Page 1

Arbeidsliv i endring: Hva skjer, hvor går vi og hva gjør vi? Økonomiforum, KNIF-dagen 2018 Dato: 24.04.2018 Truls Liland Hauge School of Management

25.04.2018

1


Innovasjonsmilepæler • Rundt 4000 f. Kr (tidlig bronsealder): de tidligste sporene etter kjøretøy med hjul • 1455: Den første Bibelen trykkes etter Gutenbergs prinsipp (trykkekunsten: tidenes viktigste innovasjon?) • 1769: Den første funksjonelle dampmaskinen • 1876: Første moderne firetakts forbrenningsmotor • 1876: Bells telefon • 1879: Edisons lyspære – utbredelse av elektrisk lys (Aasen & Amundsen 2011) Hauge School of Management

25.04.2018

2


Innovasjonsmilepæler • 1928: Oppdagelsen av penicillinet • 1947: Transistoren (integrert del i nesten alt elektronisk utstyr) • 1971: Mikroprosessoren (Intel 4004) • 1971: Den første e-posten sendt (vanlig bruk: 1993) • 1989: CERN åpner de første eksterne TCP/IPforbindelse og ”internett” gjøres tilgjengelig også for kommersiell bruk (Aasen & Amundsen 2011) Hauge School of Management

25.04.2018

3


Innovasjonsmilepæler • 1991: Publisering av den første websiden (6. aug.) • 1993: GSM-nettet (mobil) blir tatt i bruk • 2002: Web 2.0. Mulighetene for å dele og utveksle informasjon på nett baner vei for løsninger som Facebook, YouTube og Wikipedia • 2007: Lansering av smarttelefoner (iPhone og HTC Touch)

(Aasen & Amundsen 2011) Hauge School of Management

25.04.2018

4


Historisk tilbakeblikk I • Den første industrielle revolusjon (ca. 1750 – 1850): dampmaskinen sentral - industri mindre avhengig av vannkraft • Den andre industrielle revolusjon (ca. 1880 – 1920): utbygging av elektrisitet, samt organisatorisk innovasjon (store selskap satset på nyskaping)

Hauge School of Management

25.04.2018

5


Historisk tilbakeblikk II • Den tredje industrielle revolusjon (etter 1945): transistoren og IKT, samt bioteknologi. Internett så dagens lys i 1989 • Står vi i dag overfor den fjerde industrielle revolusjon?

Hauge School of Management

25.04.2018

6


Betydningen av den industrielle revolusjon (dampmaskinen)

Watt: forbedret dampmaskin 1769

Hauge School of Management

Fra Morris (2010)

25.04.2018

7


Potensielle feilkilder • Overdrive teknologiens og andre drivkrefters betydning • Bagatellisere teknologiens og andre drivkrefters betydning • Ikke vurdere de etiske konsekvensene av ny teknologi og andre nyvinninger • Mangel på forståelse av innovasjon og endring Hauge School of Management

25.04.2018

8


Arbeidsliv i utvikling – hva skjer? • Akselererende teknologisk utvikling: digitalisering, automatisering, kunstig intelligens, robot-teknologi, osv. • Ny konkurransedynamikk og nye samarbeidsformer • Økende verdiorientering og sosial ansvarlighet (en mer medmenneskelig kapitalisme?)

Hauge School of Management

25.04.2018

9


Menneske og maskin • Trinn 1: Maskiner tar over rutinepregede og enkle administrative oppgaver • Trinn 2: mer komplekse oppgaver som diagnoser, komponering av musikk og vurdering av jobbsøkere kan gjøres av maskiner • Den menneskelige faktor: Dømmekraft, kreativitet og sosial intelligens Hauge School of Management

25.04.2018

10


Joseph Schumpeter (1883 – 1950) • Schumpeter - østerriksk økonom som la stor vekt på det han kalte entreprenørenes og innovasjonens rolle i den økonomiske utviklingen • Lanserte begrepet ”kreativ destruksjon” • Innovasjon er drivkraften i den økonomiske utviklingen (økonomisk vekst går i bølger) • Slike innovasjoner kommer gjerne i ”klynger” Hauge School of Management

25.04.2018

11


Hauge som innovatør og entreprenør • Kom ofte til en gård og jobbet der om dagen, holdt møter om kvelden • Gav råd og innspill når det gjelder jordbruksutstyr og metoder • Dro innom ”suksessfulle” bedrifter for å lære hvordan de gjorde det (f. eks. besøket i Danmark) • Rekruttering basert på talent; brukte bla. kvinnelige ledere • Lyttet til råd og hadde ”flate” strukturer (likeverd) Hauge School of Management

25.04.2018

12


Hva er entreprenørskap? • Skape en ny virksomhet • Blikk for forretningsmuligheter og evne til å få tak i og utvikle de ressursene som skal til for å bygge en ny forretning • Innebærer usikkerhet og risiko • Kombinasjon av kreativitet, handling og utholdenhet • Samarbeid og teamutvikling er (ofte) viktig

Hauge School of Management

25.04.2018

13


Hva er innovasjon? • Kommer fra to latinske ord: innovare (fornyelse, nyhet eller forandring) og novus (ny) • Egentlig: fornyelse gjennom forandring – gjøre noe på andre måter enn tidligere. Nøkkelord: forandring • En form for skapelsesakt, der man bryter med en tilvant forestilling fordi man oppdager noe nytt • Behøver ikke være basert på nye oppfinnelser, men kan være nye kombinasjoner av kjente elementer (Aasen & Amundsen 2011) Hauge School of Management

25.04.2018

14


Hvorfor er innovasjon viktig? • • • • • •

Norge etter oljen – nøkkelord: ”omstilling” Bedrifters livssyklus Store endringer i mange bransjer Økt konkurranse - ”Innovate or die”! Møte nye utfordringer (problemløsning) Schumpeter: innovasjon er drivkraften i den økonomiske utviklingen (økonomisk vekst går i bølger)

Hauge School of Management

25.04.2018

15


The Innovator's Dilemma (Christensen 1997) • Hvorfor mislykkes selskaper som har vært suksessrike og levert gode resultater over lang tid? • Forbedring av eksisterende løsninger (inkrementelle endringer) – støttende innovasjon • Nye løsninger som ”bryter ned” eksisterende modeller (produkter, tjenester, etc.) - disruptiv innovasjon Hauge School of Management

25.04.2018

16


Disruptiv innovasjon • Basert på forskningen til Clayton Christensen og hans kolleger • Har mye til felles med Schumpeters begrep ”kreativ destruksjon” • Nye løsninger som ”ødelegger” noe av fundamentet for eksisterende produkter og tjenester

Hauge School of Management

25.04.2018

17


Disruptiv innovasjon • Eksempler: lavprisflyselskaper og rene nettbanker • Ofte et produkt som til å begynne med ser ut til å ha dårligere funksjonalitet enn de eksisterende • Lignende begreper: invaderende produkter og industriødeleggende innovasjoner (Utterback 1994)

Hauge School of Management

25.04.2018

18


Innovasjon som forskningsfelt • Første generasjon innovasjonsmodell: Teknologifokusert forskning som driver • Andre generasjon innovasjonsmodell: Etterspørsel som driver • Tredje generasjon innovasjonsmodell: Koplete modeller • Fjerde generasjon innovasjonsmodell: Parallelle modeller • Interaktive, åpne modeller Hauge School of Management

25.04.2018

19


Samspill og samhandling - tilnærming • Ikke en unnskyldning for å ikke yte selv • Ikke en ”mirakelkur” som kan løse alle problemer • Ikke en enkel vei til målet (krever hardt arbeid)

• Ikke bare å sette sammen mennesker i grupper Hauge School of Management

25.04.2018

20


Sitater "None of us is as smart as all of us." - Ken Blanchard "Alone we can do so little, together we can do so much." - Helen Keller "Individual commitment to a group effort--that is what makes a team work, a company work, a society work, a civilization work." - Vince Lombardi

Hauge School of Management

25.04.2018

21


Sitater ”Det er viktig å gå på banen for å være best mulig sjøl. Men det er langt viktigere å gå på banen for å gjøre medspillerne gode” – Nils Arne Eggen ”Ingen enkeltperson kan vinne en kamp alene” – Pelé ”En enkelt pil kan lett knekkes, men ikke ti i en bunt” – Japansk ordtak

Hauge School of Management

25.04.2018

22


Samspill og samhandling – noen eksempler • I naturen: symbiose • Samhandlingsreformen i norsk helsevesen (2012) • Samhandlings- og samspillskompetanse

Hauge School of Management

25.04.2018

23


The Wisdom of Teams (Katzenbach & Smith 1993 og 2015) Hva skal til for at et team skal fungere? • Felles forpliktelse (commitment) og hensikt • Klare resultatmål (performance goals) • Komplementære ferdigheter og kompetanse • Gjensidig ansvarlighet (til hverandre)

Hauge School of Management

25.04.2018

24


The Wisdom of Teams (Katzenbach & Smith 1993 og 2015) • Forpliktelse til felles målbilde og hensikt er viktigere enn ”team-building” • Muligheter for team finnes overalt i organisasjonen

• Virkelige team er et kjent karakteristika ved vellykkede endringsprosesser • Potensialet til team blir ofte undervurdert Hauge School of Management

25.04.2018

25


The Hard Science of Teamwork (Pentland 2012) • Kommunikasjonsfrekvens: 12 ganger pr. time • Snakke og lytte like mye – gjelder alle på teamet • Uformell kommunikasjon utenfor de etablerte møteplassene er viktig • Utforske ideer og informasjon utenfor temaet

Hauge School of Management

25.04.2018

26


Collaboration (Hansen 2009) • Disiplinert samarbeid: vurdering av når det er hensiktsmessig å samarbeide og når det ikke er det (ikke samarbeid for samarbeidets skyld) • Lederens rolle: evaluere muligheter for samarbeid, identifisere barrierer og bidra til at disse brytes ned • Lederen blir en ”T-shaped manager” – gjør sin egen jobb godt og skaper resultater sammen med andre. Gjelder ikke bare ledere, men alle... Hauge School of Management

25.04.2018

27


Fire arketyper av ansatte (Hansen 2009)

Cross-company contributions

Individual performance Hauge School of Management

25.04.2018

28


En god lagspiller... • Kan egen jobb godt, forstår egen rolle og leverer god kvalitet på egne oppgaver og utvikler seg • Er god til å ”spille andre gode”; forstår deres roller, støtter/oppmuntrer og gir råd der det er behov • Forstår hvilken kontekst og sammenheng vi opererer i – hva skal vi oppnå sammen og hva er best for organisasjonen vi jobber for? Hauge School of Management

25.04.2018

29


Nyskaping: sosialt entreprenørskap

Kilde: Regjeringen.no

Hauge School of Management

25.04.2018

30


Carrolls samfunnsansvar-pyramide

Kilde: Carroll (1991)

Hauge School of Management

25.04.2018

31


Meningsfullt arbeid og motivasjon • Handler sjelden kun om lønn og kompensasjon (ytre vs. indre motivasjon) • Forskning viser at medarbeidere har større sannsynlighet for å oppleve mening i arbeidet når: • • •

De jobber mot langsiktige mål Arbeidsoppgavene matcher deres evner, kompetanse og interesser Organisasjonens mål samsvarer med egne livsmål og verdier

Hauge School of Management

25.04.2018

32


Sosial innovasjon • Sosial innovasjon handler om nye løsninger på (kroniske) samfunnsproblemer • Betinger ofte et samarbeid på tvers av sektorer og en helhetlig tilnærming • Innovasjonsprosesser og -metoder hentet fra næringslivet kan brukes til å oppnå sosiale mål

Hauge School of Management

25.04.2018

33


Sosial innovasjon • De samfunnsmessige problemene vi står overfor i dag er store: klimaproblemer, fattigdom, urettferdig fordeling og etniske konflikter • Sosiale innovatører med gode, bærekraftige og nyskapende tilnærminger kan bidra til løsninger • Krever mot, dyp forståelse av problemet og vilje til nytenkning Hauge School of Management

25.04.2018

34


Innovasjon i ideelle organisasjoner • Vil dette være annerledes enn i kommersielle virksomheter? I så fall på hvilken måte? • Hva er hovedmålet innovasjonen skal bidra til? • Er det nødvendig å tenke både på kontinuerlig og radikal innovasjon? Hvorfor er det i tilfelle viktig?

• Hva slags organisasjonskultur møter vi? Hauge School of Management

25.04.2018

35


Hauge School of Management

25.04.2018

36


Hauge School of Management

25.04.2018

37


Typologi for innovasjon Kjernekonseptet endret

Koblinger mellom kunnskapselementer endret Koblinger mellom kunnskapselementer uendret

Abernathy & Utterback (1978)

Hauge School of Management

Kjernekonseptet styrket 25.04.2018

38


Innovasjon i ideelle organisasjoner • Det er viktig å forstå den strategiske konteksten (rundt) og formålet for organisasjonen • Viktig å følge endringer i samfunnet rundt organisasjonen, spesielt de som er nært knyttet til hovedformålet og de målgruppene man søker å hjelpe • Dagens strategi er et viktig startpunkt Hauge School of Management

25.04.2018

39


Forandring fryder? • Er forandring alltid bra? • Kotter peker på at 70% av alle endringsinitiativ mislykkes. Hvorfor? • Vil det generelt alltid være motstand mot endring, i så tilfelle, hvorfor? • I hvor stor grad vil endringsprosesser være kulturelt betinget? • Hvordan påvirker tilnærmingen vår til endring utfallet? Hauge School of Management

25.04.2018

40


Raskere endringstakt – noen drivkrefter (Kotter, 1995) • Teknologisk utvikling og endring • Internasjonal økonomisk integrasjon • Metning av markeder i utviklede land • Flere og flere land velger kapitalisme som økonomisk modell Hauge School of Management

25.04.2018

41


Hvorfor forandring – noen kilder • Naturlig utvikling og vekst • Endringer i omgivelsene • Avvik eller gap ift. ønsket tilstand eller fremtid (visjon, verdier, mål, etc.) • Påtvunget endring

Hauge School of Management

25.04.2018

42


Endringsledelse og innovasjonsledelse • Innovasjon innebærer alltid endring, men all endring er ikke nødvendigvis innovasjon • Innovasjon skal til slutt ende opp med å styrke bedriftens konkurranseevne, mens endringsledelse ikke nødvendigvis gjør det

• Endringsledelse handler om prosesser knyttet til endring mer generelt, mens innovasjon innebærer forbedrings- og /eller nyskapingsprosesser Hauge School of Management

25.04.2018

43


Management vs. Leadership • Førstnevnte skaper forutsigbarhet og orden og bidrar til at vi når de kortsiktige resultatene bedriften har satt seg • Sistnevnte skaper forandring, ofte store forandringer, og har potensiale i seg til å produsere langsiktige resultater og bidra til fremtidig vekst og utvikling (konkurransefortrinn på lang sikt)

Hauge School of Management

25.04.2018

44


Vanlige feil i endringsprosesser (Kotter) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tillater for mye selvtilfredshet Lykkes ikke med å skape en sterk ledende koalisjon Undervurderer viktigheten av og kraften i en visjon Underkommuniserer visjonen Tillater hindre å blokkere den nye visjonen Mislykkes i å skape kortsiktige seire/gevinster Erklærer at seieren er vunnet for raskt Neglisjerer å forankre endringene i org. kultur

Hauge School of Management

25.04.2018

45


Kilde: Kotter (1995) Hauge School of Management

25.04.2018

46


Etiske utfordringer - innovasjonsarbeid • Teknologisk utvikling og etiske dilemmaer • Etiske problemstillinger i endringsprosesser

• Bærekraftig virksomhetsutvikling og samfunnsansvar

Hauge School of Management

25.04.2018

47


Teknologisk utvikling og etiske dilemmaer • Innovasjon som inkluderer teknologisk utvikling vil også kunne berøre etiske problemstillinger • Medisinsk teknologi, personvern, bioteknologi og samfunnsmessige endringer er eksempler • Hvilke etiske vurderinger gjør vi oss om utviklingen?

Hauge School of Management

25.04.2018

48


Etiske problemstillinger i endringsprosesser • Balanse mellom involvering og overordnet retning • Kommunikasjon knyttet til hvordan endringen påvirker den enkelte • Vil endringsprosessen berøre etiske og/eller verdimessige problemstillinger?

Hauge School of Management

25.04.2018

49


Bærekraftig virksomhetsutvikling • Bærekraftig virksomhetsstyring: Kombinere langsiktig lønnsomhet og vektlegging av etikk, miljø og sosiale forhold, i tråd med krav og forventninger fra virksomhetens interessenter • Er utviklingen vi fremmer og endringsprosessene vi jobber med vurdert i forhold til etiske, miljømessige og sosiale forhold? Hauge School of Management

25.04.2018

50

Knif dagen økonomiforum foredragene  
Knif dagen økonomiforum foredragene