots from a tour of the castle were captured by Vojtěch Beneš and Daniel Gamrot from KVADOS

yourK – your key to success – Zima / Winter 2012–2013

25


Zastávka / Station

Naberte mamutí sílu pod střechou Evropy Get a mammoth charge beneath the roof of Europe

yourK – your key to KVADOS – Zima / Winter 2012–2013

26

Vrchol Králického Sněžníku v nadmořské výšce 1 424 metrů od pradávna přitahuje pozornost milovníků hor. V roce 1765 na něj vystoupil pruský princ Jindřich a o patnáct let později si nenechal pohled z něj ujít císař Josef II. Roku 1886 popsal svůj výlet český spisovatel Alois Jirásek. Horu nazýval důstojně Králickou Sněžkou. Reaching a height of 1,424 meters, the summit of Králický Sněžník has long attracted the attention of mountain lovers. In 1765, Prussian Prince Henry climbed the peak, and Emperor Joseph II followed suit fifteen years later. In 1886, Czech writer Alois Jirásek described his visit here, giving the mountain the dignified name of Králická Sněžka.

Ve svých poznámkách z cesty připomněl i kamenný trojmezník – sloup v místě, kde se stýkaly historické hranice království Českého, markrabství Moravského a hrabství Kladského. Na jižním svahu leží zase rozvodnice tří moří – Baltského, Černého a Severního. Samotný Sněžník je někdy označován jako střecha Evropy. Zbrusu nový čtyřhvězdičkový Wellness hotel Vista zasazený do panenské přírody v malebné oblasti Králického Sněžníku v Pardubickém kraji je součástí relax & sport resortu Dolní Morava. Příjemné a luxusní ubytování přímo u sjezdovky a kousek od lanového centra i adrenalinových atrakcí si užijí rodiny s dětmi, sportovní nadšenci i milovníci výletů a přírody. Hotel svou svěží architekturou nádherně ladí s místní horskou atmosférou.

Všech 106 pokojů má balkon s úžasným výhledem na sjezdovku nebo na vrch Klepáč.

I vana zpívá Atrakcí v moderním wellness centru s bazénem 15 na 5 metrů jsou stěnové masáže a vodní chrlič vhodný k masáži zad a šíje. Relaxovat můžete ve „zpívající“ vaně. Hudba pluje vodou, takže ji nejen slyšíte, ale i cítíte. Vibrace regenerují jemné tělesné tkáně a zklidňují mysl. To vše doplňuje harmonie vůní, hra vodních světel a dotyk okvětních lístků. V hotelové restauraci Podbělka si z pestrého menu vyberou milovníci ryb i fanoušci grilovaného masa či steaků. Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří preferují spíše lehčí a bezmasé pokrmy. Nejlepší kávu široko daleko


Zastávka / Station yourK – your key to success – Zima / Winter 2012–2013

27

Všech 106 pokojů má balkon s úžasným výhledem All 106 rooms have a balcony with a fantastic view


Zastávka / Station yourK – your key to KVADOS – Zima / Winter 2012–2013

28

podává Café bar Vista a barmani rádi namíchají lahodné nápoje nebo doporučí sklenku vína. Skvělé drinky pak dělají v MULDA baru, třeba Mojito, Cuba Libre nebo Long Island Ice Tea, se vskutku ojedinělým výběrem rumů. Vždyť jste přece na horách!

Tajemství skryté ve vodě Obnovovat svou energii tady můžete různě. Jen zasvěcení však vědí, proč právě zde návštěvník rychle nabírá síly. Hotel leží nad údolním dnem řeky Moravy, která pod vrcholkem Králického Sněžníku pramení a voda tu má svou paměť. Má v sobě totiž stopu prostředí, kde se vytváří, stopu dávných věků, kdy zdejší končiny obývali mamuti. Kraj si jejich pečeť nese dodnes a křišťálově průzračná voda z Velkého a Malého mamutího pramenu přímo pod hotelem tyto dávné časy alespoň na chvíli připomene. Přijeďte a užijte si síly vody i nejčistější české krajiny. Brzy vás sem pozve i KVADOS, a.s.

Atrakcí v moderním wellness centru jsou stěnové masáže a vodní chrlič Attractions in the modern wellness centre include wall massage units and a water spout


Příjemné a luxusní ubytování přímo u sjezdovky

Even the bath sings Attractions in the modern wellness centre include a 15 × 5 meter pool, wall massage units and a water spout ideal for massaging your back and neck. You can even relax in the “singing bath”. As the sound waves travel through the water, you not only hear the music but feel it. The vibrations regenerate soft body tissues and soothe the mind. The experience is made complete by the harmony of fragrances, play of water lights, and touch of flower petals. In the Podbělka Hotel Restaurant, the diverse menu offers dishes to please lovers of seafood as well as grilled meat or steaks. While those looking for lighter fare without meat will also have plenty to choose from. The best coffee for miles is served at the Café Bar Vista, and the barmen will be happy to mix you a delicious

drink or recommend a glass of wine. Excellent cocktails are also served at the MULDA Bar, which can make you a Mojito, Cuba Libre or Long Island Ice Tea with a truly outstanding selection of rums. After all, you're in the mountains!

The pleasant, luxurious accommodation right by the slopes

Zastávka / Station

Secrets hidden in the water There are many ways to recharge your energy here, but only the well initiated know exactly why visitors are invigorated so quickly. The hotel is located in the valley of the Morava River, which springs from beneath the summit of Králický Sněžník, and the water has a memory here. It bears traces of the environment from which it comes, traces of long ago, when the mammoths roamed this land. To this day, the land bears their stamp, and the crystal clear waters of the Big and Little Mammoth Springs right below the hotel remind us of that past age for at least a little while. Come experience the power of the water and beauty of this pristine Czech countryside. KVADOS will be inviting you here soon.

29 yourK – your key to success – Zima / Winter 2012–2013

In his journal of his trip, he also mentions the stone pillar marking the historical borders of three lands, the Kingdom of Bohemia, the Margraviate of Moravia, and the County of Klodzko. On the southern slope lie the watersheds of the Baltic, Black and North Seas. Sněžník itself is sometimes referred to as the roof of Europe. Nestled in the pristine countryside surrounding Králický Sněžník in the Pardubice region is the brand new four-star Wellness Hotel Vista, which is part of the Dolní Morava Sports and Relaxation Resort. The pleasant, luxurious accommodation right by the slopes and near the rope course and other heart-pounding attractions is perfect for families with children, sports enthusiasts, and lovers of the great outdoors. The hotel's architecture blends beautifully with the local mountain scenery. All 106 rooms have a balcony with a fantastic view of the ski slopes and Klepáč Hill.

Kontakty | Contacts Wellness hotel Vista Velká Morava 46 561 69 Dolní Morava Czech Republic 50°9'7.192"N, 16°48'53.518"E +420 469 771 177 rezervace@dolnimorava.cz www.hotel-dolnimorava.cz


Nástroj superagenta In

Tool of a super agent

yourK – your key to KVADOS – Zima / Winter 2012–2013

30

Být v kůži a přesně padnoucím obleku fiktivního britského agenta s povolením zabíjet by si leckdo přál. Dobrodružství v exotických dálkách, napětí, adrenalin… Většina z toho je snění, ale přesto si něco z bondovského světa můžete dopřát… Many of us have wished to be in the shoes and perfectly fitted suit of that famous British agent who's licensed to kill. Adventures in exotic locations, suspense, adrenaline… Although most of that is just a daydream, there is something from the Bond world you can enjoy…

Sony VAIO Duo 11 Nepochopený génius Misunderstood genius

Japonská firma Sony nakrátko vyráběla počítače v 80. letech minulého století, byly však určené výhradně pro domácí trh. O dekádu později, v roce 1996, vznikla divize VAIO – a dala celému světu najevo, že tahle

výpočetní technika bude vždy udávat trendy a půjde proti proudu. Jelikož filmová reklama a product placement jsou ideálním způsobem, jak se dostat do podvědomí diváků, začali záhy James Bond a jeho spojenci po-

užívat od Sony nejen mobily, ale i počítače. S každým dalším filmem se prohluboval kult bondovské techniky a leckdo si pro nové „hračky“ do obchodu běžel pro pocit, že jsou součástí výstroje z oddělení Q.


Sony VAIO Duo 11 není pro každého – ani koncepcí, ani cenou. Pokud si však potrpíte na inovace a kvalitu, rádi si dopřejete okolní „wow“ efekt a chcete vystoupit z davu, pak pro vás tenhle kousek jistě určený je.

The naysayers will now begin grumbling that a regular notebook of the same size has a larger keyboard and does not lack a touchpad, while a regular tablet weighs half as much, and both together can be purchased for less. What they've failed to understand however, is that what makes this “cross-breed” exceptional is precisely the freedom from having to decide whether to take one or the other on a trip, or perhaps the need to take two devices. What other tablet is fully equipped with VGA and HDMI inputs, 2 USB 3.0 ports or a gigabyte LAN connector? And how many small portable notebooks have a touch screen with this sort of resolution? The Sony VAIO Duo 11 is not for everyone – either in terms of concept or price. But if you're one for innovation and quality, enjoy the “wow” effect and want to stand out from the crowd, then this little number is certainly right for you.

Přes den využijete aktivní a na tlak citlivý stylus k prezentaci... Use the active, pressure-sensitive stylus for presentations during the day...

...večer udělá z vašich dětí kreslící umělce ...then, in the evening, let your children draw like true artists

Sony VAIO Duo 11 Rozměry | Dimensions Displej | Display Hmotnost | Weight Baterie | Battery CPU Paměť | Memory OS

320 × 200 × 18 mm 11,6" Full HD IPS LCD (1 920 × 1 080 px) 1,3 kg 39 Wh Intel Core i5-3317M (1,7/2,6 GHz, 3 MB L3) 4 GB RAM, 128 GB SSD Microsoft Windows 8 64bit

In

The Japanese company, Sony, began making computers in the 1980s, but exclusively for its domestic market. A decade later in 1996, the VAIO division was born and immediately gave the world notice that this computer technology would always be the trendsetter that goes against the tide. Because film advertising and product placement are ideal ways to penetrate viewer unconsciousness, James Bond and his allies soon began using not only Sony mobile phones, but also computers. With each new film, the cult of Bond technology deepened, and many went running to buy the latest gadget to feel as if they were being outfitted by Q himself. If the latest VAIO Duo 11 model had been available during the filming of the most recent feature length thriller, you can be sure it would have appeared on the silver screen. But because it was not released until the end of the year, it's up to yourK to do the unveiling. Let the mission begin! First off, it must be said that in spite of the current globalization of absolutely everything, the VAIO Duo 11 still proudly bears the label “made in Japan”. In the VAIO product line, only this computer and the Z series of notebooks share that distinction. What you're looking at is a premium product, and that's evident right away. Basic attributes include a precision, glass-covered touch screen with full HD resolution, a metal chassis, backlit keyboard, and sleek design. The precise, pressure sensitive stylus is also a pleasure. You certainly won't confuse the VAIO Duo 11 with anything else thanks to its original construction, placing it somewhere between an ultrabook and a tablet. To use the word hybrid here is not an insult, but an apt description.

31 yourK – your key to success – Zima / Winter 2012–2013

Kdyby byl model VAIO Duo 11 během natáčení posledního celovečerního trháku k dispozici, bezpochyby by se na stříbrném plátně objevil. Protože se však dostal do prodeje až koncem roku, zbylo jeho odhalení na yourK. Mise začíná! Předně je nutné říci, že i přes současnou globalizaci naprosto všeho je VAIO Duo 11 stále hrdým nositelem nápisu „made in Japan“. V rámci produktů VAIO to platí již jen pro něj a notebooky řady Z. Máte tedy před sebou prémiový výrobek. A je to na něm znát. Precizní dotykový displej s full HD rozlišením krytý sklem, kovové šasi, podsvícená klávesnice a nezaměnitelný design jsou základní atributy. Potěší také přesný a na tlak citlivý stylus. VAIO Duo 11 si však s ničím nespletete hlavně pro jeho originální konstrukci na pomezí ultrabooku a tabletu. Hybrid není urážka, ale výstižné označení. Škarohlídové teď začnout tvrdit, že obyčejný stejně velký notebook má větší klávesy a nechybí mu touchpad, obyčejný tablet pak váží polovinu a obojí dohromady se dá koupit levněji. Nepochopili však, že výjimečnost tohoto „křížence“ je právě v osvobození od rozhodování, zda si na cestu vzít jedno či druhé, případně od nutnosti brát dvě zařízení. Který jiný tablet má plnohodnotný výstup VGA, HDMI, 2 USB porty 3.0 či gigabitový LAN konektor? A kolik malých, snadno mobilních notebooků má dotykový displej s takovým rozlišením?


Vášeň / Passion

Miloslav Sehnal:

yourK – your key to KVADOS – Zima / Winter 2012–2013

32

Jsme jako farmáři, o zákazníka se staráme dlouhodobě We're like farmers, we take care of the customer over the long haul Přání být krásnější je staré jako lidstvo samo. Už pravěké ženy si barvily rty. I péče o vlasy sahá do hlubokého starověku. Peršankám havraní hřívu s namodralým leskem zajišťovalo indigo, Egypťanky si k módním nazrzlým odstínům pomáhaly henou. Dnes je plnění zkrášlujících přání hlavním úkolem Sales Field Managera české pobočky Henkel Beauty Care Miloslava Sehnala. The desire to be more beautiful is as old as humanity itself. As early as prehistoric times, women dyed their lips. And even hair dressing reaches far back into antiquity. The raven black hair of the Persians was given a bluish sheen with indigo; Egyptians used henna to achieve a fashionable reddish tint. Today, fulfilling beauty wishes is the primary task of the Sales Field Manager of the Czech branch of Henkel Beauty Care, Miloslav Sehnal.


Víme, po čem touží dámy i pánové We know what men and women desire

Je těžké reagovat na měnící se požadavky zákazníků? Rozdělil bych to na dvě oblasti. Jinak se vyvíjí, po čem touží dámy, jinak to vypadá u potřeb pánů. Dámy chtějí změnu obecně. Zde jsme úspěšní díky tomu, že jim ji umožňujeme. Třeba v oblasti barev jsme za poslední roky nabídli zcela nové, revoluční technologie v barvení vlasů, například pěnové barvy. U pánů lze pozorovat, že hodně zvýšili péči o sebe sama. Zatímco před pár lety dbali na základní osobní hygienu, dnes roste spotřeba deodorantů. Muži se začínají vonět, pečovat o pleť. Jednou možná přijdou i specifické barvy na vlasy pro muže. Kosmetika pro pány je obrovskou příležitostí do budoucna.

Is it difficult to respond to the changing needs of customers? I would divide that into two areas. There are different trends in what women are looking for, than in men's products. Women desire change in general. Here, we are successful in that we make this possible for them. Take dyes for example. In recent years, we have introduced entirely new, revolutionary technologies for dying hair, such as foam dyes. Among men, we've noticed that they have begun taking much greater care of themselves. While just few years ago they were only interested in basic personal hygiene, today the consumption of deodorants is increasing. Men are starting to use cologne and take care of their skin. Perhaps one day there may even be specific hair dyes for men. Cosmetics for men are a huge opportunity for the future. What has the myAVIS system from KVADOS brought your company? Information technology is a modern day phenomenon. Information hits us from all sides and a person has to know how to work with it. To sort it, throw out what you don't need and use the rest. We want to know more about our customers, to know what's being sold on the market... As our product line can be clearly classified as fast moving consumer goods, the value of this information is two-fold. KVADOS offered us a service that we needed, and prepared a product to meet our requirements. myAVIS is a great and indispensable tool for us. It has helped us learn more about what men and women desire.

Co vaší společnosti přinesl kvadosácký myAVIS? Informační technologie jsou fenoménem. Informace se na nás valí ze všech stran, člověk s nimi musí umět pracovat. O zákaznících chceme vědět více, znát, co se prodává na trhu… V rychloobrátkovém zboží, kam náš sortiment jednoznačně patří, je hodnota informací dvojnásobná. KVADOS nám nabídnul službu, kterou jsme potřebovali. myAVIS je pro nás nepostradatelným nástrojem. I díky němu více víme, po čem touží dámy i pánové.

Henkel

Henkel is a company that focuses on many areas. What is your particular area? Right now I'm with Henkel Beauty Care – recently known as Henkel Cosmetics. I've been working in cosmetics for two decades now and it's still exciting. Henkel's position in the Czech Republic is very specific – we are among the market leaders in the area of Beauty Care. Our strongest suit is hair care – there we are simply the best.

Henkel has been a market leader since its establishment in 1876, particularly with brands such as Persil, Schwarzkopf and Loctite. The company has more than 48,000 employees. HENKEL ČR has been operating in the Czech Republic since 1992. It sells more than 50 brands of products on the Czech market and employs 250 people.

Henkel od založení v roce 1876 zaujímá vedoucí postavení na globálním trhu, zejména se značkami jako Persil, Schwarzkopf a Loctite. Firma má přes 48 000 zaměstnanců. V České republice působí od roku 1992 HENKEL ČR, spol. s r.o. Na českém trhu prodává produkty více než 50 značek a zaměstnává 250 lidí.

Vášeň / Passion

Jak se vaše pozice v Česku proměnila? Henkel zde začínal v roce 1992 s jedním obchodním týmem, který měl pod sebou kosmetiku, prací a čisticí prostředky i lepidla. Dnes už je týmů několik a já jsem hrdý na to, že jsem mohl být u zrodu týmu obchodních zástupců kosmetiky, který dnes řídím. O tom, že nás to baví, svědčí i fakt, že řada mých kolegů, včetně obchodních zástupců, zde pracuje patnáct, sedmnáct let. Na dlouhodobých vztazích a spolupráci stavíme i s obchodními partnery. Někdy říkáme, že jsme jako farmáři. O zákazníky se staráme dlouhodobě. Není to jen byznys, snaha prodat za každou cenu. Je to také o vzájemné důvěře a někdy až o přátelství. Dalším klíčovým faktorem úspěchu jsou naše značky. V péči o vlasy, především v barvách, kraluje Palette, ale i moderní mladý Syoss, který si rychle vydobyl místo na trhu. Do souboru patří Gliss Kur, Schauma, ve stylingu Taft. A když jsme u značek, nesmíme zapomenout na Fa, i když už zde nejde o vlasy, ale o péči o tělo.

How has your position in the Czech Republic changed? Henkel started out here in 1992 with a single business team, which was responsible for cosmetics, detergents, cleaning products, and adhesives. Today, there are several teams and I'm proud I was around when we put together our team of cosmetic sales reps, which I manage today. There's no question that we enjoy our work, which is evident as a number of my colleagues, including sales reps, have been working here for fifteen, seventeen years. Long-term relationships and cooperation are also important for our business partners. Sometimes we say we're like farmers. We take care of customers over the long haul. It's not just business, trying to make a sale at any price. It's also about mutual trust and sometimes even friendship. Another key factor of success is our brands. In hair care, especially hair dyes, Palette reigns supreme, but modern up and coming Syoss has also quickly carved itself a niche on the market. The line is rounded off by Gliss Kur, Schauma, and Taft for styling. And talking of brands, we mustn't forget Fa, even though that's body care and not hair care.

33 yourK – your key to success – Zima / Winter 2012–2013

Firma Henkel se orientuje na mnoho oblastí. Která je tou vaší? Ta moje se teď jmenuje Henkel Beauty Care – donedávna Henkel Cosmetics. V kosmetice se pohybuji již dvě desítky let a je to stále vzrušující. Pozice Henkelu v České republice je hodně specifická – v oblasti Beauty Care se jednoznačně řadíme ke špičkám na trhu. Naší doménou je péče o vlasy – tam jsme naprostá jednička.


HÁDANKA Vášeň / Passion

Miloslava Sehnala

yourK – your key to KVADOS – Zima / Winter 2012–2013

34

To, že je jednou z mých nejoblíbenějších zálib cestování, zejména individuální turistika, byste uhádli okamžitě, už z prvních indicií. Myslím si, že ale nebudete mít problém ani poznat, která místa mne při mých cestách přitahují nejvíce. Cesta za nimi mne už zavedla například do Severní Ameriky, na Nový Zéland nebo na Island. Někdy je cestování na tato místa poměrně strastiplné a dlouhé. Obvykle tam nejsou pláže plné turistů ani golfové resorty. Zdaleka tam nebývá vždy krásné počasí. Občas jsou tato místa na pohled nudná až bezútěšná a zdánlivě bez života, jindy barevná tak, že oči přecházejí. Lidé při jejich spatření reagují různě. Někdy je namístě lehké šimrání v oblasti žaludku, jindy možná i strach, vždy ale ohromení a silné emoce. Příroda tam dává jasně najevo, kdo je tady pánem. Když ale na tato místa přicházíte s pokorou a otevřenou myslí, odcházíte naplněni obrovskou dávkou energie, která je tady na rozdávání, a to zcela zdarma!

Příroda tam dává jasně najevo, kdo je tady pánem. Nature makes it clear who the master is here.

Pokud ještě váháte s odpovědí, tak jedno vodítko na závěr. Jak doufám, od případné návštěvy vás neodradí. Většinou to na těchto místech dost nevábně zapáchá…

Miloslav Sehnal’s riddle Right off the bat you would have guessed that one of my favourite pastimes is travelling, especially travelling alone. And I don't think you will have any trouble guessing the places that attract me the most on my travels either. My search for them has led me to North America, New Zealand, and even Iceland. Sometimes travelling to these places is relatively long and full of hardships. There are usually no beaches full of tourists or golf resorts. The weather is not always perfect. Sometimes, these places appear boring at first glance, bleak, and seemingly lifeless. At other times, they are so full of colour it makes your head spin. People react differently when seeing them. Sometimes there is a light fluttering in the stomach, sometimes even fear, but there is always amazement and strong emotions. Nature makes it clear who the master is here. Yet if you come to these places with humility and an open mind, you will leave filled with a tremendous amount of energy, which is here in abundance, and it's completely free! If you're still not sure, I'll give you one more clue. And I hope it won't keep you from visiting sometime. Most of these places have a fairly unpleasant smell…

Soutěž | Competition Co to jen může být? Probuďte své vzpomínky na školní léta a zkuste přijít na to, kde příroda občas zrovna nevoní. Bezesporu se to vyplatí. Pro toho, kdo správně a v pravý moment odpoví, je připravena skutečná tekutá delikatesa – nejméně tři desítky let šlechtěný koňak Dupuy XO Tentation. Své tipy můžete zasílat do 31. března 2013. Výherní odpověď musí přijít 13. v pořadí. Pak se budete těšit z odměny jako Vladimír Polomský z H.J.Heinz CR/SR a.s., který uhodl minulou hádanku, že zálibou generálního ředitele skupiny ACCOM Jaroslava Krajíčka je plážový volejbal.

What could it be? Think back to your school years and try to remember where nature is not always at its most fragrant. It will undoubtedly be worth it. The person, who submits the right answer at the right time, will receive a true liquid delicacy – a bottle of Dupuy XO Tentation cognac, aged for at least three decades. Send in your answers by 31st March 2013. The 13th correct answer will be the winner. And then you can enjoy your prize, just like Vladimír Polomský from H.J.Heinz CR/SR, who won our previous contest and correctly guessed that the favourite pastime of Jaroslav Krajíček, General Manager of the ACCOM group, is beach volleyball.


Výroba vyžaduje trpělivost i cit umělce. Sklepmistr pozoruje, jak se surová lihovina vyvíjí. Ví, kdy přemístit sudy z vlhkých částí do sušších a zná ta nejsprávnější místa k zrání. Pak nastupuje mistr blender – míchač pálenek. K jednomu druhu koňaku je zapotřebí až stovky druhů pálenek různého stáří, což zaručí optimální rozvoj chutě a aroma. Kumšt se předává z otce na syna. Skvostný koňak Dupuy XO Tentation pochází z dílny koňakového domu Bache Gabrielsen-Dupuy, z nejprestižnější oblasti Grande Champagne. Jeho historie se začala psát v roce 1852. V současnosti je firma v rukou mladého Hervé Bache Gabrielsena, který zastupuje 3. generaci rodinné firmy. XO Tentation (což znamená touha, pokušení) je koňak moderního stylu z nejnovější kolekce. Tuto delikátní směs namíchal uznávaný enolog (maitre de chai) Jean-Philippe Bergier. Výjimečný koňak pro jedinečnou příležitost získal zlatou medaili v kategorii koňaků XO na mezinárodní soutěži vín a destilátů v Londýně 2012 (International Wine & Spirit Competition 2012). Ušlechtilý destilát bronzové barvy s lehkým olivově zeleným nádechem překvapí jemnou vůní plnou sladkých ovocných tónů sušených švestek s prvky tropického ovoce a koření šťastného výherce, který na protější stránce rozluští vášeň Miloslava Sehnala. Můžete si jej také objednat zde You can also order it here

U staré studny Tržiště 371/3 118 00 Praha-Malá Strana +420 257 530 582 info@ustarestudny.cz www.ustarestudny.cz

An aristocrat among spirits. A drink so delectable it may have even tempted the likes of Napoleon Bonaparte and Winston Churchill. Cognac. One litre requires 11.5 kilograms of grapes, 9.3 litres of wine, and a lot of work and time. Production requires the patience and sensitivity of an artist. The cellar master watches the young spirits age. He knows when to move barrels from damper areas to drier ones, and the best places for ageing. Then it's the turn of the master blender. A single type of cognac may require hundreds of different types of spirits, or eau-de-vies, of various ages, guaranteeing the optimal complexity of taste and aroma. The art is handed down from father to son. The magnificent Dupuy XO Tentation cognac comes from the house of Bache Gabrielsen-Dupuy, in the most prestigious area of Grande Champagne. Its history dates back to 1852. Today, the company is in the hands of young Hervé Bache Gabrielsen, who represents the 3rd generation of the family business. XO Tentation (French for temptation) is a modern-style cognac from the newest collection. This delicate blend was developed by renowned maître de chai Jean-Philippe Bergier. An exceptional cognac for exceptional occasions, Dupuy XO Tentation won the gold medal in the category of XO cognacs (Extra Old) at the International Wine & Spirits Competition 2012 in London. This refined bronze-coloured spirit with a touch of light olive green, and its mild aroma full of the sweet fruity tones of dried plums, a hint of tropical fruit and spices will surprise the lucky winner who deciphers Miloslav Sehnal's passion on the opposite page.

35 yourK – your key to success – Zima / Winter 2012–2013

Šlechtic mezi lihovinami. Jeho pokušení podlehl snad i vojevůdce Napoleon Bonaparte nebo Winston Churchill. Koňak. Na jeden litr je zapotřebí 11,5 kilogramu hroznů, 9,3 litru vína, mnoho práce a času.

Apetýt / Appetite

Dupuy XO Tentation


Esence / Essence

Ochočená kočka tasí drápy A tamed cat bears its claws

yourK – your key to KVADOS – Zima / Winter 2012–2013

36

Jaguár je po tygrovi druhá největší kočkovitá šelma na světě. Je samotářským predátorem a ráda loví, sama se však kořistí nestává. Její skus je silný a význam pro přírodní rovnováhu obrovský. Ve své domovině byla pro domorodce po dlouhé věky symbolem síly a moci. A není náhodou, že stejnojmenná značka je pro automobilový průmysl více jak 90 let podobně nepostradatelná. After the tiger, the jaguar is the second largest big cat in the world. It's a solitary predator that likes to hunt, but is never prey itself. Its bite is strong and its importance in maintaining the balance of nature is vital. In its homeland, it has always been a symbol of strength and power for the native people. So, it is no accident that the brand of the same name has been similarly indispensable to the automobile industry for over 90 years.

Silueta připomíná jaguára ve skoku The silhouette is reminiscent of a leaping jaguar


Esence / Essence

kombi s dravou kočkou na kapotě a pohonem zadních kol přijelo až teď – Jaguar XF Sportbrake. Výchozí řada XF je sice v prodeji od roku 2008, vloni však prošla omlazovací kúrou a nabídka se rozrostla o variantu zaměřenou na rodinu či aktivní trávení volného času. Ať už fandíte tradičnímu českému chalupaření, nebo si raději sbalíte windsurfingové prkno a vydáte se chytat vítr a vlny, tohle auto bylo navrženo právě pro vás.

Karoserie má nezaměnitelný design The body has an unmistakable design

37 yourK – your key to success – Zima / Winter 2012–2013

Firma z britského Coventry si vždy potrpěla na luxusní a sportovní vozy, které byly nevšední a výjimečné, stejně jako jejich zákazníci. Jaguar dal světu jedno z nejhezčích aut historie – slavný E-Type. Přesto v portfoliu a v boji s německou prémiovou konkurencí celé roky něco chybělo – opravdové „jaguarovské“ kombi. X-Type Estate (ve Spojených státech Sportwagon) coby první oficiální pokus o variaci na téma praktické karoserie nedokázal gentlemany nalákat. Skutečné


Esence / Essence yourK – your key to KVADOS – Zima / Winter 2012–2013

38

V interiéru je použito pravé, poctivě opracované dřevo Genuine, precisely crafted wood is used in the interior

Praktičnost britskému kombíku nechybí – sedadla se sklápějí do roviny jedním prstem The British estate has no lack of practicality – the seats fold flat with the touch of a single finger

Dlouhé čekání se vyplatilo XF Sportbrake není „masovka“ a snad ani výrobce by ho nechtěl prodávat na miliony. Auto by totiž ztratilo svou duši a punc výjimečnosti. Copak vídáte jaguára – ano, tu velkou kočku – na každém rohu? A právě díky úzkému cílení se vůz vymyká svému okolí i vzhledem. Nemusíte mít příliš bujnou fantazii, abyste lovící šelmu ve skoku, jak

je znázorněna v logu značky, zahlédli v boční siluetě automobilu. Třeba se vám bude zdát, že je kombi vlastně dost „ochočené“ – oproti tomu, co z linek zatím sjíždělo. A máte pravdu. Nesmíte však zapomenout, že je to pořád produkt značky Jaguar – a když mu pod kapotu dopřejete jeden z šestiválcových třílitrových turbodieselů, můžete se těšit z výkonu až 275 koní, maximální rychlosti 250 km/h či zrychlení z 0 na 100 km/h za pouhých 6,4 sekundy. Takže ona ochočená kočka dokáže velmi slušně vytasit mohutné drápy. Přitom se v kombinovaném provozu spokojí s 6,8 litry nafty na 100 kilometrů a v osazení základním čtyřválcem 2,2d jen s 5,4 litry! Pokud se usadíte za volant, budete příjemně překvapeni kvalitními materiály a jejich zpracováním. Tak třeba díly panelu středové konzole jsou vyrobeny z jediného kusu dřeva, kresba na povrchu přirozeně navazuje a vy máte hned jasno, že nejste obklopeni nějakou anonymní skládačkou, ale poctivou lidskou prací. Ač není orientován na vyslovené technoidy hltající každou technickou novinku, s řidičem si XF Sportbrake dokáže hezky pohrát. K životu se probouzí tlačítkem, jehož červené podsvícení pulzuje v rytmu srdce. Volič automatické osmistupňové převodovky vyjede přímo do dlaně,


The long wait was worth it The XF Sportbrake is not for the masses and the manufacturer probably wouldn't want to sell millions of them, because the car would then lose its

Kde si Jaguar XF Sportbrake objednat? Where can you order a Jaguar XF Sportbrake?

B of B cars s.r.o. Hornopolní 3322/34 702 00 Ostrava +420 555 558 291 prodej@bofb.cz www.jaguar-ostrava.cz 4 999 mm 2 922 mm

1 836 mm

Jaguar XF Sportbrake

2 220 mm

Motor | Engine Převodovka | Transmission Zdvihový objem | Capacity Válce | Cylinder Maximální výkon | Max output Nejvyšší točivý moment | Max torque Maximální rychlost | Max speed Zrychlení 0–100 km/h | Acceleration

3,0d / 3,0d S 8A 2 993 cm3 V6 177 / 202 kW 500 / 600 Nm 240 / 250 km/h 7,1 / 6,4 s

Esence / Essence

The British company from Coventry has always had a soft spot for luxury sports cars that were exceptional and a cut above the ordinary, just like their customers. Jaguar gave the world one of the most beautiful cars in history – the celebrated E-Type. Yet, for years something was missing in the company's portfolio and in its battle with its German high-end competitors – a true “Jaguar-like” estate. The X-type Estate (or Sportwagon in the United States), which was more or less the first official attempt at a more practical body, was unable to entice the gents. But the true estate with the big cat on the hood and rear-wheel drive has finally arrived – the Jaguar XF Sportbrake. Although the first XF series has been out since 2008, it was completely rejuvenated last year and the line now offers vehicles aimed at families or active leisure time. Whether you spend your time at a weekend cottage in traditional Czech fashion or you would rather pack up your windsurfer to head for wind and waves, this car is designed just for you.

soul and mark of distinction. After all, do you see a jaguar – yes, that big cat – on every corner? And it's precisely because of that narrow targeting, that the car stands out from the crowd in appearance. You don't need an active imagination to see the predatory cat in mid leap, as depicted in the brand logo, seen in the side silhouette of the automobile. Perhaps you may feel that the estate is too “tame” compared to what's rolled off the line to date. And that's true. However, you mustn't forget, that it's still a Jaguar, and if you opt for one of the six-cylinder three litre turbodiesels under the hood, you can revel in 275 horsepower, a maximum speed of 250 kph, and acceleration from 0 to 100 kph in a mere 6.4 seconds. So this tamed cat is more than capable of bearing tremendous claws. Yet combined fuel consumption is 6.8 litres of diesel for 100 kilometres, while the basic four-cylinder 2.2d uses only 5.4 litres! When you sit behind the wheel, you'll be pleasantly surprised by the quality of materials and workmanship. For example, central console components are made from a single piece of wood, the grain carefully matched, so it's immediately clear that you're not surrounded by anonymous puzzle pieces, but by true human craftsmanship. While it's not aimed at real technical fanatics who hunger for all the latest technical innovations, the XF Sportbrake does playfully engage the driver. It comes to life at the touch of a button, which pulses red like a heartbeat. The selector for the automatic eight-speed transmission rises up to your hand, while servomotors reveal dashboard air-conditioning vents. You can interrupt the velvet purr of the transmission by using the gear shift under the wheel at any time, to bring out the more aggressive side of the cat. If you're looking for a non-traditional family car and you've got what it takes (personality, not bank account), buy the Jaguar XF Sportbrake. You'll gain a pleasant partner on the road for both short and long trips, and one you'll enjoy day in and day out.

39 yourK – your key to success – Zima / Winter 2012–2013

servomotory odhalí v palubní desce výdechy klimatizace. Do sametového chodu převodového ústrojí můžete kdykoliv vstoupit i pádly pod volantem a přimět tak šelmu k agresivnějšímu projevu. Jestliže hledáte netradičně tradiční rodinné auto a máte na něj (nikoliv konto, ale osobnost), Jaguar XF Sportbrake si kupte. Získáte na krátké i dlouhé cesty příjemného partnera, na kterého se dnes a denně budete těšit.


Ve znamení zlatých šedesátých yourK – your key to KVADOS – Zima / Winter 2012–2013

40

Báječná, šokující, plná změn. Šedesátá léta dvacátého století patří k nejbouřlivějším dekádám moderních dějin. Nic takového svět doposud nezažil. První člověk ve vesmíru, hippies, minisukně, rokenrol. Tuto dobu okusí 23.–24. května na vlastní kůži každý účastník KVADOS DAY 2013 ve spa resortu Tree of Life (www.treeoflife.cz). Fabulous, shocking, full of changes. The nineteen sixties were one of the most tumultuous decades in modern history. The world had never seen anything like it. The first person in space, hippies, mini-skirts and rock and roll. You can get a firsthand taste of this legendary decade on May 23–24th at KVADOS DAY 2013 at the Tree of Life spa resort.

V Americe brázdí silnice obdivuhodné automobily a zpívá Elvis Presley, v Česku znějí nezapomenutelné hity jako Babičko, nauč mě charleston

<

Focus

Reliving the Golden Sixties

<

In America, the roads were full of wondrous automobiles, cruising to the tunes of Elvis Presley. In Bohemia, the radio played unforgettable hits like Grandma, Teach Me the Charleston

< Pastelové barvy, účesy à la anglické páže, jednoduché geometrické tvary – takový byl módní styl Pastel colours, English squire haircuts, simple geometric shapes – that was the fashion style

< Technická revoluce je na pochodu – lidé poprvé sledují transkontinentální televizní vysílání A technical revolution was on the march – for the first time, people watched trans-continental television broadcasts


<

It was the age of stereo recordings, and consumers wanted to have the same high fidelity sound at home as at a concert

Focus

Without the Beatles and their music, it just wouldn't have been the sixties

Nastala éra stereofonních záznamů a spotřebitelé si přáli mít doma stejně kvalitní poslech jako na koncertě

yourK – your key to success – Zima / Winter 2012–2013

41

Nejkrásnější auto 20. století – Jaguar E-Type – se zrodilo v roce 1961

<

<

Bez Beatles a jejich hudby by snad ani šedesátá nebyla

The most beautiful car of the 20th century – the Jaguar E-Type – was born in 1961

<

<

Hity, na něž se „pařilo” v šedesátých letech, slýcháte v éteru dodnes The party hits of the sixties are still with us today


your key to KVADOS

Vydavatel / Publisher: KVADOS, a.s. Pivovarská 4/10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 25826654, www.kvados.cz, office@kvados.cz, +420 596 126 210 (211) Adresa redakce / Editorial Address: Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Redakční rada / Editorial Board: yourk@kvados.cz Evidenční číslo / Reg. No.: MK ČR E 19859 Vychází zdarma čtyřikrát ročně / Is edited four times a year free of charge | Vydáno / Released: 19. 2. 2013

Elektronická verze yourK je k dispozici na / Electronic version of yourK is available at www.kvados.cz/Content/Magazin-yourK

yourK  

yourK, Kvados a.s.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you