Page 1

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

Podnikatelská mise doprovázela předsedu vlády Mirka Topolánka při jeho oficiální návštěvě Jemenu, Vietnamu a Spojených arabských emirátů Proč máme a budeme mít ještě dlouho mizerné daňové zákony Politická strategie EK pro rok 2009 Anketa SP ČR: firmy nabídnou zájemcům ze zahraničí několik tisíc volných míst

2008


ZPRAVODAJ SPEKTRUM JE OFICIÁLNÍ

INFORMAČNÍ MÉDIUM SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

– nejsilnější český zaměstnavatelský svaz – nevládní nezávislá organizace, která si klade za cíl vytvářet vhodné podmínky pro podnikání – navazuje na předválečný Ústřední svaz československých průmyslníků

Asociace inovačního podnikání ČR • Asociace leteckých výrobců • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR • Asociace strojních inženýrů • Asociace výzkumných organizací • Asociace zemědělské a lesnické techniky • CECED CZ- Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů • Česká manažerská asociace • Českomoravská elektrotechnická asociace • Český svaz zaměstnavatelů v energetice • Odvětvový svaz Hutnictví železa • Sdružení automobilového průmyslu • Sdružení výrobců a dodavatelů vzduchotechniky • Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska • Svaz českých a moravských výrobních dužstev • Svaz dopravy ČR • Svaz chemického průmyslu ČR • Svaz kovohutnického průmyslu • Svaz průmyslu papíru a celulózy • Svaz sléváren ČR • Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, SST • Svaz výrobců cementu ČR • Svaz zpracovatelů plastů ČR • Škoda Holding, a.s. • Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky • Unie středního stavu České republiky •

SUBJEKTŮ

1619 124

ČLENSKÝCH FIREM

27

ČLENSKÝCH SUBJEKTŮ

3

PARTNEŘI

Svaz průmysl a dopravy ČR je členem mezinárodních organizací IOE – Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (od roku 1992) BUSINESSEUROPE – Konfederace evropského podnikání (od roku 1993) BIAC – poradní výbor pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996)

Partner:

Zpravodaj Spektrum oficiální médium Svazu průmyslu a dopravy ČR • Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR), Jankovcova 1569/2c, 170 04 Praha 7, tel.: 234 379 500, fax: 234 379 463, spcr@sprc.cz, SPektrum: rhejna@spcr.cz, www.spcr.cz, tisk: Tiskárna Macík, 264 01 Sedlčany 1128, Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP-3285/99-P ze dne 15. 10. 1999, ISSN 1213-7227


Vážení přátelé, loni o prázdninách jsem se stal členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy. Jsem vděčný nejen za takto projevenou důvěru, ale i za to, že se mohu spolupodílet na zlepšování situace v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání. Problematika trhu práce, absolventů či školství se i našeho podnikání bytostně dotýká a troufám si tvrdit, pokud se tak již nestalo, že se dříve či později odrazí i ve vašich podnikatelských a manažerských aktivitách. Lidské zdroje jsou tím největším kapitálem, které mají malé firmy i velké podniky k dispozici. Práce s lidmi a využití jejich obecného potenciálu nabízejí velké možnosti. Nesnažím se proto ve své angažovanosti zužovat lidské zdroje a vzdělávání jen na nedostatek technických profesí a nepřipravenost absolventů vstoupit plnohodnotně na trh práce. Všichni víme, že pracovní trh nefunguje zcela dle našich potřeb, že pokulhává technické školství a systém vzdělávání obecně. Každý vidí, že věda a výzkum a jejich vazba na průmysl nejsou dostatečně efektivní a efektivní spolupráce vyžaduje spoustu peněz a její dosažení bude trvat roky i desítky let. Že počet špičkových konstruktérů se nezvýší ze dne na den skokově. V žádném případě ani nechci zlehčovat podporu vědy a výzkumu. Proto bych rád svou pozici v SP ČR využil k podpoře všech kroků vedoucích ke změně systému řízení vysokých škol či podpoře technického vzdělání. V krátkodobém horizontu to však není rychlý recept na naše bolesti. Každý podnik ani nemůže být napojený na vysokou školu nebo disponovat týmem skvělých inženýrů. Podle mých zkušeností s vlastní firmou Linet jsou relativně snadnou a schůdnou cestou pro české podniky „nevědecké“ inovace, jejichž účinky se velmi pozitivně projeví již v řádu měsíců. U nás ve firmě nevědeckými inovacemi nazýváme všechny změny, kdy se začne něco dělat jinak a lépe. A takových možností jsou v každodenním životě společnosti stovky. Linet, který dnes dosahuje 1,7 milionu korun přidané hodnoty na zaměstnance za rok, nevznikl žádným boomem nebo převratným vynálezem. Šli jsme cestou postupných, ale systematických „jednoduchých“ inovací. Za vybudováním lukrativního trhu nemocničních lůžek nestála žádná složitá matematika, objevné vynálezy a nečekaný příliv technicky vzdělaných lidí. Jen selský rozum a permanentní zlepšování, všeho a všude. Výrobků, procesů, myšlení lidí, vztahů se zákazníky, dodavateli apod. A z původně „nevědeckých“ inovací se stala „vědecká“ ocenění jako je Česká hlava nebo Inovace roku. Přesvědčujeme lidi na všech úrovních ke vzdělávání, založili jsme Akademii produktivity a inovací, učíme se od konkurence i obchodních partnerů, „síťujeme“ na všech frontách. Neviditelným zdrojem konkurenceschopnosti je i řada na první pohled naprosto drobných zlepšení, se kterými přicházejí samotní zaměstnanci ve výrobě. Zapojili jsme do hry design. Inovací v marketingu je vtažení našich budoucích zákazníků do vývoje našich produktů. Efekty se takto dostavují v dostatečně krátké době, která nám umožňuje vysokou konkurenceschopnost. Opakuji, že rozhodně nepodceňuji roli „akademické“ vědy a výzkumu nebo význam boje o zlepšení podmínek na trhu práce, které považuji pro budoucí rozvoj české ekonomiky za rozhodující. Jen díky nim ale rychlého ekonomického rozvoje nedosáhneme. Ve světle složitých diskusí o systému totiž nesmíme zapomínat na naprosto jednoduchá řešení, která může dotáhnout do konce každý z nás. Nevědeckými inovacemi jsme poměrně rychle schopni vytvořit špičkově konkurenční produkty i na velmi vyspělých trzích. Jsem přesvědčen, že důsledným uplatňování „neustálého zlepšování“ může v podstatě kterýkoliv podnik vytvořit velkou přidanou hodnotu a být konkurenceschopný kdekoli na světě. Zvedněme tedy tuto hozenou rukavici v podobě „triviálních“, jednoduchých inovací, které nám leží u nohou. Zbyněk Frolík ředitel LINET, spol. s.r.o. člen představenstva SP ČR

4/2008

Svaz průmyslu a dopravy ČR


ÚVODNÍK UDÁLOSTI, STANOVISKA, LOBBY 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11

Proč máme a budeme mít ještě dlouho mizerné daňové zákony? K rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení některých ustanovení zákoníku práce Informace z daňové komise Stanovisko k návrhu novely zákona o odpadech Co nového v parlamentu? Zjednodušení získávání veřejných listin a ověřování dokumentů v rámci správního a soudního řízení Informace z jednání představenstva Probíhá jednání s ČSÚ o návrhu MPO na zrušení Programu statistických zjišťování na rok 2008 Anketa SP ČR: firmy nabídnou zájemcům ze zahraničí několik tisíc volných míst Připravujeme se na zavedení eura

12 14 14

Podnikatelská mise doprovázející předsedu vlády Mirka Topolánka při jeho oficiální návštěvě Jemenu, Vietnamu a Spojených arabských emirátů Česko-arabská podnikatelská rada má 28 ustavujících členů Summit k investicím v Iráku – příležitosti k vytvoření Joint Venture

15 17

Více než třicetiprocentní zvýšení Energetická politika Bruselu se rozchází s realitou

20

Ekologické aspekty Brownfields

PODPORA EXPORTU PREZENTACE SP ČR POHLEDNICE AKCÍ 14. PATRA SP ČR EU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE IOE 21

Nová studie Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (IOE)

21

Expertní skupina BUSINESSEUROPE pro služby na vnitřním trhu

22

Jarní summit Rady Evropské unie: Okamžik pravdy pro ekonomiku Evropské unie

23

Politická strategie Evropské komise na rok 2009

25 25

Předseda zaměstnavatelské skupiny Evropského hospodářského a sociálního výboru Henri Malosse v Praze Výzva k předkládání projektů

26

Partnerství Svazu průmyslu a dopravy ČR v projektu EQUAL II „Rehabilitace, aktivace, práce“

27 27 27

REACH, GHS, přeprava. SP ČR podporuje výzvu na omezení provozu ojetých automobilů v zemích EU VIP Business Coctail – Setkání manažerů zákaznických center

28 30 31 32

AUTOMATICA 2008 Vaše brána ke světovým trhům HANNOVER MESSE 2008 – GET NEW TECHNOLOGY FIRST, CeMAT Vyhlášení Manažera roku 2007 Výstava exotických motýlů

BUSINESSEUROPE RADA EU EVROPSKÁ KOMISE EHSV

PROJEKTOVÉ AKTIVITY SP ČR ČLENSKÁ ZÁKLADNA INFORMUJE INFOSERVIS

OBSAH


UDÁLOSTI, STANOVISKA, LOBBY PROČ MÁME A BUDEME MÍT JEŠTĚ DLOUHO

MIZERNÉ DAŇOVÉ ZÁKONY? Základní principy daňového systému formuloval již v 18. stol. Adam Smith, ve čtyřech „daňových kánonech“ (zásady: spravedlnosti, určitosti, časové reálnosti placení a efektivnosti výběru daní). Smithovy daňové principy neztratily, za více než 200 let, téměř nic na platnosti. Jím formulované zdroje neefektivnosti výběru daní, lze podepsat ještě dnes bez výhrad. Nemá smysl – v článku, který nemá být teoretický – detailně rozebírat „klasika“, ani historii principů naší daňové legislativy. Nicméně se nemohu zbavit dojmu, že přes trvale proklamovaná předsevzetí všech politických garnitur, naše zákony nespějí k spravedlnosti, určitosti, atd. V posledních třech letech jsem se stal dvakrát členem expertních skupin jmenovaných ministry financí, které měly pracovat na rekodifikaci daňových zákonů. První práce měla vytvořit základní teze nového zákona o daních z příjmu. Do práce expertů ministerstvo financí prakticky nezasahovalo a jsem přesvědčen, že tehdejšímu pracovnímu teamu se podařilo formulovat řadu velmi dobrých moderních principů. Vzhledem k povolebním změnám skončila tato práce v šuplíku nebo koši na papír. Druhý případ je rovněž tristní, ale jinak. Jmenovací dopis ministra sice hovořil o expertní skupině, která má pracovat na rekodifikaci zákona o správě daní a poplatků, ale skutečnost je trochu jiná. Ministerstvo financí se rozhodlo oprášit a prosadit 10 let starý návrh Daňového řádu, který byl již 2x smeten se stolu. Je pravdou, že díky judikatuře Nejvyššího správního soudu nešlo již použít původní návrh v celém rozsahu, ale naprostá většina expertních připomínek je pracovníky ministerstva seriozně vyslechnuta, ale náprava je mnohdy ďábelská. To lze dokumentovat na dlouhodobě prosazovaném požadavku podnikatelské sféry na závazný výklad – „všeobecnou editační

4/2008

Svaz průmyslu a dopravy ČR

povinnost“. Je tam! Ovšem nadále jen v limitovaném rozsahu. Nově se proti rozhodnutí o závazném posouzení nelze odvolat. Když tuto novinku napadli prakticky všichni experti, dostalo se nám úžasného vysvětlení. Odvolat se nelze, protože závazné posouzení bude provádět ministerstvo, takže není kam se odvolávat. V případě nesouhlasu lze ale podat v řádném termínu daňové přiznání, zpracované v souladu se závazným posouzením a následně se proti vlastnímu daňovému přiznání odvolat! Skončíte samozřejmě u správního soudu, ale jinou cestou se k němu ani nedostanete. Představa, že daňové zákony mohou být jednoduché, je snem diletantů. Ekonomické transakce v „globalizované“ ekonomice se pohybují v multidisciplinárních sférách. Jejich podchycení daňovou legislativou jednoduché být nemůže a legislativa, nejen daňová, bude nadále jen dohánět ekonomickou realitu. Co však považuji za zbytečné, je nesrozumitelnost a „záměrná“ komplikovanost zákonů. Cestou k nápravě je nebát se rozdělit stávající zákony podle poplatníků – např. daň z příjmů rozdělit na fyzické a právnické osoby. I právnické osoby kategorizovat „daňovým výkaznictvím“ podle velikosti – malé a střední podniky a velké a mezinárodní, či nadnárodní podniky. Srozumitelnost je nesporně větším problémem. Řešení je v cíleném šetření srozumitelnosti navrhovaného zákona, což v „elektronické době“ není až tak neřešitelné. Za Rakouska-Uherska byl prý, koncem 19. stol., navržen nový zákon „trhovní“. Jeho text byl, před schvalováním, předložen trhovcům ve Vídni, Terstu, Budapešti a Brně. Paragrafy, kterým trhovci neporozuměli musely být přepracovány. Nevím, zda je tato historka pravdivá, či jde jen o pohádku, ale vůbec mi nepřipadá hloupá. Tomáš Barták ekonomický ředitel

3


UDÁLOSTI, STANOVISKA, LOBBY

ÚSTAVNÍHO SOUDU

K ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ

ZÁKONÍKU PRÁCE Ústavní soud České republiky rozhodl dne 12. března 2008 o dvou návrzích na zrušení některých ustanovení zákoníku práce, která podala jak skupina poslanců, tak skupina senátorů již na podzim roku 2006, tedy krátce po schválení tohoto zákona. Svaz průmyslu a dopravy ČR inicioval podání návrhu k Ústavnímu soudu, neboť od začátku upozorňoval, že jde o zákon nekvalitní, který má řadu zásadních nedostatků, a že dokonce některá jeho ustanovení nejsou souladná s ústavním pořádkem. Svaz byl proti jeho přijetí, odbory a ČSSD však nakonec prosadily, že v této podobě vstoupil dne 1. ledna 2007 v účinnost. Ústavní soud zčásti vyhověl návrhu skupiny poslanců a skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení zákoníku práce. Z třiceti napadených ustanovení jich Ústavní soud zrušil jedenáct pro jejich rozpor s ústavním pořádkem. Účinnost tohoto rozhodnutí nastane dnem vyhlášení nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů. Pro aplikační praxi to znamená, že tímto dnem přestanou platit zrušená ustanovení zákoníku práce. Rozhodnutí Ústavního soudu přisvědčilo některým našim požadavkům u většiny ze zrušených ustanovení.

K některým zrušeným ustanovením zákoníku práce důležitých z hlediska aplikační praxe zaměstnavatelů.

Zrušení odkazu na použití ustanovení občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy – v ustanovení § 18 zrušen odkaz na § 48 a 49 občanského zákoníku. Použití institutu odstoupení od pracovní smlouvy podle rozhodnutí Ústavního soudu přináší vysokou míru sociální nejistoty, umožňuje obcházet právní úpravu skončení pracovního poměru a porušovat zásadu stability pracovního procesu.

Změna v právní úpravě plurality odborových organizací při uzavírání kolektivní smlouvy – zrušeno ustanovení § 24 odst. 2, věta druhá. Je zrušena možnost uzavřít kolektivní smlouvu s největší nebo největšími odborovými organizacemi (podle počtu členů) v případě, že se odborové organizace neshodnou na společném postupu.

Umožnění souběžné existence rad zaměstnanců souběžně s odborovou organizací – zrušeno ustanovení § 278 odst. 1 část věty prvé, slova „,u něhož nepůsobí odborová organizace“, § 281 odst. 1 závěr věty prvé, slova,“u něhož nepůsobí odborová organizace“ a § 282 odst. 1 písm. c), § 282 odst. 2, část věty ve slovech „až do doby uzavření podnikové kolektivní smlouvy‘‘. Rada zaměstnanců bude moci být založena a existovat u zaměstnavatele vedle odborové organizace. Tato změna umožní zaměstnancům nejen zvolit si formu svého zastoupení, ale má význam i tam, kde odbory mají malý počet členů. Tato úprava umožní zabezpečení práva na informace a projednání. Uzavírání kolektivních smluv je nadále výlučným oprávněním odborové organizace.

Změna v možnosti odchýlení se od zákoníku práce v úpravě práv a povinností – zrušeno ustanovení § 2 odst. 1, věty druhá, třetí a pátá. V ustanovení § 2 odst. 1 je stanovena možnost odchylovat se od zákoníku práce a to velmi komplikovaně, neurčitě, nesrozumitelně s velmi malým prostorem pro deklarovanou smluvní volnost účastníků pracovněprávních vztahů. Zrušení části uvedeného ustanovení právní úpravu značně zjednodušuje a částečně liberalizuje (např. zrušení realizace odchýlení od ustanovení odkazujících na občanský zákoník nebo od ustanovení o náhradě škody).

Zrušení obecného principu delegace zákoníku práce vůči občanskému zákoníku – zrušeno ustanovení § 4. Zrušení znamená, že ustanovení občanského zákoníku práce budou moci být uplatňována vždy, pokud příslušnou věc sám neřeší zákoník práce. Zákoník práce však i nadále v jednotlivých ustanoveních odkazuje na použití několika desítek dalších ustanovení občanského zákoníku.

4

Svaz průmyslu a dopravy ČR

4/2008


Omezení kontrolních oprávnění odborů – zrušeno ustanovení § 321 odst. 2,3,4 a § 322 odst. 2 a 3. Odborové organizace již nebudou mít právo kontroly nad dodržováním zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, ostatních pracovněprávních předpisů, vnitřních předpisů a závazků vyplývajících z kolektivních smluv. Nadále však odborovým organizacím zůstává zachováno právo kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zrušeno je však jejich oprávnění k ukládání „sankcí“ v podobě vydávání závazného pokynu k odstranění zjištěných závad, zákazu práce nebo zákazu přesčasové práce a práce v noci.

Změna v možnosti vydat vnitřní předpis – zrušeno ustanovení § 305 odst. 1 část věty prvé ve slovech „, u kterého nepůsobí odborová organizace“ a věty druhé. Též ti zaměstnavatelé, u kterých působí odborová organizace, budou moci stanovit vnitřním předpisem mzdová, platová a ostatní práva v pracovněprávních vztazích. Pro praxi zaměstnavatelů, kde působí odborová organizace,

INFORMACE Z

Rozhodnutí Ústavního soudu jimiž byla zrušena některá ustanovení zákoníku práce je pro další aplikační praxi zaměstnavatelů velmi závažné. Tuto závažnost lze spatřovat nejen pokud jde o výčet zrušených ustanovení, ale i tím, že předjímá další osud základní pracovněprávní úpravy, jíž zákoník práce je. Obsah tohoto nálezu Ústavního soudu se musí stát jedním ze základních pilířů připravované tzv. velké věcné novely zákoníku práce, na jejíž přípravě se již podílí odborná expertní skupina ustavená při Ministerstvu práce a sociálních věcí. Libuše Brádlerová, Jitka Hejduková sekce zaměstnavatelská

DAŇOVÉ KOMISE

Na jednání daňové komise byly projednány aktuální problémy, které se významně dotýkají podnikatelského prostředí. Vedle vyřešeného problému tzv. nerezidentů, jde o koncepční práce na Daňovém řádu a výsledkem jednání komise byly i zásadní připomínky k chystané novele zákona o daních z příjmů. Níže uvádíme základní informaci o přijatých závěrech.

Problematika „nerezidentů“ Schválením zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, došlo v oblasti daní z příjmů k výraznému zpřísnění podmínek při uplatňování slevy na dani z příjmů u zaměstnanců „nerezidentů. V praxi tato změna znamenala, že cizinci zaměstnaní v čs. podnicích (přímo nebo přes agenturu) měli od 1. 1. 2008 mzdu nižší cca o 1.400 Kč/měs oproti měsíční mzdě v r. 2007. Vyrovnání bylo možné až po uplynutí kalendářního roku. Na základě intenzivního jednání s MF ČR, MPO a MPSV se podařilo prosadit nápravu. MF ČR zveřejnilo dne 7/2/08 Opatření, kterým upravuje možnost uplatňování základní měsíční slevy z daně pro „nerizedenty“ tak, jak je uplatňována pro české zaměstnance „rezidenty“. Uvedené Opatření vstoupilo v platnost dnem zveřejnění. Legislativní úprava bude předložena v průběhu I. pololetí 2008.

Daňový řád MF ČR v současné době dokončuje konečné znění Daňového řádu, který by měl od 1. 1. 2010 nahradit zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Daňový řád je poznamenán skutečností, že je zpracováván již cca 10 let a již dvakrát byl Svazem a odbornou veřejností odmítnut a následně byl stažen z dalšího projednávání. Poslední verze byla připravována za účasti expertní skupiny složené ze zástupců Nejvyššího správního soudu, Komory daňových poradců, Hospodářské komory a SP ČR. V rámci těchto prací se podařilo prosadit: • odvolání proti doměrkům má odkladný účinek; • rozhodnutí správce daně musí být vždy zdůvodněno; • daňový řád je předkládán jako celistvá procesní norma pro oblast daňového práva (poplatník nebude muset pracovat s více správními normami při styku se správcem daně);

4/2008

je to jedna z nejdůležitějších změn. Ústavní soud ale nadále ponechal stávající právní úpravu pracovního řádu, to znamená, že pro vydání nebo změnu pracovního řádu bude nadále nutný předchozí souhlas odborové organizace.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

• mírného posunu bylo dosaženo i v oblasti editační povinnosti (úplnou editační povinnost MF ČR však nadále odmítá); • poněkud problematický je posun elektronického styku se správcem daně, který se posouvá k „povinnosti“ elektronického styku. Kamenem úrazu zůstává srozumitelnost zákona. Rozdělením některých paragrafů dochází k dílčímu zvýšení srozumitelnosti za cenu výrazného zvýšení počtu paragrafů. Zároveň některé nové úpravy jsou zakomponovány prostřednictvím drobných změn několika různých paragrafů, což v mnoha případech srozumitelnost komplikuje. Přes uvedené nedostatky lze navrhovanou úpravu považovat za mírný posun daňové legislativy správným směrem. Daňový řád dozná bezpochyby ještě mnoha dalších úprav, protože bude součástí širších daňových změn. MF ČR předpokládá, že od 1. 1. 2010 vstoupí v platnost rekodifikace zákona o daních z příjmů a provedení významných organizačně správních opatření – sloučení Finanční a Celní správy a vytvoření jednotného místa výběru daní, cel a sociálního zabezpečení.

Novela zákona o daních z příjmů Technická novela obsahuje několik úprav, které podnikatelské prostředí nezjednodušují. Za zásadní považujeme především novou úpravu tvorby rezerv na opravy, ke které bylo předloženo následující stanovisko: „Zásadně nesouhlasíme s tím, aby prostředky na tvorbu zákonných rezerv na opravy byly „umrtveny“ na zvláštním účtu. Zavedení povinnosti ukládat prostředky rezerv na opravy hmotného majetku na bankovní účet omezí disponibilní zdroje poplatníků a výrazně zhorší jejich cash-flow, navíc při výši úrokových sazeb a výši inflace by došlo k reálnému znehodnocení finančních prostředků. Zákon o daních z příjmů by měl podporovat ekonomický růst a tedy zejména i přístup ke kapitálu a ne nutit poplatníky deponovat disponibilní zdroje a hotovost na bankovních účtech, pokud je k tomu nezavazují zvláštní právní předpisy“. Tomáš Barták ekonomický ředitel

5


UDÁLOSTI, STANOVISKA, LOBBY

STANOVISKO K NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O Svaz průmyslu a dopravy v rámci meziresortního řízení se vyjádřil k návrhu novely zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. Zásadní odmítnutí chystané novely, vychází z jednoznačné odezvy členské základny. V důvodové zprávě k novele zákona o odpadech se uvádí, že potřeba přijmutí této novely je dána: • nutností implementovat Směrnici EU 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech, • nutností reagovat na připomínky Evropské komise ke Směrnici 1999/31/ES o skládkách odpadů, • potřebou upravit některé instituty, které se v praxi osvědčily a zavést opatření vedoucí ke zkvalitnění nakládání s odpady. První dva body považujeme za odůvodněné a je nutné tuto skutečnost respektovat. Třetí požadavek, který je uváděn, nebyl naplněn. Navržená opatření, která jsou rozporuplná a nevycházejí z praxe v této oblasti v ČR, jsou neakceptovatelná. Týká se to řady problémů, např. nakládání s PCB, autovraky, nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a další. Návrh zákona byl SP ČR odmítnut s tím, že je v mnoha částech zmatečně formulován a nesplňuje základní požadavky na zpracování takovéhoto dokumentu, který má řešit strategii k nakládání s odpady v ČR. Předložená verze nepřispívá ke zpřehlednění a zjednodušení legislativy a zatěžuje podnikatelskou sféru další administrativou. Byla předložena do připomínkového řízení bez konzultace s podnikovou sférou a dalšími institucemi.

6

ODPADECH Řeší se v ní pouze krátkodobé cíle, chybí zpracování strategie tak, aby byl zákon podkladem pro nakládání s odpady i v podnikatelském prostředí. Chybí podrobná analýza ekonomických důsledků zákona (RIA). Z uvedených podkladů vyplývá, že veškeré náklady budou nést občané a to nejen v důsledku zvyšující se inflace, ale i v důsledku zavádění opatření, která nemají ve světě obdoby (povinnost třídit biologicky rozložitelné odpady z domácností). V oblasti nakládání s odpady je třeba vytvořit dlouhodobou strategii, která by byla podkladem pro zpracování fungujícího zákona. OPŽP (Operační program Životní prostředí) dává obrovské možnosti podpory (i pro podnikatele) konkrétních projektů, které by postupně vytvořily odpovídající technickou infrastrukturu v oblasti nakládání s odpady tak, aby se blížila standardu ve vyspělých zemích. Pokud se týká další strategie v oblasti nakládání s odpady je potřebné, a Svaz průmyslu a dopravy to už několikrát deklaroval, rozdělit zákon o odpadech na část, která se týká samotných odpadů a na část, která se týká oběhu výrobků. Požadujeme, aby Svaz průmyslu a dopravy byl přizván k odborné diskusi a podílel se na přípravě nového zákona o odpadech. Dne 19. 3. 2008 svolalo MPO jednání k návrhu novely zákona o odpadech. Tohoto jednání se zúčastnili zástupci svazů, podniků a odborníci z oblasti odpadů. Účastníků bylo cca 30 a všichni se shodli v názoru, že novela je zbytečná a je potřeba vytvořit nový zákon o odpadech ve spolupráci s MŽP za účasti svazů.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

4/2008


CO NOVÉHO V

PARLAMENTU?

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů /sněmovní tisk 446/

Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. zákona č 254/2004 Sb., Sb o omezení plateb v hotovosti, a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon je jednou z klíčových norem z oblasti elektronizace státní, správy a představuje jakési „srdce“ tohoto pojetí eGovernmentu. Je to průlomová norma. Je to naplnění třetího ze čtyř pilířů rozvoje eGovernmentu v České republice Co je cílem? Cílem je obligatorní forma elektronické komunikace mezi orgány veřejné moci prostřednictvím datových schránek. Až doteď se pořád mluvilo o tom, jak mají obíhat data a nemají obíhat občané a papíry. Tento zákon dává povinnost každému orgánu veřejné správy, aby v komunikaci mezi sebou používal elektronickou, nikoliv papírovou formu. Za druhé tento návrh zákona stanovuje obligatorní formu elektronického doručování dokumentů orgánů veřejné moci fyzickým a právnickým osobám, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, prostřednictvím datových schránek. A za třetí tento návrh zákona zavádí fakultativní formu činění úkonů fyzických a právnických osob vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datových schránek, mají-li fyzické a právnické osoby zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku. Zákon prošel prvním čtení a je přikázán k projednání do výboru.

Také poslanecký návrh, vycházející z faktu, že Zákon o regulaci plateb v hotovosti stanovil také některé represivní nástroje, které může správce daně, respektive kontrolující orgán používat proti tomu, kdo porušil ustanovení zákona. Velmi komplikovaně se tento zákon odvolává na ustanovení dvou zákonů, na jedné straně správy daní a poplatků a na druhé straně na správní řád, přičemž průniky v té konkrétní věci mezi oběma zákony neexistují, a tak, jak už někdy bývá zvykem, Poslanecká sněmovna při volbě, při stanovení té represe použila ten naprosto nejtvrdší metr, který použít mohla. Nerozlišuje tedy rozdíl mezi fyzickou osobou podnikatelem a právnickou osobou, ani výši provinění. Poslanec Doktor navrhuje možnost kontrolujícího subjektu, posoudit situaci a pokutu stanovit odpovídající váze toho prohřešku tak, aby tato pokuta byla vymáhatelná. Konkrétně – novela ruší minimální výši pokuty 10 000 korun /pro obě kategorie/.

Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Jde o poslanecký návrh, vedený úmyslem zlepšit postavení poplatníka. Má několik ambicí. Jendou z nich je povinnost správce daně napříště zdůvodňovat své rozhodnutí. Ti z vás, kteří se zabývají daňovou legislativou, a ti z vás, kteří mají ve svých praxích, ve svých odbornostech možnost být konfrontováni se zvyklostmi v oblasti správy daní a poplatků, tak víte, že praxe přístupu finančních úřadů v této věci je velmi rozdílná. Důležitý je také návrh na odklad vykonavatelnosti k dodatečným platebním výměrům vystaveným na základě daňové kontroly Návrh prošel prvním čtení a jde do rozpočtového výboru.

4/2008

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Návrh poslanců Mirka Topolánka, Michala Doktora a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 413/ Jde o velmi medializovaný zákon o zrušení daňových výhod ze závodního stravování formou stravenek. Projednávání zákona bylo přerušeno v 1. čtení s tím, že bude odročeno do doby, než bude zřízena parlamentní vyšetřovací komise, která by zjistila aktivity lobbistických firem ve vztahu k tomuto zákonu. Ludmila Nutilová Lobby a spolupráce s Parlamentem ČR

7


UDÁLOSTI, STANOVISKA, LOBBY

ZJEDNODUŠENÍ ZÍSKÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH LISTIN A OVĚŘOVÁNÍ DOKUMENTŮ V RÁMCI SPRÁVNÍHO A SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR se zapojili do projektu „Zjednodušení získávání veřejných listin a ověřování dokumentů v rámci správního a soudního řízení“, který probíhá pod gescí Ministerstva průmyslu a obchodu a má za cíl omezit zbytečnou byrokracii při podnikatelské činnosti. V rámci první etapy projektu byly vytipovány předpisy, které ukládají povinnost předkládat ověřené dokumenty v identifikovaných právních předpisech souvisejících s podnikatelskou činností. Jednalo se zejména o notářské zápisy, překlady, ověřené překlady, úřední překlady, ověřování listin, ověřování listin pro zahraničí, ověřené kopie a ověřené podpisy. Analyzovalo se celkem šedesát osm právních předpisů a byly navrženy změny v sedmnácti z nich. Doporučenou úpravu bude nutno koordinovat se zákonem o elektronické komunikaci ve veřejné správě, který byl již projednán v Legislativní radě

INFORMACE Z JEDNÁNÍ

PŘEDSTAVENSTVA

Představenstvo projednalo stav příprav na předsednictví v EU Návštěva Ernesta-Antoina Seillièra, prezidenta BUSINESSEUROPE, v doprovodu generálního tajemníka Philippa de Bucka v Praze se uskuteční ve dnech 29. - 30. 4. 2008. Pan Seillière bude v Praze poprvé ve funkci nejvyššího představitele Konfederace evropského podnikání a rád by se seznámil s politickou, ekonomickou a sociální situací v České republice, s prioritami podnikatelské a zaměstnavatelské komunity v České republice a podpořil společné zájmy evropského byznysu. K podpisu společných priorit TROJKY svazů SP ČR, SN a MEDEF „Konkurenceschopná Evropa bez bariér“ prezidenty svazů dojde 21. 4. 2008 v Paříži. Ve věci přípravy na předsednictví v EU bude Škoda auto a.s. koordinovat své akce se Svazem, nabízí své vzdělávací centrum Na Karmeli pro větší akci spojenou s předsednictvím. Informaci o přípravě na předsednictví podá valné hromadě viceprezident ing. Kázecký.

Informace z tripartity Představenstvu byla podána informace o stanovisku Svazu uplatněném na jednání pléna tripartity ke klimaticko energetickému balíčku, kde Svaz požaduje zpracování analýzy dopadů na konkurenceschopnost a zaměstnanost, zpracování Politiky klimatických změn ČR a rozšíření gesce z MŽP i na MPO. Toto usnesení bylo plénem tripartity podpořeno a přijato. Svaz zadal zpracování analýzy o možných důsledcích obchodování s emisemi po roce 2013.

8

vlády, který by měl zrovnoprávnit formu listinnou s formou elektronickou a umožnit tak bezpečnou komunikaci jak mezi úřady a občany, tak mezi úřady samotnými. Tím se opět naplní část požadavku Svazu na zjednodušení podmínek pro podnikatele. Zatím se podařilo splnit alespoň část ( CzechPointy, získávání výpisů z rejstříku trestů a katastru nemovitostí). V době, kdy dojde k úplnému a důslednému propojení veřejné správy a příslušných databází (obchodní rejstřík, rejstřík trestů, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí aj.) mohlo by předkládání originálů nebo ověřených kopií výpisů z těchto rejstříků odpadnout úplně a úřady by si je pořizovaly samy. Svaz však i nadále požaduje dořešit i další oblasti jako je četnost notářských zápisů v souvislosti s podnikáním, urychlené uvedení metody RIA do praxe (zatím se zdá, že je plněna pouze formálně) a realizaci příslibu umístit právně relevantní Sbírku zákonů na internetu. Boris Kučera, Stanislav Klimeš, sekce legislativní

Příprava valné hromady Jednání valné hromady SP ČR se uskuteční dne 30. dubna 2008 od 14 h v konferenčním centru hotelu STEP, Malletova 1141/4, Praha 9-Libeň. Jednání bude spojeno s návštěvou prezidenta BUSINESSEUROPE p. Seillièra, který v případě, že to jeho program dovolí, vystoupí i na VH.

Různé • Ing. Frolík informoval představenstvo o průběžných výsledcích ankety k vysokému školství, které se účastnilo nebývalé množství respondentů. Tým ing. Frolíka nyní zvažuje nejvhodnější způsob implementace výsledků průzkumu. Po zpracování výsledků výzkumu týmem ing. Frolíka Svaz zajisti publikaci výsledků. • Ing. Kadera, ředitel CEBRE, informoval o činnosti CEBRE s tím, že nabídl nové formy spolupráce. • Představenstvo vzalo na vědomí informaci o změně daňového řádu a vyřešení situace s daňovými nerezidenty. • Svaz připraví tiskové prohlášení k přijetí EURA s cílem, aby se přijetí EURA stalo veřejným tématem. Do zápasu o včasné přijetí je nutné zapojit i malé a střední firmy. K tématu musí být medializovány i pozitivní studie a vytvořena společenská poptávka, aby byly slyšet i argumenty těch subjektů, které mají zájem o rychlé a korektní zavedení EURA. • Svaz poskytne záštitu Svazu českých letců, který hodlá zpracovat historii českého letectví, jako jedné z kapitol historie českého průmyslu, spolupráci za Svaz zajistí ing. Prior. Dne 4. března 2008 Boris Kučera tajemník představenstva, ředitel sekce legislativní

Svaz průmyslu a dopravy ČR

4/2008


PROBÍHÁ JEDNÁNÍ S ČSÚ O NÁVRHU MPO NA ZRUŠENÍ PROGRAMU STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ NA ROK 2008 Na základě návrhu MPO, kterým se mění vyhláška Českého statistického úřadu č. 279/2007 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2008, jsme vypracovali v návaznosti na podnět členů SP ČR Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy k návrhu změny vyhlášky č. 279/2007 Sb., o Programu statistických zjišťování, http://www.spcr.cz/cz/dynamic/article.php?artid=1808 které odmítá návrh jako nepromyšlený a unáhlený, viz celý text stanoviska v minulém vydání Spektra 3/2008, viz web. http://www.spcr.cz/cz/infoservis/zpravodaj/3_08w.pdf. S uvedeným návrhem MPO vyjádřily v rámci SP ČR zásadní nesouhlas ASKPČR, SPPAC, Svaz sléváren. V rámci KZPS zásadní nesouhlas vyjádřily ATOK a Svaz polygrafického průmyslu. Návrh tak odmítly SP ČR, KZPS a rovněž HK. Odmítavě se vyjádřily i resorty MŽP a MV, které však později některé připomínky stáhly. V návaznosti na odmítavé stanovisko SP ČR, HK a KZPS zahájil ČSÚ separátní jednání s uvedenými organizacemi, jejichž účelem bylo za asistence zástupců MPO vysvětlit zmíněný návrh MPO a přesvědčit zástupce podnikatelské sféry o nepotřebnosti sběru zmíněných dat, příp. jim navrhnout, aby zmíněný sběr prováděli sami.

Členové SP ČR své odmítavé stanovisko odůvodňují následovně: Statistika průmyslové produkce má význam, přesahující rámec rezortu a její význam je celospolečenský • data pořizovaná souborem 15 resortních statistických zjišťování jsou unikátní a potřebná pro strategická rozhodnutí a další účely, např. rozhodování ÚOHS, rozdělování povolenek, zdroj potřebných informací pro jednání např. v případě sporů v rámci mezinárodního obchodu nebo obchodně politických jednání EU, vedených v zájmu ochrany výrobních odvětví EU a ČR atd. • data jsou zdrojem informací pro dále zpracovávané analýzy a přehledy, viz např. sektorové analýzy, jejichž role v rámci EU v poslední době nabývá opět významu, dále např. Panorama českého průmyslu. • data potřebují odvětvové svazy pro plnohodnotnou činnost v mezinárodních organizacích zejména v rámci EU, kde se běžně zpracovávají mezinárodní přehledy a statistiky výrobních odvětví členských států. Uvedená data slouží k prosazování zájmů odvětví v rámci EU i vůči třetím zemím.

Pro informaci uvádíme důvody pro zrušení Programu statistických zjišťování na rok 2008, které uvádějí MPO, příp. ČSÚ a příslušné reakce SP ČR a svazů: • Jde o rozhodnutí ministra: no comment • Úspora nákladů ve výši 5 mil. Kč: relativně nízká úspora veřejných rozpočtů není adekvátní hodnotě ztracených dat a dalších z nich zpracovávaných výstupů • respondenti – podnikatelé se bouří, proč je MPO a ČSÚ zatěžuje: jde o relativně malou zátěž s významným přínosem, přesto nejsme proti racionalizaci sběru dat, optimalizaci a zjednodušení

4/2008

Svaz průmyslu a dopravy ČR

formulářů ohlašovacích povinností, využití datových schránek a příp. omezení jiných administrativních a statistických zátěží. V zásadě by však o všech navrhovaných změnách mělo být rozhodnuto na základě důkladného zvážení a projednání s příslušnými uživateli dat, tj. zejména s příslušnými odvětvovými svazy. Je třeba rovněž projednat náhradní způsob získávání a zpracování dat. • Podnikatelské svazy zastupují menšinu respondentů – podnikatelů: svazy zastupují své členy a jejich činnost a výstupy jsou využívány celým odvětvím, vč. nečlenských subjektů. Svazy hájí zájmy odvětví i jako sociální partneři na národní úrovni a jako národní představitelé odvětví v rámci EU a na mezinárodní úrovni. • MPO údaje nepotřebuje: je otázkou, proč tedy šetření v 90. letech zavedlo. Posláním MPO je ovlivňovat a podporovat rozvoj průmyslu, k čemuž dosud zmíněné údaje používalo. Jejich absence bude omezovat činnost MPO, zejména rozsah vypracování analýz a přehledů a bude znamenat ztrátu pro další uživatele. MPO nebude zřejmě schopno zpracovávat např. Panorama českého průmyslu. Význam zmíněných dat a statistik je jak výše uvedeno nad rámec resortu a je celospolečenský • Podnikatelské svazy údaje využívají sporadicky = jde tedy o drahou a ztrátovou záležitost: přerušení časové řady dat znamená jejich trvalou ztrátu a oslabení informační pozice odvětví ČR do budoucna. Svazy potřebují zmíněná data nejen pro svou potřebu. Jejich činnost a výstupy mají význam pro celá odvětví, vč. nečlenů. Svazy hájí zájmy celého odvětví, jak bylo již výše zmíněno, na národní a mezinárodní úrovni, kde musejí být schopny poskytnout srovnatelné údaje za odvětví jako jejich partneři ze zahraničí. ČSÚ uvádí rovněž jako důvod pro zrušení uvedeného programu omezování finančních zdrojů a potřebu úspor, které jsou věnovány na jiné účely činností. MPO v této souvislosti zmínilo návrh, aby uvedená statistická šetření prováděly v případě potřeby svazy samy, k čemuž by poskytlo potřebnou metodiku. Jsme připraveni o takové možnosti uvažovat, ne však za podmínek, které by znamenaly dodatečnou finanční zátěž pro svazy a tím jejich členy. S uspokojením jsme přijali informaci, že v oblasti hutnictví a chemického průmyslu bylo původně zamýšlené zrušení zmíněných šetření přehodnoceno a se zájmem vnímáme snahu ČSÚ o variantní přístup k získávání dat. Na základě dotazu ČSÚ z 20. 3. 2008 ohledně případné korekce nebo potvrzení našeho stanoviska po výše uvedených jednáních jsme po poradě se členy svazu potvrdili naše původní stanovisko k uvedené problematice. ČSÚ v takovém případě přepokládá uskutečnění jednání na úrovni předsedy ČSÚ a generálního ředitele SP ČR. V souvislosti s dalším zmíněným jednáním uvítáme jakékoli Vaše náměty týkající se uvedené problematiky. Vaše připomínky a náměty můžete posílat na email: okoerner@spcr.cz. Oldřich Körner zástupce ředitele sekce hospodářské a environmentální politiky

9


ANKETA SP ČR: FIRMY NABÍDNOU ZÁJEMCŮM ZE ZAHRANIČÍ NĚKOLIK TISÍC VOLNÝCH MÍST Nedostatek nabídky pracovní síly na trhu práce v České republice Svaz průmyslu a dopravy ČR v souvislosti se šetřením Ministerstva průmyslu obchodu České republiky požádal členskou základnu o spolupráci při zjišťování informací o zaměstnávání zahraniční pracovní síly v bezprostřední budoucnosti. Níže uvedené otázky formulované Ministerstvem průmyslu obchodu byly rozeslány členům Svazu průmyslu a dopravy spolu se žádostí o informace a poznatky týkající se této problematiky. Toto šetření mělo za cíl získat informace především v souvislosti s nutností řešit stále narůstající nedostatek nabídky pracovní síly na trhu práce v České republice.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky děkuje touto cestou VŠEM 146 RESPONDENTŮM, jejichž odpovědi napomohou realizaci řešení nedostatku pracovních sil na českém trhu práce. Pozn.: odpovídaly společnosti převážně typu „SME“ a z toho je třeba vycházet při závěrech z ankety. Odpovědi respondentů jsou sumarizovány, jedná se o cizince bez ohledu na EU či „třetí země“

Jaké jsou kvantitativní odhady potřeby zahraničních pracovníků v krátkodobém (cca 1–2 roky) a střednědobém (cca 5 a více let) horizontu, a to v dělení na kvalifikovanou pracovní sílu a méně kvalifikované dělnické profese, anketa napovídá, že v řadě firem se teprve zjišťuje, že je opravdu nedostatek vhodných pracovních sil, proto se hledá řešení a jednou z možností, byť složitou je právě zaměstnávání cizinců. Jsou společnosti, které řeší okamžitý nedostatek kvalifikované pracovní síly formou časově omezených „stáží“ specialistů z provozů mimo Českou republiku. Souhrnně (bez ohledu na státní příslušnost) pro horizont maximálně 2 let by respondenti uvažovali s potřebou zahraniční pracovní síly v počtu asi 5 000 pracovníků, z toho 3 500 pracovníků se střední či vyšší kvalifikací (např. lakýrníci, řidiči, seřizovači, mechanici, mechanici elektro, elektronici, mechatronici, kontruktéři, ale i Top-management),

10

zbytek pak pro pozice nekvalifikovaných pracovníků. Pro střednědobý horizont se zatím jeví potřeba 2 500 kvalifikovaných pracovníků ročně, nekvalifikovaných pracovníků pak asi 1 500.

Které zeměpisné oblasti by z pohledu potřeb české ekonomiky měly být při importu pracovní síly brány v úvahu, resp. upřednostňovány, respondenti jednoznačně upřednostňují pracovníky ze zemí s jazykovou příbuzností, kulturně a hodnotově blízké České republice (Slovensko, Polsko, Bulharsko, Srbsko, Rusko, Ukrajina) a eventuálně z dalších zemí EU; některé firmy by uvítaly pracovníky z dalších teritorií, kde mají své aktivity, např. Koreje, Jemenu, Indie, Latinské Ameriky apod.

Jaký lze, v návaznosti a současné trendy, očekávat vývoj potřeby, resp. přílivu státních příslušníků Vietnamu v krátkodobém a střednědobém horizontu, a to v dělení na kvalifikovanou pracovní sílu a méně kvalifikované dělnické profese, někteří respondenti sdělují, že řada nespecifikovaných personálních agentur chystá nabídku velkého počtu pracovní síly z VSR různých úrovní kvalifikace, a to i odborností z dosavadních zkušeností neznámých jako slévač, kreslič, vysokoškolsky vzdělaný technik apod. Počet cca 30 000 osob je zjevně nadnesený díky vzrůstající akvizici různorodých firem ze strany VSR. Respondenti, jak je uvedeno výše, nerozlišují příliš mezi možností uspokojení potřeb svých provozů českými občany nebo cizinci. Požadavky se liší jen co do úrovně kvalifikace, resp. fyzických schopností (např. výšky postavy (min. výška 165 cm)). Jeden respondent uvedl, že spolupracující personální agentura odhaduje jen pro sever Moravy potřebu zahraničních pracovníků pro nejbližší období 3 – 4 000 ročně.

Jaké jsou dosavadní zkušenosti se zaměstnanci z Vietnamu a jaká jsou konkrétní pozitiva a negativa, většina respondentů nezaměstnává v současné době žádné pracovníky z VSR, hodnocení je buď zprostředkované a nebo vychází

Svaz průmyslu a dopravy ČR

4/2008


UDÁLOSTI, STANOVISKA, LOBBY z minulosti. Hlavní překážkou zaměstnávání je podle nich menší fyzická zdatnost a nebo jazyková bariéra; naopak ti, kteří zaměstnávají vietnamské státní příslušníky vysoce hodnotí jejich pracovní morálku a odbornou úroveň. Obdobně jsou hodnoceni i pracovníci z Mongolska. Někteří respondenti se však obávají, že cizí státní příslušníci získají možnost věnovat se jiným činnostem než těm, kvůli kterým do ČR přišli.

Jakými způsoby dochází k organizačnímu zabezpečení získávání pracovní síly ze zahraničí a jak se v tomto procesu uplatňují zprostředkovatelé a specializované agentury (jaké jsou jimi preferované oblasti náborů, příp. odkazy na jejich kontakty, webové stránky, apod.)

organizační zabezpečení přílivu pracovní síly ze zahraničí je zhruba polovinou respondentů zajišťováno prostřednictvím specializovaných firem (převážně osvědčených agentur), a to jak českých, tak zahraničních. Důraz je kladen na kvalitní a spolehlivé agentury, které nabízejí pracovníky při plném respektování potřeb zaměstnavatelů na kvalifikaci a jiné požadavky. Značná část českých zaměstnavatelů si zajišťuje zahraniční pracovníky sama (např. vysokoškoláky) nebo prostřednictvím svých obchodních nebo jiných vhodných kontaktů v příslušných zemích. Pouze někteří respondenti uvedli, že využívají při náboru místní tisk nebo jiná média. Několik respondentů se pokusilo zorganizovat nábor pracovníků přímo, bez prostřednictví agentur, ale setkalo se s administrativními překážkami na české straně. Karel Petrželka sekce zaměstnavatelská

PŘIPRAVUJEME SE NA ZAVEDENÍ EURA Z jednání Pracovní skupiny pro finanční sektor při Národní koordinační skupině pro zavedení eura dne 19. 3. 2008

Na programu jednání PS NKS pro finanční sektor (PSFS) byly následující body: 1. Informace o průběhu jednání Národní koordinační skupiny pro zavedení € (NKS) dne 6. 2. 2008 (zejm. schválení zprávy o plnění Národního plánu zavedení € v ČR) 2. Metodika zaokrouhlování a Principy Obecného zákona o zavedení eura - materiály NKS, základní informace o průběhu a výsledcích zpracování 3. Příprava finančního sektoru na zavedení eura – návrh na rozdělení úkolů v rámci PSFS (úkol vyplývá ze Zprávy o plnění NP zavedení € v ČR) 4. Různé (informace o chystaném semináři „Příprava na zavedení eura“ – Smilovice 16.–18. 4. 2008, spuštění webových stránek www.zavedenieura.cz, atd.) ad1. Doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, člen bankovní rady ČNB, informoval o posledním zasedání Národní koordinační skupiny pro zavedení eura ze dne 4. 2. 2008, na jejímž programu bylo projednání vládního materiálu Zpráva o pokroku při plnění Národního plánu zavedení eura v ČR a různé. Informoval mimo jiné o zpracování materiálu, věnovaného přípravám legislativního prostředí na zavedení eura. Dokument zmiňuje výhody a nevýhody dvou přístupů: a) scénáře jednorázové adaptace formou Změnového zákona s veškerými novelami, b) scénáře postupné adaptace formou novelizace pouze vybraných přepisů k okamžiku zavedení eura a využití nepřímých novel odkazem na ustanovení Obecného zákona. Politické rozhodnutí volby scénáře by mělo padnout do března 2009. Dokument se dále zabývá problematikou zaokrouhlování a zarovnávání, časovým harmonogramem jednotlivých opatření a doporučeními malým a středním podnikům. Pan Tomšík informoval také o Studii vlivu zavedení eura na ekonomiku ČR zpracovanou Mendelovou univerzitou v Brně.

4/2008

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Informoval o jejím jednostranném zaměření na analýzu výhod a oponentuře ČNB, MF a MPO k uvedené studii. ad2. Problematiku zaokrouhlování a zarovnávání je třeba rozdělit na oblast veřejné správy a soukromý sektor. Ve veřejné sféře budou dopady zaokrouhlování na státní rozpočet záviset na velikosti zaokrouhlení a budou se pohybovat mezi 26 miliony Kč až 2,6 mld. Kč. V soukromé sféře je na subjektech, jaký zvolí přístup. Některé příklady ze Slovinska ukazují na snahy obchodních řetězců zaokrouhlovat směrem dolů. ad3. Finanční sektor bude hrát jako zprostředkovatel peněžních toků v ekonomice v procesu zavádění eura klíčovou roli. Subjekty tohoto sektoru budou muset jak přizpůsobit nové měně své produkty, tak se změnami seznámit své klienty a asistovat jim při adaptaci na tyto změny. Úkoly finančního sektoru budou metodicky rozpracovány dle jednotlivých aktivit např.: přepočtu zůstatků na účtech, přepočtu hodnoty základního kapitálu a cenných papírů, převedení úrokových sazeb, přechodu k eurovému platebního styku, opatření při výměně oběživa a zaokrouhlování. Při rozpracování úkolů bude využita zkušenost současných států eurozóny a zemí,které se na zavedení eura připravují, zejména Slovenska. Konkrétní plán pro finanční sektor bude vypracován až po stanovení konkrétního termínu zavedení evropské měny. ad4. V různém byla podána informace o spuštění webových stránek www.zavedenieura.cz, kde lze najít souhrnné informace o přípravách na zavedení eura v ČR vč. příslušných odkazů, organizačního a institucionálního zabezpečení, dokumentů, informací o pořádaných akcích a prezentací z nich. Dále byla podána informace o zařazení problematiky vedení účetnictví a příslušných změn po zavedení eura do kompetence Pracovní skupiny pro legislativu při ministerstvu financí. Byla podána informace o chystaném semináři „Příprava na zavedení eura“ – který se bude konat ve Smilovicích 16.–18. 4. 2008. Oldřich Körner sekce hospodářské a environmentální politiky

11


PODPORA EXPORTU PODNIKATELSKÁ MISE DOPROVÁZEJÍCÍ PŘEDSEDU VLÁDY MIRKA TOPOLÁNKA PŘI JEHO OFICIÁLNÍ NÁVŠTĚVĚ JEMENU, VIETNAMU A SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTŮ

Do pěti březnových dnů se vešla návštěva Jemenu, Vietnamu a Spojených arabských emirátů v doprovodu českého premiéra. Podnikatelskou misi, kterou organizoval Svaz průmyslu a dopravy, vedl 1. viceprezident Svazu Jaroslav Hanák. Členy patnáctičlenného podnikatelského doprovodu byly významné společnosti z oblasti strojírenství, hutnictví, energetiky, chemie, obranného průmyslu, IT a developmentu. Ve Vietnamu, který byl z hlediska aktivit českých podniků nejdůležitější, se k české delegaci připojilo dalších více než 20 zástupců českých firem. Pracovní program začal krátkou, ale intenzívní návštěvou Jemenu. Na Úřadu vlády v hlavním městě Jemenu – Sanáa, jsme očekávali spíše formální setkání s místní podnikatelskou komunitou. Po úvodních projevech předsedy vlády Jemenské republiky Ali Mohammeda Mujawara a předsedy vlády ČR Mirka Topolánka podepsal 1.viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák dohodu o spolupráci s předsedou Federace jemenských komor obchodu a průmyslu Mohammedem Abdu Saeedem. Po skončení oficiální části jednání a představení členů české podnikatelské delegace jsme byli doslova obklíčeni téměř stovkou zástupců jemenských firem, kteří měli zájem navázat kontakty s partnery v České republice. Ještě větším překvapením bylo to, že řada z nich měla velmi dobré informace o českých výrobcích i možnostech a oborech pro spolupráci. Škoda, že jsme měli tak málo času na jednání a vůbec žádný na prohlídku starobylého centra Sanáa. Bude třeba přijet ještě jednou, prostor pro další rozvoj vzájemných vztahů byl vytvořen i podpisem dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic v průběhu návštěvy. Ze Sanáa nabral stříbrný vládní Airbus kurs dále na východ a po osmi hodinách letu jsme přistáli v Hanoji. Po asi 4 hodinách spánku bylo probuzení do deštivého hanojského ráno opravdu kruté. Ale na „jet-lag“ nebyl čas. Prvním bodem našeho pracovního programu bylo jednání a podpis několika dohod na BIDV – Bank for Investment and Development of Vietnam. Zástupce České exportní banky zde podepsal dohody o financování několika projektů českých dodavatelů – např. 80 km dálnice, pivovaru, spalovny odpadů atd. Jedná se o financování projektů v řádech stovek milionů dolarů. BIDV také oznámila záměr otevřít v České republice ještě v letošním roce své zastoupení.

12

Nejdůležitějším bodem našeho pracovního programu ve Vietnamu bylo podnikatelské fórum, které začalo týž den, tj. v pátek 21. března ve 14.00 hod. v kongresovém sále hanojského hotelu Helia za účasti premiéra Topolánka a vicepremiéra Vietnamu a ministra zahraničních věcí Pham Gia Khiem. Po úvodních slovech obou vládních představitelů byly podepsány další významné dohody: výstavba cementárny a výstavba dálnice Hanoj-Haiphong – dodavatel PSJ Holding a.s., výstavba pivovaru – dodavatel ZVU Potez, a.s., technologie pro loďařský průmysl – dodavatel Technoexport a.s., výstavby bytů – dodavatel FINEP Holding a.s., spolupráce při stavbě dolu – dodavatel ALTA a.s. a některé další, řádově také ve stovkách milionů USD. Po ukončení oficiální části fóra probíhala dvoustranná jednání, která nám pomohla připravit Vietnamská obchodní a průmyslová komora (VCCI – Vietnam Chamber of Commerce and Industry), podobně jako v roce 2006 při příležitosti návštěvy českého prezidenta Václava Klause. Zájem vietnamských firem o jednání i počet dohod, které byly v Hanoji podepsány, svědčí o mimořádném zájmu o spolupráci. Jsme rádi, že můžeme být při tom a tento pozitivní vývoj podporovat. Vietnam byl jednoznačně nejvýznamější části této cesty a pro Svaz průmyslu a dopravy ČR byla tato mise již třetí významnou akcí na podporu česko-vietnamské ekonomické spolupráce. V průběhu té druhé – tedy loňské návštěvy předsedy vlády Vietnamu pana Nguyen Tan Dunga, jsme podepsali dohodu o spolupráci s VCCI. Na Žofíně se na podnikatelském fóru organizovaném Svazem průmyslu a dopravy tehdy sešlo více než 300 zástupců českých společností i vietnamských firem působících v České republice. Druhý den pobytu delegace ve Vietnamu jsme se přesunuli do Ho Či Minova Města. Metropole jižního Vietnamu nás přivítala tropickým horkem (vlhkost 95%). O to víc nám přišla „k duhu“ řádně vychlazená dvanáctka v restauraci Hoa Vien, kterou vlastní jeden z absolventů české VŠ a úspěšný podnikatel pan Ngo Hong Chuyen, současně honorární konzul ČR v Ho Či Minově Městě. K ochutnání byly speciality vietnamské kuchyně, ale také bramboráky, řízky a bramborový salát. Cítili jsme se opravdu jako doma, ocenil to i premiér Topolánek a oznámil, že se pokusí prosadit v českém parlamentu řád vietnamského úsměvu…

Svaz průmyslu a dopravy ČR

4/2008


Poslední navštívenou destinací byly Spojené arabské emiráty (SAE). Pracovní program jsme zahájili večeří, kterou na počest premiéra Topolánka pořádala Obchodní a průmyslová komora Abú Zabí, hlavního města SAE. V průběhu večeře byla podepsána dohoda o dodávkách bezpečnostní a monitorovací techniky firmy Trade FIDES pro jedno z nově budovaných satelitních měst v SAE. Druhý a poslední den další cesty jsme se přesunuli do metropole obchodu a cestovního ruchu SAE – Dubaje. V průběhu podnikatelského semináře v budově Dubajské obchodní a průmyslové komory (DCCI) podepsali 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák a 1. viceprezident DCCI Abdul Rahman Saif Al Ghurair dohodu o spolupráci mezi DCCI a Svazem průmyslu a dopravy. Podpisu se zúčastnili premiér Mirek Topolánek, ministryně zahraničního obchodu SAE šejka Lubna Al Qasimi, členové DCCI a zástupci místních zpravodajských médií. České obchodní a průmyslové společnosti se v emirátech chtějí prosazovat nejen v oborech jako je petrochemie, energetika nebo stavebnictví, ale pokusí se uspět i ve zpracovatelském průmyslu, informačních technologiích, developmentu nemovitostí, ochraně životního prostředí a dalších oborech včetně cestovního ruchu a lázeňství. Na trhu (zejména v emirátu Abú Zabí) je etablována firma Vítkovice a.s., která sem dodává zejména ocelové konstrukce a má zájem podílet se také na výstavbě dalšího lyžařského areálu, který se připravuje v rámci určité rivality mezi emiráty Dubaj (kde je již v provozu v megalomanském obchodním centru Emirates Mall) a Abú Zabí. Celková výše zakázek se pohybuje kolem miliardy EUR. Česká technologická agentura CzechINVENT připravuje v zóně volného obchodu Ras al Khaimah investici za 6,5 mld. Kč. Jedná se o výstavbu integrovaného business parku pro technologické firmy působící v oblasti strategických služeb. Projekt podpoří firmy, které mají zájem proniknout na rychle rostoucí trhy zemi Perského zálivu, nechtějí zatím investovat do vlastních nemovitostí a využít klidnější část SAE k rozvoji svého podnikání (Dubaj je díky neuvěřitelnému stavebnímu boomu, rostoucímu počtu automobilů, trvalým dopravním problémům a také ostré konkurenci světových značek trochu obtížným místem pro zahájení aktivit v SAE). Vývoz ČR do SAE činil v roce 2007 cca 543 mil. USD Věříme, že pro všechny zúčastněné byla tato náročná cesta v něčem přínosná a že s našimi službami byli spokojeni jak členové podnikatelské delegace, tak i Úřad vlády ČR. Snad se nám podaří při budoucích cestách s premiérem lépe sladit termíny a „noty“, abychom jak my, tak české zastupitelské úřady v navštívených zemích, kterým na tomto místě děkujeme za výbornou spolupráci, měli více času na její přípravu. Dagmar Kuchtová Majid Shamas Toma, sekce vnějších vztahů

4/2008

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Podpis dohody o spolupráci Hamad Buamim, GŘ Obchodní a průmyslová komora-Dubaj M. Topolánek, předseda vlády ČR J.E. Lubna Al Qasimi, ministryně zahraničního obchodu Obchodní a průmyslová komora-Dubaj J. Hanák, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Abdul Rahman Al Ghurair, místopředseda Obchodní a průmyslová komora-Dubaj

První ohlasy místního tisku na návštěvu předsedy vlády ČR M. Topolánka. Anglicky psané deníky Khaleej Times, Gulfnews a Gulf Today pod titulky „Mohammed receives Czech PM,“ „UAE and Czech to boost ties“ a „Czech PM stress economy ties“ otiskly dne 25. 3. 2008 na úvodní straně zprávu o setkání premiéra Topolánka s předsedou vlády SAE šejchem Mohamedem bin Rašídem Al Maktúmem, doplněnou fotografiemi. Podrobnější články uvnitř listů informovaly o zájmu ČR na rozvoji obchodně ekonomických aktivit v SAE

Hamad Buamim, GŘ Obchodní a průmyslová komora-Dubaj M. Topolánek, předseda vlády ČR Abdulrahman Al Ghurair, místopředseda Obchodní a průmyslová komora-Dubaj J. E. Lubna Al Qasimi, ministryně zahraničního obchodu

13


PODPORA EXPORTU ČESKO-ARABSKÁ PODNIKATELSKÁ RADA MÁ 28 USTAVUJÍCÍCH ČLENŮ Při Hospodářské komoře ČR a SP ČR byla založena Česko-arabská podnikatelská rada, která bude českým firmám asistovat při prezentaci na arabských teritoriích, pomůže jim ve vyhledávání kontaktů a poskytne služby na podporu jejich aktivit v této části světa. Ustavující zasedání se konalo za účasti představitelů podniků a bank, jakož i zástupců ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva zahraničních věcí, Hospodářské komory ČR (HK ČR) a Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Mezi zakládající členy Česko-arabské podnikatelské rady patří řada významných podniků a exportérů, a to za účinné podpory HK ČR a SP ČR. Ustavující zasedání přijalo Stanovy Česko-arabské rady a zvolilo sedmičlenné představenstvo. Předsedou představenstva byl zvolen Ing. Jiří F. Grund, který má bohaté zkušenosti s podnikáním na arabských trzích a je předsedou Česko-saúdského a Česko-libanonského hospodářského výboru. “Česko-arabská podnikatelská rada je otevřená pro další podniky a jejím hlavním cílem je sdružovat české firmy se společným obchodním a podnikatelským zájem na arabských trzích,“ říká Jiří F. Grund. Místopředsedou byl zvolen Bc. Majid Shamas Toma, projektový manažer pro oblast Blízkého východu a severní Afriky ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Výkonným ředitelem byl zvolen Ing. Zdeněk Kočárek, ředitel zahraničního odboru Hospodářské komory ČR. K hlavním cílům nově vzniklé platformy patří reprezentovat české podnikatele vůči arabským teritoriím a k tomu využívat zkušeností a autority Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR i podpory arabských institucí a partnerů. Rada bude také zprostředkovávat informace a poskytovat služby podnikatelům na podporu jejich podnikatelských aktivit v arabských teritoriích a v neposlední řadě také poskytovat asistenci při vyhledávání obchodních kontaktů.

Česko-arabská podnikatelská rada má podporu Rady arabských velvyslanců v Praze a Všeobecné unie arabských obchodních komor, jakožto nejvyšších orgánů arabských obchodních komor, stejně tak jako i ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů ČR v arabských zemích. Vznik této nové instituce přivítal i doyen arabských velvyslanců v ČR princ Mansoor Al Saud, velvyslanec Království Saúdské Arábie. Jedním z hlavních důvodů ustavení Česko-arabské podnikatelské rady bylo to, že její předchůdkyně, Česko-arabská obchodní komora (ČAOK), ztratila kredit a důvěru oficiálních arabských partnerů a nachází se v neutěšené situaci. To, že novou platformu vytvořily dvě největší podnikatelské organizace, je pro české členy a arabské partnery zárukou solidnosti a efektivnosti. Seznam všech zakládajících členů bude k dispozici na webových stránkách Hospodářské komory ČR (www.komora.cz) a Svazu průmyslu a dopravy ČR (www.spcr.cz). Kontakty: Ing. Jiří Grund (předseda) e-mail grund.jiri@grund.cz Bc. Majid Shamas Toma (místopředseda) e-mail majidtoma@spcr.cz Ing. Zdeněk Kočárek (výkonný ředitel) e-mail kocarek@komora.cz

SEZNAM ZAKLÁDAJÍCÍCH ČLENŮ ČESKO-ARABSKÉ PODNIKATELSKÉ RADY (ustavující zasedání dne 19. března 2008) 2N Telekomunikace, a.s. * AZAS INVEST a.s. * Arkov.cz * BLOCK a.s. * CIRRUS CZ, a.s. * ČSOB a.s. * MZ Liberec * Eltodo a.s. * FANS, a.s. * GEMA ART GROUP a.s. * Grund a.s. * CHEIRÓN a.s. * Chemoprojekt a.s. * Lázně Luhačovice, a.s. * Linet, spol.s r.o. * NOVITEX Fashion a.s. * OMNIPOL a.s. * PROKOP INVEST, a.s. * Sigmainvest, spol. s.r.o. * STROJEXPORT P.T.A s.r.o. * Step Trutnov a.s. * Strojimport a.s. * SYBERA ENTERPRISES, s r.o. * Škodaexport a.s. * UNIS spol. s r.o. * Vítkovice a.s. * Hospodářská komora ČR * Svaz průmyslu a dopravy ČR

SUMMIT K INVESTICÍM V IRÁKU – PŘÍLEŽITOSTI K VYTVOŘENÍ JOINT VENTURE Za historickou událost otvírající brány k úspěšnému podnikání v Iráku je označován summit Investing in Iraq´s Industrial Sectors „Public and Mixed“, který připravuje irácké Ministerstvo průmyslu a nerostných surovin ve spolupráci s britskou agenturou Iraq Development Program a Americkou obchodní komorou v Iráku. Summit, jehož cílem je představit nové příležitosti a zapojit irácké oficiální představitele do podnikatelských jednání a podepsat případné předběžné dohody o vytvoření společných podniků anebo dohody o podílech na společné produkci mezi iráckými státem vlastněnými společnostmi a zahraničními partnery, se bude konat ve dnech 19.–20. dubna 2008 v Dubaji.

14

V případě Vašeho zájmu, prosím kontaktujte p. Peter Swain email: peter.swain@developmentprogram.org www.iraqdevelopmentprogram.org

Svaz průmyslu a dopravy ČR

4/2008


PREZENTACE SP ČR VÍCE NEŽ TŘICETIPROCENTNÍ ZVÝŠENÍ V průběhu března se média zajímala o změny v zákoníku práce po rozhodnutí ústavního soudu. Prezident SP ČR Jaroslav Míl v několika rozhovorech opět prezentoval názory Svazu na evropskou energetickou politiku a takzvaný energeticko-klimatický balíček. Problémy na dálnici D1, kde se ve čtvrtek 20. března postupně srazilo sto šestnáct vozidel, znovu rozvířily debatu o omezení jízd kamionů o víkendech. Svaz zaznamenal v průběhu měsíce přibližně 160 citací, což představuje více než třicetiprocentní zvýšení oproti stejnému období minulého roku. Blanka Růžičková, PR manažer SP ČR DOPRAVCI: PÁTEČNÍ ZÁKAZ JÍZD BY STÁL MILIARDY Mladá fronta DNES | 28. 3. 2008

Takže se čekalo na nález Ústavního soudu a myslím, že se teď začne ihned pracovat na takzvané velké novele. …Z hlediska legislativních lhůt by tak mohla být tato novela přijata někdy v příštím roce.

Autodopravci tvrdě protestují proti návrhu, který počítá s tím, že by kamiony nesměly na dálnice nejen v neděli, ale i v pátek odpoledne. A to nejen o prázdninách, ale po celý rok. S návrhem nedávno přišel ministr dopravy Aleš Řebíček společně se šéfem resortu životního prostředí Martinem Bursíkem. „Podle našich výpočtů by dopady na průmysl dosáhly 8,5 miliardy, v této částce ale ještě nejsou zohledněny případné škody v sektoru služeb a obchodu,“ tvrdí viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Zástupci autodopravců zase upozorňují na to, že by se provoz z pátečního odpoledne pouze přesunul do jiných částí dne. „

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ MÁ PROBLÉM S NABÍDKOU I POPTÁVKOU Hospodářské noviny | 18. 3. 2008

ODBORY PŘED POPRAVČÍ ČETOU Profit | 25. 3. 2008 Mělo jít o jednoduché rozhodnutí s předvídatelným výsledkem. Naprosto překvapivé rozhodnutí lucemburských soudců v kauze společnosti Laval ale nakonec zaútočilo na samotné základy evropského pracovního práva. Samozřejmě, pokud se odbory a zaměstnanci zemí původní evropské patnáctky halí do černého sukna, firmy unijních nováčků naopak neskrývají optimismus. „Pro nás je to samozřejmě dobrá zpráva, rozsudek povede ke zpružnění pracovního trhu a zjednodušení možnosti poskytovat služby v zahraničí. Zatím celou situaci monitorujeme, přece jen bude ještě nějakou dobu trvat, než se vlastně ukáže, co z celého tohoto rozhodnutí vyplyne pro fungování jednotlivých českých společností,“ konstatuje ředitelka sekce evropských záležitostí Svazu průmyslu a dopravy ČR Vladimíra Drbalová.

ZÁKONÍK PRÁCE U ÚSTAVNÍHO SOUDU ČRo 6 | 19. 3. 2008 z rozhovoru s generálním ředitelem SP ČR Zdeňkem Liškou: Rozhodnutí ústavního soudu je dost výrazný posun směrem k právní stabilitě….Svaz průmyslu byl iniciátorem ústavní stížnosti… *Je to už druhá úprava nového zákoníku práce po technické novele, která vznikla na jaře minulého roku dohodou zaměstnavatelů s odbory. Říkáte, že budete žádat ještě další úpravy, ale kdy se jich můžeme dočkat? Zdeněk LIŠKA: Domnívám se, že by to nemělo trvat příliš dlouho, protože v zákoníku je řada dalších chyb, které je potřeba napravit. 4/2008

Svaz průmyslu a dopravy ČR

LEADERS‘ VOICE Podniky si stěžují na kritický nedostatek technicky vzdělaných lidí, vysoké školy bojují o finance i počet studentů, stát zdůrazňuje význam propojení akademické půdy s firemním prostředím. Všichni křičí, že ti ostatní dostatečně nespolupracují. Jsem přesvědčen, že pokud vysoké školy nepřistoupí na manažerský způsob řízení a stát nezačne jasně kormidlovat školský systém směrem k potřebám ekonomiky s dostatečným předstihem, budeme tady na sebe bezvýsledně křičet dalších deset let. Právě diskutovaná Bílá kniha o reformě vysokého školství jde správným směrem a doufejme, že rychle přinese jasné zákonné prostředky k tomu, aby vliv podnikatelské sféry na finanční prosperitu škol a i na úroveň a zaměření studia vysokoškoláků dostaly reálnější obrysy. A že přinese i zavedení vhodné výše školného, jehož regulací na různých typech škol vznikne dostatečně včas zájem o studium podle budoucích i současných potřeb české ekonomiky. Autor Zbyněk Frolík je generálním ředitelem společnosti Linet a členem představenstva Svazu průmyslu

ALEXANDR VONDRA: CÍLE Z KJÓTA SPLNILA JEN STŘEDNÍ EVROPA E15 | 17. 3. 2008 z rozhovoru s vicepremiérem pro evropské záležitosti * E15: Prezident Svazu průmyslu Jaroslav Míl říká, že aukce (emisních povolenek) jsou manipulací s cenou ve prospěch větších firem. Alexandr Vondra: Samozřejmě, že ten systém skrývá celou řadu rizik. I na to jsme upozorňovali. Je třeba využít k odstranění těchto rizik následujících měsíců, kdy se o tom bude dále jednat. Hrozí třeba i spekulativní nakupování povolenek různými subjekty, a to i mimo Evropu.

15


PREZENTACE SP ČR JE ASI LEPŠÍ, ALE NE O MOC Podnikatel | 17. 3. 2008 | autor: Blanka Růžičková, Tomáš Barták, SP ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR provedl v polovině února bleskový průzkum mezi svými členy. Týkal se výplaty mezd podle nových pravidel a dopadů daňové reformy na zaměstnavatele. Na otázky odpovědělo na 200 podniků. Firmy většinou neměly s novou daňovou soustavou větší problémy a ani do budoucna je neočekávají. Čeho se ale obávají, to jsou rostoucí náklady a mzdové požadavky. Jak z hlediska praxe hodnotí novou daňovou soustavu? Je složitější – 36 %. Je jednodušší než předchozí – 18,5 %. Časem, (až se s ní lidé seznámí a naučí se ji používat) bude jednodušší – 45,5 %

ODS VYHRÁLA SOUD O ZÁKONÍK PRÁCE Hospodářské noviny | 13. 3. 2008 Ústavní soudci včera zrušili část zákoníku práce, jímž dala levice před volbami odborům velkou moc: směly vetovat pracovní předpisy nebo zastavit práci. Zástupci firem sice rozhodnutí vítají, zároveň ale upozorňují, že na změnu zákona čekali rok a půl. A že kvůli špatnému zákonu přišli o velké peníze. >Já to odhaduji na desítky až stamiliony korun. Vezměte si jen, kolik musely firmy kvůli novému zákonu investovat do různých školení nebo do služeb právníků,< řekl Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy.

EU SE PRÝ BUDE SNAŽIT, ABY KURZ EURA ODRÁŽEL REALITU Zpravodajství ČTK | 11. 3. 2008 Evropská unie se bude snažit, aby kurz eura odrážel realitu. Novinářům to dnes řekl slovinský ministr financí Andrej Bajuk, jehož země v současnosti unii předsedá. O největší rozruch se minulý týden postaral Ernest-Antoine Seillière, šéf možná největšího hospodářského sdružení v EU – BusinessEurope. „Euro dlouhodobě nepřežije absenci politické podpory. Máme na mysli především euroskupinu,“ řekl. Vystihl navíc náladu mnoha exportérů, kteří volají po zásahu Evropské centrální banky (ECB) a žádají snížení základní úrokové sazby. To by snížilo atraktivitu evropské měny pro investory a dočasně by to mohlo vést k jejímu oslabení. ..Šéf Evropské centrální banky Jean-Claude Trichet či šéf Evropské komise José Barroso ale na druhou stranu varují, že síla měny odráží sílu ekonomiky.

změna,“ řekla ČTK mluvčí SP ČR Blanka Růžičková. Na základě 15letých zkušeností s platností nynější úpravy ale má svaz obavy, jak by se navrhovaná změna uplatnila v praxi a zda by pro firmy neznamenala spíše komplikace. „Je například otázkou, co by jednotlivé finanční úřady považovaly za náklad, který ještě je nebo už není v souladu s ‚dobrými mravy‘“, podotkla.

ROZHOVOR S JAROSLAVEM MÍLEM ČRo 1 – Radiožurnál | 6. 3. 2008 V dnešních Dvaceti minutách Radiožurnálu se ptáme Jaroslava Míla, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR: *Jak by podle vašeho názoru měla reagovat v nějakém dlouhodobém horizontu Česká republika na ty opakující se hrozby, které pramení z těch cyklických krizí mezi buď Ruskem nebo Ukrajinou nebo Ruskem a Běloruskem? Jaroslav MÍL: Brusel mluví léta například o výstavbě Nabucca, nic se neděje, výsledek je, že v podstatě Německo si postaví Nord Stream, další země jednají o jižní trasa, takzvaném South Streamu. Brusel má prostor a má dostatečné pravomoci k tomu, aby konal jménem celé Evropy, nepotřebuje další pravomoci přenesené z Evropských zemí, ale nekoná, nejedná, pouze o tom mluví, a to je to, co mi na tom vadí. A v podstatě říká: „Snižme závislost na Rusku,“ říká to posledních dvacet, dvacet pět let. Opak je pravdou, naše závislost na Rusku se zvyšuje a v příštích dvaceti letech se zvýší vysoko přes padesát procent. Evropa bude na dovozu, na importu primárních zdrojů surovin závislá více jak sedmdesáti procent.

ČEŠI NAPADLI OBCHOD S EMISEMI Hospodářské noviny | 5. 3. 2008 Čeští politici zesilují odpor proti obchodům s povolenkami na vypouštění emisí oxidů uhlíku. Budou také v tomto boji hledat spojence. Obchod s emisními povolenkami v aukcích ublíží české ekonomice, prohlásil včera premiér Mirek Topolánek při zahájení mezinárodního energetického kongresu v Praze. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Míl předpovídá, že pokud k aukcím dojde, stoupne cena elektřiny na dvojnásobek. >Bude jí málo, bude drahá a ne pro každého,< prohlásil včera Míl. Návrh minulý týden v Bruselu ostře kritizoval i ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Chce bojovat za co největší omezení obchodu s nimi, protože volný prodej by prý znamenal zdražení elektřiny až o desítky procent. >Když, tak chci postupný náběh obchodů,< řekl Říman HN. S čím pojede do Bruselu, rozhodne vláda.

PODNIKY OPATRNĚ VÍTAJÍ ZMĚNY V DANÍCH, VIDÍ I PROBLÉMY Zpravodajství ČTK | 11. 3. 2008 Podniky opatrně vítají přípravu nového zákona o dani z příjmu, který by zřejmě na rozdíl od dnešní úpravy nevyjmenovával uznatelné náklady pro firmy. Místo toho by nová norma říkala, že si lze z daní odečíst jen náklady směřující k dosažení zisku, které jsou v souladu s dobrými mravy. Někteří odborníci ale míní, že to není uskutečnitelné. „Je to moderní způsob, v principu jde o korektní přístup, šanci na zmírnění regulace. Z tohoto pohledu by to mohla být pozitivní

16

Svaz průmyslu a dopravy ČR

4/2008


ENERGETICKÁ POLITIKA BRUSELU SE ROZCHÁZÍ S REALITOU Czech business weekly (CZ) | 25. 3. 2008 | rubrika: Rozhovor | strana: 32 | autor: CRISTINA MUNTEAN „Přístup Evropské unie k energetice je liknavý a slouží jako zjevný příklad neschopnosti bruselské politiky reagovat na reálné potřeby lidí a požadavky podniků,“ říká přezidnet Svazu průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) Jaroslav Míl. Podle Míla může Evropské unii dokonce hrozit zhroucení, nezmění-li své neefektivní kroky v souvislosti s klimatickými změnami a bude i nadále blokovat nezbytné investice do výstavby nových kapacit pro výrobu elektřiny. Chyby, jichž se Unie v těchto oblastech dopouští, hrozí občanům neúnosnou zátěží a mohou vyústit ve snížení konkurenceschopnosti evropských podniků. Všechny evropské společnosti, které působí v oborech zahrnutých do kategorie znečišťovatelů ovzduší, mají mít od roku 2013 povinnost kupovat si všechny povolenky k emisím skleníkového plynu, tedy oxidu uhličitého (CO2). Podle nově upraveného unijního Systému obchodování s emisemi skleníkových plynů (EU ETS) si společnosti budou povolenky kupovat v aukcích; firmy působící silné znečištění mají nakupovat od méně významných znečišťovatelů. Objem takových prodejů by měl ročně dosahovat 50–80 miliard eur (1,26–2,02 bilionů Kč). Některé členské země, jako jsou Německo, Česko, Polsko, Rumunsko a Slovensko, však navrhují, aby se systém dražeb zaváděl postupně až do roku 2020, protože okamžitá změna by mohla ohrozit konkurenceschopnost jejich národních ekonomik. Mimo jiné panují obavy, že obory závislé na velkých dodávkách energie odejdou z těchto zemí do východní Evropy nebo do Asie, kde jsou pravidla ochrany životního prostředí mírnější. V závěru dvoudenní schůzky hlav států a šéfů vlád 27 členských zemí EU, která se konala ve dnech 13. a 14. března v Bruselu, se Německu podařilo vymoci si záruku, že podniky s velkou spotřebou energie budou uchráněny před plnou působností nového plánu prodeje povolenek, pokud konkurenční ekonomiky, zejména USA a Čína, nesvolí k zavedení podobných opatření. Toto rozhodnutí odráží rostoucí obavy spojené s hospodářskými dopady rozhodnutí EU z roku 2007 v rámci boje proti klimatickým změnám snížit do roka 2020 emise CO2 o pětinu oproti stavu z roku 1990. Dohoda současně předpokládá zvýšení podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na 20 procent. Míl tvrdí, že i když podle Evropské komise plán povinného nákupu povolenek v aukcích přijde každého občana EU jenom na 3 eura (cca 76 Kč) týdně, skutečné náklady mohou být až trojnásobné. „Výrobci a distributoři elektřiny s ohledem na nejistotu, vyvolanou nejasnými legislativními záměry EU, zastavují investiční projekty a nebudou případně váhat s přenesením zvýšených výrobních nákladů na koncového spotřebitele,“ zdůrazňuje Míl. Upozorňuje také na to, že častější užívání turbín s kombinovaným paroplynovým cyklem (CCGT) zvyšuje závislost výrobců energie na dodávkách ruského plynu. „Jakkoliv EU tvrdí, že se snaží snížit energetickou závislost na Rusku, její kroky naopak vedou k ještě větší závislosti,“ dodává Míl. Konečné rozhodnutí o systému aukcí by měla Evropská komise učinit koncem letošního roku, přestože původní termín byl stanoven

4/2008

Svaz průmyslu a dopravy ČR

až na rok 2011. Evropský parlament by měl hlasovat o přijetí nového zákona ještě před evropskými parlamentními volbami v roce 2009. Urychlený kalendář změn má EU poskytnout silnou vyjednávací pozici na konferenci o klimatických změnách v OSN, která se bude konat v Kodani v prosinci 2009.

Proč říkáte, že EK nemluví pravdu o skutečných celkových nákladech zavedení aukčního systému v přepočtu na jednoho obyvatele EU? Pokud vím, tak stávající systém přidělování povolenek nefunguje a potřebujeme nějaký jiný. Jenže ten nový se zavádí bez možnosti jakékoli regulace. To je to hlavní. Zavádíme obchodování s hodnotami v objemu miliard eur bez jakýchkoliv pravidel. Nevolám po nějakém hloupém omezování, ale jde mi o jasná pravidla, jaká jsou třeba na burze. V takovém systému musíte mít pravidla a mantinely, stejné pro každého. Jenomže to tak není. Jde jenom o administrativní nástroj pokoušející se odlišit ocelárnu v České republice od ocelárny v Belgii. Myslím, že bychom měli mít nějaký jiný systém.

Co byste navrhoval? Vezměte si třeba Kalifornii. Tam mají problémy s výfukovými plyny, a tak zavedli nové parametry a nové průmyslové normy. Proč nemáme něco podobného i tady, třeba přesně stanovené parametry úspory energie pro každou novou budovu? Nebo přesně vymezené vlastnosti a limity u všech nových dopravních prostředků, případně všech elektráren postavených a uvedených do provozu, například po roce 2015? To by byl férový přístup a záleželo by jen na investorovi, jaké prostředky vloží do nových technologií, aby si zajistil návratnost nákladů. Nepotřebujeme systém, který jedněm peníze bere a přerozděluje je jiným. Mohli bychom říci Číně a Indii: „Pokud nebudete své zboží vyrábět v továrnách, splňujících tato omezení, nedostanete se na náš trh nebo vás to bude stát víc peněz.“ To by bylo spravedlivé. Ale není potřeba kvůli tomu zavádět nový druh obchodu. Uvědomuji si, že za touto iniciativou je velká a silná lobby, ale přijde nás to hodně draho.

Znamená to, že za EU-ETS stojí jenom lobbistické zájmy? Samozřejmě, o tom jsem přesvědčen. Tři nejúčinnější druhy lobby, o nichž vím – kromě médií – jsou výrobci zbraní, realitní společnosti, developeři a finanční instituce. S celým tím nápadem přišly finanční instituce.

17


PREZENTACE SP ČR Půjdou peníze utržené za emisní povolenky do evropského rozpočtu? Oni tvrdí, že ne, ale dříve říkali, že ano, že to bude zvláštní položka příjmů. Dnes ale mluví o tom, že se peníze budou přerozdělovat zpátky do jednotlivých zemí. Mně to připadá bláznivé. Mám jednoduchou otázku: Co se stane, jestliže nějaký hedge-fond z arabských zemí nebo z Ruska skoupí všechny povolenky a nabídne je firmám k prodeji? Zastavíme celý systém? Jediná odpověď zní: Budeme o tom uvažovat a uvidíme. Jenže mezitím společnosti nevědí, co mají dělat, a zastavily své investice. Umíte si představit, že sedíte ve vedení elektrárenské společnosti, máte rozhodnout, do čeho je třeba investovat – jestli do uhlí, do jádra nebo do CCGT – a přitom neznáte odpověď na nejdůležitější otázku, totiž jak vysoké budou vaše výrobní náklady?

Hrozí bezprostředně takový scénář, že by nějaký hedge-fond chtěl skoupit celý balík emisních povolenek a prodávat je podnikům? Určitě ano. Vím, že právě proto mnohé společnosti redukují své investiční plány. Není pravda, že se chystají mohutné investice – tam, kde se investuje nyní, postupují podle plánů schválených vedením společnosti před několika měsíci nebo před rokem, protože rozhodování o investicích je dlouhodobý proces. Nové projekty jsou však momentálně zastavené.

Můžete uvést příklad investice, která byla zastavena kvůli evropské regulaci? Dělají to všichni a vůbec mě to nepřekvapuje. Firmy omezují investice, protože tato regulační politika pokračuje už čtyři roky a teď ji chceme prodloužit až do roku 2011. Nejbezpečnější postup pro výrobce elektřiny je přejít na CCGT – to je prozatím nejjistější volba, pokud jde o povolenky emisí CO2. Jenže pokud EU tlačí společnosti k tomuto řešení, nebere ohled na zvyšování závislosti na dodávkách ruského plynu. Podnikatelé se o to nestarají, nejsou to politici. Jenže na druhou stranu EU tvrdí, že chce energetickou závislost na Rusku snižovat. Tak proč dělají pravý opak? Normální lidé to vidí, a říkám vám, že bychom jim měli ušetřit pocit zklamání, který v nich jinak neschopnost EU vyvolá v letech 2011–12.

V čem spočívá hlavní riziko zastavení těchto investic? Jde o to, že bude pozdě. Nejlepším příkladem je Německo. Tam prý chtějí zavřít všechny jaderné elektrárny do roku 2021 – za 13 let, to je dost brzy. A teď kvůli tomu musí měnit všechny zákony. Představte si, že máte děti a budete jim říkat, že studovat jadernou fyziku nemá smysl, protože v Německu to nemá budoucnost. A najednou vláda v roce 2018 řekne: „No dobrá, potřebujeme tu výrobu prodloužit.“ Jenže nebudou mít nikoho, kdo by taková zřízení uměl navrhnout, postavit a ovládat. Takové věci se nedají udělat ze dne na den.

Jak tedy vidíte budoucnost, pokud jde o dodávky elektrické energie v EU?

a začnou jednat na vlastní pěst. Je to stejné jako s otázkou amerických víz pro Čechy. Jednotlivé země začaly jednat, protože EU v tom nedělá nic.

Jak podle vás na tuto nečinnost budou reagovat občané Evropské unie? Běžný občan je daňový poplatník, a jakmile bude mít pocit, že se prohlášení politiků rozcházejí s realitou, ve které on žije, ztratí důvěru. A ztratíme-li víru ve vizi Evropské unie, přijdeme i o všechny možnosti konkurovat v globálním měřítku zemím jako je Indie, Ruko, Čína, Brazílie či USA. Jaké potom bude postavení Evropanů na světových trzích? Žádné. Příkladem je třeba ono tvrzení, že emisní povolenky každého z nás přijdou na 3 euro týdně. Je to nesmyslná částka. Podívejte se na Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko nebo Slovensko, stačí se podívat někam mimo Prahu – tři eura tam znamenají spoustu peněz. Kdo je za tyhle lidi zaplatí?

Už dnes ale čeští spotřebitelé platí za elektřinu víc než Němci nebo Francouzi, přestože tuzemská kupní síla je slabší, a dokonce platí takové peníze společnosti ČEZ, kde je většinovým vlastníkem stát. Není to neetické? Mohu jen zopakovat, co jsem říkal už za předchozí vlády – ceny elektřiny závisí na rozhodnutí podílníků ČEZu. Je-li rozhodování nastaveno takto, nedá se nic dělat. Nemůžete ceny regulovat. Já věřím v aplikaci zásad tržní ekonomiky při prodeji elektřiny. Měl jsem své pochybnosti o růstu cen už před mnoha lety, ale nikdo mi nevěřil. Říkali, že se bojím o konkurenceschopnost. Odpovídal jsem jim, že se nebojím ničeho, ale působil jsem v elektrárenské branži celý život a myslím si, že obchodování s elektřinou se od jiných produktů liší. No dobrá, dotlačili nás k privatizaci, my jsme ji absolvovali a byl to úspěch – to je v pořádku. Dnes tedy tvrdím, že musíme pokračovat, kde jsme začali, a přivést ceny do takové výše, kde bude spotřebitel opět králem. Znamená to, že je potřeba zvýšit nabídku produkce. Ale to nestačí. Nedá se to udělat jenom v České republice, musí to udělat i Rakousko, Maďarsko, Německo, Itálie – ti všichni jsou netto dovozci elektrické energie – a zejména Slovensko, Polsko, Ukrajina atd. Pokud se to neudělá všude, budeme mít problém.

Říkáte, že dokud bude Česká republika vyvážet energii, protože ji sousední země potřebují, bude za to vysokou cenou platit český spotřebitel? Rozumím tomu tak, že žijeme v otevřené ekonomice, na Balkáně je nedostatek elektřiny, v Německu je panika a my jsme uprostřed toho všeho. Měl bych velmi naléhavou otázku po všechny politické vůdce EU: Co udělala Unie v posledních deseti letech pro zlepšení situace ve výrobě elektřiny na Balkáně? Odpověď je prostá. Neudělala vůbec nic. Nikdo se neujal odpovědnosti, nikdo se nepokusil nic změnit. A nové regulace potřebné změny jenom zpomalují.

Vůbec to nevidím dobře. Všechny evropské projekty jsou zastavené a každá země postupuje na vlastní pěst. Tuto situaci je opravdu třeba změnit a je nejvyšší čas, aby se s tím začalo. Skutečně si myslím, že se o to musí postarat Evropská komise, je to jejich práce. Proto přece máme Evropskou unii – aby tento světadíl chránila, využívala materiální a lidské zdroje a připravila společnost pro přežití v dalších padesáti či sto letech. O to tady jde. A pokud to nedělají, připraví lidi o všechny iluze, a ti si pak řeknou, že žádnou unii nepotřebují,

18

Svaz průmyslu a dopravy ČR

4/2008


Je vůbec technicky proveditelné vybudovat elektrárenské výrobní kapacity bez emisí CO2?

Proveditelné to je, ale kdo zaplatí 80 eur za tunu CO2? To je bláznovství, znamená to téměř ztrojnásobit cenu uhlí a vůbec všech výrobních nákladů – naprosté bláznovství. Všechno je technicky proveditelné. Je to jen otázka ceny a kdo tu cenu zaplatí. Já věřím, že bychom dokázali snížit emise oxidu uhličitého oproti roku 1990 o 20 procent z méně peněz, pokud budeme opravdu chtít.

Jak byste toho chtěl dosáhnout? Mám další otázku pro ty, kdo nám vládnou: Proč neděláme nic pro nahrazení staré technologie v motorech automobilů? Proč už víc než sto let používáme dieselové motory? Věřím, že s vynaložením rozumných prostředků bychom mohli za tyto technologie získat náhradu. Tak to udělejme. Jenže to se nestane, protože se proti tomu postaví finanční instituce propojené s ropnými společnostmi. Jenže právě tohle je potřeba, pokud opravdu chceme udělat něco pro životní prostředí a pro všechny lidi.

Proč ještě v EU nemáme společnou energetickou politiku? Nemáme ji, protože koluje spousta různých myšlenek a návrhů a je tu celá řada různých zainteresovaných skupin. EU nepotřebuje žádné nové zákony či pravomoci; její členové jednoduše musí začít postupovat jednotně vůči třetím zemím v otázkách importu energetických zdrojů. Jakmile to dokážeme, máme vyhráno. A druhá věc je doprava – ropovody a plynovody. Proč je EK nečinná? Protože to představuje spoustu práce a není to snadné.

Dosáhne EU v dohledné době zmíněné schopnosti postupovat jednotně? Ne, protože nejsou schopní reagovat ani na nejjednodušší věci. Teď nekritizuji bruselskou administrativu, protože i její snažení podkopávají jednotlivé země, například Německo, které jednají samostatně v zákulisí. Ale já Němcům rozumím. Ve věci plynovodu Nabucco (projektovaný plynovod, jenž by měl zajišťovat dodávky plynu z oblasti Kaspického moře do terminálu v Rakousku, vyhýbající se území Ruské federace; pozn. red.) se nic neděje, a pokud žijete v Německu, musíte něco dělat. Obecně vzato politici začínají jednat až když je pozdě a problém se stane zcela viditelným. Jenže mezi podnikateli převažuje jiný přístup.

Jaké hlavní příležitosti a rizika vidíte v oboru energetiky pro Českou republiku? Hlavní riziko spočívá v tom, že EU přijde s nějakým nařízením, které postaví na hlavu všechny dosavadní kalkulace nákladů na zavádění technologií bez uhlíkových zplodin, skladovacích systémů a povolenky emisí CO2. V tuto chvíli nevíme nic, protože EK nedokázala přijít s jasným řešením. Podnikatelé v energetice tedy nemohou přijímat rozhodnutí. Jestli nám říkají, že se všechno dovíme v roce 2011, to už bude zkrátka pozdě. My nejsme politici, musíme plánovat, splácet půjčky a vychovávat kvalifikované lidi, kteří nejsou jen tak všude k mání. Druhé riziko vidím v tom, že stávající regulací česká ekonomika utrpí, zatímco země jako Francie z ní budou profitovat.

4/2008

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Jaký vývoj očekáváte ve výrobě a spotřebě energií v České republice? Spotřeba stoupá, což je normální, protože spotřeba souvisí vývojem HDP, a jestliže jsme v uplynulých dvou letech zažili roční růst o 5 až 6 procent, je jasné, že vzrostla i spotřeba. Pokud jde o výrobní kapacity, máme k dispozici jedinečnou, velmi dobrou kombinaci energetických zdrojů: jádro, uhlí a jistý objem vodní energie. Nemáme žádné projekty typu CCGT nebo plynových turbín, což není zlé, protože tím by se jen zvýšila naše závislost na dodávkách z Ruska a ostatních zemí vyvážejících plyn. Pokud jde o další vývoj, před dvěma či třemi lety jsme přišli s myšlenkou vypracovat studii pro Bezpečnostní radu státu ohledně primárních nerostných energetických zdrojů. Studie měla vcházet z potřeb české ekonomiky, zaměřit se na to, odkud budeme tyto zdroje získávat a jak je přepravovat. Bohužel, přestože nás podpořila Akademie věd i odbory, studie vypracována nebyla kvůli nevstřícnému postoji tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana. Dnes podobný materiál připravuje Akademie věd, což je dobré, možná ještě lepší, než kdybychom ho připravovali my, protože akademie má status nezávislé organizace.

Co od této studie očekáváte? Rozumím tomu tak, že ještě před vypracováním takové studie bychom měli sestavit dva podrobné dokumenty. Jeden o tom, jakou ekonomiku chceme mít. To se přímo dotýká spotřeby elektřiny. Je-li vláda ochotna podporovat daňové prázdniny pro investory v těžkém strojírenství a budou se tu stavět nové továrny, jako je Hyundai (Manufacturing Czech) se spotřebou bezmála jednoho terrawatu ročně, znamená to, že budujeme ekonomiku, která bude potřebovat spoustu energie. Měli bychom vědět, jakou ekonomiku a jakou společnost chceme mít ode dneška za 10 až 15 let. Potom budeme vědět i to, v jakém rozpětí se bude pohybovat spotřeba energie. Měli bychom se ale zaměřit na snižování spotřeby energie a na výrobu nových zařízení, které energii uspoří. Známe-li potřebné parametry, musíme se rozhodnout, chceme-li energetický systém s nulovým rozdílem mezi exportem a importem nebo systém orientovaný na export nebo na import elektřiny. Toto rozhodnutí musí učinit vláda. A potom, jakmile budeme znát podobu konce spotřebního řetězce, musíme se podívat na začátek, tedy na primární zdroje. Musíme zjistit, co je k dispozici a potom se můžeme rozhodnout, které zdroje využijeme. Nejprve musíme vědět, jak vypadá konec a začátek řetězce, a až potom je možné zkoumat prostředek a kalkulovat možné ceny a dostupnost elektřiny v daném období.

Domníváte se, že stávající vláda těchto cílů dosáhne? Nejsem si jist, zda taková studie může být dokončena do června či července 2008. Ale i kdyby ne, musím říci, že by bylo velkou chybou nevyužít všechno uhlí, které máme k dispozici a nepokračovat v rozvoji jaderných kapacit. Nejsem žádný fundamentalista, pokud jde o využití jádra, ale vím, že bez jaderných zdrojů se neobejdeme. Osobně jsem proti tomu, abychom byli zemí vyvážející elektřinu. Byl bych pro vyváženou bilanci, pokud jde o obchod s elektřinou, ale rozhodnout o tom musí vláda.

19


POHLEDNICE AKCÍ 14. PATRA SP ČR EKOLOGICKÉ ASPEKTY BROWNFIELDS

doc. Ing. Ivan Landa, CSc.

Dne 19. 3. 2008 se konal na Svazu průmyslu a dopravy ČR seminář „Ekologické aspekty Brownfields“. Seminář se dotkl různých problémů v oblasti řešení brownfields – od legislativy, odborného řešení, ukázky konkrétních příkladů až po možnosti financování jednotlivých projektů. Seminář zahájil ředitel sekce hospodářské politiky SP ČR Ing. Boris Dlouhý, CSc., který přítomné přivítal a seznámil s činností svazu. Paní Mgr. Radka Hávová prezentovala Technologické centrum, které bylo spolupořadatelem semináře. Účastníci měli možnost vyslechnout soubor přednášek, který zahájila pani RNDr. Pavla Kačabová – MŽP, která ve své přednášce přednesla ucelený pohled na danou tématiku a vše, co se k ní váže z hlediska legislativy a možností řešení problémových lokalit z pohledu Ministerstva životního prostředí. Dalším přednášejícím byl pan doc. Ing. Ivan Landa, CSc. z ČZU Praha, který popsal metodiky sanací a uvedl konkrétní příklady, které řešil včetně fotodokumentace. Přednáška pana Mgr. Jana Skály, z VÚMOP, Praha se zabývala možností využití lokalit typu brownfields v návaznosti na hygienický stav půd. Přednáška byla velmi podrobná a uvedla příklady řešení a zkušeností ze zahraničí.

20

Oživením bylo vystoupení pana starosty z Prahy 9, pana ing. Jana Jarolíma, který na příkladu Prahy 9 uvedl, jak tato část Prahy se vypořádala se starými zátěžemi a jaký byl postup řešení. Také přednáška pana Ing. Otakara Herberka z firmy DEKONTA posluchače zaujala, neboť dokumentovala zásah a likvidaci nebezpečných chemických látek v průmyslovém areálu, prováděné touto firmou. Poslední přednáška pani Ing. Veroniky Smolkové ze SFŽP vyvolala velký ohlas, neboť se týkala možností získání dotací. Závěrečná diskuse vyvolala řadu otázek, které se týkaly především financování a možnosti získání dotací ze SFŽP a z MPO. Byly vyhlášeny programy, ale žádosti na SFŽP hradí pouze sanační práce. Program Nemovitosti z MPO čeká na notifikaci. Účastníci se shodli na návrhu řešení, vyhlásit výzvu bez notifikace hned, protože je pro firmy vhodnější. V tomto duchu bude MPO osloveno dopisem. Účastníci semináře si přejí v námětu tohoto semináře dále pokračovat. Bohumila Andělová sekce hospodářské a environmentální politiky

Svaz průmyslu a dopravy ČR

4/2008


EU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE NOVÁ STUDIE MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE „Trendy na pracovišti 2008“ ZAMĚSTNAVATELŮ (IOE) Národní politiky musí reagovat na měnící se trhy práce Studie Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (IOE), zveřejněná v Ženevě 17. března 2008, znovu jasně prokázala, že globalizace je příležitostí pro celý svět. Antonio Peñalosa, generální tajemník IOE, při prezentaci studie zdůraznil, že „chtějí-li země profitovat z nových trhů nebo se stát lákavou destinací pro investory, očekává se od jejich vlády, že vyvinou takové úsilí, aby zajistily podmínky podporující růst a rozvoj podniků, kvalifikace a odbornosti odpovídající trhům práce a především podmínky, ve kterých se bude dařit inovacím a podnikání.“ Zaměstnavatelé vnímají změny na trzích

práce v globálním kontextu a uvědomují si naléhavou potřebu adaptace na tyto změny. IOE ve své studii identifikuje zásadní trendy na současných pracovních trzích: • více pracujících žen a migrantů; • vzrůstající poptávka ze strany pracujících po flexibilních formách práce; • zaměstnavatelé očekávají vážné dopady nepříznivého demografického vývoje na trhy práce; • rychle rostoucím ekonomikám chybí dostatek kvalifikovaných absolventů – zaměstnavatelé nejsou spokojeni s kvalifikacemi a kompetencemi těch, kteří vstupují na trh práce; • podniky ve všech regionech upozorňují na nedostatek některých profesí, které by skutečně odpovídaly jejich potřebám; • většina vlád stále ještě neprovádí nákladové analýzy jejich pracovní a sociální legislativy.

Závěry šetření dokazují, že stále flexibilnější pracovní úpravy, které se liší od tradičních pracovněprávních vztahů, usnadní vstup znevýhodněných skupin – žen, mladých lidí, migrantů a straších lidí – na současné trhy práce. Navíc vzrůstá poptávka po takovéto flexibilitě na pracovišti. Nová generace pracovníků představuje pracovní sílu, která chce rozhodovat, kdy, jak a kde bude pracovat. Z většího výběru možností mohou ku vzájemnému prospěchu profitovat jak podniky, tak zaměstnanci. Dalším politickým poselstvím studie je potřeba revize regulatorního rámce. V mnoha zemích je stále ještě obtížné podnikat. Bující byrokracie a rigidity v pracovní legislativě jsou hnacím motorem pro růst neformální ekonomiky. Legislativa musí být ku prospěchu všem – jak podnikům, tak všem na pracovišti – a nechránit jen některé. Je tedy jasné, že se vlády budou muset vážněji zamyslet nad pracovní legislativou. Některé vlády uplatňují opatření na ochranu některých skupin pracovníků (mladých lidí, žen, starších pracovníků, invalidů), která však mnohdy nepřináší výsledný efekt. Varovným signálem je také nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na trhu práce. Programy rozvoje dovedností musí odpovídat měnící se demografii pracovní síly. V rámci vzdělávacího systému je třeba zvýšit povědomí o tom, co očekávají podniky od těch, kteří nově vstupují na trh práce a jaká je jejich odpovědnost na pracovištích. Elektronická verze studie je přístupná na: www.ioe-emp.org

EXPERTNÍ SKUPINA BUSINESSEUROPE PRO SLUŽBY NA VNITŘNÍM TRHU Dne 28. 3. 2008 se v Bruselu konalo další zasedání Pracovní skupiny BUSINESSEUROPE pro služby, jejímž cílem je sledovat: • Rychlou a řádnou implementaci směrnice o službách na vnitřním trhu Evropského parlamentu. Směrnice o službách a její řádná implementace je pro evropskou podnikatelskou komunitu jednou z priorit v oblasti fungování vnitřního trhu EU. V roce 2009 uplyne doba pro implementaci směrnice a nastane čas vyhodnotit, zda omezení rozsahu směrnice byla opodstatněná a zda přijatá směrnice uvolnila překážky a usnadnila především přeshraniční poskytování služeb. BUSINESSEUROPE průběžně monitoruje situaci v jednotlivých členských státech a vytváří si vlastní přehled („scoreboard“) postupu implementace směrnice. V centru pozornosti je zejména vytváření míst prvního kontaktu, elektronický informační systém a administrativní spolupráce mezi jednotlivými členskými státy. BUSINESSEUROPE plánuje v druhém pololetí 2008 v rámci francouzského předsednictví uspořádat seminář, v rámci kterého by byly prezentovány příklady dobré praxe. BUSINESSEUROPE také pozitivně vnímá, že směrnice o službách je jednou z priorit českého předsednictví a vítá připravovanou konferenci ke službám v Praze v první polovině roku 2009.

4/2008

Svaz průmyslu a dopravy ČR

• Inovace ve službách. Ve smyslu závěrů Rady Evropské unie z prosince 2006 ke sdělení Evropské komise „Široce založená inovační strategie pro Evropskou unii“ (KOM (2006) 502) dostala Komise za úkol připravit zhodnocení o vývoji inovací ve službách. V tomto smyslu Komise vypracovala v červenci 2007 pracovní dokument „Směrem k vytvoření evropské strategie na podporu inovací ve službách: budoucí akce“. Jako první krok vyhlásila Evropská komise v říjnu 2007 veřejnou konzultaci. Průzkum ukázal, že 63 % respondentů se domnívá, že současný politický rámec Evropské unie není schopen dostatečně reagovat na potřeby inovací služeb. Celých 52 % respondentů podporujících specifickou inovační politiku v oblasti služeb je pro odvětvový přístup, 36 % je pro horizontální přístup. Výsledky šetření budou zapracovány do sdělení Komise, které by mělo být zveřejněno v polovině letošního roku. • Standardizaci služeb. Vzhledem k tomu, že se oblast služeb neustále rozšiřuje, mění se charakter služeb a vznikají nové služby, narůstá požadavek podniků a poskytovatelů služeb na jejich standardizaci. BUSINESSEUROPE proto zahájil úzkou spolupráci s Evropským výborem pro standardizaci. Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU

21


EU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE JARNÍ SUMMIT RADY EVROPSKÉ UNIE: OKAMŽIK PRAVDY PRO EKONOMIKU EVROPSKÉ UNIE (Brusel, 13. – 14. března 2008)

„Podniky říkají: Když se zpomalí evropská ekonomika, reformy musí akcelerovat. Lisabonská strategie je proto ten nejvhodnější rámec.“ (Ernest-Antoine Seillière; prezident BUSINESSEUROPE) Březnové zasedání Evropské rady proběhlo ve dnech 13. – 14. března v Bruselu dle očekávání bez větších překvapení. Šéfové vlád a států rozhodli zahájit další tříletou fázi naplňování Lisabonské strategie růstu a zaměstnanosti a dosáhli též dohody o tom, že jednání o ambiciózním plánu boje proti klimatickým změnám budou završena do konce t. r. s tím, že příslušná legislativa bude přijata počátkem roku příštího. Lídři členských států souhlasili s potřebou hlubší analýzy důsledků, které může tato politika znamenat pro energeticky intenzivní sektory evropského průmyslu. Summit jednal taktéž o finanční nestabilitě a o podpoře podnikání, zejména na úrovni malých a středních podniků. K tématu pokračující liberalizace trhů s elektřinou a plynem bylo řečeno, že existující problémy by měly být dořešeny do konce prvního pololetí t. r., aby bylo možné se ve druhé polovině roku soustředit na klimatické otázky. Summit souhlasil s posouzením možnosti snížit daň z přidané hodnoty pro výrobky přátelské životnímu prostředí a podpořil tezi o potřebě působit na jednotlivce ve směru jejich spotřebitelského výběru a chování, které by se mělo více orientovat na tzv. zelené výrobky. Schválen byl rovněž návrh Francie a SRN na Unii pro Středozemí, i když předcházející jednání ukázala, že přílišné nadšení z francouzských plánů tohoto druhu nesdílí prakticky žádný další členský stát, ani spolupředkladatelská země SRN. http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/ en/ec/99410.pdf Ze zprávy Karla Lukáše Stálého delegáta SP ČR u BUSINESSEUROPE

22

Před Jarním summitem Rady kladla BUSINESSEUROPE důraz především na tyto priority: • Rychlou implementaci národních reforem: – Aktualizovaný Barometr reforem BUSINESSEUROPE opakovaně poukazuje na riziko zpomalení reforem a zaznamenává přílišné uspokojení Evropské komise, zejména pokud jde o oblast veřejných financí. – Nicméně podnikatelská komunita obecně souhlasí s navrhovanými specifickými doporučeními pro jednotlivé země a volá nyní po realizaci velmi konkrétních národních akčních plánů. • Úměrnou reakci na krizi finančních trhů – Podnikatelská komunita podporuje větší transparentnost a koordinaci kontroly trhu, je však zásadně proti aktivizaci dalších regulatorních opatření, která mohou podkopat inovaci finančních trhů a přístup podniků ke kapitálu. • Energetickou politiku a politiku klimatických změn podporující konkurenceschopnost: – Návrhy na revizi Systému obchodování s emisemi (ETS) by měly být vyjasněny a měla by být zachována konkurenceschopnost energeticky náročných odvětví průmyslu. – Směrnice o obnovitelných zdrojích musí umožnit větší flexibilitu, pokud má být dosaženo cíle 20 % obnovitelných zdrojů. – V zájmu završení vnitřního trhu s energiemi musí být zvláštní pozornost věnována dopadům „unbundlingu“ na investice do infrastruktury. Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU

Svaz průmyslu a dopravy ČR

4/2008


POLITICKÁ STRATEGIE EVROPSKÉ KOMISE NA ROK

2009

„Posunout Evropu kupředu“ Dne 13. 2. 2008 zveřejnila Evropská komise svou strategii pro rok 2009. Rok 2009 bude pro Evropskou unii důležitým rokem. Bude mít nový Evropský parlament i novou Evropskou komisi. V závislosti na dokončení vnitrostátních ratifikačních procesů by mohl být také rokem vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Se stabilním institucionálním rámcem se Unie bude moci soustředit na řešení konkrétních výzev, jako je podpora udržitelného růstu a tvorba pracovních míst v době globalizace a urychlení přeměny Evropy v hospodářství s nízkými emisemi a efektivním využíváním zdrojů. Tato roční politická strategie představuje priority pro poslední rok mandátu stávající Komise. Strategické cíle stanovené Komisí na počátku jejího mandátu – podpora prosperity, solidarity, svobody a bezpečnosti a posílení role Evropy ve světě – stále představují hlavní směr práce Komise. Od začátku svého funkčního období Komise předložila důležité iniciativy pro naplnění těchto cílů, rozvoj evropské agendy a potvrzení role EU v našem globalizovaném světě. S ohledem na institucionální změny v roce 2009 předloží Komise většinu zbývajících důležitých legislativních iniciativ v roce 2008. Komise bude v roce 2009 úzce spolupracovat s Radou a Parlamentem, aby bylo dosaženo shody o většině důležitých nedořešených návrhů. Postará se o to, aby acquis bylo řádně prováděno v souladu s novým přístupem dojednaným v září 2007. Dále zajistí, že finanční programy dohodnuté pro období 2007–2013 budou spravovány účinně a efektivně a že finanční programy týkající se období 2000–2006 budou úspěšně uzavřeny v plném souladu se zásadami řádného finančního řízení. Komise se orientuje také do budoucnosti a položí základy pro následující roky. V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost by Komise musela předložit řadu konkrétních návrhů, aby ustanovení této smlouvy byla plně účinná a přinesla občanům Unie nové možnosti a výhody. Práce na revizi rozpočtu a probíhající veřejné konzultace mají vytvořit podmínky pro přípravu příštího finanční rámce, jenž bude předkládán příští Komisí. Současná Komise předloží cestovní mapu stanovující nejdůležitější oblasti pro příští období strategie udržitelného rozvoje.

PRIORITNÍ OBLASTI V ROCE 2009: RŮST A ZAMĚSTNANOST Ústřední částí politické agendy Komise bude i nadále podpora udržitelných ekonomických a sociálních reforem v Evropě v rámci obnovené Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost. Dopad globálních finančních otřesů na reálnou ekonomiku a zvýšení cen surovin budou vyžadovat prohloubení strukturálních reforem v EU jak na úrovni EU, tak i na úrovni členských států. Komise bude i nadále provádět svoji širokou inovační strategii. Proto je zapotřebí prohloubit Evropský výzkumný prostor. Činnosti v oblasti podpory malých a středních podniků budou založeny na Evropském aktu o drobném podnikání a zaměří se na využití potenciálu kreativních odvětví. Vytváření Evropy znalostí zahrnuje praktické kroky, jako je podpora Evropského inovačního a technologického institutu v prvním

4/2008

Svaz průmyslu a dopravy ČR

roce jeho plného provozu a posílení dialogu mezi univerzitami a podniky. Zpráva Komise o dosažených výsledcích a budoucích výzvách hospodářské a měnové unie, která bude předložena v květnu 2008, naznačí směr, jaká opatření bude třeba přijmout, aby hospodářská a měnová unie byla připravena na dalších deset let. Klíčová zpráva navazující na Přezkum jednotného trhu z roku 2007 bude iniciativou v oblasti sdílených partnerství mezi Komisí a členskými státy v používání a vynucování práva upravujícího jednotný trh, přičemž je třeba ujasnit úlohu Komise a členských států a jejich společnou odpovědnost za fungování jednotného trhu. Opatření Společenství budou za účelem uvolnění potenciálu podnikové sféry posílena v oblasti hospodářské soutěže, a to zejména odvětvovými šetřeními a intenzivnějším výkonem rozhodnutí v antimonopolních věcech a věcech státní podpory v odvětvích, jež jsou klíčová pro úspěch Lisabonské strategie (např. síťová odvětví, finanční služby a informační a komunikační technologie). Komise bude dále rozvíjet energetickou politiku pro Evropu strategickým přezkumem energetické politiky podle zadání Evropské rady z března 2007. Toto povede k novému akčnímu plánu Evropské unie pro energetiku na období 2010–2014. Další činnosti budou zahrnovat provádění nových právních předpisů v oblasti vnitřního trhu s energií, dalšího rozvoje observatoře pro trh s energií a lepšího zabezpečení dodávek. V oblasti dopravy je klíčovou prioritou úspěch projektu Galileo, jenž bude nyní řízen Komisí. Budou pokračovat práce na dopravním sektoru tak, aby byl šetrnější k životnímu prostředí, a práce na úspěšném rozvoji systému řízení dopravy. Posíleny budou kontroly za účelem zvýšení bezpečnosti odvětví dopravy a energetiky. Komise položí také základy pro budoucí dopravní politiku předložením důkladného hodnocení dosažených výsledků a dlouhodobých výhledů. Konference o změnách klimatu, která se konala v roce 2007 na Bali, stanovila cestovní mapu pro jednání a uzavření celosvětové dohody pro období po roce 2012, přičemž tato dohoda by měla být uzavřena do konce roku 2009. Komise bude pokračovat v úsilí zahájeném v roce 2008 zaměřeném na podporu udržitelné spotřeby a udržitelné průmyslové politiky v Evropě. Snahy o zastavení ztráty biodiverzity se zintenzivní po zprávě z roku 2008 k akčnímu plánu Evropské unie pro biologickou rozmanitost a bonnském zasedání k Úmluvě Organizace spojených národů o biologické rozmanitosti. V roce 2009 bude Komise rozvíjet novou integrovanou námořní politiku a předloží návrh reformy společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury. Rovněž zamýšlí provádět výsledky dohody o „kontrole stavu“ společné zemědělské politiky. Rozvoj společné přistěhovalecké politiky je i nadále základní prioritou pro úspěšnou reakci na výzvy a využití příležitostí, které představuje migrace v nové éře globalizace. Komise bude dále rozvíjet integrovanou správu hranic a společnou vízovou politiku, přičemž bude pracovat na dokončení společného evropského azylového systému do roku 2010. V této souvislosti se bude Komise dále zabývat propojením migrační politiky Evropské unie s vnější agendou, včetně agendy rozvoje a obchodu.

23


EU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE OBČAN PRIORITOU Komise je přesvědčena, že Evropská unie musí být i nadále zaměřena na vytváření politik, jež jsou v bezprostředním zájmu občanů. Předkládány budou iniciativy, jejichž cílem je zjednodušit život občanů, když využívají své právo volného pohybu uvnitř Unie nebo cestují do zemí mimo Evropskou unii. Pokračovat budou práce na vytvoření společného právního prostoru, zejména zajištěním vzájemného uznávání rozsudků v Evropské unii a zlepšením přístupu ke spravedlnosti pro občany Evropské unie. Evropská unie by měla pokračovat ve svém úsilí o zajištění bezpečnosti pro své občany. V roce 2009 bude velká pozornost věnována boji s nebezpečím teroristických útoků v takových oblastech, jako je chemické, biologické, jaderné a radiologické ohrožení. V oblasti veřejného zdraví bude předloženo několik návrhů jakožto součást provádění strategie Evropské unie v oblasti zdraví, přijaté v roce 2007. Bezpečnost pacientů bude dále řešena v návrhu upravujícím zdravotnické prostředky. Předmětem nových návrhů bude bezpečnost potravin, zdraví zvířat a jejich dobré životní podmínky. Posíleny budou kontrolní činnosti, aby byl zajištěn soulad se stávajícími standardy v těchto oblastech. Pokud se týče právních předpisů o chemických látkách, budou pro úspěch této politiky mimořádně důležité první roky provádění nařízení REACH (o registracích, hodnocení a povolování chemických látek). Účelem přepracované sociální agendy je poskytnout Evropanům lepší vyhlídky a nové příležitosti. Má provádět aktivní politiku na trhu práce, jež je zaměřena na flexikuritu, a podpořit lidi při rozvoji jejich dovedností a schopnosti nalézt nové pracovní uplatnění při vědomí existence sociální sítě. V roce 2009 bude velký důraz kladen na mládež a přeshraniční mobilitu mladých lidí. Normy stanovené v oblastech, jako je ochrana zdraví a bezpečnost práce, rovnost žen a mužů, volný pohyb osob a nediskriminace, musejí být účinně používány, hodnoceny a v případě potřeby přepracovány. Komise se zavázala vyvinout nové přístupy k řízení změn a k otázkám, jako je sociální začlenění.

EVROPA JAKO SVĚTOVÝ PARTNER Vstup Lisabonské smlouvy v platnost by měl významně posílit postavení Unie ve světě. Komise významně přispěje k účinné realizaci tohoto nového rámce v praxi, včetně příprav na vytvoření evropského útvaru pro vnější činnost. Důležitými ústředními otázkami vnější politiky budou i nadále zabezpečení dodávek energie, změna klimatu a migrace. Tato témata zároveň slouží k posílení závazku Evropské unie k účinnému multilateralismu. Současné finanční otřesy vyžadují koordinovanou reakci Evropské unie, včetně silnějšího zastoupení Komise v mezinárodních finančních institucích. Komise bude nadále provádět obnovený konsensus v oblasti rozšiřování. Přístupová jednání s Chorvatskem vstoupí do rozhodující fáze a dojde k dalšímu pokroku v přístupových jednáních s Tureckem, přičemž v obou případech závisí postup jednání na tempu reforem a pokroku při plnění nezbytných požadavků. Směrování západního Balkánu k budoucímu členství v rámci procesu stabilizace a přidružení se zrychlí za předpokladu, že budou plněny stanovené podmínky a tyto země budou provádět nezbytné reformy. Evropská politika sousedství se zaměří na úplné provádění jejích dvanácti akčních plánů. V roce 2009 by mělo být možné uzavřít jednání s Ukrajinou o nové rozšířené dohodě. Očekává se, že budou vyjednána nová smluvní ujednání s Libyí a Moldavskou republikou. Klíčovou prioritou je i nadále udržování vztahů s Ruskem a rozšířená dohoda. A konečně, proces zahájený konferencí v Annapolisu snad

24

přinese pozitivní vývoj na Blízkém východě. Komise sehraje svoji úlohu v Kvartetu a bude nadále poskytovat regionu značné prostředky. Dále se zintenzivní úsilí o rozvinutí užších politických a ekonomických vazeb s partnery na celém světě. Rok 2009 přinese důležité příležitosti k dalšímu posílení vztahů se Spojenými státy a dalšími hlavními průmyslovými partnery. Také se prohloubí spolupráce se zeměmi ASEAN, Čínou a Indií. Evropská unie bude v rámci svého strategického partnerství s Latinskou Amerikou usilovat o pokračování, a pokud možno, tak i uzavření jednání o dohodách o přidružení s Andským společenstvím, zeměmi Střední Ameriky a Mercosurem. Výrazně se zvýší podíl Evropské unie na podpoře mezinárodní bezpečnosti a stability. Komise bude provádět osm operativních tematických partnerství společné strategie EU – Afrika a pomáhat africkým, karibským a tichomořským státům lépe se integrovat do světového hospodářství. Bude uskutečňovat akční plán založený na Evropském konsensu o humanitární pomoci pro posílení své kapacity na řešení humanitárních krizí a výzev. Hlavní prioritou zůstává kolo jednání z Dohá a případná dohoda v roce 2008 by vedla k tomu, že její uplatňování by bylo hlavním cílem pro rok 2009. Současně budou pokračovat jednání o nové generaci dvoustranných dohod o volném obchodu. Komise bude pracovat také na dalších částech globální evropské agendy a dále usilovat o lepší přístup na trh, lepší ochranu duševního vlastnictví a vyvážené obchodní vztahy s klíčovými hráči, jako je Čína.

ZLEPŠOVÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY – PLNĚNÍ SLIBŮ A ZMĚNA LEGISLATIVNÍ KULTURY Komise do konce roku 2009 dokončí přezkoumávání acquis, předloží svůj klouzavý program pro zjednodušení a představí kodifikační projekt, což bude mít viditelné dopady na konkurenceschopnost a růst. Komise zamýšlí předložit v roce 2009 velký počet návrhů zaměřených na snížení administrativní zátěže. Tyto návrhy nezmění cíle politik ani úroveň cílů ve stávajících předpisech. Je proto možné očekávat jejich rychlé přijetí. Současně se zhodnotí provádění akčního programu pro snižování administrativní zátěže a pokrok při plnění cíle snížení zátěže o 25 % do roku 2012.

ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O EVROPĚ Rok 2009 bude obzvláště důležitý pro šíření povědomí o Evropě. Začátek roku by měl být spojen se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, jež povede k důležitým institucionálním změnám a napomůže připravit atmosféru pro volby do Evropského parlamentu. Priority komunikace budou odrážet politické priority stanovené v roční politické strategii a zaměří se na oblasti, jež občany Evropské unie bezprostředně zajímají. Vladimíra Drbalová Mezinárodní organizace a EU

Svaz průmyslu a dopravy ČR

4/2008


PŘEDSEDA ZAMĚSTNAVATELSKÉ SKUPINY EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU HENRI MALOSSE V PRAZE Ve dnech 18. a 19. března navštívil Prahu na pozvání Hospodářské komory ČR předseda Skupiny I – Zaměstnavatelé Evropského hospodářského a sociálního výboru Henri Malosse v doprovodu Birgit Fular, ředitelky sekretariátu Skupiny.

Na Svazu průmyslu a dopravy ČR delegaci přijal člen představenstva ing. Pavel Prior. Předmětem jednání byly priority zaměstnavatelů a podnikatelů a identifikace společných postojů pro budoucí spolupráci.

Představitelé zaměstnavatelské skupiny Výboru se v rámci pracovního programu setkali s prezidentem Hospodářské komory ČR, představiteli Svazu průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a zástupci České republiky v Evropském hospodářském a sociálním výboru. Cílem návštěvy bylo nalézt společná témata pro činnost a spolupráci v rámci nadcházejících předsednictví v Radě Evropské unie.

Zaměstnavatelská skupina Evropského hospodářského a sociálního výboru připravuje cca 45 % stanovisek Výboru. Stanoviska Výboru naznačují směr, kudy by se mohl ubírat dosažitelný kompromis na unijní úrovni. Zaměstnavatelská skupina rovněž pořádá konference a veřejná slyšení na témata zajímavá pro předsednictví. Pan Malosse přivítal priority Svazu průmyslu a dopravy ČR s tím, že je „vhodný čas přinést na stůl nové myšlenky“ a pěstovat vzájemné kontakty. Marta Blízková Mezinárodní organizace a EU

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ „Konkurenční schopnost s dobrou pověstí: podpora společenské odpovědnosti firem v průmyslových odvětvích v Evropě“ Generální ředitelství pro podnikání a průmysl Evropské komise vyzývá k předkládání projektů v rámci programu „Konkurenční schopnost s dobrou pověstí: podporování společenské odpovědnosti firem v průmyslových odvětvích v Evropě“. Cílem programu je zlepšit výsledky průmyslových odvětví v Evropě v oblasti společenské odpovědnosti firem a tím i jejich příspěvek k udržitelnému rozvoji a zvyšování konkurenceschopnosti. Spolufinancovány budou společné iniciativy zainteresovaných

4/2008

Svaz průmyslu a dopravy ČR

subjektů podporující společenskou odpovědnost firem v průmyslových odvětvích. Předkládat projekty je možné do 23. května 2008. Plná informace je k dispozici zde: http://ec.europa.eu/enterprise/funding/files/themes_2008/calls_ prop.htm Marta Blízková Mezinárodní organizace a EU

25


PROJEKTOVÉ AKTIVITY SP ČR PARTNERSTVÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V PROJEKTU EQUAL II „REHABILITACE, AKTIVACE, PRÁCE“ Svaz průmyslu a dopravy ČR je partnerem v projektu EQUAL II Rehabilitace, aktivace, práce, který je zaměřen na zlepšování přístupu na trh práce pro osoby obtížně integrované. V rámci tohoto projektu je pověřen vedením modulu V., jehož aktivity jsou zaměřeny na zaměstnavatele. Identifikace Projektu Číslo programu: CZ.04.4.09 Název programu: Program Iniciativy Společenství EQUAL Název projektu: REHABILITACE – AKTIVACE – PRÁCE Název rozvojového partnerství „PENTACOM¨ Realizace projektu: Akce I-III 12/2004 – 8/2008 Cílovou skupinu projektu tvoří osoby se zdravotním postižením, které mají omezený přístup na trh práce. Hlavním cílem je podpora a zlepšování rovného přístupu na trh práce osob se zdravotním postižením v souladu se Zákonem o zaměstnanosti 435/2004 Sb. a vytvoření systémového řešení pracovní rehabilitace s ohledem na specifika regionálních trhů práce. Rozvojové partnerství Pentacom znázorňuje 5 modulů, které spolu navzájem komunikují: cílová skupina, vzdělávací organizace, úřady práce, rehabilitační centra a zaměstnavatelé. • V rámci Modulu I byla provedena kvantitativní a kvalitativní analýza zaměstnavatelských, rehabilitačních a poradenských organizací ve vybraných regionech • Na základě výsledků analýzy byly v Modulu II vytvořeny metodiky zaměřené na zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny • Modul III je zaměřen na vytváření a inovaci systému a metodik funkčního hodnocení pracovního potenciálu srovnatelných se standardy v EU. Metodiky vytvořené v Modulu II a III budou následně propojeny tak, aby vytvořily podklad pro fungování systému pracovní rehabilitace • V Modulu IV jsou vytvořené metodiky pilotně ověřovány • Modul V zahrnuje aktivity zaměřené na efektivní a účinnou komunikaci se zaměstnavateli a dalšími zainteresovanými subjekty. Cílem těchto aktivit je rozšířit osobám se zdravotním postižením přístup na otevřený trh práce. V rámci tohoto modulu bylo vypracováno 5 metodik pro zaměstnavatele. Rozvojové partnerství PENTACOM zahrnuje 39 partnerů z těchto oblastí: • Ministerstvo práce a sociálních věcí • Úřady práce • Poradenské organizace • Nemocnice, kliniky, rehabilitační centra • Vzdělávací organizace • Neziskové organizace zaměřené na práci s cílovou skupinou • Zaměstnavatelé (SP ČR, HK ČR, SČMVD a jiné)

26

Dopad projektu Naplnění a uspokojení zájmu jednotlivých partnerů a cílové skupiny vytváří předpoklad následné udržitelnosti a uplatnitelnosti výstupů projektu v rámci České republiky:

Naplnění zájmu cílové skupiny Projektem vytvořený systém pracovní rehabilitace rozšiřuje strukturu poradenské činnosti v rámci úřadů práce pro osoby se zdravotním postižením tak, že umožňuje těmto osobám lépe a efektivněji nastavit a využít svůj osobnostní i pracovní potenciál, a tím i práva na rovný přístup na otevřený trh práce. Očekáváme zvýšený zájem těchto osob o využití této formy poradenské činnosti.

Naplnění zájmu partnerů – zaměstnavatelů V projektu navržený systém umožňuje lépe a efektivněji nastavit a uplatnit osobnostní pracovní potenciál osob se zdravotním postižením, vytváří předpoklad změny v přístupu zaměstnavatelů a podněcuje je k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cesta změny přístupu vede přes projektem vytvořenou metodu funkčního hodnocení potenciálu osoby se zdravotním postižením, pracovní a sociální rehabilitaci, motivaci a aktivaci, a vyúsťuje v možnost relevantní nabídky práce. Na tento projekt navazuje další projekt RAP – Mainstreaming ve kterém je SP ČR partnerem spolu se Správou služeb zaměstnanosti MPSV ČR. Název projektu: RAP Mainstreaming Číslo projektu: CZ.04.4.09/1.1.00.6/0409 Realizace projektu: 10/2007- 6/2008

Cíle RAP – Mainstreaming: Hlavním cílem Rozvojového partnerství je rozšířit vytvořené metodiky systému pracovní rehabilitace tak, aby se staly běžnou praxí relevantních sociální partnerů. Vedlejším cílem a zároveň cestou je podpořit myšlenku fungujícího a subjekty v praxi velmi oceňovaného projektu „Rehabilitace – Aktivace – Práce“, který si klade za hlavní cíle zlepšení přístupu a návratu na trh práce pro osoby se zdravotním postižením a podpora postupů umožňujících zaměstnání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Projekt šíří nové metody, nástroje a přístupy, které vycházejí z oblasti legislativy (zákon o Zaměstnanosti – č. 435/2004 Sb.) a které jsou předávány pro diseminaci a Mainstreaming z rozsáhlého projektu „Rehabilitace – Aktivace – Práce“.Jedná se o nové metody funkčního hodnocení a navazující způsoby aktivace člověka a to od rehabilitačního procesu v nemocničním zařízení až po integraci na otevřený trh práce. Aktivity projektu jsou směrovány k podpoře, rozšíření a k zavedení navržených metodik do běžné standardizované praxe pracovní rehabilitace. Oba zmiňované projekty mají ambice stát se prvním komplexním řešením nastíněné problematiky ve většině regionech území České republiky. Jedním z praktických nástrojů projektu je i připravovaný webový portál, včetně odborné pracovní rehabilitace.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

4/2008


ČLENSKÁ ZÁKLADNA INFORMUJE Více na www.pracovnirehabilitace.cz V rámci tohoto projektu se realizují informační semináře pro pracovníky úřadů práce a pro sociální partnery v jednotlivých krajích: 10.–11. duben Královehradecký Hradec Králové Jihočeský Písek 14.–15. duben Liberecký Liberec 17.–18. duben Vysočina Jihlava 24.–25. duben Pardubický Pardubice 28.–29. duben Moravskoslezský Ostrava 5.–6. květen Zájemci o účast na seminářích získají podrobné informace na výše uvedených kontaktech, nebo v útvaru projektů SP ČR. Další informace získáte na www.spcr.cz sekce projekty a na webových stránkách www.edost.cz/RAP Ivan Paul, sekce projektů

REACH, GHS, PŘEPRAVA Pod tímto názvem se 26. března 2008 uskutečnila v sídle společnosti ZENTIVA již 4. mezinárodní konference z cyklu „Odpovědné podnikání v chemii“. Svaz chemického průmyslu ČR tuto akci připravil jako součást projektu Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR, http://www.schp-adaptabilita.cz/, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Na přípravě konference se podílelo Ministerstvo životního prostředí ČR, Asociace bezpečnostních poradců a znalců, Česká asociace čistících stanic, DEKRA Automobil, ReachSpektrum, Spolchemie a Zentiva. Podrobnější informace najdete na www.schp.cz. Ladislav Špaček, Svaz chemického průmyslu

SP ČR PODPORUJE VÝZVU NA OMEZENÍ PROVOZU OJETÝCH AUTOMOBILŮ V ZEMÍCH EU Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje požadavek Sdružení automobilového průmyslu (SAP) na omezení dovozu ojetin a zpřísnění podmínek provozu starých vozidel. SAP, který je členem SP ČR, se tímto požadavkem připojil k výzvě 16 evropských organizací a svazů sdružujících automobilové výrobce a dovozce. Návrhy obsažené ve společném Prohlášení těchto organizací mohou být efektivní cestou k omezení emisí a úspoře paliv. Ve výzvě adresované

Evropské komisi a vládám příslušných zemí přitom mj. požadují přijetí administrativních, technických a daňových opatření, která omezí provoz nejvíce znečišťujících a nebezpečných automobilů. Výběr ze společného prohlášení evropského automobilového průmyslu http://www.spcr.cz/cz/aktualnitema/07_2008.doc

VIP BUSINESS COCTAIL – SETKÁNÍ MANAŽERŮ ZÁKAZNICKÝCH CENTER 24. dubna 2008 se uskuteční další z řady našich setkání VIP Business Coctail, tentokrát zaměřený na specialisty v oblasti řízení vztahů se zákazníky a souvisejících firemních procesů. Akci pořádá společnost Microsoft ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR. VIP Business Coctail je platformou pro setkání specialistů na oblast vztahů se zákazníky a s managementem firem zabývajících se podobnými procesy. Je příležitostí pro výměnu zkušeností a získání nových poznatků. V rámci setkání vystoupí zástupci společností zabývajících se analýzou tržního a investičního prostředí, v následující části bude prezentováno několik nejlepších řešení v oblasti podpory vztahů se zákazníky.

4/2008

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Program úvodním slovem zahájí: • Jane M. Gilson, generální ředitelka společnosti Microsoft Česká Republika společně s panem Jaroslavem Salvou, obchodním ředitelem Microsoft Business Solutions

Dále vystoupí: • Ondřej Palát, Corporate Finance, Patria Finance a.s., prezentace vývoje ekonomických ukazatelů, demografický přehled a vývoj investic v oblasti IT, Telco, Finance a Utility • Ing. Igor Šmucr, MBA, generální ředitel ČEZ Zákaznické služby s.r.o., Optimalizace zákaznického centra Následovat bude odborná tématická sekce věnovaná prezentacím řešení pro podporu vztahů se zákazníky u vybraných zákazníků.

27


INFOSERVIS AUTOMATICA 2008 VAŠE BRÁNA KE SVĚTOVÝM TRHŮM • • • •

Zamluveno již zřetelně více plochy než na AUTOMATICE 2006 Narůstající internacionalita veletrhu AUTOMATICA Pokroková základna pro inovace a řešeni Velmi kvalitní rámcový program

AUTOMATICA 2008 – mezinárodní odborný veletrh pro automatizací se zaměřením na montážní a manipulační techniku, robotiku, průmyslové zpracováni obrazu a k tomu příslušné technologie se koná od 10. do 13. června 2008 na výstavišti Nového veletrhu Mnichov. Podle aktuálního stavu je již zamluveno více než 31.500 m2 výstavní plochy. „To je vynikající stav, který dokazuje, že AUTOMATICA 2008 může navázat na úspěchy z roku 2006“, říká Norbert Bargmann, vedoucí obchodu Veletrhů Mnichov s.r.o. To, že branže považuje veletrh AUTOMATICA jednoznačně za svůj mezinárodní vůdčí veletrh, potvrzuje také pan Bart Al, Sales &Marketing, DENSO Robotics, DENSO Europe B.V. Netherlands: „My, DENSO Europe BV se účastníme, protože jsme přesvědčeni o tom, že AUTOMATICA je nejdůležitější základnou v Evropě pro výrobce robotiky, kteří zde mohou ukázat svůj nejnovější vývoj. Umožňuje nám to setkat se se všemi našimi nakupujícími a potenciálními zákazníky ze všech významných průmyslových zemí Evropy. Vynikající logistika v oblasti Mnichova, jak letecká, tak silniční, společně s širokou nabídkou ubytovacích možností, zaručuje dobrou návštěvnost našich zákazníků. Z tohoto důvodu jsme si vybrali veletrh AUTOMATICA 2008, abychom uvedli na trh nově vyvinuté typy robotů, protože jsme si jisti, že je ukážeme širokému publiku najednou.“ A také pro Andreu Cardone, Marketing, Comau S.p.A Robotics Business Line, je již nyní jisté, že AUTOMATICA 2008 je skvělou událostí pro jeho podnik a základnou pro to, jak představit inovační řešení. „Schopnost inovačních a přesných vysoce kvalitních řešení a technologií, schopnost nabídnout zákazníkům konkurenční výhody, to je jeden z klíčových faktorů úspěchu, se kterým se firma Comau Robotics na trzích setkává Comau Robotics představí poprvé novou generaci „Hollow Wrist“ tečkových svařovacích robotů z rodiny nazvané Smart NJ4, uvnitř kterých je veškeré svařovací opláštění umístěno více na zevní straně předloktí, než v případě u plášťů konvenčních robotů. Mezi inovačními technologickými řešeními uvidíte na stánku nejmodernější dálkově řízená 3D laserová svářecí řešení: SmartLaser™; WiTP jedinečný robotický programovací terminál, který využívá rádiové technologie; nový koncept rovnoběžníkové struktury rodiny robotů Smart NJ; C4G Open; nový výkonný simulační software SMART Sim3D-Lite a další Také výzkum poznává stále více šance, které AUTOMATICA jako mezinárodní platforma nabízí. Poprvé se na veletrhu AUTOMATICA 2008 představí výzkumný projekt SMErobotTM Cílem projektu podporovaného EU je vytvoření základních nových automatizačních řešení pro malé a střední výrobní podniky. K tomu spojilo své sily poprvé pět největších evropských výrobců robotů. Projekt je koordinován Fraunhoferským -Institutem pro výrobní techniku a automatizací (IPA).

od velkokoncernů přes střední stav až k začínajícím podnikům. Protože téměř pro každou branži je automatizace centrálním tématem. Ať už se jedná o automobily (OEM, dodavatele), výrobu strojů a zařízení, kovozpracující průmysl, elektrotechniku a elektroniku nebo napři klad farmaceutický průmysl, kosmetiku, medicínu, obalové materiály a plastické hmoty.

Kvalitní rámcový program AUTOMATICA 2008 je doprovázena vysoce kvalitním rámcovým programem. Již potřetí se zároveň s AUTOMATIKOU koná 11. a 12. června 2008 Robotika 2008, největší odborné shromážděni, uspořádané vědeckým fórem VDI (Svaz německých inženýrů) v Mezinárodním kongresovém centru (ICM) v Mnichově v bezprostřední blízkosti veletržní plochy. Stěžejními tématy Robotiky 2008 budou průmysloví roboti ve výrobě, roboti mimo výrobu a v nových oblastech použiti, stejně jako komponenty, postupy, systémy a kognitivní robotika. Očekává se přes 250 expertů z branže robotiky. Stejně tak 11. a 12. června 2008 se sejde DAGM 2008 (Německé sdružení firem pro rozpoznávání obrazců) v ICM; akce uspořádaná katedrou Člověk-stroj-komunikace univerzity TU Mnichov. Zde se setká kompetence z výzkumu a průmyslu k interaktivní výměně o budoucnosti průmyslového zpracování obrazu. Na „Inovační základně servisní robotiky“ představí přes tucet výrobců, dodavatelů a také proslulé výzkumné instituty z Evropy a zámoří ve spolupráci s Fraunhoferským institutem nejnovější stav mezinárodní servisní robotiky. V rámci profesionálně moderované zvláštní přehlídky se představí návštěvníkům veletrhu na 400 m2 nejnovější produkty, prototypy a komponenty tři tematických oblasti „Servisní roboti v průmyslových službách a ve výzkumu“, „Servisní roboti v domácím prostředí“ a „Inovační komponenty a nová technická řešení pro servisní roboty“. Na „Mechatronickém letišti“ budou předvedeny počátky, plánování a realizace mechatronických přístupů ve futuristické letištní atmosféře. Kromě řetězců vytváření hodnot je také v centru pozornosti problematika uživatelských rozhraní ve vlastním podniku a při komunikaci se zákazníky. Specialisté budou diskutovat o řešeních a budou hodnotit způsoby postupů. A konečně Communication Area bude zahrnovat pódiové diskuze s tématy z branže, které budou zaměřeny na použití. Mnohostranný přednáškový program, který objasňuje inovační témata týkající se oblastí Assembly (montáž), Robotics (robotika) a Vision (obraz), představuje absolutní zlatý hřeb. AUTOMATICA 2008 bude jako pokroková základna přirozeně také veletrhem udělováni cen za inovace. Podrobnější informace k veletrhu AUTOMATICA a aktuální seznam vystavovatelů jsou na www.automatica-munich.com online.

Bližší informace, objednávky předprodejních vstupenek, ubytování, zájezdy

Mezinárodní kontakt návštěvníků AUTOMATICA se koná v srdci největšího evropského trhu pro robotiku a automatizaci a podle potřeby celosvětově svádí dohromady nabízející a zákazníky. AUTOMATICA 2008 je adresována uživatelům a vyvíjejícím robotiky a automatizace –

28

V Brně EXPO - Consult+Service, s.r.o Příkop 14 604 45 Brno Tel:545 176 158 info@expocs.cz, www.expocs.cz

v Praze Fractal s r.o. Vinohradská 174, 130 00 Praha 3 Tel: 222 512 000 marketa.uxova@fractal.cz

Svaz průmyslu a dopravy ČR

4/2008


PUSH THE PROGRESS BUTTON Experience tomorrow’s automation technology

3. 3. mezinárodní mezinárodní odborný odborný veletrh veletrh pro pro automatizaci automatizaci 10.–13. června 2008 I Nové výstaviště Mnichov

Zastoupení pro ČR a SR, informace, zlevněné vstupenky, dotované zájezdy: EXPO-C+S, Tel. 545 176 158 • Fax 545 176 159 • www.expocs.cz • info@expocs.cz

4/2008

Svaz průmyslu a dopravy ČR

29


INFOSERVIS HANNOVER MESSE 2008 – GET NEW TECHNOLOGY FIRST Hannover 21.–25. duben Veletrh HANNOVER MESSE 2008, nejvýznamnější světová událost průmyslových technologií, se koná 21.–25. dubna 2008 v Hannoveru. V jeho rámci se představí 10 předních mezinárodních odborných veletrhů, které tak odborníkům nabízí jedinečnou možnost sledovat průmyslové procesy a nové technologie napříč odvětvími ve stejné době a na stejném místě. HANNOVER MESSE 2008 se bude vyznačovat rozšířením stěžejních výstavních oblastí průmyslové automatizace a energetických technologií. K ústředním tématům veletrhu budou náležet rovněž průmyslové subdodávky a služby a technologie budoucnosti. Očekává se účast 5 000 vystavovatelů z více než 60 zemí na 165 000 m2 čisté výstavní plochy. Jako partnerská země veletrhu se představí Japonsko, jedna z předních průmyslových zemí světa. Více informací najdete na www. hannovermesse.com.

Cestovní kanceláře organizující návštěvu veletrhu

Předprodej vstupenek v zastoupení Deutsche Messe v Praze jednodenní vstupenka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560,- Kč permanentní vstupenka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.280,- Kč K ceně vstupenek bude při zaslání poštou (jako cenné psaní+dobírka) připočtena částka za poštovné podle sazebníku pošty. Všechny vstupenky platí v den návštěvy veletrhu jako jízdenky pro přepravu v oblasti Hannoveru (u Deutsche Bahn jen pro vlaky 2. třídy). Před nastoupením cesty nutno označit den návštěvy veletrhu na zadní straně vstupenky. Více informací na www.gvh.de. TIP: Jste-li členem některého z českých svazů v odvětví průmyslu, informujte se u tohoto svazu o možnosti bezplatného získání volných vstupenek pro české návštěvníky veletrhu HANNOVER MESSE 2008. Tyto vstupenky (tickets) podléhají registraci přes internet na www.hannovermesse.com. Pro další informace kontaktujte, prosím, zastoupení Deutsche Messe v Praze.

BVV FAIR TRAVEL, s.r.o. – paní Marcela Frnková Výstaviště 1, 647 00 Brno tel.: 541 159 190, fax: 541 159 172 frnkova@fairtravel.cz, www.fairtravel.cz FRACTAL, s.r.o. – sl. Jitka Horálková Vinohradská 174, 130 00 Praha 3 tel.: 222 512 000, 603 460 875, fax: 222 515 000 office@fractal.cz, www.fractal.cz

Ubytování Ubytování v Hannoveru a okolí Vám zajistí Travel2Fairs GmbH Europaallee 7, Messegelände, D-30521 Hannover tel: +49-511/33 64 45 10, fax: +49-511/33 64 45 12 info@travel2fairs.com, www.travel2fairs.com Ubytování ve vilkách v Hannoveru Vám zprostředkuje také CK JASTA, s.r.o. – paní Hana Kropíková Chudenická 1086, 102 00 Praha10 tel./fax: 267 913 943, tel.: 602 322900 hkropikova@telecom.cz

CeMAT – Přední světový veletrh intralogistiky pokračuje v expanzi Hannover 27. - 31. květen • Na 80 000 m2 výstavní plochy 1 100 vystavovatelů • Kompletní nabídka intralogistiky • Nabídku doplní „Mezinárodní fórum CeMAT“ a „Campus intralogistiky“ Job & Career Market, Mezinárodní fórum CeMAT a Fórum skladové techniky

30

Kontakt Ing. Eva Václavíková výhradní zastoupení Deutsche Messe Hannover v ČR Myslbekova 7, 169 00 Praha 6 tel.+fax: 220 510 057, 220 517 837, 220 516 218 e-mail: info@hf-czechrepublic.com www.hf-czechrepublic.com

Kompletní zařízení, systémy a příslušenství, kontinuální dopravníky, roboty využívané v logistice, jeřáby, zvedací plošiny, zvedací pracovní plošiny, zvedací zařízení, řízení logistiky, auto-ID systémy, software, hardware, služby, e-logistika, nákup, skladovací systémy a technika, provozní zařízení, dílenská dopravní technika a příslušenství, přístavní překládací technika, dopravní systémy, vychystávací a balící technika, překládací technika, kontraktní logistika, telematika, financování, logistické nemovitosti a logistická centra

Svaz průmyslu a dopravy ČR

4/2008


VYHLÁŠENÍ MANAŽERA ROKU 2007 Každoročně v dubnu se scházejí v pražském paláci Žofín reprezentanti úspěšných firem v České republice, aby na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže Manažer roku ocenili práci těch nejlepších manažerů a manažerek v uplynulém roce. Letos budeme již po patnácté, tj. „jubilejně“ svědky této události, které se zúčastní 68 finalistů a téměř 900 hostí. Kdo bude patřit k vyvoleným? To se ukáže 17. dubna, v den vyhlášení výsledků soutěže, kdy Národní komise, tajným hlasovaním zvolí nejlepší manažery na základě podkladů, které pro ni připravila Hodnotitelská komise, jako výsledek svého objektivního, nezávislého a nadoborového šetření. Historie soutěže ukazuje, že Manažer roku nikdy nebyl a nikdy nebude nahodilou anketou laiků, ale výsledkem pečlivého exaktního hodnocení uznávaných odborníků. Posláním této soutěže vždy bylo, je a bude přispívat k rozvoji českého managementu. Cílem pak zůstává vyhledávat, oceňovat a popularizovat manažerské osobnosti, jejich odborné i lidské kvality. A samozřejmě osobní přínos k výkonnosti jejich firem a originalitu při dosahování úspěchu. Se započtením finalistů letošního 15. ročníku můžeme konstatovat, že za období trvání soutěže se mezi její finalisty dostalo více než

825 manažerů a manažerek. Naprostá většina z nich proto, že úspěšně a poctivě zvládli svou práci. Podniky se pod jejich vedením řádně transformovaly a rozvíjely, a mnohé z nich dosáhly významného postavení i na mezinárodních trzích. V tomto procesu museli jejich lídři prokázat svoje manažerské schopnosti a dovednosti, i znalost toho, jak obstát ve vysoce konkurenčním prostředí. Rozšířily se též řady manažerů, kteří mají moderní manažerské vzdělání i zahraniční zkušenosti, a také těch, kteří na sobě dál systematicky pracují. V době uzávěrky tohoto čísla zůstávaly 2 týdny do slavnostního vyhlášení výsledků. Když držíte v ruce toto číslo SPektra, tak pravděpodobně již znáte výsledky, ať již z osobní účasti na slavnostním ceremonialu na Žofíně, nebo jako diváci přímého přenosu ČT24, nebo z jiných médií. Podobně jako v minulém roce, tak MSF pro Vás připraví do dalšího čísla SPektra dokumentační DVD s podrobnou textovou, fotografickou i videodokumenací slavnostního vyhlášení nejprestižnější manažerské soutěže v ČR – Manažer roku 2007. R. Lukovič, Manažerský svazový fond

MANAŽER ROKU 2007 A DEN ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A FIREM

Vyhlašovatelé soutěže Manažer roku

Česká manažerská asociace Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky si vás dovolují pozvat na

slavnostní odpoledne a vyhlášení výsledků soutěže Manažer roku 2007 dne 17. dubna 2008 do paláce Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1

4/2008

Svaz průmyslu a dopravy ČR

31


Manažerský svazový fond

32

Svaz průmyslu a dopravy ČR

4/2008

Spektrum  

Spektrum, Svaz průmyslu a dopravy ČR, vydavatel Boomerang Publishing

Spektrum  

Spektrum, Svaz průmyslu a dopravy ČR, vydavatel Boomerang Publishing

Advertisement