Page 1

Tuplák

prosinec / 2012

Na Vánoce v novém roce

Konec roku se blíží

na konci je třináctka, tak ať lidem nejen v Česku

Máme tu poslední měsíc v roce. Prosinec. Často bývá obdobím jakéhosi bilancování. O svátcích či o Silvestru si mnozí z nás zavzpomínají

chutná naše dvanáctka.

na své zážitky a činy právě finišujícího roku. Proč? Čas od času je zapotřebí shrnout vše, v čem jsme zazářili nebo kde jsme naopak chybovali. Své úspěchy můžeme sdílet s ostatními a měli bychom je i nadále sledovat a rozvíjet. Ze svých chyb se můžeme poučit a napříště se jich vyvarovat. A tak i my bilancujeme nad Tuplákem. Přejeme si, abychom Vám v příštím roce přinášeli přinejmenším stejně zajímavé, stejně obsažné a stejně zábavné články. Pokud vše půjde jak má, budeme s Vaší vydatnou pomocí ještě lepší. Užijte si vánoční číslo Tupláku a prožijte nádherné svátky. Těšíme se na setkání s Vámi v novém roce a do něj Vám čtenářům přejeme hodně zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Redakce

Máme projekt Obstát v boji, konkurence ať se bojí, extra hořký Nošovice, k tomu Kozel Popovice, ještě pivo z Gambrinusu,

Na závěr roku jsme každému z našich funkčních ředitelů položili dvě otázky a zde vám přinášíme jejich odpovědi a přání do roku 2013.

Dej Bůh štěst

zisky jistě budou v plusu.

í Jak se prodá po zdražení

Doug Brodman generální ředitel

to je velká otázka,

Jak obstála společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., v boji s konkurencí na českém trhu?

tak ať lidem nejen v Česku chutná naše dvanáctka.

Společnost PPAS si v konkurenčním tržním prostředí vedla dobře. Díky inovacím, lepší realizaci prodejních aktivit, ale i díky vytváření silnější

Citáty a slovní hříčky

hodnoty našich klíčových značek se nám poda-

jsou tak trochu nadsázka,

řilo udržet silnou pozici z hlediska tržního podí-

tak ať lidem nejen v Česku

lu tváří v tvář konkurenčním cenám. Spotřebitelé v dnešní době hledají nabídky přinášející hodno-

chutná naše dvanáctka.

tu, méně konzumují v restauracích a hospodách a více šetří. Je tedy třeba, abychom i nadále pracovali na budování zdravých značek, které budou pro spotřebitele atraktivní.

Povídání pod stromečkem není žádná urážka, tak ať lidem nejen v Česku

Máte nějaké přání do roku 2013, a co byste popřál zaměstnancům do nového roku?

chutná naše dvanáctka.

Rád bych všem našim zaměstnancům popřál šťastné a ve zdraví prožité sváteční dny v kruhu rodinném. Těším se na úspěšný nový rok 2013. Pracujeme totiž společnými silami na tom, aby Plzeňský Prazdroj byl rychle se rozvíjející společností, obdivovanou našimi zákazníky, spotřebiteli i zaměstnanci. Doug Brodman

pokračování na str. 4

Šťastný nový rok s třináctkou na konci Vám přeje redakce

PF 2013 přeje redakce Tuplák – noviny, které si tvoří zaměstnanci sami 1


Hospod a / I I . se t k á n í zá st u p c ů s oc i ál ní h o d i al og u

Hospoda

prosinec / 2012

zpestření jídel nyní pořádáme, a to vše je vel-

před tepelnou úpravou), ale vzápětí jsme nara-

Pro sváteční směny máme stálou nabíd-

mi pozitivně přijímáno. Stravování je bohužel

zili na připomínky další skupiny strávníků, že se

ku chlazených i mražených jídel (dle loka-

oblast, kde se nemůžeme zavděčit všem, dů-

jedná o hotové jídlo (zde je váhový limit 120

lity) a dle platné kolektivní smlouvy obdrží

ležitá je dlouhodobě spokojená většina.

gramů před tepelnou úpravou). Nyní opět za-

potravinový balíček v hodnotě 150,– Kč

řazujeme řízek do „hotovek“ a na základě reak-

všichni zaměstnanci, kterým začíná pra-

Po bouřlivé diskuzi se vaše oddělení za-

cí vyhodnotíme, zda je to z pohledu strávníků

covní směna dne 24. 12. a kterým pracovní

vázalo přijmout opatření k nápravě (ne-

správný krok.

směna dne 31. 12. zasáhne do doby po 18.

fungující portál, stravovací komise, přesun

hodině. Mé oddělení poskytuje podporu

Pojďme vyjádřit své názory na dění kolem

hotových jídel do minutkových). Proč ještě

Blíží se období Vánoc. Jaký jídelníček máte

nás, pojďme si vytvořit místo, kde se ro-

nejsou realizovány?

připravený pro strávníky?

zumnou a slušnou formou můžeme ba-

Bouřlivé? Já bych neřekl bouřlivé, ale věcné,

Na období Vánoc a  Nového roku Eurest při-

Připravujete pro rok 2013 nějaké změ-

vit, o čem zrovna my chceme! Kde nás

a většina opatření realizována již byla. Jsme si

praví pro naše zaměstnance oblíbená a tra-

ny nebo novinky v závodním stravování?

nikdo nevyvede z míry a kde se chceme

vědomi zpoždění u námi plánovaného spuště-

diční jídla jako například:

V roce 2013 připravuje dodavatel služeb

odreagovat.

ní portálu. Toto zpoždění je způsobeno změna-

rozšíření zahraničních kuchyní připravova-

Kde jinde tohle funguje než v Hospodě!

mi v struktuře portálu v rámci celé společnosti

ných rodilými kuchaři. Bude již oblíbená

a současně dodávkou aplikace od  dodavate-

čínská, thajská, mexická, arabská, ale i indic-

Pozvání do Hospody přijal manažer služeb

le stravovacích služeb. Zkušební provoz por-

ká kuchyně.

technického úseku Ing. Rudolf Šlehofer.

tálu bude spuštěn v lednu 2013. Na  druhou

Jsou plánované Gastronomické dny zamě-

stranu jsem rád, že se kolegům podařilo v ter-

řené na českou klasiku, oblíbené speciali-

Závodní stravování

mínu zprovoznit touch screeny ve všech lokali-

ty regionálních kuchyní, akce Cooking Live,

tách pro lepší informovanost strávníků. V práci

Palačinky, Tortily a Panniny.

Do Vaší kompetence spadají dvě velice

stravovacích komisí já osobně nevidím z naší

Bude rozšířená nabídka teplého bufetu,

sledované oblasti, a to závodní stravo-

strany žádný problém. Stravovací komise se již

jako je Zdravý bar, Sladký koutek, Smažené

vání a BOZP.

od začátku kontraktu pravidelně setkává. A i za-

speciality, Bramborové speciality, …

Ano.

stoupení jednotlivých oddělení v komisi je do-

Také se můžete těšit v únoru na zabíjačku

statečně pestré. Členy komise jsou zástupci

a na Posvícenské dny.

kolegům z HR, kteří mají balíčky na starosti.

Jak se projevily do spokojenosti strávní-

administrativní i výrobní části společnosti, jsou

ků změny v závodním stravování po vý-

zde zastoupeny odbory, dále management

běrovém řízení?

dodavatele stravovacích služeb a členové

Spokojenost strávníků je něco, co se velmi

mého týmu z oddělení facility. Veškeré zápi-

Jak hodnotíte celkovou úroveň BOZP

obtížně měří a standard, který naši stráv-

sy z jednání stravovací komise jsou komuniko-

ve všech oblastech?

níci vyžadují, je opravdu vysoký. Troufám

vány zúčastněným členům a jsou zveřejněny

Pokud budu hodnotit podle dosažených vý-

si dokonce říct, že kterýkoli partner, kte-

na portálu. Pokud má kdokoli jakýkoli podnět

houbový kuba s červenou řepou, smaže-

sledků, tak velmi dobře. Daří se nám snižo-

rý nám tu kdy služby závodního stravová-

k práci stravovací komise nebo se chtěl účast-

ná i pečená vinnoá klobása, smažený kapr

vat počty úrazů, za posledních 18 měsíců

ní poskytoval, byl našimi strávníky donucen

nit jejího zasedání, ať se na mne obrátí, vítám

s bramborovým salátem, kapr na  černo, vá-

se nám podařilo implementovat změny,

se výrazně rozvíjet a nabyté poznatky pak

všechny podněty. Co se týče přesunu hoto-

noční rybí polévka, novoroční čočka na kyselo

které byly předtím obtížně prosaditelné,

mohl aplikovat i jinde. Z reakcí, které sbírám

vých jídel do minutkových, je situace mnohdy

s vejcem a podobně.

a to vše je vidět. Přesto budu kritický, nepo-

od kolegů, usuzuji, že strávníci jsou spoko-

složitá. Typickým příkladem takovéhoto jídla je

jenější. Vezměte si například, jakou promě-

řízek, který byl v minulosti v „hotovkách“ a nyní

Jak bude postaráno o zaměstnance, kteří

zaměstnanců a často je vidět, že dodržo-

nou prošel interiér všech našich kantýn, jak

je nabízen jako minutka. Vyšli jsme tímto kro-

o vánočních svátcích a Novém roce zabez-

vání pravidel BOZP je výsledkem donucení

se proměnil jídelníček nebo kolik akcí pro

kem vstříc žádostem o větší porce (150 gramů

pečují chod závodu?

a ne výsledkem přirozené obavy o své zdra-

BOZP

dařilo se nám zatím změnit myšlení všech

ví a zdraví svých kolegů. Bohužel jsme stále svědky toho, že pro některé zaměstnance, a je jedno, na jakém postavení ve společnosti jsou, není BOZP a snižování rizika

II. setkání zástupců sociálního dialogu

při práci přirozené a někdy je pro ně dokonce obtěžující. Víte, co je nejsmutnější? Řekněme, že se stane úraz a vy pak slyšíte: „Jo, jo, o tomhle riziku víme, podobné věci

Sociální dialog v Plzeňském Prazdroji pokračo-

Nedílnou součástí sociálního dialogu bylo

roku a jeho hlavní náplní bude jednání o mož-

se tady stávají…“ Otázkou pro mne zůstává,

val ve dnech 7. a 8. listopadu v závodu Plzeň.

hodnocení závodního stravování a BOZP.

ných dodatcích kolektivní smlouvy. Zároveň

proč to tak je. Skutečně jsme sami k sobě

Cílem tohoto setkání bylo nejen informovat

V obou oblastech patří Plzeňský Prazdroj

také kvitovaly nezpochybnitelnost současné

tak lhostejní?

zástupce zaměstnanců o aktivitách, které se

kolektivní smlouvy platné na 2 roky.

bezprostředně dotýkají zaměstnanců, ale

Dodatkem budou řešeny otázky, kte-

Podařilo se Vám sjednotit postup při ře-

i o projektech, které více či méně souvisejí se

ré obě strany budou pokládat za ne-

šení pracovních úrazů (složení komisí

strategií firmy.

vyhnutelné, vzhledem k časovému

a odškodňování pracovních úrazů)?

období uzavřené kolektivní smlouvy.

Na tuhle otázku se mi neodpovídá nejlé-

Audit Rodina a zaměstnání byl vysvětlen v  širším kontextu, jak doplňuje již probíhají-

Sociální dialog má v Plzeňském

pe. Ano, máme nastavený systém a jed-

cí projekt Diversita. Odborové organizace byly

Prazdroji již tradici a dalo by se říci

notný postup, jak řešit pracovní úrazy, ale

rovněž informovány o závěrech jednání etic-

i „ustálenou politickou kulturu“. To

ne ve všech případech byly jejich exekuce

ké komise.

však neznamená, že jednání probíha-

příkladné.

Hlavní náplní jednání však byla kontrola do-

jí v rukavičkách. Mnohdy padají ostré

držování kolektivní smlouvy a zejména variabil-

výměny názorů, mnohdy se jednání

Co byste popřál zaměstnancům společ-

ní složky mzdy. V souvislosti s tím se diskutovalo

musejí i přerušit. Vše je ale vedeno

nosti Plzeňský Prazdroj do roku 2013?

i o přesčasové práci, vybírání náhradního volna

s cílem vzájemného poskytnutí zpět-

Zdraví a štěstí v  osobním životě. Pracovní

a vazbě na udržení zaměstnanosti. Obecně lze

né vazby, dohody a hlavně zlepšení

úspěchy mohou tyto dvě základní věci pou-

říci, že mzdové otázky a ostatní pracovně práv-

ke špičkám v  České republice. Nicméně

starostlivosti o zaměstnance. To se daří a my-

ní ukazatele se prolínaly jednáním jako zlatá,

i přesto je společným dlouhodobým cílem je-

slím, že sociální dialog vedený v Plzeňském

někdy zelená, ale mnohdy i červená nit. Však

jich trvalý rozvoj a zlepšování.

Prazdroji nám mohou mnohde závidět.

také oba dny jednání časově přesáhly stanovený programový rámec.

Děkujeme za rozhovor. Redakce

V závěru jednání se obě strany shodly na uspořádání III. jednání v únoru příštího

ze příjemně okořenit. Dej Bůh štěstí!!

Milan Koza

Tuplák – noviny, které si tvoří zaměstnanci sami 2


Historie pi v ov a rů

prosinec / 2012

Historie pivovarů III. V posledním díle našeho seriálu jsme se pře-

z nich  – Měšťanský pivovar, se rozhodl kon-

Vznik Protektorátu Čechy a Morava měl

Důsledkem byl úbytek tolik potřebných kva-

houpli do třicátých let 20. století. Dochází

solidovat poměry v plzeňském pivovarnictví.

další nepříznivé důsledky na odbyt piva, a to

lifikovaných pracovníků. Zatímco jinde ve svě-

k fúzi největších plzeňských pivovarů a vzniká

Pod vedením JUDr. Richarda Krofty, před-

od úpravy stupňovitosti vyvážené mladiny

tě směřoval vývoj k modernizaci provozů

akciová společnost Plzeňské akciové pivovary

sedy správní rady Měšťanského pivovaru

8,7–9,3° pro výčepní pivo a 10,7–11,3° pro

a k  výrobě hluboce prokvašených ležáků,

PAP, která je schopná čelit postupující hospo-

a vlivného plzeňského patriota, došlo k  řadě

ležáky až po bojkot plzeňského piva v  USA,

v Československu se naopak investice do pi-

dářské krizi.

fúzí, které vyvrcholily v roce 1933 spojením

které zde začalo být neprávem považováno

vovarnictví zastavily, což vedlo k zastarávání

Měšťanského pivovaru a pivovaru Gambrinus.

za německý výrobek.

po technické i technologické stránce. Možná

Krize nekončí

V roce 1933 odchází ze správní rady její

díky tomu zůstaly zachovány původní analy-

předseda Dr. Richard Krofta. Sjednocení pl-

tické a senzorické znaky piva a tím i nezamě-

Krize ještě zdaleka nekončila a hospodář-

zeňských pivovarů ho stálo mnoho sil a zda-

nitelná chuť. I přes stálý nedostatek finančních

ské problémy se přes veliké úsilí nevyhnuly

leka ne všichni s tímto krokem souhlasili. Až

prostředků se přece jen podařilo získat do pl-

ani pivovarům PAP. Rok 1933 bývá v historii

pozdější vývoj společnosti dal Dr. Kroftovi

zeňských

velké hospodářské krize, která od konce dva-

za pravdu.

nezbytné investice. V prosinci 1967 byla ote-

cátých let minulého století zasáhla postupně celý svět, označen za nejtěžší. Pro zajímavost uveďme několik dobových statistických čísel,

pivovarských

provozů

některé

vřena nová stáčírna lahví, která dodnes slou-

Blýskání na lepší časy

ží jako stáčírna KEG sudů a 5l soudků, v roce 1976 byla dokončena výstavba nové varny

která ukazují zásadní zvrat na pivním trhu ne-

Po odchodu Dr. Krofty bylo zapotřebí najít

jen v tehdejším Československu, ale na  ce-

nástupce, který by sjednotil akcionáře a kon-

lém světě.

solidoval novou společnost. Takovou osob-

I přes úskalí totalitní éry si plzeňské pivo

ností se stal Dr. Bernt Guldener, jemuž se

dokázalo ve světě udržet dobrou pověst a za-

Prazdroje a v  revolučním roce 1989 spustila svůj provoz i nová sladovna.

1933 světová výroba piva 

130 mil. hl

podařilo uklidnit vztahy v podílnictví a napo-

znamenalo nemalé úspěchy. Mezi jedny

v roce 1929 to bylo

240 mil. hl

moci k úspěšnému překonání důsledků hos-

z největších patří zvýšení výstavu Plzeňského

dnes je to 

1,8 mld. hl

podářské a odbytové krize PAP.

Prazdroje v roce 1965 na  hranici 1 milionu

V roce 1935 kupuje pivovar pro rozvoz

hektolitrů a o deset let později získání i vyso-

Spotřeba na hlavu v roce 1933 byla

53 l

piva 4 elektromobily, které byly oblíbené pro

kého evropského ocenění, Zlatého Merkura.

v roce 1929 to bylo 

80l

svou nenáročnost, jednoduché nabíjení noč-

V roce 1970 Západočeské pivovary expor-

145l

ním proudem a úsporný provoz. V témže roce

tovaly neuvěřitelný 1 milion hektolitrů piva,

pivovar usiluje o zvýšení prodejů a na podnět

za což ho západoněmečtí importéři ocenili

dnes ČR  Výroba piva v akciové společnosti

Dr. Jahna oživuje zájem o kvasnicové pivo, kte-

V roce 1940 nastupuje do pivovaru důvěr-

Zlatým soudkem, který je uložen jako velmi

PAP a PP, a.s.

ré se těší velké oblibě. V sousedním Německu,

ník říšského protektora Dr. Gerd Eilers s prá-

cenný exponát v Pivovarském muzeu v Plzni.

1929

900 509 hl piva

kam pivovar vyváží velkou část své produkce,

vem účastnit se všech důležitých jednání

1933

492 055 hl piva

platí kontingent (neboli přesně stanovený po-

představenstva a valné hromady. Veškeré po-

2012

9,9 mil. hl

čet hl) na dovoz piva, v rámci kterého muse-

díly právovárečníků z židovských a smíšených

jí Plzeňské pivovary nakupovat i jiné a mnohdy

rodin byly převedeny na Dr. Eilerse a mnoho

Výrazné změny k lepšímu nastaly v  hos-

nepotřebné německé zboží, aby se docílilo na-

zaměstnanců pivovaru bylo totálně nasaze-

podaření podniku až díky sametové revolu-

výšení obchodu a tím i exportu piva.

no na práce pro Velkoněmeckou říši. Na konci

ci. Přetransformované Plzeňské pivovary byly

války, kdy byla Plzeň intenzivně bombardo-

včleněny do první skupiny kupónové pri-

vána, došlo k poničení některých budov pi-

vatizace, v rámci které přešly akcie z  Fondu

Díky zmírnění prohibičních předpisů v USA sice došlo ke znovuotevření významného odbytiště piva, nicméně jeho povolená stupňovitost na  3,2 znemožnila Měšťanskému

Ve válečném stavu

Opět svobodný

vovaru. Prazdroj byl poškozen již chybnými

národního majetku do držení podílových a in-

obával o dobrou pověst svého kvalitního piva.

Postupně vzrůstající výstav Plzeňských pi-

manévry při náletech spojenců koncem roku

vestičních fondů. Na konci 90. let přichází

pivovaru podílet se na tomto trhu, neboť se Samotná technologie výroby 3,2 stupňové-

vovarů i zlepšující se kondice společnosti však

1944. K nemalým škodám došlo v  místech,

silný investor v podobě společnosti SAB, poz-

ho piva a následný vývoz nebyl totiž prakticky

brzy ovlivnila blížící se II. světová válka. V dů-

kde dnes stojí budova nových stoků a také vel-

ději SAB Miller, která s sebou přináší nové in-

na tak velkou vzdálenost možný.

sledku politických změn v Československu

ká část sladovny I. Pivovar Gambrinus byl nej-

vestice i novou budoucnost.

na podzim roku 1938 a  osamostatnění

více postižen náletem dne 17. dubna 1945.

Spojení plzeňský pivovarů

Slovenska o rok později došlo k velikému odlivu obyvatel do vnitrozemí, což ovlivnilo i od-

Ještě před započetím hospodářské kri-

byt piva v pohraničí a na Slovensku, kde kvůli

ze se konkurenční boj mezi plzeňskými pivo-

zhoršujícím se podmínkám přerušil pivovar

vary velmi přiostřil. Nejsilnější a nejslavnější

roku 1944 veškeré obchodování.

Krátce po revoluci začaly být vkládány do  plzeňského pivovarnictví výrazné inves-

Život v socialismu

tiční prostředky. V roce 1993 byly postaveny nové, moderní a  rozsahem zcela výjimeč-

Po 2. světové válce přichází další nepříliš

né CK tanky. O čtyři roky později následova-

slavná etapa Plzeňských pivovarů, které byly

la nová stáčírna lahví, plechovek, doplněná

znárodněny hned v první vlně znárodňování

nedávno o stáčecí linku do  PET obalů, uni-

v roce 1945. Začala se tak psát historie ná-

kátní membránová filtrace piva a nová var-

rodního podniku Plzeňské pivovary, přeměně-

na Prazdroje v roce 2004. Vždy byl ale brán

ného v roce 1964 na  Západočeské pivovary

ohled na zachování původní a jedinečné chu-

a Plzeňský Prazdroj.

ti plzeňského piva. Díky tradičním postupům

Vybudovat ztracené pozice v poválečné

a neměnné chuti roste stále export našich piv,

době se zdálo jako nesplnitelný úkol. Situaci

předně pak sudového Prazdroje, který je výji-

komplikovalo nejprve poválečné hospodář-

mečným mezi ležáky celého světa.

ství a o tři roky později i komunistický převrat

V závěru našeho historického cyklu po-

v Československu, kdy zásadním a protěžova-

přejme letošnímu jubilantovi ke 170. naro-

ným odvětvím se místo potravinářství stalo

zeninám hodně obchodních i ekonomických

především hornictví, hutnictví a těžké strojí-

úspěchů, aby se rozvíjel tak, jak si nejznáměj-

renství. Takřka zázrakem byla v té době obno-

ší pivovar světa zaslouží. Aby jeho milovníci

vena výroba v pivovaru Gambrinus, na čemž

mohli vždy hrdě pozdvihnout sklenici orose-

se z velké části podílel tehdejší ředitel pivova-

ného Prazdroje ke svým rtům a pochutnat si

ru Ing. František Hlaváček. Pivovary však v té

na jedinečnosti tohoto piva.

době nepatřily k prioritním podnikům, což se

„Milý jubilante, dej Bůh štěstí!“

projevilo např. na výši platů zaměstnanců.

Pavel Zítek a Vlastislav Štrunc

Tuplák – noviny, které si tvoří zaměstnanci sami 3


Od pověd i ře dite l ů

prosinec / 2012 této země vrátí důvěra v budoucnost. Všem

do oddělení klíčových zákazníků. Tato změna

K tomu, jaká jsou kritéria pro hodnoce-

našim zaměstnancům přeji v nadcházejícím

vedla k výraznému nárůstu naší schopnosti

ní soutěže. Podrobná analýza je v tomto pří-

roce pevné zdraví a štěstí a těším se na jejich

realizovat plány u klíčových zákazníků v mís-

padě těžká, protože hodnocení je založeno

podporu našich skvělých značek.

tě prodeje. Takže letos tým zvládl úspěšně

na více než 30 kritériích. Vítězem je ten, kdo

uvést na trh širokou řadu novinek a  nových

má nejlepší celkový výsledek. Zmíněných více

obalů a zároveň rozšířit náš podíl primární

než 30 hospodářských a personálních ukaza-

i sekundární prodejní plochy. Dalšími dvěma

telů je soustředěno do několika kategorií, jako

oblastmi, v nichž došlo ke změnám v kontak-

například pracovní síla, finanční ukazatele, od-

tování zákazníků, bylo vytvoření specializova-

měňování a benefity nebo společenská odpo-

Grant McKenzie

Tiarnán Ó hAimhirgín ředitel obchodu

Grant McKenzie marketingový ředitel

ných týmů zaměřených na klíčové zákazníky

vědnost. Vyhodnocení zajišťuje mezinárodní

Organizační struktura obchodu doznala

v On-Trade a  na  velkoobchodníky, což nám

auditorská firma PwC s použitím tzv. meto-

podstatných změn. Jak se projevily na pro-

umožnilo lépe porozumět těmto důležitým

dologie Saratoga. Tím je zaručena anonymita,

dejích našich značek?

zákaznickým skupinám. Nyní usilovně pracu-

bezpečnost dat i správnost zpracování.

V uplynulém roce došlo v  obchodním

jeme na vytvoření správných nástrojů k rozvo-

Bez našich lidí by takový úspěch samo-

modelu k několika výrazným změnám s  cí-

ji byznysu na obou stranách. Celkově lze říci,

zřejmě nebyl možný. Ale rád bych zdůraznil,

lem přinést nám na trhu konkurenční vý-

že změny obchodního modelu nám umož-

umístění v jakékoli soutěži není naším prvořa-

hodu. Tou nejvýznamnější z nich byl vznik

nily přiblížit se našim zákazníkům a lépe po-

dým cílem. Je vždy jen výsledkem naší dlou-

oddělení telefonického prodeje (Telesales)

rozumět a podpořit jejich podnikání. Nový

hodobé práce a péče, v tomto případě o naše

v Plzni. Realizace této změny byla prove-

obchodní model v tomto roce prokázal svo-

lidi. I když se často používá označení „lidský

dena velmi profesionálním způsobem a já

ji schopnost flexibilně realizovat obchodní

kapitál“, všichni víme, že se za tím skrývá kaž­

mohu zodpovědně prohlásit, že náš provoz

agendu plnou nových značek a obalů. S ohle-

dý jednotlivý zaměstnanec, který je součás-

Telesales a zákaznických služeb, kdy týdenní

dem na oslabenou ekonomiku a  na  nižší

tí pracovního týmu a celé naší prazdrojácké

počet telefonátů našim zákazníkům převyšu-

úroveň spotřebitelské důvěry, negativně ovliv-

rodiny. Ano, získali jsme nejlepší ocenění

je 15 000, je na špičkové úrovni. Od prvního

ňující naše současné obchodní výsledky, jsem

Pivo Gambrinus je hlavním sponzorem

dne provozu týmu Telesales jsme byli schop-

přesvědčen, že obchodně-provozní model

fotbalové ligy a národního mužstva. Liga

ni podchytit 100% zákaznických objednávek

Plzeňského Prazdroje nám přináší trvale udr-

čelí podezření z korupce a hru národního

v porovnání se stejným obdobím předchozí-

žitelnou výhodu nad našimi konkurenty.

týmu a reakci vedení vnímá sportovní ve-

ho roku. Původní obavy z toho, že tuto změnu

řejnost velice negativně. Co s tím uděláte?

naši zákazníci neuvítají, se nepotvrdily – vý-

Máte nějaké přání do roku 2013, a co bys-

Značka Gambrinus je s fotbalem pevně

sledky posledních průzkumů (Teletrim) uka-

te popřál zaměstnancům do nového roku?

spjata a rádi bychom v  tomto svazku pokra-

zují stejnou úroveň zákaznické spokojenosti

Osobně doufám, že v roce 2013 budu

čovali. Důležité je, abychom fanouškům, na-

jako před realizací změny. Zavedení organiza-

i nadále pilovat svoji češtinu, že si budu

šim spotřebitelům, nabízeli atraktivní akce,

ce Telesales nám umožnilo změnit roli našich

stále stejně vychutnávat život zde v České

které budou odrážet jejich vášeň pro fotbal

obchodních zástupců pro On-Trade z přijímá-

republice a že se konečně naučím, jak vy-

a které nám pomohou budovat nadšení pro

ní objednávek na týdenní bázi do role specia-

važovat radosti spojené s naším báječným

značku Gambrinus. V uplynulých letech velmi

listů rozvoje obchodu, zaměřených na rozvoj

pivem a skvělým českým jídlem tou správ-

úspěšně běžel náš program „Kopeme za fot-

byznysu s našimi zákazníky. Centralizované

nou dávkou pohybu. Pro svoji rodinu a přá-

bal“, ve kterém chceme pokračovat a zdoko-

oddělení Telesales nám umožňuje velmi

tele, ale i pro všechny kolegy v Prazdroji, si

nalovat ho. Fotbalově zaměřené akce kolem

pružně oslovovat naše zákazníky s novými

přeji do nového roku mnoho štěstí, zdraví

našich značek budeme stále více soustřeďo-

produkty a nabídkami, ale i s průzkumy pro-

a úspěchů.

vat na fanoušky a  jejich vášeň pro tuto hru,

váděnými s cílem zmapovat jejich potřeby.

aby bylo zřejmé, že Gambrinus podporuje fot-

V současnosti běží náš první projekt, kdy ope-

bal a české fotbalové fanoušky.

rátoři Telesales aktivně podporují specialisty

Tiarnán Ó hAimhirgín

Ivan Balogh ředitel oddělení lidského kapitálu

Co se týká sponzorování fotbalu, setka-

rozvoje obchodu při získávání nového byz-

li jsme se se zástupci Fotbalové asociace ČR

nysu tím, že volají do provozoven konkuren-

a s jejich partnery a vyjádřili jsme naše zklamá-

ce, představují portfolio Plzeňského Prazdroje

ní a obavy v souvislosti s negativním obrazem

a v  případě zájmu domlouvají pro specialis-

V Zaměstnavateli roku jsme obsadili 2.

za posledních deset let, ale v tomto bodě se

současné situace v médiích. Jsme samozřej-

ty rozvoje obchodu schůzku. Další význačnou

místo v ČR a 1. místo v regionu. Jak se nám

nesmíme zastavit a opájet se úspěchem, že

mě znepokojeni touto situací, i tím, že hod-

změnou z hlediska pracovníků obchodu byl

to podařilo a jaká jsou hodnotící kritéria

jsme vyhráli v době, kdy je celý svět v recesi.

nota prostředků, které investujeme (do ligy

přesun obchodních týmů pro Off-Trade přímo

soutěže?

Důležité je pokračovat v naší strategii práce

i do  národního mužstva), je posledním vý-

s lidmi, dál pracovat na jejich férovém odmě-

vojem oslabena. Rádi bychom vyjednali pod-

Máte nějaké přání do roku 2013, a co bys-

ňování, benefitech. Ale také na tom, aby vě-

mínky, které budou přinášet opravdovější

te popřál zaměstnancům do nového roku?

děli, jak oni mohou sami přispět k výsledkům

hodnotu investovaným prostředkům a které budou limitovat rizika na naší straně a přinášet nám, coby partnerovi fotbalu, příležitosti k budování pozitivního svazku.

firmy. Není to jen o řízení výkonu a  kultuře Pokusím se shrnout odpovědi na obě otázky do jedné.

vysokého výkonu, ale i o příležitostech k profesionálnímu růstu našich lidí. A v neposlední

Letošní umístění je nejlepší v celém de-

řadě musíme pokračovat v sociálním dialo-

setiletém trvání historie této soutěže. Je to

gu, který máme dobře nastavený. I když jsme

Máte nějaké přání do roku 2013, a co bys-

potvrzení našeho přístupu k zaměstnancům

kolektivní smlouvu nastavili na tři roky, prů-

te popřál zaměstnancům do nového roku?

podle základní filozofie, kterou se již řadu let

běžný dialog mezi zaměstnanci a vedením

Rok 2013 očekávám s nadšením. Z  po-

řídíme. A to, že největším kapitálem pro naši

je zárukou, že v rychle se měnícím prostře-

hledu firmy to bude rok náročný, věřím však,

společnost jsou naši zaměstnanci. Každým

dí se nám daří přizpůsobovat se změnám.

že dokážeme společně posilovat naše znač-

rokem se snažíme zvednout pomyslnou laťku

A to hlavně díky komunikaci, která napomáhá

ky v srdcích i myslích spotřebitelů, i co se týká

péče o zaměstnance o trochu výše a možná

lepšímu pochopení všech změn. Jsme rádi,

jejich nákupních zvyklostí. Naše společnost si

to je i jedna z příčin našeho úspěchu.

že v naší společnosti vládne atmosféra, kdy

může být jistá, že já i můj tým budeme praco-

Soutěž je založena na srovnání výsledků

práce není jen o penězích a  benefitech, ale

vat na plný plyn na přípravě zajímavých pro-

mnoha firem. Naše výsledky patří mezi nej-

i o  podmínkách pro další uspokojivé fungo-

gramů. Osobně pak doufám, že si vylepším

lepší. Velmi dobře si vedeme nejen v hospo-

vání našich lidí a pro to, aby se v  Prazdroji

svůj handicap v golfu a  že uběhnu pražský

dářských ukazatelích, ale i personálních, jako

dobře cítili. A to je i  moje přání do  nového

maraton pod 1 h a 40 min!!!

jsou míra fluktuace, absence nebo množství

roku, a aby stejné pocity mělo co nejvíce na-

benefitů. Bodujeme i na poli ukazatelů spole-

šich lidí.

Věřím, že rok 2013 bude pro Českou republiku rokem úspěšným a že se obyvatelům

čenské odpovědnosti.

Ivan Balogh

Tuplák – noviny, které si tvoří zaměstnanci sami 4


Od pověd i ře dite l ů

prosinec / 2012 Marek Prach ředitel Business Insight and Commercial Operations

spolupracovat na zákaznickém servisu s  ob-

Období Vánoc a Nového roku, to je výji-

chodními týmy a týmem telesales a  daří se

mečné období roku. Je příležitostí pro setkání

nám budovat nové logistické dovednosti nut-

s rodinou i  přáteli. Pod stromečkem najde-

né pro řízení našeho nového systému.

me fantastické dárky, ale také dárky hrozné

Jak pokračuje realizace projektu Runway, zejména části týkající se distribuce, a kdy

Máte nějaké přání do roku 2013, a co bys-

bude dokončen? Co přinese tento projekt

te popřál zaměstnancům do nového roku?

Plzeňskému Prazdroji?

Drahomíra Mandíková ředitelka firemních vztahů a komunikace

(ty se většinou nešťastnou náhodou rozbijí). Ten pohled na dětské tváře, když rozba-

Moje přání do roku 2013 je, aby se nám

Cílem projektu Runway v oblasti logistiky

všem v Prazdroji dařilo naplňovat naši ambici

bylo reorganizovat ji tak, abychom zefektivni-

lídra trhu a budovat skutečně moderní pivní

li náklady a přitom udrželi úroveň zákaznické-

kategorii, která bude oslovovat potřeby na-

ho servisu.

šich zákazníků a spotřebitelů. Úspěch naší

Za jeden a  půl roku realizace projektu se

firmy je úspěchem nás všech a myslím, že

podařilo několik zásadních kroků. Za prvé, od-

úspěšní chceme být všichni. Bude to rozhod-

dělením od obchodu jsme vytvořili specia-

ně výzva, protože ekonomická situace bude

lizovaný logistický útvar a přeobsadili pozice

i v  příštím roce složitá, ale jsem přesvědče-

některých manažerů a supervizorů. Výsledkem

ný, že Prazdroj je jednou z firem, která má

je velmi silný logistický tým schopný vést pro-

i v tomto prostředí šanci uspět a budovat dal-

gram změn. Za druhé, výrazně jsme pokročili

ších 170 let úspěchů. Marek Prach

s programem outsourcingu našich regionálních skladů. K začátku prosince přešlo na nový model obsluhy skladů už sedm našich regionálních skladů a  chtěl bych tímto poděkovat

Jak se nám daří v oblasti trvale udržitelné-

projektovému týmu za obrovský kus práce, kte-

ho rozvoje?

rý odvedli. Za třetí, vylepšili jsme řadu procesů

Andrew Bailey finanční ředitel Jaké očekáváte vyhodnocení finančních

Naše dlhoročné systematické úsilie rozví-

ukazatelů?

jať podnikanie tým správnym spÔsobom bolo v posledných mesiacoch ocenené na  viace-

Stávající fiskální rok F13 se ukazuje být vel-

rých medzinárodných aj domácich fórach.

mi náročný. Můžeme být hrdí na to, jak dobře

V novembri sme boli ocenení v  súťaži Český

jsme zvládli realizaci našeho programu inovací,

lují dárky, většinou natěšené a šťastné, tedy

energetický a ekologický projekt za energetic-

nabízející spotřebitelům nové možnosti výběru

pokud dostaly ten dárek, který ale opravdu

ké využitie odvodneného pivovarského mláta

a Prazdroji pak nové možnosti, jak konkurenč-

moc chtěly! Společné jídlo a vyprávění ob-

v Plzni. Rovnako v  novembri sme sa v  rám-

ně obstát. Neuspokojivým aspektem je fakt,

líbených historek, kdy s každým dalším vy-

ci súťaže European Business Award prebo-

že se toto v plné míře neprojevilo v dosahová-

právěním je ten který příběh delší a lepší

jovali do ďalšieho kola súťaže v  oblasti trvalo

ní našich finančních cílů. Komunikace ohledně

než posledně. Vánoce znamenají pro kaž-

udržaťelného rozvoja medzi 8 národných šam-

STIs z hlediska zisku pro 1. pololetí již proběhla

dého z nás něco jiného. Pro mě, kdo vyrůs-

piónov. Príjemným prekvapením bolo aj po-

a potvrdilo se, že v tomto ohledu jsme zůstali

tal na Novém Zélandu, jsou Vánoce spojeny

tvrdenie ceny z roku 2011 v  prestížnej súťaži

za plánem pro toto období. Jednou z hlavních

s létem, s  plaváním a  plážemi, s  grilováním

TOP zodpovedná firma, ktorú vyhlasuje pla-

příčin je současná ekonomická situace a také

a pivem! Myslím, že letošní Vánoce budou

tforma Byznys pre spoločnosť. Porota roz-

nízká úroveň spotřebitelské důvěry, co se týká

o sněhu, vyhřáté hospůdce a o setkání s přá-

hodla, že Plzeňský Prazdroj si udrží titul

utrácení prostředků. Výhled na potenciální vý-

teli. Přeji vám všem veselé Vánoce a věřím, že

Najzodpovednejšej veľkej firmy aj v roku 2012.

sledek celého roku je tedy takový, že pokud

nový rok bude ve znamení úspěchu a štěstí

Tieto ocenenia patria všetkým zamestnan-

nedojde ke změně tržního prostředí a  k  zo-

pro každého z nás.

com zapojeným do aktivít v  oblasti firemnej

tavení spotřebitelských výdajů, je stále větší

zodpovednosti a ja by som sa im za to rada po-

pravděpodobnost, že na plánovaný roční zisk

ďakovala. Dostať takéto ocenenia je príjemné,

nedosáhneme.

Andrew Bailey

no je to zároveň aj záväzok do budúcnosti pre Máte nějaké přání do roku 2013, a co

nás všetkých, aby sme sa rozvoju zodpovedného podnikania aj naďalej systematicky venovali

a systémů – optimalizovali jsme například dis-

byste popřál zaměstnan-

vo všetkých oblastiach našich firemných aktivít.

tribuční regiony, zavedli nový systém nakládky

cům

nákladních aut nebo systém sledovaní výše zá-

a do  nového

Máte nějaké přání do roku 2013, a co byste

sob u vybraných řetězců. Daří se nám dodávat

roku?

popřála zaměstnancům do nového roku?

očekávané přínosy – podařilo se snížit nákla-

Prajem všetkým pokojné prežitie vianoč-

k Vánocům

dy našeho logistického systému a záro-

ných sviatkov v kruhu svojich najbližších a všet-

veň je variabilizovat, daří se

ko dobré v novom roku 2013. Nech sa Vám

nám úspěšně

darí v súkromí aj v  práci, aby ste mali chuť a energiu zdolávať akékoľvek prekážky a užívali si každodenné životné radosti. Drahomíra Mandíková

Tuplák – noviny, které si tvoří zaměstnanci sami 5


Rad y , tipy … be ne f it y / Ne j k r ás ně j š í p e r ní č e k

prosinec / 2012

RADY, TIPY … BENEFITY Jakou platnost budou mít poukázky Ticket

Chtěl bych si nakoupit prostřednictvím e-

Platnost peněžních prostředků, popř. bodů, které máte nahrané v Benefit Shopu, zjistíte 2 způsoby:

Multi, které si objednám v lednu 2013?

-shopu Lekarna.cz. Můžete mi poradit, jak

• Kliknutím na odkaz bodů, který je umístěn vpravo od Vašeho jména v horním menu

Rozhodné datum pro platnost poukázek

to mám udělat a zda si musím dobít kartu?

je květen. Všechny poukázky objednané/vy-

Přesný postup, jak nakoupit přes e-shop

robené po 1. květnu mají platnost do konce

Lekarna.cz naleznete v Benefit Shopu –

následujícího roku (viz tabulka dále).

Užitečné odkazy (pravé menu) – Manuál.

• Přes Můj profil (horní menu) a záložku bodové konto

Tento manuál obsahuje nejen podrobný postup k nákupu přes e-shopy, ale i základní informace o  členění benefitů v  Benefit Shopu. Pro nákup přes tuto lékárnu je zapotřebí mít dostatečný počet peněžních prostředků v Benefit Shopu. Zatím bohužel není možné provést platbu kartou Ticket Benefits anebo poukázkami Ticket Multi. Nicméně se snažíme zajistit i tuto možnost platby. Jakou platnost má e-Ticket? Platnost e-Ticketů je 6 měsíců od  jejich objednání. Tato platnost se týká všech e-Ticketů objednaných prostřednictvím Benefit Shopu, tj. na exkurzi, poukázky na naše značky i na ostatní benefity, u kterých vyplňujete Veronika Šedivcová

pole „Hodnota CZK“.

Nejkrásnější perníček v Pivovarském muzeu

Parkovací místo pro matky s dětmi Parkovací místo pro matky s  dětmi, které jsme vytvořili v  Plzni za  budovou GŘ. Je určené pro naše zaměstnankyně na MD/RD, které si přijedou

Soutěž o nejkrásnější perníček patří mezi tradiční adventní události v Pivovarském muzeu. Letos

zařídit záležitosti do práce. Podnět

se bude konat již po deváté a soutěžit se bude ve třech kategoriích. Čtyřčlenná porota bude vy-

podala jedna z maminek – Lenka

bírat nejzdařilejší perníčky v kategoriích Tradiční perníček, Perníkový model a Dětský výrobek.

Zedníková – v rámci Prazdroj Idea.

A co je potřeba pro zařazení vašeho perníčku do soutěže? Přineste vaše perníčky nejpozději do 18. prosince do Pivovarského muzea (otevřeno 10-17 hod.), kde porota bude vybírat ty nej-

Tatiana Balintova

krásnější. Výherci budou pozváni na slavnostní vyhlášení 19. prosince, a tak jako každoročně si odnesou hodnotné ceny. 

Na vaše perníčky se těší team T&H

Vánoční nabídka pro zaměstnance Na pulty knihkupectví v celé ČR byla uvedena kniha o 170leté historii piva Pilsner Urquell a  naší společnosti. Pro zaměstnance je kniha k  nahlédnutí i  zakoupení ve všech našich prodejnách a na e-shopu. Zvýhodněná cena pro zaměstnance je 250 Kč. Více o  našich produktech, vánočních kolekcích a  speciálních akcích pro zaměstnance se dozvíte v některé z našich prodejen nebo na  e-shopu Plzeňského Prazdroje. Na  e-shopu se nezapomeňte přihlásit a  získat tak výhodnější zaměstnanecké ceny. Pro přihlášení do  aplikace e-shop používejte vaše osobní číslo jako login. Objednané zboží si samozřejmě můžete osobně vyzvednout v prodejně v Plzni.

Tuplák – noviny, které si tvoří zaměstnanci sami 6


Od bory vá s i nf o rm u j í / Z v ý h od ně né n ab í d k y

prosinec / 2012

0dbory vás informují Silvestrovské rubriky a jejich obsah vám

Citáty o managementu

Badžet

Midi menedžment

mohou něco připomínat, ale důrazně upo-

Až 66% rozhodnutí o přijetí nových zaměst-

Rozpočet. Musí to být ta nejmenší věc na svě-

Střední menažerie. Lidé, kteří mají tak vyso-

zorňujeme na to, že je to podobnost čistě

nanců se do 12 měsíců ukáže jako chybné.

tě, protože ať už přijdete s jakýmkoliv nápa-

ké splátky na hypotéku, že pro svou karié-

náhodná. TUPLÁK za to nemůže.

Manažeři! Nedělejte nic, co může pracovník

dem, do badžetu se nikdy nic nevejde.

ru musí udělat cokoli-bez ohledu na páteř

udělat sám.

a centrální nervovou soustavu.

Osudnou chybou vedení není skutečnost, že

Autsorsing

je příliš vzdálen od lidu, který řídí, nýbrž že se

Pitva firmy za živa. Nucený výsek fungujícího

od něho nevzdálil dostatečně daleko.

oddělení a jeho nahrazení externí partou šéfových kamarádů, kteří budou dělat tu samou

BYZNYS SLOVÍČEK

práci, jen trošku dráž a pomaleji.

aneb srozumitelné překlady významu cizích

Marketing

slov do češtiny

Skupina halasících lidiček, kteří jsou ambici-

linka zlatá tnanců s zamě den dobrý

Plzeň: 377 062 057 377 062 058

ózní, ale nechtělo se jim studovat obtížnou Atraktivní pekyč

školu.

Nošovice: 724 617 286

z ejčár, kteří se jeho nadužíváním v  náboro-

Ejčár (HR)

vých inzerátech snaží zastřít skutečnost, že

Lidské zdroje. Jediné oddělení, které bere prá-

Velké Popovice: 724 618 436

nedostanete zrovna moc keš.

ci ještě ležérněji než marketing.

Balíček výhod k platu. Zamilovaný výraz lidí

… nikdy není utržené a je tu pro Vás

HLÁŠKY V ROCE 2012

ZVÝHODĚNÉ NABÍDKY Z DOMOVA Všichni zaměstnanci Plzeňského Prazdroje mají možnost využít zvýhodněných nabídek od našich

Oznámení, že kolektivní smlouva je podepsaná na dva roky.

partnerů. Seznam všech nabídek naleznete v Benefit Shopu – NABÍDKY A SLEVY (pravé menu) –

To si odboráři vzali dovolenou na dva roky.

Zvýhodněné nabídky. V detailu každého partnera je uvedena výše slevy a postup, jak slevu využít. Redakce

Využijte některou z nabídek a udělejte svým blízkým radost nejen na Vánoce.

Zaměstnanecké pivo se bude odebírat v Makru Toho, kdo to rozhodl, bych doporučil na Zlatý Prazdroj 

% 0 1 a v e l S Výhradně pro zaměstnance Plzeňského Prazdroje.

Benefity a vysvětlování, jak objednávat v systému Každý má takové zprávy, jaké si zaslouží. Nabídka dovolené v Tupláku

tku y b á n nt e m i t r so ý r a. e n k o š t i e J v na ech m o o r v show

Nám je jedno, kam pojedeme, ale nekrachne ta cestovka? Výběrová řízení  Tam, kde pracoval jeden schopný, budou pracovat dva průměrní. Nebylo by lepší přejmenovat výběrová řízení na účelová řízení? To byla výběrová řízení? Tady se na nějakou korunu nekoukalo. Ohlasy štamgastů na Gambrinus Originál Proboha, co jsme to pili před tím?! Jsme druhým nejlepším zaměstnavatelem v ČR Mzdy se zamrazily, prémie nevyplácí, přesčasy neproplácí. Jak to asi vypadá u zaměstnavatelů, kteří jsou za námi?! ZE SVĚTA Co může být horší než hra národního týmu ve fotbale? Sex s manželkou po čtyřiceti letech. Posezení v baru za prohibice. Pracovat jako svačinář v hladomorně. Přání voliče před volbami Nahrabali jste si již dost, opusťte svá místa.

Michelle

My chceme taky legálně krást. A JE TO TADY!!

Praha | Soběslav | Plzeň Brno | Zlín | Ostrava

Podle nařízení Evropské Unie se s účinností od 1. 1. 2013 musí používat pouze třívrstvý toaletní papír.

www.jitona.cz

Evropská Unie totiž na každé h…o vyžaduje dvě kopie. Bohumír Matas pokračování na straně 8

999920721-inzerát Jitona-Prazdroj A5.indd 1

28.11.12 16:57

Tuplák – noviny, které si tvoří zaměstnanci sami 7


Z výhod ně né n a bí dk y

PROSINEC / 2012

Mimořádná nabídka pro zaměstnance Plzeňského Prazdroje

30% SLEVA proti běžným cenám na trhu

Vitaminový balíček za akční cenu 400 Kč vč. DPH orientační cena balíčku v lékárně 560 Kč vč. DPH

Pastilky Farmax - ŠALVĚJ ECHINACEA | 12 tablet Vitamín C complex mini | 60 tablet Vitamín C s postupným uvolňováním 500 mg | 100 + 20 tablet zdarma Revital multi, příchuť pomeranče a mandarinky | 20 šumivých tablet Zinek 15 mg | 30 tablet Revital Nachlazení a imunita, příchuť citron, pomeranč | 36 šumivých tablet Energit hroznový cukr, jahoda | 17 ks Cool fresch – Extra strong mint | 25 tablet

inzerat_prazdroj_koloseum:Sestava 1

31.10.2012

22:39

Stránka 2

Zacvičte si a zrelaxujte v moderním, zrekonstruovaném sport centru Koloseum. Využít můžete maximálně vybavenou posilovnu, kardio zónu, horolezeckou stěnu s boulderem (vstup v rámci fitness - neplatíte nic navíc), sál na box, indoor cycling, aerobní sál, dva kurty na squash a v neposlední řadě také tři extra silná solária a finskou saunu s možností soukromého pronájmu. Otevřeno pro Vás máme 365 dní v roce, již od 6 do 22 hodin. S naší permanentkou získáváte okamžité slevy u našich partnerů: Rock point, Židle Peška, Original Store ... Pro více informací, podrobný rozpis jednotlivých cvičení a seznam partnerů navštivte náš web

www.koloseum.info

,3č7*Ëƽ++"ƕč"+"Ƥ1: (1"/čµ*2ø"1÷ÖÂ07'"!+,!2øøÖđ&3,19 Objednávejte na www.rodinokveceri.cz

Speciální ceny kolekce „170 let“ pro zaměstnance

Vyberte produkt, první týden dodávky, platbu na fakturu a do poznámky uveďte Prazdroj

Už nemusíte nakupovat a vymýšlet co k večeři! My to za vás vyřešíme. Dodáváme lahodné a rychlé recepty na 4 večeře společně se všemi potřebnými surovinami až do domu.

Tričko PU 170 let pánské nebo dámské za 170 Kč

Zpříjemněte si všední den s výbornou, nutričně vyváženou večeří a ušetřete čas, který můžete věnovat sobě, či své rodině. Dodáváme pouze kvalitní potraviny a nápadité, námi prověřené recepty.

?<ŀƹ"3+-/3+Öƚ!µ3(2=Aŀƹ"3

Krýgl PU 170 let s krabičkou za 60 Kč

+,ƽ1+Öƚ!µ3(69

Sleva platí po předložení poukazu, poukaz je přenosný. Slevy se nesčítají. Poukaz lze uplatnit na celý jednorázový nákup. Platnost poukazu do 30.4.2013.

Stříbrná pamětní medaile za 1350 Kč a další

Limitovaná kolekce ke 170. výročí na e-shopu! Vážené kolegyně, vážení kolegové, už jste navštívili náš pivovarský e-shop? Za zvýhodněné ceny zde nakoupíte dárkové zboží většiny našich značek. Nově je v nabídce e-shopu i limitovaná kolekce zboží vyrobená ke 170. výročí naší společnosti. K  dostání pouze na  www.eshop.prazdroj.cz – uživatelské jméno: Vaše osobní číslo (je uvedeno na zaměstnanecké kartičce); heslo: Vaše osobní číslo (doporučujeme změnit po prvním přihlášením). Detaily přihlášení zjistíte na  portále pod odkazem E-shop nebo na  tel.:  724  618  672. Nabídka platí do vyprodání zásob.

Poukaz na slevu Využij te dárkov vánoční é se sle poukazy vou 25 %.

Platí Po Předložení tohoto Poukazu na veškerý sortiment v naší oPtice ∙ Při nákuPu komPletních brýlí měření zraku zdarma Akceptujeme i poukazy EDENRED TICKET MULTI

www.axis-optik.cz

Jsme tu pro Vás. Váš E-shop. Domažlice, Kostelní 168, +420 379 720 099 ∙ HoRažĎoVice, Ševčíkova 38, +420 376 511 571 ∙ HoRŠoVSKÝ TÝN, J. Jindřicha 280, +420 371 870 609 ∙ cHeB, Tř. Svobody 547/19, +420 354 424 329 KaRloVy VaRy, Moskevská 22, +420 353 221 296 ∙ KDyNě, Náměstí 313, +420 378 771 032 ∙ KlaToVy, náměstí Míru 65, +420 376 323 007, Pražská 26, +420 376 323 013 oSTRoV NaD oHří, Hroznětínská 350, +420 353 540 747 ∙ píSeK, Velké náměstí 2, +420 382 228 659 ∙ plzeň, B. Smetany 1, +420 377 323 979 ∙ příBRam, Pražská 149, +420 318 770 309 SoKoloV, Staré náměstí 137, +420 352 625 660, Rokycanova 1756, +420 601 375 111 ∙ STRaKoNice, Bezděkovská 30, +420 383 322 045

plakat (v4).indd 1

12.11.12 8:59

Vydávají odborové organizace působící v Plzeňském Prazdroji, a.s., ve spolupráci s úsekem lidského kapitálu Redakční rada: šéfredaktor – Bohumír Matas tel. 724  617  058, zástupce – Milan Koza tel. 724  617  047, členové – Hana Jirásková tel. 724  617  652, Petr Bauer tel. 724  618  029, Pavel Zítek tel. 724  617  011, Dagmar Pittnerová tel. 724 617 942, Veronika Šedivcová tel. 724 618 676, Vlastislav Štrunc 724 617 366 / Kontaktní e-mail: tuplak@pilsner.sabmiller.com / DTP: Grafické studio VLADO / Tisk: Kavka Print Vydáno: 12. 12. 2012 / Příští číslo vyjde: 31. 1. 2013

Tuplák  
Tuplák  

Tuplák, Plzeňský Prazdroj, a.s., vydavatel Boomerang Publishing

Advertisement