Page 1

KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ LITVÍNOV


BERNARD CORNWELL

Sharpův útok


Richard Sharpe se vrací v dalším vzrušujícím příběhu.

Ocitá se v dobách Napoleonských válek.

A opět se dostává do sporu se svým nadřízeným velitelem, i kdyţ jen proto, aby uchránil svou milovanou lehkou rotu před novým a nezkušeným poručíkem.


Sharpe a jeho vojáci se snaţí přispět svým dílem k úporné snaze Wellingtonova vojska zastavit postup Francouzů. K boji s nenáviděnými ţaboţrouty jim však navíc přibude boj s arogantním poručíkem.

Po statečném pokoření zrádného horského hřebenu Bussaca je Sharpe degradován na zásobovacího důstojníka, protoţe se odmítl poručíku Slingsbymu omluvit za uráţku, které se vůči němu dopustil v době vrcholící bitvy.


Nakonec však zachrání svou jednotku před jistou zkázou, do níž ji neschopný a opilecký poručík vedl, a vše se obrátí v jeho prospěch.


PATRICK TAYLOR

Doktore, šťastný a veselý


Mladý doktor Barry Laverty se těší na první Vánoce v útulné vesnici Ballybucklebo

Radost mu však pokazí jeho dívka Patricie, protoţe nemíní na svátky přijet.

Jenomţe Barry se nemůţe svými srdečními záleţitostmi příliš zabývat – on a jeho starší kolega O’Reilly mají plno práce s běţnými chorobami i s naléhavými případy vyţadujícími plnou pozornost. A navíc se objeví velký problém…


V blízkém okolí si otevře ordinaci nový doktor, jenž podvodně přetahuje pacienty a jehož šarlatánství začíná ohrožovat zdraví důvěřivých venkovanů.

Ať uţ jste staří známí, anebo se s oběma doktory a jejich bliţními setkáváte dnes poprvé, vítejte do světa humoru, přátelství a lásky!


J. D. ROBB

To se ti jen zdรก


Eva vyšetřuje smrt šestnáctileté Deeny, dcery nedávno povýšeného policejního kolegy.

Mimořádně brutální vraţda má podle všeho kořeny v minulosti: vrah nechal na místě činu video, podle něhoţ je za všechno odpovědný její otec.

Eva musí začít pátrat nejen v kolegově ţivotě, ale i ve sloţkách jeho minulých případů…


REINHOLD MESSNER

Západní stěna


Spolu se svými dvěma kamarády se Messner pokouší zdolat západní stěnu Ortleru cestou, kterou dvě stě let nikdo nepouţil.

Výstup má ale dramatický průběh.

Horolezci uvízli na svislé stěně v tisícimetrové výšce. Situaci komplikuje hustá mlha i obrovský ledový převis nad nimi. Cesta zpátky však není moţná, a zbývá jen únik směrem vzhůru.

Messner se znovu musí spolehnout na své neomylné instinkty, které z něj učinily nejslavnějšího horolezce všech dob.


INGRID HÖDSTROM

Vraţdy ve Villette


Oblíbenou a váženou villettskou učitelku srazí na přechodu pro chodce auto a smrtelně ji zraní.

Vyšetřování se ujme mladá slibná soudkyně Martine Poirotová a brzy zjistí, ţe případ souvisí s téměř půl století starou, krvavou a utajovanou událostí, do níţ byly zapleteny nejvýznamnější osobnosti Villette.

Paralelně s ní pátrá její manţel, profesor historie, v místních archivech po pozadí masové vraţdy z počátku 15. století. Historie se opakuje: mocní na cestě za svými cíli nehledí na počet obětí a neváhají zametat stopy…


JAN HNÍZDIL

Mým marodům


Kniţní výběr z článků a úvah MUDr. Jana Hnízdila lze naopak vřele doporučit všem, kteří si povaţují zdraví vlastního i zdraví společnosti a jsou ochotni pro ně něco udělat.

Četba této knihy nejen poučí, nýbrţ i povzbudí a pobaví.

Autor nikdy nezapomíná uvádět zcela konkrétní příklady a pronikat do všech zákoutí ţivotních příběhů.


JIŘÍ ŽÁČEK

Já a můj svět


Encyklopedicky laděná knížka je určena malým dětem od 5 let a je rozdělena do osmi tematických oddílů: Moje rodina a domov Ţivot, moje tělo a co o něm vím Škola, učení a vzdělávání

Planeta Země Svět lidí

Co mě baví

Jak běţí čas Můj vnitřní svět


JOSEF BRUKNER

Byl jednou jeden…


Veršované pohádky s ilustracemi Heleny Zmatlíkové.

Polštářová válka Jak to bylo s horou Říp O knize, která se spletla

Jak se lesní roh naučil troubit

Verše přinášejí spoustu humoru a fantazie pro školáky, kteří mají rádi legraci.

Novinky na únor  

Vaši litvínovští knihovníci vám oporučují tyto novinky.

Novinky na únor  

Vaši litvínovští knihovníci vám oporučují tyto novinky.