Page 1

ARM CAPTAIN: (Sasaludo) Kagalanggalang na Chancellor, ang mga bagong halal na pinuno ay 

nakapag­ayos na at handa na para sa pagtatalaga.

      COLUMBIAN SQUIRES         LUZON JURISDICTION PAGTATALAGA NG MGA OPISYALES  NG COLUMBIAN SQUIRES

OUTGOING CHIEF SQUIRE (OCS): (Pangwakas na Pananalita). Mga Kapitan. (Lalapit ang mga outgoing Captains, Arm & Pole   sa harap ng OCS at sasaludo ),  isalin na ninyo ang inyong simbulo (Jewel) sa mga  bagong halal na kapitan. (About face ang 2 Kapitan at tatawagin ang mga bagong halal na   kapitan). OUTGOING POLE CAPTAIN:

Mga bagong halal na Kapitan.  (Lalapit ang incoming Arm & Pole Captains at sasaludo,   isasalin   ang   Jewels   at   magpapalit   ng   puesto   at   aalis   na   ang   outgoing   captains   papunta   sa   designated chairs).

OUTGOING CHIEF SQUIRE:

Mga Kapitan,   sunduin   ninyo   ang   ating   Kagalanggalang   na   Chancellor   at  gabayan ninyo siya para sa pagtatalaga ng mga bagong pinuno.   (Susunduin ng  mga   Kapitan   ang   Chancellor   mula   sa   anti­chamber   at   ihaharap   sa   OCS.   Pagkatapos   ng   saluduhan, papalit sa puesto ng Chief Squire ang Chancellor).

CHANCELLOR: Mga Kapitan (Tatayo at sasaludo ang mga Kapitan), ayusin na ninyo ang mga bagong 

halal na pinuno ayon sa kanilang pagkakasunod­sunod at dalhin ninyo sila sa  ating pulungan at sabihan ninyo sa akin kung ang lahat ay handa na para sa  kanilang panunumpa. (Sasaludo ang mga kapitan at sila’y lalabas ng Chamber papuntang   Anti­Chanber. Ilang saglit ay babalik ang Arm Captain para mag­ulat).

CHANCELLOR:

Kapitan, dalhin sila sa ating harapan.  (Pagbalik ng Arm Captain sa anti­chamber ay   papalakpak siya ng pitong beses at sasagutin ito ng pito ring palakpak mula sa Pole Captain at   saka bubuksan ang pintuan).

POLE CAPTAIN:

Mga pinuno. . . Handan na! Lakad pasulong, Kad!  (Pagkalabas ay saka isasara ng   Arm   Capatin   ang   pintuan).   (Mangunguna   ang   Pole   Captain   sa   pila   hanggang   ang   lahat   ay   mapagitna na nakaharap sa Chancellor . . . in Column)

CHANCELLOR:

Columbian Squires, hayaan ninyong italaga ko ang inyong mga bagong halal  na opisyales. Pero, bago ang lahat, nais kong batiin ang mga opisyales na  nagtanod sa kani­kanilang himpilan nitong nakaraang taon at pasalamatan sila  sa   pamamagitan   ng   konseho   dahilan   sa   kanilang   matagumpay   at   walang  sawang paglilingkod. Sa inyong lahat na mga bagong pinuno, na napiling mamahala sa mga gawain  ng   Columbian   Squires  (Pangalan   ng   Circle)  Circle  (bilang)  sa   susunod   na   taon,  isang   taos­pusong   pagbati.   Bilang   kumakatawan   sa   Knights   of   Columbus  (Pangalan ng Council) Council (bilang), ipinaaabot ko ang pagbati mula sa samahan  at nais kong ihatid sa inyo sa ngalan nito ang aming matapat na hangarin para  sa isang matagumpay, masaya at mabungang taon. Bilang   pinuno   ng   sirkulo,   nahirang   kayo   dahil   sa   inyong   katangi­tanging  kuwalipikasyon na ipinakita sa pagganap ng mga tungkuling inyong haharapin.  Ang   inyong   pagiging   aktibo,   pagkamasigasig   at   pagkamatapat   sa   mga  prinsipyo at pagunlad ng Columbian Squires ang nagbunsod sa inyo sa isipan  ng inyong isipan ng inyong mga kapatid na naggawad sa inyo ng mataas na  karangalan upang kayo ay pagkatiwalaan ng pamamahala at pamamalakad ng  sirkulo  sa darating  na  taon.  Ngunit   kaalinsabay ng  nagkilalang  ito  na  isang 


malaking karangalan ay mabigat ng mga  responsibilidad. Mula ngayon at sa  mga darating pang mga araw sa pagganap ng inyong mga tungkulin, dapat  ninyong   isaisip   lagi   ang   kapakanan   ng   sirkulo   sa   kabuuan.   Wala   kayong  kakatawaning isang particular na sector ng sirkulo kundi lahat ng mga sector at  mga taong bumubuo nito. Samantalang ang kaunlaran at tagumpay ng sirkulo  sa darating na taon ay nakasalalay sa sama­samang pagsisikhay at suporta ng  lahat   ng   Squires.   Kayo   bilang   mga   pinuno   ay   inaatasang   mamahala   at  magpalakad ng mga Gawain sa inyong kalipunan upang sa bandang huli, sa  pagtatapos   ng   inyongpanunungkulan,   malalaman   ng   lahat   na   ang   circle   ay  mas   maraming   nagawa,   nakatulong   sa   mga   kasapi   at   nakpagdulot   ng  kabutihan sa pammayanan. Tungkulin ninyo bilang mga pinuno ang sama­samang pagbubuklod para sa  pagpapalaganap ng mga tiyak na layunin makakabuti sa kabubuan ng sirkulo  subalit ang bawat isa ay may kani­kaniyang tungkuling gagampanan. Lahat ng  ito ay dapat ninyong gawin ng ayon sa tamang panahon, kaayusan at bukal sa  kalooban, at ating isa­isahin sa bawat opisyal ang kanya­kanyang tungkulin. CHANCELLOR:

Sentry Counselor,   ipahayag   sa   ating   Sentry   Squire   ang   kanyang   mga  tungkulin. SENTRY COUNSELOR: Sentry   Squire  (hahakbang   ng   isa   paharap),  tungkulin   mo   na   pangalagaan   ang 

kasaggraduhan ng   ating   sirkulo,   huwag   pahintulutan   ang   sinumang   hndi  karapat­dapat   na   makapasok   sa   ating   bulwagan   kung   hindi   kasali,   pinili   at  hinirang na makabilang sa seremonyas at panunumpa sa ating orden. Walang  sinuman   na   maaaring   umupong   kasam   ninyo   na   hindi   hinirang   at   sa   iyong  pagbabantay sa kasapian, ang circle ay lubos na nagtitiwala. Magmatyag kang  mabuti upang walang makalampas. CHANCELLOR:

Marshall Counselor, pagpayuhan mo ang Marshall Squires!

MARSHALL COUNSELOR:

Marshall Squire, mabigat na tungkulin at responsibilidad ang iniaatang sa iyo.  Ikaw ang pangkalahatang tagapamahala ng seremonyas na pagtanggap. Ang  mga sagisag, palamuti, decorasyon at kagamitan ay ipinasasailalim sa iyong  panggagalaga.   Tungkulin   mong   banal   at   mataintim   na   bantayan   mga   ito.  Huwag   pabayaang   masumpungan   ito   ninuman   at   lalong   ingatan   itong  madungisan ng walang kabuluhang mga kamay. Pag­ingatan mong mabuti ang  mga bagay na ito, upang kung sila ay ibandila, ang kanilang kaanyuhan ay  iyong magiging kapurihan. Bilang isang dalubhasa sa pagtuturo sa iba. Ikaw ay nahirang na mag­ayos ng  paglalakad   ng   mga   kandidatong   ipakikilala   sa   sirkulo   para   sa   pagtanggap.  Tandaan mo na higit kaninuman, ang impresyon na maiiwan sa mga kandidato  ay nakasalalay sa iyo. Ang iyong ugali at asal ay dapat na lagging kagalang­ galang at kapita­pitagan. Dapat ninyong malaman ang inyong mga tungkulin  katulad ng isang matagumpay na heneral na kabisado ang lahat ng detalye ng  plano ng operasyon. Ang iyong mga kapitan ay hasain sa kani­kanilang parte,  at   sa   pamamagitan   ng   pagkakaisa,   pagsasama­sama   at   pagkakasunod   sa  mga kautusan, pagsasanay at pag­aayos ng pulong, hahangaan ka ng mga  kandidato at mga kapatid na Squires na mangangailangan ng tama, maayos,  sama­sama   at   buklod­buklod   na   aksyon.   Kaalinsabay   ng   malaking  pagtitiwalang   ibinigay   sa   iyo   ay   katumbas   ng   malawak   na   responsibilidad.  Hangad naming ang iyong tagumpay. CHANCELLOR:

Bursar Counselor, ipaliwanag sa Bursar Squire ang kanyang mga tungkulin. BURSAR CHANSELOR:

Bursar Squire, walang organisasyon ang matagumpay kung hindi gagamitan  ng prinsipyong pangangalakal. hIndi matatawarang kakayahan, pangangalaga  at   kagalingan,   ang   kailangan   sa   posisyong   ito   kaysa   sa  iba,   kahit   na  kung  minsan ang kanyang mahusay na pagganap ay hindi napagtutuunan ng pansin  dahil   hindi   masyadong   lantad   sa   publiko.   ang   pananalapi   ngCircle   ay 


ipinagkatiwala sa iyong pangangalaga at ang iyong talaan ay dapat magpakita  sa lahat ng oras, na ang iyong tungkulin ay ginagawa ayon sa kasulatan at sa  batas, tungkulin mo na singilin ang mga kandidato at mga kasapi ng kanilang  panimulang bayad at lahat ng kanilang bayarin. sa bagay na ito, wala kang  kikilingan at wala ka ring itatangi. Ang batas ang magtatakda kung ano ang  kanilang babayaran at kung kalian, at dapat mo itong gawin ng walang takot at  pakundangan.   Napakahalaga   at   hindi   matatawaran   ang   iyong   tungkulin   na  pangalagaan ang pananalapi ng Circle. Pagdating sa mga gastusin, walang  bagay   o   utang   na   babayaran   kundi   iyon   lamang   napagkayarian   na   mabuti.  Gawin mong mahusay ang iyong tungkulin, at ditto mo makakamtan ang iyong  gantimpala.   Ang   pagkakapili   sa   iyo   ng   iyong   mga   Brother   squires   ay  nangangahulugan ng kanilang tiwala sa iyong kakayahan at integridad at nawa  ang   tiwalang   ito   ay   manatiling   sumasaiyo   sa   panahon   ng   iyong  panunungkulan. CHANCELLOR:

Notary Counselor, ang iyong mga payo ay hinihintay na ng Notary Squire. NOTARY COUNSELOR:

Notary Squire,   ang   Columbian   Squires   ay   hindi   isang   panandaliang  organisasyon   lamang,   kundi   ito   ay   panghabangbuhay.   Ang   kanyang   mga  pinagpupulungan, kahit na halo­halo kung minsan, ay itinatala para sa mga  dantaon.Ang talaan ng mga kasapi, ang mga papel na ginaganap nila sa mga  gawain   ng   Circle,   ang   mga   tungkuling   ginagampanan   nila   bilang   pinuno   o  kasapi ng mga Komite, ang mga bagay­bagay na isinasagawa, at layunin ng  Circle sa kabuuan ­ lahat na ito ay maingat mong babanggitin at   isusulat, at  magsisilbing permanenteng talaan ng Circle. Ang kumpletong talaan ng mga  ito ay katapatan sa tungkulin. Nawa ang lahat ng yugto na iyong isusulat sa  talaan ay kasing linaw, kasing kumpleto at kasing ayos ng mga nauna sa iyo o  susunod pa. kami ay lubos na nagtitiwal sa iyo. CHANCELLOR:

Deputy Chief Counselor, bigyang direkta ang Deputy Chief Squire sa kanyang  mga tungkulin.

DEPUTY CHIEF SQUIRE COUNSELOR:

Deputy Chief   Squire,   ang   punong   tagapagpaganap   sa   mga   bagay   na   may  kinalaman sa ating gawain o proyekto o pangkalahatang pamumuno sa mga  sundalo, ay hindi alam kung s autos ng suwerte o pagkakataon na hindi niya  nasasaklawan,   siya   ay   tatawagin   upang   magtakda   ng   mga   tungkulin   at  responsibilidad   ng   kanyang   opisyo.   Upang   ang   implementasyon   ay   hindi  pumalya,   nararapat   lamang   na   magsanay   ng   iba   pang   mamumuno   sa  hinaharap. Ang iyong mga kwalipikasyon, ang iyong ipinakitang interes sa mga  Gawain ng Circle, ang nagbunsod sa iyo sa iyong mga kapwa Squires na ikaw  ang   hiranging   karapatdapat   sa   puwestong   ito;   Kung   sakalinghindi   ka   man  maaatasang   gumanap   ng   ganitong   tungkulin,   hindi   ito   magiging   sapat   na  dahilan o pasintabi upang hindi ka maging handa sa lahat ng oras. Ikaw ang  may   pinakamahalagang   papel   sa   pagsasabuhay   ng   seremonyas   n   gating  orden. Sa pamamagitan mo malalalaman ng mga nagnanais makapasok sa  ating antas ang mga banal na tungkulin nila sa batas ng Diyos at ng bansa.  Hayaan mong ang iyong pang­araw­araw na gain, higit sa iyong salita, ang  magpapakita nito upang Makita nila sa iyo ang halimbawa ng isang matapat sa  Panginoon,   sa   bansa   at   sa   Simbahang   kumakatawan   sa   isang   idolo   ng  kabataang Katoliko. CHANCELLOR

Chief squire, ikaw ay hinirang na parangalan, ng iyong mga kapawa Squires.  Sa   kanilang   pagpili   sa   iyo   ay   kanilang   sinabing,   naniniwala   kami   sa   iyo,  nagtitiwala kami sa iyo,  at susunod kami sa iyo, naniniwala kami sa iyo, at  susunod kami sa iyo. Ang paniniwalang ito ay hindi mo dapat talikuran, hindi ito  dapat na mawala. Upang ito ay manatili, dapat mong ipagpatuloy na ipakita  ang mga katangian ng pagiging pinuno. Ito ay mangangailangan ng pag­aaral,  panahon,   paglilingkod   at   pansariling   sakripisyo.   Samantalang   ang   iba   ay  namamahinga o naglalaro, ikaw ay magtatrabaho. Makikita mong ang iyong  mga Brother squires ay lagging makikipagtulungan, ngunit aasahan ka nila sa  pagpaplano ng mga makabuluhang Gawain. Upang pamunuan ang iba tungo  sa   tagumpay,   dapat   munang   mag­isip   na   mabuti   at   pag­aralan   ang   isang 


malinaw na   hakbangin.   Sa   ganitong   kalagayan,   ito   lamang   ang   aming  masasabi. Tanungin mo ang karamihan, making na mabuti sa ideya ng iba, at  kung mula rito ay makabuo ka ng plano o programa ng mga aksiyong gagawin,  gawin mo itong mabuti at alaming lahat ang detalye upang bilang pinuno ng  Circle, magagawa at maituturo mo ng malinaw sa iba ang mga pamamaraan.  Ikaw rin ay walang kikilingang particular na sector o grupo ng mga Squires,  kundi ang Circle lamang bilang isang kabuuan, at lahat ng iyong gagawin ay  tungo lamang sa kabutihan ng lahat. Bilang Chief Squire, katungkulan mong alamin na ang mga gawain ng bawat  opisyal, ay ginagawa ng maayos, spagkat kapag ang isang parte ay nasira o  pumalya, mangangahulugan ito ng pagkabigo ng lahat. Ang opisyo ng Chief  Squire  ay  hindi  lamang  dapat   tignan  bilang   isang   marangal   na  lugar,   kundi  isang puwesto ng pagtititwala at paninindigan sa kabuuan. Nais kong malugod  na ipaabot sa inyo ang damdamin ng buong Konseho, ang hangad naming  tagumpay at patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagganap ninyo ng inyong  mga tungkilin. Sa lahat ng Squires ng Circle, tandaan ninyo ang aming habilin. Samantalang  ang mga tungkulin at responsibilidad ng bawat opisyal ay naitalaga sa kanila,  mahalaga   rin   ang   magiging   Gawain   ng   bawat   Squire.   Pumili   kayo   ng   mga  pinuno, ngunit sila ay hindi magtatagumpay, kung wala kayong suporta. Ang  mga sundalo na pumili ng kanilang heneral, ng mga koronel at mga kapitan at  pagkatapos   ay   nagpabaya   at   hindi   sumusuporta   sa   mga   makatarungang  pangangailangan at hindi sumunod sa mg autos ay mga traydor sa kanilang  ipinaglalabang simulain. Ibigay ninyo sa inyong mga pinuno ang taus­puso at  walang   sawang  suporta   at   hindi   ninyo   ito  pagsisisihan,   at   kung   ang   inyong  Circle   ay  umnlad   at   sumulong,   ito   ang   gantimpalang   kabayaran.   Nawa  ang  taong ito’y maging matagumpay para sa mga opisyales at mga kasapi mula sa  mga Knights of Columbus na tumatangkilik sa inyo. Mga Kapitan, ihatid ang lahat ng opisyales sa kani­kanilang upuan. POLE CAPTAIN:

Mga pinuno, harap sa kanan na! Lakad pasulong, kad!   (Ihahatid isa­isa ang mga opisyales hanggang sa ang Chief Squire na ang pumalit sa upuan ng   Chancellor.  Pagkapalit   ng   puwesto,   kakamayan   ng   Chancellor   ang   lahat   ng   opisyales   na   itinalaga gabay ng mga kapitan bago siya ihatid sa kanyang upuan).

Paalala: Sa bawat tawag sa mga Kapitan at Counselors ay may pagsaludo Isinalin sa Pilipino ni DIONISIO L. BURGOS, Diocese of LIPA

PAGTATALAGA NG MGA OPISYALES  

OUTGOING CHIEF SQUIRE: Sa inyong lahat na mga bagong pinuno, na napiling mamahala sa mga gawain ng Columbian Squires ( Pangalan ng Circle )...

PAGTATALAGA NG MGA OPISYALES  

OUTGOING CHIEF SQUIRE: Sa inyong lahat na mga bagong pinuno, na napiling mamahala sa mga gawain ng Columbian Squires ( Pangalan ng Circle )...

Advertisement