{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Informasjon fra Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

Nr 4–2013

Avtale på brannalarmløsninger, se side 2 Medisinsk forbruksmateriell, se side 4 Avtale med Canon, se side 5 Foto © Elena Elisseeva


Spareknifen, tidligere Spareblusset – Utgis av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap.

Redaksjon: Torbjørn Ribe (ansv.) Kjell Holmqvist

Maldesign: Rune Solberg / Rude.no Design: Heidi Einarsen Hagen Trykk: Bjorvand & Skarpodde AS Knif Innkjøp: Post- og kontoradresse: Møllergata 39, 0179 Oslo Telefon: 23 10 37 47 Telefax: 23 10 37 38 E-post: post@knif.no Internett: knif.no

Sekretariatet: Direktør: Torbjørn Ribe Ass. direktør: Gunnar Husan Utviklingssjef: Kåre Olav Hegle Seniorrådgiver: Unni Beate Andreassen Konsulent, etikk & miljø: Aksel M. Bjerke Rådgiver - marked/media: Heidi Einarsen Hagen Spesialrådgiver: Kjell Holmqvist Økonomisjef: Bjørn Kolltveit IT Rådgiver: Jofred Nesje Seniorrådgiver: Haavard Pytte Administrasjonssekretær: Cecilia Sbertoli Spesialrådgiver: Erik Wilberg

Styret 2013-2014 Leder: Morten Ivar Pettersen Nestleder: Marion Gunstveit Bojanowski Per Endre Bjørnevik Øystein Dahle Svein Jacobsen Veland 1. vara: Siri M. Kalvatn 2. vara: Beate Pettersen 3. vara: Øyvind Jordheim Forsidebildet: © Elena Elisseeva

Samarbeidsavtale med Elotec AS gir bl.a.

Gode brannalarmløsninger Avtalen har hovedfokus på trådløs brannog innbruddsalarm der målet har vært å finne en samarbeidspartner som kan stå for alle deler av leveransen – alt fra utstyr, installasjon, service og finansiering. Ikke minst finansiering er nytt innen dette området. Avtalen gjør at medlemmene kan lease «hele pakka» – inkludert kostnaden med å få anlegget montert. KNIF har fremforhandlet tre standardpakker; en for kirker, en for øvrige bygg og en for private hjem. Elotec AS ble etablert i 1992 og er i dag det raskest voksende sikkerhetsselskap i Europa. Med denne avtalen er det nå enkelt for medlemmene i KNIF å sikrer sine bygg mot brann og innbrudd. Særlig viktig er det at byggene blir utstyrt med utvendig deteksjon, slik at påsatte branner kan bli varslet raskt. Elotec har selvsagt løsninger også for dette.

Vi håper avtalen gjør at mange kirker og andre bygninger som i dag ikke har automatisk brannvarsling, får dette raskt på plass. Med en god finansieringsløsning håper vi det vil bli mulig også for de som ikke har likviditet tilgjengelig, for å anskaffe seg et anlegg. Avtalen omfatter også mange områder som KNIF tidligere ikke har kunnet tilby avtale på, blant annet innbruddsalarm, nødlys, og kameraovervåkning. Ta kontakt med avtaleansvarlig Erik Wilberg, e-post: wilberg@ knif.no, mobil: 404 08 987 for mer informasjon. Se også www.knif.no og www.elotec.no

Ønsker du å få tilsendt «Spareknifen» som elektronisk utgave? Gi oss beskjed på post@knif.no eller bestill her: knif.no/abonnement

Spareknifen trykkes hos Bjorvand & Skarpodde AS – et miljøfyrtårn sertifisert trykkeri.

På bildet sees til venstre salgsdirektør i Elotec Kenneth Jacobsen, spesialrådgiver i KNIF Innkjøp Erik Wilberg, markedsjef i Elotec Nina Kleven og ass. direktør i KNIF Innkjøp Gunnar Husan.

2 Spareknifen nr 4 - 2013 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


Er kristne organisasjoner

samfunnsnyttige og lotteriverdige? Flere organisasjoner har opplevd å ikke lenger bli definert som lotteriverdig. Begrunnelsen for avslaget skal være at organisasjonen ikke anses som «samfunnsnyttig» og dermed ikke er lotteriverdig. For eksempel anses Kirkens Bymisjon i Bodø ikke som lotteriverdig, men Kirkens Bymisjon i andre byer anses å være det. Frikirken i Kristiansand har fått samme beskjed. Men også andre typer organisasjoner har opplevd det samme. Dette skjønnet utøves av Lotteritilsynet, men skjønnet er altfor tilfeldig og må avløses av klarere definisjoner. Vi må arbeide for at Kulturdepartementet utfaser begrepet «samfunnsnytte» og andre skjønnspregede inngangskriterier i støtteordninger som retter seg mot frivillige organisasjoner. Slike kriterier må erstattes av en utvetydig og eksplisitt angivelse av hvilke organisasjonstyper og formål den enkelte ordningen er ment for. Denne endringen må gjøres i tett dialog med Frivillighet Norge. Den nye regjeringen har lovet frivilligheten mindre byråkrati, større tillit, en enklere hverdag og bedre rammevilkår. Definisjoner som staten benytter ovenfor frivillige organisasjoner må være enhetlige og samkjørte. Det må ikke stilles flere krav enn nødvendig, og tiden som frivillige organisasjoner benytter til søknader og rapportering må både forenkles og begrenses.

Forenkling gjør samhandlingen med frivilligheten mer tidsbesparende og mer effektiv. Dermed er forenkling ikke bare gratis for regjeringen, men skaper også mer frivillighet for hver bevilgede krone. Mer av ressursene vil gå til aktivitet og bidra til å oppfylle formålet for den enkelte ordning. Innfør én felles definisjon på hva som regnes som en frivillig organisasjon. Fjern unødige begrep og få nye definisjonener av medlem og lokallag. Skatteloven, merverdiavgiftsloven og lotteriloven har forskjellige henvisninger til hva som regnes som en frivillig organisasjon. I tillegg kommer en fjerde definisjon i loven om frivillighetsregister. Offentlige instanser opererer dermed med forskjellige definisjoner av hva som regnes som en frivillig organisasjon. Dette fører til at frivillig sektor ikke blir tydelig definert. Det bør være nok organisasjonen ikke skal være organisert av det offentlige og ikke være fortjenestebasert. Kan det være nok å være registrert i Frivillighetsregisteret?

ningen. Skal for eksempel studieforbundene og private høyskoler regnes med, eller hvorfor ikke? Statlige tilskuddsordninger inneholder minst 14 ulike definisjoner av begrepet «medlem». En del av organisasjons- og ytringsfriheten, er at frivillige organisasjoner selv bestemmer organisasjonens formål og hvem som kan bli medlem. Definisjonen av et medlem bør fra det offentlige begrenses til at personen har et medlemskap som er basert på samtykke og/eller at kontingenten (om den er stor eller liten, for eksempel i barneorganisasjoner) er betalt. Statlige tilskuddsordninger inneholder minst 10 ulike definisjoner av hva som er et «lokallag». Organisasjonens størrelse eller geografisk utbredelse gir lokallag av ulike størrelser. Da det ikke er mulig å definere et lokallag i bred forstand, kan definisjonen begrenses til en selvstendig, demokratisk enhet uten organisasjonsledd under seg.

Utdaterte begrep bør fjernes fra lovverket. Et eksempel på dette er begrepet samfunnsnyttig. I prinsippet er alle frivillige organisasjoner samfunnsnyttige. Dette og eventuelt andre skjønnspregede definisjoner må fjernes. Vi må få tydeligere regelverk for deltakelse i momskompensasjonsordAv ass.direktør Gunnar Husan husan@knif.no

Spareknifen nr 4 - 2013 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

3


Staples Norway nå med ny produktgruppe

Medisinsk forbruksmateriell

Staples helseprodukter er snart tilgjengelig gjennom KNIFs forbruksmateriellavtalen. Mange av KNIFs enheter er storbrukere av medisinsk forbruksmateriell. Det har lenge vært et savn at disse produktene ikke er en del av sortimentet til Staples, men nå er det snart på plass!

Øistein Berg og Terje Nesse har arbeidet med prosjektet i lengre tid, og ser nå frem til «stabelavløpning”. Allerede 1. kvartal 2014 vil medisinsk forbruksmateriell være tilgjengelig for alle som er på KNIFs forbruksmateriellavtalen. Som en ren legmann på området, virker det som om det

er et vell av produkter, og det er mange produsenter som konkurrere med hverandre. Det er derfor naturlig å spørre om hvordan Staples plukker ut hvilke produkter som skal distribueres? Øistein Berg forteller at sammen med Karin Frank Løken, fra Staples, har de vært på en besøksrunde hos mange av KNIFs enheter for å avdekke behovet hos brukerne. Dette vil igjen være med på å styre innholdet i sortimentet. Vareutvalget er derfor ikke bygd på tilfeldigheter. Det er et tett samarbeid med produsentene for å sikre av kvaliteten ivaretas. Berg forteller at nettopp fordi det er så mange ulike varianter, er det viktig at kvaliteten ivaretas. God kvalitet betyr både bedre behandling av pasientene og bedre økonomi i det lange løp for bedriftene.

Ny adresse? Har dere endret postadresse, eller fått ny e-postadresse? Gi oss beskjed på post@knif.no eller telefon 23 10 37 47, slik at vi unngår retur. Det sparer oss for utgifter!

På spørsmål om hva slags produkter som vil være blant bestselgerne, svarer Berg umiddelbart at det uten tvil er bandasjemateriell som det vil gå mest av. Han legger fort til at Staples har jo alt, men at det er bandasjemateriell i ulike varianter som vil være på topp. Også her har det vært en utvikling de seneste årene, og det er viktig at de som bruker produktene skal være godt oppdatert både på bruksområder og kvalitet. Informasjon og kursvirksomhet er en viktig del av KNIFs virksomhet. Dette er ikke minst viktig når det gjelder medisinsk forbruksmateriell. Staples har gjort avtale med de ledende produsenter slik at de stiller ressurspersoner til rådighet når det gjelder opplæring ute i markedet. I samarbeid med KNIF vil Staples gjøre alt de kan for å lose våre enheter trygt og sikkert gjennom det vareutvalget som eksisterer. For dere som bruker KNIF avtalen med Staples vil dette bety ytterligere besparelser i form av et nytt stort produktsortiment innlemmes i avtalen. Færre leverandører fører til færre faktura’er og mindre transport som også er bra for miljøet. Ved å handle medisinsk forbruksmateriell, via nettbutikken til Staples – www.staplesnetshop.no vil dere i tillegg få 1,75 % ekstra rabatt på alt dere kjøper, samt mulighet for å hente ut innkjøpslister og statistikker som kan være til stor hjelp i budsjettarbeidet og oversikt for forbruket for din bedrift.

4 Spareknifen nr 4 - 2013 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


KNIF Innkjøp har i flere år hatt avtale på multifunksjonsmaskiner med Konica Minolta. Etter nye forhandlinger har vi inngått avtale med Canon Norge.

Aktuelt med ny kopimaskin? Salgsansvarlig Terje Wenner i Canon Norge. Skal vi gratulere hverandre med en ny samarbeidsavtale? Ja, gjerne – vi i Canon takker så mye for tilliten. Vi er allerede i full sving med å besvare henvendelser fra medlemmer over hele landet. Nå får du lov til å skryte uhemmet, men kun i stikkordsform. Hva får KNIFs enheter gjennom denne avtalen? Knif har forhandlet fram en avtale med de beste priser og betingelser som vi kan tilby – og som har like priser for alle over hele landet. Videre er også tjenestene også svært gode. Avtalen gjelder Multifunksjonsmaskiner, men også mindre laserskrivere. Vi ser at flere allerede henvender seg for produkter som er i den avanserte del av produktporteføljen til Canon – f.eks modeller som er i grenseland til å kalles hustrykkeri. Vi ser også muligheter for å tilby medlemmene andre pro-

dukter som Canon også er kjent for, slik som kamerar, prosjektorer og programvare for sikker utskrift. Så når jeg bruker betegnelsen kopimaskin, så er det nærmest en misforståelse? Vi ser at kopiering utgjør mindre enn 10% av antall sider, utskrift dominerer, men skanning til epost er også svært vanlig. Flere og flere ser også på skanning av kontrakter, innkommende post, fakturaer og lagringssystemer. Her tilbyr vi programvare for svært enkel gjenfinning og kategorisering.

De fleste har jo en maskin fra før. Er det spesiell avtale på innbytte? Det er viktig for organisasjonene at de bruker sine økonomiske midler optimalt - Når det gjelder den nye avtalen, snakker vi om både rabatt på maskin og kanskje enda viktigere, en svært gunstig pris på drift (pris pr. side). Så et bytte før en naturlig slutt på en avtale vil nok være økonomisk gunstig og kunne gi betydelig innsparing. Så jeg vil nok anbefale å be om et uforpliktende tilbud fra Canon, så man kan vurdere både økonomien – men også kvalitet og bedre produktegenskaper ved å bytte. Hva med kurs og opplæring? Vi har erfart at KNIF som organisasjon er en meget profesjonell innkjøpsorganisasjon som har forhandlet fram de beste priser og betingelser som vi kan tilby. I avtalen inngår også fri opplæring på Multifunksjonsmaskinene. Ta kontakt med avtaleansvarlig Jofred Nesje (nesje@knif.no), telefon 23 10 37 53 for mer informasjon. Se også www.knif.no

Fra IT-Brukerforum 14. november

Vår kontaktperson hos Canon, Terje Wenner forteller om kopiavtalen.

Noen av deltakerne på IT-Brukerforum.

Den nye kopimaskinen blir prøvd.

5 Spareknifen nr 4 - 2013 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


I forbindelse med innhenting av informasjon om sikring av kirkene i Norge er Kvam kyrkjelege fellesråd trukket ut og får kr. 50.000,- fra Knif Trygghet Forsikring AS til ytterligere sikring av sine kirkebygg.

Bedre sikring av kirker!

Det ble Kvam kyrkjelege fellesråd som ble den heldige vinneren! På bildet fra venstre kunderådgiver Terje Bergum og adm.direktør Oddvar Vik i Knif Trygghet Forsikring AS.

Under 10 % av kirkene i Norge har brannslukkeanlegg. Fire kirker har blitt totalskadet i brann siden 2010 med en kostnad på over 140 millioner kroner. De siste 30 år har det i gjennomsnitt brent en kirke i året. Det er derfor viktig å få til et nasjonalt løft for å bedre sikringen av kirkene! Knif Trygghet Forsikring AS, som er 100 % eid av kristenNorge, forsikrer 70 % av kirkene i Norge. I samarbeid med KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og KNIF Innkjøp ønsker vi å bidra aktivt til bedre sikring. Knif Trygghet ved å gi høye rabatter i forsikringspre-

mien for sikringstiltak. KA ved å jobbe for sikringsmidler fra Staten til for eksempel termografering eller direkte sikringstiltak, samt ved å utarbeide materiell som gir økt kunnskap om hvordan en kan forebygge skader. KNIF Innkjøp har nylig fremforhandlet en innkjøpsavtale vedrørende brannvarslingsanlegg inklusive en finansieringsløsning, og vil jobbe videre med innkjøpsavtale for slokkeanlegg. Knif Trygghet har behov for informasjon om utviklingen i sikringsarbeidet i kirkene. Fellesrådene er anmodet om å sende inn slik informasjon. Alle fellesrådene som har svart på forespørselen har vært med i trekningen av kr. 50.000 til ytterligere sikring av kirkene. Det heldige fellesrådet som ble trukket ut er Kvam kyrkjelege fellesråd – gratulerer! Vi håper alle gode krefter, lokalt og sentralt, vil være med å sikre kirkene og dermed noe av vår viktigste kulturarv!

Overrekkelsen fant sted tirsdag 19. november hos Kvam kyrkjelege fellesråd i Norheimsund. Personene på bildet er fra venstre: kirkeverge Olav Skeie Lid og kateket Marna Roer fra fellesrådet, og seniorrådgiver Per Jul Bjørnstad fra Knif Trygghet Forsikring AS.

6 Spareknifen nr 4 - 2013 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


Gledelig overraskelse i det nye statsbudsjettet for 2014:

Økt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner Høyre/FRP-regjeringen har kommet til enighet med KrF og Venstre. Det har ført til en gledelig overraskelse for frivilligheten. De fire høyre-og sentrumspartiene er ferdige med hovedlinjene på neste års statsbudsjett. Frivillighet Norge sier om dette at de gleder seg over beskjeden om at skattefradrag for gaver skal økes. KrFs leder Knut Arild Hareide uttalte følgende på partiets nettsider: - Vi har også fått økt skattefradraget for gaver til frivilligheten fra 12 000 til 16 800 kr. Dette vil stimulere til økte inntekter for de som driver frivillig og ideelt arbeid. Generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke, er enig i dette. - «Beløpsgrensen for skattefra-

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke. Foto: Frivillighet Norge.

draget for gaver har stått uendret siden 2005. Vi hadde håpet det skulle være en del av regjeringens tilleggsproposisjon, og er derfor veldig glad for dagens nyhet,» sier Birgitte Brekke. - «Under Arendalsuka i sommer lovet de fire partiene å øke beløpsgrensen for privatpersoners

skattefradrag til 25 000 kr og å innføre en beløpsgrense på 100 000 kr for bedrifter som gir til frivilligheten. Frivillighet Norge ser på dagens avtale mellom de borgerlige om økt skattefradrag for gaver som trinn 1 i prosessen. Vi forventer ytterligere økning til neste år. Det er også viktig at ordningen forenkles gjennom at Frivillighetsregisteret tas i bruk som verktøy for deltakelse og rapportering, og at det åpnes for skattefradrag også for gaver til lokale organisasjoner,» sier Brekke. Og vi føyer til at det var bra at de fikk til dette på så kort tid, og er spent på fortsettelsen. Dette vil gi et godt tilskudd av frie midler til de av våre organisasjoner som har denne ordningen. Etter nyttår kan vi derfor begynne å informere giverne om den nye beløpsgrensen som vil gjelde for 2014.

Smånytt Bonuspoeng med Rica Husk at du får bonuspoeng hver gang du overnatter på et Rica hotell. Vi vil derfor sørge for at de som ønsker det, får tilsendt et Rica Sølvkort utstedt i eget navn. Du finner mer informasjon på www.knif.no/hotell Møbelavtalen Pitney Bowes Interiør er kjøpt opp av AD Edsbyn Senab AB og blir dermed den nest største aktøren i skandinavia. Alt fortsetter som tidligere med KNIF Innkjøps sin avtale på møbler.

KNIF ØNSKER ALLE LESERE EN RIKTIG

velsignet julehøytid og et godt nytt år Åpningstider i romjulen fra kl 09.00 - 15.00 7

Spareknifen nr 4 - 2013 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


MER INFORMASJON? AVTALER FOR ORGANISASJONER, KIRKESAMFUNN OG INSTITUSJONER Banktjenester Datasikkerhet Drivstoff Firmaavtale DFDS Seaways Frankeringsmaskiner Flyreiser Norwegian Forsikring - kollektiv pensjon Givertjeneste på nett Hotell Kapitalforvaltning Kontorrekvisita / renhold Kopimaskiner Microsoft Møbler / interiør Reisebyråtjenester Regnskapsprogram Storhusholdning Storkjøkkenutstyr Strøm Telefoni og bredbånd Vaktmesterpakke Brannalarm

ORDNINGER FOR ANSATTE q q q q q q

Banktjenester Strøm Telefoni og bredbånd Flyreiser Norwegian DFDS Seaways Hotell

FORSIKRINGER FRA KNIF TRYGGHET q q

Organisasjon Privatforsikringer

Fyll ut med navn og adresse på slippen nedenfor og send den til: KNIF Innkjøp I Møllergata 39, 0179 Oslo. Telefon 23 10 37 47 I Telefaks 23 10 37 38 I post@knif.no I knif.no

NAVN ADRESSE

TEL E-POST

Hold deg op pdatert via vå rt nyhetsbre – knif.no/nyh v etsbrev

Førjulstid, julegryte og Frelsesarmeen hører sammen. Vi har slått av en prat med informasjonssjef Andrew Hannevik hos Frelsesarmeen. Hvor mange år har dere holdt på? Julegryta har stått ute i desember siden 1901, så man kan trygt si at det er en tradisjon Hvor mange er engasjert i dette? Med over 170 gryter rundt om i hele landet, så er ikke det få! Her stiller både ansatte, medlemmer, frivillige og folk fra andre lag og organisasjoner for at vi skal få fyllt opp «grytevakt»-listene våre. Vi er veldig takknemlige både til de som hjelper oss ved grytene og til de mange, mange som gir. Gir folk andre ting enn penger? Noen gjør det og vi er svært takknemlig for alle gode gaver. Samtidig er det slik at penger er den meste effektive måten å hjelpe på. Det er ikke alle steder vi kan ta imot klær og gaver, så sjekk gjerne med Frelsesarmeen lokalt de du bor. Hva slags holdeninger møter dere hos folk i en travel førjulstid? Vi møter positive og hyggelige, men ofte litt travle mennesker. Når =Osloselgeren legger fra seg bunken med blader for å legge en seddel i gryta, så blir en ganske ydmyk for den støtten vi får. I vår teknologiske tidsalder er det kanskje ikke alle som har kontanter? Nei, og derfor vil vi også ha med oss bankterminal ved mange gryter i år. I tillegg kan du gå inn på www.julegryta.no og gi på nett, du kan ringe 820 44 033 for å gi 200 kr eller sende gryta til 2434 for å gi 100 kr. Da sier vi takk for praten og passer på å si både god jul og lykke til med årets julegryte!

Foto: Frelsesarmeen/Kjell Håkon Larsen.

q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q

På tråden

Profile for Knif

Spareknifen 42013  

Spareknifen 42013  

Profile for knif