Page 1

Statutter for  Sareptaprisen    

1. OM  PRISEN   a.  

Hvert år  deler  KNIF  og  Sparebanken  Sør  ut  en  pris  til  en  person,  organisasjon,  institusjon  eller  forening,   som  kan  knyttes  til  Kristen-­‐Norge.   b.   Prisen  deles  fortrinnsvis  ut  på  en  fagsamling/seminar  arrangert  av  de  to  i  fellesskap.   c.   Prisen  skal  skape  oppmerksomhet  omkring  det  verdiskapingsarbeid  som  skjer,  i  første  rekke  på   merkantilt  område,  ut  fra  en  tolkning  av  ”å  få  mye  ut  av  lite”  (1.  Kongebok  17.  9-­‐16)  –  enten  gjennom  at   det  skapes  reduserte  utgifter,  merverdier  eller  andre  effekter  som  medfører  mer  til  kristne   menigheters,  organisasjoners,  institusjoners  eller  foreningers  kjernevirksomhet  –  enten  dette  er  innen   evangelisering,  bistand,  diakoni  eller  andre  områder  med  grunnlag  i  kristen  ideologi.   d.   Prisen  består  av  et  kunstverk  av  sørlandskunstneren  Per  Fronth.  Sammen  med  prisen  følger  et  beløp  på   kr.  100.000  som  skal  tilfalle  den  organisasjon  eller  virksomhet  som  prisvinneren  i  samarbeid  med   prisutdelerne  ønsker  å  tilgodese.    

2. HVEM  KAN  FÅ  PRISEN   a.  

Person, organisasjon,  institusjon  eller  tilsvarende  som  på  en  særskilt  måte  ”med  iver”  over  tid  eller  av   merkbart  omfang,  har  gjort  seg  fortjent  til  prisen  etter  pkt.  1.  c.   b.   Prisutdelerne  kan  tenke  så  vel  tradisjonelt  som  utradisjonelt  når  de  gjør  sine  valg,  så  lenge   hovedformålet  (jfr.  pkt  1.c)  med  prisen  anses  oppfylt.      

3. NOMINASJON   a.  

Hver av  de  to  prisutdelerne  skal  gjennom  året  oppfordre  egne  medarbeidere  og  kontakter     til  å  komme  med  forslag  på  kandidater  til  prisen.   b.   Dersom  det  ikke  er  kommet  inn  forslag,  kan  prisutdelerne  på  selvstendig  grunnlag  selv  fremme   kandidater  og  prioritere  mellom  disse.   c.   Frist  til  å  foreslå  kandidater  er  1.  februar  påfølgende  år.      

4. PRISTILDELINGEN   a.  

       

KNIF og  Sparebanken  Sør  oppnevner  ett  medlem  hver  til  en  jury.  I  tillegg  oppnevnes  ett  eksternt   jurymedlem.  Juryen  velger  blant  egne  og/eller  andres  forslag  på  selvstendig  grunnlag,  i  henhold  til   statuttenes  pkt.  1  og  2.    

Statutter sareptaprisen  
Statutter sareptaprisen