__MAIN_TEXT__

Page 1

Informasjon fra Kristen-Norges Interessefellesskap

Meld deg på KNIF-dagen innen 31. mars! Du finner mer informasjon i vedlagte brosjyre Nr 1 – 2016

Ut v en av k dig va sk i er n rkeby g å en g, drø m 40 hos % økn in Ant icim g ex

Fler ea på ma ktører tav tale n

Samhold gir styrke Foto © iStock

Vis fram vår e org an sjon isaer !


Spareknifen, utgiver KNIF (Kristen-Norges Interessefellesskap) KNIF er eid av de kristne organisasjonene i Norge. Våre forretningsområder er forsikring, regnskap og innkjøp. I tillegg bistår vi medlemmene i spørsmål knyttet til økonomiske rammebetingelser. for våre medlemmer.

Redaksjon: Fridtjof Leif Gillebo (ansv.redaktør) Heidi Einarsen Hagen Erik Wilberg Maldesign: Rune Solberg/Rude.no Design: Heidi Einarsen Hagen Trykk: Synkron Media AS Knif Innkjøp: Virksomheten tilbyr innkjøpsavtaler til medlemmene innen eiendom, it, kapital, kontor & administrasjon, mat og reiseliv. Ansatte i medlemsorganisasjonene kan også benytte noen av avtalene. Post- og kontoradresse: Møllergata 39, 0179 Oslo Telefon: 23 10 37 47 E-post: post@knif.no Internett: knif.no Knif Trygghet Forsikring AS: Selskapets forsikringstakere er organisasjoner og trossamfunn i Kristen-Norge. I tillegg kan ansatte, tillitsvalgte og frivillige i medlemsorganisasjonene, tegne forsikring i Knif Trygghet. Post- og kontoradresse: Møllergata 39, 0179 Oslo Telefon: 23 68 39 00 | Telefax: 23 68 39 01 E-post: post@kniftrygghet.no Internett: kniftrygghet.no Knif Regnskap AS: Selskapet utfører papirløst regnskap og lønnsarbeid for misjonsorganisasjoner, kirkelige fellesråd og frivillige organisasjoner, samt også til for eksempel leirsteder, barnehager og skoler. Postadresse: Postboks 401 Lundsiden, 4604 Kristiansand Kontoradresse: Bergtorasvei 120, Kristiansand Telefon: 404 32 400 E-post: post@knifregnskap.no Internett: knifregnskap.no

Ønsker du å få tilsendt «Spareknifen» i elektronisk utgave? Gi oss beskjed på post@knif.no Spareknifen trykkes hos Synkron Media AS – et miljøfyrtårn sertifisert trykkeri.

leder, januar 2016

Forhandlinger Historisk er forhandlinger sett på som om den ene skal vinne og den andre tape. I Knif Innkjøp ser vi annerledes på dette. De to forhandlende parter må begge bli vinnere. Fra vårt ståsted ønsker vi å åpne opp for et stort marked til våre samarbeidspartnere for å gjøre oss mest mulig attraktive. Da vet vi at medlemmene får de beste vilkårene i markedet og at vi samlet sett tjener mest mulig penger. I Knif Innkjøp har vi to hovedmål: 1. Å forhandle fram produkter med konkurransedyktige priser og riktige egenskaper til det beste for medlemmene. 2. Å sikre at Knif Innkjøp får sin del av verdiskapningen som KNIFporteføljen gir samarbeidspartneren. Dette gjør vi på følgende måte:

for å sikre at vi har avtaler som er så gode at medlemmer velger å bruke disse. Resultatene fra 2015 viser at vi har forbedret en del avtaler. Spesielt gjelder dette innenfor matsegmentet. Her har produktbredden økt, prisene har blitt bedre og avkastningen på porteføljen er betydelig forbedret. Det samme gjelder kontorog forbruksartikler, hvor vi nå har avtaler med både Staples og Nor-Engros og med bedre vilkår. Innenfor reiseliv hadde vi forhandlinger med både G-Travel og VIA Egencia. Vi endte opp med G-Travel som ga oss de beste vilkårene. Bankforhandlinger gjør vi en gang i året, i desember. Avtalen har hatt god vekst siden oppstarten tidlig på 2000-tallet. I 2015 var veksten på over 20 %. Det vitner om at vi har gode vilkår. I bankforhandlingene har vi ikke så mye å klage på, spesielt når det gjelder lånevilkårene.

Tilegne oss kunnskap om medlemmenes behov

Lære produktene å kjenne i de respektive markedene

Dette var et lite innblikk i hvordan vi jobber og informasjon til deg som leser Spareknifen. Vi er klar over at vi er på konkurransebanen og må levere hver dag til det beste for deg som er KNIFmedlem!

Lære aktørene å kjenne i de respektive markedene

Lære forretningsstrømmene å kjenne

Det er nettopp det som gjør det spennende å jobbe i Knif Innkjøp. Vi skal kjempe en kamp hver dag for å være best på å forstå deg, markedene og produktene og tilhørende aktører, slik at du kan være trygg på at våre avtaler holder mål!

Vi forvalter i dag nesten 70 avtaler fordelt på følgende seks kategorier, eiendom, IT, kapital, kontor og administrasjon, mat og reiseliv. Det er en utrolig spennende oppgave å jobbe så bredt. Samtidig gir det oss mange utfordringer i forhold til at vi skal forstå og ha høy kjennskap, både i bredden og dybden av mange markeder

Fridtjof Leif Gillebo gillebo@knif.no Direktør, Knif Innkjøp

Glimt fra informasjonssamlingene For første gang har alle de tre virksomhetsområdene i KNIF; Knif Trygghet Forsikring AS, Knif Regnskap AS og Knif Innkjøp hatt regionale informasjonssamlinger for våre medlemmer.

Mange KNIF-medlemmer deltok og ønsket informasjon fra våre tre virksomhetsområder. Tilbakemeldingene har vært meget positive og mest sannsynlig kommer vi til å arrangere noe tilsvarende til neste år og da i andre byer.

2 Spareknifen nr 1 - 2016 | Utgitt av KNIF


Knif Innkjøp har strømavtale med Fjordkraft. Avtalen ble inngått tidlig på 2000-tallet og innebærer et sikringsprodukt som forvaltes av et råd oppnevnt av styret i KNIF.

Produktporteføljen på strøm kommer til å bli utvidet Foto: Scandinavian Stockphoto

Knif Kraftråd bestemmer sammen med rådgivere fra Fjordkraft og Statkraft hvor høy sikring vi skal ha gitt, i det forventede samlede kraftkjøpet som gjøres i løpet av et år. I 2015 kjøpte den samlede KNIFporteføljen 213 047 686 kwh, eller 213 gwh. og er fordelt på et betydelig antall organisasjoner og privatkunder. I snitt tilsvarer dette forbruket ca 15 000 husstander. Sikringsnivået har variert mellom 50 og 100 % siden 2003. I 2015 var sikringen nærmere 70 %. Det er viktig å huske på at et sikringsprodukt ikke kan sammenlignes med et spotprodukt. Et sikringsprodukt har samme type effekt som fastrente har i utlånsmarkedet. Knif Kraftfond ble opprettet i en tid med høye og svingende priser. Dette for å sikre at strømkostnaden ikke skulle slå inn i budsjettene på en urovekkende måte. På grunn av høy sikring lå prisene i de tre første kvartalene i 2015 over den kontinuerlige fallende spottprisen. Dette tok vi igjen med gunstige priser i siste kvartal. Poenget med sikring er ikke å «slå» spotprisen, men å skape en forutsigbarhet til en fordelaktig pris.

Strømprisene har nå gått kraftig ned og alle markedsindikasjoner tilsier en stabil lav pris framover. Sikringen for 2016 vil ligge noe lavere enn hva den har gjort de siste årene. For tiden har vi sikret 47 % og har ikke planer om å øke denne nå. Prisen som er satt for januar 2016 viser seg å ligge godt an i forhold til spotprisen.

Noen virksomheter har ikke dette behovet for forutsigbare priser og ønsker seg et spotprodukt. Disse signalene har vi tatt med oss og er derfor i gang med å utvide produktporteføljen på strøm. Porteføljen vil da omhandle et spotprodukt og noen fastlagte sikringsprodukter. Produktene forventes å bli lansert i løpet av sommeren 2016.

Bjørn Magne Heier er ansatt hos Xledger Frelsesarmeen og KNIF har jobbet i noe tid for utvikling av et nytt IT-system (XRM). Systemet skal både håndtere medlemmer og givere. Xledger ble valgt blant flere etablerte aktører høsten 2014 til å være systemleverandøren.

Bjørn Magne Heier ble ansatt som XRMkonsulent hos KNIF i 2015. Han skulle fronte og lede dette nybrottsarbeidet på tvers av alle tre partene. Etter planen skal Frelsesarmeen lansere dette nye IT-systemet sommeren 2016. Dette takket være stor arbeidsinnsats fra både Bjørn Magne Heier, Frelsesarmeen og Xledger. Fra 1. januar 2016 er Bjørn Magne Heier ansatt hos Xledger som prosjektleder og fagansvarlig for XRM. Vi er svært godt fornøyd med dette og tror det vil styrke

prosjektet ytterligere. For KNIF er dette nye forretningsområdet en langsiktig satsning. Det som er avgjørende for om vi lykkes, er at vi får et framtidsrettet og brukervennlig program til en konkurransedyktig pris. KNIF har vært i kontakt med flere medlemmer som ønsker seg et XRM-system. Vårt mål i fremtiden er å være en tjenesteleverandør med et brukervennlig og konkurransedyktig XRM-system. 3

Spareknifen nr 1 - 2016 | Utgitt av KNIF


Gunnar Husan har lang fartstid og et stort kontaktnett i Kristen-Norge. Han har blant annet jobbet i Indremisjonsselskapet (nå Normisjon), deretter flere år som informasjonssjef og generalsekretær i KRF. Gunnar har dessuten vært engasjert i politikken i ca 20 år, deriblant nesten syv år på Statsministerens kontor (Bondevik-regjeringene). Han kom til KNIF i 2007 og jobbet i en deltidsstilling innenfor fagområdet Knif Samfunn. Spareknifen har tatt en prat med Gunnar som nå går over i en ny fase i livet og blir pensjonist. Foto: Heidi Einsrsen Hagen

Gunnar Husan går nå over i en ny fase i livet og ble pensjonist fra 2016.

Vis frem våre organisasjoner, siden de også gjør viktige samfunnsnyttige oppgaver! Hva har vært satsningsområdet for Knif Samfunn gjennom mange år? – Det var flere som bidro før meg på dette fagområdet, men i min periode ble mange viktige saker satt på sakskartet. Det dominerende har vært å få fjernet moms på frivillig arbeid. Dernest å øke skattefradraget på gaver gitt til organisasjonene. Jeg har brukt mye tid i samarbeid med Frivillighet Norge på disse sakene. Kan du fortelle litt om Frivillighet Norge? – Denne organisasjonen er en kraftig lobbymuskel overfor Stortinget og Regjeringen. Frivillighet Norge har lykkes ganske godt med å få resultater ut av sitt arbeid og de har mer enn 300 medlemsorganisasjoner – alt fra kor, orkester, idrettslag, sosiale og kristne organisasjoner.

– Sekretariatet består av ni personer og de organiserer forskjellige arbeidsgrupper. Jeg har vært leder for den som har hatt momsspørsmålet og skattefradragsordningen på dagsorden. Her har det vært 20 – 40 personer i arbeidsgruppen. Sekretariatet legger fram saker og dette drøftes videre i arbeidsgruppene. Vi har vært samlet fire til seks ganger i året. Noe av det viktigste har vært å gå tilbake til organisasjonene for å forankre sakene. Bakgrunnsnotatene har sekretariatet i Frivillighet Norge hjulpet oss med. Til pressen og myndighetene uttaler Frivillighet Norge seg kun i de saker det er enighet om. – Kristne organisasjoner utgjør mellom 15 til 20 % av medlemsmassen i Frivillig-

het Norge. Vi i KNIF og våre medlemmer har til nå deltatt svært aktivt. Da blir man regnet med! Gunnar har vært med i styret i Frivillighet Norge i mange perioder og er nå medlem i valgkomiteen for Frivillighet Norge. – Jeg gikk før jul av som styremedlem i Frivillighet Norge. Noe av den største gleden for meg er at vi sammen har oppnådd gjennomslag for viktige saker. Hva har vært de viktigste sakene i Knif Samfunn siden 2007? – Det har som sagt vært mye arbeid med momsrefusjonen og mange av våre organisasjoner har hatt stor glede av økning-

4 Spareknifen nr 1 - 2016 | Utgitt av KNIF


ene som har kommet i denne perioden, selv om de foreløpig ikke har fått full refusjon på momsen. Skattefradraget har økt fra kroner 12.000 til 25.000,- På dette området skjedde det ingenting i forrige regjering. Nå har vi fått en fordobling. Du har ikke jobbet bare med saker innenfor Knif Samfunn. Du har også hatt kontakt med Sparebanken Sør hvor vi har avtale på banktjenester – en avtale som også ansatte kan benytte. I 2013 opprettet Sparebanken Sør i samarbeid med Knif Innkjøp Sareptaprisen. Kan du si noe om bakgrunnen for dette? – Sparebanken Sør har et eget gavefond. Fra dette fondet har de støttet og prioritert prosjekter på Sørlandet. Knif Innkjøp er en av bankens største kunder og vi mente at våre organisasjoner kunne søke

gjør, er ikke altfor verdsatt arbeid sett fra dagens nordmenn. Det vil derfor være viktig å vise frem at våre organisasjoner har en stor og viktig samfunnsnyttig oppgave. De må konsentrere seg om hovedoppgaven – å være diakonale og misjonerende i inn- og utland. Hva er noe av det viktigste du har lært gjennom arbeidet i KNIF-fellesskapet? – Det må være å spare utgifter til drift. Det har «spart» organisasjonene for mange kollekter. Jeg har også lært å være utholdende med en sak man tror på, for som regel får det en god løsning! Hva ser du som utfordringer for KNIF og Knif Innkjøp fremover? – For meg er det å lage avtaler som er så

«Noe av den største gleden for meg er at vi sammen har oppnådd gjennomslag for viktige saker.» gavefondet. Dette var banken enig i og vi fikk til en ordning med utdeling av en årlig pris pålydende kr 100.000,- og i tillegg får vinneren et litografi av Per Fronth. Kan du si litt mer om din arbeidshverdag? – Det har vært både spennende og også noen utfordringer. Jeg har jobbet 50 % de fleste av årene og har hatt egne prosjekter ved siden av. Det har vært mye lobbyvirksomhet og informasjon til og fra medlemmene. Samtidig har vi hatt relasjonsstreff med torsdagskaffe noen ganger i året her på kontoret. Jeg har også prioritert å besøke så godt som alle topplederne i våre eierorganisasjoner. – Noe av det flotte de siste årene har vært utdeling av Sareptaprisen til verdige vinnere! Og samarbeidet med banken har vært enestående. Hva har du hatt størst fokus på i denne siste perioden i Knif Innkjøp, etter at Jan Tore Risdal ble ansatt for drøyt to år siden og tok over noen av oppgavene i Knif Samfunn? Gunnar forteller at han har reist endel og det har vært en stor glede å møte de ulike organisasjonene og menneskene bak. – De fleste har uttrykt at de har satt pris på besøk og takker for at Knif Innkjøp gjør det beste for dem. Er det noe du vil si til våre medlemmer og lesere? – Det arbeidet medlemsorganisasjoner

gode at medlemsorganisasjonene ser seg tjent med å benytte disse, samt informere om hva Knif Innkjøp byr på og ikke minst besøke brukerorganisasjoner. Noe av det viktigste er å produsere en merverdi for organisasjonene! – Knif samfunn har et par uløste oppgaver som burde få en løsning. Det gjelder momspørsmålet for speiderhytteog bedehus-investeringer, og å få skattefradraget opp til 50 eller 100.000 for bedrifter som vil gi en gave til kristne organisasjoner. – Samtidig er det viktig at det er enighet om hvordan myndighetene skal påvirkes fremover. Jeg håper at noen må brenne for visjonene slik at andre blir inspirert. Du er klar for en ny tilværelse som pensjonist? – Jeg skal nå ta det med ro og kjenne på hvordan det er å ikke ha bindinger til noen arbeidsgiver eller ha oppdrag for noen. Det blir å kjenne på det å ha fri og så får vi se hva tiden vil bringe. Kanskje noen etterhvert vil ha en time eller to om lobbyvirksomhet, mediehåndtering i krisesituasjoner, omdømmebygging eller styrearbeid. Vi får se, sier Gunnar som avslutningsreplikk. Vi vil takke for de mange arbeidstimene du har nedlagt for våre medlemsorganisasjoner og ønsker lykke til videre!

Sareptaprisen 2016 Sareptaprisen er innstiftet av Sparebanken Sør og KNIF for å skape oppmerksomhet omkring verdiskapningsarbeidet som skjer innenfor KristenNorge ut ifra en tolkning av «å få mye ut av lite». Sareptaprisen deles ut til en person, organisasjon, institusjon eller forening som er knyttet til Kristen-Norge og som på en særskilt måte «med iver og i tro» over tid eller av merkbart omfang, har gjort seg fortjent til prisen. Prisen består av et kunstverk av Per Fronth og kr 100.000,Tidligere vinnere har vært stiftelsen Skjærgårdsgospel (2015) og Misjonssentralen Gjenbruk AS (2014). Vær med å nominér årets kandidater. Forslag må sendes innen 15. mai. Du finner mer informasjon og nominasjonsskjema på knif.no.

Frist for forslag til kandidater er 15. mai 2016

5 Spareknifen nr 1 - 2016 | Utgitt av KNIF


2015 har vært nok et spennende og interessant år i arbeidet med Knif Samfunn. Vi har gjennom året hatt mange kontaktpunkter med det politiske Norge, spesielt gjennom Frivillighet Norge.

Knif Samfunn med verdifulle innspill til Frivillighet Norge Andelen som deltar med frivillig innsats er større i Norge og Sverige enn i noen andre land i verden. I 2014 fant TNS Gallup at 62 % hadde deltatt med frivillig innsats i løpet av de siste 12 månedene. Ifølge SSB tilsvarer den frivillige ulønnede innsatsen som utføres i Norge hvert år opp mot 120 000 årsverk. Samtidig blir det stadig mer komplisert å drive en frivillig organisasjon. Ulike offentlige fritaks- godkjennings- og støtteordninger drukner frivillige ildsjeler med arbeid. Spesialrådgiver, Gunnar Husan, gikk av

med pensjon ved utgangen av 2015. Han har betydd mye for frivilligheten i Norge gjennom sine kontakter og styreverv i Frivillighet Norge. Mange av medlemsorganisasjonene har brukt Gunnar i store eller små saker som har angått dem. Vi takker ham for innsatsen. Det at Gunnar Husan har sluttet, gjør at vi må vurdere hvordan arbeidet med Knif Samfunn skal videreføres. Vi tenker å tone ned noe av ressursbruken, men samtidig beholde beredskapen, slik at vi kan være klare hvis det blir behov for å

skalere opp igjen. Det vil bli gitt mulighet for diskusjon om denne saken på årsmøtet i april. Debatten om statsbudsjettet ble langt roligere for frivilligheten denne høsten, Knif Samfunn hadde i prosessen med statsbudsjettet spesielt fokus på frivillighetens plass, og opplever at det vedtatte budsjettet for 2016 ble rimelig bra for frivilligheten etter budsjettforhandlingene mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene.

I 2015 hadde KNIF sitt 30-års jubileum. For Knif Innkjøp viser regnskapet at det ble et godt år. Mange innkjøpsavtaler ble reforhandlet og da til bedre vilkår. Det ble også forhandlet frem en del nye avtaler.

Tilbakeblikk på 2015 I 2015 hadde vi stort fokus på salgs- og markedsarbeidet og da med å være enda mere ute på besøk hos medlemmene. Vi lanserte også en ny hjemmeside. Dette sammen med bedre avtalevilkår gjorde at vi på de fleste avtaler opplevde vekst og større oppslutning om avtalene. Vår statistikk viser at KNIF-markedet er stort med nærmere 5 000 innkjøpende enheter. Det er fortsatt mye å hente på virksomheter som ikke benytter avtalene. Vi vil derfor bruke enda mer ressurser på markedsarbeidet direkte fra KNIF og i tettere samarbeid med våre samarbeidspartnerne.

KNIF-dagen og jubileumsfeiring KNIF-dagen fikk en ny drakt som en del av jubileumsfeiringen. Tilbakemeldingene indikerte at dette var en suksess og noe medlemmene ønsket skulle gjentas. Vi har derfor besluttet at dette blir et fast årlig arrangement. KNIF-dagen vil være en arena for medlemmene til å møte hverandre, og ikke minst en dag med fokus på kompetanse innenfor ulike fagområder. I løpet av året gjennomførte vi flere fagfora med økt oppslutning, deriblant IT-Forum. Det årlige lederseminaret med Sparebanken Sør var også i år fulltegnet. Årsmøtet Årsmøtet vedtok en ny strategi for KNIF. Dette innebærer at vi skal være Kristen-Norges administrative verktøykasse. Medlemmer som ønsker det, skal få levert nødvendige konkuransedyktige tjenester. Dette skjer enten direkte fra KNIF sine egne

virksomheter eller via fremforhandlede avtaler. Foruten forsikringer og innkjøpsavtaler vedtok årsmøtet å utvide spekteret til også å gjelde regnskapstjenester (Knif Regnskap) og medlem- og givertjenester (XRM). Eget regnskapsbyrå I juli ble Knif Regnskap AS etablert gjennom et oppkjøp av det papirløse autoriserte regnskapsbyrået NØS av daværende eier Norsk Luthersk Misjonssamband. I strategien ligger det også at KNIF ønsker å satse innen medlem- og givermarkedet. XRM-prosjektet I 2015 ble det jobbet godt med grunnlaget, slik at Frelsesarmeen blir det første medlemmet som tar i bruk et nytt XRMsystem fra sommeren 2016. KNIF har inngått et langsiktig strategisk samarbeid med softwareleverandøren Xledger. De er leverandøren av XRM-systemet og som vil inngå i forretningsområdet Knif medlem & giver.

6 Spareknifen nr 1 - 2016 | Utgitt av KNIF


Anticimex tilbyr flere tjenesteområder Knif Innkjøp og Anticimex inngikk samarbeidsavtale sommeren 2015. Spareknifen har tatt en prat med Pål Erik Lomtjernbakken hos Anticimex for å høre hvordan utviklingen har vært disse månedene. Hvordan har kontakten vært med våre medlemmer? – Vi har kontaktet alle eksisterende kunder og også besøkt flere av dem. Dette for å justere deres avtaler. Det innebærer blant annet å redusere premien utfra vårt nye samarbeid med Knif Innkjøp. I tillegg har vi kontaktet (og besøkt) mange KNIF-medlemmer vi ikke har hatt avtale med fra før. Dette vil i 2016 få enda mer fokus, etter at vi har besøkt de eksisterende kundene.

Anticimex tilbyr tjenester innen skadedyrkontroll, trygg mat og brannvern. Her utføres kontroll av Anticimex sine elektroniske rotte/musefeller. Foto: Anticimex

– Vi har også deltatt på samlinger i regi av Knif Innkjøp, hvor vi har pratet med både eksisterende og potensielle kunder. Har dere i løpet av høsten fått nye kunder og som ønsker å benytte flere av tjenestene dere tilbyr? – Vi har fått endel nysalg, blant annet har Misjonsselskapet inngått en avtale på 15 leirsteder/eiendommer og da innenfor alle våre tjenesteområder – skadedyrkontroll, trygg mat og brannvern. Dette er en stor og viktig avtale for oss! – Ellers har vi økt avtaleporteføljen med neste 40 % siden samarbeidet ble etablert i fjor sommer. Hvilke avtaleområder har vært mest aktuell for de som har kontaktet dere?

Sjekk gjerne på knif.no våre andre avtaler innenfor eiendom: • • • • • •

Brannalarm Renhold Småutstyr til kjøkken Storkjøkkenutstyr Strøm Vaktmesterprodukter

– Skadedyrkontroll utgjør den største andelen av våre avtaler med 66 %. Deretter kommer trygg mat med 18 % og brannvern 16 %. Etter at vårt samarbeid med Knif Innkjøp startet, ser vi derimot en økning av kombinerte avtaler – hvor kunden velger å bruke oss på alle våre tjenesteområder. Dette er i de fleste tilfeller både kost- og tidseffektivt for kunden. De får en leverandør å forholde seg til. Dette styrker i tillegg samarbeidet og øker kundetilfredsheten. Hva er det viktigste du vil formidle til våre medlemmer? – Sistnevnte er et viktig budskap til medlemmene – ved å velge oss på flere tjenesteområder tror vi på et enda bedre samarbeid. Våre fagfolk kommuniserer på tvers av tjenesteområdene og vil derfor gi beskjed til hverandre om de oppdager avvik på de andre tjenesteområdene, mens de utfører sine rutinebesøk/kontroller hos kunden. På den måten vil kunden få hyppigere kontroll og oppfølging enn om de velger tre ulike leverandører.

hjelpe deres virksomheter med å forebygge og bevare.

Kategoriansvarlig innenfor eiendomsavtalene Ta gjerne kontakt med Jofred Nesje, e-post: nesje @knif.no for mer informasjon.

– Til slutt vil jeg si at vi er veldig fornøyd med samarbeidet så langt og måten vi er blitt tatt imot på av medlemmene. Stor takk til alle de hyggelige menneskene i Knif Innkjøp og alle deres medlemmer! Vi ser frem til videre samarbeid og til å 7

Spareknifen nr 1 - 2016 | Utgitt av KNIF


Spareknifen har tatt en prat med Ragnar Kjenes, en trivelig kar som har stor fokus på renhold og da både innvendig og utvendig av kirkebygg. Kirkelig Fellesråd i Oslo forvalter et mangfold av kirker. Fra Oslos eldste, Gamle Aker kirke, til Bøler kirke som stod ferdig for få år tilbake. I alt er det 55 kirkebygg i fellesrådet. Ragnar forteller at stillingen er renholdskoordinator og er vel den eneste med denne tittelen i Den norske kirke.

Foto: Heidi Einarsen Hagen

Utvendig vask av kirkebygg er nå en drøm!

Ragnar Kjenes utenfor Gamlebyen kirke. I bakgrunnen ser vi et av Oslo eldste bygninger og som fortsatt er i bruk.

Kan du fortelle litt om hvilke oppgaver som ligger til denne stillingen? – Før omorganisering i fellesrådet i 2011 jobbet jeg som ledende kirketjener i Gamle Oslo og holdt blant annet renholdkurs for andre kirketjenere i Oslo. Før den tid jobbet jeg i renseribransjen og har mye kunnskap om kjemi og renhold av ulike tekstiler. – I dag bistår jeg menighetene sammen med en renholdsleder (ansvaret for det daglige renholdet) og leder et team som jobber med periodisk renhold. Det andre teamet - driftsteamet har ansvaret for daglige vaktmesteroppgaver. Vårt team jobber blant annet med polering av gulv (mange ulike materialer), vindusvask, puss av kirkesølv, nedvask av kjøkken og toaletter. Vi renser tepper, møbler og kirkebenker. Det er fjerning av søl av stearin. Kort sagt alt det man ikke får gjort til daglig! Vi har brukt konsulentene fra både Lilleborg og Staples og fått mye

god hjelp. Jeg er glad for at Oslo kommune har tegnet avtale med Staples. Er det spesielle utfordringer med rengjøring av kirker, både innvendig og utvendig? – Det er store utfordringer, fordi de fleste av kirkene er forskjellige og har ulike materialer både utvendig og innvendig. Dette mye på grunn av verneverdighet og en lang tidsepoke. Noen kirkebygg har teglverksgulv. Vi har alle typer av gulvbelegg som finnes og har blitt drevne på rengjøring av ulike typer gulvflater. Det kan fortsatt være utfordrende og flatene må behandles på forskjellige måter. Hvordan vaskes kirkebyggene utvendig i dag i forhold til tidligere? – Hvis vi bruker høytrykkspyler ødelegges fasaden. Det blir fukt inn i kirkebygget som igjen forårsaker skader. For vask av vindusflater leide vi ofte lift eller stillas. Kostnadsrammen for leie til hvert kirkebygg var på mellom kr 20 – 30.000,-.

Dette ble for kostbart og tidkrevende, siden det ofte fort ble en ukes jobb og vi måtte leie firmaer til å utføre jobben. Dette ble ikke gjort, før vi måtte! I dag er dette en drøm med det nye vaskesystemet. Hvordan kom dere på å gjøre endringene? – Jeg etterspurte Staples om de hadde noen produkter som egnet seg for vindus- og fasadevask. Jeg fikk flere demonstrasjoner og var også ute hos dem og fikk testet produktene selv. Vi prøvde også et annet system som var noe rimeligere – Foma. Dette systemet er basert på høytrykk og er tyngre å jobbe med. Det var også vanskeligere å regulere vannmengden. Dette er en viktig problemstilling i gamle bygg, siden det er lite kitt ved vinduene og det da ikke er skikkelig tett. Bruker du høytrykk trenger vannet mer inn og skader bygget. På den kirken vi testet med Foma, måtte vi avslutte tidlig i prosessen fordi vannet trengte

8 Spareknifen nr 1 - 2016 | Utgitt av KNIF


Fra rengjøringen av fasaden på Sinsen kirke Foto: Kirkelig Fellesråd i Oslo

Aqvaclean Kontakt gjerne Ragnar Kjenes, telefon 404 19 046 eller Staples, telefon 02272 for mer informasjon om dette produktet

inn i kirkebygget. I det nye systemet vi kjøpte, reguleres vannmengden med en fjernkontroll. Vi var en av de første som kjøpte dette vaskesystemet i Norge og et godt fornøyd! Var det kirker som ikke hadde fått vasket sine fasader og vinduer på mange år? – Ja, det var flere som hadde ikke vært vasket på 40 – 50 år. Det vi har gjort mest av de to årene vi har hatt systemet, er vask av vinduer. Planen er at vi skal vaske alle kirkene i løpet av en to-års periode, eller minst hvert tredje år. For å si det sånn – i dag bruker to personer tre timer for å vaske en kirke utvendig, som for eksempel Grorud kirke. Før måtte vi leie til høye kostnader. Kan du si litt om hvordan Aqvaclean fungerer, for de som skal betjene systemet til daglig? – Aqvaclean er lett å jobbe med. Stengene er i karbon og titan. Dette gir liten vekt. Det gjør at det er utrolig lett å vaske vindusflatene. Vi har stenger til 18 meter, men kan jobbe helt opp til 25 meter. Systemet er ikke teleskop, slik at vi setter på ledd for ledd. Det gjør at det er lett å regulere høyden. Det andre systemet Foma falt også på dette, siden de hadde teleskopsystem og som var vanskelig å regulere. Når vi skal vaske fasader kan vi koble på en roterende børste som er myk og som ikke skader fasaden. Aqvaclean er et tysk system og har høy kvalitet. Er det noen miljømessige utfordringer ved bruk av Aqvaclean? – Det er null miljøutfordringer, siden vi ikke bruker kjemi! Vinduene i Østre Aker kirke hadde ikke vært vasket på 40 år. Denne kirken ligger på en liten topp og har motorveier på flere sider av eiendommen. Det sier litt om hvor ille vinduene var i denne kirken, siden det ikke hadde vært vasket på så mange år. Nå speiler trærne seg i vinduene! – Vi bruker bare rent vann. Vannet blir renset gjennom noen patroner, så vannet er tilnærmet 100 % rent. Dette gjør at vi kan vaske vinduene i sol eller regnvær. De blir blanke uansett og det legger seg en beskyttende hinne på vinduene. Dette gjør at det ikke blir så fort møkkete igjen. Kalk i vannet lager skjolder, men når vi ikke har dette problemet, blir det et flott resultat som vi er stolte av! Det er bare en kirke vi har hatt problemer med og

Foto: Åsane folkehøgskole

det er Lambertseter, fordi fugene rundt vinduene lagde striper. Denne kirken har vi tatt på den gamle måten og det er den eneste kirken! Alle de andre kirkene (54) har vi tatt med Aqvaclean. – Fasadene til de fleste kirkebygg kommer man lett til. Noen få har vi utfordringer med, siden noe av vinduene kan være skjult. På disse få stedene bruker vi lift, men det er et fåtall steder. Det er ikke alle vinduer du rekker nedenfra pga alle krinker og kroker. Vi har en egen lift som undertegnende kan kjøre. Hvordan blir vedlikeholdet ivaretatt med dette nye systemet? – Vi trenger ikke kjemi eller høytrykkspyler. Jobben blir gjort og vi kan bruke en roterende børste på vegger og fjerne mose og andre ting som setter seg på fasaden. For dere som har kirkebygg som ligger ved kysten, får man raskt fjernet sjøsaltet. Dette kan være med å skade bygningen. Var dette en dyr investering for fellesrådet? – Prisen var ca 100.000,- og med 55 kirkebygg har vi allerede spart inn dette! Du kan si det er en dyr investering, men er billig i bruk. Det eneste vedlikeholdet er å skifte batteri og patroner. Dette er ingen stor investering. Produsenten i Norge sier at vi har mykt vann og ved vårt bruk, bør patronene skiftes ut om åtte til ti

år. Disse koster mellom 3.000 til 4.000 kroner. Hvis Aqvaclean kan være aktuelt for andre fellesråd, prostier og forsamlingshus, kan de kanskje kontakte deg? – Ja, jeg kan gjerne kontaktes. For en liten menighet, blir dette for dyr investering. Går flere menigheter samme eller prostier, spares kostnadene fort inn. Mange kirker i dag må bruke fagfolk. Dette er en dyr kostnad og da gjør man det ytterst sjeldent. Jeg tror produktet også kan være aktuelt for frikirkelige menigheter og andre typer kirkebygg. Er du aktiv på andre områder innen KA kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon? – Ja, jeg er Delta sin representant i driftstyret for Kirketjenerskolen, et samarbeid mellom Delta, Fagforbundet og KA. Nå kommer også Gravferdsskolen inn under her. Vi jobber med fagdager og opplæring av kirketjenere på alle områder i Norge. Det gjelder alt fra renhold, fjerning av stearin, pleie av kirkesølv, skinnrens og skinnbehandling. Det er et stort arbeidsfelt med mange variasjoner. Vi må kunne noe om alt! Takk for praten! Da vet vi at vinduer og fasader i Oslo sine mange kirkebygg, går lysere tider i møte.

9 Spareknifen nr 1 - 2016 | Utgitt av KNIF


På matavtalene kan dere nå velge mellom flere aktører Etter at Knif Innkjøp sammen med Samkjøpsgruppen AS og 4SERVICE Gruppen AS etablere HIP (Horeca Innkjøpspartner) i fjor, har det vært en intensiv høst med mange forhandlinger.

Hvor mange nye avtaler har det kommet til siden i sommer? – Mange! Faktisk hele 23 nye avtaler og da særlig innenfor mat- og storhusholdningssegementet Hva er de største endringene? – Vi har nå økt antall grossister, slik at Knif Innkjøp også har fått avtaler med

Foto: Engrosfrukt AS

Vi andre ansatte på KNIF-kontoret, hører stadig at nye avtaler er på trappene og at hektisk møteaktivitet pågår. Spareknifen har derfor tatt en prat med Kåre Hegle, som er forhandlings- og utviklingssjef i Knif Innkjøp. Han har jobbet frem nye avtaleområder og deltatt på en del av HIP forhandlingene.

Servicegrossistene AS og Engrosfrukt AS. Dette gir større fleksibilitet for medlemmene, ved at de selv kan velge hvilken grossist som passer best for deres behov.

hos Engrosfrukt eller Servicegrossistene, må du selv ta kontakt med grossisten og oppgi at du er KNIF medlem og skal ha våre betingelser.

Hva skal til for å kunne tiltre avtalene og da få KNIF-rabatter? – For de varene medlemmene kjøper over ASKO skjer dette automatisk via deres netthandel. Dersom du allerede er kunde

– En annen ting å merke seg er at veldig mange av matavtalene med industrien, nå er reforhandlet. Dette gir våre medlemmere bedre priser og betingelser!

Her er en oversikt over nye matavtaler våre virksomheter kan benytte Kategoriansvarlig innenfor matavtalene Ta gjerne kontakt med Unni Beate Andreassen, e-post: andreassen@ knif.no for mer informasjon.

Nye grossister: • Engrosfrukt AS • Servicegrossistene AS Nye matleverandører: • Arvid Nordquist Norge AS • Brødrene Remø AS • Diplom-Is AS • Egil N Austbø AS • Feldts fisk & skalldyr AS • Finsbråten AS • Haugen-Gruppen AS • JDE Kaffehus (Friele) AS • Jæder Ådne Espeland AS

• • • • • • • •

Lantmannen Cerealia AS Norsk Storhusholdning AS Per’s Kjøkken Roar Stang Kjøtt AS Santa Maria Norge AS Scandza Norge AS Select Flavour AS Stenbaks AS

Nye non-food leverandører: • SCA Hygiene Products AS • Ecolab AS • Huhtamaki Norway AS • Metsä Tissue AS

Du finner mer informasjon om de enkelte avtalene på knif.no

10 Spareknifen nr 1 - 2016 | Utgitt av KNIF


11 Spareknifen nr 1 - 2016 | Utgitt av KNIF


Flere samarbeidspartnere på kontor- og forbruksmateriell

På tråden

3 NorEngros AS Mange av våre virksomheter benytter vår samarbeidsavtale med Staples. Samtidig har det vært ønsker fra medlemmer om mulighet for andre leverandører i dette markedet. Knif Innkjøp har hatt en lengre prossess og har nå inngått samarbeidsavtale med NorEngros AS. Avtalen med Staples vil forsatt være gjeldende. Det nye er at dere vll nå kunne handle på fremforhandlede KNIF-priser hos NorEngros, på tilsvarende måte som det er i dag hos Staples. NorEngros AS er en viktig leverandør av forbruksvarer til privat og offentlig sektor. Virksomheten er landsdekkene og en totalleverandør innenfor forbruksvarer. Den umiddelbare konsekvens er at dere som i dag er kunder hos NorEngros uten egen avtale, vil bli overført til vår nye avtale. Dere vil dermed nyte godt av KNIF-priser og vilkår. NorEngros AS vil sende dere direkte informasjon om dette.

Foto: BiG

Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med Erik Wilberg, e-post: wilberg@knif.no eller Stig Helgesen hos NorEngros AS, e-post: stig.helgesen@norengros.no

Du finner mer informasjon på knif.no Sparebanken Sør tilbyr billån gjennom Brage Finans Ansatte i våre medlemsorganisasjoner får nå ekstra gode betingelser på finansiering av ny eller brukt bil, gjennom Sparebanken Sør sitt finansieringsselskap (Brage Finans). Du kan enten søke lån via nettsiden til Sparebanken Sør, eller ta direkte kontakt med Brage Finans. Du kan også kontakte din rådgiver i Sparebanken Sør, som hjelper deg videre med søknaden. Det er viktig at søknaden merkes med «KNIF» eller «KNIF Ansatt», slik at dere blir skilt ut fra ordinære kunder.

Bli med på årets KNIF-dag KNIF-dagen 26. april blir en møteplass med mange interessante fora og vil gi inspira- sjon til din arbeidsdag. Du finner mer informasjon på knif.no og i vedlagte brosjyre.

Meld deg på via knif.no senest innen 31. mars Ny adresse? Har dere endret postadresse? For å unngå post i retur er det fint om dere gir oss beskjed på post@knif.no eller på telefon 23 10 37 47, slik at vi unngår post i retur. Dette gjelder også endring av e-postadresse eller ansatte.

Vi har tatt en prat med Vidar Moseid, driftslederen på Bibelskolen i Grimstad Når det gjelder bygningsmassen på Bibelskolen, hva er du er mest opptatt av akkurat nå? –Vi har to-delt fokus med nybygging og vedlikehold av eksisterende eiendomsmasse. I sommer stod «Normisjonhallen» ferdig og nå er det innredning av nytt musikkrom. Dette bygges i underetasjen på kontorfløyen vi bygget for to år siden. Rommet blir også ypperlig som selskapslokale, hvor vi kan ha minnesamvær, konfirmasjoner etc. Etter dette starter utbyggingen av ny matsal, klasserom til data og bibliotek. Rekker vi det blir det også oppstart av oppussing av skolens kjøkken. Her skal det bli bedre arbeidsplass til vår catering-virksomhet og vi skal også utvide kjøle- og fryseromskapasiten. Benytter du noen KNIF-avtaler? – Vi bruker noen få produkter fra Norden Olje, blant annet merkespray til oppmerking av parkeringsplassene. De har samtidig sterk konkurranse med andre leverandører på endel av varene jeg bruker. Men, når du først er på tråden savner jeg blant annet en avtale med Würth. Dette er en fullsortimentsleverandør innen bygg og anlegg. Kanskje dette er noe å tenke på for dere? Er det noen andre avtaler du savner? – Jeg savner blant annet spotprodukt på strøm for Bibelskolen og en avtale på malingprodukter. På sørlandet holder dere nå på å etablere et driftslederforum. Hva er bakgrunnen for dette? – Dette er et forum for alle driftsledere på de ulike skolene. Her deler vi nyttige erfaringer og har et treffpunkt, siden mange av oss jobber i små team. 1. mars har vi nytt møte og da får vi besøk av Anticimex. De skal snakke om veggdyr-problematikk og legionella. Erik Wilberg fra Knif Innkjøp kommer også. Takk for praten og lykke til med stort og smått av vedlikehold på bibelskolen!

Profile for Knif

Spareknifen nr 012016 issuu  

Spareknifen nr 012016 issuu  

Profile for knif