Page 1

Markedsføringsdokument

KNIF Månedskommentar — desember 2019


Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktivaallokering

Makrokommentar Målt i lokal valuta ble Desember en relativt rolig måned i de globale finansmarkedene og vi så ingen store tilbakeslag for den meget gode avkastningen fra aksjemarkedene. Etter et sterkt 2019 er det naturlig å spørre seg hva vi kan forvente av det nye året? Det er lite sannsynlig at vi får like høy avkastning i 2020. Prisingen i aksjemarkedene er relativt høy og de største sentralbankene har brukt mye av den pengepolitiske «ammunisjonen» for å bygge oppunder den positive økonomiske utviklingen i 2019. Den globale økonomiske veksten er på det jevne og ikke i drivende sterk utvikling. Alle disse momentene tilsier at avkastningsforventningene for 2020 bør være mer moderate enn for 2019. En av hovedårsakene til siste tiårs meget sterke utvikling er sentralbankenes stimulanser etter finanskrisen som har trukket rentene ned til historisk lave nivåer. Dette har igjen påvirket investorers appetitt for avkastning fra risikable aktiva både innenfor renter og aksjer. Globale inflasjonstall er fortsatt lave og den økonomisk veksten moderat, og vi ser ikke for oss at de store sentralbankene kommer til å stramme inn ved å øke rentene med det første i det nye tiåret. Vi har også svært spennende tider foran oss innenfor flere områder med blant annet økende elektrifisering av transportsektoren, stadig raskere mobil dataoverføring og ikke minst fremveksten av ny og potensielt banebrytende (disruptiv) teknologi. Dette vil gi forvaltere store muligheter for å skape god avkastning innenfor en rekke sektorer. Investorer forventer at Trump vil signere den såkalte fase 1-avtalen med Kina 15. januar. Avtalen er første steg i å trappe ned på de tidligere innførte handelshindringene. Mesteparten av dette er allerede priset inn i aksjemarkedene og er derfor ikke ventet å gi en vesentlig påvirkning for aksjekursene. For å opprettholde veksten, kuttet sentralbanken i Kina bankenes krav til kapitalreserve med 50 basispunkter gjeldende fra 6. januar. Dermed vil bankene være i stand til å låne ut mer penger. Tallet for den såkalte PMI for produksjonssektoren i Kina var noe lavere enn forventet i januar, men likevel fortsatt på sterke nivåer. Vi mener dette betyr at kinesisk økonomi fortsatt går bra, og myndighetenes utfordring fremover vil være å ikke overstimulere. I Storbritannia vant Boris Johnson valget overlegent 12. desember og avtalen med EU vil nå bli godkjent i Parlamentet. Dette betyr at Brexit vil skje med bakgrunn i en avtale som igjen betyr at mye av akkurat denne usikkerheten ikke lenger er relevant. Etter planen vil nå den formelle uttredelsen skje 31. januar 2020. Da starter den krevende prosessen med å etablere nye lover og retningslinjer for samarbeid og handel mellom Storbritannia og EU som igjen kan bety nye runder med usikkerhet og mer drama. Norsk økonomi utviklet seg bra i 2019. Det er en del usikkerhet knyttet til den videre utviklingen for kronen som er på sitt svakeste nivå på minst 30 år. Svekkelsen har pågått over mange år på grunn av fallende olje– og gasspriser og at kronen var sterk i kjølvannet av finanskrisen da etterspørselen etter norske statsobligasjoner styrket kronen markant. Sannsynligheten for sterkere krone er vel så stor som en videre svekkelse og en styrking vil kunne gi motvind for norske investorer i utenlandske fond. Hilsen, Oscar D. Andersen

Alle aktivaklasser positiv avkastning i 2019 (tall i USD)

Kilde: Macrobond, J.P. Morgan, ICE BofAML


Lars Erik Moen Forvalter norske aksjer

Aksjekommentar Desember ble nok en positiv måned i det norske aksjemarkedet. Hovedindeksen endte opp 3,2 prosent, og fondsindeksen var opp tilsvarende. Danskes fond og porteføljer endte måneden opp 2,4 prosent. For året samlet sett steg hovedindeksen 16,5 prosent og fondsindeksen 19,2 prosent. Danske Invest Norske Aksjer Institusjon endte året opp 13,6 prosent. Alle tall er fratrukket standard forvaltnings-honorar.

DI Norske Aksjer Institusjon II

2019 ble et godt år i det norske aksjemarkedet. De internasjonale markedene utviklet seg enda bedre. Målt i norske kroner steg S&P-indeksen i USA med over 30 prosent. Europa (BE 500 indeksen) og fremvoksende markeder (MSCI EM indeksen) steg mer enn 20 prosent hver. Oslo Børs startet året sterkt og hovedindeksen steg med 8 prosent allerede det første kvartalet. Etter dette ble markedet bremset opp av særlig to forhold: politisk turbulens og usikkerhet for oppdrettsselskapene på grunn algeoppblomstring. Algeproblemet viste seg å bli lokal og forbigående i deler av Nordland og Troms. Ingen av de børsnoterte oppdrettsselskapene hadde anlegg som ble rammet, så på børsen fikk sektoren raskt ny medvind. Politisk uro i form av både handelskrigen mellom USA og Kina samt Brexit ble etter hvert hovedkilden til usikkerhet i markedet. Andre kvartal ga da også en tilnærmet sideveis verdiutvikling på Oslo Børs. Energisektoren bidro igjen positivt i 2. halvår og mot slutten av året førte en forventet midlertidig avklaring på handelskonflikten til at Oslo Børs fikk en sterk sluttspurt.. Ikke siden dot.com-tiden har det vært større forskjeller i prising av det som kalles vekst-aksjer og verdi-aksjer. Vekst-aksjene kjennetegnes ofte av innovative produkter og løsninger med forventninger om stort fremtidig vekst-potensiale. Verdi-aksjene har som regel lav prising i forhold til selskapenes bokførte verdier, inntjening eller utbyttenivå. Mange verdi-aksjer (inklusive sykliske selskaper) er spesielt avhengig av priser som settes ut fra globalt tilbud og etterspørsel. Dermed blir de mer utsatt for handelsuro og endringer i internasjonal handel. I 2019 så vi i perioder store svingninger for aksjemarkedene generelt, men verdiaksjer spesielt, med bakgrunn i handelskonflikten mellom USA og Kina. I det norske aksjemarkedet har vår fundamentalt baserte konservative forvaltningsstil slitt med å henge med avkastningsmessig. EPS-veksten i norske bedrifter har gjennom året stadig blitt nedjustert (83% av selskapene på Oslo Børs er nedjustert gjennom året). Det som i hovedsak har drevet aksjemarkedet har da vært betydelig pengepolitiske stimulanser. Både i form av massive rentekutt, men også andre pengepolitiske tiltak, særlig mot slutten av året. Dette kommer særlig vekt-selskapene til gode. Våre beregninger viser at om lag halvparten av vår relative mindreavkastning i 2019 kan tilskrives de uvanlige forholdstallene mellom vekst- og verdiselskapene. Vi er av den oppfatning at dette er ubalanser som ikke kan vedvare over tid. Forventninger om betydelig økning i EPSvekst og en stabilisering av pengepolitikken er med på å bygge opp under dette. Vi tror derfor at mange av de selskapene vi har i porteføljen i dag er attraktivt priset på dagens nivåer og har et interessant potensiale for å styrke seg fremover. Vårt brede norske aksjefond fikk gode bidrag fra flere av aksjene i porteføljen i 2019. Investeringene i Sparebank 1 SMN, Tomra Systems og Gjensidige Forsikring bidro mest positivt. I tillegg var det en del aksjer med meget svak utvikling som vi unngikk å være investert (for eksempel Borr Drilling). Norwegian Air Shuttle og Wallenius Wilhelmsen har vært de mest utfordrende posisjonene gjennom 2019. Disse utgjør ikke lenger store andeler i våre porteføljer, men med dagens prising innehar de, etter vårt syn, en interessant oppside om deres spesielle utfordringer finner en løsning. Reduksjonen av fondets investeringer i sjømatsektoren i løpet av året har bidratt negativt. Vi har fortsatt en solid andel investert i utvalgte oppdrettsselskaper, men har valgt å ta ned eksponeringen i takt med at prisingen har nådd stadig nye høyder – uten at lakseprisene har steget. Vi har økt porteføljens energieksponering gjennom 4. kvartal da vi mener mange selskaper prises attraktivt. Hilsen, Lars Erik Moen

2013 2014 2015 2016 Fond

2017 2018 2019

20,9 % 8,6 % 8,2 % 14,9 % 17,1 % -3,1 % 13,6 %

Indeks 24,2 % 5,7 % 6,7 % 11,5 % 17,1 % -2,2 % 19,2 %

DI Global Stockpicking Restricted

2013 2014 Fond

2015

2016

2017 2018 2019

22,8 % 7,1 %

3,6 % 6,8 % 15,1 % -5,1 % 20,7 %

Indeks 25,7 % 9,4 %

0,1 % 9,2 % 19,4 % -8,8 % 25,1 %

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan bli negativ. Alle tall er i fondets denomineringsvaluta.

Kilde: Danske Invest Asset Management, 31. desember 2019


Jacob Børs Lind Ansvarlig norske renter

Rentekommentar Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon ga en avkastning på — 0,05 prosent i desember som var marginalt bedre enn fondets referanseindeks . Fondet endte året med 2,7 prosent i avkastning, mens referanseindeksen steg 2 prosent. Pengemarkedsfondet Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon ga en avkastning på 0,16 prosent i desember, mens referanseindeksen var opp 0,15 prosent. Fondet leverte en avkastning på 2 prosent i 2019, mens referanseindeksen steg mindre med 1,2 prosent.

DI Norsk Likviditet Institusjon

Styringsrenten har i løpet av 2019 blitt hevet gradvis. Norges Bank har hatt et annet utgangspunkt ved rentesettingen enn andre Sentralbanker i Europa etter som norsk økonomi har utviklet seg bra lenge og pengepolitikken er blitt mindre ekspansiv. Norges Bank besluttet 19. desember å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent som var i tråd med forventningene. Hovedstyret vurderte at utsiktene og risikobildet totalt sett tilsa at renten bør holdes nære dagens nivå også fremover og derfor ingen vesentlige endringer i rentebanen. Svakere krone enn forutsett tilsier i seg selv en høyere rentebane, men samtidig ser oppgangen i norsk økonomi ut til å være mer moderat enn tidligere antatt som vil tilsi en lavere rentebane. Sentralbanksjef Øystein Olsen uttalte at styringsrenten antagelig vil være på dagens nivå den nærmeste tiden. Norges Bank signaliserte videre en høyere sannsynlighet for renteøkning senere i 2020 enn rentekutt. Markedet ble til dels overrasket over dette.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 YTD Fond

2,6 % 2,3 % 1,3 % 1,9 % 1,4 % 1,2 % 2,0 %

Indeks

1,6 % 1,3 % 0,9 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,2 %

DI Norsk Obligasjon Institusjon

Kronen har svekket seg gjennom 2019 og er nå på sitt laveste nivå de siste 30 årene. Mange er overrasket over denne utviklingen etter som oljeprisen er noe høyere enn ved starten av 2019, globale rentenivåer og utsikter for global økonomi bedret som skulle tilsi en styrking. På den annen side ser veksten i norsk økonomi ut til å modereres og har hatt litt svakere utvikling enn ventet som antagelig påvirket kronens utvikling i 2019. Likevel, kronestyrking er antagelig minst like sannsynlig som en svekkelse fremover. Kredittpåslagene norske banker må betale for innlån av senior obligasjoner var uendret i desember. Hilsen, Jacob Børs Lind

2013 2014 2015 2016 2017 2018 YTD Fond

4,7 % 5,5 % 0,4 % 3,8 % 3,0 % 1,4 % 2,7 %

Indeks

0,9 % 5,1 % 1,6 % 0,4 % 1,4 % 0,5 % 2,0 %

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan bli negativ. Alle tall er i fondets denomineringsvaluta. Kilde: Danske Invest Asset Management, 31. desember 2019


Horisont-fondene Det ble en svak avslutning på året for norske investorer i de globale aksjemarkedene. Både MSCI World og det amerikanske markedet målt ved S&P 500-indeksen falt med 2 prosent, mens fremvoksende markeder steg med 2,3 prosent. Avkastningen målt i norske kroner ble vesentlig påvirket av at kronen styrket seg mot hovedvalutaene i desember. Små endringer i avkastning i desember og ingen vesentlige endringer i allokeringene i Horisont 20 og 50. Investorer forventer at Trump vil signere den såkalte fase 1 avtalen med Kina 15. januar. Avtalen er første steg i å trappe ned på de tidligere innførte handelshindringene. Mesteparten av dette er allerede priset inn i aksjemarkedene og er derfor ikke ventet å gi en vesentlig påvirkning for aksjekursene. I Storbritannia vant Boris Johnson valget overlegent 12. desember og avtalen med EU vil nå bli godkjent i Parlamentet. Dette betyr at Brexit vil skje med bakgrunn i en avtale som igjen betyr at mye av akkurat denne usikkerheten ikke lenger er relevant. Vi tror ikke vi har sett det siste av politisk usikkerhet så det vil antagelig prege markedene i 2020 som det har gjort gjennom 2019. Avkastningen i Horisont 20 og 50 ble påvirket av valuta i desember etter som den norske kronen styrket seg mot hovedvalutaene i løpet av måneden. I tillegg hadde det brede norske aksjefondet en utfordrende måned avkastningsmessig. Ingen endringer i allokeringene i Horisont-fondene og overvekten i aksjer opprettholdes når vi går inn i januar 2020. Overvekten i aksjer vi har hatt gjennom 2019 har vist seg å være en god strategi etter at aksjemarkedene har steget mye gjennom året. Danske Invest Horisont Aksje falt tilbake med 0,2 prosent i desember som var svakere enn fondets referanseindeks. Fondet endte derfor 2019 med en oppgang på 19,4 prosent. Danske Invest Horisont Rente ga positiv avkastning i november med 0,1 prosent som var litt lavere enn referanseindeksens utvikling på 0,2 prosent. I 2019 ga fondet en avkastning på 2,78 prosent.

DI Horisont Aksje

DI Horisont Rente

2015

2016

2017

2018

2019

Fond

12,0 %

7,7 %

16,9 %

-5,9 %

19,4 %

Indeks

12,1 %

7,6 %

16,8 %

-2,5 %

25,2 %

2015

2016

2017

2018

2019

Fond

-0,31 %

3,74 %

2,52 %

0,98 %

2,78 %

Indeks

0,88 %

0,54 %

0,47 %

0,54 %

2,25 %

2018

2019

DI Horisont 50

DI Horisont 20

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

Fond

2,50 %

5,08 %

6,26 %

-1,31 %

7,44 %

Fond

6,65 %

6,14 % 10,31 %

-3,17 % 12,29 %

Indeks

3,09 %

1,91 %

3,59 %

-0,04 %

7,40 %

Indeks

6,41 %

3,91 %

-1,00 % 13,96 %

8,40 %

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastningen kan bli negativ. Alle tall er i fondets denomineringsvaluta. Kilde: Danske Invest Asset Management, 31. desember 2019


Viktig informasjon Danske Invest Asset Management AS er et heleid datterselskap av Danske Bank AS. Danske Invest Asset Management AS er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Danske Bank er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Danmark. Denne publikasjonen er utarbeidet av Danske Invest Asset Management AS alene til orientering. Publikasjonen skal leses i sammenheng med den muntlige presentasjonen gitt av Danske Invest Asset Management AS . Publikasjonen er ikke et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer, valuta eller øvrige finansielle instrumenter. Etter Danske Invest Asset Management AS sin oppfattelse er publikasjonen korrekt og riktig. Danske Invest Asset Management AS påtar seg ikke noe ansvar for publikasjonens nøyaktighet og riktighet. Danske Invest Asset Management AS påtar seg videre ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av denne publikasjonen. Informasjon, beregninger, vurderinger og skjønn som fremgår av dokumentet erstatter ikke leserens skjønn i forbindelse med egne disposisjoner. Dersom leseren ønsker å foreta disposisjoner basert på dette dokument, anbefales det å ta kontakt med en rådgiver. Selskaper i Danske Bank konsernet samt medarbeidere i disse kan utføre forretninger, ha, etablere, endre eller avslutte posisjoner i verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter som er omtalt i publikasjonen, på samme måte som selskaper i Danske Bank konsernet kan utføre finansiell service for utstedere av nevnte verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Ved investeringer i fond bør investor, før investeringsbeslutningen gjennomføres, sette seg inn i fondets prospekt og annen faktainformasjon for å få en fullverdig beskrivelse av produktet. Man bør i denne sammenheng være spesielt oppmerksom på forhold som påvirker fondets avkastning, herunder investeringsmål, risiko og kostnadsstruktur. Danske Invest Asset Management AS har opphavsretten til publikasjonen, som er til kundens personlige bruk og ikke til offentliggjørelse uten Danske Invest Asset Management AS samtykke. . Source: MSCI, The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminatedin any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecastor prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the userof this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.mscibarra.com) STOXX Limited (“STOXX”) drifter DJ Stoxx indeksen og den informasjonen som fremgår av denne. STOXX har ikke på noen som helst måte vært involvert i utarbeidelse av innberettet informasjon. STOXX gir ingen garantier og fraskriver seg ethvert ansvar, både på grunn av uaktsomhet eller på annet grunnlag - herunder uten begrensning for manglende nøyaktighet, hensiktsmessighet , fullstendighet, betimelighet, og egnethet for gitt formål – i tilknytning til den informasjonen som har vært innberettet eller i forbindelse med eventuelle feil, mangler eller tidsavbrytelser i indeksen eller i indeksens data. Enhver spredning eller videreformidling av informasjon vedrørende STOXX er forbudt.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon kontakt Rolf Chr. Ugelstad Mobil: Mail:

908 72 161 roug@danskeinvest.com

Danske Invest Asset Management AS Postboks 1170 Sentrum 0107 Oslo

Besøksadresse: Bryggetorget 4 0250 Oslo Telefon: Faks:

85 40 98 00 85 40 98 01

Epost: For tegning / innløsning: ordre.norge@danskeinvest.com Andre henvendelser fondene@danskeinvest.com

Profile for Knif

Danske Invest rapport 1219  

Danske Invest rapport 1219  

Profile for knif