Page 1

MEDLEMSRAPPORTERING FOR KNIF (Knif Innkjøp) <MEDLEMSNAVN>

For 2016


”En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet.”

Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller medlemsorganisasjonene en viktig rolle ved å bidra med spisskompetanse og ressurser, ved å være pådrivere i rettighetsarbeid og politisk påvirkning, og ved å bidra til å styrke oppslutningen om etisk handel. I tillegg er organisasjonene forpliktet til å stille etiske krav i egne innkjøp. Organisasjonene i IEH er ulike og har dermed også ulikt fokus. For eksempel er arbeidstakerorganisasjoners viktigste mål å styrke fagforeninger og arbeidstakeres rettigheter, og i IEH kan de dele sin kompetanse om dette viktige temaet med andre medlemmer. Frivillige organisasjoner har verdifull kunnskap om lokale forhold i produsentland, de har lokale samarbeidspartnere, og de kan gjennomføre kampanjer for å skape bred oppmerksomhet. Arbeidsgiver‐ og interesseorganisasjoner kan ta tak i problemstillinger medlemmene har felles og slik initiere prosjekter på vegne av mange IEH‐bedrifter. Denne rapporteringsmalen er laget slik at den skal kunne brukes av alle organisasjoner som er medlemmer i IEH. Den enkelte organisasjons rolle og fokus vil bestemme hvor detaljert de enkelte spørsmål kan besvares.

Per Bondevik Daglig leder IEH

2


Forord fra: Fridtjof Leif Gillebo, direktør KNIF Medlemskapet KNIF (Knif Innkjøp) har i i IEH er viktig av praktiske, så vel som signalmessige årsaker. IEH hjelper oss til å ha en arbeidsmetodikk i forhold til å sikre at leverandøravtalene vi inngår, holder nødvendige etiske og miljømessige standarder. Videre får vi et press til å holde oss selv kompetansemessig oppdatert på feltet og i neste rekke kunne være en diskusjonspartner overfor våre medlemsorganisasjoner i spørsmål om etikk, miljø og bærekraft. Medlemskapet gir oss samtidig en type kvalitetsstempel som styrker merkevaren KNIF. Når det er sagt er den viktigste oppgaven å få de gode intensjonene til å bli en naturlig del av de daglige og strategiske rutinene, så vel som en del av ryggmarksrefleksen til organisasjonen. Dette går ikke av seg selv og er noe vi har på agendaen, ved at en dedikert ressurs har dette som en del av sin arbeidshverdag. Vi skal i den praktiske hverdagen sikre at fokuset tas med i resten av organisasjonen, spesielt i forhandlinger og arbeid med samarbeidspartnere.

3


Om organisasjonen Organisasjonsnavn: KNIF (Knif Innkjøp)

Type organisasjon: Innkjøpsvirksomhet som forhandler leverandøravtaler på vegne av sine medlemmer.

Beskrivelse av organisasjonen: Formålet til KNIF er å redusere medlemmenes kostnader, slik at mest mulig av deres ressurser kan benyttes til primærvirksomheten. Knif Innkjøp fremforhandler innkjøpsavtaler innenfor kategoriene; eiendom, kapital, IT, mat, reiseliv, kontor og administrasjon. Knif Innkjøp forestår ikke selve innkjøpet, men tilbyr avtaler som medlemmene kan dra nytte av. I tillegg bistår KNIF medlemmene i spørsmål knyttet til økonomiske rammebetingelser.

Organisasjonens størrelse: Antall ansatte: 12 Omsetning (NOK): 17 000 000

Land som omfattes av prioriterte programmer/prosjekter: Norge

Kontaktinformasjon for rapporten: Kontaktperson: Heidi Einarsen Hagen Tittel: Rådgiver marked og media Epost: hagen@knif.no Telefon: 404 05 986

Innmeldingsår i IEH: 2014

Forankring i organisasjonen Beskriv hvordan etisk handel er forankret i organisasjonen: Navn og stilling på øverste leder med etisk handel som en del av sitt hovedansvar: Fridtjof Leif Gillebo, direktør Karl Gunnar Opdal, leder Knif Innkjøp

4


Strategier og langtidsplaner som omhandler etisk handel: Vi har startet opp med risikokartlegging av våre 88 samarbeidspartnere. Dette er i første omgang en skrivebordskartlegging internt i Knif Innkjøp. Samtidig oppretter vi kontakt med ansatte, som jobber innenfor dette fagområdet hos våre samarbeidspartnere. Deretter ønsker vi å prioritere de innkjøpsområdene, hvor det er størst risiko for brudd på Knif Innkjøp sine etiske retningslinjer (eiendom, IT, mat, reiseliv, kontor- og administrasjon og kapital). Det er viktig for Knif Innkjøp å gi økt bevissthet om gode etiske valg til medlemmene.

Annet

Beskriv hva organisasjonen gjør for å kommunisere internt fokuset og innsatsen som følger av medlemskapet i IEH: Vi kommuniserer på ulike måter og flater: Spareknifen: Vårt medlemsblad hvor vi skriver om arbeidet Nettsiden: Relevant og tilgjengelig informasjon Nyhetsbrev: Fire ulike nyhetsbrev; generelt, mat, IT og samfunn, som sendes regelmessig i løpet av året Kundemøter: Vi har fokus på vårt arbeid i møter med den enkelte enhet Møtepunkter med fagpersoner innen CSR hos våre samarbeidspartnere: Dette arbeidet igangsettes i 2017 Årsmøtet: Tema til informasjon for medlemmene

Prioriterte aktiviteter/mål i rapporteringsåret Aktiviteter:

Status/framdrift

Kartlegging av våre samarbeidspartnere (88)

Arbeidet har startet, men fortsatt gjenstår en del. Målet overføres til 2017

Gå i dialog med samarbeidspartnerne for å identifisere brudd på CoC

Vi er fortsatt i startfasen i dette arbeidet. Dette videreføres i 2017.

Styrke bevisstheten om etikk og miljø hos våre medlemmer

Tema er berørt flere ganger. Det være seg i kundemøter, større samlinger etc.

Økt bevissthet i egen organisasjon

Alle nyansatte skal gjennomføre IEH sitt innføringskurs

Fagansvarlig

Møtepunkter med ledergruppen

5


Prioriterte aktiviteter/mål for kommende rapporteringsår Aktiviteter: Fagperson (Heidi Einarsen Hagen) møter til samtaler og/eller rapportering en gang i kvartalet, slik at ledergruppen har forankring i arbeidet med etisk handel. Alle nyansatte skal gjennomføre innføringskurs hos IEH, samt oppfriskning for alle ansatte ved jevne mellomrom. Gjennomføre egne møtepunkter ang. etisk handel med våre samarbeidspartnere Fagperson gjennomfører oppfølgingskurs hos IEH Gjennomføre skrivebordskartlegging av de viktigste av våre 88 samarbeidspartnere. Fortsatt jobbe med å kommunisere våre retningslinjer for etisk handel og om vårt medlemsskap i IEH. Et eksempel er at denne rapporten publiseres på vår nettside knifinnkjop.no

6


“Knif Innkjøp sitt ansvar er å sikre at medlemmene får kjøpt produkter og tjenester hos ansvarlige leverandører.”

7


1. Styrking av rettigheter og oppslutning om etisk handel

8


Styrking av arbeidstakeres rettigheter, menneskerettigheter, miljø og antikorrupsjon Har organisasjonen i rapporteringsåret jobbet for å styrke arbeidstakeres rettigheter, menneskerettigheter, miljøhensyn eller antikorrupsjon utenfor Norge? Nei

Styrke oppslutningen om etisk handel Har organisasjonen i rapporteringsåret gjort tiltak for å styrke oppslutningen om etisk handel: Ja

Hvis ja, beskriv kortfattet de viktigste tiltakene: Tiltak

Beskrivelse

Kommunikasjon til våre medlemmer og virksomheter

Gjennom vårt medlemsblad "Spareknifen", nettsiden; knifinnkjop.no (blant annet ligger det der link til IEH nederst i footer) og våre nyhetsbrev

Fortsatt jobbe med forankring til ansatte i Knif Innkjøp

Alle nyansatte skal gjennomføre innføringskurs over to dager

Spareknifen og Danske Capital

Omtale av lansering av nytt grønt rentefond, der Knif Innkjøp har vært en av pådriverne

Spareknifen og Matsentralen

Omtale av Matsentralen (tildelt Miljøpris fra Oslo kommune 2016)

Spareknifen og Culina

En av våre samarbeidspartnere ble tildelt prisen "Årets ildsjel" hos IEH - omtalt i Spareknifen

Fagperson hos Knif Innkjøp

Har gjennomført kurset "Bedriftssystem for håndtering av risiko for brudd" hos IEH

Deling av kompetanse og erfaringer Har organisasjonen i rapporteringsåret delt kunnskap om eller erfaringer med etisk handel med bedrifter eller andre organisasjoner? Ja

Hvis ja, gi en nærmere beskrivelse

9


Generelt i møter med samarbeidspartnere

10


2. Oppfølging av leverandører og samarbeidspartnere

11


Forankring av etiske krav hos leverandører og samarbeidspartnere Oppgi en nettadresse til organisasjonens retningslinjer for etisk handel, eller legg dem ved: På knifinnkjop.no, link; http://knifinnkjop.no/Infosider/Samfunn/Etikkogmiljø/Initiativforetiskhandel.aspx

Beskriv hvordan kravene i retningslinjene blir formidlet til organisasjonens leverandører og samarbeidspartnere: For at en ny innkjøpsavtale skal være gyldig, må den nye samarbeidpartneren undertegne vår COC.

Screening av nye leverandører og samarbeidspartnere Beskriv hvordan organisasjonen innlemmer hensynet til etisk handel når nye leverandører og samarbeidspartnere velges: Drøftes i forhandlinger med potensielle samarbeidspartnere. Det er et krav at alle leverandører og samarbeidspartnere må undertegne våre etiske retningslinjer.

Oversikt over eksisterende leverandørkjede Beskriv hva organisasjonen har gjort for å kartlegge risiko for brudd på retningslinjene for etisk handel til de viktigste varer og tjenester som kjøpes inn? Fagansvarlig fortsetter med skrivebordskartleggingen, slik at dette blir et arbeidsredskap i vårt arbeid for etisk handel og utgangspunkt for samtaler med utvalgte samarbeidspartnere.

Hvis kartlagt, beskriv de viktigste utfordringene som er identifisert. Beskriv spesielt: Hvilke produsentland som anses å være knyttet til høyest risiko:

Hvilke etiske krav som er mest utsatt for brudd:

Tiltak for å redusere risiko og oppnå forbedringer Beskriv hvilke tiltak organisasjonen har gjennomført for å redusere risikoen for brudd på retningslinjene for etisk handel og bidra til forbedringer:

12


I 2016 har vi jobbet med å finne en best mulig arbeidsform på arbeidet med etisk handel, samt at alle nyansatte har gjennomført innføringskurs hos IEH. Dette er med å gi ansatte en bedre forståelse for arbeidet med etisk handel og hvordan vi håndterer dette på best mulig måte. I 2017 vil det bli gjennomført møtepunkter hos utvalgte samarbeidspartnere, slik at vi får økt kunnskap om hvordan den enkelte jobber med å redusere risiko i sine leverandørkjeder.

13


Kontakt: KNIF (Knif Innkjøp) Heidi Einarsen Hagen hagen@knif.no 404 05 986

Profile for Knif

Ieh rapport 2016 godkjent  

Ieh rapport 2016 godkjent  

Profile for knif