Page 1

Markedsføringsdokument

KNIF Månedskommentar— juli 2019


Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktivaallokering

Makrokommentar Verdens aksjemarkeder beveget seg lite i sommermåneden juli. MSCI World ga en avkastning på 0,5 prosent, det amerikanske markedet målt ved S&P 500-indeksen steg 1,3 prosent, mens fremvoksende markeder sank 1,2 prosent, alle målt i lokal valuta. Avkastningen målt i norske kroner ble noe høyere siden kronen svekket seg mot hovedvalutaene i annen halvdel av juli.

USA setter ned styringsrenten

På månedens siste dag kuttet den amerikanske sentralbanken styringsrenten for første gang på over et tiår. Øverste sats er nå 2,25 prosent. Begrunnelsen var ønsket om å stimulere til opprettholdelse av historiens lengste sammenhengende amerikanske konjunkturoppgang selv etter signaler om svakere global vekst og lav inflasjon. Det er en utakknemlig jobb å være sentralbanksjef: Kuttet blir kritisert av to medlemmer av beslutningskomitéen i Federal Reserve som stemte mot å sette ned renten i en situasjon hvor arbeidsledigheten er den laveste på 50 år og økonomien opererer nær kapasitetsgrensen. Samtidig blir kuttet kraftig kritisert på Twitter av president Trump som synes kuttet var altfor lite og kom altfor sent. Danske Bank forventer ytterligere to rentekutt i USA innen året er omme. Mange økonomer er også skeptiske til om rentekutt virkelig er rett medisin. De påpeker at det er usikkerheten rundt handelskrig – og ikke høye renter – som eventuelt tynger amerikanske bedrifter. Den siste uken i juli var det berammet nye handelssamtaler mellom USA og Kina, men de viste seg å bli kortvarige og resultatløse. Situasjonen med vedvarende handelsrestriksjoner fortsetter dermed og bedriftene frykter bortfall av eksportmarkeder eller problemer med å importere innsatsfaktorer. For verdens investorer er det en bekymring at de amerikanske rentene nå settes ned i en situasjon hvor nesten halvparten av verdens utestående obligasjonsgjeld av god kredittkvalitet—såkalt investment grade—allerede handles til negativ rente. Julimålingen av kjerneinflasjonen i eurosonen var overraskende svak med en årstakt på 0,9 prosent og dermed understrekes behovet for ytterlige stimulering av økonomien også på denne siden av Atlanterhavet. Men her er styringsrenten allerede –0,4 prosent. Et videre kutt til –0,5 prosent er ventet senest i september sammen med en virkemiddelpakke som skal begrense de negative virkningene av negativ rente for bankene. Dessuten er det ventet at den europeiske sentralbanken opprettholder sine massive kjøp av obligasjoner. I et slikt markedsregime opprettholder vi vår lille overvekt i aksjer. Vårt syn bunner ikke i en overdreven optimisme, men en nøktern vurdering av at så lenge stimulansene vedvarer, vil våre kunder oppnå best avkastning i aksjemarkedet. Den moderate størrelsen på overvekten reflekterer imidlertid det faktum at mye av oppsiden nå er tatt ut. Hilsen, Oscar D. Andersen

Faksimile: The Economist 1. august 2019


Lars Erik Moen Forvalter norske aksjer

Aksjekommentar DI Norske Aksjer Institusjon II Det var liten bevegelse i det sommerstille norske aksjemarkedet i juli. Hovedindeksen var ned 0,6 prosent, mens fondsindeksen var ned 0,2 prosent. Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II var ned 1,5 prosent i juli og er dermed opp 5,6 prosent etter standard forvaltningshonorar hittil i år. Sommermåneden juli er som vanlig resultatsesong hvor selskapene legger frem sine resultater for første halvår. Trenden i år har vært skuffende resultater som har ført til kutt i forventningene til årets inntjeningsvekst for et flertall av selskapene. Likevel har altså kursene holdt seg nokså flate, noe som enten må tolkes slik at aksjemarkedet hadde forutsett svakere tall eller at aksjemarkedet ikke bryr seg så mye om dem.

100 %

80% 60% 40%

20% 0% -20 %

-40 % -60 % -80 %

DI Norske Ak sj er Inst II

Equinor—det klart største selskapet på Oslo Børs—var blant selskapene som skuffet markedet og falt 6 prosent gjennom måneden. I likhet med flere andre selskaper rapporterte de om økte kostnader som en del av årsaken. Andre tungvektere som DNB, Gjensidige Forsikring og gjødselprodusenten Yara leverte gode tall og ble belønnet. Juli ble måneden da Bjørn Kjos annonserte at han går av som toppsjef i Norwegian etter 17 år i jobben. På hans vakt har selskapet gått fra fire til 162 fly i flåten og over 11.000 ansatte. Kjos vil fortsatt være tilknyttet selskapet som rådgiver og stor eier, men finansdirektør Geir Karlsen er konstituert som konsernsjef inntil videre. Våre fond har vært investert i flyselskapet helt fra den tidlige fasen. Selv om verdiutviklingen har vært svak det siste året, har den langsiktige verdiskapningen vært stor, og vi tror stadig at det mest sannsynlige scenariet er at selskapet blir kjøpt opp til en høyere pris enn dagens aksjekurs. Selskapet Nordic Semiconductor var beste bidragsyter i porteføljen i juli. Det norske teknologiselskapet har en sterk posisjon i det globale markedet for trådløse elektroniske komponenter. Vi har lenge trodd at selskapet med sine svært energieffektive produkter har gode utsikter til å øke sin inntjening nå som flere og flere gjenstander skal kobles til internett. I juli gjorde aksjekursen et byks som våre kunder tjente godt på. I juni tjente vi godt på vår undervektposisjon i sjømatsektoren. Mye av denne gevinsten ble imidlertid vasket bort i juli siden flere av lakseaksjene på Oslo Børs steg mye i første del av måneden. Vi synes fortsatt at det er mye gode nyheter priset inn i dagens kurser, og er stadig forsiktige med vår eksponering til sektoren.

Hilsen, Lars Erik Moen

2013 Fond

Referanseindeks

2014 2015 2016

2017

2018 YTD

20,9 % 8,6 % 8,2 % 14,9 % 17,1 % -3,1 % 5,6 %

Indeks 24,2 % 5,7 % 6,7 % 11,5 % 17,1 % -2,2 % 9,0 %

DI Global Stockpicking Restricted 30% 25% 20%

15% 10% 5%

0% -5% -10 %

-15 % 201 2

201 3

201 4

201 5

201 6

201 7

DI Global Stockpick ing Rest ricted

2013 Fond

2014 2015 2016 2017

201 8

YTD

Indeks

2018 YTD

22,8 % 7,1 % 3,6 % 6,8 % 15,1 % -5,1 % 13,3 %

Indeks 25,7 % 9,4 % 0,1 % 9,2 % 19,4 % -8,8 % 16,2 %

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan bli negativ. Alle tall er i fondets denomineringsvaluta.

Kilde: Danske Invest Asset Management, 31. juli 2019


Jacob Børs Lind Ansvarlig norske renter

Rentekommentar DI Norsk Likviditet Institusjon Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon ga en avkastning på 0,31 prosent i juli. Hittil i år er fondet opp 2,15 prosent, mens referanseindeksen er opp 1,47 prosent. Pengemarkedsfondet Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon ga en avkastning på 0,17 prosent i juli, mens fondets referanseindeks var opp 0,11 prosent. Hittil i år har fondet levert en avkastning på 1,04 prosent, mens referanseindeksen er opp 0,576 prosent. Norge fremstår nå som Annerledeslandet i mange henseender. Mens sentralbanken her hjemme satte opp styringsrenten i juni, begynte altså deres amerikanske kollegaer å sette den ned igjen i juli. Mange norske turister i utlandet har denne sommeren merket at den norske kronen stadig er svakere mot EUR og USD enn vi har vennet oss til de siste årene. Men samtidig har den norske lønnsveksten de siste årene vært på et nivå europeere og amerikanere bare kan drømme om. Vår samlede internasjonale kjøpekraft er derfor ikke så verst. For investorer som kjøper norske obligasjoner betyr dette også at man stadig kan glede seg over positive nominelle renter selv for nokså sikre obligasjoner, noe som slett ikke lenger er tilfelle i resten av den vestlige verden. Tilbake fra ferie må norske investorer stille seg spørsmålet om utsiktene til fremtidig økte norske renter nå er over. Det er vanskelig å se for seg en vedvarende situasjon hvor den norske lønnsveksten blir liggende langt over den hos våre handelspartnere. Det lave rentenivået har gitt stor vekst i aksje– og boligpriser gjennom en lang periode. Dersom boligmarkedet svekkes utover høsten og kronen eventuelt blir sterkere, vil begge deler trekke i retning av at Norges Bank ikke behøver å komme med ytterligere renteøkninger for å kjøle ned økonomien. Det vil trolig uansett være slik at i tiden fremover vil endringer i kredittverdighet hos låntakerne være vel så viktig for prisen på obligasjoner som endringer i det nominelle rentenivået. Det er gode nyheter for oss som aktiv renteforvalter siden vi stadig vil ha en dimensjon for å skape verdier for våre kunder selv i et regime hvor rentenivåene ikke endrer seg mye.

7% 6% 5% 4% 3%

2% 1% 0%

200 8200 9201 0201 1201 2201 3201 4201 5201 6201 7201 8 YTD

DI Norsk Lik viditet Inst

Referanseindeks

2013 2014 2015 2016 2017 2018 YTD Fond

2,6 % 2,3 % 1,3 % 1,9 % 1,4 % 1,2 % 1,2 %

Indeks

1,6 % 1,3 % 0,9 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,6 %

DI Norsk Obligasjon Institusjon 12%

10% 8%

6% 4%

2% 0%

200 8200 9201 0201 1201 2201 3201 4201 5201 6201 7201 8 YTD

DI Norsk O bligasj on Inst

Referanseindeks

2013 2014 2015 2016 2017 2018 YTD

Hilsen, Jacob Børs Lind

Fond

4,7 % 5,5 % 0,4 % 3,8 % 3,0 % 1,4 % 2,2 %

Indeks

0,9 % 5,1 % 1,6 % 0,4 % 1,4 % 0,5 % 1,7 %

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan bli negativ. Alle tall er i fondets denomineringsvaluta. Kilde: Danske Invest Asset Management, 31. juli 2019


Horisont-fondene Verdens aksjemarkeder beveget seg lite i sommermåneden juli. MSCI World ga en avkastning på 0,5 prosent, det amerikanske markedet målt ved S&P 500-indeksen steg 1,3 prosent, mens fremvoksende markeder sank 1,2 prosent, alle målt i lokal valuta. Avkastningen målt i norske kroner ble noe høyere siden kronen svekket seg mot hovedvalutaene i annen halvdel av juli. Etter sommeren opprettholder vi vår lille overvekt i aksjer. Vårt syn bunner ikke i en overdreven optimisme, men en nøktern vurdering av at så lenge stimulansene vedvarer, vil våre kunder oppnå best avkastning i aksjemarkedet. Den moderate størrelsen på overvekten reflekterer imidlertid det faktum at mye av oppsiden nå er tatt ut. Danske Invest Horisont Aksje steg 1,9 prosent i juli drevet av de utenlandske aksjene og den svakere norske kronen. Vi opprettholder likevel vår overvekt mot norske aksjer siden både fundamentale forhold i den norske økonomien og kronekursens utvikling tilsier at det er fornuftig . Danske Invest Horisont Rente Pluss, Klasse W ga en avkastning på 0,5 prosent i juli som var på linje med fondets referanseindeks.

DI Horisont Aksje

DI Horisont Rente 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 %

20% 15% 10%

5% 0%

-5% -10 % 201 5

201 6

201 7

201 8

YTD

2014 Horisont Aksje

2015

2016

2017

Horisont Rent e

2015

2016

2018

YTD

Indeks

2017

2018

YTD

2015

2016

Indeks

2017

2018

YTD

Fond

12,0 %

7,7 %

16,9 %

-5,9 %

11,8 %

Fond

-0,31%

3,74%

2,52%

0,98%

2,07%

Indeks

12,1 %

7,6 %

16,8 %

-2,5 %

14,9 %

Indeks

0,88%

0,54%

0,47%

0,54%

1,40%

DI Horisont 50

DI Horisont 20 7,0 %

12%

6,0 %

10%

5,0 %

8%

4,0 %

6%

3,0 % 2,0 %

4%

1,0 %

2%

0,0 %

0%

-1,0 %

-2%

-2,0 %

201 5

201 6

201 7

Horisont 20

2015 Fond Indeks

2,50% 3,09%

2016 5,08% 1,91%

201 8

YTD

-4% 201 5

Indeks

201 7

Horisont 50

2015

2017

2018

YTD

6,26%

-1,31%

4,99%

Fond

6,65%

5,26%

Indeks

6,41%

3,59%

201 6

-0,04%

2016

201 8

YTD

Indeks

2017

2018

YTD

6,14% 10,31%

-3,17%

7,81%

3,91%

-1,00%

9,06%

8,40%

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastningen kan bli negativ. Alle tall er i fondets denomineringsvaluta. Kilde: Danske Invest Asset Management, 31. juli 2019


Viktig informasjon Danske Invest Asset Management AS er et heleid datterselskap av Danske Bank AS. Danske Invest Asset Management AS er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Danske Bank er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Danmark. Denne publikasjonen er utarbeidet av Danske Invest Asset Management AS alene til orientering. Publikasjonen skal leses i sammenheng med den muntlige presentasjonen gitt av Danske Invest Asset Management AS . Publikasjonen er ikke et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer, valuta eller øvrige finansielle instrumenter. Etter Danske Invest Asset Management AS sin oppfattelse er publikasjonen korrekt og riktig. Danske Invest Asset Management AS påtar seg ikke noe ansvar for publikasjonens nøyaktighet og riktighet. Danske Invest Asset Management AS påtar seg videre ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av denne publikasjonen. Informasjon, beregninger, vurderinger og skjønn som fremgår av dokumentet erstatter ikke leserens skjønn i forbindelse med egne disposisjoner. Dersom leseren ønsker å foreta disposisjoner basert på dette dokument, anbefales det å ta kontakt med en rådgiver. Selskaper i Danske Bank konsernet samt medarbeidere i disse kan utføre forretninger, ha, etablere, endre eller avslutte posisjoner i verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter som er omtalt i publikasjonen, på samme måte som selskaper i Danske Bank konsernet kan utføre finansiell service for utstedere av nevnte verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Ved investeringer i fond bør investor, før investeringsbeslutningen gjennomføres, sette seg inn i fondets prospekt og annen faktainformasjon for å få en fullverdig beskrivelse av produktet. Man bør i denne sammenheng være spesielt oppmerksom på forhold som påvirker fondets avkastning, herunder investeringsmål, risiko og kostnadsstruktur. Danske Invest Asset Management AS har opphavsretten til publikasjonen, som er til kundens personlige bruk og ikke til offentliggjørelse uten Danske Invest Asset Management AS samtykke. . Source: MSCI, The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminatedin any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecastor prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the userof this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.mscibarra.com) STOXX Limited (“STOXX”) drifter DJ Stoxx indeksen og den informasjonen som fremgår av denne. STOXX har ikke på noen som helst måte vært involvert i utarbeidelse av innberettet informasjon. STOXX gir ingen garantier og fraskriver seg ethvert ansvar, både på grunn av uaktsomhet eller på annet grunnlag - herunder uten begrensning for manglende nøyaktighet, hensiktsmessighet , fullstendighet, betimelighet, og egnethet for gitt formål – i tilknytning til den informasjonen som har vært innberettet eller i forbindelse med eventuelle feil, mangler eller tidsavbrytelser i indeksen eller i indeksens data. Enhver spredning eller videreformidling av informasjon vedrørende STOXX er forbudt.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon kontakt Thomas Fladby Telefon : 85 40 56 97 Mobil: 468 15 964 Mail: thfl@danskecapital.com Danske Invest Asset Management AS Postboks 1170 Sentrum 0107 Oslo

Besøksadresse: Bryggetorget 4 0250 Oslo Telefon: Faks:

85 40 98 00 85 40 98 01

Epost: For tegning / innløsning: ordre.norge@danskeinvest.com Andre henvendelser fondene@danskeinvest.com

Profile for Knif

Danske Invest rapport 0719  

Danske Invest rapport 0719  

Profile for knif