Page 1

Jacobs Douwe Egberts Norges

SAMFUNNSANSVAR


JDE Norge ønsker å ta samfunnsansvar. Vi ønsker å drive ansvarlig næringsvirksomhet med hensyn til økonomi, miljø og sosiale forhold. Det er vårt mål å være aktivt engasjert i miljøvennlige løsninger og etisk ansvarlig i alle aspekter av vår virksomhet. JDE Norge har fem verdier som preger vår bedriftskultur og vår omgang med andre:

ENKELHET Vi er åpne og ærlige. Det enkle er ofte det beste. Enkelhet skaper klarhet og tydelighet.

KREATIVITET Vi tenker, opptrer og oppfører oss som eiere (av Frielekaffen). Vi er kreative og ser etter muligheter.

ANSVARLIGHET Vi er ansvarlige, og tar ansvar. Vi gjør det som VÅRT SAMFUNNSANSVAR

skal til, for å få de resultatene vi vil ha.

KUNNSKAP Vi gjør tingene på riktig måte. Vi lærer av våre feil, fordi vi er opptatt av forbedring og perfeksjon.

SAMHOLD Vi opptrer som et team fordi vi er sterkere når vi står sammen. Vi deler det vi oppnår. Vårt samhold gir oss troverdighet og muligheten til å utgjøre en forskjell. Med disse verdiene ønsker JDE Norge å skape en trygg og god arbeidsplass der vi hjelper hverandre å opptre ansvarlig med tanke på etisk handel og miljø.


Råkaffeinnkjøper Bernt Tveitsme sammen med administrerende direktør i Utz Certified, Han de Groot

ANSVARLIG HANDEL Gjennom mer enn 210 år i kaffemarkedet er det vår erfaring at ansvarlig lidenskap gir den beste kvalitetskaffen. Derfor stiller vi krav til våre leverandører i forhold til miljø og sosiale forhold, og bidrar til forbedringstiltak slik at leveog arbeidsvilkårene til kaffebøndene blir bedre. På den måten oppfyller vi også en forventning hos dagens kaffebrukere om både å opptre ansvarlig og omtenksomt og samtidig levere kvalitetskaffe. Hos JDE Norge henger disse to tingene uløselig sammen.

Bernt Tveitsme og administrerende direktør Olav Munch smaker på kaffen fra produsent


GLOBAL COMPACT Ved å være medlem forplikter vi oss til å følge Global Compacts 10 grunnprinsipper, fremme Global Compacts arbeid og å levere en årsrapport på eget arbeid.

SERTIFISERING AV RÅKAFFE JDE Norge kjøper ca. 13.000 tonn råkaffe hvert år. Kaffen kjøpes via et 30-talls agenter og eksportører, og kommer fra flere ulike farmer. Vi krever at våre råkaffeleverandører følger våre etiske retningslinjer, men vi mener disse retningslinjene i seg selv ikke er tilstrekkelige, og ønsker å påvirke til mer engasjement og utvikling. Vi samarbeider derfor med organisasjoner som har kompetanse og ekspertise innenfor fagområdet bærekraftig kaffedyrking. I kaffeindustrien er det ulike sertifiseringsordninger som har utviklet denne ekspertisen, og som hjelper kaffefarmene med å legge forholdene til rette for ansvarlig kaffedyrking.

VÅRT SAMFUNNSANSVAR JDE Norge har i samarbeid med Initiativ for Etisk Handel (IEH) utarbeidet etiske retningslinjer som skal følges av våre samarbeidspartnere. Disse retningslinjene bygger på sentrale FN- og ILO-konvensjoner. Les våre retningslinjer for etisk handel på våre nettsider. www.friele.no/samfunnsansvar

FAIRTRADE OG UTZ CERTIFIED Initiativ for etisk handel (IEH) er et forpliktende partnerskap mellom næringsliv, fagbevegelse, organisasjoner og offentlige instanser.

Fairtrade og Utz Certified er sertifiseringsorganer med god kunnskap, erfaring og fokus på kaffe. Vi tror at disse to ulike sertifiseringsmetodene bidrar til en mer sosial- og miljøansvarlig kaffehandel. Utz Certified og Fairtrade har begge et rammeverk på plass for å sikre at bedrifter sertifisert av deres organisasjon forholder seg til de nødvendige retningslinjene. Vårt langsiktige mål er at all vår kaffe skal være sertifisert.


FAIRTRADE Fairtrade-kaffe er kaffe som er dyrket på Fairtrade-sertifiserte farmer. Dette innebærer at Fairtrade har oversikt over forholdene på kaffefarmene. Fairtrade stiller krav til de miljømessige og sosiale forholdene på disse farmene, samt kontrollerer levestandard og arbeidsforhold. Ved å være Fairtrade-sertifisert får kaffefarmene en garantert minstepris for kaffen de selger. De får også betalt en fastsatt tilleggspris, kalt premium, som kan gå til sosiale forhold, som for eksempel skoler og helsestasjoner. Fairtrade skal veilede farmene i hvordan de kan øke levestandard og bedre arbeidsforholdene på kaffefarmen.

Kjøper du Fairtrade-kaffe er du aktivt med på å gjøre livet bedre for mindre kaffefarmer.

Hvilken nytte gjør fairtrade for kaffefarmene? Kaffeprisene kan variere fra dag til dag. De påvirkes av tilbud og etterspørsel, samt av klimatiske forhold. Når kaffeprisene er lave, blir det vanskelig for mindre kaffefarmer. Med Fairtrade-systemet får kaffefarmen en garantert minstepris for kaffen og tilgang til flere sosiale tilbud.


UTZ CERTIFIED Utz-sertifisert kaffe er betegnelsen på kaffe som er dyrket på farmer som er sertifisert av Utz Certified. Dette innebærer at Utz har oversikt over forholdene på kaffefarmen. Utz Certified hjelper kaffefarmen å jobbe målrettet for å forbedre sosiale forhold, for å få mer miljøvennlige produksjonsprosesser og ikke minst for å oppnå lønnsom drift. Kaffefarmen får også en tilleggspris premium for den sertifiserte kaffen. Er kaffen Utz-sertifisert skal den kunne spores helt fra kaffeposen og tilbake til farmen kaffebønnene er dyrket på. Ved å gi kaffedrikkere tilgang til informasjon om råvarenes opprinnelse, ønsker Utz-systemet å fremme åpenhet i kaffehandelen.

Kjøper du Utz-sertifisert kaffe er du med på å gjøre alle ledd i kaffehandelen lønnsom og bærekraftig. Du kan også se hvor DIN kaffe kommer fra.

Hvilken nytte gjør utz certified for kaffefarmene? Målet i Utz Certified-systemet er å sørge for at hvert ledd i kaffehandelen tjener på sertifiseringsprosessen. Utz Certified hjelper kaffefarmene å dyrke kvalitetskaffe. Utz Certified har et rådgivningsapparat som hjelper kaffefarmene med alle prossesser fra bønne til kopp.


MILJØ JDE Norge er bevisst sitt miljøansvar. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å finne miljøvennlige løsninger innen våre arbeidsområder. Vi er sertifisert av Miljøfyrtårn, og som Grønt Punkt-partner tilbyr vi norske forbrukere miljøvennlig kaffe. JDE Norge ønsker å være en ansvarlig aktør i dagens klimabevisste samfunn. Vi tar klimaproblematikken på alvor, og ønsker å være aktive for å begrense klimavirkningene fra vår virksomhet.

Informasjons- og samfunnsansvarlig, Atle Engelsen, og HMS- og kvalitetsansvarlig, Eli Fischer.


MILJØTILTAK

KLIMAPROSJEKTER

Vårt klimaregnskap viser en positiv utvikling. Vi har redusert våre utslipp med 25 % siden vi begynte med klimaregnskap. JDE Norge byttet fra oljefyrt energi til naturgass i 2009, og begynte med bulkmottak av

I vårt ønske om å bli en mer klimaansvarlig bedrift har vi engasjert oss i klimaprosjekter som vi mener har en påvirkning i de land vi kjøper kaffe fra. Foreløpig har vi engasjert oss i:

råkaffe i 2010. Til sammen har disse to tiltakene gitt en reduksjon på ca. 600 tonn CO2utslipp årlig. I tillegg har dette ført til nærmest null partikkel- og NOx-utslipp. JDE Norge har også utviklet et eget ENØK varmegjenvinningsprosjekt, som gjenvinner varmeenergien fra brenningsprosessen i kaffeproduksjonen. Varmen som kaffebrennerne slipper ut går direkte tilbake til Frieles lokaler på Midtunhaugen i Bergen og gjør oss langt mindre avhengig av eksterne energikilder.

Jatrofaplanteprosjekt i Kenya Vi har delfinansieret et bærekraftig klimaprosjekt i Kenya i regi av Kirkens Nødhjelp med 500 klimakvoter. Dette prosjektet er utviklet i henhold til Gold Standards CDM-kriterier.

Elvekraftverk i Brasil Vi har kjøpt 1500 FN-godkjente klimakvoter av typen CER (Certified Emission Reduction), som stammer fra et småskala elvekraftverk i den brasilianske delstaten Rio Grande do Sul. Treplantingsprosjekt i Mexico Vi har investert i 2000 klimakvoter i Scolel Té “treet som vokser”, som er basert på å få lokalsamfunn til å bevare og plante flere trær, som igjen bidrar til å forhindre avskoging. Plan Vivo står bak dette prosjektet, som gir insentiver til planting og vedlikehold av trær. Disse insentivene belønner bevaring av skog som er vesentlig i kampen for klimaet.


KLIMAPLAN FOR JDE NORGE Tiltak

Planlagt

Igangsatt

Gj. ført

Fyringsolje erstattet med naturgass

x

Bulkmottak

x

Avfallshåndtering i Bergen

x

Avfallshåndtering i Oslo

x

Medlem av Grønt Punkt

x

Stille miljøkrav til våre leverandører

x

Opplæring i miljøkunnskap

x

Redusere fly- og bedriftsreiser ved å jobbe mer digitalt

x

Skifte av lysarmaturer til mer energieffektive

x

Videokonferanseutstyr Optimalisere logistikken for transport og distribusjon av varer

x x

Økt energieffektivisering

x

Installere følere for lys for å spare strøm

x

Grønn innkjøpspolitikk

x

Emballasjeoptimalisering

x

Stoffkartotek ihht til REACH-direktiv

x

El-retur

x

Miljøkrav i Code of Conduct

x

Klimaregnskap ISO-sertifiseringer (miljø, samfunnsansvar) Kjøp av klimakvoter

x x x


KIRKENS BYMISJON JDE Norge dekker kaffebehovet for Kirkens Bymisjon i Norge. “En kopp kaffe har til alle tider vært en anledning for en god prat, og i norske lokalsamfunn har kaffen en sentral plass som ”sosial olje”. JDE Norge er svært bevisst kaffens rolle, og er dermed glad for å kunne bidra med våre produkter til bymisjonen”, sier Herman Friele.

Tidligere administrerende direktør Olav Munch overrekker nøkler til de første beboerne i 2011.

“MITT HUS, MITT LIV” SFO I BRASIL JDE Norge har bygget og finansierer en skolefritidsordning for barn i området rundt kaffefarmen Lambari i Brasil. ”Friele Educational and Cultural Centre” er et samlingssted for ca. 400 barn i området. Det er et senter for lek, spill, kulturelle aktiveteter og undervisning. Senteret har bibliotek, PC-rom, kjøkken og oppholdsrom.

Minha Casa, Minha Vida er et sosialt boligbyggeprosjekt i Brasil som ble lansert av den brasilianske regjeringen. Hovedintensjonene med programmet er: – Skape bedre bo- og leveforhold for de lavere inntektsklassene i Brasil – Skape nye arbeidsplasser – Redusere omfanget av slumområder i Brasil, og gjennom det redusere de negative konsekvensene av å bo i slumområder JDE Norge har lånefinansiert bygging av eneboliger nær kaffefarmer.


november 2015

JACOBS DOUWE EGBERTS NORGE

Midtunhaugen 6, N-5224 Nesttun | Postadresse.: Postboks 175, N-5852 Bergen friele.no | E: kundesenter@friele.no | Bergen T: +47 55 92 66 00

www.friele.no/samfunnsansvar

Profile for Knif

Jde samfunnsansvar  

Jde samfunnsansvar  

Profile for knif