Page 1

6 3 2 / ( o 1 … . V E 6 9x 7 x 32'1,.d1… A 35µ0 <6/ 8 Měsíčník Hospodářské komory České republiky | březen 2013 | ročník 14

www.komora.cz | Měsíčník Hospodářské komory České republiky | březen 2013 | ročník 14

Petr Kužel, prezident HK ČR Již 20 let měníme vize ve skutečnost

www.komora.cz

Téma měsíce Doprava v Česku

01k_tit.indd 1

21.2.13 11:00


Dokážete přežít v chaosu? Inspirujte se zkušenostmi těch, kterým se to daří. Pokud si knihu objednáte na www.tcbs.cz, přispějete částkou 20,- Kč na činnost České asociace paraplegiků CZEPA

02k_tcmanag.indd 2

20.2.13 10:03


editorial

6 3 2 / ( o 1 …. V E 6 9 x7x 3 2 ' 1 ,. d 1 … A 35µ 0 <6/ 8

Vydání: 03/2013, číslo vyšlo 1. 3. 2013 příští číslo vyjde 2. 4. 2013 Pro Hospodářskou komoru ČR vydává: C.O.T. media, s. r. o. Komplex Olšanka Táboritská 23/1000 130 00 Praha 3 www.cotmedia.cz Šéfredaktorka: Vlasta Holéciová vlasta.holeciova@cot.cz Telefon: 226 257 721 Redakce: Kateřina Bártová katerina.bartova@cot.cz Telefon: 226 257 730 Foto na titulní straně: archiv HK ČR Layout: Eva Smrčková Grafická úprava a sazba: Galina Ševčíková, Jaroslav Semerák Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie použité z Thinkstockphotos.com Inzerce: C.O.T. media, s. r. o. Komplex Olšanka Táboritská 23/1000 130 00 Praha 3 www.cotmedia.cz Distribuce: Mail Step, s. r. o. člen skupiny MEILLERGHP GmbH Do Čertous 2760/10 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

B

větších exportních partnerů a světové řeznové vydání Komory.cz je tak ekonomiky vůbec. Informujeme tak trochu výjimečné. Hospodářská o rozvoji stávajících a nových významkomora České republiky totiž ných logistických centrech, o tom, naslaví dvacet let své existence. Abychom kolik ministerstvo dopravy podporuje provedli určitou bilanci, vyzpovídali tzv. kombinovanou dopravu. Materiál jsme dva předešlé prezidenty HK ČR popisuje výhody veřejných logistica také toho současného, který k vám kých center, které umožňují jednodušší koneckonců shlíží z obálky tohoto překládání zboží mezi kamionovou, vydání. Jaké byly začátky toho, kdy železniční a lodní dopravou. Nechybí Komora začala ovlivňovat podnikatelani nákladní letecká doprava a inforské dění u nás? Co všechno za dobu VLASTA HOLÉCIOVÁ, mace o tom, jaké výhody spediční carsvého působení dokázala a co je jejími šéfredaktorka go poskytuje podnikatelům při vývozu prioritami pro následující měsíce? zboží. Zajímal nás také potenciál lodní Na všechny tyto otázky jsme se pokudopravy, která dnes stojí spíše na okraji sili odpovědět. Nalistujte stranu 10. zájmu. A když už jsme u tohoto tématu, přinášíme Hlavní téma vydání, dopravu, jsme pojali z ryze vám příběh zakladatele pražské paroplavby Františka pracovního hlediska. Materiál popisuje současný stav Dittricha. Abyste si mohli udělat obrázek o tom, jaké v oblasti silniční, železniční, lodní a letecké dopravy. byznysové možnosti skýtá Vltava dnes, vyzpovídali Speciální pozornost věnujeme logistice, která je, stejně jsme jednoho z úspěšných podnikatelů. jako české hospodářství, závislá na kondici svých nej-

Marketing: Lucie Škopková lucie.skopkova@cot.cz Produkce: Lucie Jonáková, Marta Zimmermannová Korektury: Táňa Holasová, Pavla Pozdílková Registrace MK ČR: E10663, ISSN 1802-1247 Uzávěrka příštího čísla: 4. 3. 2013

DISTRIBUCE

Náklad: 19 500 výtisků (září 2012);

náklad ověřován v ABC;

vydavatel neručí za obsah inzerátů

více než 13 000 firem – členům Hospodářské komory ČR jednotlivým kancelářím Hospodářské komory na různých stupních hierarchie a začleněným živnostenským společenstvím

Předplatné a aktualizace členské

V.I.P. osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života

základny:

všem ambasádám ČR a Českým centrům v Evropě, vládním agenturám, státní správě

Oddělení vntřní komunikace,

81 senátorům, 200 poslancům, primátorům, starostům v obcích nad 5 000 obyvatel

tel.: 266 721 326, e-mail: vnitrnikomunikace@komora.cz

Cílem časopisu Komora.cz je hájit zájmy podnikatelů, přinášet stanoviska Hospodářské komory České republiky a podnikatelů k legislativě a přispívat ke zlepšení podnikatelského prostředí v Česku.

www.komora.cz 3

03k_edit.indd 3

20.2.13 10:26


OBSAH

JIŽ 20 LET MĚNÍME VIZE VE SKUTEČNOST Rozhovor s Petrem Kuželem, prezidentem Hospodářské komory České republiky, u příležitosti dvacetiletého výročí HK ČR

10

10

DOPRAVA A LOGISTIKA Dopravní politika ČR se snaží vycházet z principu spolupráce mezi jednotlivými druhy dopravy. Jak však upozorňují dopravci, Česko má co dohánět. Chybí především síť veřejných logistických center či veřejných multimodálních terminálů s případnou vazbou na logistická centra.

16 NOVÝ PŘEDMĚT: ZÁKLADY PODNIKÁNÍ V poslední době se stále více hovoří o tom, že absolventi škol přicházejí do praxe bez tzv. měkkých dovedností, jako je třeba dochvilnost, kázeň, dodržování termínů

16

či kreativita, a že jim chybí „ekonomická gramotnost“.

34 PODPORA EXPORTU: PŘIJEDOU MISE Z UKRAJINY Vzhledem k rostoucímu zájmu české podnikatelské sféry o spolupráci s Ukrajinou připravuje Hospodářská komora České republiky v 1. pololetí roku 2013 tři podnikatelské mise z Ukrajiny.

54

56

TUNIS – OBCHOD JAKO RITUÁL Tunis je pomyslným mostem mezi Evropou a Afrikou. Ačkoli je tato země převážně závislá na příjmech z cestovního ruchu, najde se jistě mnoho dalších oblastí, kde mohou čeští obchodníci uspět.

56 FRANTIŠEK DITTRICH Průkopník pražské paroplavby

62

62

4 www.komora.cz

04k_obsah.indd 4

20.2.13 15:57


x}tÂ&#x201E;Â&#x201E;}nsrtjĂ&#x2018;mĂ&#x17D;mnwĂ&#x2022; Č&#x2014;yÂşn|}xsnsnmrwnÂ?wÂ&#x201E;Ă&#x2022; NovĂĄ Ĺ KODA Octavia

Â&#x201A;Â&#x192;tx~½ns}n|rsrvnÂ&#x192;ry{wÂ&#x17E;vrjÂ&#x201A;q{js}nwÂ&#x2022;t}n{Ă&#x17D;Â&#x192;snmrwnÂ?wĂ&#x17D;lqÂ&#x192;Â&#x201E;Ă&#x2018;r}tĂ&#x2039;Ă&#x2022; jĂ&#x2018;rs}nsjtxy{wÂ&#x17E;wxx~pnwn{jlrxÂ&#x192;~Ă&#x2013;t}n{Ă&#x17D;|n|}juvÂ&#x2022;ÂşÂ&#x17E;}tnvy{x½nlqwÂ&#x201A;x|}j}wÂ&#x17E;Ă&#x2022;ksnmwns}n|r|x~}n|}xjlÂ&#x17E; sÂ&#x17E;Â&#x192;m~yÂşÂ&#x17E;vx~wÂ&#x201E;|wnkxwjwww.zazijteoctavii.czjwxÂ&#x201E;U Č&#x2014;l}jrjÂ&#x201E;vyÂşnmnmnĂ&#x2013;Ă&#x2018;nÂ&#x201E;||}Â&#x201E;un~vÂ&#x17E;yÂşntjyr}Ă&#x2022; jÂ&#x17E;lvĂ&#x2039;Ă&#x2018;n}nÂ&#x201A;q{Â&#x201E;}wÂ&#x2022;t}n{Ă&#x17D;Â&#x192;wnÂ&#x192;jyxvnw~}nuwĂ&#x17D;lqÂ&#x192;Â&#x201E;Ă&#x2018;r}tĂ&#x2039;Ă&#x161;

xvkrwxjwÂ&#x201E;|yx}Âşnkjjnvr|n2vxmnu~l}jrjĂ&#x2DC;Ä&#x2DC;Ă&#x2013;Ä?Ă Ä&#x203A;Ă&#x2013;Ä&#x2013;uÄ&#x192;Ä&#x2013;Ä&#x2022;Ä&#x2022;tvĂ&#x2013;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ă Ä&#x2013;Ä&#x2122;Ä&#x2013;pÄ&#x192;tv

VĂĄĹĄ autorizovanĂ˝ prodejce vozĹŻ Ĺ KODA:

AUTOSALON KLOKOÄ&#x152;KA KarlovarskĂĄ 660, Praha 6 Tel.: 222 197 231 - 232 prodej.skoda@klokocka.cz 05k_klokocka.indd 5

AUTOSALON KLOKOÄ&#x152;KA BorskĂŠho 876, Praha 5 Tel.: 251 005 112 - 115 prodej.barrandov@klokocka.cz

www.klokocka.cz 20.2.13 11:46


zprávy zbkomory abzbdomova

KRÁTCE

1

Z DOMOVA

Foto: archiv HK ČR

Petr Kužel, prezident HK ČR, převzal 7. února 2013 z rukou Petera Mihóka, předsedy Slovenské obchodní a průmyslové komory, Zlatou medaili. Stalo se tak u příležitosti 20. výročí Slovenské republiky. Zlatou medaili Slovenské obchodní a průmyslové komory obdržel za významný přínos pro rozvoj obchodních vztahů mezi Českou a Slovenskou republikou.

SČMVD slavil šedesátku

ZPRÁVA MĚSÍCE

Svaz českých a moravských výrobních družstev (SČMVD), který patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelským svazům v České republice s přímým vlivem na orgány Evropské unie, si letos připomíná šedesát let od svého vzniku. Jeho budoucnost se opírá o silnou základnu českých a moravských výrobních družstev a o nejsilnější evropské seskupení, které tvoří 130 milionů členů a 60 tisíc družstevních podniků. Dnešní Svaz českých a moravských výrobních družstev je významnou a moderní institucí, jejíž členskou základnu tvoří přes 200 výrobních družstev. Svaz zajišťuje pro členská družstva širokou škálu služeb a zastupuje a hájí jejich zájmy v jedná-

ních se státní správou, ať se jedná o ministerstva, parlamentní instituce, místní správu a samosprávu, nebo zaměstnavatelské svazy. Svaz je rovněž zakladatelem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, členem Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Družstevní Asociace ČR. Na mezinárodní úrovni je svaz členem Mezinárodního družstevního svazu a Družstva Evropa v Bruselu.

Zástupci HK ČR jednali v Bruselu Tajemníka Hospodářské komory České republiky Marka Kupsu při jeho lednové pracovní cestě do Bruselu přijali velvyslanec ČR při EU Martin Povejšil a jeho zástupce Jakub Dürre,

HK ČR podporuje Ekoaudit Hospodářská komora České republiky vítá, že vláda ČR koncem ledna schválila „Návrhy na opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí“. Materiál je podkladem pro realizaci projektu, který je znám

jako tzv. Ekoaudit. HK ČR provádění Ekoauditu podporuje a jeho schválení vládou vítá, neboť jejím posláním je vytvářet příznivé prostředí pro podnikání a v rámci toho také odbourávat nadbytečné administrativní a finanční zatížení či neúčelná omezení podnikatelské sféry. Hospodářská komora České republiky rovněž pozitivně

kteří s ním projednali spolupráci mezi stálým zastoupením ČR a Hospodářskou komorou České republiky. Marek Kupsa se rovněž setkal s předsedou skupiny zaměstnavatelů Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) Henri Malossem, který ve výboru zastupuje Asociaci francouzských obchodních a průmyslových komor. Henri Malosse je jediným kandidátem na funkci prezidenta EHSV ve volbách, které se uskuteční letos v dubnu. Marek Kupsa jej informoval o prioritách evropské agendy HK ČR. Henri Malosse se zajímal zejména o názory HK ČR na obchodní politiku EU, možnosti financování MSP a problematiku veřejných zakázek. Tajemník Hospodářské komory rovněž navštívil EUROCHAMBRES, kde jednal s ředitelem mezinárodního

oddělení D. Vatynghemem o projektech na podporu internacionalizace malých a středních podniků a o možnosti HK ČR se do nich zapojit. Setkal se také s ředitelem evropského oddělení Benem Buttersem, s nímž hovořil o další spolupráci mezi HK ČR a EUROCHAMBRES při připomínkování evropské legislativy.

hodnotí, že konkrétní opatření byla projednávána v rámci setkání zástupců nejen Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, ale mimo jiné i podnikatelské sféry. „Zejména je nutné vyzdvihnout přijetí závěrů ohledně právní úpravy integrovaného registru znečišťování životního prostředí, potřeby zavedení jednoznačné definice pojmu „odpadní oleje“ v zákoně o odpadech nebo odstranění duplicity

evidence a ohlašování odpadů v tomtéž zákoně,“ uvedl v této souvislosti prezident HK ČR Petr Kužel. V neposlední řadě HK ČR oceňuje důležitý závazek vlády zabývat se potřebou aktualizace ukazatelů a hodnot přípustného znečištění povrchových a odpadních vod. Po těchto a dalších změnách podnikatelská veřejnost volá již dlouhodobě.

Projekt Ruský certifikát Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Obchodní a průmyslovou komorou Ruské federace a partnery spustila nový projekt s názvem Ruský certifikát, který pomůže získat dokumentaci nezbytnou pro export zboží a služeb do Ruské federace. Zejména se jedná o certifikáty, technická, sanitární

6 www.komora.cz

06-08k_kratceD.indd 6

20.2.13 10:33


zprávy zbkomory abzbdomova

2

3

HK ČR ve spolupráci s Obchodní a průmyslovou komorou Ruské federace a partnery spustila nový projekt s názvem Ruský certifikát, který pomůže získat dokumentaci nezbytnou pro export zboží a služeb do Ruské federace.

Podle šetření Asociace pro veřejné zakázky novela zákona o veřejných zakázkách nesnížila administrativní zátěž zadavatelů. Kvůli novým povinnostem se prodlužuje doba na přípravu zadávacího řízení, stěžují si firmy.

a fytosanitární povolení, akreditace, licence, oceňování, patenty a další dokumenty, které úřady v daných zemích vyžadují s předstihem. V prosinci 2011 byla při návštěvě ruského prezidenta Dmitrije Medveděva v Praze podepsána dohoda o spolupráci mezi národními komorami ČR a Ruska, která vytváří rámec pro zintenzivnění podpory pro firmy z obou zemí při rozvíjení zahraničně-obchodních aktivit. Projekt Ruský certifikát je nástrojem konkrétního naplňování podepsané dohody a má ambici přispět k dalšímu rozvoji hospodářských vztahů mezi ČR a Ruskou federací. Při navazování a rozvíjení obchodních vztahů s partnery z Ruské federace, Běloruska a Kazachstánu české firmy často čelí zdlouhavému a poměrně neprůhlednému procesu získávání certifikátů a dalších dokumentů nezbytných pro vstup na tento atraktivní trh. HK ČR ve spolupráci s partnery v rámci projektu „Ruský certifikát“ aktivně pracuje s českými firmami jak po stránce informační, tak i metodické a technické. Koordinuje poskytování služeb v rámci projektu tak, aby se cesta českých firem na trh Ruské federace, Běloruska a Kazachstánu zjednodušila. Více na www. komora.cz. (foto 2)

a moravský účetní dvůr Bohdana Dvořáka a  Jany Dvořákové. Podnikatelé se v rámci semináře seznámili se základními změnami v zákoně. Řeč byla mimo jiné o statutu dotovaného dodavatele, snížení limitu pro zakázky malého rozsahu, předběžném oznámení či změnách v kvalifikaci uchazečů. Účastníkům byly rovněž představeny změny v případě zadávací dokumentace pro stavební práce, nové postupy v rámci otevírání obálek společně se zcela novými povinnostmi zadavatele vyplývajícími z novelizace.

pro období 2012–2020. Cílem je realizace konkrétních opatření v podobě individuálního přístupu a balíčkových služeb, organizace čtyř kooperačních akcí s dlouhodobou přípravou pro zapojené účastníky z řad českých a zahraničních firem a aktivně pomoci malým a středním českým podnikům uspět i na třetích trzích. V letošním roce se budou akce Kontakt-Kontrakt konat 24.–25. dubna a 8.–9. října, vždy v pavilonu A na brněnském Výstavišti, další dvě se budou konat příští rok na jaře a na podzim.

Kontakt-Kontrakt 2013–2014

Novela administrativu nesnížila

Mezinárodní internetový portál projektu Kontakt-Kontrakt 2013–2014, který je jedinečnou příležitostí, jak zvýšit konkurenceschopnost českých MSP i na trzích mimo EU, byl spuštěn letos 15. ledna. Jedná se o společný projekt Regionální hospodářské komory Brno/ Enterprise Europe Network, dalších českých i zahraničních partnerů projektu Enterprise Europe Network, hospodářských komor a společnosti Veletrhy Brno, a. s., který je podporován Evropskou komisí a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Dlouhodobý projekt obchodních příležitostí s názvem Kontakt-Kontrakt vznikl na podporu nových principů v rámci proexportní politiky a procesu implementace Exportní strategie ČR

Administrativní zátěž zadavatelů veřejných zakázek se loni nesnížila, přestože to bylo jedním z hlavních cílů novely zákona o veřejných zakázkách platné od loňského dubna. Vyplývá to z dotazníkového průzkumu Asociace pro veřejné zakázky (AVZ). Podle 90,9 procenta dotázaných novela nesnížila administrativní zátěž zadavatelů. Většinou se odvolávali na to, že kvůli novým povinnostem se prodlužuje doba na přípravu zadávacího řízení. Administrativní a finanční zátěž se nesnížila podle 51,5 procenta dotázaných ani u dodavatelů. Stejné procento účastníků šetření si pak myslí, že novela zákona nevede k úspoře veřejných prostředků. (foto 3)

Krize jako příležitost Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Českou asociací

interim managamentu a R.F.T. s. r. o. uspořádala v druhé polovině ledna seminář na téma „Krize jako příležitost!“. Účastníci semináře se seznámili s možnostmi, jak může firma v krizi najít nové příležitosti na trhu, zvýšit efektivitu obchodní činnosti a jak si může zajistit dostatek finančních zdrojů pro podnikatelské plány. Na semináři vystoupili členové rady České asociace interim managementu, přední specialisté mj. v oblasti restrukturalizace, logistiky a řízení společností, krizového řízení, firemní kultury a interní komunikace. Cílem semináře bylo poukázat na zajímavý trend, a sice že interim management není doménou pouze velkých a silných společností, ale může posloužit rovněž malým firmám. Představeny byly možnosti využití interim manažera, který přispěje ke zvýšení efektivity podnikání či k jeho rozvinutí na nových trzích.

Seminář o veřejných zakázkách První ze série letošních legislativních seminářů uspořádala Hospodářská komora České republiky pro své členy z řad podnikatelské veřejnosti v druhé polovině ledna, a to na téma „Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – aktuální stav po novele č. 55/2012 Sb.“. Seminář se uskutečnil pod vedením jednatelů společnosti Český

www.komora.cz 7

06-08k_kratceD.indd 7

20.2.13 15:26


zprávy zbkomory abzbdomova

Zasedání Rady Soukromých bezpečnostních služeb HK ČR Spolupráce při realizaci zkoušek podle zákona č. 179/2006 Sb. v rámci Hospodářské komory ČR byla jedním z hlavních bodů zasedání Rady soukromých bezpečnostních služeb HK ČR. Dalšími tématy byly možnosti  spolupráce s médii a stav v přípravě zákona o SBČ. Rada soukromých bezpečnostních služeb HK ČR sdružuje šest živnostenských společenstev začleněných v Hospodářské komoře ČR. Jedná se o tato Asociaci technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o. s, Cech mechanických zámkových systémů

České republiky, Českou komoru detektivních služeb, o. s., Českou komoru služeb ochrany majetku a osob, Český klub bezpečnostních služeb, o. s. a Komoru podniků komerční bezpečnosti ČR. Do funkce předsedy Rady SBČ na rok 2013 byl zvolen Ing. Václav Nepraš, prezident Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm.

Královéhradecká komora na oslavách ve Švidnici V polské Švidnici se 8. února konala oslava dvacátého výročí založení Sudecke Izby Przemysłowo-Handlowej (SIPH). Polští partneři na oslavy založení své komory pozvali za Krajskou

hospodářskou komoru Královéhradeckého kraje (KHK KHK) předsedu představenstva Libora Pavlíčka a ředitele náchodského jednatelství Františka Molíka. Oslav se účastnili významní hosté reprezentující polský politický a hospodářský život. Pro představitelé KHK KHK organizátoři připravili prostor k dvoustranným jednáním s významnými osobnostmi. Předseda Libor Pavlíček jednal s prezidentem Švidnice Wojciechem Murdzkem. Společně s viceprezidentem Waldemarem Skórskim hovořili o společných projektech partnerských měst Trutnova a Švidnice. S předsedou Polské hospodářské komory Andrzejem Arendarskim Libor Pavlíček jednal o podmínkách činnosti hospodářských komor v Polsku a České republice

v porovnání s podmínkami hospodářských komor na západ od polských a českých hranic. Poslanec Sejmu Polské republiky Adam Szejnfeld při rozhovoru s předsedou Pavlíčkem řekl: „Podporuji urychlenou výstavbu silnice z Vroclavi do Prahy přes Trutnov ve směru na Hradec Králové. Zkrácení času dojezdu z Vroclavi do Prahy považuji za prioritu Dolního Slezska.“ V rámci oslav dvacátého výročí vystoupil předseda KHK KHK Libor Pavlíček a dodal: „Spolupráce Královéhradecké a Švidnické komory má dlouhou historii. Na základě dnešních rozhovorů mohu konstatovat, že jsme připraveni v naší spolupráci pokračovat a nadále ji rozvíjet. Přeji našim polským partnerům mnoho dalších úspěšných let v jejich činnosti.“ ■ Tiskové oddělení HK ČR a ČTK

Hospodářská komora slaví dvacet let Hospodářská komora České republiky si letos v březnu připomíná již 20. výročí své existence – vznikla v roce 1993 ze zákona č. 301/1992 Sb. Nespadla samozřejmě z čistého nebe, ale navázala na činnost předválečných obchodních, průmyslových a živnostenských komor, ale do určité míry také Československé obchodní komory, na niž v roce 1949 přešla působnost rušených obchodních a živnostenských komor, která ale souvisela především se zahraničním obchodem.

O

bchodní komory začaly vznikat za účelem podpory průmyslu a obchodu již v 17. století, v době, kdy dosavadní řemeslnické cechy a kupecká grémia stagnovaly a neodpovídaly už ekonomickému rozvoji a podmínkám průmyslové revoluce. Jejich úkolem bylo plnit úlohu nových poradních orgánů pro zákonodárná a správní opatření státu v záležitostech obchodu a průmyslu, v běhu času na ně stát přenášel i některé správní pravomoci a úkony. V Rakousko-Uhersku nastal rozvoj obchodních a průmyslových komor po revolučním roce 1848, který přinesl mimo jiné i požadavek obchodníků a průmyslníků spolupůsobit při správě jejich záležitostí. Na území současné České republiky začaly první obchodní komory vznikat začátkem

60. let 19. století a k jejich odkazu a tradici se hlásí i jejich dnešní nástupci – jednotlivé okresní hospodářské komory a s nimi celá Hospodářská komora České republiky. Současná Hospodářská komora České republiky ze zákona prosazuje a ochraňuje zájmy podnikatelské veřejnosti, zajišťuje její potřeby a podporuje její rozvoj. Tvoří ji regionální síť komor, společenstev, profesních a živnostenských svazů v celorepublikovém rozsahu. Jejími členy jsou reprezentanti největších a středních firem, stejně podstatnou část tvoří také malé firmy a drobní živnostníci. Během své existence prošla HK ČR určitými etapami, působila za různých vnějších podmínek – například již při samotném jejím vzniku po několika týdnech povinného členství v Komoře ho novela zákona změnila

na nepovinné. Byl to také různý rozsah správní agendy a služeb, které na ni stát delegoval, i intenzita dialogu, který státní správa s touto podnikatelskou samosprávou vedla. Od samého počátku se Hospodářská komora stala připomínkovým místem ekonomické legislativy a podnikatelé tak měli možnost vyjadřovat se k zákonům ještě předtím, než byly projednávány a schváleny v Parlamentu. Mnohé z připomínek, které z podnikatelské sféry vzešly, tak byly v řadě zákonů akceptovány. Hospodářská komora České republiky po celou dobu svého fungování usiluje o zlepšování podnikatelského prostředí, hájí zájmy podnikatelů a poskytuje jim řadu služeb, ať již v oblasti legislativy, vzdělávání, nebo při exportu a pronikání českých vývozců na nové zahraniční trhy. Nenahraditelnou

pomocnicí na cestě podnikání se stala i v meznících vývoje české ekonomiky – ať již to bylo počátkem 90. let, kdy podnikání u nás zažívalo renesanci a na tuto cestu se vydávali lidé, kteří měli entuziasmus a vůli, ale chyběly jim zkušenosti či informace, nebo třeba v prvních letech 21. století, kdy se čeští podnikatelé připravovali na vstup naší země do Evropské unie. Po celou dobu své existence má Komora stabilní členskou základnu. V jejím čele se za dvacet let vystřídali tři prezidenti – Zdeněk Somr, Jaromír Drábek a Petr Kužel. Jak oni nahlížejí na uplynulá léta, ale také na současnost a budoucnost Hospodářské komory České republiky? O tom s nimi hovoříme na následujících stránkách tohoto vydání časopisu Komora.cz ■

8 www.komora.cz

06-08k_kratceD.indd 8

20.2.13 10:35


PŘESNĚ PODLE VAŠICH POTŘEB OBOROVÉ ŘEŠENÍ OD MINERVY ČR Jen efektivní podnikové procesy vedou k udržení se na trhu, zvýšení

konkurenceschopnosti a expanzi. Pomáháme výrobním podnikům s optimalizací podnikových procesů:

> prodej a nákup > logistika a skladování > plánování a řízení výroby > finance a manažerské rozhodování > údržba strojů a majetku > řízení lidských zdrojů > řízení vztahů se zákazníky

Informujte se jak zefektivnit oblasti Vašeho informačního systému na marketing@minerva-is.cz

09k_minerva.indd 9

www.minerva-is.eu 20.2.13 9:56


podnikání 20 let komory

„Již 20 let měníme vize ve skutečnost,“ říká prezident HK ČR Petr Kužel Pluralita členských podniků, rozmanitost aktivit, jedinečnost organizační struktury a postavení v českém podnikatelském prostředí. To jsou hlavní rysy Hospodářské komory, která v březnu tohoto roku oslaví 20. výročí svého založení. „Hospodářská komora začala fungovat jen pár měsíců po vzniku samostatného českého státu. Komora se tak stala hned od začátku hlavní oporou českým podnikatelům, jak je obvyklé i jinde ve světě,“ dodává současný prezident HK ČR Petr Kužel.

S

polečně se Zdeňkem Somrem, který byl prvním polistopadovým prezidentem Komory, a Jaromírem Drábkem, Petr Kužel stál při obnově podnikatelského prostředí a utváření komorového systému v rámci tržního hospodářství. A právě tito tři muži dovedli Hospodářskou komoru od nelehkých začátků až po dospělost, kdy si Komora dokázala vydobýt prestiž a respekt nejen svých členů, ale především státní správy a dalších ekonomických a společenských aktérů nejen u nás, ale i ve světě.

Foto: archiv HK ČR

PETR KUŽEL Je od roku 2008 prezidentem Hospodářské komory České republiky, předtím byl dlouholetým viceprezidentem HK ČR a předsedou představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy. Od roku 1992 také soukromý podnikatel. Je ženatý, má čtyři děti.

Od vzniku Komory jste aktivně prožíval dění v ní. Jak těchto uplynulých dvacet let hodnotíte, v čem byla HK ČR úspěšná? Jako podnikatel a člen Hospodářské komory jsem velmi rád, že Komora a její aktivity jsou zakotveny v zákoně. Určitě jsme neměli situaci usnadněnou tím, že Hospodářská komora nemá povinné členství, tak jak ho známe například z Německa či Rakouska, ale i bez něho za svůj dvacetiletý život komora prokázala, že se plnohodnotně zařadila do komorového hnutí, které je největším hnutím podnikatelů na světě. Přítomnost hospodářských a obchodních komor je naprosto zásadní a samozřejmá ve všech tržních hospodářstvích světa. Při pořádání misí hospodářské komory či při návštěvách různých světadílů je také velice příjemné, když i v odlehlých končinách planety na naši delegaci čekají partneři z místní komory. Tohoto fenoménu využíváme ve prospěch podnikatelů a rozvoje kontaktů v zahraničí, což dokazuje skutečnost, že jsme v průběhu těchto let uzavřeli partnerské dohody s komorami ve více než 100 zemích světa.

V čem současná komora navazuje na tradici komorového hnutí v českých zemích? Dvacet let od založení je dostatečně dlouhý čas na bilancování. Jsem třetím prezidentem Hospodářské komory České republiky v novodobých dějinách, ale kořeny komorového hnutí sahají v českých zemích až do období první republiky a Rakouska-Uherska. Tehdy, jako dnes, byla Komora zásadním partnerem státní správy a dokázala podnítit hospodářský a kulturní rozvoj naší země. Dnešní podmínky jsou sice v mnoha ohledech odlišné, ale hlavní cíle zůstávají stejné: být místem dialogu mezi podnikatelskou sférou a státní správou, poskytovat služby napomáhající rozvoji podnikání a tím i blahobytu celé země. Náplní naší práce je také prosazovat legislativu a tvořit vnější podmínky, které budou napomáhat rozvoji podnikání a dobrému podnikatelskému prostředí a současně eliminovat ty, které naopak podnikání škodí.

Jaké je tedy podle vás postavení Hospodářské komory České republiky v současné společnosti? Hospodářská komora má v naší zemi a v Evropě naprosto jedinečné postavení, jelikož dokáže spojit a zastupovat celé spektrum podnikatelských objektů, od malých živnostníků až po největší podniky a naopak. Víme totiž, že velká firma nemůže být úspěšná, pokud kolem sebe nemá prostředí dynamických a dobře fungujících malých a středních firem. Současně malé a střední firmy se nemohou rozvíjet bez podnětů a spolupráce s leadery na trhu. Hospodářská komora České republiky je jediná podnikatelská reprezentace, která o sobě může říci,

10 www.komora.cz

10_11k_kuzel.indd 10

20.2.13 11:35


podnikání 20 let komory

ROZMANITOST A PLURALITA NAŠÍ ČLENSKÉ ZÁKLADY NÁM DODÁVÁ SÍLU, PROTOŽE HOSPODÁŘSKÁ KOMORA NEZASTUPUJE POUZE NĚKTERÝ OBOR ČI NĚJAKOU SKUPINU FIREM, ALE VŠECHNY PODNIKATELE A OBORY.

že je řádným legislativním připomínkovým místem, vyjadřuje se k zákonům, bohužel, někdy s různou mírou úspěšnosti.

Můžete prestiž Hospodářské komory doložit konkrétněji? Naši prestiž dokládá mimo jiné i to, že vláda ČR, Poslanecká sněmovna, Senát, ale také například Asociace krajů berou Komoru za plnohodnotného partnera, díky tomu jsou zástupci Hospodářské komory v různých poradních orgánech vlády či na jednotlivých ministerstvech nebo krajích. Účastníme se při tvorbě koncepce energetiky, vzdělávání, nových strukturálních fondů, zákona o odpadech, naplňování nové Exportní strategie ČR na léta 2012–2020, na jejíž tvorbě se odborníci Komory velmi aktivně podíleli. HK ČR je součástí Řídící rady a má vliv na realizaci jednotlivých proexportních kroků. Není to ale jen export, ale také další oblasti, jako například stavebnictví nebo doprava, kde prosazujeme zájmy českých podniků. Jsme i důležitým partnerem pro české zástupce v různých evropských institucích. Jako příklad z nedávné doby mohu uvést další setkání Komory s českými poslanci Evropského parlamentu, které se odehrálo na půdě Hospodářské komory. Je to oboustranně velice užitečný dialog, díky kterému se podnikatelé dovídají důležité informace o připravovaných krocích v EU a zároveň mohou i touto cestou lobovat za své zájmy v evropských dimenzích. Europoslanci zase získávají potřebné informace o dění v ekonomice a o potřebách podnikatelů a podle toho pak mohou vystupovat a jednat v Evropském parlamentu.

Má Komora obdobné postavení i v tripartitě? Bohužel, v 90. letech, kdy tripartita byla konstruována, měla za úkol řešit pouze dohody mezi zaměstnavateli a odbory a sociální smír, takže Hospodářská komora tehdy do tripartity nevstoupila. Dnes, při absenci Hospodářské rady státu, tripartita navazuje dialog s vládou i o hospodářských otázkách. A tento dialog, aby byl tvůrčí a přinášel řešení, se bez Hospodářské komory

neobejde. Zúčastňujeme se tedy jednání tripartity jako přísedící, což nám mimo jiné přináší i velkou možnost promýšlet své budoucí kroky. Ale nemáme jen celostátní tripartitu, obdobné rady jsou utvořeny ve všech krajích. A jsem rád, že Hospodářská komora je prostřednictvím jednotlivých krajských hospodářských komor jednou z hlavních hybných sil krajských tripartit.

Hospodářská komora České republiky má zhruba 14 tisíc členů. Jak velkou ekonomickou sílu představují? A v čem reprezentuje Komora všechny podnikatele? Hospodářská komora je největším zástupcem podnikatelů v naší zemi. HK ČR je na rozdíl od všech podobných organizací zřízena zákonem. Její členové celkově vyrábějí přes 60 % hrubého domácího produktu. Hospodářská komora je prostřednictvím svých členů jedním z největších zaměstnavatelů v zemi a největším exportérem. A na rozdíl od ostatních podnikatelských a profesních sdružení zastupujeme absolutně největší spektrum podnikatelů ať už z hlediska velikosti podnikatelského subjektu, či oboru, ve kterém podniká. Rozmanitost a pluralita naší členské základy nám dodává sílu, protože Hospodářská komora nezastupuje pouze některý obor či nějakou skupinu firem, ale všechny podnikatele a obory. Díky takto široké struktuře máme k dispozici široké zázemí odborníků z řad živnostenských společenstev, i díky nimž můžeme fundovaně připomínkovat navrhovanou legislativu, stejně jako vést na vysoké odborné úrovni dialog s vládou a státní správou vůbec. K hlavnímu poslání Hospodářské komory patří poskytovat podnikatelům služby, ale také zastupovat jejich zájmy a bojovat za lepší podmínky pro podnikání a lepší podnikatelské prostředí. Nejdou někdy poskytování služeb a lobbing proti sobě? Základním posláním Komory je zastupovat zájmy svých členů ve všech oblastech podnikání. A to nejen na úrovní České republiky, ale také v Evropské unii, kde se vytváří stále více pravidel,

která výrazně ovlivňují podmínky a mantinely pro naše podnikatele. Je to každodenní, mnohdy mravenčí práce, kdy musíme poskytovat relevantní informace, argumentovat, vysvětlovat a přesvědčovat o vhodnosti a přínosu toho kterého postupu či konkrétního opatření. Protipólem jsou služby, které Komora vykonává ve prospěch státu, občanů a podnikatelů bez rozdílu. Žádné nesmiřitelné rozpory mezi těmito dvěma póly poslání Komory tedy nevidím. Naopak, mnohdy jsou v souladu a společně slouží všem podnikatelům v této zemi.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad úspěšného lobbingu Hospodářské komory? Hospodářská komora byla iniciátorem přijetí Směrnice o opožděných platbách a prosazení zásady placení DPH ze zaplacených faktur. Neprosadila je sama, ale využila Eurochambres, kde je členem. I to svědčí o tom, že Hospodářská komora České republiky je uznávaným členem, který má svoji prestiž. Jaké cíle a úkoly si Hospodářská komora České republiky klade pro další období? Vedle pokračování v dosavadní činnosti při poskytování služeb a hájení zájmů podnikatelské sféry chceme ještě více zlepšit naši činnost při přípravě legislativy jak na národní, tak i evropské úrovni. Chceme najít více společných bodů s krajskými hejtmany, municipalitami a státní správou a posílit spolupráci s nimi. Je třeba si uvědomit, že musíme pracovat ve prospěch podnikatelů a tím celého státu. Dalším naším cílem je pozvednout prestiž podnikatelů ve společnosti, neboť to jsou oni, kdo vytváří hodnoty, kdo na sebe bere zodpovědnost i v obtížných dobách a kdo dává práci jiným. Je důležité, aby si společnost uvědomila, že to jsou právě podnikatelé, kdo vytváří blahobyt této země.  ■

Tiskové oddělení HK ČR

www.komora.cz 11

10_11k_kuzel.indd 11

20.2.13 11:36


podnikání 20 let komory

Významný pomocník při vstupu do EU Jaromír Drábek byl prezidentem Hospodářské komory České republiky dvě funkční období – od června 2002 do června 2008. Oproti svému předchůdci i následovníkovi měl to štěstí, že v jeho funkčním období česká ekonomika rostla a nemusela překonávat tak obtížné situace jako v roce 1997 při „přehřátí“ ekonomiky řešeném tzv. „Klausovými balíčky“ nebo v letech 2008–2009, kdy se ani české ekonomice nevyhnuly dopady globální krize a následná dluhová krize eurozóny.

P

řed HK ČR však stál jiný specifický úkol onoho období – příprava na vstup do Evropské unie a pomoc podnikatelům dobře se orientovat v nových podmínkách, schopnost využít nové příležitosti a lobbovat za zájmy českých podnikatelů nejen na národní, ale nyní i na evropské úrovni. Právě o tom, co se v tomto období Hospodářské komoře podařilo prosadit a uskutečnit, a také o tom, jak Komora podnikatelům pomáhala v prvních letech našeho členství v EU, jsme si s Jaromírem Drábkem povídali.

Foto: archiv HK ČR

JAROMÍR DRÁBEK

SPOLEČNĚ S KOMORAMI ZE ZEMÍ VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY JSME USILOVALI O ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR, KTERÉ V EU PRO FIRMY Z NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍ V PŘECHODNÉM OBDOBÍ EXISTOVALY.

Co považujete za největší úspěchy, kterých Hospodářská komora v letech 2002–2008 v zájmu podnikatelů dosáhla? Hospodářská komora samozřejmě kontinuálně pokračovala ve svých činnostech – ať již to byly poskytované služby, či hájení zájmů podnikatelů a prosazování zlepšování podnikatelského prostředí. Pokud bych měl jmenovat významné úspěchy, pak je to v první řadě skutečnost, že se podařilo sjednotit vyřizování všech agend na živnostenském úřadě a mít jednu volnou živnost. To byly věci, které podnikatele hodně trápily. A pak měla velký význam pomoc komory podnikatelům v přípravách na vstup do EU, které v té době vrcholily. V čem byla Komora podnikatelům nápomocná při vstupu do Unie? Dneska nikdo z ekonomické sféry naše členství nezpochybňuje. Podnikatelům přináší víc výhod než nevýhod. Volný pohyb zboží a služeb otevřel českým firmám nové možnosti, vývozcům českého zboží na trh EU odpadla celní administrativa, naši lidé mohou působit v zahraničí atd. Na druhé straně vstup do EU a příprava na něj přinesla i legislativní změny spojené s harmonizací našeho práva s unijním. Proto k důležitým službám poskytovaným v té době podnikatelům Komorou patřilo poradenství spojené s přípravou firem na vstup do EU nebo školicí akce k novým legislativním podmínkám. V této činnosti připadlo významné místo Informačním místům pro podnikatele, která působila při hospodářských komorách v regionech a při některých profesních společenstvech. Soustředilo se v nich hodně informací, které podnikatelé potřebovali. Velkou úlohu sehrálo to, že poradenství bylo bezplatné.

Účastnila se Komora i některých vyjednávání spojených se vstupem a naším členstvím v EU, měla možnost do nich zasáhnout a prosazovat zájem českých podnikatelů? Jako Komora jsme byli v různých vyjednávacích skupinách, ale to byla dlouhodobější činnost a začala prakticky v době, kdy byla zahájena jednání o vstupu České republiky do Unie. Za mého funkčního období jsme navazovali na práci a činnosti, které Komora vykonala za předchozího prezidenta. V mém funkčním období již šlo o naplnění toho, co bylo vyjednáno nebo co Komora požadovala. Například jsme se důrazně zasazovali o to, aby padly některé bariéry v Německu, Rakousku – nejednalo se přitom jen o pracovní trh, ale například také o uplatnění českých firem na trzích členských států EU, o rovný přístup k nim, například při výběrových řízeních. Změnila se s naším vstupem součinnost se sdružením evropských hospodářských komor Eurochambres? V Eurochambres je HK ČR od počátku své existence a byla v tomto sdružení aktivní. Co se týká našeho postavení v něm, byl pro nás přelomový právě vstup do EU. V Eurochambres jsou vlastně dvě skupiny komor – ty, které působí v členských zemích EU, a ty z nečlenských zemí. Pozice naší Komory v Eurochambres stejně jako komor dalších devíti zemí, které do EU vstupovaly současně s námi, se po vstupu výrazně posílila. Důležitým se stal také dialog komor v rámci Visegrádské čtyřky. V čem především byla a je tato spolupráce důležitá? V rámci Visegrádské čtyřky šlo mimo jiné o koordinaci postupů na evropské platformě. Společně jsme usilovali o odstraňování bariér, které v EU pro firmy z nových členských zemí v určitém přechodném období existovaly. Náš společný hlas byl silnější – jak v Eurochambres, tak v EU vůbec. Komorová Visegrádská čtyřka také sloužila k vzájemné výměně zkušeností – některé projekty, které se osvědčily u jedné komory, začaly využívat i jiné. ■ ZDENĚK KUBÍN

12 www.komora.cz

12k-13k_drabek-somer.indd 12

20.2.13 15:29


podnikání 20 let komory

Vybudovali jsme pevný základ, říká první prezident HK ČR Zdeněk Somr Prvním prezidentem Hospodářské komory České republiky byl Zdeněk Somr, současný viceprezident HK ČR, v jehož gesci je oblast vzdělávání. Jak na začátky vzpomíná a jak hodnotí s odstupem let první desetiletí činnosti Komory, kdy po dobu tří funkčních období stál v jejím čele?

J

ak byste stručně charakterizoval začátky komory? Panoval nádherný pocit z toho, že se obnovuje tradice komorového hnutí. A to nejen mezi podnikateli. Ale něco jiného byla slova a něco jiného činy – ne všichni si přáli, aby Komora byla silná jako za první republiky a měla významný vliv na hospodářskou politiku státu. To se konkrétně projevilo krátce po vzniku HK ČR, kdy po pár měsících její existence změnil Parlament zákon a kdy se povinné členství stalo nepovinným. Projevilo se to také při vracení majetku, kdy Hospodářské komoře nebyl vrácen majetek, který za Rakousko-Uherska a za první republiky komory z vlastních prostředků vybudovaly v Praze i v různých městech po celé republice. Komora od svého počátku poskytovala podnikatelům potřebné služby a rozšiřovala je, přicházela s novými projekty, navazovala zahraniční styky s komorami ve světě i s mezinárodními podnikatelskými a obchodními organizacemi, a také navázala dialog s vládou, s jednotlivými ministerstvy a lobovala za zájmy podnikatelů. Můžete uvést konkrétní příklad, v čem byla v lobbingu Komora v tomto období úspěšná? Komora vznikla v období, kdy byla velká byrokracie. Diskuzí a spoluprací s ministerstvy a parlamentem jsme prosadili její omezení. Je paradoxní, že před více než deseti lety bylo byrokracie méně než dnes, kdy se politici neustále ohánějí jejím snižováním. Toto období tedy asi po materiální stránce Komoře příliš nepřálo. Z čeho Komora žila, jak byla financovaná? Je pravda, že v tomto období nedostávala Hospodářská komora od státu žádné dotace, ale také se ve svém hospodaření nikdy nedostala do červených čísel, nezadlužila se. Vše jsme financovali z příjmů z vlastních služeb podnikatelům. A škálu služeb jsme neustále rozšiřovali, přicházeli s novými nabídkami podle toho, co podnikatelé potřebovali. Ať již to bylo v oblasti vzdělávání, nebo v podpoře exportu a navazování obchodních kontaktů se zahraničními firmami.

vytvářet dobrý image Hospodářské komory ve světě. Mezi úspěchy bych neměl ani opomenout fakt, že Hospodářská komora se spolu s Agrární komorou výrazně podílela na zmnohonásobení činnosti Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Foto: archiv HK ČR

ZDENĚK SOMR

Které z těchto služeb nebo projektů byste zařadil mezi nejúspěšnější či nejzajímavější? V oblasti vzdělávání to například byla Akademie řemesel a služeb, která byla velmi úspěšná a reagovala na volání po zlepšení odborné kvalifikace řemeslníků. Navázali jsme tím na nejlepší tradice Komory z první republiky, když absolventi mohli touto cestou získat „mistrovskou zkoušku“. Mnohé bylo vykonáno v oblasti podpory zahraničního obchodu. Vydávali jsme Firemní kontakty s poptávkami a nabídkami zahraničních firem, vytvořili jsme rozsáhlou databázi pro tyto kontakty. Navazovali jsme a posilovali naše zahraniční vztahy, aktivní jsme byli v Eurochambres, pořádali jsme podnikatelské mise, byli jsme provozovatelem licence na pražskou pobočku World Trade Center Association, založili jsme prestižní soutěž Exportér roku, při níž poháry nejlepším vývozcům předávali premiéři či ministři. Abychom restartovali obchod s postsovětskými zeměmi, založili jsme Komoru SNS. Rovněž jsme založili národní výbor Mezinárodní obchodní komory (ICC). Provozovali jsme také Kaiserštejnský palác, jehož reprezentačními prostory prošli různí monarchové, premiéři, ministři; návštěva či jednání v Kaiserštejnském paláci byly totiž bodem programu většiny oficiálních zahraničních delegací. A je třeba podotknout, že tento palác napomáhal svým dílem

Za vašeho funkčního období začínala také vyjednávání o vstupu ČR do Evropské unie. Jak se Hospodářská komora na nich podílela? Podíleli jsme se samozřejmě na jednáních, na něž nás politici pozvali. Většinou jsme si však museli naši účast vydobýt. V předvstupním období jsme se především soustředili na rozšíření okruhu služeb spojených s naším budoucím členstvím. Vedle vzdělávacího programu, kterým prošlo několik set podnikatelů a manažerů, byl v tomto období významný vznik České podnikatelské reprezentace v Bruselu – CEBRE, jehož jsme byli iniciátorem a spoluzakladatelem. Sebelepší projekt či služba se neobejdou bez kvalitních lidí, kteří je realizují. Měla je Komora k dispozici? Komora od počátku disponovala dobrými, kvalifikovanými pracovníky. A co je stejně důležité, nadšenými pro věc. Měli jsme minimální fluktuaci a dokázali jsme vytvořit v lidech pocit, že „jsou komorníci, a to je něco“. Dosáhli jsme toho, že pracovníci byli loajální ke Komoře. Mnozí z nich zůstali Komoře věrni i přes mnoho změn dodnes a někteří z nich se nyní dostávají v Úřadu HK ČR do vedoucích pozic. Možná je to symbolický návrat ke kořenům. Vytvořili jsme také síť zhruba osmdesáti okresních komor a zhruba stejného počtu živnostenských společenstev. I v této síti pracovali a pracují lidé, kteří byli a jsou ke Komoře loajální a odvádějí pro ni kus pořádné, poctivé práce. Za to jim nesporně patří uznání a poděkování. Bez své regionální a oborové sítě by Komora byla jen jedním z pražských lobbistů. Právě díky své síti se Komora stala největší a nejsilnější podnikatelskou organizací v zemi. A na tuto práci můžeme a máme být hrdí. ■ ZDENĚK KUBÍN

www.komora.cz 13

12k-13k_drabek-somer.indd 13

20.2.13 10:37


advertorial

Plastové plomby, kovové plomby a bezpečnostní obálky Bezpečnostní plastové plomby vyrábí společnost EUROSEAL, a. s., sídlící v Liberci, již téměř 20 let.

Z

a tuto dobu se podařilo vyvinout vlastní vysoce technicky vyspělé produkty, které splňují ty nejnáročnější požadavky na bezpečnost. Plomby mají originální tvary a důmyslné technické řešení zabezpečení proti neoprávněné manipulaci, řada z nich je chráněna užitnými a průmyslovými vzory. Nezbytnou součástí sloužící k zajištění kvality a přesnosti výroby je zavedený systém managementu jakosti dle normy ISO 9001:2009. Formou několikanásobné interní kontroly duplicity výroby je zamezeno možnosti výroby identických plomb. Kvalita a spolehlivost produktů je dále podtržena atestem bezpečnostní úrovně Kriminalistického ústavu v Praze. Plomby jsou schváleny Ústřední celní správou pro zajištění zásilek na železnici a v automobilové dopravě.

„Společnost neustále pracuje na vývoji nových produktů a aktivně vyhledává moderní způsoby řešení potřeb svých zákazníků,“ říká předseda představenstva a zakladatel společnosti Ing. Josef Vorel. „V současnosti jsou plomby dodávány naší společností do více než 20 zemí Evropy. Společnost má přímá obchodní zastoupení na Slovensku, v Maďarsku a Německu. Kromě vlastních produktů dodáváme v rámci výhradního obchodního zastoupení pro ČR a SR kovové plomby od firmy ONESEAL, které celosvětově splňují požadavky celních orgánů na zabezpečení zásilek.“ Použití bezpečnostních plastových plomb je velice všestranné, a hlavně jednoduché. Konstrukční řešení, použité materiály a jednoduchý způsob uzavírání umožňují snadnou manipulaci a aplikaci. Není nutno používat plombovací kleště nebo jiné nástroje. Široká nabídka barev, typů

a označení umožňuje aplikaci pro téměř jakýkoliv účel. Značení plomb je prováděno vždy s ohledem na uvažované použití hloubkovou tepelnou ražbou, laserovým paprskem, termo potiskem nebo inkjetem. Speciální materiálové složení plomb odolává jak tepelným, tak i chemickým vlivům. Výroba každé plomby je rozdělena do několika kroků a začíná lisováním plomby a kleštiny na moderních vstřikovacích lisech. Následuje kompletace plomby a značení. Standardně jsou plomby značeny vzestupnou číselnou řadou. Na přání zákazníka je možné plomby označit speciálním textem, logem zákazníka, čárovým kódem či speciálními typy pomocí 2D kódů (QR, Datamatrix). V každém výrobním kroku je každá plomba kontrolována. Kovové plomby díky svému konstrukčnímu řešení a materiálu umožňují spolehlivé a trvanlivé označení zásilky. Významnou funkcí kovové plomby je zajištění proti neoprávněnému přístupu a manipulaci. Ty nejpevnější plomby odolávají síle v tahu větší než 3,5 tuny. Řada z nabízených produktů je certifikována dle normy ISO/PAS 17712, a lze je tedy použít např. k zajištění kontejnerových zásilek do USA. Dalším artiklem, dodávaným společností Euroseal, a. s., jsou bezpečnostní obálky. Bezpečnostní obálky DEBASAFE patří k tomu nejlepšímu, co světový trh v oblasti zajištění zásilek nabízí. Bezpečnostní prvky slouží jako prevence neoprávněného otevření a opětovného uzavření. Neoprávněný pokus otevřít obálku je vizuálně indikován při mechanickém způsobu narušení, zmrazení, zahřátí nebo použití chemických přípravků. Své uplatnění obálky naleznou v bankovním sektoru, ve smě-

nárnách, restauracích, v lékařství, v laboratořích, jsou také vynikajícím řešením pro internetové a zásilkové obchody. Novým produktem, který společnost uvedla na trh v loňském roce, jsou bezpečnostní samolepicí plomby. Kombinací několika stupňů ochranných prvků, od destruktivní fólie s holografickým motivem přes mikrotexty, laserové číslování až po bezpečnostní „značky“, indikující snahu neoprávněného narušení plomby prostřednictvím tepelných či chemických vlivů, došlo k vývoji unikátního produktu chráněného mimo jiné prostřednictvím evropského patentu. „Naše společnost garantuje všem svým zákazníkům jedinečnost vyrobených plomb. Aby plomba plnila svůj účel, je vždy třeba zvolit nejvhodnější typ a velikost. Je proto vhodné kontaktovat naše firemní specialisty, kteří ochotně pomohou s výběrem té správné plomby pro konkrétní potřeby,“ konstatuje závěrem předseda představenstva Ing. Josef Vorel. ■

EUROSEAL, a. s. Majakovského 651/13, 460 06 Liberec 6 Tel.: (+420) 486 142 036-8 (+420) 731 425 703 E-mail: euroseal@euroseal.cz www.euroseal.cz

14 www.komora.cz

14k_eurosreal.indd 14

20.2.13 10:38


TÉMA MĚSÍCE

Doprava a logistika

STRANA

16

BUDOUCNOST LEŽÍ V KOMBINOVANÉ DOPRAVĚ, CHYBÍ VŠAK SÍŤ VEŘEJNÝCH LOGISTICKÝCH CENTER

STRANA

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY V LOGISTICE Z POHLEDU DPH

18

Ilustrace: Filip Černý

15k_otvirak.indd 15

20.2.13 10:39


obor téma měsíce

Doprava v Česku Budoucnost leží v kombinované dopravě, chybí však síť veřejných logistických center

16 www.komora.cz

16_19k_tema.indd 16

20.2.13 10:41


obor téma měsíce

Dopravní politika ČR se snaží vycházet z principu spolupráce mezi jednotlivými druhy dopravy. Jak však upozorňují dopravci, Česko má co dohánět. Chybí především síť veřejných logistických center či veřejných multimodálních terminálů s případnou vazbou na logistická centra. Každý z druhů dopravy, silniční, železniční, lodní a letecké, má svá specifika a hodí se pro určitý segment přepravního trhu. Dopravní politika ČR se proto snaží vycházet z principu spolupráce mezi jednotlivými druhy dopravy. Jenže teorie je jedna věc a praxe druhá.

A

by kombinovaná doprava mohla naplnit svůj potenciál, musí spolupráce a návaznost jednotlivých druhů dopravy perfektně fungovat. Jak však upozorňují odborníci, Česku zoufale chybí síť veřejných logistických center či veřejných multimodálních terminálů s případnou vazbou na logistická centra.

Černé prognózy pro 2012 se naplnily Největší podíl na nákladní dopravě si v Česku dlouhodobě udržuje silniční doprava, která zaujímá přibližně 78 % všech přepravních výkonů. Podíl železniční dopravy činí lehce přes 20 % a podíl vnitrozemské vodní dopravy pak asi 1 %. Nejnižší podíl přepravních výkonů vykazuje letecká doprava, a to méně než 0,5 %. Vývoj posledních let naznačuje, že pozici silniční dopravy jen tak někdo neohrozí, neustále totiž posiluje. V roce 2007 zaujímala „jen“ 73,5 %. Naopak podíl železnice konstantně klesá z 25 % v roce 2005. Také v dalším parametru, objemu přepravených tun, zůstává pořadí stejné. Vévodí silniční doprava, která se na objemu podílí dokonce 80 %. Druhá, železniční doprava má 19,5 % a třetí, lodní doprava méně než 0,5 %. Podíl letecké dopravy je v objemu přepravených tun zanedbatelný a pohybuje se v řádech tisícin procenta. Co se týká dopravy jako celku, zažívá v posledních letech nelehké časy. Přestože přesné výsledky za loňský rok ještě nejsou k dispozici, takřka jistě se naplnily negativní prognózy. Podle dostupných údajů za třetí

čtvrtletí došlo k poklesu přepravního objemu i výkonů o 5 % a odborníci odhadují, že přepravní výkony celkově klesnou o 5 % a objem až o 9 %. Největší pokles zaznamenala v roce 2012 letecká nákladní doprava, jejíž předpokládaný pokles objemu přepravy může činit až 40 %, přepravní výkon se pak propadl zhruba o 35 %. „Tento trend se předpokládá i v následujícím období. Výrazný pokles za rok 2012 se předpokládá i u výkonů letišť, a sice také až 40 %, a ani pro další období se neočekává zvrat v tomto vývoji,“ doplnila pro časopis Komora Andrea Volaříková z tiskového oddělení Ministerstva dopravy.

Dopravcům značně chybí veřejná logistická centra Přestože si Evropská komise stanovila ve své Bílé knize o dopravě jako jeden z cílů, že 30 % silniční přepravy nákladu nad 300 km by mělo být do roku 2030 převedeno na jiné druhy dopravy, dopravní politika ČR se snaží vycházet z principu spolupráce mezi jednotlivými druhy dopravy. Každý z nich má podle ministerstva dopravy svá technicko-ekonomická specifika a každý z nich je výhodný v určitém segmentu přepravního trhu. Silniční doprava má nezastupitelné místo v případě nepravidelných a územně rozptýlených přeprav a u přeprav na krátké vzdálenosti. Železniční a vodní doprava sice vyžadují pravidelné a koncentrované přepravní proudy, mají ale výhodu u delších přepravních vzdáleností.

NEJVĚTŠÍ PROPAD ZAZNAMENALA V ROCE 2012 LETECKÁ NÁKLADNÍ DOPRAVA, JEJÍŽ PŘEDPOKLÁDANÝ POKLES OBJEMU PŘEPRAVY MŮŽE ČINIT AŽ 40 %, PŘEPRAVNÍ VÝKON SE PAK PROPADL ZHRUBA O 35 %.

ROZDÍL MEZI VEŘEJNÝMI LOGISTICKÝMI CENTRY A VEŘEJNÝMI PŘEKLÁDKOVÝMI MÍSTY Veřejná překládková místa poskytují překládku celých přepravních jednotek, přímo samotné zboží není překládáno, ale je přeloženo spolu s celou přepravní jednotkou (tj. výměnnou nástavbou, tankovým kontejnerem nebo intermodálním návěsem). První míle na cestě od odesílatele zboží, stejně jako poslední míle k příjemci zboží se realizují po silnici. Střední a nejdelší část cesty se uskuteční po železnici. Veřejná logistická centra zároveň poskytují i skladovou logistiku a případně i další logistické činnosti. Překládka zboží se zde realizuje různými způsoby. Jedná se o překládku zboží mezi přepravními mody s využitím konvenční železniční přepravy (překládka zboží na paletách, překládka sypkého zboží, kapalin) či o překládku celých přepravních jednotek v rámci tzv. kombinované (nazývané též intermodální) dopravy.

www.komora.cz 17

16_19k_tema.indd 17

20.2.13 15:32


POHLED ODBORNÍKA

Elektronické dokumenty v logistice z pohledu DPH

O

d letošního ledna začala platit novela zákona o DPH, která zavádí do českého práva evropskou směrnici týkající se pravidel fakturace. Firmám mimo jiné umožňuje výrazně zautomatizovat proces přenosu daňových dokladů. Zrovnoprávňuje totiž papírové a elektronické doklady. Jak u papírového, tak i u elektronického dokladu však musí být zajištěna věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost, a to po celou dobu od vystavení dokladu do konce doby pro jeho uchování. Věrohodností rozumíme to, že je zaručena totožnost osoby, která uskutečňuje plnění nebo která daňový doklad vystavila. Neporušeností pak situaci, kdy daný dokument nebyl jakkoliv změněn. Mezi již zažité možnosti, jak zajistit tyto vlastnosti daňových dokladů, patří uznávaný elektronický podpis, značka nebo lze využít elektronickou výměnu dat „EDI“. Novela zákona nyní dopravním společnostem umožňuje, aby pro své zákazníky připravily řešení, které bude obsahovat prvky kontrolních mechanismů vytvářejících spolehlivou, tzv. auditní stopu. Jejím prostřednictvím bude možné prokázat věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost daňového dokladu. To v praxi znamená, že vazba mezi daňovým dokladem a uskutečněným plněním bude prokázána pomocí vzájemného párování příslušných podkladů, které dokumentují daný obchodní případ, jako např. smlouva s dodavatelem logistických služeb, objednávka přepravy, nákladní list, CRM, faktura, doklad o zaplacení dohodnuté ceny atd. V logistice hrají mimo daňových dokladů důležitou roli i přepravní dokumenty. Jejich elektronizaci, tedy převod z papírové do elektronické formy, zákon o DPH přímo neupravuje. Protože se však jedná o důležitý dokument, jehož prostřednictvím plátce DPH prokazuje například oprávněnost nároku na osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu EU, měl by i tomuto dokumentu a jeho formě věnovat pozornost. ■

Ředitel Daňového a právního oddělení PwC Česká republika

Foto: archiv

MARTIN DIVIŠ

Nyní vodní doprava zaujímá v celé Evropě přibližně 5 %, existují ale země, třeba Nizozemí, kde má podíl až 40 %.

Aby však spolupráce mezi jednotlivými druhy dopravy dobře fungovala, musí existovat síť veřejných logistických center či veřejných multimodálních terminálů s případnou vazbou na logistická centra. V tomto ohledu má Česko pořád co dohánět.

Jak ale uvádí Ministerstvo dopravy, za veřejné terminály kombinované dopravy lze považovat ty, které nabízejí své služby třetím subjektům a u nichž je odděleno provozování vlastního terminálu od provozu navazující dopravy.

Obdoba veřejných logistických center, která s úspěchem slouží všem podnikatelům v logistice v zahraničí a která umožňují pro přepravu zboží využívat i železnice, v ČR neexistuje.  Podle dopravců se o jejich potřebě jen mluví a píše. „V ČR developeři stavěli v minulých letech, a budují i dále, privátní logistická centra, aniž by stát při povolování jejich staveb uplatňoval jakoukoliv dopravní koncepci, jež by zohledňovala budoucí rozložení přeprav zboží na jednotlivé druhy dopravy. Tak vznikla celá řada center bez možnosti využití přepravy zboží po železnici, neboť tato centra nemají žádné připojení na železniční síť,“ vysvětlil Vladimír Fišer, jednatel společnosti BOHEMIAKOMBI Praha, která zajišťuje kombinovanou dopravu po železnici a silnici.

Z toho pohledu považuje ministerstvo za veřejné terminály i terminál AWT v Paskově a výhledově také MIT v Mělníku a Terminál Brno v Horních Heršpicích. Ministerstvo ale zároveň připouští, že současný stav rozhodně není vyhovující, a to jak z pohledu počtu a umístění existujících terminálů, tak i jejich vybavení a parametrů. „Proto se v rámci připravovaného Operačního programu doprava pro následující období do roku 2020 chystá program na jejich podporu. Podporovány by měly být jak současné terminály v soukromém vlastnictví, tak případně i terminály, které by byly přímo součástí veřejné železniční infrastruktury ve vlastnictví státu,“ uvedla Andrea Volaříková z tiskového oddělení Ministerstva dopravy.

Podle Fišera ale stát může situaci ještě napravit, pokud nechá zpracovat koncepci budování veřejných překládkových míst, a to v oblastech, kde je hustota již postavených logistických center nejvyšší. „Jediným z takto koncipovaných a už postavených veřejných překládkových míst se stal terminál ČD DUSS v Lovosicích. Všechny ostatní  tzv. terminály kombinované dopravy jsou ve své podstatě jen privátními železničními vlečkami. O přístupu k nim a o pravidlech jejich využití rozhoduje jejich privátní majitel,“ dodal Fišer.

Vodní doprava se má vrátit nabvýsluní Vodní doprava se sice v současnosti pohybuje na okraji zájmu, v Česku má ale dlouhou tradici a podle odborníků se z ní může stát pro podnikatele zajímá alternativa. Kvůli častým dopravním kongescím (zjednodušeně dopravním zácpám) na silnicích a kapacitním problémům na některých železničních tratích se podíl vodní dopravy může brzy zvýšit. Kromě toho, že je šetrná k životnímu prostředí, vyplácí se též při přepravě rozměrných nákladů na velké vzdálenosti a pod-

18 www.komora.cz

16_19k_tema.indd 18

20.2.13 10:42


ÚSPĚŠNÍ V OBORU

obor téma měsíce

Foto: archiv

TOMÁŠ HOLOMOUCKÝ, ŘEDITEL DB SCHENKER Výměnu zboží a informací zajišťujete prostřednictvím pozemních, železničních, leteckých a námořních přeprav. Nakolik dokážete vaše služby přizpůsobit rozličným potřebám vašich klientů?

Podíl železniční dopravy od roku 2005 konstantně klesá.

78 %

TAKOVÝ PODÍL ZAUJÍMÁ SILNIČNÍ DOPRAVA NA NÁKLADNÍ DOPRAVĚ V ČESKU

nevozí kontejnery, které jsou na spolehlivost nejcitlivější,“ vysvětlil pro časopis Komora Lubomír Fojtů, šéf Asociace vnitrozemské plavby. Jak však Fojtů upozorňuje, stát chce plavební podmínky zlepšit, aby se zaručil ekonomický ponor po minimálně 345 dní v roce. To by znamenalo prakticky eliminaci zastavené plavby kvůli nízkým vodním stavům. „Tím pádem lze po realizaci záměru očekávat i návrat kontejnerů na vodu,“ domnívá se Fojtů.

Letecká doprava má výrazná omezení nikatelům šetří náklady. Nyní vodní doprava zaujímá v celé Evropě přibližně 5 %, existují ale země, třeba Nizozemí, kde má podíl až 40 %. Největším handicapem vodní dopravy zůstává vysoký tranzitní čas, který ji předurčuje pouze k omezenému kontingentu přepraveného zboží. Konkrétně se jedná především o hromadné zásilky obilí, uhlí a dalších sypkých materiálů. Vzhledem k zvyšujícímu se provozu na silnicích a železnici se ale tato nevýhoda postupně začíná smazávat. Například v Německu se stále v rostoucí míře přepravují po vodě druhy zboží, které byly dříve doménou železnice a silnice. Jde dokonce i o tekuté zboží, a to nejen o klasická paliva, nýbrž i o LNG a jiné zkapalněné plyny. Za další nevýhodu, která je ovšem specifická hlavně pro Česko, označují odborníci nespolehlivost. „O velkou část zásilek jsme přišli díky tomu, že vodní stavy v některých obdobích prakticky neumožňují plavbu. A to často i na dosti dlouhou dobu. Tento handicap například způsobil, že po Labi se do a z ČR téměř

Zatímco podíl vodní dopravy by se mohl v příštích letech zvyšovat, leteckou dopravu zřejmě žádný nárůst zájmu nečeká. Většímu rozšíření totiž brání vysoké přepravní náklady. Leteckou dopravu proto vesměs využívají firmy jen k mezinárodní přepravě na dlouhé vzdálenosti, a to pouze pro určité druhy málo objemného zboží. V případě tuzemské dopravy se pak letecká doprava hodí jen pro extrémně cenné komodity či zboží, jehož přeprava jiným způsobem by přinesla bezpečnostní riziko. Letecká doprava má výhodu především v rychlosti a spolehlivosti. Dobře se dá předvídat, kdy zásilka dorazí na místo určení. Samotný čas přepravy však značně prodlužují navazující operace jako třeba celní odbavení. Nejvíce leteckou dopravou přepraveného zboží jde přes pražské letiště na Ruzyni, které zajišťuje přes čtyři pětiny z celkového výkonu nákladní letecké dopravy. Většina zboží přepraveného v rámci republiky však letí společně s cestujícími, je totiž přepravováno linkami zajišťující osobní přepravu. ■

Jako přední dodavatel komplexních a integrovaných logistických služeb zajišťujeme toky zboží a výměnu obchodních a průmyslových informací po celém světě. Našim zákazníkům dokážeme připravit logistické řešení na míru podle jejich potřeb – poskytujeme nejen přepravu zboží a skladování, ale nabízíme i logistické služby přidané hodnoty, jako je lehká montáž, etiketování, kolkování, balení, vkládání certifikátů kvality, kompletace zásilek nebo sběr a recyklace vyřazených výrobků. Sledujeme trend, že outsourcing těchto služeb se stává v posledních letech stále důležitější oblastí. Povězte, co je základem úspěšného byznysu v oblasti dopravy a logistiky? Pro nás je důležitý nejen ekonomický růst, ale i firemní hodnoty. Obchodní značka DB Schenker je synonymem důvěry. A to i díky tomu, že se snažíme být vždy féroví k zákazníkům, partnerům i vlastním zaměstnancům, zakládáme si na dobré platební morálce a na kvalitě našich služeb.

DANIEL MORÁVEK

www.komora.cz 19

16_19k_tema.indd 19

20.2.13 15:59


Dopĸejte si komfort komplexnosti našich služeb. DB Schenker je jedním z pĸedních svČtových poskytovatelŊ integrovaných logistických ĸešení. Jako jeden tým pracujeme nepĸetržitČ ve více než 130 zemích svČta s jediným cílem – zvýšit efektivitu vaší logistiky. Díky tomu vám mŊžeme nabídnout ucelený pĸepravní ĸetČzec z jednoho zdroje zahrnující pozemní, železniÿní, letecké a námoĸní pĸepravy. Naše profesionální služby umožĮují realizovat i nejnároÿnČjší logistické projekty. Více než 20 let vám poskytujeme komplexní logistické služby v þeské republice. www.dbschenker.com/cz

Zelená intralogistika v oranžovém provedení

Firma STILL sází vedle inovací a vývoje produktů na efektivitu a snižování nákladů u zákazníka, šetrnost k přírodnímu prostředí a na komfort pro obsluhu. Na pořadu dne jsou tedy hybridní pohony, bezpečnost, ale především komplexní řešení navazující na aktuální požadavky klientů.

ADVERTORIAL

S

TILL zahrnuje do svého portfolia řadu otestovaných modelů poháněných palivovými články a další technologie budoucnosti. V současnosti je již plně rozběhnuta sériová výroba vozíku s hybridním pohonem, který využívá energii, jež se ukládá při brzdění. Tento ekologický a zároveň velmi hospodárný vysokozdvižný vozík je pádným argumentem u všech zákazníků, kteří cílí na značnou úsporu energie a snižování nákladů. V letošním roce zavádí firma STILL na trh několik nově inovovaných modelů nízkozdvižných vozíků, mezi nimi i model poháněný Lithium iontovými bateriemi. Další žhavou novinkou jsou dva modely vysokozdvižných vozíků. Jedná se o rozšíření rodiny spalovacích vozíků RX o nákladové kapacity od 4 až do 8 tun. Výkon, ergonomie, bezpečnost

RXb70 HYBRID – TICHÝ AbEFEKTIVNÍ Zvýšení efektivity dnes přináší využití hybridních technologií, které spočívají v kombinaci různých pohonných koncepcí. Z vozíku RX 70, který byl již při svém uvedení na trh v roce 2006 nejúspornějším vysokozdvižným vozíkem se spalovacím motorem ve své třídě, proto firma Still vyvinula vozík s označením RX 70 Hybrid. Tento vozík je ideální tam, kde je potřeba časté zrychlování a brzdění, např. při nakládání a vykládání nákladních automobilů v nápojovém průmyslu. Mimochodem RX 70 Hybrid získal koncem loňského roku v Berlíně cenu „Ecodesign“. Ocenění obdržel od ministerstva životního prostředí a úřadu pro životní prostředí v kategorii „Produkt“ za vynikající ekologický design, který přináší výhody po celý životní cyklus.

a kompaktní design – to jsou hlavní přednosti těchto nových strojů. Není to jen manipulační technika, díky které patří firma STILL již skoro sto let mezi přední poskytovatele na trhu po celém světě, ale stále více se dostává do popředí díky realizaci projektů v segmentu regálových systémů a intralogistických řešení. ■ www.still.cz

20 www.komora.cz

20_still-schenker.indd 20

20.2.13 10:44


Komplexní přepravní a logistické služby

Balíková přeprava systém vnitrostátní a mezinárodní přepravy balíkových zásilek do 50 kg

Paletová přeprava systém vnitrostátní a mezinárodní přepravy paletových a kusových zásilek

Logistika logistické projekty na míru, skladování, manipulace, obalový management

Letecká a námořní přeprava přímá, sběrná, charterová, kontejnerová i kombinovaná přeprava

Ověřená kvalita služeb

www.geis-group.cz 21k_geis.indd 1

Celovozová přeprava přímé přepravy, dokládky, speciální dopravní řešení

Zákaznické centrum: +420 951 277 777 20.2.13 10:06


obor komentĂĄĹ&#x2122;

Novelizace zĂĄkona o provozu na pozemnĂ­ch komunikacĂ­ch KdyĹž jsme s kolegou pĹ&#x2122;emýťleli, o Ä?em pojednat v naĹĄem pĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vku, dospÄ&#x203A;li jsme k zĂĄvÄ&#x203A;ru, Ĺže nejzajĂ­mavÄ&#x203A;jĹĄĂ­m tĂŠmatem jsou novinky v zĂĄkonÄ&#x203A; o provozu na pozemnĂ­ch komunikacĂ­ch, neboĹĽ skoro vĹĄichni jsme Ĺ&#x2122;idiÄ?i a ĂşplnÄ&#x203A; vĹĄichni jsme prakticky dennÄ&#x203A; ĂşÄ?astnĂ­ky silniÄ?nĂ­ho provozu. 19. 1. 2013 nabyl plnÄ&#x203A; ĂşÄ?innosti zĂĄkon Ä?. 297/2011 Sb. (nÄ&#x203A;kterĂĄ jeho ustanovenĂ­ nabyla ĂşÄ?innosti jiĹž k 1. 1. 2012) â&#x20AC;&#x201C; novelizace zĂĄkona Ä?. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnĂ­ch komunikacĂ­ch a dĂĄle zĂĄkona Ä?. 247/2000 Sb., o zĂ­skĂĄvĂĄnĂ­ a zdokonalovĂĄnĂ­ odbornĂŠ zpĹŻsobilosti k Ĺ&#x2122;Ă­zenĂ­ motorovĂ˝ch vozidel. OdpovÄ&#x203A;dnost provozovatele vozidla za sprĂĄvnĂ­ delikt vĹĄak vznikne pouze tehdy, pokud poruĹĄenĂ­ pravidel bylo zjiĹĄtÄ&#x203A;no prostĹ&#x2122;ednictvĂ­m radaru nebo se jednĂĄ o neoprĂĄvnÄ&#x203A;nĂŠ zastavenĂ­ nebo stĂĄnĂ­. SankcĂ­ za uvedenĂ˝ sprĂĄvnĂ­ delikt je uloĹženĂ­ penÄ&#x203A;ĹžitĂŠ pokuty, a to aĹž do výťe 10 000 KÄ?, ovĹĄem bez moĹžnosti uloĹženĂ­ trestnĂ˝ch bodĹŻ!

PĹ&#x2122;ihlaĹĄujte se jiĹž nynĂ­ na jarnĂ­ sedmnĂĄctitĂ˝dennĂ­ vzdÄ&#x203A;lĂĄvacĂ­ kurz Public Relations tQĂ&#x201C;TFNOĂ?UFTUZ tSPÇ?OĂ&#x201C;L tWĂ&#x201C;DFOFäĂ&#x17E;TQÇ&#x201D;Ă?OâDIBCTPMWFOUÇž tWIPEOĂ?QSPQSBDPWOĂ&#x201C;LZ13BHFOUVS UJTLPWĂ? NMVWÇ?Ă&#x201C; QSBDPWOĂ&#x201C;LZĂśSFNOĂ&#x201C;DILPNVOJLBDĂ&#x201C; tVDFMFOâDIQDzFEOĂ&#x2C6;Ă?FL a PR, studenty i pracovnĂ­ky marketingu tQSBLUJDLĂ?TFNJOĂ&#x2C6;DzF

Absolventi zĂ­skĂĄvajĂ­ prestiĹžnĂ­ certifikĂĄt London School of Public Relations. Kurz startuje 7. bĹ&#x2122;ezna 2013 (pĹ&#x2122;ednĂĄĹĄky se konajĂ­ v centru Prahy).

POZOR! PĹ&#x2122;i pĹ&#x2122;ihlĂĄĹĄenĂ­ do konce ledna 2013 sleva 15 % na kurz. PĹ&#x2122;ihlĂĄĹĄku a dalĹĄĂ­ informace o kurzu naleznete na www.lspr.cz. Kontaktovat lze JTFLSFUBSJĂ&#x2C6;ULVS[V FNBJMJOGP!BQSBD[ CelosvÄ&#x203A;tovou licenci pro kurz poskytuje David Game House, www.lspr-education.com.

Ve spoluprĂĄci s londĂ˝nskou ĹĄkolou PR kurz v Ä&#x152;R poĹ&#x2122;ĂĄdĂĄ Asociace Public Relations Agentur (APRA) â&#x20AC;&#x201C; www.apra.cz, e-mail: info@apra.cz.

E D U C A T I O N

London School of Public Relations

W O R L D W I D E

O uloĹženĂ­ penÄ&#x203A;ĹžitĂŠ pokuty rozhoduje pĹ&#x2122;Ă­sluĹĄnĂ˝ obecnĂ­ ĂşĹ&#x2122;ad. V praxi pak dopad tohoto novelizovanĂŠho ustanovenĂ­ bude takovĂ˝, Ĺže pouĹžitĂ­ vĂ˝mluvy provozovatele vozidla, Ĺže vozidlo Ĺ&#x2122;Ă­dila osoba blĂ­zkĂĄ, a nĂĄslednĂŠho odmĂ­tnutĂ­ jejĂ­ identifikace jiĹž nebude znamenat ĂşspÄ&#x203A;ĹĄnĂŠ vyhnutĂ­ se jakĂŠkoliv sankci za spĂĄchanĂ˝ dopravnĂ­ pĹ&#x2122;estupek, ale jiĹž výťe zmĂ­nÄ&#x203A;nou moĹžnost obecnĂ­ho ĂşĹ&#x2122;adu uloĹžit provozovateli vozidla pokutu v maximĂĄlnĂ­ výťi 10 000 KÄ?, i kdyĹž

P R

Ă&#x161;

Ä?elem tĂŠto novĂŠ Ăşpravy je zejmĂŠna zajiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ plnĂŠ transpozice smÄ&#x203A;rnice EvropskĂŠho parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o Ĺ&#x2122;idiÄ?skĂ˝ch prĹŻkazech v jejĂ­m pĹ&#x2122;epracovanĂŠm znÄ&#x203A;nĂ­. SouÄ?ĂĄstĂ­ uvedenĂŠ novelizace je i zavedenĂ­ objektivnĂ­ odpovÄ&#x203A;dnosti provozovatele vozidla za zajiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ toho, aby pĹ&#x2122;i uĹžitĂ­ vozidla na pozemnĂ­ komunikaci byly dodrĹžovĂĄny povinnosti Ĺ&#x2122;idiÄ?e a pravidla provozu na pozemnĂ­ch komunikacĂ­ch. CĂ­lem je tedy, mimo jinĂŠ, uÄ?init pĹ&#x2122;Ă­trĹž vĂ˝mluvĂĄm provozovatelĹŻ vozidel na osobu blĂ­zkou pĹ&#x2122;i spĂĄchĂĄnĂ­ dopravnĂ­ho pĹ&#x2122;estupku a s tĂ­m souvisejĂ­cĂ­ho odmĂ­tnutĂ­ jejĂ­ identifikace. NovÄ&#x203A; tak provozovatel vozidla bude odpovÄ&#x203A;dnĂ˝ za to, aby ten, jemuĹž svÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­ svĂŠ vozidlo, pĹ&#x2122;i jeho uĹžitĂ­ dodrĹžoval povinnosti Ĺ&#x2122;idiÄ?e a pravidla provozu na pozemnĂ­ch komunikacĂ­ch.

bez moĹžnosti uloĹženĂ­ trestnĂ˝ch bodĹŻ. NepochybnÄ&#x203A; se tĂ­m zvýťí pĹ&#x2122;Ă­jem rozpoÄ?tu... StejnĂ˝ nĂĄsledek pak bude provozovateli vozidla v obecnĂŠ rovinÄ&#x203A; hrozit vĹždy, kdyĹž nebude chtĂ­t Ä?i nebude moci identifikovat Ĺ&#x2122;idiÄ?e vozidla v dobÄ&#x203A; spĂĄchĂĄnĂ­ pĹ&#x2122;estupku. V mĂŠdiĂ­ch jsme postĹ&#x2122;ehli zmĂ­nku o tom, Ĺže zanikl institut osoby blĂ­zkĂŠ, ale to je mĂ˝lka. NovĂĄ prĂĄvnĂ­ Ăşprava pouze jiĹž neumoĹžĹ&#x2C6;uje nevypovĂ­dat proti osobÄ&#x203A; blĂ­zkĂŠ bez jakĂ˝chkoliv nĂĄsledkĹŻ, Ä?ili lze osobu blĂ­zkou chrĂĄnit, ale bude to rozhodnÄ&#x203A; draŞťí neĹž doposud. JiĹž delĹĄĂ­ dobu vĹĄak ve sdÄ&#x203A;lovacĂ­ch prostĹ&#x2122;edcĂ­ch kolujĂ­ novĂŠ zpĹŻsoby, jak tuto novou prĂĄvnĂ­ Ăşpravu v praxi obejĂ­t, napĹ&#x2122;Ă­klad oznaÄ?enĂ­ za pachatele pĹ&#x2122;estupku Ĺ&#x2122;idiÄ?e, nejlĂŠpe cizince z dalekĂŠ zemÄ&#x203A;, kde cĂ­lem bude zejmĂŠna dosĂĄhnout promlÄ?enĂ­ pĹ&#x2122;estupku nebo odloĹženĂ­ vÄ&#x203A;ci. DalĹĄĂ­ moĹžnostĂ­, jak se vyhnout odpovÄ&#x203A;dnosti, bude pak kupĹ&#x2122;Ă­kladu sdÄ&#x203A;lit, Ĺže Ĺ&#x2122;Ă­dila konkrĂŠtnĂ­ osoba, kterĂĄ ovĹĄem takovou skuteÄ?nost v nĂĄslednĂŠm sprĂĄvnĂ­m Ĺ&#x2122;Ă­zenĂ­ zapĹ&#x2122;e a v pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; absence jakĂ˝chkoliv jinĂ˝ch dĹŻkazĹŻ dojde k situaci tvrzenĂ­ proti tvrzenĂ­, kdy provozovatel vozidla svou zĂĄkonnou povinnost, alespoĹ&#x2C6; formĂĄlnÄ&#x203A;, splnil, a tudĂ­Ĺž zĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; nebude moĹžnĂŠ jej pokutovat. Novela zĂĄkona pak pĹ&#x2122;edvĂ­dĂĄ, Ĺže provozovatel vozidla se mĹŻĹže svĂŠ odpovÄ&#x203A;dnosti za sprĂĄvnĂ­ delikt zprostit, jestliĹže prokĂĄĹže, Ĺže v dobÄ&#x203A; pĹ&#x2122;ed poruĹĄenĂ­m povinnosti Ĺ&#x2122;idiÄ?e nebo pravidel provozu na pozemnĂ­ch komunikacĂ­ch bylo vozidlo, jehoĹž je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s pĹ&#x2122;idÄ&#x203A;lenou registraÄ?nĂ­ znaÄ?kou, nebo provozovatel vozidla podal Şådost o zĂĄpis zmÄ&#x203A;ny provozovatele v registru silniÄ?nĂ­ch vozidel. UvidĂ­me, jakĂĄ bude praxe pĹ&#x2122;i aplikaci shora uvedenĂ˝ch prĂĄvnĂ­ch pĹ&#x2122;edpisĹŻ. KaĹždopĂĄdnÄ&#x203A; vznikne Ĺ&#x2122;ada veselĂ˝ch kauz, kdy se zaÄ?nou u nĂĄs objevovat Ĺ&#x2122;idiÄ?i z GrĂłnska, Tanzanie, Nigeru apod., tak alespoĹ&#x2C6; mĹŻĹžeme uzavĂ­rat sĂĄzky na nejexotiÄ?tÄ&#x203A;jĹĄĂ­ho Ĺ&#x2122;idiÄ?e. PĹ&#x2122;ejeme vĹĄem hezkĂŠ jaro a ŞådnĂŠ stĹ&#x2122;ety v provozu a ani s paragrafy! â&#x2013;  MICHAL KROFT, advokĂĄt, Managing Partner NWD Legal JAKUB Ĺ EVÄ&#x152;Ă?K, prĂĄvnĂ­ asistent NWD Legal

22 www.komora.cz

22k_kroft_apra.indd 22

20.2.13 16:23


Expresní zásilková služba specializující se na přepravu zásilek z domu do domu nejen pro firmy a podnikatele.

Naše služby: Vnitrostátní přeprava balíků, palet, kusových a vícekusových zásilek do 3000 kg na firemní adresy Vnitrostátní přeprava balíků do 50 kg na soukromé adresy  propracovaná komunikace s příjemcem, která zahrnuje SMS a emailovou komunikaci i proaktivní kontaktování příjemců řidičem  ve vybraných lokalitách možnost volby večerního doručení  možnost doručení na Partnerské místo www.pplpartner.cz

Mezinárodní expresní balíková přeprava po Evropě v síti Deutsche post DHL náš svět jsou vaše zásilky Zákaznický servis: 840 775 775, www.ppl.cz

23k_PPL.indd 23 PPL Sluzby inzerce210x297mm_spad_07.indd 1

20.2.13 11:50 15.2.2013 11:09:28


advertorial

Optimalizace pro maximální efektivitu:

DAF ATe – Hospodárnost především V minulém roce DAF představil program ATe (Advanced Transport efficiency – Zdokonalená efektivita dopravy). Co se pod touto zkratkou ukrývá? Jedná se o kompletní balík inteligentních řešení, která vedou k dalšímu snížení spotřeby paliva a emisí a ke zlepšení efektivity nákladních vozidel.

N

ejvětší úpravy se týkají vozidel DAF CF85 a XF105, která jsou určena zejména pro dálkovou dopravu. Jejich motor s označením PACCAR MX o zdvihovém objemu 12,9 litru získal značnou oblibu zejména díky vysoké spolehlivosti a výkonu. Tento motor má také výborné parametry, zvláště v oblasti úspory paliva. Při další optimalizaci v rámci programu ATe se společnost DAF zaměřila na ta opatření, která mají význam zejména při částečném zatížení motoru. V režimu částečného zatížení přitom nákladní vozidla pracují ve více než 80 % svého provozu. Výkonové verze motoru PACCAR MX 265 kW/ /360 k, 300 kW/410 k a 340 kW/460 k mají nové písty z hliníkové slitiny, které mají lepší tepelné vlastnosti a tím vyžadují méně chlazení. To znamená, že pro stejnou účinnost postačí menší olejové čerpadlo, čímž se sníží ztráty třením. Zároveň bylo optimalizováno časování vstřiku paliva a řídicí jednotka motoru. Společnost DAF je v oboru nákladních vozidel prvním výrobcem, který použil tepelnou izolaci nejen na turbodmychadlo, ale i na sestavu výfukového potrubí. Tím je dosaženo vyšší účinnosti turbodmychadla a zároveň i lepšího spalování. Výsledkem těchto zdokonalení motoru PACCAR MX je v závislosti na aplikaci až o 3 % nižší spotřeba paliva a emise CO2. Modely ATe jsou k dispozici také s adaptivním tempomatem, který pomůže snížit spotřebu paliva. Pro snížení opotřebení brzdového systému je vozidlo vybaveno motorovou brzdou MX Engine Brake. Tento typ motorové brzdy disponuje vysokým brzdným výkonem při nízké vlastní hmotnosti v porovnání s klasickým retardérem. Výkon MX motorové brzdy je dostupný i při nízkých otáčkách a svého maxima 340 kW dosahuje při 2 100 otáčkách/min. Novinkou je také automatizovaná převodovka AS Tronic, jejíž strategie řazení je plně optimalizována s ohledem na spotřebu paliva. Motory ve vozidlech DAF CF85 a XF105 mohou být vybaveny automatickým vypínáním po pěti minutách běhu naprázdno. Na přání zákazníka může být maximální rychlost modelů CF a XF

zvýšena na 89 km/h. Standardní nastavení je 85 km/h, což přináší snížení spotřeby paliva o další 2 až 3 % při dálkové přepravě. Jako motivace řidičů pro udržení nízké spotřeby paliva se na hlavním displeji přístrojových desek vozidel řad CF a XF zobrazují informace o aktuální i dosažené spotřebě paliva. S cílem maximálně snížit spotřebu paliva byla nejprve provedena opatření pro optimalizaci aerodynamiky. Jedním z nich je montáž všech dostupných aerodynamických prvků, jako jsou střešní spoilery a boční límce, kombinované s mezinápravovými spoilery. Unikátem je nový střešní spoiler modelů XF105 Space Cab. Mezi přednosti, které tento spoiler odlišují od ostatních, patří rozsah nastavení, což znamená, že jej lze použít také u tahačů se sníženou točnou (verze Low-Deck). Nový nastavitelný střešní spoiler je také o 25 kg lehčí, což zvyšuje užitečné zatížení nákladního vozidla. Funkcí nového střešního spoileru navrženého speciálně pro model XF105 Space Cab je možnost doplnit střešní spoiler praktickým nastavovacím mechanismem, který řidiči umožňuje snadno nastavit výšku spoileru pomocí seřizovací tyče připevněné na zadní stěně kabiny nebo uvnitř bočních límců. Tím je zajištěno, že lze vždy nastavit správnou výšku spoileru, což vede ke snížení spotřeby paliva o několik dalších cenných procent. Standardem jsou také pneumatiky s nízkým valivým odporem.

Do programu ATe také zapadá nová zadní tandemová náprava bez kolových redukcí a pneumatickým odpružením, která byla speciálně vyvinuta pro těžké aplikace. Nová tandemová náprava s označením SR1360T má o 375 kilogramů nižší hmotnost než stávající tandemové nápravy s redukcemi v nábojích kol, které jsou určeny pro jízdu v těžkém terénu. Nová náprava má také nižší spotřebu paliva, a to o více než 5 %. Pneumaticky odpružená tandemová náprava SR1360T je dostupná pro všechny modely 6 x 4 a 8 x 4 vozidel řady DAF CF85 a XF105 pro celkovou hmotnost soupravy až 70 tun. Kromě snížení spotřeby paliva a vlastní hmotnosti přispívá nová tandemová náprava i ke snížení nákladů na údržbu, protože výměna oleje v zadní nápravě je vyžadována pouze jednou za tři roky nebo po ujetí 450 000 kilometrů. Protože základním článkem úspor je řidič, nabízí DAF svým zákazníkům školení ekonomické jízdy pro řidiče. Vyškolený řidič, který umí potenciál svého vozidla využívat na maximum, dosahuje dlouhodobě nejen nižší spotřeby paliva, ale také menší opotřebení vozidla. Tím se snižují nároky na údržbu a zvyšuje se hodnota vozidla při jeho dalším prodeji. Hospodárný řidič neznamená pomalý. ■

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.DAFTRUCKS.CZ

24 www.komora.cz

24k_daf.indd 24

20.2.13 10:48


www.csbeton.cz

PODOBNĂ&#x2030; NEHODY UĹ˝ VĂ S NEZASKOÄ&#x152;Ă?

 8QLNiWQtQRYLQNRXQDWUKXMHRFKUDQDEHWRQRYpGODçE\RGVSROHÄ&#x20AC;QRVWL &6%(721NWHUi]DEUiQt]QHKRGQRFHQtNDPHQÄŁOiWNDPLNWHUpGODçEX WUYDOHSRĂĽNR]XMt-HGQRGXFKĂŹPVHWĨHQtPSORFKD]ÄŁVWiYiĂż,67Ă&#x2030;$68&+Ă&#x2030; -DNRSUYQtQDÄ&#x20AC;HVNpPWUKXSĨLFKi]tPHVRSUDYGXNRPSOH[QtRFKUDQRXSURWL ]QHÄ&#x20AC;LĂĽWÄ&#x2122;Qt9SURGHMLRGNYÄ&#x2122;WQD

CS-BETON s. r. o. - Stavby jako z kamene vĂ˝robce betonovĂ˝ch prvkĹŻ pro malou a zahradnĂ­ architekturu. VelkĂŠ Ĺ˝ernoseky 184, LitomÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;ice 412 01

Ă&#x161;prava CSB â&#x20AC;&#x201C; CLEAN PROTECT: komplexnĂ­ ochrana dlaĹžby proti jejĂ­mu zneÄ?iĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ TradiÄ?nĂ­ Ä?eskĂ˝ vĂ˝robce CS-BETON, zamÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;enĂ˝ pĹ&#x2122;edevĹĄĂ­m na vĂ˝robu betonovĂŠ, velkoploĹĄnĂŠ a vegetaÄ?nĂ­ dlaĹžby, dĂĄle pak obrubnĂ­kĹŻ, odvodĹ&#x2C6;ovacĂ­ch systĂŠmĹŻ, palisĂĄd, schodĹŻ a dalĹĄĂ­ch doplĹ&#x2C6;kĹŻ pro zahradu a dĹŻm, pĹ&#x2122;ichĂĄzĂ­ s naprosto revoluÄ?nĂ­m typem dlaĹžby, jeĹž disponuje ochranou proti zneÄ?iĹĄtÄ&#x203A;nĂ­.

D

laĹžba s jedineÄ?nou Ăşpravou CSB-CLEAN PROTECT je dĹŻslednÄ&#x203A; vyrĂĄbÄ&#x203A;na tak, aby jejĂ­ ochrana byla co nejdĂŠle funkÄ?nĂ­. NenĂ­ to ŞådnĂĄ dodateÄ?nĂĄ impregnace, kterĂĄ se aplikuje aĹž po vĂ˝robÄ&#x203A;, ale ochrannĂŠ lĂĄtky se aplikujĂ­ na dlaĹžbu v nÄ&#x203A;kolika krocĂ­ch, z nÄ&#x203A;hoĹž prvnĂ­ zaÄ?Ă­nĂĄ jiĹž pĹ&#x2122;i vĂ˝robÄ&#x203A; do zĂĄkladnĂ­ betonovĂŠ smÄ&#x203A;si.

ADVERTORIAL

Skvrny od oleje a neÄ?istoty? ŽådnĂ˝ problĂŠm! Ä&#x152;iĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ takto ochrĂĄnÄ&#x203A;nĂŠ dlaĹžby je hraÄ?kou pro kaĹždĂŠho uĹživatele â&#x20AC;&#x201C; skvrny od oleje nebo napĹ&#x2122;Ă­klad zbytky rĹŻznĂ˝ch nehod pĹ&#x2122;i zahradnĂ­ch pĂĄrty,

to uĹž nenĂ­ noÄ?nĂ­ mĹŻra, ale pouze chvilkovĂĄ zĂĄleĹžitost, na kterou staÄ?Ă­ mĂ­t v ruce bÄ&#x203A;ĹžnĂ˝ hadĹ&#x2122;Ă­k. Skvrny lze pouze otĹ&#x2122;Ă­t a nezĹŻstanou po nich ŞådnĂŠ stopy. RĹŻznĂŠ jinĂŠ neÄ?istoty jsou odstranitelnĂŠ stejnÄ&#x203A; jednoduĹĄe.

Vhodnost pouĹžitĂ­ DlaĹžbu s jedineÄ?nĂ˝m systĂŠmem ochrany CS-CLEAN PROTECT je vhodnĂŠ pouŞít na pĹ&#x2122;Ă­jezdovĂŠ cesty k vaĹĄemu domu nebo na parkovacĂ­ mĂ­sta pro automobily. MĹŻĹžete ji vyuŞít i na terase nebo na mĂ­stÄ&#x203A;, kde se schĂĄzĂ­te s rodinou a poĹ&#x2122;ĂĄdĂĄte zahradnĂ­ slavnosti. PĹ&#x2122;Ă­padnĂŠ neÄ?istoty nebo skvrny jsou velmi snadno odstranitelnĂŠ a dlaĹžba jako takovĂĄ vydrŞí v nejlepĹĄĂ­ kondici po mnoho nĂĄsledujĂ­cĂ­ch let. â&#x2013; 

JAKĂ&#x2030; VĂ?HODY MĂ OCHRANA CSB â&#x20AC;&#x201C; CLEAN PROTECT? â&#x2013; â&#x2013; 

SkvÄ&#x203A;le odolĂĄvĂĄ vÄ&#x203A;tru, deĹĄti a vĂ˝kyvĹŻm teplot Disponuje vynikajĂ­cĂ­ ochranou proti UV zĂĄĹ&#x2122;enĂ­, mĂĄ dlouhodobou barevnou stĂĄlost

â&#x2013;

Nevadí jí skvrny od oleje ani jiných låtek

â&#x2013;

Odpuzuje bÄ&#x203A;ĹžnĂŠ neÄ?istoty a vodu

â&#x2013;

Snadno se Ä?istĂ­ â&#x20AC;&#x201C; dlaĹžba je po otĹ&#x2122;enĂ­ Ä?istĂĄ a suchĂĄ

WWW.CSBETON.CZ

www.komora.cz 25

25k_csbeton.indd 25

20.2.13 10:48


podnikání právo

Návrh novely autorského zákona přináší řadu změn 7. 1. 2013 zaslalo do připomínkového řízení Ministerstvo kultury ČR vyhotovený návrh novely zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Ministerstvo kultury ČR jej zpracovalo a předložilo podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2012.

A

utorský zákon představuje komplexní úpravu práva autorského a práv s autorským právem souvisejících, včetně zvláštního práva pořizovatele databáze, a vychází jednak z mezinárodních smluv, k nimž Česká republika přistoupila, jednak z příslušných unijních předpisů, zejména směrnic EU harmonizujících některé aspekty autorského práva v rámci členských států EU, resp. států tvořících Evropský hospodářský prostor. Navrhovaná novela autorského zákona souvisí především s povinností transponovat do právního řádu České republiky ve stanoveném termínu dvě směrnice EU, které byly přijaty v roce 2011, resp. 2012. Návrh novely též předjímá některá ustanovení z aktuálně projednávaného návrhu směrnice o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro území více států k právům k užití hudebních děl on-line na vnitřním trhu. Cílem projednávaného návrhu směrnice je zvýšit transparentnost výkonu kolektivní správy práv. Česká republika s tímto návrhem již vyjádřila souhlas ve formě schválené rámcové pozice, proto je její obsah již částečně do znění novely zapracován. Zásadní změnou, kterou tento návrh přináší, je požadavek daný směrnicí 2011/77/EU, na základě které se navrhuje prodloužit dobu trvání majetkových práv výkonných umělců k jejich uměleckým výkonům zaznamenaným na zvukové záznamy a majetkových práv výrobců zvukových záznamů k jejich záznamům z 50 na 70 let. V souvislosti s prodloužením doby trvání práv zavádí několik doprovodných opatření ve prospěch výkonných umělců (roční doplňkovou odměnu, právo na odstoupení od smlouvy a právo na výplatu odměn beze srážek). Dále směrnice harmonizuje výpočet doby trvání majetkových práv k hudebním dílům s textem.

Novela dále zavádí požadavky dané směrnicí 2012/28/EU, která upravuje společnou unijní definici osiřelého díla, resp. osiřelého zvukového záznamu. Za osiřelé dílo bude považováno takové dílo, jehož autor není určen nebo není nalezen ani po provedení důsledného vyhledávání zaznamenaného způsobem stanoveným tímto zákonem. Další změnou je zavedení pravidla pro nakládání s odměnami, které nelze vyplatit nositelům práv. Na rozdíl od osiřelého díla, u něhož není určen autor, v této situaci není znám nositel práva, nebo jej nelze ani po uplynutí obecné tříleté promlčecí lhůty dohledat. Toto opatření je nezbytné pro zajištění právní jistoty všech dotčených subjektů (nositelů práv, kolektivních správců práv i osob povinných platit tyto odměny), neboť dosud tato situace není nijak upravena. Odměny, které byly takto vybrány a které nelze po uplynutí obecné promlčecí lhůty vyplatit příslušným nositelům práv, by tak měly být nově vypláceny do Státního fondu kultury ČR. Dalším z významných navrhovaných opatření je též zrušení všech výjimek z povinnosti hradit odměnu za zpřístupňování díla prostřednictvím televizních a rozhlasových přijímačů. Z povinnosti hradit odměnu by tak již neměla být vyňata zdravotnická zařízení a neměl by existovat ani strop výše odměny pro hotely. Zrušením těchto výjimek bude autorský zákon uveden do souladu s unijním právem a s mezinárodními závazky, se kterými byla ČR doposud v rozporu. Novela by měla nabýt účinnosti dnem 1. listopadu 2013, což je termín, ve kterém jsou členské státy Evropské unie povinny provést směrnici 2011/77/EU. ■ PETR VALENTA, HK ČR

HK ČR A NOVELA Hospodářská komora České republiky se tímto materiálem zabývala v rámci připomínkového řízení a zpracovala k navrženému materiálu připomínky, ve kterých upozornila, že velkým problémem současné právní úpravy je nemožnost uživatelů ovlivnit tvorbu sazebníků, cen a v konečném důsledku nutnost přijmout podmínky diktované kolektivními správci. Uživatel tak nemá možnost zjistit cenovou hladinu, která je aplikována pro případ autorských poplatků v jiných evropských zemích, a porovnat je s tamní kupní silou. Kolektivní správce by tak měl podle návrhu HK ČR o cenách na příští období jednat a měl by své záměry zveřejnit a podložit je konkrétní analýzou, komparační, nákladovou i výnosovou tak, aby bylo možno dojít k závěru, že je výše poplatků přiměřená a obvyklá. Konečné znění této novely však bude zřejmé, až novela projde celým legislativním procesem, její dopady a přínosy pak bude možné vyhodnotit její aplikací v praxi.

VÍCE NA

WWW.KOMORA.CZ

26 www.komora.cz

26k_legis.indd 26

20.2.13 10:49


podnikání lidské zdroje

Tradiční, či účinné metody hledání práce A je to tu – rozhodnutí převzít iniciativu a pustit se do hledání práce. Nyní je třeba zjistit, jak postupovat co nejlépe neboli efektivně. Většina lidí je v tuto chvíli v pokušení udělat to, co jim všichni radí: rozeslat životopisy do všech stran, navštívit několik personálních agentur, úřad práce a pročíst veškeré inzeráty nabízející volná místa.

T

o je tradiční způsob hledání práce, který doporučují i někteří takzvaní personální odborníci. Dokud vzduchem poletují podobné rady, není divu, že je stále tolik nezaměstnaných. A tak první doporučení všem, kdo řeší změnu v profesním životě, zní: než sepíšete životopis, než navštívíte personální agenturu, než přečtete první inzerát, zjistěte si informace o všech možných metodách hledání práce, a především se zamyslete nad jejich účinností. Nikdy se u nikoho stoprocentně nedá určit, která metoda bude ta účinná. Studie i má praxe dokládají, že mezi nejoblíbenější a nejméně účinné způsoby hledání práce se řadí: rozesílání stohů životopisů lidem, kteří vás neznají; volání lidem, kterým jste nebyli doporučeni; návštěvy personálních agentur; odpovídání na inzeráty, včetně databáze úřadu práce. Jistě je možné, že se vám takový postup vyplatí. Ovšem pokud vám toto všechno nebylo k ničemu, měli byste upřít svou pozornost k plánu B – k účinnějším metodám shánění práce. Je pozoruhodné, že ač jsou tyto cesty efektivní, nepatří k oblíbeným ani používaným. Inu, jde o to přistoupit ke hledání práce tvůrčím způsobem a mluvit s lidmi. Zjistěte, co vám jde nejlépe a co vás baví, a prozkoumejte zaměstnavatele, kteří vás zajímají. Dejte

vědět svému okolí, kdo jste a co můžete nabídnout lidem, kteří by vás mohli přijmout. Nejpřínosnější je mluvit s lidmi stejné profese a průmyslového odvětví, s lidmi z cílových firem, s kolegy a přáteli. Říká se tomu networking neboli budování sítí kontaktů. Cílem takového jednání je vyhledat kompetentní manažery uvnitř cílových firem a dostat se k nim na interview. Vytrvalost a cílevědomost vás zviditelní pro náborové manažery a přinese vám i více doporučení a potenciálních příležitostí. Podle statistik networking vede k získání převážné většiny nových zaměstnání. Překážkou je pro mnoho lidí to, že si myslí, že nemají kontakty. Začněte u svých přátel, příbuzných, spolupracovníků, dodavatelů a zákazníků. Dalšími v řadě mohou být bývalí spolužáci či odborné organizace. Jak tedy zvýšit naděje na nalezení práce? 1. Mějte alternativy Podstatou je mít náhradní řešení. Jiné tipy na práci. Různé „cílové“ firmy, po kterých jdete. Různé způsoby navázání styku se zaměstnavatelem. Problémem neúspěšných bývá, že mnohdy nemají připraveny další alternativy. 2. Věnujte hledání práce větší počet hodin týdně Hledání práce se stává zaměstnáním na plný úvazek, a proto je třeba mu věnovat stejný počet hodin.

3. Použijte více metod hledání práce Průměrný uchazeč se drží pouze tradičních metod. A to je málo. Hledání tím zbytečně prodlužuje. 4. Najděte si nebo vytvořte podpůrnou skupinu Hledání práce může být jedním z nejosamělejších období v životě. Zde může sehrát velkou roli outplacement, který propuštěným zaměstnanců vytvoří potřebné zázemí. 5. Připravte se na to, že hledání bude nějakou dobu trvat Doba, po kterou bude trvat shánění práce, je naprosto nepředpověditelná. Tajemstvím úspěchu je být od počátku vnitřně připraven na cokoli. Úspěch nebo neúspěch při shánění práce není zapříčiněn nějakým vnějším faktorem (jako například nepříznivou situací na trhu práce), nýbrž způsobem, jakým člověk postupuje. ■

Mgr. KLÁRA LICHÁ Konzultantka a jednatelka společnosti CHANGERINE, která se zabývá podnikovým poradenstvím

Foto: archiv

SEZNAMTE SE S KŘIŠŤÁLOVÝM TŘPYTEM BROUŠENÉHO SKLA ■ ■ ■ ■

Luxusní dárkové kolekce a soupravy na prostřený stůl Sportovní trofeje a propagační předměty s logem Unikátní kusy, repliky historických kusů Zakázková výroba na základě vlastních návrhů zákazníků

Firma RÜCKL CRYSTAL, a. s., nabízí prohlídku své sklárny v Nižboru u Berouna s ukázkou ruční výroby ve všech jejích etapách. Exkurzi lze objednat na uvedeném telefonním čísle.

RÜCKL CRYSTAL, a. s., 267 05 Nižbor 141, tel.: +420 311 696 248, +420 311 696 111, fax: +420 311 693 510, e-mail: info@ruckl.cz, info@ruckl.eu, www.ruckl.cz, www.ruckl.eu

www.komora.cz 27

27k_change_ruckl.indd 27

20.2.13 16:01


podnikání poradna

z mezinárodního standardu CPA 2002. Jedná se o novou klasifikaci produkce, která lépe zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny v hospodářství. Má hierarchické uspořádané třídění produkce (zboží, prací výrobní povahy, služeb atd.) a byla pro statistické zjišťování zavedena Českým statistickým úřadem od 1. 1. 2008. Pro podrobnější informace doporučujeme navštívit stránky ČSÚ (www.czso.cz). ■ PETRA NOVÁ, RM Břeclav

Vývoz do Ruska

Komora radí podnikatelům Podnikání se starožitnostmi

OBRAŤTE SE S DOTAZY NA KONTAKTNÍ MÍSTA HK ČR Téměř 100 kontaktních míst Hospodářské komory rozmístěných po celé republice zodpovědělo od roku 2004 do současnosti více než 65 tisíc podnikatelských dotazů. Rychle a bezplatně. Zeptejte se i vy.

KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA

WWW.KOMORA.CZ PO KLIKNUTÍ NA LIŠTU „POMÁHÁME VAŠEMU PODNIKÁNÍ“.

Jaké jsou podmínky pro zahájení podnikání v oblasti nákupu a prodeje starožitností? Pro podnikání v oblasti starožitnictví budete muset splnit požadavky pro ohlašovací živnost vázanou s názvem „Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty“. V rámci této živnosti můžete provádět činnosti, jako je nákup starožitností za účelem jejich dalšího prodeje a prodej kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty na základě jejich posouzení z hlediska stáří, původu, autorského určení, materiálu, techniky zhotovení a stavu zachování. Dále také můžete provádět určování ceny odpovídající charakteru, kvalitě a stavu zachování kulturní památky nebo předmětu kulturní hodnoty, zpracování dokumentace pro realizaci jejich nákupu nebo prodeje a sledování cen předmětů kulturní hodnoty na vnitřním i mezinárodním trhu. Rovněž také můžete zprostředkovávat nákupy a prodeje kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty. Podmínky získání živnosti určuje zák. č. 455/1991 Sb. Vás se budou týkat jak podmínky všeobecné, tak i zvláštní s nutností prokázat odbornou způsobilost. Právní předpisy, které se přímo dotýkají uvedené vázané živnosti, jsou následující: ■ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ■ zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. ■ TOMÁŠ MACNAR, HK ČR

Klasifikace produkce Co znamená klasifikace CZ-CPA a kde ji najdu? Klasifikace CZ-CPA nahradila dříve používanou klasifikaci označovanou jako SKP, která vycházela

Již několik měsíců zvažuji expanzi své firmy do Ruska, konkrétně do Petrohradu. Uvítal bych podporu a informace pro vývoz svých výrobků – transformátorů, tlumivek a síťových zdrojů do této oblasti. Na koho se mám obrátit? Můžete se obrátit na českou agenturu pro podporu obchodu CzechTrade, která se zabývá podporou exportu. Cílem agentury je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí. Další informace naleznete na: www.czechtrade.cz/sluzby-2013. Další možností je obrátit se přímo na český Generální konzulát v Petrohradě. Součástí generálního konzulátu je obchodní oddělení, které má za úkol rovněž pomáhat českým firmám při exportu zboží. ■ FRANTIŠEK MOLÍK, ANDREA HOFMANOVÁ, RM Náchod

Sdružení fyzických osob Založily jsme s kolegyní cestovní agenturu formou sdružení dvou fyzických osob. Můžeme navenek vystupovat i samostatně, nebo jenom v rámci sdružení? ■ Sdružení fyzických osob nemá právní subjektivitu, jeho účastníci musí vždy vystupovat svým jménem, nebo jménem jednoho z nich. Vystupování navenek může řešit i smlouva o sdružení. ■ Stane-li se podnikatel – fyzická osoba účastníkem sdružení podle § 829 a násl. obč. zák., žádný právní předpis pro tento případ nestanoví, že může nadále podnikat a činit právní úkony jen a pouze pod společným jménem sdružení a že tudíž nesmí nadále podnikat a činit právní úkony svým jménem (nikoli pod společným jménem sdružení). ■ Ustanovení § 835 odst. 2 obč. zák. o tom, že ze závazků vůči třetím osobám jsou účastníci zavázáni společně a nerozdílně, se uplatní pouze v případě, že účastník sdružení činí právní úkon, jenž takový závazek zakládá, pod společným jménem sdružení. ■ Nelze-li dovodit, že takový úkon vůči třetím osobám byl učiněn pod společným jménem sdružení, nemohou být z takového úkonu ani zavázáni ostatní účastníci sdružení ve smyslu § 835 odst. 2 obč. zák. ■ TOMÁŠ MACNAR, HK ČR

28 www.komora.cz

28k_poradna.indd 28

20.2.13 10:51


HOSPODÁŘSK Á KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

MĚNÍME VIZE VE SKUTEČNOST

KD O SE ZA VÁS POSTAVÍ? J S M E největší zástupce všech podnikatelů. CO JE V NAŠICH SILÁCH? PROSAZUJEME zájmy všech podnikatelů u státní správy a samosprávy, poskytujeme právní servis a aktivně se podílíme na tvorbě podnikatelské legislativy.

JAK VÁM ULEHČÍME PODNIKÁNÍ? POMÁHÁME s exportní dokumentací, pořádáme praktické semináře, podnikatelské mise do zahraničí, podílíme se na zvyšování vaší profesní kvalifikace, posilujeme vaši pozici na trhu práce.

KDE VÁS VŠUDE JISTÍME? PŮSOBÍME prostřednictvím široké sítě kontaktních míst po celé České republice a usnadňujeme vám vstup na zahraniční trhy po celém světě.

PROČ TO VŠECHNO PODNIKÁME? VYTVÁŘÍME kvalitní podnikatelské prostředí pro váš rozvoj.

www.komora.cz 29k_hkCR.indd 29

20.2.13 11:50


podnikání slovo z představenstva

HK ČR je aktivní při řešení problémů stavebnictví Stále se zhoršující vývoj stavebního průmyslu i celé ekonomiky České republiky, na které se tento obor významně podílí, inicioval na jaře roku 2011 vznik Poradního sboru předsedy vlády pro sektor stavebního průmyslu. Působí v něm řada vrcholných představitelů významných institucí oboru, od samého počátku tohoto sboru se na jeho činnosti aktivně podílí také Hospodářská komora České republiky.

N

a jednání poradního sboru jsme předkládali své náměty k jednání a vyjadřovali se k projednávaným odborným materiálům. Již na první jednání jsme předložili priority HK ČR k řešení, kterými byly následující okruhy. 1. Absence zastoupení rezortu stavebnictví v ústředních orgánech Stavebnictví je významným oborem nejen samo o sobě, ale také z hlediska jeho vlivu na jiné obory hospodářství. Takto významný rezort není možné ponechat bez koncepčního řízení, třebaže nepřímého, minimálně však na srovnatelné úrovni řízení jiných významných rezortů, tedy alespoň z úrovně samostatného odboru některého z ministerstev, v lepším případě pak vytvořením samostatného ministerstva v systému centrálních orgánů, například po vzoru Slovenské republiky.

reálnosti. Jsou opravdu pro náš stát ekonomicky nejvýhodnějšími nabídkami ty s nejnižší cenou, nabídky s „podraženými“ cenami, které postupně likvidují existenci zdravé soutěže i celého podnikatelské prostředí a v jejichž důsledku dochází k existenčním problémům řady malých, středních a postupně i velkých firem s dopadem nárůstu nezaměstnanosti v oboru? S odstupem času mohu konstatovat, že tyto priority byly stanoveny správně. V závěru roku 2012 byl zpracován materiál poradního sboru „Návrhy opatření vlády pro zlepšení podmínek rozvoje hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti“, jehož část bodů se týkala také oboru stavebního průmyslu a uvedených priorit, například: ■

2. Prudké omezení veřejných investic Ze stejných důvodů, jaké jsem uvedl u předchozího bodu, nelze ponechat stavebnictví napospas současným nepříznivým hospodářským vlivům, natož tyto ještě umocnit prudkým omezením veřejných investic, směřujícím až k jejich absolutnímu „stop stavu“, zejména s blížícím se koncem významného období čerpání evropských dotací.

3. Problematika veřejných zakázek a reálnosti cen Problematika veřejných zakázek, zejména proces jejich zadávání, je velmi ožehavá a veřejností pozorně sledovaná. Stanovit jednoznačná, zcela objektivní a obecně platná kritéria posuzování ekonomické výhodnosti nabídek je velmi složité, zcela chybné však je skrývat či zaměňovat ekonomickou výhodnost za jediné kritérium nejnižší nabídnuté ceny, bez jakéhokoliv posouzení její

Vytvořit institucionálně zastřešený systém koordinace hospodářské politiky na centrální úrovni; Přijmout a zjednodušit postupy stavebního zákona směřující k urychlení výstavby; Přijmout Program energetických úspor v budovách; V souladu s prioritou schválené Koncepce bydlení ČR do roku 2020 „Stabilní portfolio zdrojů financování“ stanovit pravidla a zahrnout podporu bydlení mezi intervence v rámci rozvojových priorit ČR v programovém období 2014–2020; Rozvinout klíčové infrastrukturní projekty vedoucí k nárůstu zaměstnanosti a technické vyspělosti české ekonomiky.

Několik bodů návrhu opatření vlády se týkalo specifické oblasti dopravních staveb, například: ■ Zpracovat a přijmout programy financování rozvoje infrastruktury střednědobého charakteru obsahující klíčové programy a projekty všech druhů dopravy.

Urychlit výstavbu páteřní dopravní infrastruktury, zkvalitnit její provozuschopnost. Obhájit dopravní stavitelství jako prioritu SR s ohledem na multiplikační efekty výstavby, podporu ekonomiky, strategii konkurenceschopnosti, čerpání OP Doprava apod. Poradní sbor se zabýval rovněž materiálem „Udržitelné stavební investice v České republice“, který zpracovala společnost Deloitte a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Problematikou veřejných zakázek a jejich cen se zabývala konference „Fórum Veřejné zakázky kvalitně“, která se konala 15. října 2012 z iniciativy Komory administrátorů veřejných zakázek a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR i osobně ministra Martina Kuby. Na konferenci vystoupil také Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky. Poradní sbor předsedy vlády ČR, jak je uvedeno v jeho názvu, má statut poradního orgánu. Rozsah akceptace navržených opatření i ostatních doporučení poradního sboru je již v rukou Vlády ČR. Pozitivním signálem snahy o zmírnění negativních dopadů současné ekonomické situace, včetně růstu nezaměstnanosti v oboru, je bezesporu plánované „znovuspuštění“ populárních programů podpory bydlení „Zelená úsporám“ a „Panel 2013+“, který má nahradit původní program „Panel“. ■

MIROSLAV LUKŠÍK Člen představenstva HK ČR, gesce stavebnictví, zástupce HK ČR v Poradním sboru předsedy vlády pro sektor stavebního průmyslu

Foto: archiv

30 www.komora.cz

30k_staveb.indd 30

20.2.13 10:52


1240 stran brožovaná 539 Kč

Daně 2013 a předpisy související s přehledy změn

1240 stran vázaná 919 Kč

1112 stran brožovaná 569 Kč

Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2013

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2013 Ing. Petr RYNEŠ

Kolektiv autorů

P

ublikace přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které platí pro rok 2013, včetně změn přijatých v závěru roku 2012 (např. novelizace zákona o spotřebních daních, zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty nebo zákona o dani z nemovitostí a rozsáhlejší novelizace zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). Součástí jsou i všeobecné doplňující informace vycházející z údajů o průměrné mzdě (minimální výše záloh hrazená OSVČ, maximální vyměřovací základy, rozhodný příjem pro účast společníků a jednatelů na důchodovém pojištění).

U

celený soubor komentovaného zákoníku práce a dalších téměř 40 základních právních předpisů z oblasti pracovního práva, který v loňském roce připravil osvědčený tým autorů v návaznosti na rozsáhlou novelu zákoníku práce provedenou zákonem č. 365/2011 Sb., přináší v novém upraveném vydání nejen další komentáře reagující na dílčí změny v právní úpravě pracovněprávních vztahů, které nastaly v uplynulém roce, ale obsahuje i doplnění stávajících komentářů o nové pohledy vyjadřující zkušenosti autorů z aplikační praxe.

facebook.com/anag.cz

V

ýklad knihy je zaměřen zejména na vybraná ustanovení zákona o účetnictví včetně změn platných od začátku roku 2013, např. novinky v inventarizacích, změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele pro rok 2013, změny v Českých účetních standardech platných pro rok 2013, vybrané problémy účetní závěrky za rok 2012, např. účtování odměn a bonusů vyplácených v následujícím období, účtování nároků na nevybranou dovolenou, účtování nároků z pojistných událostí apod., další účetní aktuality a informace k připravovaným změnám v účetní legislativě.

anag@anag.cz, obchod@anag.cz telefon: 585 757 411, fax: 585 418 867 www.anag.cz

Hledáte platící klienty?

B2B DATABÁZE FIREM

ALBERTINA Proč si již v okamžiku, kdy hledáme oslovujeme nové zákazníky, nevybrat rovnou ty, o  kterých víme, že jsou solidní a spolehliví?

www.albertina.cz 2013-02 Komora - Albertina 188x130zrc.indd 1

31k_anag.indd 31

15.2.2013 14:23:35 31 www.komora.cz

20.2.13 10:53


podnikání vzdělávání

K několika desítkám pracovníků, kteří od března 2011 získali díky Národní soustavě kvalifikací (NSK) novou profesní kvalifikaci pokladní, přibyli další čtyři pracovníci. Ti v posledním lednovém dni složili závěrečnou zkoušku, při níž prokázali, že kvalifikaci, jak ji popisuje a předepisuje NSK, plně ovládají.

Foto: archiv HK ČR

NSK: osvědčení o profesi pokladní získali další uchazeči CO JE NSK? Národní soustava kvalifikací (NSK) je státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. Definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Rozhodující vliv na obsah kvalifikací mají přitom zaměstnavatelé. Každá kvalifikace, která je na trhu práce uplatnitelná, v něm má nebo v průběhu času bude mít své místo. NSK umožňuje nejen identifikaci, třídění a zařazování kvalifikací, ale také jejich uznávání a certifikaci. Nenahrazuje stávající kvalifikační a vzdělávací systémy, ale snaží se o jejich provázání, zastřešení a zprůhlednění. Zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.

P

rofesní kvalifikace pokladní je jedna ze 71 profesních kvalifikací ve dvanácti oborech, pro něž je Hospodářská komora České republiky autorizovanou osobou oprávněnou provádět kvalifikační zkoušky. Zkoušky pro profesní kvalifikaci pokladní se skládají od března 2011 – v prvním roce se k nim přihlásilo 28 účastníků, z nichž 25 uspělo, v roce 2012 se přihlásilo 42 osob a úspěšných z nich bylo 39. Na letošní první zkoušku se přihlásilo pět uchazečů, úspěšní byli čtyři. Zájemce o získání certifikátu potvrzujícího zvládnutí předepsaných znalostí a dovedností v profesi pokladní může nejprve absolvovat rekvalifikační kurs, který obsahuje teoretickou a praktickou část, na závěr praxe, kterou účastníci kurzu absolvovali v hypermarketu Globus, probíhá praktická část zkoušky. Teoretická část přípravného rekvalifikačního kurzu představuje čtyřicet hodin výuky, praktická část pak šedesát hodin. Již při samotné praxi hodnotí počínání frekventanta kurzu dozorující pracovník i autorizovaný zástupce. Praktickou zkouškou je pak „kontrolní nákup“, v němž jsou na uchazeče o profesi pokladní uchystány i složitější věci a zkoušející autorizovaný zástupce sleduje, jak si s nimi „adept profese pokladní“ poradí. Nejedná se ale o žádné „překvápko“ – zkoušený ví, že se jedná o kontrolní nákup, při němž má prokázat, jak si za pokladnou vede a zda si poradí i v méně standardních situacích. Součástí závěrečné ústní zkoušky je i test,

na nějž navazuje samotná ústní prověrka skládající se z deseti základních otázek, které ale mají řadu podotázek. „Zkoušky nejsou žádnou lehkou záležitostí, trvají hodinu až hodinu a půl,“ říká Jan Kundrát, autorizovaný zástupce pro tyto zkoušky. Potvrzuje to i statistika, podle níž je zhruba dvacet procent zkoušených neúspěšných. Ústní zkouška je koncipována tak, aby zkoušenému nestačilo „jen našprtat“ text, naučit se ho nazpaměť, ale aby vlastními slovy a formulacemi prokázal, že doopravdy všemu rozumí a skutečně požadované vědomosti a dovednosti má. Při ústní zkoušce je i prostor zeptat se na věci, které se projevily v praktické části kurzu či při kontrolním nákupu. „Některé chyby či nedostatky nebo i menší jistotu může způsobit nervozita i dosavadní malé zkušenosti, přitom ale uchazeč potřebné znalosti má. Proto je dobré, že se při ústní zkoušce k těmto záležitostem můžeme vrátit, uchazeč se k nim může vyjádřit.“ Podle slov Jana Kundráta zatím možnost získat tuto novou kvalifikaci využívají především lidé, kteří jsou bez práce, a tuto možnost rekvalifikace jim nabídl úřad práce. Ten vybírá vhodné kandidáty na tuto rekvalifikaci, kterou pak také úřad hradí. „V poslední době se ale ozvali i zájemci, kteří již jako pokladní pracují a chtějí zkoušku složit a mít tak certifikátem doloženo, že pro tuto profesi mají příslušné vzdělání podle NSK,“ říká Jan Kundrát. ■ ZDENĚK KUBÍN

32 www.komora.cz

32k_nsk.indd 32

20.2.13 10:53


advertorial

Promyšlená řešení od Toyoty Uživatelé manipulační techniky vyžadují bezpečné, odolné a spolehlivé vozíky s nízkými provozními náklady. Čelní vozíky, tahače a skladová technika značek Toyota & BT od společnosti Toyota Material Handling patří jednoznačně do této kategorie. Produkty a služby světové jedničky v manipulaci splňují nároky jakékoli aplikace a nabízejí výkonné progresivní technologie a chytrá řešení.

K

na nekompromisní kontrole kvality ve všech fázích vývoje a výroby vozíků v rámci světoznámého systému výroby Toyota TPS. Každý nákup vozíku Toyota nebo BT představuje dlouhodobou spolehlivou investici.

valita vozíků značek Toyota a BT, jejich ergonomický design a bezpečí pro řidiče i pracovní prostředí představují pro uživatele nezanedbatelnou přidanou hodnotu. O jaké produktové pilíře a o jaké služby se společnost opírá, jakými službami si získává nové uživatele a jakými aktivitami prohlubuje vztahy se stávajícími zákazníky?

Servis a originální náhradní díly

Žádné zbytečné náklady Potřeba snižovat náklady a hledat ještě dokonalejší skladové systémy patří k trendům, na které se Toyota koncentruje již několik let. Svědčí o tom i mnoho novinek v oblasti tahačů, výškového skladování v úzkých uličkách, automatizovaného vychystávání nebo rychlé rozšíření fleet managementu Toyota I_Site, který pomáhá uživatelům snižovat počty kolizí vozíků, monitorovat výkon flotily i řidičů a snižovat provozní náklady na všech frontách.

Čelní a skladové vozíky – nejširší produktová nabídka na trhu Velmi široké portfolio produktů Toyoty zahrnuje dvě produktové řady – silné čelní vysokozdvižné vozíky, elektrické (Toyota Traigo) i se spalovacími motory (Toyota Tonero) s nosnostmi v rozsahu 1 000–8 500 kg, které jsou jako jediné na trhu vybavené systémem aktivní stability Toyota SAS, který přispívá k vyšší bezpečnosti a produktivitě. Druhou skupinu tvoří nejmodernější skladové vozíky BT – od ručních paletových vozíků BT Lifter standardních i speciálních přes ručně vedené elektrické nízkozdvižné vozíky a zakladače BT Levio

a BT Staxio, retraky BT Reflex, vychystávací vozíky pro různé úrovně vychystávání BT Optio až po systémové vozíky do úzkých uliček řady BT Vector.

Tahače – efektivní řešení přepravy Nedílnou součástí nabídky jsou různé typy tažných vozíků Toyota Tracto nebo BT Movit s tažnou silou 500 kg až 49 tun. Nabízejí vysoce efektivní a pohodlné řešení horizontálního transportu, zejména na dlouhé vzdálenosti. V mnoha případech výrazně zkracují přepravní časy, a tím zvyšují produktivitu práce ve srovnání s jinou manipulační technikou. Běžné vysokozdvižné nebo nízkozdvižné vozíky totiž musí pro přepravu stejného objemu zboží absolvovat trasu mnohokrát za sebou, nebo musí být na pokrytí stejného objemu práce nasazeno více vozíků.

Bez kompromisů v kvalitě Veškerá produkce Toyota a BT se vyznačuje vysokou spolehlivostí, energetickou úsporností, bezpečností a odolností – vlastnostmi založenými

Nejvyšší prioritou společnosti Toyota Material Handling CZ je oblast servisních služeb. Nabízí různé varianty servisních programů a servisních smluv šitých na mírů různým typům provozů i různé frekvenci nasazení jednotlivých typů vozíků. Celá ČR je pokryta hustou sítí mnoha desítek mobilních dílen umožňujících provádět rychlý lokální servis bez dlouhých dojezdových vzdáleností a bez čekání na náhradní díly. Součástí nabídky jsou i pravidelné povinné roční technické prohlídky, generální opravy, nabídka příslušenství ke všem typům vozíků včetně baterií, pneumatik, přídavného zařízení a další služby. ■

Správný vozík, ve správný čas. Výhodné pronájemní programy Toyota Rent umožní téměř okamžitou dodávku většiny modelů a specifikací. Značka kvality „Prověřený stroj“ představuje víc než běžnou záruku. S použitým vozíkem Toyota nebo BT máte jistotu, že dostáváte špičkový produkt v takové specifikaci, kterou potřebujete.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.TOYOTA-FORKLIFTS.CZ www.komora.cz 33

33k_toyota.indd 33

20.2.13 11:29


podnikání vzdělávání

V poslední době se stále více hovoří o tom, že absolventi škol přicházejí do praxe bez tzv. měkkých dovedností, jako je třeba dochvilnost, kázeň, dodržování termínů či kreativita, a že jim chybí „ekonomická gramotnost“.

Nový předmět: základy podnikání

P

řitom zaměstnavatelská sféra se shoduje s odborníky z oblasti vzdělávání, že potřebné návyky je potřeba začít pěstovat již na základních školách a případně ještě dříve, v mateřských školách. Dobré je, že o těchto potřebách se nejen hovoří, ale začínají se objevovat také projekty, jak tyto cíle postupně uvádět do praxe. Příkladem může být Základní, mateřská a umělecká škola Jesenice, do jejíž výuky byl zařazen předmět Základy podnikavosti a podnikání. Jak tento předmět spatřil světlo světa? V roce 2006 se pedagogové této školy Petr Kolátor a Jan Purkar zamýšleli nad úrovní ekonomické gramotnosti žáků nejen základní školy. Byli přesvědčeni, že české školství vychovává jenom zaměstnance a nevychovává podnikatele. Přitom obě profesní zaměření jsou pro naši ekonomiku přímo nutná. Proto se rozhodli, že na své škole budou od 6. třídy vyučovat předmět s názvem „Základy podnikání“, a to s jednohodinovou dotací týdně. Obsah a náplň jednotlivých vyučovacích hodin byl řešen a koncipován s odborníky a pedagogy, kteří byli řešiteli projektů ve spolupráci s MŠMT ČR v rámci projektů spolufinancovaných EU. K výuce tohoto předmětu získali, do té doby velmi aktivní maminku v SRPŠ, inženýrku Radku Horákovou, která tak rozšířila pedagogický kolektiv jesenické školy.

Petr Kolátor a Jan Purkar k tomuto zatím v českých školách neobvyklému předmětu říkají: „Předmět Základy podnikavosti a podnikání byl zařazen do výuky Základní, mateřské a umělecké

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ NEVYCHOVÁVÁ PODNIKATELE, ALE POUZE ZAMĚSTNANCE

školy Jesenice zejména z důvodů potřeby současné společnosti postarat se o výchovu a vzdělávání budoucích podnikatelů. Současné školství v této věkové kategorii děti nevychovává a společnost ve znalostním věku potřebuje jak zaměstnance, tak podnikatele. Základní, mateřská a umělecká škola Jesenice formou pilotní školy nebo přímo partnerstvím je zapojena do tří postupně navazujících projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu. Konkrétně se jedná o projekty v oblastech Ekonomické gramotnosti, Tvořivého myšlení a Základů podnikání. V posledním projektu VUREES (Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech) je škola dokonce spolurealizátorem prvního Školního podniku při ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice, který je provázán na výchovně-vzdělávací proces našich žáků s propojením teorie a praxe přímo v prostředí školy. Autoři myšlenky celý obsah vzdělávání o podnikání (podnikavosti) rozdělili do 23 témat. Celým obsahem se jako jedna nit táhne rozpracování struktury ,Podnikatelského plánu‘, které odpovídá této věkové kategorii dětí. Jako příklad se používá paralela

na vlastnosti a chování včel se zaměřením zejména na pracovitost, komunikativnost, připravenost na změnu a mít schopnost chránit si svůj majetek.“ Celou tematiku autoři rozdělili do tří vzájemně propojených skupin. Do první skupiny zařadili Úvod do podnikání – co je podnikání, vlastnosti zaměstnance a podnikatele, proč podnikat a poslání firmy. Do druhé skupiny autoři zařadili nosnou část základu podnikání – Podnikatelský plán. Jsou zde zpracovány postupy navazujících kroků, které by měl dělat budoucí podnikatel s tím, že nechybí pasáže z oblasti etiky podnikání, a postupně dokazujeme, že dobrá myšlenka a pracovitost je sice základ pro podnikání, ale je to málo pro úspěšné podnikání. V závěru je shrnuto, že žádný budoucí podnikatel se neobejde bez propočtů a výpočtů, které jsou zahrnuty do témat „Finanční plán I-III“. Do třetí skupiny autoři zakomponovali do dvou témat názory a hodnocení potřeby podnikatelských plánů pro začínající podnikatele Robertem T. Kiyosakim a třemi odborníky z oblasti – investora, bankéře a finančního analytika. „Od 1. září 2010 se na naší škole realizuje a ověřuje projekt ,Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech – VUREES‘, který zastřešuje Asociace pedagogů základního školství v ČR, a týká se i 1. stupně. V rámci tohoto projektu je zapracován i vznik prvního školního podniku při naší škole,“ doplňují autoři. ■ PETR KOLÁTOR, JAN PURKAR, Základní, mateřská a umělecká škola Jesenice

34 www.komora.cz

34-35k_vzdel.indd 34

20.2.13 10:55


podnikání vzdělávání

Dvakrát pět kroků ke kvalitnímu školství Pět opatření směřuje do regionálního školství, dalších pět do školství vysokého. Řada opatření odpovídá oblastem, které podporuje a rozvíjí Hospodářská komora České republiky. Zda navrhovaná opatření pomohou zlepšit situaci ve školství, ukáže jen čas … Podívejme se na stanovené úkoly a cíle jednotlivých kroků alespoň v následujícím stručném přehledu. NA ZAČÁTKU LETOŠNÍHO ÚNORA OZNÁMIL MINISTR ŠKOLSTVÍ PETR FIALA DESET KLÍČOVÝCH KROKŮ PRO ZVÝŠENÍ KVALITY VE ŠKOLSTVÍ.

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ NA ZKVALITNĚNÍ VYSOKÝCH ŠKOL:

Krok č. 1:

Krok č. 1:

Stejná kvalita výuky pro všechny děti Zamezit rostoucím rozdílům mezi kraji v podmínkách dětí pro výuku a změnit systém financování mateřských, základních a středních škol zavedením jednotného státního příspěvku, tzv. „normativu“. Současně s tím podpořit školy v malých obcích, které mají důležité sociální a kulturní funkce. A v neposlední řadě podporovat individuální přístup ke každému dítěti.

Profilace vysokých škol Podporovat diverzifikaci systému vysokých škol, díky které školy získají možnost strategicky se profilovat a vytvářet profesně, akademicky, popřípadě výzkumně orientované studijní programy. Nastavit jasné standardy pro jednotlivé profily studijních programů.

Krok č. 2:

Zvýšit zájem dětí o matematiku a technické obory Motivovat děti k zájmu o přírodovědné a technické obory již od předškolních let. Podpořit materiální vybavení učeben pro polytechnické vzdělávání. Posílit kvalitu technického a učňovského vzdělávání ve spolupráci s firmami a daňově zvýhodnit zaměstnavatele, kteří se podílejí na vzdělávání.

Péče o kvalitu vzdělávání Hodnocení kvality vzdělávacích a výzkumných aktivit musí být přirozenou součástí vysokoškolského prostředí. V návaznosti na zavedení systému hodnocení kvality vysokých škol umožnit institucionální akreditaci a ustanovit akreditační komisi jako samostatný správní úřad zodpovědný za dohled nad dodržováním standardů a za rozhodování o udělení akreditace.

Krok č. 3:

Krok č. 3:

Stát musí školám pomáhat, ne je jen hlídat Vytvořit školám podmínky, aby mohly efektivně učit (modelové školní vzdělávací programy, rozvoj rámcových vzdělávacích programů). Jasně formulovat očekávání státu ohledně míry znalostí dětí v tzv. standardech. Kvalitně připravit maturitní i standardizované učňovské zkoušky.

Podpora spolupráce a integrace škol Usnadnit spolupráci veřejných vysokých škol formou konsorcií v oblastech společných zájmů. Vytvářet podmínky pro integraci mezi soukromými nebo veřejnými vysokými školami.

Krok č. 2:

Krok č. 4: Respekt a ocenění pro učitele Dát učitelům perspektivu a posílit jejich postavení ve společnosti zavedením kariérního systému, který jim nabídne cesty pro profesní růst.

Krok č. 5: Méně byrokracie, více času na výuku Snížit administrativní zátěž ředitelů škol prostřednictvím revize podzákonných norem.

Krok č. 4: Otevřený výběr profesorů Umožnit vysokým školám obsazovat profesorská místa na základě výběrového řízení habilitovanými osobami, odborníky ze zahraničí nebo lidmi z praxe.

Krok č. 5: Stabilita a rozvoj vysokých škol Dát vysokým školám možnost střednědobého strategického plánování a rozvoje zavedením tzv. kontraktového financování. ■

HK ČR JEDNALA S NOVÝM EKONOMICKÝM PORADCEM ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE. NALISTUJTE STRANU

55

DÁŠA DIVIŠOVÁ, HK ČR

www.komora.cz 35

34-35k_vzdel.indd 35

20.2.13 10:56


podnikání řízení rizik

Seriál 5. díl

Obchodní informace pomohou vbHR nebo marketingu Zodpovědné řízení lidských zdrojů je základem úspěchu v podnikání. Zaměstnanci jsou klíčovým aktivem většiny firem a nepostradatelnými nositeli podnikového know-how. Zároveň mají přístup k citlivým interním informacím o firmě, jejích konkurenčních výhodách a často i o jejích financích. Podívejme se, jak mohou systémy pro práci s obchodními informacemi pomoci právě v oblasti výběru klíčových pracovníků a jak je lze využít také při hledání a oslovení potenciálních nových zákazníků.

V

ybrat loajální zaměstnance, kteří budou pomáhat rozvoji společnosti a aktivně se podílet na budování její značky, je poměrně náročný úkol. Zatímco u řadových zaměstnanců vystačíme s vyhodnocením životopisu a standardním pohovorem, kandidáty pro vyšší management se vyplatí prověřit důkladněji. Pomoci v tom mohou obchodní informace a analýza předchozího působení dotyčného kandidáta.

Moderní nástroje výběru manažerů Metody výběru zaměstnanců pro řídící pozice se v posledních letech výrazně posunuly, stále však tvoří významnou část výběrového procesu důkladná analýza pracovní historie uchazeče. A ta se neomezuje jen na údaje, které o sobě kandidát sám poskytl v životopisu – stále častější je například vyhledávání informací v on-line prostředí na sociálních sítích. Facebook, Twitter či Linkedin jsou

však výrazně ovlivnitelné uchazečem samotným. Pokud se tedy snažíme obsadit strategicky důležitý post, měli bychom si ověřit informace, které sociální sítě nenabízejí – tedy důvěryhodnost uchazeče, jeho případné vazby na problémové subjekty a obchodní výsledky společností, na jejichž řízení se v minulosti podílel. Aktuální důvěryhodné informace nám v tomto směru poskytují veřejné zdroje. Z registrů orgánů

36 www.komora.cz

36-37k_credit.indd 36

20.2.13 10:56


podnikání řízení rizik

METODY VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ PRO ŘÍDÍCÍ POZICE SE V POSLEDNÍCH LETECH VÝRAZNĚ POSUNULY, STÁLE ČASTĚJŠÍ JE NAPŘÍKLAD VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ V ON-LINE PROSTŘEDÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH. FACEBOOK, TWITTER ČI LINKEDIN JSOU VŠAK VÝRAZNĚ OVLIVNITELNÉ UCHAZEČEM SAMOTNÝM.

Kde najít informace pohromadě? Komplexní práce s veřejnými zdroji nám může pomoci k objektivnímu posouzení uchazečů o manažerský post. Stejně jako jsme si u spousty dalších procesů v osobním i pracovním životě zvykli spoléhat se na techniku, i v tomto případě nám může velice usnadnit práci, ušetřit nám čas, a dokonce nás upozornit na důležité, ale ne vždy na první pohled zjevné souvislosti. Moderní technologie nám umožňují rychlé prohledání desítek veřejných zdrojů, vyhodnocení získaných údajů a jejich vzájemného propojení. Během několika málo okamžiků získáme informace, které bychom manuálně vyhledávali mnoho hodin. Specializované aplikace pro práci s obchodními informacemi propojí potřebná data za nás. Příkladem účinného nástroje pro takovou analýzu je webová aplikace cribis.cz, která kromě komplexních ekonomických informací o firmách nabízí také přehled o jejich vlastnických vazbách a informace vztahující se na působení konkrétních osob ve statutárních orgánech. Nejenže tato data sahají hluboko do historie, ale zároveň jasně říkají, zda statutární zástupci vedli danou společnost zodpovědně. Databáze ukazuje, jak se společnost pod jejich vedením rozvíjela či zda se naopak dostala do ekonomických obtíží, eventuálně byla její činnost ukončena z důvodu insolvenčního řízení. Při zobrazení informací v podobě diagramu vazeb získáme rychlý přehled o současných i minulých vazbách daného kandidáta na případné problematické společnosti nebo osoby. Praktické je zobrazení varovných informací, jako například insolvenčního řízení na některou z firem skupiny, informace o předlužení a podobně. Pokud se „v okolí“ hodno-

ceného uchazeče o zaměstnání takových varovných informací objevuje výrazně více, je rozhodně vhodné se jimi podrobněji zabývat. V praxi tak prověření konkrétního kandidáta může vypadat následovně: uchazeče vyhledáme v aplikaci cribis.cz a detailně prověříme jeho vazby alespoň za posledních deset let zpětně. Dále vyhodnotíme počet firem, ve kterých uchazeč působil a s jakým úspěchem – tedy jaké bylo hospodaření společnosti v dané době. V případě potřeby lze postupovat i dále do minulosti, databáze poskytuje data až dvacet let zpětně. V databázi si můžeme také najít referenční osoby, které v daných společnostech působily ve stejné době jako náš kandidát a které nám pomohou působení uchazeče konkrétně posoudit.

Jak oslovit nové zákazníky Aplikace pro poskytování obchodních informací může výrazně pomoci i v situaci, kdy se podnikatel snaží vytipovat a oslovit novou cílovou skupinu zákazníků – například při zahájení podnikání nebo vstupu firmy do nového odvětví. S výhodou pro to lze využít vyhledávání skupin firem podle jejich společných vlastností – jako je obor činnosti, výše tržeb, počet zaměstnanců nebo regionální působení. Příklad vhodného postupu poskytuje funkce „marketingové seznamy“ aplikace cribis.cz, která kromě kompletní databáze podnikatelských subjektů obsahuje i aktuální kontakty na jejich vedoucí pracovníky. Prvním krokem při vyhledávání potenciálních zákazníků je výběr oboru podnikání fyzických a právnických osob, které chceme oslovit. Díky podrobným kategoriím založeným na číselníku Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) je možné vyfiltrovat pouze úzkou skupinu, můžeme však oslovit i firmy napříč širokým spektrem činností a zaměřit se na výběr podle regionálních či ekonomických kritérií. Výsledkem takového hledání je seznam subjektů odpovídajících zadaným požadavkům. Zejména, nevíme-li zatím přesně, jakým směrem se obrátit, oceníme porovnání výsledků mezi kraji, či mezi odvětvími podle toho, kolik firem se v dané ka-

KDE NAJÍT VŠE POTŘEBNÉ Webová aplikace cribis.cz kromě komplexních ekonomických informací o firmách nabízí také přehled o jejich vlastnických vazbách a informace vztahující se na působení konkrétních osob ve statutárních orgánech. Databáze ukazuje, jak se společnost pod jejich vedením rozvíjela či zda se naopak dostala do ekonomických obtíží, eventuálně byla její činnost ukončena z důvodu insolvenčního řízení. tegorii vyskytuje. Můžeme tak rozšířit či naopak podrobněji specifikovat spektrum oslovovaných firem, nebo se na základě získaných informací soustředíme jen na jeden konkrétní region. Pokud věnujeme pozornost také transparentnímu chování našich obchodních partnerů, můžeme vybrat pouze takové subjekty, které pravidelně zveřejňují závěrky v obchodním rejstříku a u kterých díky tomu budeme později schopni ověřit jejich ekonomické parametry a rizikovost případné spolupráce. Kromě základních informací o vyhledaných subjektech, jako je výše kapitálu, tržby a ekonomické výsledky, poskytuje databáze také kontakt na osoby vhodné k oslovení obchodní nabídkou. Díky zpracování seznamu ve formátu MS Excel máme možnost s daty dále pracovat dle svých potřeb a využít je jak k jednorázovému rozeslání marketingové nabídky, tak k pravidelnému kontaktování cílové skupiny prostřednictvím newsletterů nebo k navázání kontaktů prostřednictvím obchodních zástupců. ■

JAN CIKLER Produktový manažer, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Foto: archiv

veřejné správy můžeme vyčíst mnoho zajímavých údajů o společnostech, ve kterých kandidát dříve působil. Poměrně obtížně se však zjišťují vazby mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty, náročnější je často i dohledání informací o již zaniklých subjektech. Důkladné prověření minulosti kandidáta vyžaduje nejen dokonalou znalost portálů veřejné správy a investigativní nadání, ale především značnou časovou investici.

www.komora.cz 37

36-37k_credit.indd 37

20.2.13 10:57


podnikání firemní akce

Jsme profíky na byznys akce Foto: archiv

MILAN PAVELKA Marketingový a obchodní ředitel OREA HOTELS

Tématem číslo jedna jsou v hotelové síti OREA pro tento rok firemní akce na klíč. Právě v této oblasti služeb dokáže OREA HOTELS podle svého marketingového a obchodního ředitele Milana Pavelky nabídnout profesionální servis a dlouhodobé zkušenosti.

Z

aznamenala sekce Kongres & event ve vašem pojetí nějakou zásadní novinku? Pomáháme klientům šetřit náklady. Když jsme v době krize přišli na trh s on-line aplikací Meeting Planner, která měla pomoci s pořádáním akcí klientům, měli jsme zpočátku nečekaný úspěch. Klienti, kteří z důvodů zeštíhlování a reorganizace přišli o zkušené zaměstnance, kteří měli pořádání akcí na starosti, anebo jejich povinnosti v rámci job sharingu převzal někdo jiný, začali s aplikací pracovat. Mysleli jsme si, že tím nahradíme odborné znalosti a kompetence na straně klientů. Ukázalo se, že tomu tak nebylo. Protože už samotná poptávka na takovou akci vyžaduje určité znalosti a zkušenosti. Klienti tyto aktivity začali řešit outsourcingem prostřednictvím agentur. To v konečném důsledku znamenalo navýšení nákladů o agenturní provizi ve výši 20 až 50 %.

EVENTY VbOREA HOTELS Síť OREA HOTELS nabízí uspořádání firemních akcí a konferencí na klíč, a to v různých prostředích městských, horských i lázeňských hotelů po celé republice. K tomu můžete využít unikátní on-line nástroj pro snadné vyhledávání vhodných konferenčních prostor Meeting Planner. Firemní akci můžete ozvláštnit tzv. korporátním bubnováním, které nejenže účastníky akce naladí na stejnou frekvenci, ale zároveň zbystří jejich pozornost.

BLIŽŠÍ INFORMACE NAb

WWW.OREA.CZ

Napadlo nás, že by se klientům mohlo líbit, kdybychom jim o tuto provizi navýšili rozpočty. A tak jsme postupně začali své služby rozšiřovat a dnes máme celé oddělení MICE business a klientům připravujeme služby na klíč od výběru lokality, hotelu a kongresových prostor, kterých máme více než stovku v různých regionech. Začínáme s klientem u samotné poptávky, už tam je prostor k tomu, aby se předcházelo chybám a nedorozuměním, která mohou později znamenat zbytečné náklady. V oddělení pracuje několik kompetentních obchodníků, kteří kromě produkce perfektně znají celé porfolio řetězce a jsou v pravidelném kontaktu s lidmi v hotelech už v počáteční fázi přípravy. Klientům tak šetříme rozpočty a agentury využíváme na doplňkové programy.

Již nějaký čas nabízíte firmám tzv. korporátní bubnování, což je v domácím prostředí unikum. Jaká jsou základní pozitiva tohoto eventu a nakolik jej tuzemské firmy využívají? Zrovna v tomto případě využíváme certifikovanou agenturu. Na každém početnějším setkání je úroveň pozornosti posluchačů zpravidla velmi různá a řada účastníků bývá nesoustředěná. Korporátním bubno-

váním, tedy společnou interakcí, dostanete všechny během prvních deseti minut na stejnou úroveň vědomí. Jejich duševní stav se dá klasifikovat jako velmi bdělý, a tudíž jsou velmi vnímaví k tomu, co jim sdělujete. Informace sdělené po takovém společném bubnování si najdou snáze svoji cestu k posluchačům a dostávají se i do podvědomí. To je důvod, proč se korporátní bubnování používá na konferencích u nás i po celém světě.

Trvá stále ještě snaha na firemních akcích co nejvíc ušetřit? Rozpočty se dramaticky nemění a pohybují se úměrně vybrané kategorii hotelu, rozsahu služeb a také programu. Myslím si, že se v cenách ničím nelišíme od konkurence, kterou samozřejmě monitorujeme, protože víme, že na trhu nejsme sami a klienti často porovnávají naše nabídky s konkurencí. Pro nás je nejdůležitější, že vítězíme ne kvůli ceně, ale díky komplexnímu řešení potřeb zákazníků, kvalitě a hlavně pověsti, protože naše značka je tady dvacet let a představuje stabilní, a hlavně standardizované služby. OREA HOTELS disponuje širokou sítí hotelů po celé republice. Která lokalita je pro firemní akce v poslední době nejvyhledávanější? Kromě městských hotelů v Praze a v Brně nebo ve Zlíně – Otrokovicích jsou poptávány hotely na horách, v Krkonoších a na Šumavě, v poslední době častěji také v Mariánských Lázních. Poptávka byla také důvodem, proč jsme modernizovali OREA Hotel Devět Skal na Vysočině, který má optimální polohu pro firmy se sítí po celé zemi – ze všech koutů republiky je tam stejná doba dojezdu, hotel je na krásném místě u jezera a lesa. Hotely v lázních a na horách jsou atraktivní svými wellness centry nejen po konferenci, ale dokonce i při ní. Víte, jak je efektivní takový posluchač, který během cofeebreaku absolvoval krátkou masáž šíje nebo hlavy? ■ RENÉ BÁRTEK

38 www.komora.cz

38k_orea.indd 38

20.2.13 10:58


CHCETE POZNAT PRAVÝ VÝZNAM SLOV VÝJIMEČNÁ FIREMNÍ AKCE, KONFERENCE? LIBERECKÝ KRAJ JE PŘIPRAVEN!

Ptáte se, co Vám nabízíme? • největší kongresové a ubytovací kapacity mimo Prahu • celou paletu kvalitních doprovodných programů • profesionální tým

Umíme naplnit Vaše představy! Kontaktujte nás na e-mailu nbcb@nbcb.cz

www.nbcb.cz Projekt Kongresová a incentivní turistika Y/LEHUHFNpPNUDMLMHVSROX¿QDQFRYiQ(YURSVNRX XQLt](YURSVNpKRIRQGXSURUHJLRQiOQtUR]YRM

39k_nbcb.indd 39

20.2.13 11:50


podnikání daňové systémy

Nejvíce Tunisko dováží z Francie (20 %), Itálie (16 %) a Německa (9 %). Nejvíce Tunisko vyváží do Francie (30 %), Itálie (21 %) a Německa (9 %).

Podnikání a daně v Tunisku Nádherné písčité pláže, krásné moře, ale i památky lákají zahraniční návštěvníky, především z Evropy. Turistický ruch, těžební průmysl a zemědělství jsou hlavními tahouny národní ekonomiky. Obliba Tuniska stoupá nejenom mezi turisty, ale i mezi zahraničními investory.

V

ýhodou Tuniska je různorodá národní ekonomika, Tunisko se nespecializuje pouze na jedno odvětví. Proto jsou možnosti investování v Tunisku poměrně pestré. Turismus, těžební průmysl (včetně ropy), zemědělství i průmysl nabízejí zajímavé možnosti. Tunisko má nejenom krásné přímořské prostředí, ale také bohatou historii. V průmyslu hraje prim především výroba oblečení či obuvi, rozvíjí se však i výroba náhradních dílů do automobilového průmyslu. Díky ekonomickému růstu v posledních letech v Tunisku investuje několik významných mezinárodních firem (např. Hewlett-Packard či Airbus). V Tunisku se těží ropa, což se pozitivně odráží v obchodní bilanci, fosfáty, zemní plyn či sůl. Daří se však třeba i farmaceutickému průmyslu.

Výhodná geografická poloha Tunisko těží se své výhodné polohy na severu Afriky, kdy ji dělí pouze 150 km od Sicílie. Hlavním ekonomickým partnerem jsou země Evropské unie. Pro evropské investory, zejména francouzské a italské, je Tunisko blízko. Dlouhodobým ekonomickým problémem země je však vyšší míra nezaměstnanosti, oficiální míra nezaměstnanosti se pohybuje okolo 15 %.

Tunisko podporuje investice Zahraniční investoři mohou v Tunisku počítat se vstřícným prostředím, kdy lze dosáhnout „daňových prázdnin“ či preferenčních cel. Výhodou Tuniska je poměrně dobře fungující a rozvinutá

infrastruktura, výhodná poloha blízko zemí Evropské unie či nižší mzdové náklady. Systém práce a pracovní podmínky je však nutné přizpůsobit tuniským zvyklostem, které jsou samozřejmě odlišné od evropských norem a standardu.

Nerozvinutý finanční sektor Politická nestabilita neprospívá byznysu v Tunisku. Při podnikání v Tunisku je potřeba počítat s nerovnoměrným vymáháním práva a nedostatečným chráněním vlastnických práv. Soudní jednání jsou zdlouhavá. Problémem nadále zůstává značná korupce. Sociální nepokoje snížily příjmy z turistického ruchu, který je pro celou národní ekonomiku velmi významný. Vláda ovlivňuje

40 www.komora.cz

40-41k_Dtunis.indd 40

20.2.13 10:59


podnikání daňové systémy

ZAHRANIČNÍ INVESTOŘI MOHOU V TUNISKU POČÍTAT SE VSTŘÍCNÝM PROSTŘEDÍM, KDY LZE DOSÁHNOUT „DAŇOVÝCH PRÁZDNIN“ ČI PREFERENČNÍCH CEL.

■ ■

ceny prostřednictvím státních podniků. Náklady na založení nové společnosti jsou vysoké. Větším zahraničním investicím brání právě politická nejistota a značná byrokracie. Finanční sektor zaostává za vyspělými zeměmi světa. Přístup k úvěrům je omezen, kapitálové trhy nejsou dostatečně rozvinuty. Finanční sektor je slabý, významnou úlohu hraje stát. HDP na obyvatele v paritě kupní síly je v Tunisku 9 400 dolarů (dle CIA World Factbook), což je 90. nejvyšší hodnota na světě.

Různorodá národní ekonomika Příhodná geografická poloha Pobídky pro zahraniční investory

SAZBY DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ■

Základ daně (v TND)

Základ daně (v Kč)

0 – 1 500

Sazba daně

0 – 18 553

0%

18 554 – 61 843

15 %

5 001 – 10 000

61 844 – 123 685

20 %

10 001 – 20 000

123 685 – 247 370

25 %

20 001 – 50 000

247 371 – 618 425

30 %

618 426 a více

35 %

1 501 – 5 000

nad 50 000

Nejistá politická situace Nedostatečná vymahatelnost práva Slabý finanční sektor

Ekonomické hodnocení Inflace v posledních pěti letech (2008 až 2012) se pohybovala každoročně těsně pod 5 %. Výhodou pro rozvoj obchodu a turistického ruchu je 8 mezinárodních letišť a 7 obchodních námořních přístavů. Tunisko má rovněž nejrozvinutější telekomunikační infrastrukturu ze zemí severní Afriky. Podmínky k podnikání jsou v Tunisku 50. nejlepší ze 185 hodnocených zemí světa, jak vyplývá ze studie Světové banky „Doing Business 2013“. Česko je na 65. místě. Korupce v Tunisku je však vyšší než v Evropě. Míru korupce pravidelně každoročně hodnotí společnost Transparency International. Dle indexu za rok 2012 má Tunisko 75. nejlepší hodnocení na světě ze 174 sledovaných zemí. Podíl šedé ekonomiky je v Tunisku vyšší než v evropských zemích. Česko je na 54. místě. Ekonomická svoboda v Tunisku je nižší než v Evropě. Dle poslední zprávy společnosti The Heritage Foundation „2013 Index of Economic Freedom“ je Tunisko až na 107. místě ze 177 hodnocených zemí světa. Česku patří 29. místo.

od 0 % do 35 %. Efektivní zdanění (tj. poměr daně z příjmu fyzických osob vůči hrubé mzdě) je nižší, důvodem je uplatnění nezdanitelných položek (např. na poplatníka, na děti, nezaopatřené rodiče).

Daň z příjmu právnických osob Základní sazba daně z příjmu pro firmy činí 30 %. Např. finanční a bankovní instituce, investiční společnosti, telekomunikační společnosti, factoringové společnosti či pojišťovny odvádí na dani z příjmu 35 % ze zisku. Naproti tomu zemědělské společnosti nebo firmy zabývající se rybolovem platí sníženou 10% sazbu daně z příjmu právnických osob. V případě dodržení zákonných podmínek může být 30% nebo 35% sazba daně z příjmu po dobu pěti let snížená na 20 %.

Sociální pojištění Souhrnná sazba povinného sociálního pojištění činí 25,75 %, z toho zaměstnavatel odvádí za svého zaměstnance 16,57 % a zaměstnanec platí ze svého příjmu dalších 9,18 %.

Nejdůležitější daně

DPH

Daňové zatížení dosahuje 20,5 % k HDP, což je méně než v členských zemích EU. DPH i zdanění práce je nižší než v evropských zemích. Vládní výdaje dosahují 35 % k HDP. Veřejný dluh se pohybuje okolo 42 % k HDP. Měnovou jednotkou je tuniský dinár (TND), 1 TND = 12,3685 Kč.

Základní sazba DPH činí 18 %. V Tunisku jsou zavedeny i dvě snížené sazby DPH, 6% a 10% sazba DPH. Snížená 10% sazba DPH se týká např. přepravy zboží, služeb poskytovaných hotely, advokátní služby. Snížená 6% sazba DPH je uplatněna u lékařských ošetření, léků, farmaceutických výrobků. Na luxusní zboží je uvalena 29% sazba DPH. ■

Daň z příjmu fyzických osob V Tunisku je zavedeno progresivní zdanění, sazba daně z příjmu fyzických osob se pohybuje

PETR GOLA, autor je odborník na daňové systémy

www.komora.cz 41

40-41k_Dtunis.indd 41

20.2.13 11:01


podnikání stalo se

FAKTA ObRETAIL SUMMITU 2013 Na Retail Summitu 2013 byli zejména reprezentanti obchodu (31 % účastníků) a výroby spotřebního zboží (27 %). Další účastníci byli z řad dodavatelů informačních a komunikačních technologií, bankovnictví, vysokých škol, státní správy, médií a expertních institucí ze sféry poradenství, reklamy a výzkumu.

Foto: archiv

55 % účastníků reprezentovalo top management firem, více než 200 z nich byli manažeři s vizitkou CEO, předseda představenstva či jednatel.

Retail Summit 2013: budoucnost je v našich hlavách Retail Summit, který se konal v Praze ve dnech 5.–6. února, zažil nejúspěšnější ročník z hlediska návštěvnosti ve své devatenáctileté historii. Více než 900 účastníků po dobu dvou dnů diskutovalo o budoucnosti obchodu a společně hledalo inspiraci a energii k tomu, jak se jí v podmínkách velmi náročného trhu vůbec dožít.

J

ak v úvodu summitu uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Zdeněk Juračka, otázky týkající se dalšího vývoje odvětví obchodu nejsou vůbec lehké a ani dlouholetá zkušenost neumožňuje na řadu z nich snadno odpovědět. O to důležitější je o budoucnosti společně diskutovat a hledat cestu vpřed. Obchod v roli druhého největšího zaměstnavatele v ČR s podílem 14 % na tvorbě HDP si tuto pozornost nepochybně zaslouží.

Vraťme obchodování jeho hodnotu Úvodní část summitu patřila velké panelové diskuzi šéfů obchodních i dodavatelských firem, která se zaměřila na téma zcela klíčové pro budoucnost trhu – navrácení hodnoty a pozdvihnutí prestiže obchodu. Peter Müller (Kraft Foods CR) připomněl, že cesta vpřed vede přes pochopení spotřebitelů i obchodních partnerů, a to v kontextu rychle se měnícího světa, ve kterém žijeme. Jak zdůraznil Derk Jan Terhorst (Ahold CR), obě strany trhu samozřejmě primárně sledují své byznysové záměry, ale musí se vůči sobě chovat korektně a v zájmu zákazníků spolupracovat. Zdeněk Juračka (COOP) i Christian Karnath (Kaufland ČR) sebekriticky konstatovali, že obchod by měl aktivněji komunikovat a více poukazovat na význam odvětví pro společnost a spotře-

bitele. Nabídka maloobchodu se neustále zlepšuje pod vlivem toho, jak obchodníci investují nemalé prostředky do výstavby, technologií či logistiky. Prodejny jsou zákazníkům často k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a jsou umístěny v dostupné vzdálenosti. Potraviny na českém trhu jsou páté nejlevnější v Evropské unii. Nakupující to však berou jako samozřejmost a jasné přínosy obchodu jsou většinou přebíjeny mediálně zajímavějšími excesy. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR proto ve spolupráci se svými členy pracuje na přípravě systematické komunikace se spotřebiteli. Jan Hanuš z Agrofert Holdingu otevřel další žhavé téma – promoční past a cenové války. Konstatoval, že je dobře, že se již častěji objevují diskuze iniciované obchodníky na téma, jak uspět jinak než cenou. Nejde však o důkaz systémové změny, ale spíše o aktivity osvícených jednotlivců. Vše je tedy jako vždy o lidech a obchodní firmy by se měly snažit zaměstnávat do budoucna odlišné typy manažerů a specialistů. Bedřich Štecher z Jaroměřické mlékárny, reprezentující v diskuzi menší domácí výrobce, ukázal další možnou cestu ze začarovaného kruhu diskontovaných cen a tlaku na snižování kvality výrobků. Je jí podpora lokální a regionální výroby a systematická

výchova spotřebitelů k preferenci místní kvality, jak to vidíme v nejvyspělejších zemích.

Technologie v popředí John Casti, uznávaný americký matematik a autor řady úspěšných knih o budoucnosti, hned v úvodu diskuze o možných scénářích perspektivního vývoje korigoval řadu zavedených představ. Poukázal na to, že trendy vždy končí a je tak nebezpečné přeceňovat jejich vypovídací schopnost pro projekci současnosti do budoucna. Na základě analýzy historických trendů však lze vyvinout nástroje na předvídání „událostí X“, překvapivých momentů, které mohou výrazně ovlivnit budoucí vývoj. V každém případě bychom měli mít na paměti, že o překvapení nebude nikdy nouze a je tomu třeba přizpůsobit metody, jak plánovat a řídit firmy. Scott Duby z IBM naznačil, kam se budou v budoucnu ubírat technologie podporující obchodní podnikání. Vyjádřil přesvědčení, že do 5 let se například mobilní telefony stanou dalším novým smyslem člověka a umožní nakupujícím se virtuálně „dotýkat“ nabízeného zboží. Zákazníci tak budou moci daleko lépe analyzovat nabízené produkty. ■ RENÉ BÁRTEK

42 www.komora.cz

42k_bevents.indd 42

20.2.13 11:02


Systém TOKOZ PROfessional

Celá firma na jeden klíč Plné kapsy klíčů vás již nebudou tížit. Stačí jeden klíč a dostanete se všude ve své firmě. Další možností, kterou řada TOKOZ PROfessional umožňuje, je systém generálního klíče. Účelem tohoto systému je vytvořit soustavu nadřazených a vlastních klíčů podle přístupových práv. Tím je myšleno, že například vy jako majitel budete mít jeden klíč a ten otevře všechny zámky v daném objektu. Vaši zaměstnanci budou mít také jeden klíč, ale odemknou pouze ty prostory, ke kterým budou mít oprávnění. Systémem generálního klíče je tak vyřešena bezpečnost v celé společnosti. Celá produktová řada TOKOZ PRO je stavěna na unikátní zámkové vložce. Řada výrobků TOKOZ PRO vykazuje mimořádnou odolnost proti všem běžným způsobům vloupání: ■

100% odolnost proti planžetování a vyhmatání

100% odolnost proti bumpingu

odolnost proti běžnému odvrtání

vysoká ochrana v exteriéru (prach, mráz, voda, mastnota)

vysoká životnost v náročném prostředí

Další silnou stránkou uzamykacího systému TOKOZ PRO je jeho způsob zajištění. Po běžném uzamčení je klíčem v zámku ještě otočeno o dalších 90° a zpět, čímž se zámek zajistí. Při odemykání pak neodjistíte zámek prostým vložením klíče jako u běžně nabízených vložek, ale je nutné zámek odjistit otočením o stejných 90° a pak teprve odemknout.

Kvalitu i bezpečnost celé produktové řady TOKOZ PRO dokazuje i pětiletá záruka, která je na ni poskytnuta. Rodina produktů TOKOZ PRO zahrnuje jak cylindrické vložky, tak i visací zámky a jiné přídavné uzamykatelné mechanismy certifikované v akreditovaných zkušebnách dle evropských norem v nejvyšších třídách 3 a 4.  

FAKTA ObVOLVU FH16 ■

Prestižní záležitost pro přepravce

ADVERTORIAL

Volvo FH nabízí nejvyšší výkon, nejlepší jízdní vlastnosti a nejhospodárnější využití paliva ve své třídě, proto je to jasná volba těch nejnáročnějších řidičů.

S

Výkon 540, 600, 700 nebo 750 k (verze o výkonu 750 k je dostupná také v provedení EEV) Maximální točivý moment: 2650, 2800, 3150 resp. 3550 Nm Převodovka: automatizovaná, typ I-Shift

kreativních postupů a ještě lepších služeb,“ vysvětluje Lars Mårtensson, ředitel odboru životního prostřední společnosti Volvo Trucks.

Volvo FH16

tandard Volva FH16 je vskutku na velmi vysoké úrovni. Při návrhu kabiny inženýři nemysleli jenom na pracovní stránku věci. Zaměřili se také na odpovídající pohodlí, které řidiči na svých dlouhých cestách po celém světě dozajista ocení.

Provedení motoru: řadový 16litrový šestiválec

„Snižování spotřeby paliva je pro společnost Volvo Trucks naprostou prioritou. Vozy Volvo FH představují další krok na cestě k našemu cíli – chceme se stát světovou jedničkou v oblasti trvale udržitelných přepravních řešení. Žádoucí úspornosti můžeme dosáhnout spojením nových technologií,

Tento vůz má bezpochyby něco navíc. Rozdíl oproti ostatním modelům dělají jedinečné drobnosti jak v interiéru, tak na exteriéru. Odlišná mřížka, chromované lišty, zvláštní lakování s vybraným povrchem a upravené provedení boční části kabiny – to vše vzbudí zájem už na první pohled. I uvnitř kabiny okamžitě poznáte, že sedíte na palubě Volva FH16: sedadlo, volant i madlo jsou potažené kůží a ani barevné schéma si nespletete s žádným jiným vozem. Nové Volvo FH16 zkrátka vyčnívá z davu. Nový model Volvo FH16 bude na evropské trhy uveden na jaře 2013. ■

www.komora.cz 43

43k_volvo.indd 43

20.2.13 10:00


podnikání rozhovor

Foto: Program Health plus

Je možné podnikat v takovém oboru, jako je dětské lékařství? Pokud k pediatrii přistoupíte jako ke komplexní medicínské disciplíně, přidáte proklientské chování a zákazníkům nabídnete další bonusy, které byste u běžného praktického lékaře jen těžko našli, tak ano. Právě takový přístup zvolili v pražské soukromé klinice Program Health plus. MUDr. Petr Žáček, MBA, zdejší pediatr a vedoucí lékař, hovoří o dokonalé synergii lékařství a podnikání.

Na jednom místě veškerá lékařská péče, takový je přístup soukromé kliniky Program Health plus.

Pediatrie 3. tisíciletí

P

ovězte, co je základem individuální zdravotní péče, na jejíž bázi vaše klinika funguje? Náš program je založen na několika základních pilířích. V první řadě jsme odborně kvalitní. To nás ale výraznějším způsobem nevyčleňuje před srovnatelnými pracovišti, je to nutnost. V čem se snažíme být jedineční, je dostupnost našich služeb. A to jak časová, tak dopravní dostupnost naší kliniky. Znamená to, že se přizpůsobíme pracovnímu diáři rodičů našich dětských pacientů. Díky našim telefonickým službám lze v podstatě říci, že fungujeme 24 hodin denně. Důležitým aspektem je také to, že všichni naši lékaři jsou propojeni on-line, takže každý ošetřující lékař vidí anamnézu a veškerá provedená vyšetření daného pacienta. Tím šetříme čas i náklady. Naše klinika se nachází v centru Prahy v Kartouzské ulici. Nabídnout můžeme pohodlné parkování jak v našem areálu, tak v přilehlém obchodním centru. Samozřejmá je pak dopravní dostupnost prostředky MHD.

neurologii, ortopedii, stomatologii, psychologii, logopedii, dermatologii… Nebudu zde vyjmenovávat všechny obory, nicméně nedisponujeme extrémně nákladnou vyšetřovací technikou, jakou jsou například endoskopické vyšetřovací metody nebo magnetická rezonance. Ty jsou součástí jiných zdravotnických zařízení. Abychom mohli našim pacientům pomoci v celé šíři, spolupracujeme s Klinikou dětského a dorostového lékařství na pražském Karlově. Lékařský personál Programu Health plus zde pravidelně působí. Specializované zákroky, včetně případné hospitalizace, je možno provést na této klinice a zdravotnický personál Programu Health plus může být tak v kontaktu s pacientem a jeho rodiči. Jedná se vlastně o propojení primární a specializované péče, kterou poskytujeme my, s nemocniční lůžkovou. Víte, naše klinika má omezený počet klientů, protože náš přístup je mnohem vícekomplexní a zároveň časově náročnější. Na jednoho pacienta potřebujeme zhruba třikrát více času, než má k dispozici klasický praktický lékař.

V rámci dětských programů poskytujete široké spektrum zdravotní péče. Lze odhadnout, kolik procent se odehrává u vás na klinice? Je to zhruba 95 procent. Od pediatrie přes dětské specialisty v otorhinolaryngologii, endokrinologii,

Kolik tedy dnes máte dětských pacientů? Naše zařízení může poskytovat komplexní služby v námi předpokládané kvalitě pro minimálně 500 dětí. Máme-li i nadále zachovat vysoce individuální přístup, nemůžeme mít ani více pacientů.

Jak se celý projekt Programu H plus zrodil? Od roku 1993 jsem působil na Dětském oddělení Nemocnice Na Homolce. Ani toto oddělení nedisponovalo lůžkovým zázemím. Poté, co jsem se stal vedoucím tohoto pracoviště, jsem dostal příležitost zde vybudovat malou dětskou polikliniku. Měla poskytovat základní pediatrickou péči a péči ambulantních specialistů zabývajících se těmi nemocemi, které děti nejvíc trápí. Ať jsou to bolesti hlavy, neurologie, psychologie, alergologie, ortopedie, logopedie a další. Již tehdy jsme měli tři druhy pacientů. Jednak to byli cizinci, kteří vyžadovali určité standardy ze zemí, odkud pocházeli, dále pak pojištěnci našich zdravotních pojišťoven. Počátkem devadesátých let se velmi rychle vyvinula skupina pacientů, která vyžadovala individuální přístup. A to jak v přístupu k nim, vlastní léčebné péči, tak v organizaci jednotlivých vyšetření. Tito pacienti velmi kladně hodnotili mimo jiné právě to, že mají na jednom místě veškerou lékařskou péči. Později jsme začali spolupracovat s již zmíněnou Klinikou dětského a dorostového lékařství. Organizace takto poskytované lékařské péče byla časově a administrativně velmi náročná. Byla proto částečně financována z příspěvků klientů. Toto se ale postupem doby opakovaně ukázalo jako problém. To, že ve státním zařízení funguje cosi jako soukromé zdravotnictví, tedy že si pacient za péči –

44 www.komora.cz

44_45k_zacek.indd 44

20.2.13 11:03


podnikání rozhovor

Myslíte si, že takto má vypadat moderní zdravotnické zařízení? Myslím, že ano. Vize majitele Programu Health plus se protnula s mými představami, které jsem prezentoval při studiu MBA. Závěrem studia byla práce, jak by měla naše profese vypadat v současnosti. Popsal jsem tehdy zařízení, které má v přízemí ordinace praktických lékařů, kde je zajišťována primární péče pro děti a dospělé. V prvním patře jsou klienty nejvyhledávanější ambulantní specialisté a v „podkroví“ sídlí nadstandardní služby. Těmi jsou služby na telefonu, domácí návštěvy, služby osobních lékařů a další. Celý sys-

tém je propojen on-line elektronicky. Dochází tedy ke sdílení lékařských informací jak anamnestických, tak aktuálních výsledků laboratorních a dalších vyšetření mezi jednotlivými lékaři. Komunikace s externími pracovišti probíhá elektronicky. Pomyslnou „třešničkou na dortu“ je možnost našich klientů – po obdržení přístupových práv – nahlížet do vlastní dokumentace, která je jim kompletně k dispozici na webových stránkách zařízení. Na tomto principu funguje Program Health plus.

V celkovém přístupu jdete stále dopředu, na co se nyní zaměřujete právě v té dětské péči? Máte pravdu, my musíme být vždy o krok dál před ostatními. Pediatrie obecně je zaměřena preventivně. Zdravý životní styl je jedním ze současných aktuálních trendů. Ke zdravému životnímu stylu patří nejen zdravá strava, ale také nám záleží na tom, abychom měli zdravé zuby. V současné době se proto soustředíme na otázku prevence zubního kazu. Snažíme dětem vštípit správné návyky hygieny ústní dutiny a pečovat o zdravý chrup mimo jiné včasnou detekcí časného zubního kazu již od batolecího věku. ■

Foto: Aleš Vegricht

byť za její organizaci, a nikoli poskytování – připlácí, se ne vždy a všem zcela zamlouvalo. Odborníci pracovali stále stejně, problém nastával v organizaci práce, aby jednotlivým skupinám pacientů poskytli to, co požadují. Postupem času se tento problém pro mne stal velmi obtížně řešitelný. A tak jsem v roce 2010 využil příležitosti a odešel do nově otevřené polikliniky, kde začal poskytovat své služby Program Health plus, s. r. o., který vlastně navazuje na praxi zavedenou v Nemocnici Na Homolce ve zmíněných devadesátých letech.

MUDR. PETR ŽÁČEK, MBA Od roku 1993 do 2010 působil jako primář dětského oddělení v Nemocnici Na Homolce. Dnes je vedoucím lékařem, pediatrem dětského oddělení soukromé kliniky Program Health plus.

RENÉ BÁRTEK

Nový systém vazby METALBIND Malé, kompaktní stroje do každé kanceláře. Různorodost materiálů systému METALBIND je nesrovnatelná s jinými vázacími systémy. Umožňuje luxusní, ale i nejjednodušší vazby a zpětné rozvázání nepoškozených dokumentů. Proces vázání je rychlý a jednoduchý. • Nejpevnější – Dokumenty i obálky jsou současně svázané (stlačené) do kovového kanálku • Nejbezpečnější – Dokumenty se neperforují, nesešívají ani nelepí a od kovového kanálku jsou oddělené deskami. • Nejelegantnější – Přední strana dokumentace se nikdy nedeformuje a kanálek je zpevní tak, že můžou stát ve svislé poloze. • Nejuniverzálnější – Lze použít velmi elegantní tvrdé desky. Vázat do samostatných kanálků nebo kombinovat s levnými deskami.

OPUS Praha s.r.o. Podolská 557/102 Praha 4, 147 00 Příjem objednávek, info a servis: tel.: +420 241 430 084 fax: +420 241 433 116 Příjem objednávek: mobil: +420 603 462 820 Info mobil: +420 724 548 858 e-mail: opus@opus.cz www.opus.cz

www.komora.cz 45

44_45k_zacek.indd 45

20.2.13 15:46


podnikání psychologie řízení

Často se ve své koučovací praxi setkávám s tématem, jak mít více energie, abych vše zvládal a dosahoval harmonie mezi pracovním a osobním životem. Je mnoho doporučení o zdravé životosprávě, dostatku spánku, pohybu, vyvážené stravě apod. To obvykle dobře známe, otázkou vždy zůstává, jak znalosti v praxi využijeme. Ráda bych se zaměřila více na naši vnitřní sebereflexi, která značnou měrou ovlivňuje to, jak se cítíme a kolik energie máme.

Jak mít více energie?

Ž

ijeme-li v souladu s našimi vnitřními hodnotami, vizemi, cíli a vykonávanými rolemi, máme energie výrazně více. Člověk je unavený ne proto, že pracuje hodně, ale že pracuje na cílech, se kterými není vnitřně ztotožněný. Zde může pomoci koučovací přístup, jehož principem je vyšší úroveň uvědomění si souvislostí a především převzetí zodpovědnosti za svůj život. Koučování je o nalézání silných stránek a o jejich podporování. Silné stránky jsou našimi zdroji energie, a proto je dobré se na ně zaměřit (často energii věnujeme neustálému řešení svých slabých stránek a to energii ubírá). Koučování intenzivně využívá různých otázek, někdy provokujících, často hypotetických. Jak byste na ně odpověděli? Co jsou vaše silné stránky? Jak je můžete více využít ve všech oblastech života? Co byste chtěli, aby o vás říkali vaši přátele, kolegové, rodina? Dokončete větu: Jsem ten, který… Jak by tuto větu dokončili lidé z vašeho okolí? Co je pro vás v životě opravdu důležité? Jaké životní hodnoty to jsou? Jakým symbolem byste vyjádřili sami sebe? Jaké je vaše životní motto? Co byste chtěli, aby se od vás naučili lidé kolem vás? Jaké poselství chcete předat svým dětem? Kdy jste tvořiví? V jakých oblastech života svou tvořivost vyjadřujete?

Galerie prožitků V těchto úvahách se často setkávám se sebelimitujícím přesvědčením, že tvořivost je něco spojeného s uměním a že v běžném každodenním životě tak není možná. A to je náš sabotážní vnitřní program,

nikoliv skutečnost. Tvořivost totiž můžeme uplatňovat naprosto výrazně ve všech aspektech každodenního života (komunikace, rozvíjení vztahů, výchova dětí, trávení volného času, oblékání, vaření, organizování věcí a akcí, cestování aj.) a dává nám mnoho energie. Kdy se dostáváte do stavu plynutí, tzv. flow (sportovci nazývají tento stav tzv. „zónou“)? Kdy přestanete vnímat čas, máte hodně energie a dobře se koncentrujete, cítíte pohlcení činností a vlivy z okolí vás neruší? Jak můžete tyto stavy více zažívat? Zajímavé je také vrátit se v představách do svého dětství: Co jsem jako dítě měl /dělal rád a teď už to nemám/ nedělám? Jak bych to mohl změnit? Velkým zdrojem energie, z kterého můžeme opakovaně čerpat, je naše vnitřní obrazárna významných životních okamžiků. Jaké „zářivé okamžiky“ svého života si chcete v paměti dobře a ve všech barvách uchovat? Co ještě patří do této vaší nádherné soukromé galerie? Zapamatujte si tyto zážitky, které vás nabíjejí. Jsou cennou kotvičkou, připomenutím vašich zdrojů. Představivost a vědomá práce s ní má obrovskou sílu.

Tvůrce, nebo oběť Také si můžete svou životní energii představit jako velkou nádobu. Jak a čím do této nádoby energie přitéká? Kde jsou v nádobě místa, kudy energie snadno odteče? Jak mohu zařídit, aby přitékalo energie více nebo aby energie snadno „neutíkala“? Představte si hlavní oblasti – pilíře – svého života: zdraví, vztahy, práce, zájmy. Jak jste spokojeni

s těmito oblastmi svého života? Do jaké míry jste tvůrcem svého života? Nebo jste „okolnostmi nuceni“ být obětí a neřídit svůj život, resp. žít život spíše podle představ svých blízkých, nadřízených, vrstevníků apod. Kdo nebo co vás ovlivňuje? Pomocí číselné škály si pak můžete zmapovat spokojenost v uvedených čtyřech oblastech. Jaké jsou vaše cíle, co chcete změnit a čím začnete? Odliv energie vzniká, když žijeme v nesouladu se svými potřebami či hodnotami. A jak poznáme, že naše hodnoty nejsou naplňovány, respektive že naplňujeme hodnoty, které nejsou naše? Například tím, že se více zaměříme na sledování momentů, kdy ve své řeči používáme slova „musím, měl/a bych, mohl/bych, chtěl/a bych, ale…“ Velmi často se zabýváme otázkou, jak všechno stihnout, zvládnout, co vše máme dělat. Důležité je zaměřit se také na to, co dělat nebudeme a proč. Sebelimitující přesvědčení, že jsme nenahraditelní, nás svazuje a způsobuje často nadměrnou stresovou zátěž. Oproti často zvažované otázce, co máme DĚLAT, zapomínáme na zvažování také toho, kdo JSME a kým chceme BÝT. ■

ANNA CRKALOVÁ Academy of Coaching Excellence

Foto: archiv

46 www.komora.cz

46k_psycholog.indd 46

20.2.13 11:05


podnikání ptáme se podnikatelů

5 OTÁZEK PRO

Ivo Svobodu

J

ak dlouho podnikáte? Podnikám v podstatě od sametové revoluce. V té době jsem se věnoval technickým překladům a zajišťoval jsem školení pro programátory a obsluhu strojů pro elektroerozivní obrábění. Pak jsem se začal více a více zaměřovat na obchodní činnost. Na podzim roku 1999 jsem byl požádán společníky společnosti Remoska, s. r. o. o spolupráci a dostal za úkol posílit povědomí o tradiční české značce REMOSKA® na domácím trhu a pokusit se tradiční český výrobek prodávat i v zahraničí. Tato spolupráce trvá dodnes.   Co vám podnikání přináší? Podnikání mi přináší hlavně volnost v rozhodování o tom, co chci dělat a jak to chci dělat. Samozřejmě je to pro mě hlavní zdroj příjmu.

IVO SVOBODA Jaké bylo nejlepší období ve vašem podnikání? Určitě spolupráce se společností Remoska, s. r. o. Již v roce 2001 se nám podařilo úspěšně proniknout na trh ve Velké Británii a v dalších letech navýšit prodej i na domácím trhu.   Co do podnikání v žádném případě nepatří? Neserióznost! Nedodržování dohodnutého. Často jsem služebně na jednání ve Velké Británii a obdivuji jejich „gentleman agreement“! Na čem se dohodneme, vždy platí a dodržuje se! Co byste rád v podnikání do budoucna dokázal? Ještě více posílit povědomí o tradiční české značce Remoska® nejen v Česku, ale i ve světě. Samozřejmě zajistit další pokračování výroby tradiční české značky v Česku, proniknout na další zahraniční trhy a tím zajistit další rozvoj firmy. ■

Je obchodním ředitelem společnosti REMOSKA® a jednatelem společnosti ISITRADE, s. r. o. Elektrická pečící mísa zn. REMOSKA® má tradici již od šedesátých let minulého století. Dnes je produkt úspěšný nejen u nás, ale i v zahraničí. V roce 2001 získal ve Velké Británii ocenění „Good Housekeeping“. Zhruba polovina exportu společnosti jde právě na britský trh.

Foto: archiv

Jak na to… Firemní eventy od nápadu po realizaci Organizujete firemní akci vlastními silami, nebo ve spolupráci s agenturou? Dnes vám nabídneme jiný způsob, při kterém můžete ušetřit významnou část prostředků, času a přitom připravit akci kvalitně a profesionálním způsobem. Pomocníkem vám bude volně přístupný systém Business Events Welcome.

P

ADVERTORIAL

ro vyhledání vhodného místa pro konání akce slouží portál www.prostoryproakce.cz, který dokáže sám vyhledat odpovídající prostory podle požadovaných kapacit, lokality i zaměření. Díky tomu ušetříte mnoho svého času, protože nemusíte procházet objekty, které už předem nesplňují vaše zadání. Výhodou je, že portál kombinuje prostory vhodné jak pro konference a školení, tak pro společenské akce, večírky, sport, outdoor nebo relaxaci. Po 3,5 letech provozu nabízí portál se svými více než 460 objekty a 2 300 prostory nejbohatší přehled. Máte-li vybráno vhodné místo pro konání akce, můžete využít řady užitečných služeb portálu www.doporucenoproakce.cz a značky B.E.W. (Business Events Welcome). Najdete

zde objekty a služby, které garantují zákazníkům slušný přístup a kvalitu. Samozřejmě že nelze zajistit kvalitu na 100 %, ale pravděpodobnost špatné zkušenosti u certifikovaných objektů je mnohem nižší než u jiných. V případě, že zákazník není spokojen, podělí se o tuto zkušenost s provozovateli portálu a daný poskytovatel služby může být ze systému vyřazen a jiný zákazník tak stejnou zkušenost již neudělá. Navíc má zákazník v případě problému podporu při řešení i ze strany provozovatelů portálu. Základní přehled pravidel a certifikovaných objektů a služeb systému B.E.W. je veřejný, další služby jsou dostupné po registraci, která je zdarma. Navíc zákazník může získávat od většiny certifikovaných objektů Zákaznický bonus v rozsahu 10–25 % ze sjednané ceny akce. Jelikož zákazník

nemusí svou registraci v systému oznamovat před sjednáváním ceny, nemůže být Zákaznický bonus do nabídky předem účelově započítán. Potřebuje-li uživatel systému při přípravě akce poradit, má možnost využít telefonní linku, kde mu zdarma poradí, v případě, že potřebuje odborný dozor nad průběhem přípravy i realizace akce, může si objednat produkčního odborníka. Ten v součinnosti s pracovníkem zákazníka celou akci připraví a ohlídá, jak je to běžné při spolupráci s agenturou. Jeho služba může být hrazena právě ze Zákaznického bonusu a zákazník tak získává i agenturní služby, aniž by platil více než přímou cenu dodavatele prostorů a služeb. Jelikož je pracovník zákazníka přítomen přípravě i realizaci akce, je zároveň zdarma školen v produkční práci pro další eventy. ■

www.komora.cz 47

47k_5otaz.indd 47

20.2.13 11:06


podnikání stavebnictví

Jsme zkušený spoluhráč Společnost DELTA Projektconsult, specializovaná na výstavbu komerčních budov, si pro letošní rok vytkla pouze ambiciózní cíle. Chce eliminovat negativní dopady spojené s výkyvy trhu a rozšířit portfolio o nové investory. Podle prokuristy společnosti Zbyňka Kováře se slibnou jeví výstavba v segmentu nakupování a zábavy, společnost také zaznamenává nárůst v oblasti průmyslové výstavby: „Snažíme se stavět náš byznys na co nejvíce opěrných bodech, neboť závislost na jednom či dvou typech investora je z hlediska dlouhodobého rozvoje a udržitelnosti společnosti velmi nebezpečná.“

Foto: archiv

ZBYNĚK KOVÁŘ

Z ARCHITEKTONICKÉ KANCELÁŘE EVROPSKÝM SPECIALISTOU NA POZEMNÍ STAVBY Od provozu, který začínal v rakouském Welsu o dvou lidech, se ze společnosti DELTA postupně vyvinula celoevropská skupina podniků. Ve snaze poskytnout zákazníkům co nejúplnější servis DELTA rychle rozšiřovala spektrum činností i o oblasti technika budov, plánování logistiky, řízení projektů a také IT. V současné době je DELTA komplexním poskytovatelem služeb v oblasti pozemního stavitelství a zakládá si na dodržování odhadovaných nákladů a termínů. Skupina DELTA je s osmi dceřinými společnostmi zastoupená v Rakousku, České republice, na Slovensku a na Ukrajině. V roce 2011 vytvořil podnik hrubý obrat v honorářích ve výši téměř 12 mil. eur.

S

ituace ve stavebnictví není v posledních měsících dvakrát růžová. Jak hodnotíte aktuální rozpoložení na trhu? Ano, samozřejmě nelze přehlédnout, že útlum či propad stavebnictví se skloňuje v médiích a u veřejnosti ve všech pádech, přesto se snažíme nebýt pesimističtí a svoji energii soustředíme při akvizici na úspěšné firmy, které naopak využívají nejnižších cen stavebních prací v historii, jak v České republice, tak na Slovensku. Také si myslím, že největší díl propadu tvoří pokles investic do dopravní infrastruktury, což není naše branže v pozemním stavitelství. Česká DELTA se soustředí především na expandující investory v segmentu nakupování a zábavy, kteří neustále rozšiřují svá prodejní místa v Čechách i na Slovensku, a na oblast průmyslové výstavby. Samozřejmě že i firmy jsou postiženy recesí, a proto se při realizaci nejrůznějších firemních hal, centrál či administrativních budov snažíme prosadit napříč všemi obory tak, abychom vytvořili lineární křivku ve vytíženosti našeho týmu. Tedy co nejvíce eliminovali riziko útlumu našich obchodních aktivit a postavili svůj byznys na co nejvíce opěrných bodech, neboť závislost na jednom či dvou typech investora je samozřejmě z hlediska dlouhodobého rozvoje a udržitelnosti společnosti velmi nebezpečná. Nejen ve stavebnictví je na pořadu dne trvale udržitelný rozvoj. Jakou váhu mu ve vaší práci přikládáte vy? Je to jedna z našich výzev. Snažíme se být propagátorem tohoto typu výstavby, vysvětlujeme investorům, co vše jim z dlouhodobého hlediska tato forma stavění přináší, chápeme to jako poslání pro budoucí generace našich dětí a nastavení zodpovědného přístupu stavebního procesu v budoucnu. Bohužel zmiňovaná krize tomuto trendu příliš neprospívá, neboť návratnost zvýšených vložených investic je obvykle delší než jistota v podnikání, na kterou investor do budoucna dohlédne. Přesto jsme sami zakladateli Green Building Council na Ukrajině a na Slovensku, a zejména kolegové v Rakousku věnují hodně energie osvětě tzv. Bauen mit Werten, tedy hodnotné výstavbě či stavění s hodnotami.

Foto: archiv

Průmyslová hala společnosti Fischer ve Vyškově

Jaké cíle jste si pro letošní rok určili? Samé ambiciózní (smích). Chceme rozšiřovat náš pracovní tým, a především portfolio našich klientů. Naším cílem je zamezit důsledkům výkyvů trhu, a tedy kolísání poptávky. Přestože za námi stojí rozsáhlé projekty typu Europark Praha či realizace 42 projektů v pěti různých zemích pro společnost Makro/Metro Cash & Carry, standardně stavíme i menší průmyslové haly typu Pilart Blansko, Diton Paskov či Fischer Vyškov. Aktivity u klientů v oblasti výroby a průmyslu chceme i nadále rozšiřovat. Stojí za námi sklady, haly či firemní centrály různorodých oborů, ať to byl průmysl automobilový, chemický, potravinářský, či dřevozpracující. A také v letošním roce chceme klást větší důraz na prezentaci našich služeb u potenciálních investorů. Musí pochopit, že pro investora nejsme jen projektant, ale chytrý spoluhráč, jeho pravá ruka, která mu při řízení projektu nabízí garance, což je v českém stavebnictví dnes poměrně vzácné. Ať už se jedná o termíny, investiční náklady, či kvalitu a s tím spojenou budoucí hospodárnost objektu. ■ RENÉ BÁRTEK

48 www.komora.cz

48k_delta.indd 48

20.2.13 15:38


Určujeme trendy v oblasti facility managementu a bezpečnosti

Údržba a správa budov

Přenechejte odpovědnost za správu vašich nemovitostí odborníkům

Integrované bezpečnostní služby

Profesionální služby od fyzické ostrahy po sofistikovaná technologická rešení

Správa pohledávek

Komplexní servis v oblasti správy pohledávek - rešení pro fyzické i právnické osoby

Software systémy

Inteligentní softwary v oblasti bezpečnosti, logistiky a Facility managementu

Promo a event management

Firemní a společenské akce, konference, rauty na klíč Mark2 Corporation Czech, a.s. | Pod višňovkou 23/1662 | 140 00 Praha 4 www.m2c.eu

49k_MARC.indd 49

20.2.13 10:16


podnikání informace z komorové sítě

Vizitky komor a společenstev KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

LIBOR PAVLÍČEK, MBA ŠKROUPOVA 957 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ TEL.: +420b495b521 603 GSM: +420 606b631 915 E-MAIL: REDITEL@KOMORA-KHK.CZ WWW.KOMORA-KHK.CZ

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

Foto: archiv

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NEJVÍCE POTÝKAJÍ PODNIKATELÉ VE VAŠEM REGIONU? Podnikatele v Královéhradeckém kraji brzdí v rozvoji zejména nedostatečná dopravní infrastruktura, konkrétně stále nedobudovaná dálnice D11 a rychlostní komunikace R35. Problémem je rovněž propustnost hraničních přechodů na česko-polském pomezí (mezi Náchodem a Harrachovem není hraniční přechod, který by umožnil průjezd nákladních automobilů o tonáži vyšší než 6 tun). JAKÁ NAVRHUJETE ŘEŠENÍ? Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje usiluje o urychlenou dostavbu dálnice D11, a to v opačném směru – od Královce k Hradci Králové, čímž by se region otevřel na severu a rovněž by se vyřešila propustnost hraničních přechodů. SPOLUPRACUJETE SE ZAHRANIČÍM? JAKÝM ZPŮSOBEM? Díky již zmíněným problémům na česko-polském pomezí úzce spolupracujeme s místní samosprávou na české i polské straně a samozřejmě s polskými

hospodářskými komorami. Naší snahou je hledání systémových opatření a řešení stávajících problémů na obou stranách hranice a rovněž zvýšení obchodní výměny mezi příhraničními firmami. V loňském roce jsme rovněž zahájili spolupráci s hospodářskou komorou Střední Banát v Srbsku, v rámci které se nám podařilo ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádat výjezd podnikatelů kraje na regionální veletrh konaný ve městě Zrenjanin. KHK Královéhradeckého kraje je od roku 2012 členem mezinárodního uskupení Unie komor Odra-Labe.

JMENUJTE STRUČNĚ NEJVĚTŠÍ VÝHODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ČLENSTVÍ VE VAŠÍ KOMOŘE. Kromě obvyklých služeb poskytovaných hospodářskými komorami napříč republikou si dovolím zmínit výrazné slevy poskytované členům na námi pořádané akce, ať už se jedná o odborné semináře, nebo mezinárodní podnikatelská fóra či kulaté stoly. Účastnický poplatek pro členy je většinou o 40–50 % nižší než pro nečlenský subjekt s tím, že u pořádaných akcí dbáme na co největší odbornost. ■

ASOCIACE ODBORNÝCH VELKOOBCHODŮ OBORŮ PLYN, VODA, TOPENÍ, VZDUCHOTECHNIKA

Foto: archiv

BARTOŠKOVA 18 140 00 PRAHA 4 TEL.: +420 261 224 191 FAX: +420 261 224 191 E-MAIL: AOV@AOV.CZ WWW.AOV.CZ

PREZIDENT

IVAN BOHATA

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NEJVÍCE POTÝKAJÍ PODNIKATELÉ VE VAŠEM OBORU? Obor technická zařízení budov je z velké části závislý na stavebnictví, na nějž při realizaci staveb navazuje. Vytápěcí technika či koupelnová zařízení se montují v poslední etapě stavby domu. Jak známo, české stavebnictví se nachází v kritickém stavu. Propad v bytové výstavbě se zákonitě promítá do velikosti trhu TZB. Podnikatelské příležitosti je nutné hledat zejména v renovacích a rekonstrukcích bytového fondu, který se stále ještě zcela nezbavil zanedbanosti z období minulého režimu. JAKÁ NAVRHUJETE ŘEŠENÍ? Plně se stavíme za požadavky Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR, aby se oživila opatření k obnovení dynamiky v oblasti investic do bytové výstavby, vycházející z Koncepce bydlení do roku 2020, kterou vláda přijala v roce 2011, a dalších projektů. Využít všech možností k budování dopravní infrastruktury, jež je nezbytná k dosažení vyššího tempa hospodářského růstu.

V neposlední řadě podporujeme iniciativy svazu v oblasti legislativy, zejména novely stavebního zákona.

SPOLUPRACUJETE SE ZAHRANIČÍM? NA JAKÝCH TÉMATECH? Asociace odborných velkoobchodů, která si letos připomíná 20 let své existence, je členem Federace evropských velkoobchodů sanita – topení (Fédération Européenne en Appareils Sanitaires et de Chauffage – FEST). Prostřednictvím členství můžeme sledovat a reagovat na technologický vývoj a ekologické trendy v Evropě a ve světě zaměřené na energetickou efektivitu. Komoditně jde o kondenzační kotle, biomasu/ /biopalivo, vytápění s nízkou či proměnlivou teplotou, tepelná čerpadla, solární energii, regulaci a další. Snažíme se tak postupně naplňovat směrnici EK o energetické náročnosti budov, která vytyčila cíl dosáhnout úspory primární energie o 20 % ve veřejných budovách od roku 2018, v soukromých budovách do roku 2020 na téměř nulovou spotřebu energií. ■

50 www.komora.cz

50k_vizit.indd 50

20.2.13 15:42


51k_nwd.indd 51

20.2.13 10:17


zprávy ze zahraničí

1

2

KRÁTCE

ZE ZAHRANIČÍ Nezaměstnanost je jedním z největších ekonomických problémů Slovenska. Ani letos se podle prognóz situace nezlepší.

Slovenská ekonomika poroste pomaleji Slovenská centrální banka (NBS) koncem ledna oznámila, že znovu zhoršila výhled letošního růstu domácí ekonomiky, a to na 1,3 procenta z dosud předpokládaných 1,6 procenta. Ke změně prognózy z prosince minulého roku přistoupila NBS mimo pravidelnou čtvrtletní revizi. „Na jedné straně mírně nižší růst zahraniční poptávky zpomalil růst exportní výkonnosti a na druhé straně horší než očekávané indikátory z domácí ekonomiky přispěly k přehodnocení růstu ekonomiky na roky 2013 a 2014 směrem dolů,“ odůvodnila NBS horší výhled vý voje exportně orientované ekonomiky. Pro rok 2014 předpokládá růst hrubého domácího produktu (HDP) Slovenska o 3,3 procenta oproti dosud odhadovaným 3,5 procenta. Loni HDP země podle odhadu NBS stoupl o 2,4 procenta.

V NĚMECKU LETOS POROSTE POPTÁVKA ZE STRANY DOMÁCÍCH SUBJEKTŮ, VÝVOZ ZŮSTANE SLABÝ

NBS současně mírně zvýšila výhled míry nezaměstnanosti na tento rok, a to na 14,6 procenta ze 14,5 procenta. Pod hranici 14 procent se nezaměstnanost, která je jedním z největších ekonomických problémů Slovenska, podle centrální banky nedostane ani v příštím roce. (foto 1)

Rusko: po zpomalení růst zrychlí Tempo růstu ruské ekonomiky loni zpomalilo na 3,4 až 3,5 procenta ze 4,3 procenta v roce 2011. Uvedl to koncem ledna náměstek ruského ministra hospodářství Andrej Klepač. V samotném prosinci nicméně meziroční tempo růstu zrychlilo na 2,4 procenta z listopadových 2,1 procenta. Listopadový údaj byl navíc opraven z původně ohlášených 1,9 procenta. Klepač rovněž upozornil, že Rusko má prostor k uvolňování měnové politiky. Ruské hospodářství má podle něj potenciál k dosažení až pětiprocentního tempa růstu. V první polovině letošního roku počítá Klepač s růstem ruské ekonomiky o více než dvě procenta. Ve druhém pololetí očekává zrychlení růstu na více než čtyři procenta. Analytici podle průzkumu agentury Reuters předpokládají, že v celém letošním roce ruská ekonomika stoupne o 3,2 procenta. Očekávají rovněž, že ruská centrální banka ve druhém čtvrtletí sníží úrokové sazby.

Polsko je jedinou zemí Evropské unie, která se za finanční krize let 2008–2009 vyhnula recesi a roste nepřetržitě poslední dvě desetiletí.

Indie snížila úrokové sazby Indická centrální banka snížila základní úrokovou sazbu a minimální rezervy komerčních bank. Snaží se tím zastavit zpomalování třetí největší asijské ekonomiky. Centrální banka snížila základní sazbu o čtvrt procentního bodu na 7,75 procenta, což byl první takový krok po devíti měsících. O čtvrt procentního bodu na čtyři procenta také nečekaně omezila minimální požadované hotovostní rezervy bank proti novým úvěrům, což znamená, že banky budou moci více půjčovat. To by podle centrální banky mělo uvolnit do bankovního systému dodatečných 180 miliard rupií (63 miliard Kč). Indická ekonomika v loňském třetím čtvrtletí meziročně stoupla o 5,3 procenta, tedy nejpomalejším tempem za poslední tři roky. Centrální banka snížila svou předpověď růstu ekonomiky pro fiskální rok do konce března na 5,5 procenta z dosavadních 5,8 procenta.

Polsko zpomalilo růst Růst polské ekonomiky se v loňském roce kvůli zastavení domácí poptávky zpomalil na nejnižší úroveň od roku 2009. Hrubý domácí produkt stoupl o rovná dvě procenta po růstu o 4,3 procenta v roce 2011, oznámil koncem ledna předběžné údaje polský statistický úřad. Polsko

je jedinou zemí Evropské unie, která se za finanční krize let 2008–2009 vyhnula recesi a roste nepřetržitě poslední dvě desetiletí. Jeho ekonomika však během loňska postupně zpomalovala ze 3,5 procenta v prvním čtvrtletí a ve třetím čtvrtletí rostla meziročně jen o 1,4 procenta, nejnižším tempem. Růst domácí poptávky loni ustrnul na 0,1 procenta po expanzi o 3,4 procenta v předešlém roce. Tempo soukromé spotřeby se zmírnilo na 0,5 ze 2,5 procenta. Investice do fixního kapitálu stouply jen o 0,6 procenta po vzestupu o devět procent v roce 2011. Zveřejněné údaje podle analytiků ukazují, že centrální banka musí dál snižovat úrokové sazby, jinak hrozí dosud nejodolnější evropské ekonomice propad do recese. (foto 2)

Snížení ratingu USA asi nehrozí Pravděpodobnost snížení hlavního úvěrového ratingu Spojených států už není tak vysoká, jako byla ještě před nedávnem. Uvedla to mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings, podle které se situace výrazně zlepšila po dohodě politických představitelů. Sněmovna reprezentantů na návrh republikánů prosadila, že se zvýšením stropu pro zadlužení je možné počkat až do poloviny května. Fitch hodnotí spolehlivost Spojených států hradit své finanční závazky na nejvyšším možném stupni AAA.

52 www.komora.cz

52-53k_kratceZ.indd 52

20.2.13 15:46


zprávy ze zahraničí

3

4

Čínští obchodníci oproti americkému trhu pokládají evropský trh za přátelštější a otevřenější. I proto zde chtějí letos více investovat.

Rozvoj inovativních a alternativních paliv je vhodným prostředkem pro posílení efektivity evropského hospodářství a redukci závislosti na dovozu ropy, myslí si Evropská komise.

Riziko, že země o ceněný rating nepřijde, ale zcela zažehnáno ještě není. Washington totiž musí přijít s plánem, jak snížit rozpočtový deficit a přitom neohrozit hospodářské oživení.

řekl premiér Valdis Dombrovskis. Lotyšsko by se tak stalo 18. členem eurozóny, z pobaltských zemí platí eurem prozatím jen Estonsko. To je v eurozóně od roku 2011 a je jejím nejmladším členem. Dombrovskis o plánech vlády hovořil po jednání parlamentu. Ten schválil návrh zákona, který stanovuje pravidla pro přechod země z domácí měny lot na euro.

Německo s téměř vyrovnanou bilancí Rozpočtové hospodaření německé spolkové vlády se v loňském roce těsně přiblížilo vyrovnané bilanci. Zasloužily se o to rekordní příjmy z daní, sdělilo spolkové ministerstvo financí. Příjmy z daní se loni zvýšily o 4,7 procenta na 552 miliard eur (14,1 bilionu Kč). Výběr daní od právnických osob vzrostl o 8,3 procenta, výběr daně z příjmu posílil o 6,7 procenta a nepřímých daní ze spotřeby vybrala vláda o 2,4 procenta více. Vládní rozpočtový deficit se loni podle odhadu ministerstva snížil pod 0,35 procenta hrubého domácího produktu. Německá ekonomika loni pokračovala v růstu, i když kvůli recesi v eurozóně výrazně slabším tempem a v posledním čtvrtletí klesla. V letošním roce by měla být hlavním motorem růstu domácí poptávka, protože vývoz zůstane zřejmě slabý.

Lotyšsko se blíží k euru Lotyšsko v březnu požádá orgány Evropské unie o zhodnocení, zda může příští rok zavést euro. Novinářům to

Čínské firmy chtějí víc investovat v Evropě Čínské firmy chtějí v letošním roce víc investovat v Evropě. Pokládají ji za přátelštější a její trh otevřenější, než je například trh americký. Uvádí to zpráva Obchodní komory EU v Číně. Evropská unie doufá, že nové investice přinesou také nová pracovní místa. Nezaměstnanost v EU je v důsledku přetrvávající dluhové krize v eurozóně na rekordu a vystoupila nad 11 procent. Zahraniční investice čínských firem za prvních 11 měsíců loňského roku dosáhly 77 miliard dolarů (asi 1,5 bilionu Kč). To je podle čínského ministerstva obchodu meziroční nárůst o 26 procent. Spojené státy několik zamýšlených akvizic zablokovaly, což zdůvodnily bezpečnostním rizikem. Z toho důvodu jsou čínské firmy obezřetnější a více si rozmýšlejí, zda budou v USA investovat. Obchodní komora podle agentury AP uvedla, že jedna ze tří čínských firem podle průzkumu považuje Ev-

ropu za otevřenější, než jsou Spojené státy. Firmy také uvedly, že Evropa se podle nich vůči investicím z Číny kvůli obavám o bezpečnost dosud nestavěla nijak odmítavě. (foto 3)

ských skupin (žen, seniorů, migrantů, nezaměstnaných a mladých lidí).

Akční plán pro podnikání 2014–2020

Evropská komise představila balíček opatření vedoucích k vybudování sítě čerpacích stanic alternativních paliv na území Evropy, jejichž fungování se bude opírat o společné evropské standardy. Aktuální politické iniciativy se podle názoru Komise zaměřují přespříliš na vývoj alternativních paliv a vozidel, méně pozornosti však věnují distribuci pohonných hmot. Mezi hlavní překážky využití čistých paliv pak Komise řadí především vysoké pořizovací náklady vozidel a averzi ze strany spotřebitelů, které zapříčiňují nedostatek počtu čerpacích stanic. Komise proto navrhuje balíček závazných cílů týkajících se minimální úrovně infrastruktury pro čistá paliva (elektřina, vodík a zemní plyn). Místopředseda Evropské komise pro dopravu uvedl, že rozvoj inovativních a alternativních paliv je vhodným prostředkem pro posílení efektivity evropského hospodářství a redukci závislosti na dovozu ropy. Zároveň se také jedná o příležitost k posílení pozice Evropy na rychle rostoucím globálním trhu. (foto 4) ■

Komise přijala sdělení nazvané Akční plán podnikání 2020 za účelem probuzení podnikatelského ducha v Evropě. Akční plán si v souladu s hlavními prioritami strategie Evropa 2020 klade za cíl posílit ekonomický růst a konkurenceschopnost prostřednictvím dlouhodobé podpory podnikání. Opírá se přitom o tři základní pilíře. První z nich se týká podnikatelského vzdělávání a odborné přípravy, Komise se zde zavazuje mimo jiné maximálně podporovat iniciativy v oblasti vzdělávání podnikatelů a poskytovat asistenci univerzitám, přičemž členské státy jsou vyzvány k modifikaci svých osnov a učebních plánů. Druhý pilíř se týká vytváření prostoru pro podnikatelský rozvoj. Komise mimo jiné usiluje o podporu systému mikrofinancování a spolupráce mezi státy, rozvoj programu Erasmus pro podnikatele, posílení internetového podnikání a redukci byrokratické zátěže. Ve třetím pilíři se Komise zaměří na posílení pozitivního vnímání podnikání ze strany veřejnosti a výraznější zapojení méně podnikatelsky aktivních společen-

Opatření na podporu alternativních paliv

Tiskové oddělení HK ČR, ČTK a ALENA VLAČIHOVÁ, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU

www.komora.cz 53

52-53k_kratceZ.indd 53

20.2.13 15:44


svět mise

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH PODNIKATELSKÝCH MISÍ Z UKRAJINY: ■

3.–6. března – delegace ukrajinských firem z Doněcké oblasti

Vybrané obory: uhelný a metalurgický průmysl, chemický průmysl, strojírenství, stavební materiály, energetika, doprava. ■

8.–11. dubna – delegace ukrajinských firem z Luganské oblasti

Vybrané obory: uhelný a metalurgický průmysl, chemický průmysl, strojírenství, stavební materiály, energetika, doprava. ■

15.–18. dubna – delegace ukrajinských firem z centrálního a západního regionu Ukrajiny

Vybrané obory: dřevařský průmysl, biopaliva (pelety, brikety).

Podpora exportu: přijedou mise z Ukrajiny Vzhledem k rostoucímu zájmu české podnikatelské sféry o spolupráci s Ukrajinou připravuje Hospodářská komora České republiky v 1. pololetí roku 2013 tři podnikatelské mise z Ukrajiny. První z nich je plánována již na počátek března, další dvě pak na duben. Cílem těchto akcí je napomoci zintenzivnění obchodní spolupráce českých a ukrajinských firem, poskytnout bezpečný a výhodný zdroj dodávek surovin pro české firmy a v neposlední řadě podpořit podnikatelské aktivity českých firem zaměřených na ukrajinský trh.

S

oučástí programu každé z těchto tří podnikatelských misí je Česko-ukrajinské podnikatelské fórum, které se bude konat v budově Hospodářské komory České republiky, Freyova 27, Praha 9. Účastníci těchto podnikatelských fór z řad českých firem získají aktuální informace o podmínkách obchodní spolupráce s Ukrajinou ve vybraných oborech a budou mít možnost zúčastnit se dvoustranných jednání, kde budou mít příležitost osobně projednat podmínky spolupráce s potenciálním ukrajinským partnerem.

Vysoká dynamika česko-ukrajinského vývozu Ukrajina dlouhodobě představuje pro české podniky velice zajímavý trh. Vývoj vzájemného obchodu vykazuje v posledním období vysokou dynamiku na straně českého vývozu. I s ohledem na obnovení domácí poptávky existuje na ukrajinském trhu příležitost pro uplatnění českých výrobků a služeb. V průběhu 1. pololetí 2012 došlo k růstu objemu výměny zboží oproti srovnatelnému období minulého roku v korunovém vyjádření na hodnotu cca 28,1 mld. Kč při dynamice růstu 27,7 %. Výrazně rychleji přitom rostl český export ve srovnání s importem, kdy vývoz českých firem na Ukrajinu narostl bezmála o polovinu. Obdobně se česko-

-ukrajinský obchod vyvíjel i ve druhém pololetí 2012. V českém vývozu převažují hotové výrobky a chemikálie, z více než 60 procent se na vývozu na Ukrajinu podílejí stroje a dopravní prostředky. Z Ukrajiny se naopak ve velké míře dováží do ČR suroviny, minerální paliva a maziva. Celá řada českých firem již má úspěšné příklady z obchodování s Ukrajinou. Z hlediska českého vývozu na Ukrajinu je podílově nejúspěšnější společnost Škoda Auto a. s., Mladá Boleslav. Díly a příslušenství motorových vozidel osobních automobilů Škoda tvoří zhruba 11 % českého vývozu na Ukrajinu.

Ukrajina jako jedna z prioritních zemí Exportní strategie Úspěšně pokračuje činnost výrobců a dodavatelů léků a zdravotnických preparátů, pomůcek a zařízení. Zde jsou nejaktivnější společnosti Promed, Spofa-Dental, Zentiva, BMT a BTL, které prostřednictvím vytvořené sítě místních distributorů pokrývají svými výrobky celý ukrajinský trh. Aktivně si na ukrajinském trhu počíná také společnost Škoda jaderné strojírenství a. s., která dodává systémy řízení a bezpečnosti provozu pro ukrajinské atomové elektrárny, úspěchy zaznamenávají také firmy jako ČKD, Vítkovice, Alta, TOS Varnsdorf, Weiler Holoubkov, Smetal Brno,

Kovosvit, Strojírny Čelákovice aj. v dodávkách strojírenské techniky. Firma Bauer a Brunnthaller působí v oblasti dodávek technologií pro živočišnou výrobu, společnost Ekotechnik Praha je aktivní v oblasti výstavby solárních elektráren. Zároveň je potřeba zmínit výrobní spolupráci české firmy Cegelec s ukrajinskou korporací Bohdan. Obě firmy na Ukrajině společně vyrábějí trolejbusy, firma Bohdan má na starosti výrobu karoserie s podvozkem, Cegelec zajišťuje elektrické vybavení trolejbusu a jeho následnou montáž. Je tedy zřejmé, že potřeby rozvíjející se ukrajinské ekonomiky znamenají velký potenciál pro český průmysl. V Exportní strategii České republiky pro období 2012–2020, kterou schválila vláda ČR vloni v březnu, je Ukrajina definována jako jedna z prioritních zemí z hlediska našich exportních zájmů v nejbližším období. ■ IGOR YUNKIN, HK ČR

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.KOMORA.CZ

54 www.komora.cz

54k_mise.indd 54

20.2.13 15:48


svět evropská unie

HK ČR jednala s novým ekonomickým poradcem zastoupení Evropské komise Zástupci Hospodářské komory České republiky se letos 22. ledna setkali se Zdeňkem Čechem, novým ekonomickým poradcem Evropské komise v ČR, aby s ním diskutovali aktuální témata a stanoviska HK ČR týkající se Doporučení Rady z července 2012 k Národnímu programu reforem ČR na rok 2012 a ke konvergenčnímu programu ČR na období 2012–2015.

„Ú

kolem mé pozice je zabývat se především oblastí reforem v evropském kontextu. Primárně nás zajímá, jak jsou tyto reformy implementovány, a naší snahou je přijít s dalšími doporučeními. Jsme ve fázi, kdy nejlepší možností, jak se z krize dostat, je vyrůst,“ zmínil úvodem Zdeněk Čech. Dále přítomné zástupce Hospodářské komory ujistil, že zastoupení Evropské komise v ČR hodlá spolupracovat nejen s národními autoritami, ale je připraveno vyslyšet i všechny zainteresované skupiny, tedy také Hospodářskou komoru České republiky.

pilíř důchodové reformy, Hospodářská komora chtěla, aby měl druhý pilíř podobu zaměstnavatelských fondů. Vláda však stanovisko komory nepřijala. V rámci setkání došlo i na problematiku úrovně rekvalifikačních kurzů, která není dostatečně vysoká a kvalitativně neodpovídá potřebám zaměstnavatelů. Hospodářská komora České republiky vyzdvihla důležitost spolupráce mezi Úřady práce a potenciálními zaměstnavateli. Na řadu přišla i Strategie konkurenceschopnosti společně s chybějícím zákonem o státních úřednících, po kterém HK ČR dlouhodobě volá.

HK ČR oceňuje iniciativu Evropské komise obsadit v rámci českého zastoupení pozici ekonomického poradce. „Se Zastoupením Evropské komise a kanceláří parlamentu máme velmi dobré vztahy a kontakty, mimo jiné i díky CEBRE – České podnikatelské reprezentaci při EU. Nicméně jsme postrádali partnera, se kterým bychom mohli pravidelně diskutovat ekonomická témata a tím tak přispět k efektivnější komunikaci s Evropskou komisí,“ reagoval Ivan Voleš, poradce prezidenta HK ČR a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru. Rovněž zmínil skutečnost, že Hospodářská komora České republiky jako člen evropské komorové sítě Eurochambres a UEAPME, společně s CEBRE a zastoupením v Evropském hospodářském a sociálním výboru má přístup k evropské legislativě již v počátečním stadiu vyjednávání.

Hospodářská komora vyjádřila podporu návrhům opatření vlády pro zlepšení podmínek rozvoje hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti přijatým 20. prosince minulého roku, z nichž řada těchto návrhů byla iniciována HK ČR, jako je například zavedení jednoho inkasního místa pro všechny druhy daní. Diskutována pak byla i palčivá témata týkající se potřeby novelizovat stávající zákon o veřejných zakázkách, nedostatku technicky vzdělaných absolventů škol, švarcsystému, institutu nespolehlivého plátce DPH a tzv. „Blacklistu“ aj. HK ČR rovněž informovala o svém zapojení do externích programů EK, které podporují zahraniční aktivity malých a středních firem, a požádala o podporu při ovlivňování podoby těchto programů v budoucnu.

Ze strany zástupců Hospodářské komory bylo zmíněno, že Doporučení ze strany Evropské komise jsou v zásadě vládou plněna. HK ČR má k některým doporučením výhrady. Například pokud jde o druhý

Obě strany se závěrem shodly na potřebě dlouhodobé diskuze a právě první jednání zainteresovaných stran bylo platformou pro navázání úzké spolupráce. ■ LENKA VODNÁ, tiskové oddělení HK ČR

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY VYZDVIHLA DŮLEŽITOST SPOLUPRÁCE MEZI ÚŘADY PRÁCE A POTENCIÁLNÍMI ZAMĚSTNAVATELI.

Foto: archiv

ZDENĚK ČECH Ekonomický poradce Evropské komise v ČR

OSVČ A VÝBĚR DANÍ Zástupci Hospodářské komory společně s novým ekonomickým poradcem českého zastoupení EK mimo jiné diskutovali o opatřeních ke zlepšení výběru daní, o daňových paušálech a o problematice jejich zvyšování u osob samostatně výdělečně činných. HK ČR podpořila doporučení snížit vysokou úroveň zdanění práce, avšak požaduje, aby přesun tohoto zdanění na oblast bydlení a životního prostředí, jak doporučuje Komise, neměl negativní dopad na podniky.

www.komora.cz 55

55k_zastoup1.indd 55

20.2.13 15:51


svět jiná země, jiný mrav

Tunis obchod jako rituál Tunis je pomyslným mostem mezi Evropou a Afrikou. Ačkoli je tato země převážně závislá na příjmech z cestovního ruchu, najde se jistě mnoho dalších oblastí, kde mohou čeští obchodníci uspět. Země má totiž jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících se ekonomik afrického kontinentu.

56 www.komora.cz

56_60k_tunis.indd 56

20.2.13 11:14


svět jiná země, jiný mrav

T

unisané dávají zásadně přednost osobnímu kontaktu. Na počátku každého jednání se věnuje hodně času vzájemnému poznání. Nezávazný rozhovor končí partner, který naznačí přechod k jednání. Velký důraz se klade na osobní přátelství, může znamenat více než dosažené výsledky. Jednání bývají rozvláčná, nelze počítat s tím, že se nám podaří podepsat kontrakt po první schůzce. Ústní sliby nelze považovat za zcela závazné. Kontrakt musí být podrobný a je vhodné ve smlouvě ošetřit volbu rozhodného práva a místní příslušnost soudů. Doporučeníhodné je rozhodné právo kontinentální Evropy blízké našemu právnímu systému – německé, rakouské nebo francouzské. V žádném případě nelze přistoupit na tuniské právo a případné rozhodování u tuniských soudů.

Taktická hra

BEZ OBCHODNÍHO AGENTA ZNALÉHO MÍSTNÍCH POMĚRŮ NENÍ MOŽNÉ NA TOMTO TRHU USPĚT.

Jako obchodníci jsou Tunisané nesmírně zkušení, podnikaví, často využívají emocí. Milují obchod, smlouvání, vyjednávání. Jednání je pro ně hrou, kterou hrají velmi rádi. Zejména v průběhu smlouvání o ceně jsou velmi vynalézaví a používají různých taktik, vymýšlejí nejrůznější příběhy jako „takové obchody mě přivedou ke krachu“ nebo „ s takovou cenou okrádám svou vlastní rodinu“ apod. První cenové nabídky jsou nepřijatelné a velmi nadsazené, počítá se s dlouhým smlouváním. Nechávají si obrovské rozpětí mezi svou prvotní nabídkou a jejich cílem, velký manévrovací prostor. Jsou nesmírně trpěliví, čas pro ně není rozhodující. Není však vhodné vyjadřovat jakoukoliv netrpělivost či podezíravost. Obchodování je pro ně rituál, který stojí za to absolvovat a náležitě si ho užít. V případě, že nám něco vysvětlují, mluví dlouze a květnatě, často se opakují. Jednání je plné oklik, často se přerušuje z nejrůznějších důvodů. Nevadí jim přestávky v jednání, sami je často navrhují. Dá se říci, že jsou do jisté míry individualisté a rádi se předvádějí. Při jednání i v běžném projevu mohou být hluční, což však nemusí znamenat, že jsou rozčileni. Neustále opakují své argumenty a představy o obchodě. Na druhou stranu přikládají velký význam i mlčení. Rádi při jednání dlouze mlčí a promýšlejí si rozhovor a připravují si další věty pro jednání. Tunisané nikdy neříkají přímo „ne“ nebo „nikdy“. Arabština je jazykem nadsázky. Proto bychom měli být pozorní, neboť jejich „ano“ může znamenat „možná“. Tunisané obvykle jednají v týmu, výjimkou však nebývá ani jediný jednatel, který je obvykle vybaven rozsáhlými pravomocemi. Často je preferováno projednávání rozsáhlých souborů otázek najednou spíše než jednotlivých. Tunisané jsou známí jako tvrdí a rafinovaní vyjednávači, jako mistři ve vyjednávání o ceně a činění ústupků, kteří využívají velkého množství úskoků, což vyžaduje naši maximální obezřetnost. Říká se, že jednání s nimi je jedna velká taktika poskládaná z drobných manévrů a velmi rafinovaných tahů.

ZÁKLADNÍ FAKTA Tuniská republika leží na pobřeží Středozemního moře mezi Alžírskem a Libyí. Po celou svou historii byla značně ovlivňována Římany, Araby, Španěly, Turky a posléze Francouzi. V roce 1881 byl vyhlášen francouzský protektorát. Vlastní historie země se začala psát teprve 20. 3. 1956, kdy vznikla samostatná Tuniská republika. Úředním jazykem je arabština. Velká část obyvatelstva žije z cestovního ruchu. Polovina země jsou pouště a stepi. Třetinu území pokrývá největší poušť světa Sahara. Počet obyvatel je 9,5 milionů, žijí mezi nimi tuniští Arabové, tuniští Židé, Francouzi a jiní Evropané. Tuniští Arabové tvoří 98 % obyvatel země. Tunis je dnes pokládán za nejmírnější islámskou zemi. Pro turisty a obchodníky je relativně bezpečný. Tunisané jsou přátelští. Země má nejdynamičtěji se rozvíjející ekonomiku afrického kontinentu. Hlavním městem je Tunis.

Otázka prestiže abcti Arabští obchodníci mohou být i lstiví a úskoční, proto je třeba být maximálně opatrní při sjednávání platebních

www.komora.cz 57

56_60k_tunis.indd 57

20.2.13 11:16


svět jiná země, jiný mrav

ZAJÍMAVOSTI ■

Svátečním dnem je neděle, a nikoliv pátek jako v jiných arabských zemích. 5 roztažených prstů představuje symbol Fatimy, nejmladší z Mohamedových dcer. Chrání před neštěstím. Dalším symbolem je pěticípá hvězda, kterou můžeme vidět i na tuniské vlajce. Pohřbívání je povoleno pouze do země a obličej nebožtíka se obrací směrem k Mecce.

Uvítání a představování probíhá stejně jako v Evropě a je doprovázeno stiskem ruky. Při dalších schůzkách, pokud došlo k navázání přátelštějšího vztahu, je uvítání doprovázeno i trojím symbolickým polibkem na tvář, a to mezi muži i mezi ženami. Při seznamování je vhodné mít vizitky ve francouzské verzi.

TUNISANÉ NIKDY NEŘÍKAJÍ PŘÍMO „NE“ NEBO „NIKDY“. ARABŠTINA JE JAZYKEM NADSÁZKY. PROTO BYCHOM MĚLI BÝT POZORNÍ, NEBOŤ JEJICH „ANO“ MŮŽE ZNAMENAT „MOŽNÁ“.

podmínek. Řešením je platba předem, neodvolatelný L/C potvrzený bonitní bankou apod. Naši případní dodavatelé musejí počítat s tím, že obchodníci v Tunisu budou ochotni platit až po dodání zboží. Často po dodání zboží reklamují, dodávku nezaplatí a zboží nevrátí. K základním pravidlům pro jednání s arabským partnerem patří neurazit partnera, nepoškodit jeho prestiž. Ztráta tváře a cti je pro Araba neunesitelná. Pokud se např. domníváme, že nám partner očividně lže, musíme se chovat diplomaticky. Zcela nepřijatelné je rovněž před Araby někoho kritizovat (i z vlastních řad). Na konci prvního nebo druhého jednání je vhodný drobný dárek. Při jednáních hrají zásadní roli obchodní agenti (zástupci, prostředníci či zprostředkovatelé apod.), kteří znají místní prostředí, mají značné konexe a vědí, kdy a kde je prostor pro malou pozornost. Bez obchodního agenta znalého místních poměrů není možné na tomto trhu uspět. Výběr vhodného agenta je tedy zcela klíčová záležitost pro úspěšné zpracování tohoto trhu. Agenta je nutné důkladně prověřit, neboť můžeme narazit i na neseriózní firmy či obchodníky, různé rodinné obchodní klany či „spící“ agenty, kteří mohou být nastrčeni, aby svým nicneděláním naši firmu eliminovali z konkurenčního boje.

V soukromém sektoru převažují rodinné firmy s dlouhou tradicí, teprve v poslední době do země pronikají zahraniční společnosti. Tunisané hodně dbají na rodinu, má pro ně skutečně velký význam a čest rodiny je důležitá. Obvykle bydlí mnoho rodinných příslušníků v jednom vícepatrovém domku. Důležitým prvkem jesoudržnost rodiny. Po několika emigračních vlnách žije velké množství Tunisanů v zahraničí. Kontakty s původním domovem udržují, v zahraničí zakládají obchodní a cestovní kanceláře se zaměřením na Tunis a pro tuniské firmy představují také velký zdroj informací.

Káva uzavírá jednání Vnímání času je na pomezí mezi Evropou a zbytkem regionu. Ve větších městech a v hlavním městě se dnes dohodnuté termíny přibližně dodržují, v menších městech a ve vnitrozemí se pak musí počítat se zpožděním (minimálně 30 minut), které bude tolerováno i z druhé strany. Uvítání a představování probíhá stejně jako v Evropě a je doprovázeno stiskem ruky. Při dalších schůzkách, pokud došlo k navázání přátelštějšího vztahu, je uvítání doprovázeno i trojím symbolickým polibkem na tvář, a to mezi muži i mezi ženami. Tento vítací ceremoniál

58 www.komora.cz

56_60k_tunis.indd 58

20.2.13 11:19


svět jiná země, jiný mrav

UŽITEČNÉ INFORMACE ■

Tunisané obvykle jednají v týmu, výjimkou však nebývá ani jediný jednatel, který je obvykle vybaven rozsáhlými pravomocemi. Často je preferováno projednávání rozsáhlých souborů otázek najednou spíše než jednotlivých. Tunisané jsou známí jako tvrdí a rafinovaní vyjednávači.

je zcela typický mezi příbuznými, přáteli, ve vztahu k cizincům je výrazem úcty a „dobrého“ přijetí. Velmi vysoce postaveným osobám se líbají konečky visících rukávů, případně pravá ruka – v běžném obchodním styku se s tím však nesetkáte. Při seznamování je vhodné mít vizitky ve francouzské verzi. V obchodním styku se oslovuje v zásadě „pan“ a „paní“ ve spojení s příjmením. Při dalších schůzkách obvykle přecházíme na oslovování křestním jménem. Obecnou vlastností Tunisanů je pohostinnost, typická pro celý region, která je v Tunisu ještě umocněna tendencí k okázalosti, již dávají najevo všichni, kdo si to mohou dovolit. Vztah k cizincům je přátelský. Kromě pohostinnosti každý, bez ohledu na náboženství a etnický původ, vidí v cizinci potencionálního zákazníka. To dokazují i profesionální úsměvy v obchodech, snahu o maximální pomoc klientovi, někdy i zdarma malé pohoštění přímo v prodejně můžeme Tunisanům jen závidět. V průběhu jednání je samozřejmostí nabídnout hostům nejen nealkoholické nápoje (nejčastěji typický mátový čaj podávaný v úzkých sklenicích), ale i ovoce, datle či typicky arabské ořechové sladkosti apod. Vynikající káva se obvykle nabízí na konci jednání – je znamením ukončení schůzky. Při kávě dojednáváme termín dalšího setkání, další postup či se již loučíme. Odmítnout nabídnuté pohoštění či pozvání se považuje za nezdvořilost.

Neformální setkání I když většina Tunisanů vyznává islám a nepije alkohol, pravidla o zákazu pití alkoholu se zde již tak přísně vždy nedodržují. Výborná jsou tuniská vína

i tzv. Boukha, „fíkové brandy“, které místní obyvatelé pijí s Coca Colou. V hotelech nebo v restauracích, kam chodí cizinci, si můžete bez problémů vybrat z široké nabídky alkoholických nápojů.

Jestliže si chcete vyfotit Tunisana či Tunisanku, musíte se jich zeptat na souhlas. Je pravděpodobné, že za to bude chtít peníze. Nesmí se fotit budovy předsednictva vlády, ministerstva obrany a vnitra, policejní stanice a policisté. Tuniský dinár není volně směnitelný, kurs je všude stejný, daný centrální bankou. Při odjezdu ze země je nutné vrátit peníze v bance. Pozor, neměňte moc – směna zpět je limitovaná. Atmosféra „mediny“ – tradičního tržiště vám bude připadat naprosto pohádková do chvíle, než se stanete obětí kapsářů. S sebou noste jako identifikační doklad hotelovou kartu. Vezměte s sebou léky proti střevním a zažívacím potížím.

Pozvání na pracovní snídani vůbec nepadá v úvahu. Muslim snídá maličko po ranní modlitbě a obědvá po poledni. Hlavním jídlem je večeře – po západu slunce. Na večeři zvou své obchodní partnery do restaurací, po delší známosti i domů. Často se prolíná obchodní a soukromý život. Při nepřítomnosti manžela je ženě povolen styk pouze s osobami stejného pohlaví, s výjimkou rodinných příslušníků. Není tedy možné přijít k partnerovi domů a v případě, že není doma, požádat jeho manželku, zda na něho mohu počkat. Projevem sympatií a důvěry je také (obvykle v letních měsících) pozvání do druhého bytu do hor nebo k moři. Večeře se zahajuje polévkou, pak může následovat např. mechouia, brik, jehně, cous-cous, langusty, ryby, ovoce (zejména datle, granátová jablka, pomeranče), na závěr se nabízejí vynikající sladké cukrovinky z oříšků a medu. Je zakázáno jíst vepřové a syrové maso. Předpisy o jídle, pití, kouření a o návštěvě mešity se dodržují zejména v průběhu Ramadánu. Drobné dárky jsou obvyklé, velmi oblíbené je české sklo. Při pozvání domů je vhodné kromě dárku přinést i větší kytici (např. tucet růží). Podává-li se cokoliv druhé osobě, je možné tak učinit pouze pravou rukou. Levá ruka je považovaná za nečistou. Nedorozumění mohou také způsobit odlišná gesta

www.komora.cz 59

56_60k_tunis.indd 59

20.2.13 11:20


svět jiná země, jiný mrav

Při nezávazné konverzaci se doporučuje hovořit například o významných památkách a jiných krásách země. Tématům, jako je náboženství, sex, postavení žen ve společnosti, terorismus, politické problémy v těchto zemích a mezi těmito zeměmi, se vyhýbáme, nekomentujeme jejich vztahy s jinými státy apod.

Obchod je v rukou mužů, se ženami-obchodnicemi se prakticky nesetkáte.

při vyjadřování souhlasu a nesouhlasu. Pohyb hlavou do strany znamená „ano“, kývnutí hlavy zezdola nahoru s mlasknutím jazykem poté „ne“.

studují na vysokých školách či pracují. Ženy pracují jako lékařky, právničky či např. učitelky, ale dodnes je málo takových, které si budují vlastní kariéru.

Politická témata jsou tabu Témata pro společenskou konverzaci jsou pestrá. Nechte se vést hostitelem, Tunisané jsou vzorní hostitelé a dlouhé odmlky v jejich řeči nejsou časté. Rádi se poslouchají. Vždy však musíme dávat najevo, že je vnímáme, sledovat, co říkají, a pokud Arab mluví, díváme se mu přímo do očí. Fixovat očima ženu je však nepřípustné. Vyhýbáme se takovým tématům, jako jsou náboženství, sex, postavení žen ve společnosti, terorismus, politické problémy v těchto zemích a mezi těmito zeměmi, nekomentujeme jejich vztahy s jinými státy apod. Pokud jde o oblečení, tuniský obchodník dnes pravděpodobně přijde v obleku s kravatou. V letním období se nenosí sako, běžně se chodí pouze v košili s krátkým rukávem. V zimě je vhodný

lehký plášť do deště a deštník. Důležitou součástí oblečení jsou kvalitní doplňky. Oblečení žen je obvykle střídmé, ale elegantní. Pokud by žena byla členem vyjednávacího týmu, pak její oděv rozhodně musí krýt ramena, ruce a kolena. Vhodné jsou punčocháče. Ženy používají velké množství doplňků a zlata, aby reprezentovaly muže.

Byznys – výsada mužů Obchod je v rukou mužů, se ženami-obchodnicemi se prakticky nesetkáte. Obchodní jednatelku ženu do Tunisu raději neposíláme, neboť pro ni může být obtížné si v tomto mužském světě získat respekt. I když jsou Tunisané k ženám zdvořilí, nejsou vždy ochotni je přijmout jako své obchodní partnery. Pokud je přítomnost ženy nutná, pak bude lepší, bude-li členem týmu, nikoliv hlavním vyjednávačem. Ženy, zejména ty mladší ve velkých městech, nechodí zahalené, chodí v džínách a tričku (nenosí však průsvitné oděvy, mini ani hluboké výstřihy),

Na vysokých školách dnes studuje více žen než mužů, a navíc ženy často dosahují lepších studijních výsledků. Tradice čádoru (obvykle ne černé, ale bílé nebo pestrobarevné sif-sarí, tj. letní sárí) přežívá u starších žen a na vesnicích či v odlehlejších částech země. Vláda v roce 2006 dokonce rozhodla, že prosadí zákon z 80. let, podle něhož ženy nesmí chodit zahalené na veřejných místech. V nošení závojů totiž vláda nevidí ani tak symbol víry, jako akt odporu. V Tunisku, stejně jako v jiných arabských zemích, přitom údajně zažívá nošení šátků určitou renesanci a stává se opět velkou módou. Tuniští analytici tvrdí, že hlavně díky vlivu cizích muslimských duchovních, jejichž kázání je možné slyšet na arabských satelitních stanicích. ■ SOŇA GULLOVÁ, autorka působí na VŠE Praha

k

specialista na velkoobjemové přepravy

Exportujete nebo importujete: ■ nekompletní zásilky (velikosti 1–17 EUR palet) ■ zásilky nebezpečného zboží ■ zásilky s výškou až 2,60 m ■ zásilky délkou až 4,50 m

Cílové destinace: ■ denně: Skandinávie, Česká republika, Švýcarsko, Francie, Benelux ■ 3x týdně: Bulharsko, Polsko, pobaltské státy ■ 2x týdně: Rumunsko, Rusko ■ 1x týdně: Řecko

Nechte si zpracovat nezávislou nabídku: David Kovářík, e-mail: dd@kareka.cz tel.: +420 475 258 541 mobil: +420 602 118 385

www.kareka.cz

60 www.komora.cz

56_60k_tunis.indd 60

20.2.13 15:52


Artesa je jedním z kapitálovì nejsilnìjších spoøitelních družstev v Èeské republice.

FINANCOVÁNÍ FIREM A PODNIKATELÙ Artesa garantuje: individuální pøístup a péèe o klienty splatnost v rozmezí 1-20 let výše úvìru 2 000 000 Kè až 155 000 000 Kè rychlý schvalovací proces úroková sazba od 7,5 % p.a. v závislosti na hodnocení bonity klienta

www.artesa.cz 61k_artesa.indd 61

Artesa, spoøitelní družstvo zelená linka: 800 128 836, e-mail: info@artesa.cz

20.2.13 10:17


styl velikáni

Ilustrace: Filip Černý

František Dittrich Přestože měl František Dittrich těžké dětství, dokázal se díky své píli a odhodlání vypracovat mezi vážené Čechy. Kromě úspěchů ve veřejné správě proslul jako průkopník paroplavby.

F

rantišek Dittrich se narodil 19. února roku 1801 v Praze v Podskalí (bývalá osada na území mezi dnešním Železničním a Jiráskovým mostem). Jeho rodina patřila mezi zámožné a ctěné občany. Otec Josef Dittrich zbohatl v obchodě a posléze se živil jako dřevař. Františkovo dětství se však za šťastné příliš považovat nedá. Ve třech letech mu zemřela matka, a když mu bylo devět let, skonal mu i otec. O jeho poručníkovi se historické prameny vyjadřují jako o člověku zlém a hrubém. Františka neustále pověřoval těžkou manuální prací a bránil mu ve vzdělávání. V roce 1811, v důsledku napoleonských válek, navíc zažilo rakouské moc-

nářství státní bankrot a následná měnová reforma připravila tisíce lidí o peníze. Mezi ně patřil i desetiletý František, který přišel o veškeré své dědictví. Navzdory nepřízni osudu se František Dittrich nenechal zlomit. Přes den si přivydělával rybolovem nebo sběrem a prodejem dřeva a po večerech pilně studoval. Když dosáhl zletilosti a podařilo se mu zbavit se svého poručníka, nechával se najmout jako veslař na Vltavě a Labi. „Mnohdy unaven těžkým namáháním usnul, maje tvrdý kámen pod hlavou – a spal přece snem libým, neboť železná jeho síla tělesná odolávala všem návalům, jichž

by povaha slabší byla nesnesla,“ napsal o tomto Dittrichově období v roce 1868 časopis Světozor.

Vlastenec abhrdina Díky své pracovitosti a spořivosti si v roce 1827 otevřel dřevařský obchod, ke kterému brzy dokoupil i hostinec. O rok později získal měšťanské právo a začal se zapojovat do veřejného života. Seznámil se se spisovatelem Františkem Šumavským a učitelem Janem Svobodou, kteří v něm zažehli vlasteneckou jiskru. V roce 1834 se Dittrich stal členem Matice české a podporoval spolek Podskalák či kajetánské divadlo na Malé Straně.

62 www.komora.cz

62_63k_ditrich.indd 62

20.2.13 11:55


styl velikáni

PRVNÍ POKUSY VYUŽÍT VLTAVU V PRAZE PRO MOTOROVOU PLAVBU SE SICE DATUJÍ K POČÁTKU ČTYŘICÁTÝCH LET 19. STOLETÍ, O SYSTEMATICKÉ PROVOZOVÁNÍ PAROPLAVBY SE ZASLOUŽIL ALE AŽ DITTRICH.

Po svatbě s dcerou bohatého dřevaře koupil v roce 1839 podskalskou radnici, kde bydlel až do své smrti. O pár let později stál Dittrich u vzniku tzv. „české společnosti“, která prosazovala češtinu a organizovala vlastenecký život. Velkými úspěchy skončily dvě velké národní schůze. První z nich, v roce 1842 na hradě Točník, se zúčastnilo tisíce obyvatel. O Velikonocích v roce 1845 pak Dittrich uspořádal se svým přítelem Jaroslavem Procházkou druhou národní schůzi, a to přímo ve svém domovském Podskalí. Kuriozitou bylo, že schůze se odehrávala na zamrzlé Vltavě. Brzy po této schůzi přišla obleva a Prahu zaplavily povodně. Dittrich ukázal v krizových momentech svoji odvahu a charakter, kdy zachránil ze zatopených oblastí desítky lidí. „Tu osvědčila se výtečná plavecká zkušenost Dittrichova, neboť přejížděje po pramici zatopenými ulicemi, vyvezl se synem do 80 lidí ze zavodněných příbytků a dopravil je na místo bezpečné,“ upřesnil tehdejší časopis Světozor.

Hlavní počin? Založení paroplavby V roce 1846 spolu s dalšími českými vlastenci založil Měšťanskou besedu, v jejíž první radě zasedal. Krátce na to byl zvolen do pražského zastupitelstva. Po nástupu Bachova absolutismu se ale stáhl z veřejného života. Trpěl vážnou nemocí a také depresemi. Na konci padesátých let se Dittrichův zdravotní stav zlepšil a on se postupně začal vracet do aktivní politiky. V roce 1861 se zasadil o zvolení Františka Pštrosse pražským purkmistrem a jeho nástupci Václavu Bělskému dělal náměstka. Ve své funkci usiloval především o zajištění levné a jednoduché správy a dobré péče o obecní majetek. Už od roku 1851 byl členem výboru pro výstavbu Národního divadla. Na jeho popud pak pražská obec věnovala v roce 1865 na výstavbu divadla 40 tisíc zlatých a výbor divadla ho jmenoval svým předsedou. František Dittrich ale funkci odmítl s tím, že by ji měl zastávat někdo mladší, kdo má více sil a času se jí věnovat. V té době totiž Dittrich rozjížděl projekt paroplavby na Vltavě. První pokusy využít Vltavu v Praze pro motorovou plavbu se sice datují k počátku čtyřicátých let 19. století, ale o systematické provozování

společnost zprovoznila v roce 1891. Loď totiž proslavila Žákova kniha Vzpoura na parníku Primátor Dittrich a film Hrdinný kapitán Korkorán s Vlastou Burianem v hlavní roli. Poté, co šly do opravy lodě Vyšehrad a Chrudim, převzal parník jména po nich. Po únoru 1948 zase komunisté označili Dittricha za vykořisťovatele a parník své původní jméno opět ztratil. O tři roky později byl z provozu vyřazen definitivně. Foto: archiv

Na závěr života starostou Prahy

Foto: archiv

paroplavby se zasloužil až Dittrich. S podnikatelem Čeňkem Rottem založil v roce 1864 Českou akciovou společnost pro paroplavbu a v polovině roku 1865 byl na Vltavu spuštěn parník Praha – Prag, který sestrojili v karlínské továrně Ruston. Dittrich ukázal při pojmenování a označení parníku svoji diplomacii. Na krytu levého kolesa uvedl nápis v češtině a na krytu pravého kolesa v němčině. Parník v dalších letech sloužil k osobní přepravě mezi Prahou a Štěchovicemi. Kapacita parníku činila 600 osob. Cesta z Prahy do Štěchovic trvala přes tři hodiny, zpět po proudu přibližně hodiny dvě. V počátcích sice paroplavba vykazovala ztrátu, zanedlouho se však dostala do zisku a slavila jeden úspěch za druhým. Už v roce 1866 společnost spustila na vodu druhý parník se jménem Vyšehrad. Za významnou úlohu, kterou František Dittrich sehrál při zavádění paroplavby, dostal dokonce rytířský kříž Františka Josefa. Kromě dalších menších lodí si v roce 1887, řadu let po Dittrichově smrti, pořídila firma své největší plavidlo, kolesový parník František Josef I. Ten se do dějin hlavního města Prahy zapsal tragédií, ke které došlo 19. května 1898. Na parníku vybuchl kotel a při nehodě zemřeli tři lidé. Zajímavý osud měl i parník, který nesl Dittrichovo jméno a který

Poslední roky Dittrichova života nenaplňovala pouze paroplavba. V roce 1870 se stal pražským starostou (purkmistrem). Pod jeho vedením se dokončila vlna přejmenovávání ulic po českých významných osobnostech. Už jako náměstek zavedl pro domy vedle čísel popisných také čísla orientační. Jako starosta měl podíl na založení pražské peněžní burzy a hlavního nádraží. V roce 1871 uzavřel Dittrich na Staroměstské radnici jako první civilní sňatek, kdy oddal snoubence F. X. Löstera a F. Littenovou. Dittrich rovněž nezapomněl na své mládí a stal se patronem podpůrného plaveckého a rybářského spolku Vltavan. Praze starostoval do roku 1873, kdy se po konci volebního období rozhodl už nekandidovat. František Dittrich zemřel 21. října 1875 ve věku 74 let v Praze. Podskalská radnice, kde prožil velkou část svého života, zůstala stát do roku 1911. Tehdy „padla za oběť“, stejně jako celé Podskalí, výstavbě nové náplavky a zdi u Vltavy, veřejných budov a obytných domů. Většina původního Podskalí zanikla v letech 1905–1914 a zbytek pak v letech 1924–1926. Z povrchu zemského tak zmizela starobylá a svérázná čtvrť, kde se psala historie pražského vorařství, ledařství a obchodu s dřevem. Jedinou stavbou, která přežila až do dnešních dnů, je Podskalská celnice na Výtoni. V současnosti patří Muzeu hlavního města Prahy, které v ní má otevřeno několik expozic. V dolní části celnice funguje restaurace. Pražská paroplavební společnost, největší odkaz Františka Dittricha, je do dnešních dnů neoddělitelnou součástí života hlavního města. Letos ji jako jednu z nejstarších fungujících českých firem čeká už 148. plavební sezóna. ■ DANIEL MORÁVEK

www.komora.cz 63

62_63k_ditrich.indd 63

20.2.13 11:22


styl rozhovor

Lodě jsou výnosným byznysem i dnes Flotila motorových lodí brázdí hladiny Vltavy již téměř půldruhého století. Přestože se od časů zakladatele pražské paroplavby Františka Dittricha mnoho změnilo, podle Jana Hamzy z Pražské paroplavební společnosti – Prague Boats přetrvala úcta k zákazníkům a okouzlení krásnými stroji.

Foto: archiv

Loď Vltava je jedním ze dvou kolesových parníků, které se v České republice dodnes zachovaly. Přestože je její provoz v porovnání s motorovými loděmi velice nákladný, jezdí na pravidelných linkách a využívá se i při akcích pro veřejnost, soukromých a firemních oslavách nebo prezentacích.

O

d dob, kdy kolesový parník Praha svezl první pasažéry, uplynulo mnoho času. Je něco, co ve vašem podnikání přetrvává z dob Františka Dittricha? Pražská paroplavební společnost letos zahájí už svou 148. plavební sezonu, z dob Františka Dittricha přes velkou vzdálenost v čase přetrvává mnohé. Cítíme se zavázáni primátorskou tradicí, která paroplavbu svazuje s městem Prahou a jeho obyvateli i návštěvníky. Přetrvává i úcta k zákazníkům a láska ke krásným strojům. Provozujete hned dva kolesové parníky, Vyšehrad je dokonce tím nejstarším a největším. Jak jsou dnes využívány? Vltava a Vyšehrad jsou jediné historické kolesové parníky, které se v České republice zachovaly. Přestože jejich provoz je v porovnání s motorovými loděmi velice nákladný, snažíme se, aby se na nich mohlo svézt co nejvíce Pražanů a návštěvníků hlavního města. Proto je nasazujeme na pravidelné linky, využívány jsou i při mnoha dalších příležitostech, jak při akcích pro veřejnost, tak při soukromých a firemních oslavách nebo prezentacích. Co je dnes základem úspěšného podnikání na vodě? Široká nabídka služeb, kvalitní lodní park, kvalitní posádky – tedy špičkové zázemí technické i personální, které jediné dokáže zajistit i vysokou

KORPORÁTNÍM ZÁKAZNÍKŮM POSKYTUJEME ŠIROKÉ SPEKTRUM SLUŽEB OD FIREMNÍCH VEČÍRKŮ A OSLAV PŘES RŮZNÁ ŠKOLENÍ PO TEAMBUILDING.

úroveň poskytovaných služeb, schopnost reagovat na požadavky a potřeby zákazníků, schopnost se přizpůsobit vývoji trhu.

Je dnes Vltava z hlediska plavby maximálně využita? Vltava je nejdelší česká řeka a my působíme pouze na menší části jejího toku, na té spodní, o horním a středním toku nemohu hovořit. Působíme na úseku od Slap do Mělníka – přes Slapy se alespoň zatím nedostane žádná loď, mnohem důležitější by ale podle mého názoru bylo celoroční zesplavnění Labe. Nedostatek vody značnou část léta pravidelně přeruší pro velké lodě spojení s Německem, což škodí cestovnímu ruchu i české ekonomice celkově.

Vedle klasických plaveb po Vltavě se soustředíte také na firmy. Co jim nabízíte? Je to pro nás jeden z velmi důležitých segmentů. Korporátním zákazníkům poskytujeme široké spektrum služeb od firemních večírků a oslav přes různá školení po teambuilding. Ze strany firem je zájem velký. Je možné si parník nebo loď pronajmout? Je třeba k tomu mít nějaké speciální oprávnění? Ano, ale pouze s naší kvalifikovanou posádkou. Provozujeme většinou velké lodě, k jejichž řízení je potřeba vysoce kvalifikovaných kapitánů. Získat kapitánský patent je složité a trvá to mnoho let. Jaká je v současnosti vaše flotila? A na jakou loď jste mimořádně hrdý? Naše flotila zahrnuje celou škálu plavidel – od zmíněných historických parníků přes osobní motorové lodě s kapacitou od jednoho do čtyř set padesáti pasažérů, stylové mahagonové čluny pro historické centrum Prahy po naprosto unikátní loď na solární energii Elektronemo, kterou jsme postavili podle vlastního projektu. Hrdý jsem na všechny lodě, vybrat jednu téměř nejde. Výjimečnou akcí byla záchrana parníku Vltava, který se nám podařilo zrekonstruovat podle původních plánů a starých fotografií do podoby, kdy poprvé vyplul na řeku. ■ RENÉ BÁRTEK

64 www.komora.cz

64k_evd.indd 64

20.2.13 11:27


styl bez přetvářky

Jak překonat krizi bez výmluv

směrem k zákazníkům, projektům a produktům. Identifikujte klíčové zdroje ve firmě a výrazně je posilte. V této fázi je nezbytný teambuilding, aby se v týmu probudilo nové nadšení pro zcela nový business model a zaměstnanci se nadchli pro zlepšení. Rychlé výhry jsou klíčem ke spokojenosti členů celého týmu.

Nedávno se mi vybavila večeře s obchodními partnery v Polsku. Polští partneři s obdivem chválili nás Čechy, že jsme pracovití mravenci, takoví slovanští Němci, kteří si nestěžují a prostě budují, zatímco Poláci si neustále na něco stěžují, na vládu, na konkurenci, na neschopné zaměstnance. Docela mne to pobavilo, neboť já vnímám přesný opak.

Č

eský tisk píše o neschopné vládě, o ekonomice v recesi, o nedostatku zakázek a obří nezaměstnanosti. Firmy skutečně již nerostou a nacházíme se ve fázi, když už se nelze vézt jen na vlně organického růstu z důvodu transformující se ekonomiky. Ale proč neustále hledáme chyby u jiných? Není čas se zastavit a přiznat si, že za růst obratu a tím i firmy nesu odpovědnost především já sám, manažer či podnikatel? Nečekejme na mesiáše, žádný nepřijde. Jakákoliv krize je především obrovskou příležitostí pro změny, pro další penetraci trhu, který se právě transformuje. Místo neustálého stěžování je dobré tuto krizi využít a přejít do ofenzivy. Existují tři strategie pro další růst firmy v období recese a zároveň pro budování zdravých rezerv na další cyklické poklesy trhu.

Investice do vítězství Na prvním místě preferuji se zaměřit na investice do vítězství. Firmě klesá obrat, je čas na radikální útok. Znovu a znovu je potřeba ověřovat skuteč-

Redukuji, tedy jsem

nou přidanou hodnotu naší služby nebo produktu pro zákazníka. Přinášejí naše procesy skutečně vyšší přidanou hodnotu? Pokud existuje prostor pro navýšení hodnoty, nebojme se investovat, porozhlédněme se po konkurenčních firmách, které je možné převzít, a nebojme se podívat i za hranice naší malinké zemičky. Krize je čas pro investice do zásadních inovací, které vedou k navýšení přidané hodnoty pro zákazníka. Nápadů je hromada, stačí se zamyslet nad problémy současné společnosti a investovat do řešení těchto problémů, sociálních, kulturních, ekologických a dalších.

Komplexnost je mrtvá Druhým krokem je zaměřit se na zjednodušování. Investujte pouze do klíčového byznysu, vedlejší produkty a procesy vypusťte. Optimalizace cash flow souvisí i se zabitím komplexnosti. Nebojte se odříznout neziskové části byznysu s malou přidanou hodnotou a spotřebou zdrojů. Zjednodušte tok přidané hodnoty skrze firemní procesy, proveďte ABC analýzu ziskovosti

Třetím krokem je redukce k přežití. Zkrácení inovačního cyklu, zkrácení doby pro posuzování investiční návratnosti projektů ve firmě. Přišla doba zkracování. Zaměřte se na fixní náklady. Globalizaci lze vyřešit posílením strategických partnerství, vytvořením aliance klíčových obchodních partnerů. Finanční inženýrství vyřeší nový finanční model a vzhůru do uvolnění leadershipu členů týmu pro budování provozní excelence. V souladu s druhým krokem je potřeba hlídat a vybalancovat zdroje pro investice se zdroji, které investuji do období zkracování. Klíčovým momentem je především komunikace uvnitř firmy, posílení důvěry ve vlastní zaměstnance a důvěry zaměstnanců ve firmu. Krize je skvělou příležitostí a buďme za ni jen rádi. ■

LIBOR WITASSEK Člen představenstva poradenské skupiny Allied Consultants Europe a Managing Partner DC VISION

K A R E L J A N E Č E K » M A R TA S L Á N S K Á » T O M Á Š B Ř E Z I N A » L A D I S L AV Š I M E K » J A R O S L AVA R E Z L E R O VÁ

Přihlaste se teď na všechny 4 termíny

»

Foto: archiv

L I B O R W I TA S S E K

nebo i jednotlivě v letech 2013 a 2014!

Návratka pro zájemce. Máte zájem o bližší informace? q zájem zapojit se

q více informací

Firma ................................................................................................................................................................................................................ Adresa .............................................................................................................................................................................................................. Kontaktní osoba ................................................................................................................................................................................................ E-mail ....................................................................................Telefon ............................................................................................................... Adresa: Radek Kopecký, Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště, 648 04 Brno, e-mail: export@rhkbrno.cz, tel.: 731 655 083

66 www.komora.cz

66k_brno.indd 66

20.2.13 11:29


www.rhkbrno.cz

Motto: Doprovodit firmy k obchodnímu úspěchu

2013–2014

Nabízíme: n n n n

4x opakovaná cesta k novým zakázkám dlouhodobá příprava, vyhledávání partnerů a přímá jednání mezinárodní portál a cesta k obchodním partnerům spolupráce s univerzitami a cesta ke konkurenceschopnosti

Jak se můžete zapojit? Zveme Vás v letech

2013–2014

1. Rozhodnutí jít do toho 2. Vytvoření kooperačního profilu 3. Potvrzení Vašeho profilu ze strany RHK 4. Vybírání partnerů z on-line katalogu 5. Individuální rozvrh schůzek 6. Osobní kontakty 7. Předkontraktační jednání

Začínáme 15. ledna 2013! – otevření portálu, registrace, vyhledávání partnerů 24.–25. dubna 2013 8.–9. října 2013

60 partnerů pro jednání 120 partnerů pro jednání

Pokračujeme na jaře a na podzim v roce 2014! 1 registrace = Váš profil na mezinárodním portále po dobu 2 let

Každý Kontakt-Kontrakt představuje: • přes 20 předem připravených jednání během 2 dní • volný vstup na veletrh • exkluzivní jednací místo • propagace v on-line a tištěném katalogu • podnikatelské setkání se společenským večerem se slevou Registrační poplatek za 1 akci: návštěvník 1 000 Kč + DPH, vystavovatel 500 Kč + DPH. Pro vystavovatele: schůzky s Vašimi budoucími partnery mohou probíhat u Vašeho stánku nebo v prostorách akce Kontakt-Kontrakt. Více informací www.rhkbrno.cz

MSV 2013

67k_regbrno.indd 67

20.2.13 10:23


68k_audi.indd 68

20.2.13 10:21

Komora  

Komora, Hospodářská komora ČR

Advertisement