Page 1

zpravodaj listopad 2012_3_zpravodaj listopad 2007_7 tisk.qxd 28.11.2012 18:27 Stránka 1

www.ptas.cz

4. číslo / 20. ročník

prosinec 2012

ZPRAVODAJ P R A Ž S K É T E P L Á R E N S K É a.s. SLOVO ÚVODEM

Rok stabilizace

HLAVNÍ TÉMA: ÚPRAVA TOPNÉ VODY

Elektřina zlevňuje, domácnosti zaplatí více

Voda je velká věda

Tato skoro až absurdní skutečnost je způsobena vzrůstajícím podílem spotřebitelů na kompenzačních platbách pro výrobce „zelené“ elektřiny.

Stejně jako oheň je voda dobrý sluha, ale zlý pán. Pro použití v teplárenství se musí voda upravovat, aby vykonala potřebnou práci a přitom nepoškodila teplárenská zařízení.

Letošní rok, v němž společnost Pražská teplárenská oslavila 20. výročí svého založení, přinesl několik velmi významných událostí vedoucích ke stabilizaci pozice společnosti a jejímu dalšímu rozvoji. Tou první se stal prodej dceřiné společnosti Energotrans firmě ČEZ. Elektrárna Mělník I se tak po letech opět organizačně začlenila do elektrárenského komplexu nedaleko obce Horní Počaply, který jako celek může snadněji a efektivněji řešit problémy, s nimiž se velké energetické zdroje u nás v současnosti potýkají. At´už se jedná o zajištění dostatečného množství kvalitního paliva nebo o plnění stále přísnějších ekologických limitů, v rámci společnosti ČEZ má první blok mělnické elektrárny mnohem lepší pozici, než kdyby tyto náročné úkoly musel plnit samostatně bez zázemí, které mu nyní společnost ČEZ zajišt´uje. Pražská teplárenská si prodejem Energotransu díky podmínkám vyjednaným ve smlouvě zabezpečila dlouhodobé, stabilní a spolehlivé dodávky tepla pro Pražskou teplárenskou soustavu bez rizika náhlých a neočekávaných cenových skoků. V rámci této změny došlo také k přesunu některých zaměstnanců Pražské teplárenské do Energotransu. Velmi si vážím práce, kterou pro PT odvedli, a rád bych popřál všem, at´se jim v dalších letech daří v práci i v osobním životě. Další zásadní událostí letošního roku bylo rozšíření Pražské teplárenské soustavy na levý břeh Vltavy, jehož průběhu jsme se podrobně věnovali v několika předchozích vydáních Zpravodaje, a které umožní v dalších letech zlepšovat podmínky zásobování teplem v oblasti Holešovic. Rád bych také upozornil na činnosti, které lidé mimo naši společnost nejspíš nijak neregistrují, přesto jsou pro nás i pro naše zákazníky velmi důležité. Již delší dobu, a v letošním roce intenzivněji než dříve, usilujeme o racionalizaci provozů a snižování nákladů na výrobu a distribuci tepla. Dosahujeme toho zejména důslednou optimalizací nasazování zdrojů, tedy přednostním spouštěním zdrojů, které v dané situaci produkují teplo nejefektivněji. V potaz je přitom třeba brát nejen ceny paliv, ale také různé emisní a ekologické poplatky s provozem daného zdroje spojené, náklady na elektřinu potřebnou k provozu a celou řadu dalších položek. Jedná se o poměrně složitý plánovací systém, který při správném využití dokáže uspořit značné finanční prostředky, o něž pak není nutné zvyšovat cenu tepla. Přestože teplárenství v ČR nemá na růžích ustláno a dodavatelé tepla se musí potýkat s nemalými problémy, Pražská teplárenská i v letošním roce učinila řadu kroků ke stabilizaci své pozice na trhu a ke zlepšování vztahů se zákazníky. Díky tomu jsme připraveni zajistit kvalitní a spolehlivé dodávky tepla i v budoucnosti. Na závěr mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům za obětavou práci v dalším nelehkém roce, díky níž můžeme dosahovat takových výsledků, jakých dosahujeme. Můj dík a přání všeho nejlepšího patří samozřejmě i našim zákazníkům a obchodním partnerům, bez nichž by existence Pražské teplárenské ztrácela smysl. Št´astný a úspěšný rok 2013! Ing. Ladislav Moravec generální ředitel Pražské teplárenské a. s.

Většina moderních způsobů vytápění se vyznačuje tím, že tepelný zdroj (kotel) bývá umístěn jinde, než kde se teplo spotřebovává. Ve zdroji vyrobené teplo je tedy třeba do místa spotřeby nějak dopravit. K tomuto účelu se využívají tzv. teplonosná média, tedy látky, které jsou schopné na sebe ve zdroji velké množství tepla navázat, pak ho s minimálními ztrátami přenést na místo určení a tam ho zase uvolnit, aby ohřálo to, co potřebujeme. Jedním z nejrozšířenějších teplonosných médií je voda, která má pro tento účel řadu velmi vhodných vlastností. Jenže není voda jako voda a též teplárenské a otopné soustavy se navzájem liší. Proto je třeba vodu pro teplárenské účely upravovat v závislosti na tom, z kterého zdroje pochází, jaké má složení a pro jakou konkrétní technologii bude sloužit. Kromě schopnosti dobře přenášet teplo totiž voda a v ní rozpuštěné látky působí na materiály, z nichž jsou vyrobena teplárenská zařízení, takže je může značně poškodit nebo snížit jejich účinnost.

Proti rzi Jedním z nejvážnějších rizik způsobených prouděním vody v tepelných soustavách je koroze. K ní dochází jednak působením rozpuštěných plynů, zejména kyslíku a oxidu uhličitého, a zároveň také vlivem pH vody. Vodu pro teplárenské účely je tedy třeba odplyňovat. Tím dojde k odstranění plynů způsobujících korozi, ale i ostatních plynů, které by se jinak časem usazovaly ve formě bublin ve vyvýšených částech soustavy a působily problémy známé pod pojmem „zavzdušňování“.

Voda má velmi vhodné vlastnosti k přenosu tepla. Před použitím v teplárenských zařízeních je však třeba ji upravit. Úprava pH topné vody se provádí s ohledem na materiál, z něhož je vyrobena distribuční či topná soustava. Zatímco pro železo je vhodné udržovat pH topného média nad 8,5, u mědi a hliníku je vysoké pH nevhodné, a žádoucí jsou naopak hodnoty nižší. Pokud je použita kombinace různých kovů, hrozí, že se v místech přechodu vytvoří elektrický článek, jehož vlivem se koroze urychlí. I na to je třeba pamatovat a vodu upravovat tak, aby její fyzikálněchemické vlastnosti byly co nejvhodnější pro konkrétní topnou nebo distribuční soustavu. Vedle odplyňování a úpravy pH topné vody se korozi zabraňuje také pomocí speciálních aditiv, která na vnitřním povrchu potrubí vytvoří tenkou ochrannou vrstvičku zabraňující styku agresivních látek přímo s kovem. Proudí-li soustavou správně upravená voda, je riziko vnitřní koroze minimální a omezení či dokonce ztráta funkčnosti z tohoto důvodu prakticky nehrozí. Zcela odlišným problémem je ovšem koroze vnější, jejíž příčiny přicházejí z okolního prostředí. Např. po narušení topného kanálu a vnější izolace začne k potrubí pro-

nikat voda z dešt´ové kanalizace, z mytí vozovek apod. To je však téma pro úplně jiný článek.

Proti kameni Další nepříjemností, kterou voda uvnitř teplárenských soustav a zařízení způsobuje, je usazování vodního kamene, tedy převážně uhličitanu vápenatého, případně hořečnatého a dalších látek. Vodní kámen vzniká při zahřátí vody, v níž jsou rozpuštěny minerální látky, a usazuje se na površích, které tato voda omývá. Pokud není tvorbě vodního kamene zabráněno, může časem značně snížit nebo dokonce zcela zamezit funkčnosti daného zařízení. Velká vrstva usazenin je překážkou pro volný průtok topné vody soustavou a zároveň brání přenosu tepla ve výměnících či ohřívácích. Části zasažené vodním kamenem lze jen velmi těžko vyčistit, jediným účinným řešením bývá většinou pouze demontáž a výměna za nové.

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

ROZHOVOR

Zateplení bytových domů se není možné vyhnout, míní Ing. Martin Hanák, ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev. Kolik bytových domů v ČR je již zatepleno a rekonstruováno? Na toto téma u nás nikdo přesnou statistiku nevede. Ono je vůbec těžké definovat, co přesně znamená rekonstrukce či zateplení bytového domu. Někde to vezmou komplexně a vymění okna, zateplí fasádu a opraví střechu, jinde jen vymění okna, další zateplí pouze štít nebo jednu stěnu... Takže situace je dům od domu rozdílná a nelze ji přesně rozčlenit do nějakých kolonek. Nicméně existují různé dílčí průzkumy, z nichž lze odvodit, že modernizací, jejíž součástí bylo i snížení energetické náročnosti budovy, mohlo projít nějakých 30 až 40 procent objektů. V Praze a v některých velkých městech je to procento samozřejmě vyšší, v jiných lokalitách je to zase výrazně méně. Jak vychází rekonstrukce a zateplení bytového domu ekonomicky? Z údajů a zkušeností, které jsme za posledních zhruba deset let nashromáždili, můžeme konstatovat, že pokud je vše prováděno správně, dá se zateplením snížit spotřeba energie o čtyřicet, někdy i padesát procent. To už je zajímavý výsledek. Průměrná cena za rekonstrukci panelového bytu se pohybuje mezi 200 a 250 tisíci korunami, ovšem opatření vedoucích k úsporám ener-

gií se týká jen zhruba 150 až 170 tisíc. Pro zjištění návratnosti formou nižších nákladů na vytápění musím tedy počítat jen s touto částkou. Skutečná doba, za kterou se investice vrátí, se pak odvíjí od ceny tepla v daném místě. Čím je ta cena vyšší, tím se samozřejmě zaplatí rychleji. Obvykle to bývá kolem 10 let, ale může to být i 7, nebo naopak 17 let. Za jak dlouho se počítá, že bude třeba rekonstruované domy znovu opravovat? Životnosti kontaktních zateplovacích systémů v případech panelových domů udávají výrobci 30, 40 i více let, ovšem za předpokladu řádné údržby. Málokdo, a je to škoda, si po uplynutí deseti či patnácti let od zateplení nechá fasádu znovu natřít, aby se obnovily její funkce. Nic bez údržby nevydrží věčně, na druhou stranu řádnou údržbou, pravidelnou kontrolou a odstraňováním drobných vad se životnost zateplovacích systémů významně prodlužuje. Do kdy předpokládáte, že budou zatepleny zbývající bytové domy? Během minulých deseti let nastal obrovský rozmach rekonstrukcí a modernizací bytových domů včetně zateplování. Stát na tyto akce hodně přispíval především prostřednictvím pro-

Ing. Martin Hanák, ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev. gramů Panel, Nový panel a Zelená úsporám. V posledních dvou letech však došlo k jejich výraznému omezení nebo úplnému zastavení, a navíc se dostavila globální ekonomická krize, která utlumila ochotu a možnosti lidí investovat do oprav. Tím se boom v zateplování zastavil. Mluví se o tom, že stát připravuje nové podpůrné programy, ale konkrétní závěry zatím stále nejsou. Lidé proto čekají, co bude, a rekonstrukce odkládají. To má velký dopad hlavně na malé stavební firmy v regionech, které zateplování dělaly. Musí se potýkat s propadem zakázek o 40 i více procent. Já jsem ale přesvědčen, že současný útlum se během příštích dvou až tří let opět změní v růst. Zvyšující se ceny energií, at´ už dotace budou, nebo nebudou, donutí obyvatele domů k reakci. Ti, kteří budou zateplení stále odkládat, budou platit stále víc a nakonec nebudou schopni náklady na energie utáhnout. Proto si myslím, že není možné se v příštích pěti až deseti letech zateplení vyhnout.

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

Ceny silové elektřiny na burzách šly prudce vzhůru po havárii jaderné elektrárny v japonské Fukušimě, kterou loni v březnu zasáhla vlna tsunami. Krátce po této události se však začala projevovat hospodářská krize, která snížila poptávku, a ceny zamířily opět dolů. Zatímco vzápětí po neštěstí se cena za megawatthodinu vyšplhala až na 58 Euro, letos v říjnu bylo možné stejné množství nakoupit o 10 Euro levněji. Což je ještě méně než před Fukušimou. České domácnosti však v příštím roce s největší pravděpodobností zaplatí za elektřinu více než letos. Důvodem je skutečnost, že náklady na silovou elektřinu jsou pouze necelou polovinou z konečné ceny, kterou zaplatí odběratelé. Zbytek tvoří tzv. regulovaná cena, na jejíž výši dohlíží Energetický regulační úřad. V této části jsou zahrnuty zejména náklady na distribuci elektřiny, řízení distribučních soustav a na činnost Operátora trhu. V regulované ceně je však také zhruba 20 % obsažen i příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů (OZE). Jeho výše se odvíjí od toho, kolik elektřiny obnovitelné zdroje v daném roce vyrobí a jak vysokou částku utrží formou garance výkupní ceny. Protože elektřina z OZE se ze zákona vykupuje za ceny vyšší než tržní, je třeba tento rozdíl nějak dorovnat, a k tomu slouží právě příspěvek na podporu OZE. Spolu s koncovými odběrateli přispívá na úhradu vyšších výkupních cen z OZE také stát, jenže ten pro příští rok hodlá snížit své angažmá z letošních 11,7 mld. Kč na 9,7 mld. Kč. Přitom podíl elektřiny vyrobené z OZE neustále narůstá, takže zatímco letos celková výše podpory dosáhne 36 mld. Kč, v roce 2013 už to podle odhadů Operátora trhu s elektřinou bude 44 mld. Což znamená, že spotřebitelé budou muset z vlastních kapes zaplatit o zhruba 10 mld. Kč více. Velké strojírenské, sklářské či ocelářské firmy tak dostanou účty za elektřinu vyšší o desítky milionů korun. Domácnostem vzrostou náklady na energie „sice jen“ o stovky až tisíce korun, ale i to je zvláště v současné nelehké situaci velmi citelný zásah do rodinného rozpočtu. V průměru se odhaduje, že domácnosti příští rok zaplatí za elektřinu o 3,5 % větší částku než letos. A další nárůst cen přinese zvýšení DPH. Pokud se prosadí zvýšení daně o 1 %, ubude z peněženek a bankovních účtů občanů několik stokorun. Jestliže by se snížená sazba DPH zvedla na 17 %, promítne se to v cenách ještě znatelněji. Nepromyšlená podpora výstavby solárních elektráren v minulosti tedy dnes přináší své „ovoce“ nejen v podobě polí osázených namísto zemědělskými plodinami fotovoltaickými panely, ale také v tom, že za elektřinu budeme platit víc, přestože její cena vlastně klesá. (pac)

Růst ceny elektřiny je způsoben stále větším objemem kompenzačních plateb za elektřinu vyrobenou v obnovitelných zdrojích.

Objednávka ZPRAVODAJE Pokud máte zájem o bezplatný odběr Zpravodaje Pražské teplárenské, kontaktujte nás na adrese: Pražská teplárenská a. s. Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 E-mail: ptas@ptas.cz Máte-li zájem o starší čísla či elektronickou podobu Zpravodaje, navštivte internetové stránky www.ptas.cz.


zpravodaj listopad 2012_3_zpravodaj listopad 2007_7 tisk.qxd 28.11.2012 18:27 Stránka 2

strana 2

4. číslo / 20. ročník

Voda je věda

DOKONČENÍ ZE STR. 1

Aby k uvedeným problémům nedocházelo, musí se voda před napuštěním do teplárenské soustavy upravit tak, aby vodní kámen nevytvářela. Protože vodní kámen vzniká zejména ve vodě tvrdé, nazývá se tento proces „změkčování“. Při něm se odstraňují ionty vápníku a hořčíku a nahrazují se jinými prvky, jejichž sloučeniny jsou dobře rozpustné a samovolně se neusazují.

Proti zranění Při úpravách topné vody je vedle požadavků na kompatibilitu s danou soustavou a zařízením třeba sledovat její vlastnosti také z hlediska zdravotního, hygienického a ekologického. Vždyt´ při haváriích a opravách se často stává, že část topné vody unikne do vnějšího prostředí, povrchových vod, vodních toků nebo do kanalizace, případně může dojít k potřísnění osob. Ani jedna z těchto událostí nesmí způsobit ohrožení zdraví, života či kvality životního prostředí. Veškeré přídatné látky, které se v procesu úpravy používají, proto musí být zvoleny a dávkovány tak, aby jejich výsledné koncentrace nepředstavovaly žádné riziko. Topná voda samozřejmě není určena k pití, nicméně ani náhodné požití jejího malého množství nesmí způsobit otravu nebo jiné vážné zdravotní komplikace. Jediné skutečně významné ohrožení, které topná voda představuje, se skrývá v její teplotě. Jestliže dojde k havárii při plném provozu, může mít unikající voda v horkovodních soustavách až 135 °C, což je samozřejmě velmi nebezpečné. Proto příslušné bezpečnostní předpisy stanovují povinnost před servisním zásahem teplárenská zařízení nejprve vychladit.

nologickým účelům mnohem vhodnější než voda pitná. Pro případ přechodného nedostatku vltavské vody je malešická úpravna napojena ještě na vodovodní řad ze zdroje v Káraném. Jako doplňkové slouží v soustavě ještě úpravny v Krči a v Michli, jejich výkon by však k doplňování upravené vody do celé Pražské teplárenské soustavy zdaleka nestačil. K manipulaci s upravenou vodou jsou určeny rovněž obří zásobníky v prostorách výtopny Třeboradice. Jejich účelem je skladovat dostatečnou rezervu upravené vody pro situace, kdy je třeba do soustavy ve velmi krátké době doplnit velký objem. To může nastat např. v důsledku havárie na některém z hlavních napáječů. Zároveň jsou tyto zásobníky prostorem, kam je možné vodu ze soustavy přečerpat a uskladnit, pokud přebývá. K tomu dochází např. při zahřívání soustavy na vyšší provozní teplotu, při němž se objem vody zvětšuje vlivem tepelné roztažnosti. Zásobníky se využívají také při opravách napáječe mezi Prahou a Mělníkem. Voda z opravovaného úseku se přečerpá do Třeboradic a po ukončení zásahu se opět napustí zpět. Je to mnohem levnější, rychlejší a ekologičtější, než kdyby se topná voda vypustila do kanalizace a poté vyráběla znovu. Své úpravny vod mají i ostatní teplárenské soustavy provozované společností Pražská teplárenská, tedy Holešovice, Juliska, Veleslavín a všechny lokální plynové kotelny v oblasti Jihozápadního města. Doplňování upravené vody do soustav probíhá automaticky na základě vyhodnocení hyd-

raulického tlaku. Když tlak klesne, přívod vody se otevře, a naopak. Je-li pokles tlaku příliš prudký nebo trvá delší dobu, je signalizován havarijní stav s upozorněním na možný únik topné vody ze soustavy. Na tento systém je napojena také většina odběratelů Pražské teplárenské, takže i v jejich vnitřních rozvodech cirkuluje upravená voda připravená dodavatelem. Ventily na předávacích stanicích hlídají správné tlakové poměry, a jestliže vyhodnotí, že na odběratelské straně je topné vody nedostatek, otevřou se a požadované množství dodají ze soustavy dodavatele, kam se následně doplní voda z úpravny. Odběratelé tak, aniž by se museli o cokoli starat, mají neustále zajištěné kvalitní topné médium, které nijak nepoškozuje jejich topné soustavy. Rovněž při opravách, kdy část nebo celou svou topnou soustavu vypustí, mohou k opětovnému napuštění použít upravenou vodu od dodavatele tepla. V případě, kdy se odběratel rozhodne od centrálního zásobování teplem odpojit, měl by na tuto skutečnost myslet a úpravu topné vody si zajistit náhradním způsobem. Používání neupravené pitné vody pro účely vytápění totiž může vést ke zhoršení výkonových parametrů topné soustavy a ke zkrácení životnosti použitých zařízení. Pražská teplárenská tím, že doplňuje topnou vodu i do soustav svých odběratelů, pomáhá udržovat tyto soustavy v dobré kondici a snižovat náklady na jejich opravy a údržbu. Pavel Černý

Chemická úpravna v Malešicích dodává vodu pro celou Pražskou teplárenskou soustavu a také pro většinu na ni napojených odběratelů.

BB Centrum je tu pro lidi V současné době největší byznys park v České republice začal vyrůstat na pražské Brumlovce v roce 1996. Od samého počátku je tento projekt spojen s developerskou společností PASSERINVEST GROUP, která zde vlastní pozemky a je investorem výstavby všech budov i dalších objektů.

Nejen práce, ale i relaxace Ze všech staveb, které jsou součástí BB Centra, je na první pohled cítit, že byly projekto-

Kam směřuje vývoj technologií určených ke snižování energetické náročnosti bytových domů? V prvé řadě bych chtěl říci, že smyslem zateplování nebývá jen úspora energie, ale také sanace poruch pláště budovy, řešení problémů se zatékáním, ale i zlepšení vizuální stránky a vůbec zvýšení komfortu bydlení. To vše je třeba brát v potaz. Co se týče nových trendů, začínají se ve větší míře objevovat projekty, které vedle pasivního snížení spotřeby také nějakou energii dodávají. Mohou to být například solární systémy pro ohřev vody, fotovoltaika nebo také tepelná čerpadla. To jsou směry, jimiž se ubírá snižování nákladů na vytápění. Je reálné dosáhnout energeticky pasivních paneláků? Stávající panelové domy, pokud neprošly rekonstrukcí, se pohybují v energetické třídě náročnosti D až E, tedy energeticky neúsporné až velmi neúsporné objekty. Po rozumné rekonstrukci se dostanou do třídy C, což už odpovídá současné normě. Některé se dostávají i do třídy B odpovídající nízkoenergetickým objektům. Dostat se ale až do pasivního standardu není možné bez instalace systémů nuceného větrání s rekuperací tepla. Zaizolovat objekt, abych maximálně snížil potřebu vytápění, není problém. Musím si však uvědomit, že pokud nezajistím dosta-

tečný přívod čerstvého vzduchu, nebudu schopen plnit hygienické požadavky na vnitřní prostředí. Až někdo přijde s nějakým smysluplným, ekonomicky zajímavým a zároveň esteticky přijatelným systémem nuceného větrání pro panelové domy, at´ už to bude individuální pro každý byt, nebo centrální pro více bytů najednou, pak to bude reálné. V současných podmínkách je to zatím ještě hodně těžko realizovatelné a poměrně drahé. I když nějaké modelové příklady už existují. Jaký je váš názor na odpojování některých bytových domů od CZT? Z logiky věci vyplývá, že centrální výroba je účinnější a efektivnější a náš svaz také tuto cestu preferuje. Na druhou stranu v některých regionech a v případě některých dodavatelů dosáhly ceny tepla takové výše, která je pro zákazníky za hranicí únosnosti. Z praxe máme ověřeno, že pokud se objekt odpojí od CZT a vybuduje vlastní plynovou kotelnu, je schopen včetně všech provozních nákladů a odpisů vyrábět GJ tepla v rozmezí 600 až 650 korun. Bylo by samozřejmě hloupost uvažovat o odpojení tam, kde se cena tepla z CZT pohybuje na podobné nebo nižší úrovni. Ale v lokalitách, kde je cena přes 700 Kč, už je reálné o tom přemýšlet. Záleží také na ochotě dodavatele se zákazníky jednat a brát v potaz jejich potřeby a požadavky. Tam, kde dodavatelé zneužívají svého monopolního postavení a jednají pouze z pozice síly, bude trend odpojování od CZT patrně dále narůstat. Děkuji za rozhovor. Pavel Černý

Další povinnosti vlastníků budov

NAŠI KLIENTI

Nejstarší jsou budovy C, B, A a D na sever od Vyskočilovy ulice. K nim postupně přibyly další na opačné straně zdejší centrální komunikace a k čistě administrativním objektům se přidalo i sportovně relaxační centrum Brumlovka, dva rezidenční objekty, společenské centrum s mateřskou školou, základní škola a Baarův park s řadou vodních prvků a ve městě tolik potřebnou zelení. V roce 2010 vyrostl dominantní výškový dům Filadelfie s půdorysem ve tvaru čtyřcípé hvězdy a ve stadiu dokončování se nyní nachází budova G na rohu mezi ulicemi Baarova a Michelská. V BB Centru, jak se areál podle ulice Baarova a Brumlovky nazývá, je nyní zaměstnáno více než 10 000 lidí a dalších zhruba 500 zde žije nastálo. Pro ně pro všechny slouží poměrně rozsáhlá sít´ obchodů, restaurací a dalších služeb, které jsou umístěny v přízemních podlažích většiny budov. Sídlí zde celá řada firem, z těch známých můžeme jmenovat např. Telefónica O2, Microsoft, UniCredit Bank, GE Money Bank, ČEZ, Hewlett Packard a mnoho dalších. Další rozvoj tohoto administrativně-společenského komplexu by měl pokračovat v jeho jižní části. Zde probíhá výstavba budovy Delta, v delším časovém horizontu je v plánu ještě poslední administrativní budova Omega a park Brumlovka s dětským hřištěm a prostorem pro pejskaře.

Zateplení bytových DOKONČENÍ ZE STR. 1 domů ...

AKTUÁLNĚ

Pro odběratele Společnost Pražská teplárenská provozuje několik úpraven vody. Ta největší se nachází v areálu teplárny Malešice a voda z ní je určena pro celou pravobřežní Pražskou teplárenskou soustavu včetně napáječe mezi Mělníkem a Prahou. Hlavním zdrojem surové vody je řeka Vltava, z níž je voda pro další úpravu k tech-

www.ptas.cz

Dole: BB Centrum tvoří kompaktní funkční celek uprostřed další městské zástavby.

V září přehlasovala Poslanecká sněmovna veto prezidenta republiky a schválila s účinností od 1. ledna 2013 novelu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Tato novela ukládá vlastníkům nemovitostí povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (tzv. energetický štítek). Termín pro splnění této povinnosti bude nabíhat postupně podle velikosti budovy a typu vlastníka. Nejdříve (již od 1. července 2013) budou muset být průkazy energetické náročnosti zpracovány pro budovy s energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 užívané orgánem veřejné moci, nejpozději pak (od 1. ledna 2019) bytové nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2. Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek budou povinni zajistit průkaz energetické náročnosti budovy také při prodeji budovy nebo její ucelené části a při pronájmu budovy nebo její ucelené části. Zpracovatelem průkazu budou energetičtí specialisté, jejichž seznam vede Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Podrobněji se tomuto tématu budeme věnovat v některém z příštích vydání Zpravodaje. (osm)

Průkaz energetické náročnosti budovy bude nutné zpracovat také v případě změny tepelně izolačních vlastností jejího pláště.

požadavky lidí s možnostmi klimatizace a topení tak, aby se většina cítila spokojená a zbytek netrpěl, vyžaduje nemalé úsilí, ale zatím se nám to stále daří,“ uvádí Property Manager PASSERINVEST GROUP Vítězslav Lamač. Je samozřejmé, že technologie pro vytápění i energetická náročnost budov se s časem vyvíjejí a objekty postavené v nedávných letech mají významně rozdílné parametry od těch, které se budovaly na přelomu tisíciletí. Nejdále je v tomto smyslu budova Filadelfie zkolaudovaná v roce 2010, která získala britský certifikát BREEAM In Use (BIU) – klasifikace „good“, jež patří k prestižním metodikám certifikace zelených budov v Evropě. Metoda certifikace BIU pochází z Velké Británie a zahrnuje hodnocení spotřeby zdrojů,

odpadů a energie, environmentálního zatížení, vlivu na faunu a flóru a na lidské životní podmínky. Prioritou hodnocení je oblast spotřeby energie a s tím související ochrana ovzduší. V budově Filadelfie se zpětně využívá např. i energie z provozu výtahů a eskalátorů. Na ještě vyšší úrovni by měly být technologie a zařízení v právě dokončované budově G. „Certifikát zaručující šetrnost budovy se pomalu stává samozřejmostí. Nevyžaduje to jen trend či odborná veřejnost, ale stále častěji to chtějí sami nájemci,“ připomíná Ing. Jaroslav Spozdil, člen představenstva PASSERINVEST GROUP. A my jen uzavřeme konstatováním, že dodávat teplo pro takto uvědomělou společnost je radost. Pavel Černý

Nahoře: Výraznou dominantou BB Centra je budova Filadelfie ve tvaru čtyřcípé hvězdy. vány s velkým ohledem na lidi, kteří v nich budou pracovat a žít. „Snažíme se vytvářet prostředí, kde se lidé cítí dobře. Na střechách budov vznikají zelené zahrady a odpočinkové terasy, mezi objekty umíst´ujeme mnoho zeleně a usilujeme o to, aby zde lidé vedle práce našli i dost prostoru a příležitostí k relaxaci a odpočinku,“ říká předseda představenstva PASSERINVEST GROUP Radim Passer a dodává, že zhruba 10 % všech investic v BB Centru jde do neziskových aktivit. Důležitou součástí péče o klienty je i pravidelné dotazníkové šetření mezi zdejšími zaměstnanci, které developerská společnost organizuje jednou za 3 až 4 roky. Na základě jeho výsledků byla např. zavedena kyvadlová autobusová doprava mezi BB Centrem a stanicí metra Budějovická nebo zde byla otevřena samoobsluha Albert, čistírna oděvů a další služby.

S energií šetrně Pražská teplárenská dodává teplo do postupně se rozrůstajícího areálu už od roku 1998, kdy vyrostla první budova C. Od té doby zde tepelná energie z Pražské teplárenské soustavy slouží k vytápění a k ohřevu teplé vody a později také k ohřevu vody v plaveckém bazénu ve fitness a wellness centru Balance Clubu Brumlovka, které bylo dokončeno v roce 2006. Většina kancelářských ploch v BB Centru je typu open space a zajistit v nich tepelnou pohodu pro všechny bývá dosti obtížné. „Každý člověk je jiný. Někdo je víc zimomřivý, jinému je ve stejném prostředí horko. Sladit rozdílné


zpravodaj listopad 2012_3_zpravodaj listopad 2007_7 tisk.qxd 28.11.2012 18:27 Stránka 3

www.ptas.cz

4. číslo / 20. ročník

strana 3

SERVIS

Je teplo z plynu opravdu levnější? Náklady na vytápění nejsou tvořeny pouze cenou paliva. K té je třeba připočíst ještě řadu dalších položek. Náklady domácností na energie se u nás už řadu let stále zvyšují. Je proto logické, že lidé hledají cesty jak ušetřit, a v této souvislosti začnou uvažovat i o změně způsobu vytápění a ohřevu teplé vody. Této situace využívají firmy dodávající plynové kotle a v oboru neznalého zákazníka přesvědčují, že jejich nabídka je velmi výhodná a že odpojením od sítí centrálního zásobování teplem se ušetří nemalé peníze. Zdaleka ne všechny argumenty těchto „poradců“ však bývají objektivní a zákazník pak mnohdy činí rozhodnutí nikoliv na základě reálných údajů, ale pod vlivem záměrně zkreslených nebo neúplných informací. Pro to, abyste se nenechali obalamutit a dokázali si vybrat skutečně to nejlepší řešení,

nabízíme několik praktických rad, které vám pomohou snížit náklady na teplo.

Dvě cesty k cíli Základní podmínkou ke snížení nákladů na vytápění je snížení celkové energetické náročnosti objektu, a to jak na vytápění, tak na ohřev teplé vody. První cestou, jak tohoto cíle dosáhnout, je celkové zateplení fasády domu, výměna oken a investice do nových zdrojů tepelné energie. Druhou a daleko úspornější i efektivnější cestou je vyregulování otopné soustavy objektu.

Kdo topí nejlevněji Zajímavou studii porovnávající náklady na energie pro byty a bytové domy nedávno zveřejnilo Teplárenské sdružení ČR. Její autoři do skutečných nákladů vedle ceny paliva zahrnuli také odpisy z pořizovací ceny kotle a dalších zařízení kotelny a náklady na elektřinu nutnou k provozu kotle a topné soustavy. Počítali rovněž s reálnými hodnotami účinnosti různých typů vytápění. Tu je možné považovat za 100% pouze v případech, kdy je teplo vyrobeno z elektřiny přímo ve vytápěných místnostech, anebo tehdy, když zákazník platí pouze za teplo skutečně odebrané a změřené na patě objektu, tedy při centrálním zásobování. Jinak je vždy nižší. Ze zjištěných údajů vyplývá, že nejlevnější variantou byl v roce 2012 vlastní zplyňovací kotel na černé uhlí, což

v bytových domech v podstatě nepřichází v úvahu. Již na druhém místě se však nachází centrální zásobování teplem ze zdroje na hnědé uhlí. Individuální vytápění hnědým uhlím, které skončilo jako 3. a 4. nejvýhodnější, nelze rovněž u bytových domů ve větší míře uplatnit. Zato centrální vytápění ze soustav s kombinací uhelných a plynových zdrojů, které se umístilo jako páté, už je u nás velmi častou variantou. Mezi nejdražší způsoby vytápění naopak patří domovní či bytové kotle na zemní plyn a elektrické přímotopy. I tato studie Teplárenského sdružení ČR tedy podporuje informaci z předchozího článku, že nahrazení centrálního zásobování teplem domovní kotelnou na zemní plyn se ve většině případů ekonomicky nevyplatí.

Právě zde Pražská teplárenská nabízí svým zákazníkům pomoc a řešení. Pro odběratele zajišt´ujeme bezplatnou poradenskou a konzultační činnost, v rámci které projdeme smluvní ujednání a optimálně nastavíme odběrový diagram nebo výkonovou složku ceny. Zároveň klienty seznámíme s možnými technickými řešeními, která se již osvědčila a přinesla našim odběratelům nemalé úspory.

Pozor na úskalí Pokud přesto uvažujete o nákladné investici do nových zdrojů tepelné energie, je třeba si předloženou nabídku na vybudování např. plynové kotelny důkladně zkontrolovat a posoudit, zda bere v úvahu všechny skutečnosti. Během procesu „odpojení“ totiž můžete narazit na několik nepříjemných úskalí, o kterých je dobré se předem informovat. Každou změnu způsobu vytápění stavby, což je i odpojení od CZT a vybudování vlastní kotelny, je nutné posuzovat podle stavebního zákona – je tedy nutné získat stavební povolení. Kromě toho musí taková změna splňovat mj. požadavky zákona o hospodaření s energií, zákona o ochraně ovzduší a energetického zákona. Ten mj. v § 77, odst. 5 říká, že změna může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Nezapomeňte rovněž, že veškeré vyvolané náklady a také náklady spojené s odpojováním od rozvodného tepelného zařízení hradí ten, kdo změnu nebo odpojení vyvolal.

Položka po položce

Porovnání nákladů na spotřebu energie v domácnosti v roce 2012 Zdroj: TSČR, časopis 3T č. 5/2012

dálkovéteplo

zemníplyn elektƎina hnĢdéuhlí ēernéuhlí dƎevo

uhlí prƽmĢr plyn atmosférický nízkoteplotní kondenzaēní akumulaēní pƎímotop klasickýkotel automatickýkotel zplyŸovacíkotel peletky/brikety

nákladyna cena palivo paliva

úēinnost

spotƎebapaliva

%

kWh/GJ

100 100 100 70 80 90 100 100 55 80 80 80

9720/35 9721/35 9722/35 13890/50 12150/44 10800/39 9720/35 9720/35 17680/64 12150/44 12150/44 12150/44

17325 19250 21000 21270 18978 17179 17835 22606 12375 8508 10284 12155

druhvytápĢní/palivo

ostatní náklady náklady nateplo

cena tepla

teplo+ energie energie elektƎina celkem celkem

Kē/GJ

Kē/GJ

608 542 491 510 646 354 243 294 347

0 0 0 5300 6967 8633 7666 3666 5000 8833 6666 8166

17325 19250 21000 26570 25945 25812 25501 26272 17375 17341 16950 20321

495 550 600 759 741 737 729 751 496 495 484 581

31703 33628 35378 40948 40323 40190 39879 40650 31753 31719 31328 34699

poƎadí

Kē/GJ Kē/kWh 705 747 786 910 896 893 886 903 706 705 696 771

2,54 2,69 2,83 3,28 3,23 3,22 3,19 3,25 2,54 2,54 2,51 2,78

2 5 7 12 10 9 8 11 4 3 1 6

Při posuzování výhodnosti odpojení, kterou zdůrazňují firmy nabízející vybudování samostatné kotelny nebo prodej plynového kotle, je nutné upozornit, že v těchto nabídkách bývá často uvedena jako celková cena tepelné energie z nové plynové kotelny pouze cena za nakoupený zemní plyn, a to ještě chybně vypočítaná. Tím dochází k zásadnímu zkreslení skutečnosti a znemožnění spravedlivého porovnání skutečných nákladů za teplo.

Nejrychlejší a nejefektivnější cestou ke snížení nákladů na vytápění je vyregulování otopné soustavy objektu. Uváděná účinnost kotlů okolo 108 % je krásný obchodní tah, ale proč za toto „Perpetuum mobile“ dosud nikdo nezískal Nobelovu cenu? Fyzikální zákony spalovacího cyklu platí stejně pro všechny druhy kotlů, takže faktická účinnost se pohybuje okolo 93 %. Jestliže dnes se podle aktuálních ceníků různých plynárenských společností cena za 1 GJ energie v plynu pohybuje okolo 360 Kč, pak jen palivové náklady na 1 GJ vyrobeného tepla činí více než 390 Kč/GJ. K těmto nákladům je ovšem nutné ještě přičíst všechny ostatní náklady, které jsou pro výrobu a rozvod tepelné energie nezbytné a které v předkládaných nabídkách, a tedy ani ve slibované ceně tepla z vlastní kotelny, nejsou často zohledněny a uvedeny. Jsou to například následující položky: • Největší položkou, která bývá často úplně opominuta, je vstupní investice na pořízení plynové kotelny, komíny a jejich vložky, zásobníky vody, případně další zařízení. Třebaže to vše bude pořízeno z fondu oprav, nejsou to, jak často slýcháme, jiné peníze, ale náklady. Ve firmě bývají účtovány formou odpisů vstupní investice, domácnost či bytový dům by si měly celkovou výši investice vydělit délkou životnosti zařízení a výslednou částku každý rok ukládat stranou tak, aby se v době, kdy kotel doslouží, nashromáždil dostatek prostředků na nákup nového. Tyto peníze je nutné do ceny tepelné energie zahrnout. Náklady na vybudování plynové kotelny o výkonu 320 až 400 kW se pohybují od 1,1 mil. Kč výše. • Elektrická energie nutná k oběhu topné vody a větrání prostoru plynové kotelny. Mnohého čtenáře asi překvapí, že se jedná o 40 až 60 tisíc Kč ročně. • Revize a údržba, které jsou například u kotle o výkonu 320 až 400 kW odbornými firmami vyčíslovány na částku cca 15 tisíc Kč ročně.

Příčiny řady poruch v dodávkách tepla bývají na zařízení odběratele a dodavatel je nemůže nijak ovlivnit. Za stav topení nebo rozvodů teplé vody v domě totiž (až na výjimky) nemůže zodpovídat dodavatel tepla. On pouze dodává topné médium do předávacího bodu, v němž je umístěno fakturační měřidlo, a co se děje dál, už není v jeho kompetenci. Je to podobné jako kdybychom po majiteli benzinové stanice požadovali garanci, že u něj natankované palivo rozhýbe náš motor i přes ucpané vstřikovací trysky.

Rozhoduje předávací bod

Komplikace s teplou vodou

Když náhle přestane téci teplá voda nebo vystydnou radiátory, je pro nájemníka v bytovém domě velmi těžko zjistitelné, kde se nachází příčina tohoto nežádoucího stavu. A tak se nezřídka setkáváme se svalováním veškeré viny na toho, kdo nám první přijde na mysl, tedy na dodavatele tepla. Mnoho příčin poruchových stavů a důvodů ke stížnostem se však nachází úplně někde jinde.

U tepla je situace složitější v tom, že valná většina domácností ho odebírá přes prostředníka, jímž bývá nejčastěji bytové družstvo nebo společenství vlastníků. To je přímým zákazníkem teplárny a náklady na nakoupené teplo dále rozděluje mezi jednotlivé domácnosti, případně i nebytové prostory. Toto družstvo nebo sdružení by také mělo mít zajištěný systém hlášení a oprav poruch rozvodných soustav v domech, které spravuje. Ještě komplikovanější je to v případě teplé vody, která nám vytéká z kohoutků. Ta totiž v rozvodných soustavách cirkuluje, a pokud se připravuje centrálně pro několik objektů najednou, může mít závada, která se projeví u jednoho odběratele, svůj původ úplně někde jinde. Tak např. potrubí zarostlé vodním kamenem v jednom domě negativně ovlivní kvalitu i tlak vody v těch ostatních, koroze v malé části rozvodné soustavy zakalí vodu úplně všude atd. Odhalit skutečného původce nepříjemností s teplou vodou bývá mnohdy velmi nesnadné a odstranit poté nalezenou závadu ještě nesnadnější.

Telefonní čísla na dispečinky dodavatelů energií je dobré mít zaznamenaná tak, abychom je kdykoliv v případě potřeby mohli snadno najít.

Kam se obrátit Jak tedy postupovat v případě problémů s topením nebo s dodávkami teplé vody? Pokud není porucha evidentně na zařízení uvnitř objektu (kapající kohoutek, netěsnící armatura, zaseknutý ventil apod.), měli bychom zavolat na příslušný teplárenský dispečink. Telefonní číslo na něj najdeme na internetových stránkách dodavatele tepla a určitě se vyplatí poznamenat si ho i na papír pro případ, že internetové připojení také někdy nemusí fungovat. Operátor na dispečinku prověří, zda je závada na straně dodavatele, a jestliže není, je třeba obrátit se na správce či majitele objektu, aby zajistil nápravu. I jeho telefonní číslo je dobré mít doma zapsané. Na správce či majitele objektu bychom měli směřovat i případné reklamace vyúčtování plateb za teplo a teplou vodu, nebot´on zodpovídá za správné rozdělení částky fakturované teplárnou mezi koncové odběratele. Teplárna sama sleduje pouze celkovou dodávku do domu. Na množství odebraná jednotlivými byty vůbec „nevidí“.

Resumé

Před rozhodnutím konzultujte Všechny uvedené náklady nutné k dodávce tepla musíte hradit, byt´ z různých účtů, zatímco v ceně tepla od Pražské teplárenské jsou již kompletně zahrnuty. Je proto na každém odběrateli tepla, aby si důkladně posoudil všechny ekonomické a technické aspekty odpojení od systému dálkového zásobování teplem, a především ověřil, zda je tento krok pro něj skutečně výhodnější. Společnost Pražská teplárenská je připravena svým zákazníkům pomoci a zájemcům nabízí odborné konzultace a poradenskou činnost. Její zaměstnanci také rádi poskytnou pravdivé a nezkreslené informace o nákladech a dalších souvislostech spojených se zásahy do topných soustav. V případě zájmu o poradu a konzultaci kontaktujte vedoucího oddělení obchodní kanceláře Stanislava Smolného, tel.: 266 752 327, e-mail: SSmolny@ptas.cz nebo Ing. Milana Skývu, manažera péče o zákazníky, tel.: 266 752 335, e-mail: MSkyva@ptas.cz. (red)

O poruchách nově

Za všechno nemůže teplárna Ti dříve narození možná ještě pamatují doby, kdy se na televizních obrazovkách občas objevil nápis „Porucha není na vašem přijímači.“ Vysilatel tím diváky upozorňoval, že se cosi pokazilo na zařízení sloužícím k přenosu signálu a že na obnovení „dodávky“ se již intenzivně pracuje. Podobné varovně-uklidňující hlášení by se určitě hodilo i dnes v případě dodávek tepla a teplé vody.

• Kontrola. Kotel i přes jeho označení jako bezobslužný je nutné kontrolovat. Na to může být zaškolen konkrétní člověk nebo lze využít nabídek specializovaných firem. Počítat je třeba s částkou 12 až 50 tisíc Kč ročně. • Topná voda a její chemická úprava přijde na 1 až 15 tisíc Kč ročně. • Další náklady jako např. pojištění, splácení případného úvěru, plynová přípojka, odpojení od sítí CZT atd. V součtu mohou dosahovat až několika desítek tisíc Kč ročně nebo jednorázově.

Když radiátor přestane hřát, příčina nemusí být pouze na straně dodavatele tepla. Teplárna zodpovídá za parametry dodávek do předávacího místa (většinou fakturační měřidlo na patě domu). Co se děje dál, už zpravidla nedokáže nijak ovlivnit. Problémy a poruchy za předávacím místem směrem ke konečným odběratelům řeší správce či majitel objektu nebo jím pověřená osoba. Správce či majitel objektu nebo jím pověřená osoba také zodpovídají za správnost rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu mezi jednotlivé byty a nebytové prostory. (pac)

Nejpozději od začátku roku 2013 spustí Pražská teplárenská nový systém pro informování o poruchách a odstávkách výrobních a distribučních zařízení. Po zavolání na číslo dispečinku bude moci zákazník zadat poštovní směrovací číslo svého bydliště či odběrového místa a podle něj ho systém automaticky informuje o aktuálním stavu v dané lokalitě i o chystaných odstávkách. Zákazník se tak ihned dozví, jak dodavatel tepla situaci řeší a kdy se předpokládá obnovení dodávky, případně, že žádná porucha v této oblasti není evidována. Pokud zákazník bude mít zájem, bude možné se přepojit na operátora pro získání podrobnějších informací a detailnější řešení problémů spojených s kvalitou dodávek. V takovém případě, kdy zákazník bude chtít hovořit přímo s operátorem, by měl volit číslo na dispečink příslušný k dané lokalitě. Nový IVR systém bude v provozu nonstop a aktualizace dat bude probíhat každých 15 minut. Cílem modernizace programového vybavení na poruchových dispečincích je v prvé řadě zlepšení informovanosti zákazníků a zároveň také odlehčení v náročné práci dispečerů, kteří se budou moci více věnovat řešení závažných případů, zatímco rutinní informování o aktuálních poruchách a předpokládaných termínech jejich oprav za ně převezme automat. (ou)

Telefonní čísla na poruchové dispečinky Pražské teplárenské

Lokalita Severní město, Černý Most, Invalidovna

Výše uvedené můžeme shrnout do následujících bodů: Teplárna dodává teplo a teplou vodu bytovému družstvu, společenství vlastníků nebo jinému vlastníku či správci daného objektu.

Telefon 266 753 850

Jihozápadní město, Barrandov

266 752 910

Žižkov, Michle, Malešice, Hostivař

266 753 611

Jižní Město, Chodov, Petrovice, Modřany, Krč

266 753 755

Břevnov, Vokovice, Veleslavín, Liboc

266 752 911

Holešovice, Dejvice, Bubeneč

266 753 113


zpravodaj listopad 2012_3_zpravodaj listopad 2007_7 tisk.qxd 28.11.2012 18:27 Stránka 4

strana 4

4. číslo / 20. ročník

SLAVNÍ FYZIKOVÉ Mužem ve stínu Františka Křižíka či Emila Kolbena se zdá být zakladatel československé elektrifikační soustavy i české technické normalizace – inženýr Vladimír List. Význam tohoto pedagoga, vědce a organizátora je nejen pro naši zemi mimořádný a v dalším díle našeho seriálu o významných osobnostech v oblasti výroby a přenosu energií má bývalý profesor elektrotechniky i rektor České vysoké školy technické v Brně své místo právem.

V sobotu 3. listopadu zemřel ve věku 83 let Ing. Miroslav Kubín, DrSc. tech., CSc. ek. Náš svět tak opustil člověk, který se nesmazatelně zapsal do novodobých dějin české energetiky a silou své osobnosti prosadil budování takových energetických staveb a zařízení, jež nebyla pouze poplatná době, ale měla svůj smysl, dlouhodobou vizi a znamenala skutečný přínos pro fungování a stabilitu tuzemských energetických soustav. Ing. Miroslav Kubín vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze a absolvoval Institut řízení. První profesní zkušenosti získával v Energoprojektu, kde se zabýval elektrotepelnými modely, akumulací tepla a provozními vlastnostmi teplovodů. Později působil ve vedoucích funkcích české energetiky a v roce 1974 se stal generálním ředitelem Českých energetických závodů. Tuto pozici zastával až do roku 1990. Pražská teplárenská vděčí Ing. Kubínovi zejména za navržení a inicializaci výstavby hor-

kovodního napáječe z mělnické elektrárny do Prahy. Díky myšlence, která se v době svého zrodu zdála téměř utopická, dnes v Praze existuje a spolehlivě funguje nejrozsáhlejší teplárenská soustava ve střední Evropě. Přestože původní idea Ing. Kubína pochází z poloviny 70. let minulého století, v průběhu téměř čtyřiceti let nijak nezastarala. Naopak. Mělnický napáječ a na něj navazující Pražská teplárenská soustava se i nadále úspěšně rozvíjejí, a tím potvrzují téměř neuvěřitelnou schopnost svého ideového otce předvídat vývoj a hledět dlouhodobě dopředu. Energetiku Ing. Kubín neopustil ani po odchodu z Českých energetických závodů. Mnoho let poté pracoval jako odborný poradce v oblasti energetického hospodářství a legislativy a věnoval se historii české energetiky. Vydal celou řadu odborných publikací a byl členem redakční rady časopisu Energetika. Své bohaté zkušenosti využil rovněž při práci Nezávislé energetické komise pro posouzení

energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu a zasadil se jak o prezentování reálné energetické bilance ČR, tak i o zviditelnění problémů, s nimiž se potýká české teplárenství. S osobou Ing. Miroslava Kubína česká energetika ztrácí člověka, jehož práce a dílo svým rozsahem a významem dalece přesahují horizont jednoho lidského života.

SPONZORING

Princip rozúčtování Proč musím platit za vytápění bytu, i když mám radiátory po celý rok zavřené? V čase, kdy lidé dostávají od majitelů bytových domů nebo správcovských společností každoroční vyúčtování nákladů na teplo a teplou vodu, se pravidelně setkáváme s tím, že poměrová měřidla na radiátorech v některém bytě vykazují náměr blízký nule a jeho obyvatelé se diví, že i přesto musí platit nezanedbatelnou částku za vytápění. Ale permanentně uzavřené radiátory neznamenají, že byt neodebírá žádné teplo. Každý byt totiž sousedí stěnami, podlahou nebo stropem s jinými byty a nebytovými prostory. A pokud se v některé místnosti netopí, prostupuje do ní teplo právě skrz stěny, podlahu a strop z místností okolních. Čím chladnější nevytápěná místnost je, tím se vytváří vyšší

teplotní spád a tím více tepla ze sousedství do ní proniká. Kdyby nevytápěný byt stál osamoceně, vyrovnala by se po krátkém čase teplota v něm s teplotou okolí a v zimě by se stal neobyvatelným. Uvnitř bytových domů však neklesá teplota v trvale nevytápěných místnostech pod 15 °C ani když venku panují tuhé mrazy. Což znamená, že sousední prostory fungují jako poměrně výkonné topení. Kdyby se tedy náklady na vytápění rozdělovaly pouze podle údajů z poměrových měřidel, potom by ti, kteří si doma topí, a nechtěně tak vytápějí i byty sousedů, na tyto „chytráky“ dopláceli. Proto vyhláška č. 372/2001 Sb., stanovuje, že 40 % až 50 % nákladů na vytápění bytů v bytových domech je třeba rozdělit pod-

Na dosažení tepelné pohody v bytě se velkou měrou podílí i teplo prostupující stěnami z okolních místností. le podlahové plochy a zbylých 50 % až 60 % podle poměrových měřidel. Úspora dosažená častým uzavíráním ventilů na radiátorech se tedy v platbě za teplo projeví pouze zhruba z poloviny a lidé, kteří si topí jen málo nebo vůbec, se tak spravedlivě podílejí na úhradě ceny tepla, které k nim přichází ze sousedních bytů či nebytových prostor. Část úhrady vypočítaná podle poměrových měřidel zároveň zajišt´uje, že ti, kteří šetří a teplem zbytečně neplýtvají, zaplatí v konečném vyúčtování méně. (red)

SUDOKU

ZÁBAVA

Doplňte čísla od 1 do 9 do prázdných políček tak, aby každá číslice byla v každém řádku, sloupci i malém čtverci právě jednou.

2

3

5

4

4

6

9

7

3

8

7 8 6 5 2 1

9

8 3

4 5

9

7

2 7 1 5

3 8 6

5 6 1 8 9 4 2

1 5 4 9 8 3 7

7 8 6 1 2 5 4

8 4 2 7 3 1 6 9

Řešení:

1

9

3

6 3 7

6

ZPRAVODA J Pražské teplárenské a. s. www.ptas.cz, e-mail: zpravodaj@ptas.cz

9 4 6

2

5 1

5

6

9

3

3

4

2

8

6

8

3

2

2

7

4 3 3

4

9 6

1

5 1

2

8 3

6

Dá se říci, že vznik Československa v roce 1918 zastihl profesora Lista v nejlepší kondici. V té době založil Elektrotechnický svaz československý, jehož byl později předsedou. Jako zástupce naší země v New Yorku v roce 1926 podepsal zakládací listinu Mezinárodní normalizační federace ISA, kterou dnes známe jako ISO, a později se stal jejím místopředsedou i předsedou. Brno se dostalo na mapu světa, ale zásadní Listovo dílo s názvem Normalizace mířilo domů. Vydal je v roce 1930 a díky němu byl v naší elektrotechnice a strojírenství zaveden řád. Není tedy náhodou, že v současnosti český Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uděluje osobnostem v oboru ceny a čestná uznání V. Lista. Až pojedete pražským metrem, hádejte, kdo s Ing. Bohumilem Beladou představil v roce 1926 první projekt podzemní tramvaje s elektrickým pohonem? Koneckonců realizovaný projekt z původního v mnohém vychází. Až budete projíždět českou krajinou, jsou to vlastně Listovy sloupy vysokého napětí, které rozvádějí životodárnou energii po celé zemi. Bylo asi zvykem nové moci trestat mimořádné osobnosti za jejich výjimečnost, zatímco ze světa si přinášely řády a ceny. A tak bud´me rádi, že v osvícenější době roku 1967 pan prof. Ing. Dr. h. c. Vladimír List, DrSc. mohl převzít Zlatou medaili Vysokého učení technického v Brně. Bohužel, musel se také dožít poněkud jiné normalizace, než jakou zaváděl on. Radomír Starý

FINANCE

4

Kdyby se Křižík spojil s Kolbenem?

Znovuuznání čtyři roky před smrtí

bích a každá jejich stránka je při hřbetu opatřena perforací, takže ji lze pohodlně vytrhnout a obrázek věnovat někomu na památku nebo jej samostatně vystavit. Protože Pražská teplárenská bude omalovánky využívat i při dalších aktivitách, jichž se účastní děti, a pro rozdávání v individuálních případech, byly vyrobeny ve dvou variantách. S barevnými předlohami pro starší děti a bez těchto předloh pro děti mladší, které si obrázky vybarvují raději podle svého. Výrobu a kompletaci dárkových balíčků od návrhů po distribuci do škol zajistil během letních prázdnin Obchodní úsek. (red)

4

Vladimír List se však stal mužem, který pomohl Brnu pozvednout se z provinčního na ve světě známé město. V roce 1908, kdy byl jmenován profesorem, se narodil i jeho syn Jan, a nový domov byl tak „zpečetěn“. Rok po svém nástupu založil Ústav konstruktivní elektrotechniky, budoval laboratoře a studovny, psal skripta a samozřejmě jako talentovaný pedagog a zkušený inženýr vychovával nové odborníky. V roce 1910 se zasloužil o vydávání časopisu Elektrotechnický obzor a poprvé se na technice stal děkanem strojního a elektrotechnického inženýrství. Celou vysokou školu o sedm let později řídil jako rektor. Vladimír List byl příkladem osobnosti, která dokáže účelně zhodnotit všechny své zkušenosti. Možná i starší projekt elektrické dráhy jej dovedl k myšlence elektrifikace železnic a k zavedení studia zcela nového oboru elektrické dopravy, stejně tak jako práce na Křižíkových elektrárnách byly základem pro projekt brněnské teplárny realizované v roce 1930. Novátor List byl velkým propagátorem využití odpadního tepla a jeho technologicky i zabezpečeními supermoderní teplárna se stala vzorem pro další provozy stavěné i po druhé světové válce.

Finanční dary obdržely školy na Ortenově náměstí a v ulici Tusarova, tedy v oblasti dolních Holešovic, kde probíhá rekonstrukce distribuční soustavy a náhrada parních rozvodů horkovodními. Šeky na uvedenou částku předal vedení obou škol obchodní ředitel Pražské teplárenské Ing. Tomáš Sluka. Dalších více než 4000 žáků v 74 školách po celé Praze, do nichž Pražská teplárenská dodává teplo, obdrželo dárkové balíčky s omalovánkami, pastelkami a ořezávátkem ve tvaru berušky. Omalovánky jsou zaměřeny na téma vytápění lidských obydlí v různých historických obdo-

9

Je už smutným zvykem, že hrdinové našeho seriálu v dětství obvykle prošli nějakým traumatem a v případě pětiletého Vladimíra to bylo úmrtí matky. Otec se brzy oženil s její starší sestrou a společně se jim podařilo vytvořit dobré rodinné prostředí. V profesi poštovního úředníka dosáhl významného postavení se solidním příjmem, a tak svým dětem mohl nabídnout kvalitní a kultivovaný rozvoj. Vladimíra zajímaly exaktní i humanitní vědy a v budoucnu je vždy dokázal velmi užitečně skloubit. Jako chlapec prováděl různé pokusy, a dokonce prý rád pozoroval činnost pivovarských řemeslníků. Po maturitě na Akademickém gymnáziu v Praze nicméně v roce 1895 nastoupil na studia práv, protože ho zajímala i sociologie. Úroveň výuky pro něj však byla zklamáním a velice brzy – s nesouhlasem rodičů – přešel na c. k. Českou vysokou školu technickou (dnes ČVUT), kde se zpočátku věnoval strojírenství. Jak už to naštěstí bývá, kvalitního žáka inspiruje dobrý učitel, a tak se záhy pod vlivem přednášek profesora Karla Domalípa, zakladatele katedry elektrotechniky, zaměřil právě na tento obor. Po úspěšném završení studia si mladý inženýr List „odkroutil“ vojnu a v letech 1900 až 1901 své znalosti rozšířil na institutu v Belgii, kde získal i výborné pedagogické zkušenosti.

Pražská teplárenská věnovala na začátku letošního školního roku dvakrát po dvaceti tisících Kč na nákup školních pomůcek pro žáky prvních ročníků.

7

Listovo Brno

Dvacet tisíc pro prvňáčky

8

* 4. června 1877, Praha, Rakousko-Uhersko ✝ 27. června 1971, Brno, Československo

5

Vladimír List

Málem právníkem

Historie nezná žádná kdyby, ale dá se předpokládat, že v případě spojení elektrotechnických společností Kolbena a Křižíka by se Vladimír List nestal jedním z nejvýznamnějších občanů Brna, ale zůstal by v Praze. Ale po pořádku. Po návratu domů se sotva pětadvacetiletý inženýr stal šéfkonstruktérem v Křižíkových podnicích. Společně realizovali první významná díla české elektroenergetiky, ale také v těch časech jedinečnou elektrickou dráhu vedoucí z Tábora do Bechyně s na světě unikátním napětím 1400 V. Když se úspěšný a zajištěný Vladimír v roce 1904 oženil, byla už téměř pět let v provozu první elektrárna na výrobu střídavého proudu v Holešovicích a její tvůrce Emil Kolben získával další zakázky. Vladimír List jistě dobře věděl, že stejnosměrný proud se pro energetiku nehodí, a tak když jeho zaměstnavatel v roce 1907 odmítl Kolbenovu nabídku na spojení, mohl se určitě s úspěchem ucházet o špičkový post u Kolbena. Možná s ohledem na svůj charakter a s úctou ke Křižíkovi to neudělal, a místo toho ve svých třiceti letech přijal profesorskou pozici na brněnské technice. Jen spekulujme, kým by se asi stal, kdyby se Křižík s Kolbenem spojili. Lze si představit gigantickou společnost s názvem KLK namísto ČKD?

Bolestná zpráva

1

Pánové Křižík a Kolben sehráli v příběhu Listova života své role. Stejně jako oni propadl elektřině, jen se na rozdíl od nich nestal podnikatelem. Naší zemi však jako skutečný hospodář ušetřil obrovské finanční prostředky zavedením jednotného napětí v rozvodné síti i v zásuvkách. Byl propagátorem novátorského projektu vybudování celostátní elektroenergetické sítě s páteří vysokonapět´ového vedení. Po první světové válce díky němu jako hlavnímu iniciátoru a jednomu z autorů byl přijat československý elektrizační zákon, který platil až do roku 1948. A také v tomto roce mu už několik dnů po únorových událostech akční výbor KSČ dopisem zakázal působení na vysoké škole a následně v říjnu byl penzionován. Přitom to byl právě profesor List, kdo vždy zdůrazňoval, že technika a její výdobytky jsou majetkem všech a musí vést ke všeobecnému blahu.

www.ptas.cz

3 5

Vydává: Pražská teplárenská a. s., Partyzánská 1/7 170 00 Praha 7, tel.: 266 751 111, IČ: 45273600 Výkonný redaktor: Pavel Černý Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E12558 Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p. Odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6399/98 ze dne 19. 5. 1998 Vyrábí: Gordica Communication, s. r. o., tel.: 603 106 639, e-mail: info@gordica.cz Grafika a repro: Václav Hraba (atelier-hraba@volny.cz) Tisk: Helma

Zpravodaj  

Zpravodaj, Pražská teplárenská, a.s.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you