Page 1


Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Ing. Pavel Linzer, MBA

V minulých letech jsme mohli sledovat dynamický růst celého koncernu Energie AG včetně aktivit v oblasti vodohospodářství. Úspěšné zvládnutí takové strategie růstu s sebou vždy nese potřebu efektivní a vhodné organizace skupiny, ale také důsledné uplatňování důrazu na zlepšování kvality a efektivity každodenního provozu. Z koncernu se v posledních letech stal významný středoevropský hráč v energetice, vodárenství a odpadovém hospodářství, který se etabloval na řadě nových evropských trhů. Reakcí na dynamický vývoj celého koncernu Energie AG je nová organizační struktura realizovaná k 1. říjnu 2006, která zejména umožňuje jednotlivým obchodním celkům rozsáhlou autonomii a flexibilitu při působení na trhu a to při zachování štíhlé holdingové struktury. Nová organizace tak znamená pro Energie AG zejména připravenost pro budoucnost. Jedním ze strategických pilířů nové struktury se stala holdingová společnost Energie AG Wasser. Tento nový holding se tak stal platformou pro další posílení a rozvoj aktivit koncernu v oblasti vodárenství na současných i plánovaných trzích Evropy. V této souvislosti je vhodné zmínit i založení společnosti Energie AG Vodohospodářství Slovakia, která se stala prostřednictvím bratislavské kanceláře základnou pro dosažení rozvojových cílů na Slovensku. Podnikatelské prostředí našich společností přináší často nepříjemné změny a nečekané události, se kterými je nutno se vyrovnat. Dopady nových legislativních norem, zejména nového zákoníku práce, znamenají dodatečné náklady pro naše společnosti a tím si vynucují zvýšené úsilí o kompenzaci jejich dopadů novými opatřeními a přístupy v organizaci provozu. Schopnost našich vodohospodářů vyrovnat se s dopady přírodních pohrom je již takřka legendární, nedávná vichřice je toho jen dalším důkazem. Stálým úkolem našich společností vůči komunálním partnerům je optimalizace investic do výstavby a modernizace vodohospodářských zařízení, užitých technologií, provozních nákladů a potřeb dalšího rozvoje obcí. Řada příkladů v tomto vydání to dokládá.

Obsah ENERGIE AG BOHEMIA .... VAK JČ ............................ VAK BEROUN .................. VODOS KOLÍN.................. VS CHRUDIM ................... MTH KOLÍN ..................... AVE CZ ............................

2 www.energieag.cz

str. str. str. str. str. str. str.

2-3 4-6 7-9 10 11-12 13 14-15

Důležitou událostí, kterou chci dále zmínit, je převzetí společnosti RTU Kanal- und Leitungsservice GmbH společností WDL na konci roku 2006. RTU je jedním z předních poskytovatelů specializovaných služeb v oblasti kanalizací. Tento krok je pro WDL nejen ideálním doplněním palety služeb, ale nabízí expanzi mimo hranice Horního Rakouska. Vzhledem k tomu, že oblast kanalizačních služeb má v Rakousku silný růstový potenciál, zareagovaly společnosti koncernu, WDL a AVE, provázáním svých činností v této oblasti a zřízením společného střediska, ze kterého budou tyto služby řízeny. Jsem přesvědčen, že byly vytvořeny nutné podmínky pro to, aby byl náš další rozvoj nejen dynamický, ale také podpořen špičkovou kvalitou služeb, a naše společnosti se svými zákazníky mohly dále těžit ze spolupráce v rámci koncernu. Ing. Pavel Linzer, MBA jednatel Energie AG Bohemia s.r.o.


Rakouská Energie AG expanduje na Slovensko Rakouský infrastrukturní koncern Energie AG, který má v České republice už šest důležitých dceřiných společností, expanduje i na Slovensko. V Bratislavě založil na začátku roku 2007 nové společnosti Energie AG Vodohospodárstvo Slovakia a AVE Slovakia a snahou je, dostat se mezi nejlepší tři firmy hospodařící u našich východních sousedů na trhu s vodou a odpady. To jsou jedny z hlavních segmentů rozsáhlého koncernu Energie AG, který patří mezi 50 nejlepších rakouských firem a kromě Čech a Rakouska podniká také v Maďarsku, na Ukrajině i v Rumunsku. Koncern chce podobně jako v České republice a v Rakousku nabídnout prostřednictvím společnosti Energie AG Vodohospodárstvo Slovakia širokou paletu služeb také v oblasti hospodaření s vodou obcím a městům na Slovensku. „Naším cílem jsou dlouhodobá, individuální partnerství prostřednictvím oboustranně výhodných modelů spolupráce veřejnoprávního a soukromého sektoru. Chceme přinést co nejvíce praktického užitku zákazníkům z našich služeb,” prohlásil jednatel Energie AG Vodohospodárstvo Slovakia Ing. Pavel Linzer, MBA. Předpokladem pro úspěch na trhu je podle něho schopnost koncernu vnímat místní specifika, nabídnout objektivní přínosy spolupráce pro partnery i velká finanční a investiční síla koncernu. Expanze koncernu na Slovensko je významným signálem do budoucnosti i podle vedoucího oddělení marketingu a komunikace ENERGIE AG BOHEMIA Mgr. Radka Bílého. „Ukazuje se, že koncern prosperuje, a to nejen kvůli tomu, že v obratu překročil miliardu eur. Rozšiřování aktivit v oblasti vody do dalších zemí Evropské unie je logickým krokem, zajišťujícím, že tento segment bude i nadále v rámci koncernu Energie AG patřit k jednomu z nejrychleji rostoucích,” je přesvědčený Bílý.

30. 5. 2007 - DEN INFRASTRUKTURY 2007 Úspěšný Den infrastruktury 2006, který pořádala ENERGIE AG BOHEMIA v Českých Budějovicích 5. a 6. 10. 2006 na téma „Zásobování pitnou vodou vodárenskými soustavami – efektivně – bezpečně v krizových situacích” přilákal na 150 expertů z České republiky a Rakouska. V přednáškách hornorakouského a jihočeského svazu obcí byla zdůrazněna výhodnost PPP-modelů ve vodárenství. Zástupci českého Ministerstva zemědělství a rakouského Ministerstva životního prostředí osvětlili evropskou perspektivu. Aktuální situace a problematika regionálních a region přesahujících zásobitelů pitnou vodou byly popsány prostřednictvím JVS, Vodárenského svazu Mühlviertel a společnosti WDL GmbH. Na tento ročník Dne infrastruktury bude navazovat Den infrastruktury 2007, který se bude konat v rámci výstavy VOD-KA 2007 v Brně v pavilonu A3, v konferenčním sále Morava dne 30. 5. 2007 na téma „aktuální výzvy – moderní technologie – inovativní řešení ve vodárenství”. Podrobné informace o programu a přednáškách včetně zajištění dopravy do Brna naleznete na www.energieag.cz

3 www.energieag.sk


Nová Včelnice vybudovala ČOV Obec Nová Včelnice spolu s akciovou společností Vodovody a kanalizace Jižní Čechy otevřela na konci minulého roku novou čistírnu odpadních vod, která svou kapacitou pokrývá celou obec a má už za sebou první měsíce zkušebního provozu. „Zastaralá čistírna svoji nedostačující kapacitou pokrývala pouze část obce, proto bylo nutné přikročit ke stavbě čistírny, která kapacitně pokryje nejen celou obec, ale v budoucnu umožní případné napojení i sousedních obcí Žďár a Nekrasín. Společně se stavbou čistírny proběhla výstavba dvou přečerpávacích stanic a kanalizačního sběrače v celkové délce 3,4 km,” uvedl Vladimír Polánka z marketingového oddělení společnosti VAK Jižní Čechy. Stavba čistírny včetně technologického vybavení a vybudování kanalizace trvaly 15 měsíců a stály přibližně 55 milionů korun. Výstavba byla ze 75 procent financována formou dotace z unijního Operačního programu Infrastruktura a 10 procent dotací ze Státního fondu životního prostředí. Zbývající část nákladů financovala obec z vlastních prostředků. Celkové náklady, přibližně 55 milionů korun, řadí výstavbu kanalizace a čistírny k největším počinům obce v její novodobé historii. Zkušební provoz čistírny by měl být ukončen k 31. 8. 2007.

Vliv ZP na zvýšení nákladů na provozování Od 1. 1. 2007 platí novela Zákoníku práce (zák. 262/06 Sb.). Novela v zásadě zlepšuje podmínky zaměstnanců, zejména stanovením a úpravou příplatků, posílením úlohy kolektivní smlouvy, zavedením konta pracovní doby, apod. Novela dále upravuje vztahy mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi, specifikuje odměny za pracovní pohotovost a cestovní náhrady. Těmito úpravami však zároveň zvyšuje nároky na mzdové prostředky zaměstnavatele. I přes prováděná úsporná a racionalizační opatření bude v širší míře docházet k navýšení nákladů na pohotovostní služby, práci v sobotu a v neděli, práci ve směnných provozech (obsluha ČOV a ÚV), příplatky za práci v noci a příplatky za přesčasy při opravách poruch. U některých položek došlo k navýšení, některé vznikly nově (příplatky za práci v sobotu a v neděli). Tato přijatá legislativní úprava a následné zvýšení nákladů zaměstnavatele se v případě vodohospodářské společnosti může v budoucnu promítnout i do zvyšování cen vodného a stočného.

4 www.vakjc.cz


Hluboká zavedla dvousložkovou cenu vody Od začátku letošního roku zavedlo město Hluboká nad Vltavou dvousložkovou cenu vodného a stočného. Rozhodli o tom zastupitelé města, když hlavním důvodem je větší příliv peněz na investice do místní infrastruktury. Už předtím radní města jednali o dvousložkové ceně i se společností Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., která je provozovatelem vodovodních sítí na Hluboké. „Dvousložková cena je určitě trendem. Je spravedlivější, neboť platit musí i lidé, kteří jsou připojeni a vodu neodebírají, ale voda pro ně přitom musí být stále připravena,” nastínil jeden z důvodů, starosta města Tomáš Jirsa. Dále zmínil, že z plateb uživatelů vody, které budou větší než doposud, bude město hradit údržbu a provoz vodovodních a kanalizačních sítí. „Náklady na údržbu a provoz vodovodních a kanalizačních sítí každoročně překračují vybrané tržby za vodné a stočné, respektive nájemné z těchto sítí. Pouze letos máme v rozpočtu na opravy a budování přečerpávací stanice v Horní ulici přibližně milion korun, další milion musíme dát do rekonstrukce sítí v Municích. Do roku 2010 nás čeká rekonstrukce čistírny odpadních vod v Zámostí za celkem 36 milionů,” vypočítával plánované náklady Jirsa s tím, že vybrané peníze z dvousložkové ceny je v žádném případě nemohou uhradit. Přesto na ně podle něho alespoň malým podílem přispějí. „Cena vody je stále pod svými náklady, ale to tak je,” konstatoval Jirsa. Dvousložková cena vodného se skládá ze dvou částí a to z pevné, která je v podstatě poplatkem za připojení odběratele do sítě a pohyblivé, která je součinem odebraného množství vody a její ceny za kubík. Pevná paušální cena vody činí na Hluboké necelých 40 korun za měsíc, což je téměř na nejnižší úrovni v regionu a až dvakrát méně než ve velkých městech. Dvousložková forma je obdobou účtování, jaká se používá i u ostatních infrastrukturních komodit jako je například elektřina nebo plyn.

ČOV Bernartice využívá nejnovější technologie Vzhledem k opotřebení a používání zastaralé technologie přikročil v minulém roce provozovatel, akciová společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, k celkové rekonstrukci bernartické čistírny odpadních vod. ČOV Hydrovid 500, která je v trvalém provozu od roku 1989, je už od ledna po rekonstrukci v provozu a využívá novou technologii provzdušňování s automatickou regulací množství dodávaného vzduchu do aktivační nádrže (regulace dmychadel). „Rekonstrukce zastaralé čistírny vylepšila čisticí efekt zařízení, ale i podstatně snížila energetickou náročnost provozu. Díky kvalitnějšímu a efektivnějšímu čištění bude i nadále bez jakýchkoliv problémů zvládat zvyšující se množství vyprodukované odpadní vody a reaguje tak na budoucí rozvoj obce,” řekl Vladimír Polánka z marketingového oddělení společnosti VAK Jižní Čechy.

5 www.vakjc.cz


Vodohospodáři z VAKu JČ si poradili nejen s povodní, ale i s orkánem Běžný uživatel se však málokdy zamyslí nad tím, jak těžké je zajistit pitnou vodu pro vodohospodářské společnosti i při přírodních kalamitách. Nejen při povodních v roce 2002 měli vodohospodáři z Vodovodů a kanalizací Jižní Čechy takzvaně napilno. Dokázali zajistit dodávku pitné vody i při letošním lednovém orkánu. Vichřice, která zasáhla v noci na pátek 19. ledna celou republiku, se například vážněji neprojevila na dodávkách pitné vody na Třeboňsku a Českovelenicku. Vodohospodáři ze společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. si poradili i s výpadky elektřiny u úpraven vody a čerpacích stanic. Lidé měli pouze na některých místech nižší tlak v kohoutcích.

Ing. Olga Štíchová

„Nejhorší situace byla v Českých Velenicích, kde byly bez proudu úpravna vody i čerpací stanice u jezera v Halámkách. Vše jsme zažehnali včasným přistavením elektrocentrál. Přesto se mohlo stát, že v pátek večer byla část Velenic na malou chvíli bez vody. Jinak se bezproudí projevilo snížením tlaku ve vodovodní síti,” popisuje nejhorší letošní situaci Petr Kohout ze střediska Třeboň společnosti VAK Jižní Čechy. Poznamenal, že vážná situace byla kvůli výpadku proudu i u čerpací stanice Na Kopečku, která zásobuje pitnou vodou Třeboň, Břilice i Novosedly nad Nežárkou. „Okamžitě po výpadku proudu jsme na místě zprovoznili připravený záložní zdroj, kterým je dieselové čerpadlo. S tím museli naši zaměstnanci pracovat až do rána, protože se obsluhuje manuálně. Přerušení dodávek pitné vody do zmíněných míst se nám však podařilo zažehnat,” podotkl Kohout. Dodal, že pro podobné krizové situace má VAK Jižní Čechy připravené náhradní zdroje elektřiny, takže se zákazníci nemusejí obávat ani do budoucna, že by byli bez pitné vody. V Dačicích museli vodohospodáři při vichřici opravovat vodovodní řad. Daleko větší problémy měli vodohospodáři ze společnosti VAK JČ v Dačicích na Jindřichohradecku, kde z neznámých příčin praskl v době vichřice i hlavní vodovodní řad. „Ve tři hodiny ráno jsem se dozvěděl, že výrazně klesá hladina vody v hlavním vodojemu v Kadolci. Navíc úpravna vody ve Starém Městě pod Landštějnem byla bez dodávky el. proudu. Rychle jsme začali hledat poruchu, která byla na dálkovém potrubí,” konstatoval Ladislav Šedivec ze střediska Dačice společnosti VAK Jižní Čechy. Vodohospodáři opravovali řad i za vichřice a bez pitné vody se tak na dobu několika hodin ocitli pouze obyvatelé sídliště na Červeném Vrchu v Dačicích. „Dělali jsme vše, co bylo v našich silách a i přes vichřici a výpadky proudu, jsme dokázali s výjimkou Červeného vrchu na všech místech dodávky vody pro naše zákazníky udržet,” podotkl Šedivec. Doplnil, že vichřice odnesla střechu i z čistírny odpadních vod v Dačicích a způsobila tak statisícovou škodu. Ing. Olga Štíchová, provozní ředitelka VAKu JČ upozornila, že společnost je na obdobné situace připravená, ale rozmary počasí jsou někdy nepředvídatelné. „Je úspěchem, že jsme jak při povodních v minulých letech, tak i při letošním orkánu dokázali vždy správně zareagovat. Vděčíme za to i nasazení našich zaměstnanců, kteří reagují na krizové situace s ochotou a okamžitě,” dodala Štíchová.

6 www.vakjc.cz


Valná hromada akcionářů Dne 16. ledna 2007 se uskutečnila řádná valná hromada akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., která je členem skupiny ENERGIE AG WASSER. Valná hromada na svém jednání potvrdila v představenstvu stávajícího předsedu představenstva Ing. Petra Jirků a zvolila do představenstva zástupce majoritního akcionáře Ing. Mag. Dr. Andrease Neisse. Do dozorčí rady potvrdila pana Helmuta Grygarčíka, stávajícího předsedu dozorčí rady. Valná hromada schválila rozdělení zisku společnosti a výplatu dividend ve výši 12 Kč na jednu akcii.

Seminář ke Světovému dni vody 28. 3. 2007 Při příležitosti Světového dne vody připravila akciová společnost VAK Beroun odborný seminář určený pro zástupce měst a obcí. Stejně jako v minulých letech byly na programu zajímavé přednášky a odborné prezentace. Účastníci se seznámili s novinkami z oblasti vodoprávního řízení a plánem rozvoje vodního hospodářství Středočeského kraje.

VAK Beroun spolupracuje s VŠ Vedoucí pracovníci prezentují akciovou společnost na půdě vysokých škol. Působí jako konzultanti a oponenti při zpracování diplomových prací studentů ČVÚT a Zemědělské univerzity. Jedním z letošních témat bylo ekonomické vyhodnocení provozu ČOV Beroun.

7 www.vakberoun.cz


VAK Beroun má u zákazníků téměř stoprocentní spokojenost Společnost Vodovody a kanalizace Beroun poskytuje služby, se kterými je spokojeno 96 procent zákazníků. Pozitivně vnímá berounskou vodohospodářskou firmu 87,5 procenta společnosti. Vyplývá to z marketingového průzkumu za rok 2006, který společnost už od roku 2001 provádí v regionech své působnosti. „Výzkum pro nás provádí specializovaná marketingová agentura RESPOND & CO, a je cenný hlavně proto, že máme možnost srovnání s minulými roky,” řekl technický ředitel společnosti VAK Beroun Jiří Paul. Dále zmínil, že výběrový vzorek byl rozdělen na dva segmenty a to sice na domácnosti a dále na podniky a instituce. Celkem se ho zúčastnilo přes 350 subjektů, které byly rozděleny dále do kategorie podle množství odebrané pitné vody. Respondenti byli z Berouna, Chyňavy, Komárova, Králova Dvora, Tmaně, Zdic a Žebráku. „Mezi významné výsledky můžeme zařadit odpovědi na otázky týkající se spokojenosti s dodávkami pitné vody. Ve srovnání s roky 2001 - 2005 lze vypozorovat ustálení daného hodnocení na úrovni kolem 96 procent,” konstatoval Paul a hned upozornil, že je obecně známo, že reálným maximem tohoto kritéria je hodnota kolem 95 - 97. „To znamená, že v současné době maxima prakticky dosahujeme. Zbývajících tři až pět procent zákazníků je nespokojeno vždy a se vším,” zmínil Paul. Za velmi důležité považuje společnost výsledky hodnocení pozitivního vnímání společnosti VAK Beroun. „Ve srovnání s rokem 2005 je možné zaznamenat nárůst pozitivního vnímání společnosti (velmi pozitivně + spíše pozitivně) ze 76,6 procent na 87,5 procenta. Trend vnímání ukazuje na pozitivní zvyšování image na úkor negativního vnímání a odpovědí nevím,” vysvětlil Paul. Výsledky marketingového průzkumu spokojenosti zákazníků se službami VAK Beroun prokázaly velmi dobrou úroveň a rostoucí spokojenost zákazníků. Společnost dosahuje v hodnocení kvality produktů a služeb z pohledu zákazníků vzrůstající trend a dosaženým standardem se zařadila mezi nejlépe hodnocené vodárenské společnosti na území České republiky a Slovenska. „Závěry a doporučení, které vyplynuly z letošního marketingového průzkumu kvality poskytovaných služeb pomohou k dalšímu zlepšování vztahů mezi společností a spotřebiteli. Jedním z výsledků marketingového průzkumu je i navazující školení pracovníků provádějících odečty,” dodal Paul.

8 www.vakberoun.cz


9 www.vakberoun.cz


Vodohospodáři ze společnosti VODOS Kolín připravují s městem rekonstrukci čističky Vodohospodáři ze společnosti VODOS Kolín spolupracují s městem na přípravě projektové dokumentace k celkové rekonstrukci kolínské čistírny odpadních vod, kterou provozují. Celková obnova čističky vyjde na 50 až 80 miliónů korun a město na ni bude žádat dotaci od Evropské unie. „Z hlediska hydraulického zatížení pracuje čistírna v současné době na 75 až 80 procent, ale z hlediska látkového zatížení je již dlouhodobě nad sto procenty projektované kapacity. Vzhledem k tomu, že v posledních letech došlo ke zvýšené výstavbě bytů v souvislosti s činností nové automobilky TPCA, ale i supermarketů a nových provozů v průmyslové zóně Šťáralka, které musí být odkanalizovány, je nutná rozsáhlá rekonstrukce celé čističky,” řekl Ing. Jiří Štěpán, výrobně-technický náměstek společnosti VODOS Kolín. Poznamenal, že dalším poměrně závažným důvodem plánovaných investic do rekonstrukce jsou i změny legislativy v oblasti vypouštění odpadních vod do vod povrchových. „Se vstupem ČR do EU došlo ke značnému zpřísnění limitů znečištění vypouštění odpadních vod, což se kolínské ČOV bezprostředně dotkne příští rok, neboť městu končí platné vodohospodářské rozhodnutí a vydáním nového, v souladu s platnými zákony, především Nařízením vlády č. 61/ 2003, dojde k podstatným změnám v limitech pro vypouštění odpadních vod”. Ohled je potřeba vzít i na to, že zařízení a vlastní technologie čištění odpadních vod se neustále rozvíjí a rozhodující stroje pracují 24 hodin denně. I v této oblasti je podle vodohospodářů potřeba přizpůsobit se a investicí do ČOV zabezpečit, aby mohla pracovat jako doposud, to znamená, bez zpoplatnění vypouštěného znečištění a eliminovat možnost negativního dopadu na výši stočného pro obyvatele Kolína. „Musí být posílen biologický stupeň čištění. Základem je posílení toxické části čistírny, vybudování nové regenerační nádrže kalu, intenzifikovat oblast zpracování kalu a následně plynového hospodářství, je nutná výměna míchacích zařízení a optimalizovat účinnost mechanického předčištění OV. Jako vysoce aktuální se jeví modernizace řídicího systému celé čističky,” dodal Štěpán.

Zkušební provoz čističky ukázal rezervy oproti projektu Společnost VODOS Kolín s.r.o, která provozuje nově vybudovanou Čistírnu odpadních vod pro průmyslovou zónu Kolín Ovčáry, se přesvědčila během zkušebního provozu v letech 2005 až 2006, že z hlediska využití má ještě velké rezervy. „Projekt počítal s daleko větším zatížením kvůli výstavbě nových závodů v průmyslové zóně. V současné době je na biologické části využívána pouze jedna linka, chemická část čistírny je mimo provoz, mechanická část předčištění je předimenzována a produkty čištění je nutno odstraňovat manuálně. Vše souvisí s nízkým hydraulickým i látkovým zatížením ČOV proti projektu,” konstatoval Jiří Štěpán ze společnosti VODOS Kolín s.r.o. Dále zmínil, že po dobu zkušebního provozu bylo prokázáno, že čistička je schopna na výstupu dosahovat parametrů požadovaných vodohospodářským rozhodnutím. Od 1. 1. 2007 je ČOV v trvalém provozu s novým vodohospodářským rozhodnutím, které již akceptuje Nařízení vlády č. 61 / 2003 a respektuje skutečnost, že recipientem pro tuto ČOV je Sendražická svodnice, kterou správce povodí, Povodí Labe s.p. eviduje jako drobný vodní tok. Na základě tohoto je vydané rozhodnutí velice přísné. „I přes tyto obtíže první rozbory roku 2007 ukazují, že i tato ČOV provozovaná naší společností bude dosahovat výsledků, které budou v souladu se současnou legislativou a přístupem ČR k ochraně životního prostředí,” dodal Štěpán.

10 www.vodoskolin.cz


Vodohospodáři z Vodárenské společnosti Chrudim nahradí společně se společností VAK Chrudim dosavadní zdroj v Klešicích Vodárenská společnost Chrudim, a.s. spolu s vlastníkem infrastruktury společností Vodovody a kanalizace Chrudim připravují propojení skupinových vodovodů Heřmanův Městec a Chrudim. Chtějí tak nejpozději do dvou let nahradit dosavadní zdroj v Klešicích. Kontrolní analýzy vody v roce 2006 totiž prokázaly, že do tohoto vodního zdroje pronikají i pesticidní látky z okolního území. „Chceme tímto propojením nahradit zdroj vody v Klešicích, kde se v posledních několika letech začaly objevovat v kontrolních vzorcích vyšší koncentrace pesticidních látek, zejména atrazinu ze skupiny triazinových herbicidů. V průběhu roku 2006 dosáhly tyto koncentrace hranice limitu (0,1 µg/l) vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. v platném znění a oscilují kolem ní v závislosti na srážkových úhrnech. Látky tohoto typu jsou používány v zemědělství na ošetření různých plodin, zejména kukuřice,” řekl výrobně technický náměstek, Mgr. Petr Kavalír, Ph.D., z Vodárenské společnosti Chrudim. Upozornil, že tímto propojením bude nejpozději do dvou let nahrazen zdroj vody v Klešicích (průměrná vydatnost 30 l/s) dodávkou vody z Chrudimska, kde jsou výrazné přebytky kvalitní pitné vody. VS Chrudim zpracovává projektovou dokumentaci na výstavbu propojovacího řadu DN 250 v délce přibližně 10 kilometrů a jedné čerpací stanice v areálu současné úpravny vody Markovice. Investorem bude společnost VAK Chrudim. Investiční náklady jsou odhadnuty na 50 miliónů korun a realizace by mohla být zahájena na podzim tohoto roku.

Mgr. Petr Kavalír, Ph.D.

Výskyt pesticidů ve vodě způsobuje intenzivní zemědělská činnost Vodohospodáři předpokládají, že problém průniku pesticidů do zdroje vody v Klešicích je způsoben intenzívní zemědělskou činností v okolí jímacího území a propojením kvartérní a svrchnokřídové zvodně v prameništi při poměrně intenzivním, a ne zcela kontrolovaném zřizování vrtů pro individuální odběry podzemní vody a pro instalaci tepelných čerpadel. „V nejbližší době bude VS Chrudim jednat s dotčenými zemědělskými provozy a stavebním úřadem o způsobu zamezení zhoršování současného stavu. Vysokou zranitelnost zdroje je však třeba řešit radikálním koncepčním opatřením,” dodal Kavalír. Poznamenal, že situace je kontinuálně monitorována a je objednána riziková analýza u Státního zdravotního ústavu v Praze za účelem stanovení maximální koncentrace, kterou je možné dočasně povolit bez negativního vlivu na zdraví odběratelů. Postup je konzultován a schválen místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Na základě zpracované analýzy bude Vodárenská společnost Chrudim (VS Chrudim) žádat o udělení dočasné výjimky v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění.

11 www.vschrudim.cz


Před nákladnou rekonstrukcí úpravny vody Hamry dávají vodohospodáři přednost jiným variantám Vodárenská společnost Chrudim a. s. se nepřiklání k nákladné rekonstrukci zastaralé úpravny vody Hamry za více než sto miliónů korun, která už podle ní není zcela nutná k zásobování Hlinecka pitnou vodou a ekonomicky výhodná. Vodohospodáři chtějí zásobování Hlinecka řešit odběrem vody ze sítě společnosti VAK Havlíčkův Brod, s podporou ale ještě dalšího srovnatelného záložního zdroje. „Z výsledků posouzení jednotlivých variant vyplývá, že spojovat koncepci zásobování Hlinecka s rekonstrukcí úpravny vody Hamry by bylo chybou. Zásobování Hlinecka pitnou vodou je efektivně řešitelné pouze odběrem vody ze sítě společnosti VAK Havlíčkův Brod, avšak za podmínky, že tento zdroj nebude jediným zdrojem pro Hlinecko,” je přesvědčený ředitel společnosti a místopředseda představenstva, Ing. Petr Jirků, z Vodárenské společnosti Chrudim a. s. Upozornil, že pro tak významné spotřebiště, jakým je Hlinecko, by měl být k dispozici záložní zdroj vody, který by bylo možné využít v případě nenadálých a rozsáhlých obtíží nebo v případě radikálního dlouhodobého zvýšení potřeby pitné vody.

Ing. Petr Jirků

„Pro nejbližší budoucnost lze jako záložní zdroj vody využít úpravnu vody Hamry, která by byla po zahájení dodávky vody ze sítě společnosti VAK Havlíčkův Brod zakonzervována. Je však nutné si uvědomit, že technický stav ÚV Hamry se zakonzervováním nezlepší,” konstatoval Jirků. Veškerá stávající technologická zařízení úpravny budou podle něho stále ve stavu morálního i fyzického opotřebení. Přes veškeré úsilí o udržení této technologie v provozuschopném stavu bude případné obnovení provozu ÚV Hamry s postupující dobou problematičtější. Navíc i udržování zakonzervovaného stavu je záležitostí nákladnou. „Přes poměrně velké investiční náklady se jako nejvýhodnější ukazuje varianta propojení skupinových vodovodů Chrudim a Hlinsko výtlačným řadem z ÚV Monaco. Realizací tohoto záměru by se vytvořil prostor pro dlouhodobé pokrytí jakýchkoli potřeb vody na Hlinecku a vznikla by i alternativa pro případ změny ekonomických nebo i technických podmínek odběru vody od společnosti VAK Havlíčkův Brod,” vysvětlil Jirků. Zmínil, že v tomto případě by finanční provozní podmínky odpovídaly současné úrovni provozních nákladů na ÚV Hamry. „Propojením uvedených skupinových vodovodů by bylo možné optimalizovat parametry dodávky vody pro Hlinecko vzájemnou kombinací vody ze sítě společnosti VAK Havlíčkův Brod a VS Chrudim tak, aby technické, jakostní i ekonomické podmínky distribuce vody byly co nejvýhodnější,” dodal Jirků.

12 www.vschrudim.cz


KOLÍN spol. s.r.o.

První nájemníci „U Vodárny” Do nové bytové výstavby v lokalitě Kolína „U Vodárny” se stěhují první nájemníci. Zabezpečení vytápění a ohřevu teplé vody je v objektech uskutečňováno pomocí domovních předávacích stanic, které byly dodány společností MTH. Provoz je řízen a kontrolován z centrálního dispečinku a nevykazuje žádné problémy.

Modernizace tepelného hospodářství v Kostelci nad Černými Lesy V Kostelci nad Černými Lesy byla na základě smlouvy s městem provedena modernizace tepelného hospodářství v areálu bývalé nemocnice, kde MTH zásobuje bytové a nebytové objekty. Učelem bylo zefektivnění výroby a dodávky tepelné energie a tím i stabilizace už tak poměrně vysoké ceny tepla. Modernizace spočívala v přechodu z parního na teplovodní režim s možností dálkové kontroly. Celá akce byla financována z prostředků nájemného, které MTH předplatilo do roku 2009, kdy se předpokládá i návratnost této investice.

Seminář ENERGO KOLÍN II. Ceny energií a nároky na bydlení se neustále zvyšují. Toto bylo obsahem jednotlivých témat semináře Energo Kolín II., který se uskutečnil dne 14. listopadu loňského roku v Kolíně. Připravili jsme proto seminář určený pro vlastníky, správce a provozovatele jak bytových, tak i nebytových objektů, kteří byli prostřednictvím odborníků seznámeni se zásadami vedoucí k úsporám a komfortu užívání. Seminář svým tématem navazoval na předloňský velice vydařený zahajovací ročník. Na závěr bylo pro účastníky připraveno překvapení ve formě slosovatelné ceny.

Organizační změna v MTH Od 1. 1. 2007 došlo u MTH ke spojení střediska vodoinstalatérských prací a prodejny instalatérských potřeb. Tímto krokem chceme dosáhnout kvalitnějších služeb pro naše zákazníky, kteří budou mít možnost zakoupení zboží včetně jeho montáže v jednom společném místě. Rozsah nabídky je od rekonstrukcí koupelen až po servis rozdělovačů topných nákladů. Vedením tohoto střediska je pověřen pan Koubek - kontakt 321 713 656 nebo 602 405 528.

Opravy stoupaček v bytovém jádře Přestože jsou stoupačky studené a teplé vody v bytových panelových domech po rekonstrukcích, vykazují po několika letech provozní problémy. Je to důsledkem dodaných levných materiálů a odborné úrovně montáží. Největším zdrojem havárií jsou přípoje k bateriím v bytovém jádře. MTH proto nabízí a realizuje spolehlivé řešení k odstranění těchto problémů. Ukazuje se známé rčení „nejsme tak bohatí, abychom kupovali levné věci”.

13 www.mth-kolin.cz


Společnost AVE CZ Nasavrky zahájila svůj provoz Společný podnik na provozování skládky S-OO Nasavrky, který byl založen 19. dubna 2006 obcí Nasavrky a společností AVE CZ odpadové hospodářství - AVE CZ Nasavrky zahájil v září svůj provoz. U této příležitosti uspořádala společnost AVE CZ dne 6. 10. 2006 slavnostní galavečer a 7. 10. 2006 den otevřených dveří. Slavnostního večera, který se konal na zámečku přímo v Nasavrkách se zúčastnil starosta, místostarosta a zastupitelé obce Nasavrky, starostové a místostarostové z mikroregionu Centrum železných hor, představitelé z blízkých měst - Chrudim, Kolín, Pardubice a zástupci společnosti AVE CZ a mateřského koncernu společnosti Energie AG Oberösterreich. Na úvod byly představeny záměry společnosti, ke kterým v roce 2007 bude patřit vybudování sběrného dvora, plochy pro dekontaminaci, rekonstrukce správní budovy. K čištění skládkových vod bude pořízeno zařízení na principu reverzní osmózy, jejíž používaní se velmi osvědčilo na všech moderních skládkách. Dále chce společnost AVE CZ Nasavrky rozšířit své portfólio poskytovaných služeb v okolních obcích o komunální služby, svoz komunálního odpadu, kontejnerovou službu, čištění komunikací a péči o zeleň. Večer byl zpestřen vystoupením folkové zpěvačky Věry Martinové. Následující den 7. 10. 2006 byla skládka otevřena pro širokou veřejnost z obce a regionu, kde se všichni zájemci mohli seznámit s fungováním skládky včetně techniky a vystaveného svozového vozidla. Pro malé návštěvníky byl připraven zábavný program. Děti si hrály na popeláře, soutěžily v kreslení nejhezčího popelářského auta, skotačily ve skákacím zámku, učily se správně třídit odpad. „Do Pardubického kraje jsme nově vstoupili v roce 2006. I zde budeme využívat nejmodernější technologie a přistupovat odpovědně k životnímu prostředí tak, abychom se stali spolehlivým partnerem pro naše zákazníky” uvedl poslání společnosti Ing. Luboš Kačírek, MBA, předseda představenstva AVE CZ Nasavrky.

AVE nyní už i na Slovensku Dne 29. 1. 2007 bylo v hotelu Radisson SAS Carlton v Bratislavě slavnostně otevřeno zastoupení koncernu Energie AG na Slovensku. V nových prostorách kanceláře, umístěné v srdci slovenského hlavního města, mají sídlo společnosti Energie AG Vodohospodárstvo Slovakia s.r.o. a AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Jednateli AVE SK byli jmenováni Mag. Peter Stöckler a Jens Winterberg. S otevřením zastoupení skupiny AVE pokračuje Energie AG Oberösterreich ve svém expanzivním kurzu po Čechách, Maďarsku, Rumunsku a Ukrajině nyní už i na Slovensku. Přes podíl AVE ve společnosti ARW- Recycling již AVE aktivně působí na slovenském trhu a podařilo se jí získat první velké zákazníky.

14 www.avecz.cz


AVE CZ posiluje své postavení na Moravě V průběhu roku 2006 se společnost AVE CZ zaměřila na naplnění svého strategického cíle - posílení svého postavení na Moravě. Prvním krokem bylo otevření provozovny v Olomouci, které proběhlo v červenci, na podzim pak byla založena nová provozovna ve Zlíně. Obě nové provozovny se nejprve zaměřily na získání průmyslových a živnostenských klientů, postupně budou nabízet své služby také městům a obcím v Olomouckém a Zlínském kraji. Mezi základní poskytované služby patří odstranění ostatních a nebezpečných odpadů, svoz a zajištění využití separovaných složek odpadu, kontejnerová služba, letní čištění a zimní údržba komunikací, údržba zeleně, sanace starých ekologických zátěží, poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství a další.

AVE CZ vyhrála výběrové řízení na provozování komunálních služeb ve městě Brandýs nad Labem a Stará Boleslav Na jaře 2006 vypsalo město Brandýs nad Labem výběrové řízení na zajištění komunálních služeb po dobu 8 let. Služby byly v posledních pěti letech zajišťovány společností AVE CZ, avšak v užším rozsahu. Nově vypsaný tendr zahrnoval služby odpadového hospodářství, údržbu a čištění veřejných komunikací, provoz, ale i správu a údržbu veřejného osvětlení s opcí na jeho rekonstrukci, údržbu dětských hřišť, provoz veřejných WC, správu a údržbu pohřebišť. Budoucí rekonstrukci veřejného osvětlení nabídla společnost AVE CZ poskytovat prostřednictvím subdodávky své sesterské společnosti Světlo a Servis. Nabídky odevzdaly tři společnosti - A.S.A., Compaq a AVE CZ. Vítězem byla vyhlášena společnost AVE CZ, která nabídla městu nejvýhodnější cenu a řadu investic do zařízení sběrných dvorů, sběrných nádob a svozové techniky. Po schválení rozhodnutí rady zastupitelstvem byla dne 29. 12. 2006 s novými představiteli radnice podepsána smlouva.

15 www.avecz.cz


Zpravodaj Vám přináší vstup na veletrh VOD-KA 2007 zdarma

Ekologické veletrhy Brno pro odborníky, podnikatele i státní správu Brno se v květnu stane hlavním městem životního prostředí v České republice. V tomto rozsahu se ještě veletrh zaměřený na tento obor a na nové enviromentální technologie nekonal.

Tato část konference bude určena starostům, státní správě, podnikatelům, investorům, pracovníkům bankovního sektoru a dalším zájemcům.

Už dnes je na Ekologické veletrhy do Brna přihlášeno oproti loňskému ročníku o 16 procent více vystavovatelů. Představí se všechny důležité tuzemské firmy, jež v tomto oboru něco znamenají. ČR v posledních letech udělala v tomto směru obrovský skok dopředu, také naše legislativa je plně harmonizována se státy Evropské unie. Díky obrovským investicím se zlepšila kvalita ovzduší, vody i života, došlo k rozvoji technologií, které může Česká republika nabízet do zemí celého světa.

Odpadovému hospodářství budou věnována například témata biologicky rozložitelné odpady, skládkování odpadů a další problematika s tímto oborem související. Pro vodohospodáře a související obory je připraven seminář zaměřený na uplatňování směrnice o vodní politice, který má přímou návaznost na problematiku povodí. Dalšími tématy konference budou mimo jiné Energetická koncepce EU, Integrovaný registr znečištění nebo IPPC zaměřený na budoucí vývoj integrované prevence na úrovni EU. Konference se dotkne i aktuálních témat současnosti jako jsou změna klimatu a Kjótský protokol.

Právě Ekologické veletrhy Brno jsou příležitostí k jejich představení. Projekt, který zahrnuje 13. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO a 13. mezinárodní vodohospodářskou výstavu VODOVODY - KANALIZACE, se opět uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 29. - 31. května 2007. Jde o jediný český veletrh tohoto oboru, který se může pochlubit vysokou mezinárodní účastí a dobrým renomé v zahraničí.

Doprovodný program pro starosty i obchodníky Důležitou součástí doprovodných programů bude také 6. ročník praktických ukázek protipovodňových opatření „Ochrana před povodněmi Brno”. Tento evropsky unikátní projekt je zároveň informačním a školicím centrem nejen pro zástupce státní správy a samosprávy, ale také pro majitele nemovitostí v rizikových centrech poblíž velkých vodních toků. V roce 2007 budou hlavním tématem „dynamické účinky vody”.

Třídenní konference k aktuálním otázkám Vystavovatelé i návštěvníci se mohou těšit na velmi bohatý a nápaditý doprovodný program, který reaguje na současnou situaci a potřeby v oboru. V příštích sedmi letech může ČR díky schválení Operačního programu životního prostředí (OPŽP) získávat z evropských zdrojů na ekologické investice zhruba dvacet miliard korun ročně. K prioritám patří ochrana ovzduší, využívání obnovitelných zdrojů energie, odstraňování starých ekologických zátěží a snižování enviromentálních krizí.

Na základě dobrých zkušeností rakouských firem z loňského ročníku, se letos bude konat českorakouské kooperační setkání, jehož cílem je navazování nových obchodních kontaktů.

V neposlední řadě se bude investovat do ochrany přírody a krajiny i pro zvyšování protipovodňových opatření v souvislosti s povodněmi, které stále častěji zasahují naše území. Stěžejní akcí letošního ročníku bude třídenní mezinárodní konference, která zahrnuje několik tématických bloků. Okruh financování obsáhnou mj. semináře pod názvem Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni nebo Možnosti čerpání prostředků z nového Operačního programu životní prostředí (OP ŽP) na léta 2007 - 2013.

Rakousko patří v ochraně životního prostředí ke světové špičce, záběr rakouských firem v tomto oboru sahá od průmyslové automatizace a komunální techniky až po zpracování odpadů, využití energie z obnovitelných zdrojů nebo sanaci kanálů. ON-LINE objednávkový systém pro návštěvníky Organizátoři veletrhů posílili servis, aby byl pobyt pro návštěvníky co nejpříjemnější. „Od 1. dubna 2007 plánujeme na www.ekologickeveletrhybrno.cz spuštění online systému, který návštěvníkům Ekologických veletrhů Brno umožní objednání vstupenek, katalogu vystavovatelů, dále nabídne asistenční služby při sjednávání schůzek s vystavovateli či rezervaci ubytování v průběhu veletrhu, a také možnost přihlášení na jednotlivé doprovodné programy veletrhu,” řekl Martin Lánský, manažer PR a reklamy Ekologických veletrhů Brno.

Název: ZPRAVODAJ, vydavatel: Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., B. Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice, tel.: 389 132 111, vakjc@vakjc.cz, www.vakjc.cz, IČ: 60071371, redakce: ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., bohemia@energieag.cz, www.energieag.cz, vychází 2x ročně, vydání 01/07, MK ČR E 15896.

Zpravodaj  

Zpravodaj, ENERGIE AG BOHEMIA, s r.o.