Page 1

www.syngenta.cz

listopad – prosinec 2012

měsíčník společnosti Syngenta

ZKUŠENOSTI S PĚSTOVÁNÍM HYBRIDŮ KUKUŘICE SPOLEČNOSTI SYNGENTA

DO NOVÉ SEZÓNY S NOVÝMI PŘÍPRAVKY

BAD SALZUFLEN – NEJEN ŠLECHTITELSKÁ STANICE

V NAŠOM ODVETVÍ SA PODOBNÁ INTEGRÁCIA EŠTE NEVYDARILA ŽHAVÉ NOVINKY KUKUŘICE


Těšíme se na setkání v roce 2013

22. 1. • Konference Praha 23. 1.

Konference Brno

28. 5.

Polní den Hybridní ječmen Syngenta, ZVU Kroměříž

30. 5. • Polní den Hybridní ječmen Syngenta, ZS Kluky 31. 5. • Polní den Žlunice 3. 9. • Polní den Slunečník Žabčice 11. 9. • Polní den Slunečník Žlunice

Srdečne vás zveme! 2

www.syngenta.cz syninfo 6 / 12


EDITORIAL

POĎAKOVANIE Ing. Rastislav Tirscher Syngenta Czech and Slovakia

V

ážení zákazníci, priatelia, kolegovia. Dovoľte mi v mene celého kolektívu česko-slovenskej Syngenty vám takto na prelome rokov poďakovať za dôveru, spriaznenosť a spoluprácu. Za dôveru v naše profesionálne produkty, ktoré vám určite aj v tomto roku pomohli dosiahnuť vyššie a kvalitnejšie úrody, za spriaznenosť, ktorú ste nám prejavovali aj v tak ťažkom konkurenčne nabitom roku plnom zmien a noviniek. Chceme sa vám poďakovať aj za zvýšený záujem o naše akcie v uplynulom roku. Či to boli konferencie, semináre alebo poľné dni a pokusy organizované v duchu Jednej Syngenty, všade sme cítili váš záujem, ktorý sa prejavil vyššou návštevnosťou. Aj v roku 2013 sa tešíme na stretnutia s vami. Prvá príležitosť bude už tradične na Syngenta konferenciach v Prahe a Brne, kde vás čaká bohatý program a príjemné prekvapenia.

Nesmieme zabudnúť na vašu priazeň a spoluprácu pri tvorbe článkov a príspevkov, ktoré sme potom mohli uverejniť v našom odbornom mesačníku Syninfo. Priniesli sme veľa nápadov, dobrých rád a výsledkov z našich pokusov, podelili sme sa s vami o mnohé skúsenosti nielen našich kolegov z terénu, ale aj vašich kolegov z poľnohospodárskych podnikov. Naša snaha bola ocenená na súťaži firemných publikácií Zlatý středník 2011, kde náš časopis získal certifikát profesionálnej úrovne. V rovnakej kvalite chceme pokračovať aj v budúcom roku, kedy vás budú čakať odborné články, reportáže a skúsenosti s našimi komplexnými osivárskoochranárskymi riešeniami a technológiami. Novinky plánujeme aj na našej web stránke, takže sa máte v roku 2013 spolu s nami zase na čo tešiť. Na záver mi dovoľte zaželať vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a Silvestra a do nového roka 2013 zaželať všetkým veľa zdravia, pohody, úspechov a radosti.

OBSAH ČÍSLA 4

6 9 12

PŘEDSTAVUJEME V našom odvetví sa podobná integrácia ešte nevydarila KUKUŘICE Žhavé novinky kukuřice ze Syngenty Demonstrační pokusy s kukuřicí v Žabčicích v roce 2012 Zkušenosti s pěstováním hybridů kukuřice společnosti Syngenta

13

CUKROVKA Beet Europe Seligenstadt 2012

15

KONFERENCE Do nové sezóny s novými přípravky

18

INFORMUJEME Bad Salzuflen – nejen šlechtitelská stanice

20

FILMOVÝ FESTIVAL Zemědělství a věda ve filmech

22

VÁNOČNÍ RECEPTY Vánoce se správnou atmosférou

25

REGIONÁLNÍ POTRAVINA Frgály z Valašska

Vydává Syngenta Czech s. r. o. Office Park Nové Butovice, Budova B Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 13 – Stodůlky Tel.: +420 222 090 411, fax: +420 235 362 902 www.syngenta.cz syn.info@syngenta.com MK ČR E 18748

syninfo 11–12 / 12

3


PŘEDSTAVUJEME

V NAŠOM ODVETVÍ SA PODOBNÁ INTEGRÁCIA EŠTE NEVYDARILA Po štyroch rokoch, kedy okrem iného v rámci spoločnosti Syngenta šéfoval marketingu pre oblasť Afrika (ktorú si veľmi obľúbil), sa vracia do rodnej krajiny. Aj vďaka pôsobeniu v zahraničí vie, že plný stôl nie je ani dnes všade samozrejmosťou a poľnohospodárstvo je hnacím motorom, ktorý dokáže meniť spoločnosť. Na svoje plecia prevzal zodpovednosť za úspešné dokončenie integrácie spoločnosti. Cíti rešpekt i dôveru. Zoznámte sa s novým generálnym riaditeľom spoločnosti Syngenta pre Českú a Slovenskú republiku – Ľubošom Koľom. Na post generálneho riaditeľa pre Českú a Slovenskú republiku sa vraciaš po takmer 4-ročnom pôsobení v zahraničí. Čo bolo dôvodom zmeny postu generálneho riaditeľa? Naša spoločnosť oznámila minulý rok významnú zmenu celkovej stratégie, úplnú integráciu osivárskej divízie a divízie s prípravkami na ochranu rastlín. Od samotného vzniku spoločnosti Syngenta v roku 2001 ide o najväčšiu zmenu v našom smerovaní. Naše najvyššie vedenie sídliace v Bazileji si plne uvedomuje dôležitosť správnej implementá-

cie tejto stratégie, a preto pristúpilo aj k zmenám na postoch riaditeľov jednotlivých komerčných jednotiek. Z nášho interného hľadiska tvoria Česká a Slovenská republika jednu komerčnú jednotku a ja som veľmi rád, že po dekáde zahraničných riaditeľov, ktorí stáli na čele obchodu v Čechách a na Slovensku, mi spoločnosť dala dôveru a zverila vedenie obchodnej organizácie. Spoločnosť stavila na lokálneho človeka, ktorý pozná trhové pomery, kultúru, jazyk, aby bol proces integrácie, na ktorý sme sa minulý rok vydali, úspešne dokončený. Úplné zverenie vedenia spoločnosti lokálnemu manažmentu je určite aj vyjadrením dôvery a ocenením práce tímov v oboch krajinách. Aké boli Tvoje prvé myšlienky, keď si sa túto informáciu dozvedel? Informáciu o tom, že sa budem vracať späť na Slovensko a do Čiech, som sa dozvedel vo februári tohto roka. Na svoje prvé myšlienky a pocity sa veľmi dobre pamätám, bola to zmes pozitívnych emócií sprevádzaná radom otvorených otázok – Ako sa za to obdobie, čo som pôsobil mimo Slovenska, zmenili pomery v poľnohospodárstve, náš Syngenta tím ? Vedel som, že očakávania sú veľké, pretože Syngenta je celosvetovou jednotkou čo sa týka predaja vstupov (osivá a prípravky na ochranu rastlín) do rastlinnej výroby a má ambíciu si túto pozíciu udržať aj na jednotlivých lokálnych trhoch. Okrem toho je tu, už vyššie spomínaná, potreba dokončenia integrácie, vnútorná stabilizácia. To všetko vo mne vyvolávalo obrovský rešpekt, ale zároveň som vedel, že pri plnení týchto náročných úloh sa budem môcť oprieť o tím skvelých ľudí, ktorí v oboch krajinách pre Syngentu pracujú.

Ľuboš Koľ

4

syninfo 11–12 / 12

Aké sú Tvoje pocity teraz, s odstupom času? Potvrdilo sa to, čo som tušil, pozícia a úlohy z nej vyplývajúce sú náročné, ale spoločne s celým vedením česko-slovenskej organizácie sa s nimi statočne pasujeme. V našom odvetví sa podobná integrácia, akou teraz prechádzame v Syngente, ešte nevydarila. Bol tu jeden pokus, ale nakoniec od neho fúzujúce spoločnosti upustili. Sme v tomto smere úplnými priekopníkmi, spájame divízie, ktoré odjakživa fungovali samostatne, aby sme maximálne využili inovačný potenciál, ktorý na prieniku genetiky a ochrany rastlín existuje. Samozrejme všetko robíme za plného chodu.


Nechceme, aby naši zákazníci a obchodní partneri mali akúkoľvek negatívnu skúsenosť s našimi internými zmenami. Zvonku to môže vyzerať iba ako jednoduché spájanie predajného a marketingového tímu, pravda je však taká, že my integrujeme hlboko vo vnútri firmy, aj oddelenia výskumu a vývoja, výroby. A to všetko s jasným cieľom získať konkurenčnú výhodu z inovácií, ktoré by neboli možné, ak by šľachtenie rastlín a vývoj nových produktov na ochranu rastlín zostali oddelené, ako tomu bolo doteraz. Máme ambíciu plodinové programy ochrany rastlín zmeniť na odrodové programy, dôkladným poznaním interakcií – odroda a jej potenciál – škodlivý činiteľ – prostriedok ochrany. O tom, že nehovorím iba o nejakých víziách alebo o konceptoch, svedčia už prvé projekty, ktoré sa narodili ako spoločné „deti“ našich šľachtiteľov a vedcov v oblasti ochrany rastlín (napr. projekt PLENE v cukrovej trstine, produkt TEGRA v ryži, v našich zemepisných šírkach je to projekt hybridizácie jačmeňa), a ktoré budeme postupne komerčne uvádzať na trh. Čo chceš zmeniť vo firme a čo je podľa Teba dobré a funguje tak, ako má a meniť to netreba? Syngenta sa vždy snažila byť čo najbližšie k poľnohospodárskej prvovýrobe, cez sieť našich obchodných zástupcov chceme agronómom radiť tak, aby maximalizovali profit z hektára. Tento náš prístup meniť určite nebudeme, kvalitné poradenstvo, servis, seriózne obchodné vzťahy, produkty s vysokou pridanou hodnotou sú atribúty, ktoré sú jadrom nášho pôsobenia na lokálnom trhu. Zjednodušiť, resp. zefektívniť chceme naše vnútorné procesy začínajúc plánovaním, výrobou, reportovaním atď... Dotknú sa nejakým spôsobom zmeny, ktoré plánuješ urobiť našich odberateľov, pestovateľov, poľnohospodárov? Mojou maximálnou snahou bude, aby naši obchodní partneri, pestovatelia i široká poľnohospodárska verejnosť pocítili všetky zmeny, ktorými momentálne prechádzame, iba pozitívne. Chceme pokračovať v neustálom inovovaní nášho produktového portfólia, prichádzať s novinkami, ktoré umožnia rastlinnej výrobe produkovať profitabilne a v súlade s princípmi trvalo udržateľného intenzívneho poľnohospodárstva. Akú funkciu si zastával v zahraničí? Na našej centrále v švajčiarskom meste Bazilej som začínal na pozícii portfólio manažéra pre Afriku a Blízky východ (AME) a následne som robil riaditeľa marketingu pre túto oblasť. Musím sa priznať, že som si Afriku veľmi obľúbil, je to

určite kontinent s obrovským poľnohospodárskym potenciálom. Tento geografický priestor potrebuje dva kľúčové prvky – politickú stabilitu a kapitál – a Afrika sa môže stať z dnešného dovozcu potravín ich významným svetovým exportérom. Plánuješ v zahraničí nadobudnuté skúsenosti uplatniť a zužitkovať v Čechách aj na Slovensku? Určite áno, možno nevyužijem priamo plodinové, resp. produktové vedomosti, ktoré som v tejto oblasti získal, pretože škála plodín a tým aj predávaných prípravkov na ochranu rastlín je v spomenutom regióne predsa len trochu odlišná, niektoré trhové stratégie a taktiky sú aplikovateľné aj tu. Naviac som pracoval v multikultúrnom prostredí, čo obohatilo aj moje manažérske schopnosti. Možno si poviete, že v Čechách a na Slovensku žiadne multikultúrne prostredie nie je, veď hovoríme o dvoch národoch, ktoré žili desaťročia v jednom štáte. Moje prvé skúsenosti sú však iné, badám určité prvotné rozdiely, ktoré ma nútia prispôsobiť môj štýl riadenia a práce s ľudmi. Česi sú diplomatickejší a racionálnejší, kým my Slováci sme priamejší a viac emocionálni. Možno taká osobnejšia otázka: Čo Ti dalo a naopak, čo vzalo trojročné pôsobenie v cudzine? Začnem tým, čo mi to pôsobenie dalo. Mohol som veľa cestovať, osobne som navštívil veľa krajín v Afrike a na Blízkom východe, mal som možnosť spoznať nové kultúry, vidieť iné, pre naše zemepisné pásmo netypické poľnohospodárske plodiny. Videl som veľmi progresívne i veľmi primitívne poľnohospodárstvo, stretával som ľudí bohatých i extrémne chudobných, kontrasty, ktoré sú pre Afriku tak typické. Tu v Európe už nepoznáme hlad, plný stôl sa stal pre nás akousi samozrejmosťou, Afrika na svoju „zelenú“ poľnohospodársku revolúciu iba čaká, tu som naozaj spoznal, ako dôležité je poľnohospodárstvo – odvetvie, v ktorom pracujem. Nie iba ako sektor výroby potravín, ale aj ako motor, iniciátor ďalších zmien v spoločnosti. Čo mi ten pobyt vzal? Logicky trochu utrpeli moje sociálne väzby na Slovensku, aj keď som sa snažil byť v kontakte s príbuznými a priateľmi cez sociálne médiá, osobný kontakt nič nenahradí. Vnímaš túto funkciu ako osobnú výzvu? Máš pred ňou rešpekt? Určite áno, beriem to ako svoju veľkú profesnú a tiež osobnú výzvu. Už som sa priznal, že som rešpekt mal a čiastočne ešte aj pretrváva, som však typ človeka, ktorý sa do všetkého vždy púšťa s maximálnym nasadením, práca ma vždy celého pohltí, a tak na rozmýšľanie o rešpekte mi nezostáva čas.

syninfo 11–12 / 12

5


KUKUŘICE

ŽHAVÉ NOVINKY KUKUŘICE ZE SYNGENTY Ing. Dagmar Čejková, CSc. Syngenta Czech

Plochy kukuřice neustále narůstají, a to hlavně díky používání kukuřice pro energetické účely. Za posledních pět let se celková plocha kukuřice v ČR rozšířila o 50 tisíc ha. Letos činila výměra této plodiny již více než 324 tisíc ha. K 15. 6. 2012 bylo ve Státní odrůdové knize zapsáno 340 odrůd kukuřice. Pěstitelé tedy musí pečlivě zvažovat, kterou odrůdu použijí pro získání maximálního ekonomického efektu.

P

ro nadcházející rok 2013 připravila společnost Syngenta v hybridech kukuřice pro pěstitele tři žhavé novinky. Jde o odrůdy SY Kairo, Beautiful a SY Nickel.

BEAUTIFUL je raný dvouliniový hybrid s využitím na siláž, LKS, CCM i bioplyn. FAO pro siláž je 260. Typ zrna je mezityp. Doporučená hustota porostu činí 85 tisíc rostlin na 1 ha. Hybrid vyniká nadprůměrnou výkonností a vysokou kvalitou silážní hmoty. Obsah škrobu v zrnu je středně vysoký, dosahuje 72 %. Velmi vysoká je stravitelnost organické hmoty celé rostliny IVDOM (Beautiful vyznačen v grafu červeně), což potvrzují oficiální výsledky ÚKZÚZ, kde byl tento hybrid v letech 2010–2011 testován. Výnos zelené hmoty byl v registračních pokusech ÚKZÚZ velmi vysoký. Rostliny byly vysoké, měly pevné stéblo a výrazný stay green, a tím také širší sklizňové okno. Palice byly nasazeny středně vysoko až vysoko. Uvedený hybrid doporučujeme pěstovat téměř ve všech výrobních oblastech – řepařské, obilnářské i bramborářské kromě nejteplejší kukuřičné oblasti jižní Moravy. V intenzivních podmínkách agrotechniky poskytuje nadprůměrné výnosy velmi kvalitní silážní hmoty.

SY KAIRO je raný tříliniový hybrid poprvé registrovaný v Německu. Stále větší oblibě se těší v celé centrální části Evropy od Německa, Polska a Slovenska až po Francii. Jeho FAO pro siláž je 240. Je určen pro pěstování na siláž, ale i zrno a bioplyn. Svým stupněm ranosti je ideálně určen pro převážnou část České republiky s výjimkou nejteplejších oblastí jižní Moravy. SY Kairo má rychlý počáteční růst s bohatým kořenovým systémem. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké s širokými listy a olistěním až na úroveň laty. Pro fotosyntetickou aktivitu má výhodné erektoidní postavení listů. Palice má 14–16 řad zrn v okruží a 32 a více zrn v řadě, což činí 450–550 zrn

z každé police. Typ zrna je mezityp, tzn., že rovnoměrně uvolňuje vodu ze zrna. Typ rostliny je stay green. V letošních náročných podmínkách především z hlediska odolnosti vůči chladu a suchu poskytl velmi dobré výsledky například i v demo-pokusech ve Vstiši na Plzeňsku, kde hospodaří v nadmořské výšce 380–420 m a specializují se na pěstování kukuřice na zrno. Hybrid se velmi úspěšně pěstuje pro vysoký výnos metanu, tedy pro využití v bioplynových stanicích. V Německu výsledky prokazují o 14 % vyšší výnos m³/ha a o 9 % vyšší

6

syninfo 11–12 / 12


výtěžnost metanu, než je průměr ostatních odrůd. Proč se tedy zaměřit na hybridy Syngenty pro bioplynové stanice? Protože tyto odrůdy mají nejen dobré agronomické vlastnosti, ale i vysokou produkci a výtěžnost bioplynu a celkově nízké vstupní náklady na 1 m³ bioplynu.

O tom, že nové produkty společnosti Syngenta přinášejí ekonomický efekt a užitek, jsme se zmiňovali již v předchozím vydání měsíčníku Syninfo. Přejeme všem pěstitelům dobrou ruku při výběru toho nejvhodnějšího hybridu. Maximálního zisku lze totiž dosáhnout jen s kvalitní agrotechnikou výkonného hybridu vyšlechtěného speciálně pro požadované využití, tedy na siláž, zrno či bioplyn, a otestovaného v daném mikroregionu.

Graf: Siláž – raný sortiment (ÚKZÚZ 2010–2011) 76 74 72

IVDOM Beautiful

70 68 66 64 62 60

SY NICKEL je nový dvouliniový středně raný zrnový hybrid, FAO 280. Je rajonizován do řepařské a především do kukuřičné výrobní oblasti. Doporučená hustota je 75–80 tis. rostlin/ha. SY Nickel má typ zrna koňský zub. Disponuje velmi vysokým výnosem zrna s rychlým uvolňováním vody. Má i dobrou toleranci k suchu. Pro svůj silný kořenový systém vyniká vysokou odolností vůči poléhání. V letošních demonstračních pokusech dosáhl velmi dobrých výsledků ve výnosu zrna jak v České republice, tak na Slovensku – viz tabulka.

Lokalita CZ: Moravany Troubelice Švábenice SK: Abrahám Pobedím Horná Streda Okoč

výnos zrna t/ha (14% vlhk.) 11,82 10,28 7,90 10,01 12,47 13,02 9,03

vlhkost % 25,1 26,3 21,0 14,3 16,8 16,0 16,1

Před sklizní pokusu

syninfo 11–12 / 12

7


KUKUŘICE

SY Kairo Na plný výkon

Beautiful

Výkon nejen ve stáji

NADPRŮMĚRNÝ VÝNOS METANU • Špičková kvalita siláže • Nadprůměrná stravitelnost • Vynikající ekonomika pěstování www.syngenta.cz 8

syninfo 11–12 / 12


KUKUŘICE

DEMONSTRAČNÍ POKUSY S KUKUŘICÍ V ŽABČICÍCH V ROCE 2012

Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně

Úroda je sklizena a nastává bilancování. Zemědělci na jižní Moravě zřejmě nebudou na letošní sezónu vzpomínat jako na dobrý rok. Vše začalo velmi suchým podzimem 2011, následovala zima, která prověřila, jaká je zimovzdornost současných odrůd ozimé pšenice a řepky. Jaro bylo charakteristické suchou periodou s nadnormálními teplotami. Velké naděje tak pěstitelé vkládali do teplomilné a suchovzdorné kukuřice. První „ránu“, kterou kukuřice dostala, byla v podobě mrazivých dnů, kdy teplota na některých místech klesla až na –8 °C. Srážky v červnu již mnoho nezachránily. Navíc, někde vše završily kroupy.

J

ak na tyto nepříznivé podmínky reagovaly hybridy zrnové kukuřice z portfolia firmy Syngenta, měla odborná veřejnost možnost vidět na dvou akcích pořádaných na pokusné lokalitě v Žabčicích. V červnu (14. 6.) se uskutečnil polní den MendelAgro a v září (4. 9.) to byl již tradiční Slunečník. Zda porovnávané hybridy splnily optimistické odhady nebo nemile překvapily, se můžete dočíst v následujícím příspěvku. Pravidelní návštěvníci polních dnů lokalitu pokusné stanice Mendelovy univerzity znají, ale jistě nebude na škodu, když si základní údaje připomeneme. Stanice se nachází na pozemku Školního zemědělského podniku Žabčice, leží v nadmořské výšce 179 m, v jihomoravské suché oblasti. Průměrná roční teplota je 9,2 °C a roční úhrn srážek 480 mm. Patří tedy mezi nejteplejší oblasti České republiky. Půda tam je fluvizem glejová. Z hlediska zrnitostního složení jde o půdu těžkou až velmi těžkou.

POROVNÁVÁNÍ ZRNOVÝCH HYBRIDŮ KUKUŘICE PROBÍHÁ NA POZEMCÍCH POKUSNÉ STANICE V ŽABČICÍCH OD ROKU 2008. Porovnávání hybridů zrnové kukuřice ve spolupráci s firmou Syngenta probíhá na pozemcích pokusné stanice v Žabčicích již od roku 2008. Za tuto dobu se na pokusných parcelách vystřídalo mnoho hybridů – od raných s číslem FAO 240 až po 380, od horkých novinek, které se teprve připravovaly, až po stálice. Avšak pouze u jednoho hybridu můžeme sledovat pětiletou historii pěstování v Žabčicích. Je to hybrid NK Thermo, který byl zařazen do porovnávaného sortimentu ve všech pěti letech. Tento hybrid má vyšší číslo FAO, tedy 350. Jak je vidět z grafů, vyznačoval se ve všech zkoušených letech nadprůměrnými výnosy. Je také zřejmé, jak si stojí sklizňový rok 2012 v porovnání s ostatními roky,

a potvrzuje se fakt, že letošní rok nepatří mezi rekordní. Pro demonstrační pokus v roce 2012 byly vybrány hybridy zrnové kukuřice s číslem FAO 240 až 350 pouze z portfolia firmy Syngenta. Jejich seznam ukazuje tabulka. Porovnávané hybridy (varianty pokusu) Varianta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Název hybridu SY Kairo SY Mascotte SY Novatop NK Silotop SY Ondina NK Olympic NK Octet SY Nickel NK Lucius NK Thermo

Číslo ranosti FAO 240 260 250 280 290 300 300 280 340 350

Poškození mrazem (18. 5. 2012)

syninfo 11–12 / 12

9


KUKUŘICE

Graf 1: Výsledky porovnávaní hybridů kukuřice firmy Syngenta (2008–2012) 18

10

12,17

10,12

8

12,98

15,75

13,52

13,54

11,88

NK Thermo

11,98

14,02

14,17

13,69

NK Lucius

12

NK Symba

průměrný výnos (t/ha)

11,93

15,75

15,43

NK Olympic

14,91

14

SY Nickel

16

6

průměr porovnávaných hybridů

4

NK Thermo

2

nejvyšší dosažený výnos

0

2008

2009

2010

2011

2012

sklizňový rok

NK THERMO SE VE VŠECH ZKOUŠENÝCH LETECH VYZNAČOVAL NADPRŮMĚRNÝMI VÝNOSY.

Všechny hybridy vzešly jednotně 3. 5. 2012. Ve fázi 3. až 4. vyvinutého listu (24. 5. 2012) byla hodnocena počáteční rychlost růstu. Tento parametr byl nepřímo odvozen z průměrné výšky rostliny jednotlivých hybridů a průměrné hmotnosti sušiny jedné rostliny. Průběh počasí po zasetí (nedostatek srážek a mrazové dny) přispěl k pomalejšímu počátečnímu růstu a vývoji. Průměrná výška rostliny byla 16,6 cm a průměrná hmotnost sušiny jedné rostliny 0,66 g. Výškově nadprůměrné byly hybridy (v pořadí od nejvyššího): SY Novatop, SY Kairo, SY Mascotte, NK Thermo a SY Ondina. Nadprůměrným nárůstem sušiny v počátečním období růstu se vyznačovaly hybridy (v pořadí od nejvyšší hmotnosti): SY Ondina, SY Kairo, SY Mascotte, NK Silotop, SY Novatop a NK Olympic. Metání lat a květ blizen proběhly ve dnech 7. 7. 2012 až 21. 7. 2012. Vymetání lat jsme u většiny hybridů zaznamenali v první polovině sledování tohoto parametru. Po odkvětu lat byla průměrná výška rostlin 2,16 m, průměrná výška nasazení hlavní palice 0,92 m. Vyšší výšku rostliny proti průměru vykazovaly hybridy (v pořadí od nejvyššího): SY Kairo, NK Thermo, NK Octet, NK Olympic a NK Lucius. Nadprůměrnou výšku nasazení palic jsme zjistili u hybridů (v pořadí od nejvyššího nasazení): NK Octet, SY Kairo, NK Lucius a NK Thermo.

Z pohledu pěstitele může být velice zajímavým hodnocením zjišťování podílu zlomených rostlin, zvláště pak rostlin zlomených pod palicí. Sledovali jsme to těsně před sklizní. Nejnižší hodnoty jsme zjistili u hybridu SY Nickel. Sklizeň proběhla jednorázově maloparcelní sklízecí mlátičkou SAMPO 2010 dne 1. 10. 2012 ve fázi plné zralosti. Průměrný výnos deseti hybridů byl 11,88 t/ha. Nejvyšší výnos byl u hybridu SY Nickel (114,02 % průměru). Nadprůměrných výnosů dosáhly také hybridy NK Thermo, SY Ondina, NK Lucius, NK Octet a NK Silotop. U ostatních hybridů byly výnosy nižší, než byl průměr pokusu, nicméně všechny byly nad 7,34 t/ha, což je odhadovaný výnos zrnové kukuřice v ČR podle ČSÚ. V Jihomoravském kraji je tento odhad ještě nižší, a to 6,68 t/ha (Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz, 7. 11. 2012). Nejnižší sklizňová vlhkost zrna byla u hybridu SY Ondina – 22,30 %. Tento hybrid měl nejvyšší hmotnost tisíce semen – 385 g.

Graf 2: Hodnocení výšky rostlin kukuřice a nasazení palic 300

250

výška (cm)

průměr 216,1

233,00

229,50

221,50 212,00

200

208,00

203,50

196,50

222,00

224,50

210,00

150 výška rostlin 100

průměr 93,3

50

10

104,50 102,20

SY Kairo

syninfo 11–12 / 12

100,00 84,50

85,50

SY Mascotte

SY Novatop

85,50

NK Silotop

88,00

89,50

SY Ondina

NK Olympic

104,50

NK Octet

SY Nickel

NK Lucius

94,50

NK Thermo

nasazení palice


rostliny (%)

Graf 3: Hodnocení podílu zlomených rostlin kukuřice 5 4,30

4 3,68

3,52

3,50

3 2,79

průměr 2,15 %

2,51

2,47

2 průměr 1,61 %

1

2,33

1,99

% rostlin zlomených nad palicí

1,67 1,35

1,17

1,17

1,07 0,36

0

SY Kairo

1,06

1,01 0,39

SY Mascotte

% rostlin zlomených pod palicí

0,93 0,31

SY Novatop

NK Silotop

SY Ondina

PRŮMĚRNÝ VÝNOS DESETI LETOS ZKOUŠENÝCH HYBRIDŮ BYL 11,88 T/HA. Průběh počasí v letošním roce nebyl z pohledu pěstování zrnové kukuřice na lokalitě Žabčice příznivý. Odpovídá tomu průměrný výnos sledovaných hybridů ve výši 11,88 t/ha. Provedená sledování v roce 2012 ukázala rozdíly mezi jednotlivými porovnávanými hybridy z portfolia firmy Syngenta. Na základě zjištěných a zhodnocených výsledků lze konstatovat, že nejlepších výsledků dosáhly hybridy SY Nickel (114,0 % průměrného výnosu), NK Thermo (113,8 % průměrného výnosu) a SY Ondina (113,2 % průměrného výnosu). Lze je tedy pro stanoviště s podobnými podmínkami jako na lokalitě plně doporučit. Velmi dobrými parametry se projevil hlavně hybrid SY Nickel, který byl porovnáván prvním rokem. Firma Syngenta jej zařazuje v 2013 do prodeje jako novinku. Tento hybrid měl nadprůměrný výnos i hmotnost tisíce zrn a zároveň i podprůměrnou vlhkost zrna při sklizni.

NK Olympic

NK Octet

SY Nickel

NK Lucius

NK Thermo

Spolupráce s firmou Syngenta bude i nadále pokračovat. Demonstrační pokusy v Žabčicích mohou poskytnout zemědělské praxi zajímavé informace a porovnání nejen v oblasti osiv a pesticidů, ale i různých pěstebních technologií. Odborná veřejnost se o tom bude moci přesvědčit na polních dnech, které se budou konat na pozemku pokusné stanice v Žabčicích v roce 2013. Konkrétně 13. 6. 2013 a 3. 9. 2013. Těšíme se na vaši návštěvu a odbornou diskusi přímo v terénu.

NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ DOSÁHLY HYBRIDY SY NICKEL, NK THERMO A SY ONDINA.

Příspěvek vznikl na základě spolupráce mezi Ústavem agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně a firmou Syngenta Czech s.r.o. a jako součást řešení projektu č. TA02010669 uděleného Technologickou agenturou ČR.

Graf 4: Průměrný výnos porovnávaných hybridů kukuřice (Žabčice, 2012) průměrný výnos (t/ha) 15 14 13,45

13 12

12,95

13,19

13,54

13,33

13,52

12,34

11,88

11 10

10,14

9

7

hybrid

8,48

8

průměr

7,81

6 5 SY Kairo

SY Mascotte

SY Novatop

NK Silotop

SY Ondina

NK Olympic

NK Octet

SY Nickel

NK Lucius

NK Thermo

průměr

syninfo 11–12 / 12

11


ROZHOVOR

ZKUŠENOSTI S PĚSTOVÁNÍM HYBRIDŮ KUKUŘICE SPOLEČNOSTI SYNGENTA

Rozhovor vedl Ing. Vojtěch Štolpa Syngenta Czech

Zemědělské družstvo Unčovice obhospodařuje pozemky v oblasti mezi městy Litovel a Olomouc. Sídlo se nachází v centru obce v cenné historické tvrzi, poprvé zmiňované v roce 1398, v obci nesoucí název Hončovice, později Unčovice. Husické války přečkala bez újmy, ale za vlády Jiřího z Poděbrad byla vypálena. Po roce 1500 byla obnovena a v roce 2010 ji od města Olomouc zemědělské družstvo koupilo.

„P

ři prvním pohledu z dálnice to vypadá, že hospodaříme na těch nejlepších hanáckých půdách. Tyto kvalitní černozemě ale představují pouze třetinu výměry. Ostatní pozemky se nacházejí v náplavové oblasti řeky Moravy. Jde o písčité půdy a v této oblasti je také provozována intenzivní těžba písku. Pro představu Ing. Jaromír Fišara máme v katastru sedm pískoven. Přes tři sta hektarů výměry se nachází v oblasti nad 300 m n. m. (oblast sv. Kopečku u Olomouce) a dokonce 60 ha v oblasti nad 600 m n. m.,“ uvedl Ing. Jaromír Fišara. Mimo jiné jsem se ho zeptal na zkušenosti s pěstováním hybridů kukuřice společnosti Syngenta. Na jaké výměře hospodaříte a jaké je zastoupení plodin ve vašem osevním postupu? Celková výměra našeho podniku je 6 234 ha. V osevním postupu jsou ozimá pšenice na 1 693 ha, jarní ječmen na 1 378 ha, cukrovka na 844 ha, kukuřice na 721 ha, ozimá řepka na 626 ha, louky a pastviny na 281 ha, vojtěška na 243 ha, konzervárenský zahradní hrách na 140 ha, tritikale na 117 ha, žito na 112 ha, hořčice na 54 ha, dvouřadý sladovnický ozimý ječmen na 17 ha, kmín na 16 ha, ovocné školky na 7 ha a zbytek jsou pokusné parcely ÚKZÚZ Věrovany. Chováme 800 dojnic s užitkovostí 9500 l a ve výkrmu máme pět tisíc prasat a 480 býků. Kolik plochy věnujete kukuřici? Pro co ji využíváte? Prozradíte nám vaše výnosy? V letošním roce jsme pěstovali kukuřici na suché zrno na výměře 173 ha s průměrným výnosem 11,12 t/ha (14 % vlhkost), na siláž 179 ha s výnosem 48,68 t/ha zelené hmoty a na vlhké zrno 105 ha s výnosem 13,27 t/ha ve vlhkém stavu.

12

syninfo 11–12 / 12

Vzhledem k tomu, že v Příkazech dokončujeme stavbu bioplynové stanice s výkonem 1 MW (kombinace siláž, kejda, hnůj), která je těsně před spuštěním, tak jsme ještě na 194 ha sklízeli kukuřici na bioplyn. Také děláme poloprovozní odrůdové pokusy s kukuřicí na výměře 38 ha a odrůdové pokusy s cukrovkou, které jsme letos museli kvůli vymrznutí znovu přesévat. Pokusy s kukuřicí jsou v takovém rozsahu asi největší na Moravě, že ano? Můžete se o nich zmínit podrobněji? Mají pro váš podnik přínos? Děláme dva maloparcelkové a jeden poloprovozní pokus. V poloprovozním pokusu jsme loni měli zastoupeno 183 hybridů, letos jsme se omezili na 108 hybridů a v dalších letech bychom rádi nepřekračovali 100 hybridů. Tento pokus máme spojený s polním dnem a výnosově jej vyhodnocujeme. Rovněž máme založeny pokusy „FERTCORN“ pro Osevu Bzenec. S přihlédnutím k výsledkům těchto pokusů si potom vybíráme nové hybridy kukuřice na provozní plochy. Kolik hybridů kukuřice společnosti Syngenta je ve vašem osevním postupu? Proč jste se rozhodl právě pro tyto materiály? V letošním roce jsem pěstoval na 163 ha NK Olympic a na 143 ha SY Octet. NK Olympic pěstuji již druhým rokem a rozhodl jsem se pro něj na základě výsledků poloprovozních pokusů, ve kterých byl druhý s výnosem 13,62 t/ha (14 % vlhkost). SY Octet jsem letos vyzkoušel na základě loňských výsledků „FERTCORN“ pokusů, ve kterých zvítězil s výnosem na zrno 15,338 t/ha (14 % vlhkost). Co vás překvapilo na těchto hybridech společnosti Syngenta? Přestože je pěstuji pro využití na zrno, vzhledem k letošní vyšší potřebě silážní hmoty jsem oba materiály sklízel částečně i na siláž. Hybridu SY Octet jsem se nakonec rozhodl sklidit 73 ha s průměrným výnosem 59,04 t/ha zelené hmoty, což bylo o více než deset tun více, než byl průměr podniku. Ale měl jsem i asi dvacetihektarovou parcelu, na které dal SY Octet 65,18 t/ha. NK Olympic mi opět potvrdil špičkové výnosy suchého zrna. Letos nasypal 11,74 t/ha (14 % vlhkost), to bylo 0,62 t/ha více, než byl průměrný výnos podniku. Děkuji za rozhovor.


CUKROVKA

BEET EUROPE SELIGENSTADT 2012 Ing. Svatopluk Korhoň Syngenta Czech

Dne 17. října 2012 se evropští pěstitelé cukrovky a řepařská veřejnost opět sešli na mezinárodní výstavě a předvádění zemědělské techniky především pro cukrovku v Bavorsku, v Seligenstadtu, poblíž Würzburgu. Akce byla pořádána Svazem pěstitelů cukrovky v regionu Franky na statku Juliusspital s mottem Budoucnost cukru & cukrovka v Evropě. Šlo o desáté setkání tohoto typu.

N

a předváděcí výstavě se prezentovalo kolem sta firem zabývajících se mechanizací, ochranou rostlin, šlechtěním cukrovky, výživou atd. Podobná akce byla pořádána v roce 2010 na lokalitě Lelystand (Nizozemsko). Její další pokračování je plánováno na rok 2014 do jižního Polska na lokalitu Dobieszóv (okres Glubcyce). Odhadovaná účast byla asi sedm tisíc návštěvníků také z evropských a mimoevropských zemí. Tomuto polnímu dni předcházelo v regionu zasedání IIRB pro cukrovku.

cukrovky se na poli prezentovali také nejnovějšími trendy, jakými jsou 9řádkové, dvou a tří osé bunkrové sklízeče. Pro zájemce, kteří se zabývají historickým vývojem zemědělské mechanizace, byly vystaveny první šestiřádkové samochodné bunkrové sklízeče ze sedmdesátých let minulého století, například SZ BETA KING 3000, jež v té době znamenaly revoluci

Při prezentacích byla hodnocena kvalita práce samochodných sklízečů a čističů cukrovky v porovnávacích testech, kterou zjišťoval Institut pro zemědělskou techniku v Bonnu pod vedením prof. P. Schulze Lammerse. Pozornost se soustředila na podíl zahlinění u sklizeného kořene cukrovky, nadzemní a podzemní ztráty, tj. ulámání kořenů, kvalitu sřezu hlavy a kvalitu odlistění. Parametry jednotlivých sklízečů cukrovky budou po ukončení předváděcí výstavy a vyhodnocení veřejně publikovány v odborném tisku. Na poli bylo představeno deset sklízecích systémů (6 a 9řádkových), tři nakládací čističe cukrovky včetně 9řádkových sklízečů Holmer a Ropa s přidanými čisticími válci a automatickou kompenzací sklonu. Někteří výrobci sklízečů

syninfo 11–12 / 12

13


CUKROVKA

Výsledky testů – sklízečů (Seligenstadt 2012)

Výrobce

Rychlost ProHloubka Podíl jízdy pustnost vyor. hlíny km/hod t/ha cm %

nadzemní %

Relatvní ztráty podzemní zalomení % koř. %

celkem %

nesřez. %

Agrifac BIG SIX Kleine Beetliner Large Grimme Rexor 620 Vervaet Beet Eater Ropa euro-Tiger V8-4 Ropa euro-Tiger V8-4XL Holmer Terra Dos T3 Kleine Beetliner Max Grimme Maxtron 620 průměrná hodnota

5,9 6,1 6,5 6,2 5,8 5,5 6,6 6,4 6,5 6,2

0,7 0,9 0,3 0,7 0,3 0,5 0,5 1,3 0,2 0,7

0,6 0,5 0,7 0,4 0,5 0,8 0,6 0,8 0,6 0,6

6,5 4,6 3,2 3,7 2,7 3,6 3,4 4,7 2,6 3,9

15,8 37,8 25 23,4 22,2 7,2 16,2 17,8 7 19,2

135,4 139,6 147,9 140,3 131,5 186,5 149,5 145,5 147,9 147,1

10 6 6,6 10 7 7 6,5 8,5 10 8

4,8 6,8 9,2 15,8 9,8 10,4 9,5 12,6 24,8 11,5

** příliš hlubokým sřezem se rozumí plně odlistěné s drobným poraněním

na řepných polích. Účastníci byli současně seznámeni s možnostmi využití zakrývání hromad cukrovky ochrannými fóliemi pro dlouhodobější skladování cukrovky proti mrazu a dešti. Na výstavní ploše nechyběla ani mechanizace pro oblast výroby bioplynu z cukrovky, stroje pro bezorebné založení porostu obilnin na podzim po sklizni cukrovky a pro přípravu půdy v pásech (Strip-till-Bearbeitung). Součástí výstavy byla i mechanizace pro setí a meziřádkovou kultivaci porostů – automatické samonaváděcí plečky s kamerou. Na základě pozvání od firmy Syngenta Czech, s. r. o., se této významné předváděcí akce zúčastnila skupina pěstitelů a zástupců cukrovarů z České republiky. Na úvod byla přivítána zástupcem Syngenty panem Reinhardem Drexelem, který přítomné seznámil s aktuální situací v německém řepařství a pozicí Syngenty v Německu, jež letos slaví desetileté výročí svého vzniku. Potvrdil také značný tlak cerkospory na řepných polích v Německu a Rakousku v letošním roce, kdy se muselo přistupovat k vícenásobným aplikacím fungicidů, a to podle typu odrůdy, tolerance a lokality. Přitom loni byla situace úplně jiná. Některé provozní hony nemusely být vůbec ošetřeny.

14

syninfo 11–12 / 12

4,2 3,1 2,2 2,6 2 2,3 2,3 2,7 1,9 2,6

Kvalita sřezu správný příliš sřez % hlub. %

82,8 61,4 72,8 74 77 91,8 82,8 80,8 75,6 77,7

1,4 0,8 2,2 2,6 0,8 1 1 1,4 17,4** 3,2

Zdroj: IfL Bonn, 31. 10. 2012

Závěrem zdůraznil význam tolerantních odrůd v praxi, kdy odrůdy tohoto typu mají delší aplikační okno a šetří jednu aplikaci fungicidů. Návštěva předváděcí akce Beet Europe se setkala u zúčastněných s dobrým ohlasem a přispěla k zachycení nových trendů v řepařské problematice.


KONFERENCE

DO NOVÉ SEZÓNY S NOVÝMI PŘÍPRAVKY Ing. Renata Salavová Syngenta Czech

V nadcházející sezóně se nabídka přípravků společnosti Syngenta opět rozroste. Největší novinkou beze sporu bude fungicidní mořidlo Vibrance Gold. Seznámit se s tímto novým přípravkem měli možnost účastníci podzimní konference v Hluboké nad Vltavou.

V

konferenčních prostorách hotelu Relaxační a regenerační centrum Hluboká se 8. listopadu 2012 sešli odborníci společnosti Syngenta spolu s distributory přípravků na ochranu rostlin a zástupci osivářských společností na českém trhu. Poprvé byl v České republice představen přípravek Vibrance Gold.

OCENĚNÍ NEJLEPŠÍ PRODUKT V OCHRANĚ ROSTLIN ZÍSKALO LONI V LONDÝNĚ MOŘIDLO VIBRANCE GOLD. Uvedené datum nebylo k seznámení veřejnosti s mořidlem Vibrance Gold vybráno náhodně. Přesně před rokem, 8. listopadu 2011, zvítězil tento přípravek v prestižní mezinárodní soutěži Agrow Awards v Londýně. Získal tam ocenění Nejlepší produkt v ochraně rostlin. V této kategorii se mu podařilo porazit nejsilnější konkurenci. Hned druhý den proběhla na opačné straně oceánu a v jiném evropském městě tisková konference, kde bylo toto sdělení oznámeno s tím, že novinka

Pozorní posluchači se seznamují s naší novinkou

bude uvedena na trh. Bylo to v Paříži. Francie se stala první evropskou zemí, která zaregistrovala mořidlo Vibrance Gold a má za sebou první rok jeho úspěšného prodeje. Česká republika je tak druhou evropskou zemí, kde bylo mořidlo zaregistrováno (prosinec 2012) a přípravek bude nabízen v příštím roce k prodeji. Společnost Syngenta připravuje další představení mořidla Vibrance Gold na svých tradičních lednových konferencích 22.1. v Praze a 23.1. v Brně, kam zve své věrné zákazníky, kterým hodlá kromě této novinky představit i některé další nové přípravky z řad foliárních fungicidů.

FRANCIE JE PRVNÍ EVROPSKOU ZEMÍ, KTERÁ MOŘIDLO VIBRANCE GOLD ZAREGISTROVALA. Přednášet přišli i naši kolegové ze Švýcarska: vlevo Andrea Zanaboni, manažer pro mořidla obilnin pro Evropu, Afriku a Středni Východ, Syngenta Basel, vpravo Christian Schlatter, globální manažer pro mořidla Syngenta Basel

Vraťme se ale k naší listopadové konferenci, výhradně věnované mořidlům a přípravku Vibrance Gold. Zahájil ji a programem provázel Ing. Jan Čajka ze společnosti Syngenta Czech. V první části konference vystoupili dva zahraniční hosté. Andrea Zanaboni, který pracuje ve společnosti Syngenta

syninfo 11–12 / 12

15


KONFERENCE

v Basileji jako manažer mořidel obilnin pro Evropu, Afriku a Střední východ. Pohovořil o moření obilnin nejen v Evropské unii, ale i v České republice.

ČESKÁ REPUBLIKA PRÁVĚ ZAREGISTROVALA NOVÉ MOŘIDLO, A TAK BUDE MOŽNÉ JE NABÍZET K PRODEJI.

Ing. Petr Kabelka vyzdvihl hlavní přednosti přípravku

Velký zájem byl o pokusy demonstrující pozitivní vliv mořidla Vibrance Gold na kořenový systém, vzcházení a životaschopnost rostlin.

mořidla přednášející z řad externistů. Nesmírně emotivně o významu houbových patogenů přenosných osivem a půdou, ale také o výskytu nových houbových chorob pohovořila doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze. Na pódiu ji vystřídali zástupci pracovišť, kde bylo v posledních letech mořidlo Vibrance Gold testováno jak v laboratorních, tak polních pokusech. O bohaté zkušenosti se zkoušením mořidla Vibrance Gold se tak mohli podělit Ing. Dagmar Spitzerová ze Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži, Jaroslav Šubr ze Zkušební stanice v Trutnově a vedoucí Zkušební stanice Kluky Ing. Milena Bernardová.

Jeho kolega, globální manažer pro mořidla společnosti Syngenta, se již více věnoval přípravku Vibrance Gold, a to konkrétně jeho nové účinné látce sedaxane, která byla speciálně vyvinuta pro moření a zdravý růst kořenů. O vlastní představení novinky Vibrance Gold se postarali zástupci společnosti Syngenta Czech. Ing. Petr Kabelka vyzdvihl ve svém příspěvku hlavní přednosti a výhody použití tohoto unikátního mořidla

Celá konference probíhala v přátelské atmosféře

VÍCE SE PĚSTITELÉ DOZVĚDÍ NA LEDNOVÝCH KONFERENCÍCH SPOLEČNOSTI SYNGENTA. Diskutovalo se o všem zajímavém, ale hlavně o novém mořidle

a Ing. Renata Salavová seznámila posluchače s technickým profilem přípravku a výsledky zahraničních i českých pokusů. Zdárný průběh konference podpořili svými vystoupeními a především vlastními zkušenostmi s testováním tohoto

16

syninfo 11–12 / 12

A já bych si závěrem dovolila vás, čtenáře Syninfa, co nejsrdečněji pozvat na naše lednové konference, abyste se mohli dozvědět více o našich chystaných novinkách pro příští rok a především se seznámit s nejlepším produktem v ochraně rostlin, a to mořidlem Vibrance Gold.


Revoluce v podzemí ka! n i v o n á v a Žh ku d ro V prodeji o ich 2013 u vaš ů. distributor

VibranceTM Gold * - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin.

Rooting Power technologie Fungicidní mořidlo s velmi širokým spektrem účinku Robustní základ vysokého výnosu www.syngenta.cz

syninfo 11–12 / 12

17


INFORMUJEME

BAD SALZUFLEN – NEJEN ŠLECHTITELSKÁ STANICE Ing. Dana Brožová Syngenta Czech

Řepka, Syngenta technologie, šlechtění a lázně. Koho by napadlo, že tyto čtyři body mají něco společného. Výherci soutěže „Syngenta technologie pro nejvyšší výnos“ již vědí. V polovině října jsme se sešli s výherci soutěže v Praze, abychom se vydali za jejich zaslouženou, čtyřdenní odměnou.

Dóm sv. Pavla a Domplatz, na kterém se každou středu a sobotu konají trhy. Dóm sv. Pavla byl po druhé světové válce celý znovu vystavěn a jeho zelené střechy na věžičkách i pískovcové stěny patří k symbolům města. Od Dómu jsme se uličkou dostali

Lipsko – Stará radnice a Marktplatz

N

aší první zastávkou bylo Lipsko, kde jsme se podívali do centra města, mohli si prohlédnout Marktplatz a Starou radnici, podívat se na památník Johanna Sebastianna Bacha i kostel sv. Tomáše, ve kterém v 18. století působil. Příjemnou procházkou před další cestou do lázeňského městečka Bad Salzuflen jsme kolem Nové radnice došli až k univerzitě – její stavba nás nadchla. Druhý den byl naplánován výlet do historického a univerzitního města Münsteru. I přes počáteční nepříznivé počasí jsme se vydali do historického centra města. Jako první jsme si prohlédli klášter Überwasserkirche založený na břehu říčky Aa. Od tohoto kláštera je pouze několik metrů vzdálený

Lipsko – Johann Sebastian Bach před kostelem sv. Tomáše

18

syninfo 11–12 / 12

Bad Salzuflen – návštěva Syngenty

k novogotickému kostelu sv. Lamberta a odtud k zámku a hlavní budově univerzity. Odpoledne bylo věnováno především tomu, co bylo jednou z důležitých součástí tohoto zájezdu – lázním. Všichni využili možnosti všech bazénů se slanou vodou, stejně tak jako páry a solné inhalace, a příjemně strávili odpoledne.

Bad Salzuflen – měšťanský dům


Bad Salzuflen – návštěva Syngenty – společné foto

Münster – Dóm sv. Pavla

Předposlední den jsme věnovali návštěvě šlechtitelské stanice Syngenty v Bad Salzuflenu. Po dopolední prezentaci věnované šlechtění řepky a hybridního ječmene, který je novinkou naší společnosti, jsme si za doprovodu manažera šlechtění ozimé řepky Stephana Pleinese prohlédli šlechtitelskou stanici. Od mechanizace určené k provozu na pokusných parcelách jsme přešli ke zpracování cukrovky z pokusů. Bylo nám vysvětleno, jak je celý proces monitorován od sklizně až po sběr a jak jsou uchovávány informace z daných materiálů pro další zpracování. Následovala prohlídka skleníků. Tam jsme viděli jednotlivé fáze a postupy šlechtění řepky a dalších plodin. Krásné počasí nám přálo i při odpolední procházce lázeňským městečkem Bad Salzuflen ležícím na říčce Salze. Obdivovali jsme historické měšťanské domy a další historické pamětihodnosti města, někteří zavítali i do nádherného parku. Večer byl spojen s návštěvou varieté v nedalekém Bad Oeynhausenu. Tím bylo celé naše cestování zakončeno. V pátek jsme se vydali zpět do Prahy. Ještě nás po cestě čekala poslední

zastávka v Magdeburgu, kde jsme kromě Dómu sv. Mořice a Kateřiny viděli také velice netypický dům „Grüne Zitadelle“. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili soutěže, a především výhercům. Doufáme, že se jim zájezd líbil a vše proběhlo k jejich plné spokojenosti. Těšíme se na další spolupráci.

Gradierwerke – až 600 litrů solanky denné protecče po zdech, na kterých jsou ostny, díky kterým voda vytváří jemnou mlhu tvořící klima podobné klimatu u moře

Magdeburg – Dóm sv. Morice a Kateřiny

syninfo 11–12 / 12

19


FILMOVÝ FESTIVAL

ZEMĚDĚLSTVÍ A VĚDA VE FILMECH

Jak se pěstuje festival? Jako každá vzácná a náročná komodita. Nejprve je třeba najít vhodnou lokalitu a dobře připravit půdu. Tohoto úkolu se chopila se vzácnou vstřícností Česká zemědělská univerzita, která svou akademickou půdu zcela otevřela filmům, seminářům a vědeckým diskusním panelům. Současně také poskytla prostory, organizační arzenál a zázemí celého univerzitního kampusu.

Z

ákladem pěstebního cyklu festivalu je jeho genofond, kvalita jeho genetické informace. Osou DNA festivalu vědeckých filmů jsou zkušenosti, a to jak ty z filmového světa (tedy napojení na filmové tvůrce, štáby, televize a distributory), tak ze světa vědy, základního i aplikovaného výzkumu a napojení na praxi.

ZÁKLADEM PĚSTEBNÍHO CYKLU FESTIVALU JE JEHO GENOFOND. Pro život mladé rostlinky je nezbytná výživa, v tomto případě je to nejen informační přísun ze světa filmu i vědy, ale především finanční zajištění. O ně se svorně starají oba organizátoři, tedy Česká zemědělská univerzita v Praze společně s občanským sdružením Harvest Films. Festival dokáže dále růst a plnit své cíle právě díky partnerům.

20

syninfo 11–12 / 12


vědním oboru – epigenetice. Světlo do spleti nových objevů vnesla rozprava našich předních biologů a propagátorů vědy profesora Jaroslava Flégra a profesora Jaroslava Petra. Ale festivalové posluchárny a projekční místnosti plnila i další témata. Film Symfonie půdy vysvětlil nezastupitelnou funkci zdravé půdní biologie, zkoumal příčiny eroze, záplav, sucha a stále se zhoršující kvality půdního fondu. Film a diskuse nabídly celou řadu řešení, jejichž pomocí lze nejen zastavit, ale i zvrátit nepříznivé trendy.

Velkým tématem na festivalu byla i ochrana rostlin

Partneři totiž zajišťují nejen nutriční hodnotu finanční podpory, ale prohřívají festival světlem vědeckých poznatků a napájejí jej mízou příkladů a inspirací z praxe. A pak už stačí nechat pracovat přírodu. Kořínky se uchytily, začínají prorůstat životadárnou půdou, vytvoří biologické předivo, které komunikuje s okolím, vyměňuje si informace a začíná dobývat živiny, jež pak v analogii s rostlinou festival přetavuje ve zcela nové produkty.

LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL ZAČÍNÁ ŽÍT JAKO VÍNO. Life Sciences Film Festival začíná žít jako víno. Příprava začala vlastně už před třemi lety, kdy byla zasazena filmová sazenička a kdy proběhla jen malá filmová přehlídka. Ta se ještě nepočítala jako plnohodnotný ročník. Ale loňský rok už přinesl první ovoce, desítky filmů z celého světa, rozvinulo se listoví, kořeny zesílily a festival se představil na světovém fóru filmařů, navázaly se mnohé mezinárodní kontakty. Takže letos, ve dnech mezi 15. až 19. říjnem, festival oslavil panenskou sklizeň – sklizeň filmů, vědy, nápadů, nových řešení, inspirace... Ale ani zde analogie nekončí, protože tak jako víno zraje na kvasinkách ve styku s matkou, tak ani festivalové filmové ovoce neusychá, ale naopak dál žije vlastním životem. Jednotlivé filmy si nacházejí své cílové skupiny, témata se dál rozšiřují do škol, do neziskového sektoru a často jsou inspirací pro vylepšování a rozvíjení tradičních postupů, ale také pro zcela nové typy podnikání, které se teprve rozvíjejí. Mezi 15. a 19. říjnem 2012 se na České zemědělské univerzitě v Praze konal již druhý plnohodnotný ročník LSFF, tedy mezinárodního soutěžního festivalu filmů s tématikou zemědělství a potravinářství. Na univerzitní půdě se sešlo 133 filmů z 22 zemí, proběhlo přes 130 projekcí, doprovodný program nabídl 24 diskusních panelů, přednášek a seminářů. A porotou bylo uděleno devět festivalových cen. A toto vše před očima více než 11 tisíc diváků. A největší úspěchy? Největším zadostiučiněním bylo pro organizátory letošní udílení Nobelových cen, protože za medicínu ji získali Šinja Jamanaka a sir. John B. Gurdon za objevy na poli kmenových buněk. Už loňský ročník LSFF uvedl zcela nový filmový dokument, který shrnoval a vysvětloval podstatu a přínos těchto objevů. Letošní festival navíc přidal i film o velmi mladém (ale v mnohém převratném)

LETOŠNÍ FESTIVAL PŘIDAL FILM O VELMI MLADÉM VĚDNÍM OBORU – EPIGENETICE. Neméně zásadní diskusi, o tom, v co věříme a co hýbe současným světem, tedy o penězích, rozproudil ekonom Tomáš Sedláček. Nad Peklem na talíři a kvalitou potravin diskutovali Roman Vaněk z Pražského kulinářského institutu a odborníci na kvalitu potravin z ČZU i VŠCHT. Velkým tématem byla ochrana rostlin, zejména v souvislosti s invazivními druhy škodlivých organismů. Roman Pavela z Výzkumného ústavu rostlinné výroby představil nová témata v biologické ochraně rostlin a využití přírodních látek. O vodě, jako o dalším životadárném elementu v krajině, diskutoval se studenty agrární analytik Petr Havel. Film Vinař od Žabího skoku a Bogdan Trojak představili autentisty – vinaře, v jejichž úsilí se snoubí moderní věda s těmi nejtradičnějšími postupy.

VĚDA SE BUDE STÁLE VÍCE STÁVAT SOUČÁSTÍ VEŠKERÉHO LIDSKÉHO SNAŽENÍ. Významnou sondou do vztahů mezi rostlinami a člověkem je nový film Botanika touhy, natočený podle bestseleru Michaela Pollana. Klade překvapivou otázku, zda člověk ovládá kulturní rostliny nebo naopak ony ovládají jeho. Kromě pohledu rostlin na náš svět přinesl festival i pohledy očima včelařů, vinařů, lesníků, nechyběla ani témata související s životním prostředím a udržitelným rozvojem nebo nejnovější technické novinky z projektů spolupráce NASA a amerických univerzit. Festival opravdu nabídl pro každého něco. Posluchárny přeplněné do nočních hodin svědčily o tom, že jak pro studenty, tak pro veřejnost jsou tato témata více než živá a že festival kráčí tím nejsprávnějším směrem. A co bude dál? Žijeme přímo uprostřed nejdivočejší vědecko-technické revoluce. Věda se bude stále více stávat součástí veškerého lidského snažení. Čím lepší představu o možnostech vědy budeme mít, tím více jí dokážeme využívat k užitku, k inspiraci. Life Sciences Film Festival přináší vědu ve filmu, tedy vědu vizualizovanou, vědu uchopitelnou, vědu srozumitelně vysvětlovanou. Proto se o jeho budoucnost nebojíme. A věříme, že festival najde více takových partnerů, z nichž jedním je právě Syngenta, kteří budou i nadále podporovat hledání nových cest a řešení.

syninfo 11–12 / 12

21


VÁNOČNÍ RECEPTY

VÁNOCE SE SPRÁVNOU ATMOSFÉROU

I když nejste právě typ člověka, který je nadšený celodenním postávaním u trouby nebo přípravou tradiční vánoční výzdoby, nemějte strach, atmosféra Vánoc může zavládnout také ve vaší domácnosti. Zkuste svíčky typických vůní, vyzdobte jimi vaši oblíbenou místnost a nechte je rozvonět. Kromě krásné vůně vytvoří tu správnou náladu a jedinečné předvánoční kouzlo. Pro ty, kteří hledají nové způsoby, jak si zpestřit Vánoce, přinášíme několik dobrých nápadů.

A

si není domácnosti, ve které by to v období Vánoc nevonělo různými pečenými dobrůtkami. Mezi chutné vánoční pečivo patří i kakaové rohlíčky. Nechte se inspirovat.

KAKAOVÉ ROHLÍČKY Budete potřebovat: 50 g polohrubé mouky, 150 g másla, 100 g loupaných mletých mandlí, 100 g moučkového cukru, 20 g kakaa Čokoládová poleva: 50 g čokolády na vaření, 20 g ztuženého tuku Jak postupovat: Mouku smícháme spolu s mandlemi, cukrem a kakaem. Do směsi přidáme pokrájené studené máslo a uděláme těsto, ze kterého vyformujeme váleček s průměrem asi 2,5 cm. Rozkrájíme jej na stejné kousky a rukou z nich vytvarujeme malé válečky silné asi ¾ cm a dlouhé asi 6 cm. Zahneme je do tvaru rohlíku a naskládáme na plech vyložený papírem na pečení. Pečeme při teplotě 175 °C asi 8 minut.

Když vystydnou, ozdobíme je čokoládovou polevou podle vlastní fantazie. Nepostradatelnou součástí Vánoc jsou i aromatické horké nápoje, které zahřejí a navodí pocit sváteční pohody. A abychom nezůstali jenom u klasického čaje s medem a citrónem, připravili jsme pro vás netradiční tipy pro děti i dospělé, které můžete vyzkoušet.

MEDOVO – JABLEČNÝ NÁPOJ Budete potřebovat: 500 g jablek, 2 dl sodovky, 1 dl vody, 4 lžíce medu, 1 vanilkový cukr, šťávu z citronu, šumivé víno. Jak postupovat: Jablka zbavíme jadřinců, oloupeme a rozmixujeme se sodovkou. Přidáme ve vodě rozpuštěný med, vanilkový cukr a citronovou šťávu. Znovu rozmixujeme a konečnou hustotu směsi upravíme dolitím chlazeného šumivého vína.

22

syninfo 11–12 / 12


VÁNOČNÝ BAILEYS Budete potřebovat: 2 konzervy slazeného kondenzovaného mléka, 1/2 litru mléka, 1/2 litru kvalitního rumu, 1 mandlový pudink Jak postupovat: Zavřené konzervy salka ponoříme do vody v hrnci a vaříme 2,5 až 3 hodiny tak, aby voda vřela a konzervy byly stále ponořené. Pak konzervy necháme vychladnout. Uvaříme mandlový pudink v 0,5 l mléka, ale nesladíme. Do uvařeného pudinku přidáme půl litru rumu. Pak všechno společně vlejeme do mixeru a směs rozmixujeme. Likér nalijeme do uzavřených láhví a necháme uležet asi 14 dnů.

Vánoční dekorace jsou příjemným doplňkem našeho domova a dotvářejí tak dokonalou sváteční atmosféru. Nemusíte utrácet spousty peněz na nákup módních dekorací. Stačí dobrý nápad, šikovné ruce a když přidáte trochu fantazie, vyrobíte si dokonalou výzdobu sami. Určitě bude originální a vaše děti vám s ní take rády pomůžou.

SUŠENÁ POMARANČOVÁ KOLEČKA V kombinaci s krásnými vánočními stuhami na dřevěné hůlce a nad tím vším zlatá hvězda – to může být vaše dekorace třeba do truhlíku.

OVOCNÝ VÁNOČNÍ STROMEČEK Skvělý nápad, jak efektně naaranžovat ovoce na štědrovečerní stůl, ze kterého nakonec vznikne netradiční, chutný a zdravý vánoční stromeček přímo na talíři.

Společně strávené chvíle jsou velmi důležité, proto Vám přejeme, aby i následující rok byl plný pohody, lásky a porozumění.

syninfo 11–12 / 12

23


VÁNOČNÍ RECETPY

Společnost Syngenta Czech hledá do svého týmu zkušeného kolegu na pozici:

Obchodní zástupce pro regiony Ústecký, Královéhradecký nebo Středočeský kraj Náplň práce: • Aktivní prodej a poradenství koncovým zákazníkům (přípravky na ochranu rostlin a osiva) • Odpovědnost za svěřený prodejní rozpočet v daném regionu • Sledování a vyhodnocování prodeje podle jednotlivých cílů a produktového portfolia • Organizace polních dní, školení a seminářů pro zákazníky ve svěřeném regionu Očekáváme: • SŠ/VŠ vzdělání • Výborné prezentační, komunikační a obchodní dovednosti • Flexibilitu a vysoké pracovní nasazení • ŘP sk. B, schopnost práce na PC na uživatelské úrovni Nabízíme: • Práci v prestižní mezinárodní společnosti v motivujícím týmu profesionálů • Nadstandardní podmínky, osobní vůz, notebook, mobil a zajímavé zaměstnanecké výhody V případě zájmu zašlete, prosím, svůj strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu: dagmar.chynavova@syngenta.com

Help linka Syngenta: + 420 222 090 410. Syngenta Czech s.r.o. - Office Park Nové Butovice - budova B, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5 - Česká republika, www.syngenta.cz

24

syninfo 11–12 / 12


REGIONÁLNÍ POTRAVINA

FRGÁLY Z VALAŠSKA Ing. Michal Vokřál, CSc.

Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství ČR určený pro malé a střední výrobce. Projekt vychází vstříc sílícímu zájmu veřejnosti o kvalitní potraviny od tradičních regionálních výrobců. Jeho součástí je i informační kampaň, jejímž cílem je seznámit spotřebitele s regionálními potravinami z jednotlivých krajů České republiky. Kampaň zastřešuje nově vytvořená značka Regionální potravina, kterou mohou umístit na své výrobky producenti a prodejci vítězných výrobků. V prvním roce projektu bylo oceněno 71 výrobků, v roce 2011 se jejich počet vyšplhal až na 99 vítězných produktů. V každé ze šesti kategorií mohla komise ocenit vždy jen jeden výrobek pro daný kraj.

V

roce 2010 přihlásilo do soutěže ve Zlínském kraji 36 výrobců 113 výrobků. Hodnotitelská komise rozhodla udělit cenu Regionální potravina Zlínského kraje 2010 v jednotlivých kategoriích, jak je uvedeno v tabulce. Představujeme zde jednoho z vítězů, kterým se v kategorii Pekařské a cukrářské výrobky stala firma Cyrilovo pekařství, s. r. o., z Hrachovce za výrobek Frgály – soubor. Pohádkový pekař od nepaměti vyráběl na Valašsku koláče nazývané lopaťáky. Tu a tam se šikovnému pekaři lopaťák jaksi nepovedl, a tak vznikl frgál, tedy vlastně zmetek. Slovo frgál bylo zřejmě tak příznačné pro velké valašské koláče, že začalo žít svým vlastním životem a nyní již lopaťáky nebo pecáky zná jen málokdo. V každé pořádné pohádce je Honza. Ten náš vozí nejen mouku. Moukou totiž tato pohádka začíná. Přivézt, navážit, smíchat se vším, co do těsta patří. Kolik čeho? No, přiměřeně přeci. Dobře uhnětené těsto se rozdělí na klonky, které speciální stroj promění v bochánky. Ty rostou, rostou, až vyrostou. Vá l e čk y a šikovné ruce žen jim dávají nejen nový tvar, ale také novou chuť. Práce s nimi je jako s rozmarnou

princeznou. Šaty dostane princezna tvarohové, makové, ořechové, hruškové, meruňkové nebo povidlové. Ale pěkně po pořádku. Než se budou princezny oblékat, musí se šaty důkladně připravit. Mák se umele a uvaří, tvaroh se dohladka umíchá. Hruškové šaty se vyrábějí ze sušených hrušek, které se vaří a důkladně kontrolují, aby princeznám slušely. Princezny mohou zdobit také borůvky, švestky, jahody nebo višně. A jako mívají princezny korunku a závoj, dostanou i koláče bílý háv. Na Valašsku se mu říká posypka, jinde jej znají jako drobenku. Nastrojené princezny musejí odpočívat. V teploučku, vlhku a ve tmě. Nebudou se bát, protože vědí, že odpočinuté budou krásnější. A proto potom přejíždějí ještě do další komnaty.

FRGÁLY JSOU CHARAKTERISTICKOU REGIONÁLNÍ SPECIALITOU VALAŠSKA. Pekař nasází nastrojené princezny pěkně vedle sebe do vyhřáté pece a dopřeje jim pár hodin teplíčka. Přitom jsou ale dobře hlídány. Z pece musí vystoupit zlatové. A nyní již i krásně voní. Před konečnou úpravou ještě musí trochu vychladnout. Potom poslední úprava a princezny mohou jít do světa. Některé jsou světoběžnice a vydávají se daleko, jiné raději zůstanou doma. Vítány jsou ale všude. A tak končí pohádka o valašských frgálových princeznách. Až bude některá z princezen zdobit váš stůl a vonět v pokoji, můžete si vzpomenout na to, jak se rodí. Z hroudy těsta, zručnosti, lásky k řemeslu a úcty k tradici. Tolik pohádka. Sluší se však podotknout, že se příliš neliší od skutečnosti. Frgály jsou charakteristickou regionální specialitou Valašska. Konzumují se hlavně při svatbách, oslavách narozenin

syninfo 11–12 / 12

25


REGIONÁLNÍ POTRAVINA

a podobných významných společenských či rodinných příležitostech. Jejich historie sahá do 19. století. Původní význam slova „frgál“ byl, jak už jsem uvedl, hanlivý. Byl to koláč, který se nepovedl. Postupem času se tento název ujal jako označení kulatého koláče pečeného v peci, jenž byl sázen dřevěnou lopatou. Frgály se pekly na slavnostní příležitosti jako zpestření jinak chudého jídelníčku. Hruškový frgál je nejtradičnějším výrobkem. Ten se pekl na Valašsku nejdříve. Důvodem byla chudoba Valachů, kteří si pro nedostatek peněz nemohli kupovat mléko a tvaroh. Náhradou se stal frgál, pro jehož přípravu se používaly místní plody hrušek. Tyto malé hrušky se i z důvodu nedostatku místa pro jejich uskladnění sušily doma na peci. V té formě si hruška udrží svoje aroma i tři až čtyři roky. Později se usušené hrušky rozvařily, rozemlely i s jadřincem a z takového melanže se peklo. Tak to fungovalo v minulosti.

Označení Regionální potravina bylo Cyrilovu pekařství uděleno za soubor frgálů. Tím je prozrazen sortiment zde vyráběných pochoutek. Šlo o frgály makový, tvarohový, hruškový, borůvkový, ořechový, povidlový a lesní směs. Momentálně patří k nejvíce prodávaným frgály hruškový, tvarohový a makový. Včetně sezónních frgálů, jejichž výroba je podmíněna dostupností ovoce, se vyrábí celkem 12 frgálů. Jejich průměr je 32 cm a váha se v závislosti na náplni pohybuje v rozsahu 550–700 gramů.

POHÁDKA O VALAŠSKÝCH FRGÁLOVÝCH PRINCEZNÁCH SE PŘÍLIŠ NELIŠÍ OD SKUTEČNOSTI. Pekař Cyril Grygar začal s pečením frgálů v Hrachovci, předměstí Valašského Meziříčí, v devadesátých letech. V roce 2004 založil se svou dcerou Věrou Kundrátovou společnost Cyrilovo pekařství, s. r. o., a pokračoval ve výrobě tradičního pečiva. Je chráněno ochrannou známkou a stalo se synonymem pro produkt, na který místní obyvatelé nedají dopustit. Lidem pochoutka zachutnala, začínali se vracet a bylo třeba výrobu a hlavně výrobní prostory rozšířit. Volná parcela pro nový objekt se našla v blízkosti v areálu bývalého zemědělského družstva. V nových objektech začali vyrábět v prosinci 2008, tentokrát již pod vedením Věry Kundrátové. Podařilo se tam umístit

Část sortimentu frgálů

I když je vlastní technologický proces (i kvůli konkurenci) předmětem utajení, jeho jednotlivými kroky jsou výroba těsta, bochánkování, vyvalování (ručně, dřevěným válečkem), kynutí v kynárně a pečení. Výsledkem jsou frgály nezaměnitelné chuti s třídenní trvanlivostí (v ledničce až šest dní).

HRUŠKOVÝ FRGÁL JE NEJTRADIČNĚJŠÍM VÝROBKEM.

Nový objekt firmy Cyrilovo pekařství, s. r. o.

i kavárnu s dětským koutkem a také prodejnu vlastních výrobků a dalších potravin. Na odbočce ze státní silnice Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm si tak místní občané mohou nejen nakoupit pečivo, chléb a základní potraviny, ale také pohodlně zaparkovat.

26

syninfo 11–12 / 12

Rozhodujícím faktorem kvality zdejších frgálů je Grygara receptura na těsto. Dalšími, neméně významnými momenty výroby jsou ruční zpracování těsta, vysoká kvalita vstupních surovin, správný výběr a kvalita koření. Volba lokálních dodavatelů je chvályhodným příkladem podpory dalších výrobců v regionu. Hlavní surovinou v Cyrilově pekařství, ostatně jako u každého jiného pekaře, je mouka. Jejím dodavatelem je Češkův mlýn. Nachází se na levém břehu Vsetínské Bečvy u obce Bystřička. Je malým rodinným mlýnem, v němž se mlynářské řemeslo dědí již po několik generací. I když kvalita mouky nemá přímý vliv na chuť frgálů, ovlivňuje významným způsobem kynutí těsta. Mák, stejně jako další suroviny rostlinného původu jsou odebírány od lokálních zemědělců. Ovoce vykupuje Cyrilovo pekařství přímo od místních pěstitelů. Prodej celých frgálů, či jejich částí si nelze představit bez důkladných papírových obalů – krabiček, které jsou ideální na přepravu v autě. Jejich výrobcem je firma Kartonáž Jindřich Švidrnoch z Branek na Moravě. Pekařství v současné době zaměstnává 32 vlastních zaměstnanců, z toho dva se věnují logistice. Vlastní pekařina


není soustředěna jenom na výrobu frgálů, i když ty samozřejmě v objemu výroby dominují. Víceméně tlak veřejnosti si vynutil i výrobu cukrářských výrobků, což před dvěma roky znamenalo angažovat dvě cukrářky. Mají plné ruce práce, neboť kromě klasického sortimentu cukrářských výrobků (věnečky, špičky, indiánci, řezy a dorty) jde o dodávky pro svatební a firemní oslavy, rauty a rodinné oslavy, ale i pro prezentace regionu zástupci měst. Specialitou cukrářské výroby jsou svatební výslužky.

níci možnost kromě konzumace kávy s frgálem shlédnout i video o výrobě frgálů, a to v češtině a dvou světových jazycích. Další firemní prodejny Cyrilova pekařství existují v Hodslavicích, Novém Jičíně, Rožnově pod Radhoštěm a nově i ve Frenštátě pod Radhoštěm. K významným odběratelům frgálů patří Makro Ostrava a Makro Olomouc. Do supermarketů firma ze známých důvodů frgály nedodává. Některé výrobky se prostřednictvím dopravy České pošty dostávají i k zájemcům z různých regionů v ČR, popřípadě na různé farmářské trhy.

VOLBA LOKÁLNÍCH DODAVATELŮ JE CHVÁLYHODNÝM PŘÍKLADEM PODPORY VÝROBCŮ V REGIONU. Smutnou skutečností je ale také existence různých padělatelů chráněné ochranné známky. Valašské frgály se již pokoušejí vyrábět velkopekárny, ale marná sláva ty nejchutnější, nejčerstvější a také nejoriginálnější jsou od malých lokálních výrobců z Valašska či Lašska. Jedním z nich je firma Cyrilovo pekařství, s. r. o., z Hrachovce. Nezbývá než si vybrat frgál z její bohaté nabídky a doma si uvařit dobrou kávu. Domácí pečení již odpadá! V prodejně lze koupit nejen frgály, ale i další potraviny

Za geniální tah lze považovat existenci vlastní prodejny přímo v budově pekařství. Ta je cílem nákupů nejen místních zákazníků, ale často také zájezdových autobusů mířících do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm nebo přijíždějících s pacienty z lázní Luhačovice. Proto zde výrazně narůstá prodej v turistické sezóně v termínu konání Rožnovských slavností.

CYRILOVU PEKAŘSTVÍ BYLO ONAČENÍ REGIONÁLNÍ POTRAVINA UDĚLENO ZA SOUBOR FRGÁLŮ. Výrobna a pekárna nemohou být z hygienických důvodů přístupny komukoliv. Proto v přilehlé kavárně mají její návštěv-

Interiér kavárny nabízí příjemné posezení

Regionální potravina Zlínského kraje v roce 2010 Kategorie Mléko a mléčné výrobky Pekařské a cukrářské výrobky Masné výrobky Ostatní

Podnik Kromilk, a. s., Štěchovice Cyrilovo pekařství, s. r. o., Hrachovec Oldřich Bořuta, Trnava Drůbežárna Holešov, spol. s r. o., Holešov

Výrobek Sýr Krásná Haná Frgály – soubor Labužnická kýta v bylinkovém koření Holešovská pochoutková majonéza

syninfo 11–12 / 12

27


Pour Féliciter

2013

Vážení obchodní partneři, děkujeme Vám za projevenou důvěru v roce 2012 a přejeme Vám šťastný a úspěšný rok 2013

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Syninfo  

Syninfo, Syngenta Czech s.r.o.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you