Page 1

1 / březen 2013

Plány na rok 2013 Loni se Ředitelství silnic a dálnic podařilo zprovoznit více než padesát kilometrů nových silnic, rychlostních komunikací a dálnic. Podobná bilance je naplánována také v  letošním roce, kdy budou zprovozněny především dlouhé úseky na rychlostní silnici R7 mezi Vysočany a  Novými Spořicemi a  na dálnici D3 mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí. Ředitelství silnic a  dálnic plánuje v  letošním roce zahájit také výstavbu některých důležitých úseků na dálnicích a  rychlostních silnicích, k  jejichž spolufinancování bude využito Operačního programu Doprava.

Oproti předešlým rokům počítá rozpočet ŘSD navíc s částkou 3,5 miliardy korun na projektovou přípravu staveb a výkupy pozemků. To je zhruba dvojnásobek obvyklé částky. Letos tak mohou začít projektové přípravy na výstavbu rychlostní silnice R3 na jihu Čech a  rychlostní silnice R11 u hranic s Polskem. Část z celé sumy by měla směřovat také na rozvoj silniční infrastruktury v Jihomoravském kraji, kde se za poslední roky investovalo především do městského okruhu v brněnské části Žabovřesky. Velká část projektů, na které budou peníze směřovat, již prošla výběrovým řízením.

2

Srozumitelné cedule Česká republika v rámci harmonizace dopravních značení s ostatními evropskými státy postupně instaluje nové portály s  proměnnými informacemi, které jsou jasně srozumitelné pro řidiče všech národností. Na místech stávajících portálů, které nedisponují pokročilými technologiemi, dochází k  softwarové úpravě. I  na těchto portálech se s  určitým grafickým omezením začnou objevovat mezinárodní symboly.

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo instalace druhé generace zobrazování na informačních portálech v rámci evropského projektu EasyWay. Ten má za cíl zavést inteligentní dopravní systémy (ITS) v  rámci Evropy, a  to zejména v  koridorech transevropské silniční sítě (TEN-T) v  členských státech EU. Na realizaci programu EasyWay se podílí ministerstva dopravy a správci silniční sítě vybraných států EU spolu s  přidruženými partnery z řad veřejných a soukromých subjektů.

3

Doprava v mobilu Na konci ledna ŘSD spustilo novou službu, která řidičům zpřístupňuje dopravní informace z českých dálnic na tzv. chytrých mobilních telefonech. Řidiči prostřednictvím této aplikace naleznou ve svých smartphonech informace o dopravní a meteorologické situaci. Nová služba řidičům umožňuje lepší orientaci v dopravě. Aplikace pro mobilní telefony využívá data z Národního dopravního informačního centra (NDIC). Data se odsud standardně přesouvají na portál dopravniinfo.cz. „A nově se tedy stejným způso-

bem data z NDIC využívají i  pro prohlížeče dostupné na běžných mobilních telefonech,“ upřesňuje generální ředitel ŘSD David Čermák. Mobilní aplikace pomůže řidičům vyhnout se dopravním komplikacím – tak, aby řidiči měli možnost vyhodnotit situaci a  případně zvolit jinou trasu cesty ke svému cíli. „Dopravní situaci na této aplikaci vyhodnocujeme v reálném čase a na konkrétní trase. Informace se tak automaticky přesouvají na internetovou i mobilní aplikaci,“ říká David Čermák a  současně vyzývá, aby si řidiči vždy před cestou ověřili průjezdnost trasy, kterou se chystají absolvovat.

3


2

Plány na rok 2013: stavět se bude s omezenými prostředky Ve výhledu staveb, s jejichž zahájením Ředitelství silnic a dálnic počítá v roce 2013, je nejvýznamnější více než 14 kilometrů dlouhý dálniční úsek mezi Přerovem a  Lipníkem nad Bečvou. Na budoucím staveništi již byl zahájen archeologický průzkum a nyní probíhá zadávací řízení. Stavba D1 0137 Přerov–Lipník nad Bečvou je jednou ze souboru staveb v úseku Vyškov–Hulín–Přerov–Lipník nad Bečvou. Z uvedeného úseku zbývá dokončit kromě předmětné stavby 0137 ještě úsek dálnice D1 od Říkovic do Přerova (stavba 0136 je v přípravě). Stavba 0137 se ve svém konci napojuje na stavbu D1 Lipník–Bělotín (v provozu od 11/2008) a dále pokračuje na Ostravu.

Zahajované stavby v roce 2013 • R4 Lety–Čimelice • R4 Skalka–křiž. II/118 • D3 0308C Veselí n. Lužnicí–Bošilec • D3 0309/III Borek–Úsilné • D1 0137 Přerov–Lipník • R49 4901 Hulín–Fryšták • D1 Mirošovice–Kývalka modernizace • I/37 MÚK Stéblová • I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice–I/17 • I/3 Čerčany MÚK Na Pyšelce • R6 MÚK Hostivice, pravá + levá větev • I/11 Ostrava Prodloužená Rudná

Pokračování na dálnici D3 Mezi priority výstavby silnic a dálnic dlouhodobě patří dálnice D3, která pokryje chybějící dopravní spojení Prahy s  Jižními Čechami po rychlostní komunikaci. Na dokončovaný dálniční úsek mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí naváže v letošním roce zahájení dvou staveb, a sice D3 0308C Veselí nad Lužnicí–Bošilec (délka 5125 metrů) a D3 0309/III Borek–Úsilné (délka 3160 metrů). Obě stavby patří do funkčního celku „C“ v úseku Veselí nad Lužnicí–Úsilné, který tak bude zkompletován.

Dočkají se i rychlostní silnice V letošním roce bude pokračovat zadávací řízení na stavbu středočeské části R4 mezi Skalkou a  křižovatkou II/118 (délka 4788 metrů), která je připravena k  realizaci. S  omezenými finančními prostředky bude zahájena také stavba jihočeské části R4 v úseku Lety–Čimelice (délka 2591 metrů), která je rovněž připravena k realizaci. Investice v řádu desítek milionů korun budou vynaloženy na znovuzahájení stavby rychlostní silnice R49 mezi Hulínem a Fryštákem (délka 17 300 metrů). Investiční činnost bude omezena na objekty, jejichž realizace urychlí další výstavbu. Částečně, ale přece... Ředitelství silnic a dálnic chce v tomto roce alespoň nastartovat výstavbu některých významných staveb na silnicích I. tříd. S omezenými finančními prostředky bude letos zahájena přeložka silnice I/11 v Ostravě, která naváže na stavbu I/11 Prodloužená Rudná. Ve stejném duchu bude zahájen obchvat Chrudimi v úseku Medlešice–silnice I/17. Úplné výstavby by se mělo dočkat několik mimoúrovňových křižovatek, a  sice MÚK Stéblová na silnici I/37 u Pardubic, MÚK Na Pyšelce v Čerčanech (silnice I/3) a dostavba větví MÚK Hostivice na rychlostní silnici R6 u Prahy.

Změna na Závodě Praha Po odchodu Jiřího Mayera z čela Závodu Praha byl do funkce ředitele závodu jmenován dosavadní vedoucí úseku výstavby dálnic Jan Kroupa. V  tom, jak závod řídit, má jasno. Naváže na práci svého předchůdce a dotáhne složení nového projektového týmu.

Ing. Jan Kroupa • Narodil se: 5. 2. 1979 v Novém Městě na Moravě • Vystudoval: ČVUT – fakulta stavební, Konstrukce a dopravní stavby • Dosavadní kariéra: Na ŘSD ČR nastoupil v době svého studia v roce 2004 a od té doby zajišťuje přípravu a realizaci staveb ŘSD ČR, Závodu Praha

Se Závodem Praha jste dlouhodobě spjatý a znáte veškerou problematiku. Přesto, co budete muset hlavně řešit? Závod Praha zajišťuje řadu velkých projektů, které jsou zásadní nejenom v  lokálním měřítku, tedy krajském, ale i  celorepublikovém. Jednoznačně nejznámějším a v současné době i nejvýznamnějším projektem je pro nás příprava a následné zajištění realizace modernizace dálnice D1, na čemž úzce spolupracujeme se špičkovými odborníky generálního ředitelství ŘSD. Neméně známý, bohužel především skrze soudní spory, je i  projekt dostavby dálnice D8 přes České Středohoří, kde se nám však podařilo loni v  prosinci vyhrát zásadní soudní spor o platnosti stavebního povolení a věříme, že v roce 2013 se již budeme moci plně soustředit pouze na realizaci stavby. Co vás čeká v letošním roce? Rok 2013 pro nás bude klíčový i z pohledu zajištění finančního krytí na dalších stavbách. Chtěli bychom zahájit dostavbu úseku na dálnici D11 z  Prahy do Hradce Králové a  maximálně posunout investiční přípravu staveb D11 od Hradce Králové po Jaroměř. Velké úsilí budeme věnovat i  přípravě staveb Pražského okruhu, kde jsme

však ovlivněni absencí územně plánovací dokumentace Hlavního města Prahy. Přesto chystáme doplnění žádosti o územní rozhodnutí stavby 511 Běchovice–dálnice D1 a  opravu stavby 510 Satalice–Běchovice. Z  dalších významných projektů bych uvedl přípravu středočeské části dálnice D3 a  přeložky rychlostní silnice R12. Na rychlostních silnicích a  na silnicích I. tříd dále řešíme desítky staveb, které přispějí jak k  propustnosti dopravy, tak k větší bezpečnosti provozu. Provedete v dohledné době nějaké organizační změny? Domnívám se, že Závod Praha byl dlouhodobě velice dobře veden, a  proto i  organizační změny, které plánujeme, jsou zaměřeny především na nové projekty, které se nově dostávají do realizace nebo které dostaly nový impuls například v  podobě vydání stanoviska EIA, jako je tomu u dálnice D3. Nejzásadnější změnou tak bude vytvoření projektového týmu dálnice D1 a D3, který na Závodě Praha zastřeší realizaci modernizace D1 a zároveň veškeré stavby dálnice D3 v  působnosti našeho závodu. Co byste si do budoucna z profesního hlediska přál? Snem asi každého ředitele závodu či správy je mít více prostředků jak na samotné financování staveb, tak také na platy zaměstnanců. Nemyslím tím nyní stálou složku platu, ale finanční odměny, kterými by mohlo vedení závodu či správy variabilně každý měsíc odměňovat ty, kteří si to svou prací zaslouží. Když by nešlo o peníze, tak alespoň jednodušší legislativu.


Srozumitelné cedule: dočkají se všechny informační portály Rychleji a srozumitelněji První portály s  proměnnými informacemi (VMS – Variable Message Sign) druhé generace, které jsou schopné plně zobrazovat mezinárodní znaky, byly zpuštěny v květnu loňského roku na Pražském okruhu a na přilehlých úsecích dálnice D1. Tato nová technologie řidičům v  reálném čase zobrazuje dopravní informace na trase před nimi, a  to v  dostatečném předstihu. V  polovině roku 2012 byly v  rámci projektu EasyWay upraveny na druhou generaci ještě tři stávající portály VMS první generace, a  sice na rychlostních silnicích R4, R6 a  R7. „Nově tak můžeme díky logickým a mezinárodně srozumitelným symbolům zobrazit informaci řidiči rychleji a  srozumitelněji. Například místo nápisu „dálnice uzavřena“ je nyní použita i pro řidiče ze zahraničí srozumitelná šipka se zákazem vjezdu,“ vysvětluje výhody druhé generace informačních portálů ředitel provozního úseku ŘSD Jiří Veigert. Dva portály VMS druhé generace jsou také na nově otevřeném úseku dálnice D8 mezi Lovo-

Doprava v mobilu Způsob prevence, kterou je včasné ověření si trasy před jízdou, významně pomůže k plynulosti dopravy i větší bezpečnosti na českých dálnicích a časem i na silnicích prvních tříd. „Aktuálně jsou prostřednictvím mobilních aplikací dostupná data z českých dálnic. Záměrem ŘSD ale je postupné doplňování informací i z dalších kategorií českých silnic,“ dodává David Čermák. Nejrychlejší informace Aplikace slouží pro zobrazení dopravních informací z  dálnic České republiky na mobilních telefonech. Spouští se ve webovém prohlížeči na adrese http://m.dopravniinfo.cz. Aplikace poskytuje záběry z  dopravních kamer, automaticky aktualizuje informace o dopravní či meteorologické situaci a nejrychleji tak řidiče informuje o  všech dopravních komplikacích. Aktualizace dat probíhá každou minutu, aktualizovány jsou dopravní informace, stupně provozu, kamery i čas dojezdu. Využití GPS přijímače Aplikace umí spolupracovat také s GPS přijímačem. Tato spolupráce se vybere v rozklikávacím poli v hlavním menu na první straně této služby. Poté se automaticky určí přímá lokalizace na dálnici a nejbližší možný nájezd na vybrané trase pro přehled a  schéma. Při pohybu po trase se postupně ukazují už jen informace ze zbývající části trasy, a to jak v přehledu, tak i ve schématu. Služba funguje zcela zdarma, bez nutnosti registrace a  instalace. Použití není omezeno typem zařízení, ale typem používaného internetového prohlížeče. Prohlížeče, na kterých aplikace funguje, jsou následující: Internet Explorer Mobile 9+, Android Browser (WebKit), Safari 5+, Google Chrome 18+, Opera Mobile 12+.

sicemi a Bílinkou, zatím ale nejsou v  provozu. Jeden portál je i  na posledním úseku dálnice D1 před hranicí s  Polskem. „Obecně platí, že všechny nově budované portály s  proměnnými informacemi již budou druhé generace,“ podotýká Jiří Veigert. Postupná úprava na všech portálech Na dálnicích a  rychlostních silnicích v  Česku je nyní přesně sto trasových a  dvanáct tunelových portálů s proměnnými informacemi, z toho je patnáct druhé generace, ostatní jsou tzv. první generace. I na těchto starších portálech lze zobrazovat symboly druhé generace, ovšem s určitým omezením. „Zejména se jedná o  grafické možnosti. Samostatné piktogramy v  poli proměnné dopravní značky jsou menší, množina zobrazovaných znaků je částečně redukována. Nutnou podmínkou zobrazování těchto nových znaků a  symbolů na starých portálech je úprava jejich řídicích jednotek na tzv. 1,5. generaci. K  tomu bude docházet postupně,“ říká Jiří Veigert.

Životní jubilea Vážené kolegyně, vážení kolegové, v druhém čtvrtletí roku 2013 budou mít významné jubileum tito naši zaměstnanci: DUBEN Smítková Jitka Kubínová Michaela Zemčák Jaromír Šperl Josef Zajíc Petr Dvořák Dalibor, RNDr. Fryč Bohumil, Bc. Májíčková Hana Kovář Miroslav Dvořák Vlastimil Fremr Richard Věchtová Blažena, Ing. Nosková Eva, Mgr. Hellová Hana, Bc. Gallová Jana Černochová Markéta, Ing. Smítka Zdeněk Hořejší Antonín Bartoloměj Milan, Mgr., MSc., MBA Michlová Lenka Korčáková Marie Honzejková Vladimíra Chatinyan Lusine Růžičková Anna Valenta Roman Brůček Vít Fidra Pavel Hausenblas Jiří Záškoda Jaroslav

31345 60082 31668 31704 32832 30797 33899 34019 33603 31308 90459 40868 33097 33456 63069 33987 31379 32991 33994 32321 60272 60799 34212 32174 31315 31920 32860 61817 30531

květen Baslová Yveta Kolocová Sabina, Mgr. Karel Jiří Vavrečka Jiří, Ing. Teturová Eva Caudr Michal, Ing. Zezula Roman Houdek Miroslav Vršan Šimon Vančurová Helena, Ing. Vondroušová Jana, Ing. Štáfková Romana Kasper Ondřej Trojan Jaromil

62003 32823 33746 34109 31303 42183 33277 33898 31709 33984 60793 33476 32773 32807

Večeřová Jana Bezděk Lubomír, Ing. Sojka Martin Ivan Vladimír Čihák Josef Gruber Bohuslav, Ing. Kratochvíl Lubomír Pohludka Miroslav Rozsypal Karel Burianová Marcela, Ing. Bromová Monika Mikš Bohuslav Fichtner Milan, JUDr. Prchal Josef

62068 63078 34050 33707 33129 31663 33473 33737 33499 61822 62281 33123 60312 17554

červen Škoda Karel Votruba Milan Autratová Miroslava Neuvirtová Lenka Hajduček Jiří Matoušková Hana Syrůček Josef Hekele Miroslav, Ing. Veleba Luboš, Ing. Bejšovec Luboš Lešová Radka, Ing. Otruba Radek Ebr Václav Birnbaumová Marie, Ing. Kletečka Michal Sedlák David Chrastilová Renáta Volný Ladislav, Ing. Večerka Radek Soukup Miroslav, Ing. Gála Miroslav Zahradník Milan Vašenda Václav, Bc. Patloka Michal Fučík František Princ Karel, Ing. Lacina Jan, Ing. Naď Lubomír, JUDr. Nestrašil Václav, Ing.

31195 30965 33270 40904 33526 62549 32976 32408 32364 34059 33684 61316 32519 2020 33574 32210 32813 40853 33450 40930 7507 25519 33804 32703 32082 34009 42028 33908 32691

Všem jubilantům přejeme mnoho štěstí, zdraví, lásky a osobní i pracovní pohody do dalších let.

3


Modernizace D1 začíná Zahájení modernizace prvních dvou úseků nejstarší části dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou je otázkou několika týdnů. Vládní výběrová komise k  modernizaci dálnice D1 předložila 12. února 2013 výsledek hodnocení výběrových řízení k úsekům 14 a 21. Pokud se ve stanovené lhůtě někdo z ostatních účastníků výběrového řízení na zhotovitele neodvolá, přípravné stavební práce začnou ještě v březnu.

Rozdělení na stavební úseky • úsek 01, most Šmejkalka • úsek 02, Mirošovice–Hvězdonice • úsek 03, Hvězdonice–Ostředek • úsek 04, Ostředek–Šternov • úsek 05, Šternov–Psáře • úsek 06, Psáře–Soutice • úsek 07, Soutice–Loket • úsek 09, Loket–Hořice • úsek 10, Hořice–Koberovice • úsek 11, Koberovice–Humpolec • úsek 12, Humpolec–Větrný Jeníkov • úsek 14, Větrný Jeníkov–Jihlava • úsek 15, Jihlava–Velký Beranov • úsek 16, Velký Beranov–Měřín • úsek 18, Měřín–V. Meziříčí-západ • úsek 19, V. Mez.-záp.–V. Mez.-vých. • úsek 20, V. Meziříčí-východ–Lhotka • úsek 21, Lhotka–Velká Bíteš • úsek 22, Velká Bíteš–Devět křížů • úsek 23, Devět křížů–Ostrovačice • úsek 25, Ostrovačice–Kývalka

Modernizace úseku Mirošovice–Kývalka je rozdělena na 20 dílčích mezikřižovatkových úseků. Součástí stavebního úseku je vždy s ohledem na omezení provozu jedna mimoúrovňová křižovatka. Samostatným úsekem je modernizace mostu Šmejkalka. V  tuto chvíli je připraveno k  modernizaci pět úseků. Jedná se o úseky 05, 09, 14, 21, 22. U  posledních dvou úseků, které na sebe navazují, se předpokládá realizovat nejdříve úsek 21, po dokončení bude modernizován následující úsek 22. Nejnižší cena a nejdelší záruka Na stavební úseky číslo 14 a 21, jež by měly být zahájeny jako první, jsou již vybráni zhotovitelé. Hlavním kritériem při posuzování nabídek byla cena a délka záruky. „Délka záruky byla stanovena v  intervalu 5 až 10 let. V  nabídkách však všichni účastníci výběrového řízení uvedli horní hranici tohoto intervalu. Nejnižší cenovou nabídku na úsek 14 podalo Sdružení CPI pro D1 (COLAS CZ a.s., PORR a.s.) Jejich nabídka činila přibližně 69 % předpokládané ceny. Na úsek 21 podalo nejnižší cenovou nabídku Sdružení D1 Lhotka–Velká Bíteš

(OHL ŽS a.s., Alpine Bau CZ s.r.o.). Nabídka činila 62 % předpokládané ceny,“ říká koordinátor přípravy modernizace dálnice D1 Radek Mátl. Na úseku 22 byla jako nejvýhodnější vyhodnocena cenová nabídka Sdružení D1 Velká Bíteš–Devět křížů (OHL ŽS a.s., ALPINE Bau CZ s.r.o.), která dosahuje 57 % předpokládané ceny. Na zbývající dva úseky 5 a 9 stále probíhá výběrové řízení, jelikož si vládní hodnoticí komise vyžádala podrobné vysvětlení nabídek. „Doporučení komise by mělo být známo nejpozději na přelomu února a března. Bohužel zde je poměrně velké riziko odvolání se některých účastníků výběrového řízení. Tím by samozřejmě došlo k  posunutí termínů zahájení modernizace obou úseků. I tak ale věřím, že stavět se i zde začne ještě letos na jaře,“ uvedl Radek Mátl. 320 kilometrů do roku 2019 První etapa modernizace by měla skončit na podzim příštího roku (termín zprovoznění je srpen 2014). Výrazná dopravní omezení ale budou trvat kratší dobu. Od prosince do února bude probíhat zimní technologická přestávka. Ještě v  letošním roce se předpokládá vypsání veřejné soutěže na zhotovitele dalších úseků. Navazující etapa modernizace by pak měla být zahájena již v  příštím roce. S  dokončením zbývajících úseků se počítá v  roce 2019, čímž bude modernizován celý úsek dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou. To znamená asi 320 kilometrů v obou směrech. K hrazení nákladů na modernizaci D1 bude zažádáno z  prostředků Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Doprava. Více na www.novad1.cz.

Soutěž Gratulujeme výhercům z minulé soutěže, kteří správně odpověděli a  vyhráli poukaz na libovolný nákup v hodnotě 500 Kč v hobby marketech. Ve čtvrtém vydání Zpravodaje roku 2012 soutěžilo celkem 44 soutěžících, z nichž 42 odpovědělo správně. Správné odpovědi byly: 1a), 2c), 3a, b, c). Vylosovanými výherci poukázek se stali: Ing. Martin Čulík, Správa Liberec František Krůta, Závod Praha Ing. Sylva Černá, Závod Brno V tomto vydání se se opět hraje o poukaz v hodnotě 500 Kč na nákup v hobby marketech.

1. Kolik informačních portálů druhé generace je na českých rychlostních silnicích a dálnicích? a) 10  b) 15  c) 20 2. Na kolik dílčích úseků je rozdělena modernizace dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou? a) 20  b) 25  c) 30 3. Kdy ŘSD spustilo novou službu, která řidičům zpřístupňuje dopravní informace v mobilech? a) 11/2012  b) 12/2012  c) 01/2013 Inspirace a správné odpovědi hledejte v  tomto čísle Zpravodaje. Své odpovědi nám posílejte do 15. 6. 2013 na adresu: soutez@rsd.cz s  předmětem „Soutěž“. Soutěže se mohou zúčastnit pouze zaměstnanci ŘSD. Žádáme proto soutěžící, aby nám zasílali odpovědi na otázky ze svých služebních e-mailů.

zpravodaj ŘSD číslo

1 / březen 2013

vydává / Ředitelství silnic a dálnic ČR / Čerčanská 12 / CZ-140 00  Praha 4 telefony / 241 084 516 / 241 084 313 e-mail / posta@rsd.cz

www.rsd.cz

Zpravodaj ŘSD  

Zpravodaj ŘSD, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Advertisement