Propagační letáky knihovny Filosofického ústavu AVČR

Page 1

F A L N Ú v novém V O H I KN Vítejte zpátky v kniho vně Od 17. 9. 2 opět „je 009 de naplno“ me Co

Nově upravená studovna azků odce než 1200 sv

se u nás změnilo?

Ví ve volném borné literatury koupené výběru (nově za cované publikace a zpra dary) pořádání Nový obsah a us příručky

okol ůjční prot ovny p ý v ý v o N u do stud

Klub k ni Na mí stě bý hovny: valého protok

výpůjč olu ního Neform ální p říj k odpo činku emné prostř edí i Pohod lné se diskusím zení n palmo ejen p u od Možno st obč ers Temati cké vý tvení st Techni cké zá avy Knihov zemí nič

Co da pro v lšího jsm e Vizuá ás přip lně n r avili? ápadi vybra té ný

kniho ch novin prezentac ek z v fondu e Kalen ny dáriu m osobn ostí č narození eské filoso a zah a výročí fi ranič Aktua e ní l kách ity knihov n v a v p chodbě k y na nást ěnrvním nihov ny patře ústav u

Otevřeno každý všední den:

„klubo ka vé literat ury“ Inform ač materi ní ály

tup naproti vs h publizajímavýc y k v ta s ý V ny du knihov kací z fon ybavení Moderní v ující edí podtrh tř s ro p í Komorn Starém místa na i c lo s iu n ge žském Městě Pra

A mnoho dalších více či méně vidi í telných vylepšen a doplňků ☺

Prodej knih Přijďte . z produkce a přesvědčte se í nakladatelstv Těšíme se Filosofia ve stuna vás ☺ dovně knihovny

od pondělí do čtvrtka: 9 – 18 hod. v pátek: 9 – 16 hod.


otevreny fond.qxp

28.4.2010

18:08

StrÆnka 5

Knihovna Filosofického ústavu AV ČR, Husova 6, Praha 1, 110 00, tel.: +420 221 183 304 (303), e-mail: paslib@site.cas.cz, www: http://knihovna.flu.cas.cz, ICQ: 454333803

LE FOND KNIHOVNY FLÚ SE STÁĚT ! VÍCE OTEVÍRÁ VNĚJŠÍMU SV U NYNÍ E T E Ž Ů M IH N K VĚTŠINU NAŠICH DLÍ VAŠEHO DOMOVA HO STUDOVAT V PO

BĚR Ý V Ý T A H BO M Á RY V U E T A M Í R Z E Í T B I NA KÉ L 0tevřeno C I F O S O L I F N Po-čt od 9.00 do 18.00 hod. NEJE V pátek do 16.00 hod.

V dubnu 2010 Knihovna Filosofického ústavu AV ČR zpřístupnila veřejnosti převážnou část svého fondu formou absenčních výpůjček. Knihy vydané v posledních padesáti letech včetně aktuálních novinek si nyní registrovaní uživatelé mohou půjčit domů. Specializovaný fond knihovny obsahuje unikátní celky domácí a zahraniční filosofické literatury i vybrané publikace z příbuzných humanitních oborů (historie, sociologie, antropologie, politologie, religionistika …). Kromě pestrého výběru odborných publikací u nás najdete klidné studijní zázemí v historickém centru Prahy, příjemné prostředí, výstavy a jiné kulturní podněty, klub knihovny s možností občerstvení i vstřícný personál.


6. 4. 2010 vstoupil v platnost nový Knihovní řád, kterým se mimo jiné mění dosavadní podmínky pro absenční výpůjčky dokumentů externím uživatelům knihovny. S výjimkou publikací uvedených v aktualizovaném Knihovním řádu, si nyní můžete absenčně půjčovat české i zahraniční publikace vydané v posledních padesáti letech včetně aktuálních novinek. Počet současně vypůjčených svazků se z původních 3 zvýšil na 5 (v případě studentů doktorského studia, jejichž školiteli jsou zaměstnanci FLÚ, na 10).


rádi Vám rovněž poradíme jak připojit Váš notebook


W

e i Fi f r e


Nové elektronické zdroje ve FLÚ

v roce 2010

Brepolis Latin Complete Kolekce plnotextových databází Brepolis Latin Complete od Brepols Publishers

ATLA Religion Database + ATLAS Bibliografická databáze od American Theological Library Association obsahující linky na plné texty článků časopisů z produkce ATLASerials (ATLAS) Online a Open Access Journals (DOAJ) ✧✧✧

Více informací o uvedených zdrojích včetně uživatelských manuálů najdete na stránkách knihovny http://knihovna.flu.cas.cz v oddíle Předplacené databáze


Předplacené online databáze přístupné v Knihovně FLÚ Plnotextové databáze pro humanitní vědy Časopisecké databáze JSTOR (Journal Storage) EBSCO Databases – Academic Search Complete Ostatní Brepolis Latin Complete Literature Online (LION)

Bibliografické a citační databáze ATLA Religion Database + ATLAS Web of Science (WoS) Journal Citation Reports (JCR) Current Contents Connect (CCC) Scopus Ulrich’s Periodicals Directory

Encyklopedie a slovníky Oxford Reference Online (ORO) COTO.JE Uvedené zdroje najdete na stránkách Knihovny FLÚ http://knihovna.flu.cas.cz v oddíle Předplacené databáze.


Klub Knihovny FLÚ Klub Knihovny FLÚ (dále jen „Klub“) je součástí Knihovny FLÚ. Klub je určen zejména zaměstnancům Filosofického ústavu AV ČR a ostatním registrovaným uživatelům knihovny. V neformálním prostředí Klubu lze posedět s návštěvou nebo knihou, občerstvit se, diskutovat s kolegy, připojit se na internet, do katalogu knihovny apod. Do prostor Klubu je zakázáno přenášet publikace ze studovny. Pouze pro určité druhy knihovních dokumentů a s výslovným souhlasem obsluhujícího personálu knihovny lze povolit výjimku. Probíhá-li v Klubu veřejně přístupná výstava nebo obdobný typ kulturních aktivit, je Klub otevřen i dalším návštěvníkům za předpokladu, že se řídí pokyny personálu knihovny a jejich chování není v rozporu s Knihovním řádem Knihovny FLÚ. Vedoucí Knihovny FLÚ má právo upravit způsob, rozsah a pravidla využívání Klubu s ohledem na vývoj stávajících podmínek provozu Knihovny FLÚ. Klub knihovny je otevřen každý všední den: Pondělí až čtvrtek: 9 – 18 hod. Pátek: 9 – 16 hod.


česky

FLÚ AV ČR

O nás Katalogy knihovny Nové knihy Souborné spisy Časopisy Dary Předplacené databáze Volně přístupné elektronické zdroje Knihovní řád Kalendárium

AV ČR

Fotogalerie

Kontakt

Nové knihy ve fondu knihovny Úplný přehled nových knih s náhledy jejich obálek a obsahů zpracovaný po měsících najdete zde.

Slovník českých filosofů

S nejaktuálnějšími tituly se rovněž můžete seznámit, pokud si s nimi zahrajete naše knihovnické pexeso.

Internet Encyclopedia of Philosophy

Součástí fondu knihovny jsou rovněž publikace vydané nakladatelstvím Filosofického ústavu Filosofia. Publikace si můžete zakoupit ve studovně knihovny s nakladatelskou slevou 25% (zejména novější tituly) nebo prostřednictvím e-shopu na webových stránkách Filosofia.

Noesis Prodáváme nábytek za zůsta

Vybrané měsíční novinky Pokuď umístíte kurzor myši na náhled obálky, zobrazí se vám nakladatelská anotace publikace (pouze v prohlížeči Internet Explorer). Výzkumný tým

Bruncvík a víla / Bruncwik

Social Watch:

und die Nymphe.

Právo nežít v

Přemýšlení o kulturní a

chudobě.

politické identitě Evropy /

Chudoba jako

Die Überlegungen zur

porušování

Publikační činnost FLÚ

kulturellen und politischen

lidských práv.

Identität Europas. Praha :

Praha :

Užitečné odkazy

Filosofia, 2010. 176 s.

Filosofia, 2010.

Specializované knihovní fondy FLÚ

Doporučujeme

Anotace české filosofické literatury

Duchhardt, Heinz:

Fotogalerie

english

Projekt bibliografické citace Jednotná informační brána Nové knihy jako pexeso

140 s.

Download Suša, Oleg: Globalizace v

Wittgenstein,

sociálních souvislostech

Ludwig:

současnosti. Diagnóza a

Poznámky o

analýza. Praha : Filosofia,

barvách. Praha

2010. 350 s.

: Filosofia, 2010. 139 s.

Doležalová, Eva: Die

Urbánek,

Heiligen und ihr Kult im

Vladimír: Acta

Mittelalter. Praha :

Comeniana 22-

Filosofia, 2010. 445 s.

23. International

Book Search Scholar ICQ 454333803

Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History. Praha : Filosofia, 2009. 419 s. Cicero, Marcus Tullius: O

Bacon, Roger:

věcech veřejných. Praha :

De signis. O

Oikoymenh, 2010. 435 s.

znacích. Praha : Oikoymenh, 2010. 325 s.

Napište nám ...

en françaisKnihovna FLÚ AV ČR, v.v.i. u nás nezabloudíte

veřejné prostory služební prostory

příručka

volný výběr

jčn íp

ro to ko l

KLUB

STUDOVNA

vchod


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.