Page 1

Markedsføringsdokument

KNIF Månedskommentar— oktober 2019


Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktivaallokering

Makrokommentar Oktober startet med optimisme rundt handelssamtaler mellom USA og Kina. Mot slutten av måneden oppstod det usikkerhet rundt signalene som kom fra Kina. Årsaken var at sentrale kinesiske politikere uttrykte tvil rundt å komme frem til en omfattende og langsiktig handelsavtale med USA til tross for at partene ser ut til å nærme seg en "fase en" avtale. Det er likevel store utfordringer med å få på plass en slik avtale. I tillegg til dette kom det nyheter om at Chile måtte avlyste Asia-Pacific Economic Cooperation toppmøtet som etter planen skulle finne sted 16. - 17. november. Her skulle Trump og Xi møtes for å signere «fase en» avtalen som kan forklare en litt svak avslutning på oktober måned. Vi forventer svakere global økonomisk vekst fremover, men ingen resesjon. Investorer, næringsliv og husholdninger har lenge visst om handelskrig, Brexit, økomomisk svekkelse globalt og nedjusteringer av selskapsinntjeningsestimater og derfor også til en viss grad hatt mulighet til å tilpasse seg dette. Store kriser utløses som oftest ikke av ting vi vet at vi vet, men heller overraskelser utløst av ting vi ikke visste at vi ikke visste om, såkalte "unknown unknowns". Dersom vi får rett og det ikke blir resesjon så tror vi at aksjemarkedene er høyere enn i dag dersom vi ser ett år frem i tid. Vi mener også at den så langt gode resultatsesongen, som startet i oktober for 3. kvartal, bidrar til dette synet fremover. Områder som også vil påvirke er utvikling for handelskrigen Brexit. Videre er også den tyske økonomien viktig og at stimulanser blir iverksatt for å bedre situasjonen. Eksempler på tiltak kan være å investere i infrastruktur og tiltak mot klimaendringer. I USA kuttet den amerikanske sentralbanken styringsrenten 30. oktober for tredje gang i år. Vi ser for oss at den amerikanske sentralbanken vil kutte styringsrenten ytterligere det neste halvåret hovedsakelig pga at inflasjonen holder seg under FED-målet. Dette vil antagelig også gi globale ringvirkninger for rentesettelsen fra øvrige sentralbanker fremover. Handelskrigens innvirkning på norsk økonomi er foreløpig liten. Det er litt lavere global vekst i typiske industrisektorer og dette rammer de norske selskapene som eksporterer til de sektorene dette gjelder. Likevel, effekten blir vesentlig redusert på grunn av mye større impulser fra oljeinvesteringene og den svake kronen som er positivt for eksportselskapene. Dette gjør at samlet sett er industriaktiviteten veldig god i Norge. Resten av økonomien i Norge merker lite av dette så lenge arbeidsledigheten er lav og reallønnsveksten er god. Baksiden er at renten har vært satt opp i år i stor grad drevet av nettopp lønnsvekst og lav arbeidsledighet. Boligmarkedet er fortsatt sterkt som antagelig også skyldes sterk lønnsvekst. Kronekursen derimot er meget svak og svakere enn den har vært på flere tiår. Det er en viss sannsynlighet for at dette vil endre seg i 2020. Dette betyr at vi beholder vår overvekt i aksjer også etter oktober. Avkastningen fra renter er lav og vi tror aksjer vil være et bedre investeringsalternativ selv om det er endel usikkerhet spesielt knyttet til videre utvikling for handelskrigen og Brexit-utfall. Hilsen, Oscar D. Andersen

Amerikansk økonomi sakker av mens Kina stabiliseres

Kilde: Macrobond Financial, ISM, NBS


Lars Erik Moen Forvalter norske aksjer

Aksjekommentar Oktober måned ga bra avkastning fra det norske aksjemarkedet . Hovedindeksen endte opp 1,3 prosent, mens fondsindeksen var opp 1,7 prosent. Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II endte opp likt med fondsindeksen i oktober. Fondet er opp 9,6 prosent hittil i år, fratrukket standard forvaltningshonorar.

DI Norske Aksjer Institusjon II

Utviklingen fra september, med at fokus skiftet fra typiske vekstaksjer til verdiaksjer, fortsatte inn i starten av oktober. Etter at resultatrapporteringen for 3. kvartal startet, endret dette seg noe. Den sterke verdiutviklingen i første del av måneden ble også delvis reversert mot slutten av oktober. Livsforsikringsselskapet Storebrand fortsatte den sterke utviklingen i oktober og steg 13 prosent. Vi har en solid eksponering i Storebrand og dermed ble det den aksjen som bidro mest til den relative avkastning i fondet for måneden. Selskapet rapporterte sterke soliditetstallsom igjen gjør at sannsynligheten for ekstraordinære utbytter neste år er stor. Norwegian Air Shuttle hadde også en sterk utvikling i oktober (+ 24 prosent). Transformasjon av selskapet fra et rent vekstselskap til et mer solid selskap pågår. Selskapet har lansert et nytt kostnadsprogram, inngått avtale om leasing av fly med et kinesisk selskap og fått på plass en avtale med et amerikansk lavprisselskap. Samlet er det en generell operasjonell utvikling som gjør at selskapet nå blir sett på med mer positive øyne enn tidligere i år.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

YTD

Fond

20,9 % 8,6 % 8,2 % 14,9 % 17,1 % -3,1 % 9,6 %

Indeks

24,2 % 5,7 % 6,7 % 11,5 % 17,1 % -2,2 % 14,3 %

DI Global Stockpicking Restricted

Vi har lenge vært selektive med våre investeringer innen oljeservicesektoren. To av selskapene vi ikke har investert i, Borr Drilling LTD og PGS AS, opplevede sterk kursutvikling i oktober. Borr Drilling LTD har fortsatt en negativ utvikling så langt i år med minus 42 prosent. Vi har fortsatt solid eksponering i utvalgte oppdrettsselskaper. I takt med stadig stigende aksjekurser, har vi redusert eksponeringen i forhold til sektorens markedsvekt. Dette bidro negativt til porteføljens relative verdiutvikling i oktober. Hilsen, Lars Erik Moen

2013 2014 Fond

2015

2016

2017 2018

YTD

22,8 % 7,1 %

3,6 % 6,8 % 15,1 % -5,1 % 14,2 %

Indeks 25,7 % 9,4 %

0,1 % 9,2 % 19,4 % -8,8 % 18,5 %

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan bli negativ. Alle tall er i fondets denomineringsvaluta.

Kilde: Danske Invest Asset Management, 31. oktober 2019


Jacob Børs Lind Ansvarlig norske renter

Rentekommentar Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon ga en avkastning på — 0,11 prosent i oktober som var marginalt bedre enn fondets referanseindeks . Hittil i år er fondet opp 2,56 prosent, mens referanseindeksen er opp 1,95 prosent. Pengemarkedsfondet Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon ga en avkastning på 0,15 prosent i oktober, mens fondets referanseindeks var opp 0,13 prosent. Hittil i år har fondet levert en avkastning på 1,48 prosent, mens referanseindeksen er opp 0,90 prosent.

DI Norsk Likviditet Institusjon

Økonomiske tall for den norske økonomien i oktober kom inn svakere enn forventet. Blant annet så falt forbrukertilliten tilbake. Ut fra fundamentale faktorer som sterk lønnsvekst og lav arbeidsledighet så er det litt utfordrende å forklare årsaken til dette fallet. Videre så har privat konsum utviklet seg noe svakere enn forventet fra Norges Bank i 2019. Fallet er likevel ikke sterkt nok til å påvirke Norges Banks rentebane, men det kan bety at fastlandsøkonomien fremover vil vise noe svakere utvikling enn vi har sett så langt i år som i og for seg ikke er uventet. Totalt sett står den norske økonomien seg sterkt til tross for handelskrig og uavklart Brexit. Norges Bank holdt renten uendret 25. oktober. Dette kom ikke som noen stor overraskelse. Hovedbegrunnelsen lå i usikkerhet i det internasjonale bildet og om det blir vedvarende med svært lave renter. I tillegg kan den svake kronen gi høyere prisvekst fremover. Norges Bank uttalte også at styringsrenten mest sannsynlig blir værende på dagens nivå den nærmeste tiden.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 YTD Fond

2,6 % 2,3 % 1,3 % 1,9 % 1,4 % 1,2 % 1,7 %

Indeks

1,6 % 1,3 % 0,9 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,9 % DI Norsk Obligasjon Institusjon

Kredittpåslagene norske banker må betale for innlån av senior obligasjoner var tilnærmet uendret i oktober.

Hilsen, Jacob Børs Lind

2013 2014 2015 2016 2017 2018 YTD Fond

4,7 % 5,5 % 0,4 % 3,8 % 3,0 % 1,4 % 2,6 %

Indeks

0,9 % 5,1 % 1,6 % 0,4 % 1,4 % 0,5 % 2,0 %

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan bli negativ. Alle tall er i fondets denomineringsvaluta. Kilde: Danske Invest Asset Management, 31. oktober 2019


Horisont-fondene Det var positiv utvikling i verdens aksjemarkeder i oktober. MSCI World ga en avkastning på 3,6 prosent, det amerikanske markedet målt ved S&P 500-indeksen steg ca. 2,0 prosent, mens fremvoksende markeder var opp 5,3 prosent. Avkastningen målt i norske kroner gikk i favør av norske investorer etter som kronen svekket seg mot hovedvalutaene i oktober. Vi gjorde ingen endringer i allokeringene i Horisont-fondene i oktober. Noen usikkerhetsmomenter har blitt litt klarere i løpet av måneden, men dette påvirket ikke allokeringene. Det har vært positiv utvikling i handelssamtalene mellom USA og Kina. I tillegg ser forhandlingene mellom Storbritannia og EU ut til å gå i positiv retning etter turbulensen i september og det er mindre sannsynlighet for Brexit uten avtale (hard Brexit). Det er likevel uklart når og hvordan utfallet blir med hensyn til både handelskrig og Brexit. Horisontfondene hadde god utvikling i oktober primært drevet av overvekt i aksjer. Sterkeste aksjebidrag fra Japan og Emerging Markets hvor også valuta bidro. Fra rentesiden er det obligasjoner i fremvoksende markeder og norske obligasjoner som bidro mest til avkastningen. Vi opprettholder overvekt i aksjer på bekostning av renteinvesteringer. Danske Invest Horisont Aksje hadde en god måned og fondet endte opp 3,25 prosent i oktober som var bedre enn referanseindeksen. Mye av årsaken var utviklingen for aksjer i Japan og fremvoksende markeder. Danske Invest Horisont Rente ga marginalt positiv avkastning i oktober på 0,02 % som var lavere enn referanseindeksens utvikling på 0,17 prosent.

DI Horisont Aksje

Fond Indeks

DI Horisont Rente

2015

2016

2017

2018

YTD

12,0 %

7,7 %

16,9 %

-5,9 %

13,6 % 18,8 %

12,1 %

7,6 %

16,8 %

-2,5 %

2015

2016

2017

2018

YTD

Fond

-0,31 %

3,74 %

2,52 %

0,98 %

2,54 %

Indeks

0,88 %

0,54 %

0,47 %

0,54 %

1,73 %

2018

YTD

DI Horisont 50

DI Horisont 20

2015 Fond Indeks

2018

YTD

2,50 %

2016 5,08 %

2017 6,26 %

-1,31 %

6,70 %

3,09 %

1,91 %

3,59 %

-0,04 %

6,72 %

2015 Fond Indeks

2016

2017

6,65 %

6,14 % 10,31 %

-3,17 % 11,02 %

6,41 %

3,91 %

-1,00 % 12,28 %

8,40 %

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastningen kan bli negativ. Alle tall er i fondets denomineringsvaluta. Kilde: Danske Invest Asset Management, 31. oktober2019


Viktig informasjon Danske Invest Asset Management AS er et heleid datterselskap av Danske Bank AS. Danske Invest Asset Management AS er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Danske Bank er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Danmark. Denne publikasjonen er utarbeidet av Danske Invest Asset Management AS alene til orientering. Publikasjonen skal leses i sammenheng med den muntlige presentasjonen gitt av Danske Invest Asset Management AS . Publikasjonen er ikke et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer, valuta eller øvrige finansielle instrumenter. Etter Danske Invest Asset Management AS sin oppfattelse er publikasjonen korrekt og riktig. Danske Invest Asset Management AS påtar seg ikke noe ansvar for publikasjonens nøyaktighet og riktighet. Danske Invest Asset Management AS påtar seg videre ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av denne publikasjonen. Informasjon, beregninger, vurderinger og skjønn som fremgår av dokumentet erstatter ikke leserens skjønn i forbindelse med egne disposisjoner. Dersom leseren ønsker å foreta disposisjoner basert på dette dokument, anbefales det å ta kontakt med en rådgiver. Selskaper i Danske Bank konsernet samt medarbeidere i disse kan utføre forretninger, ha, etablere, endre eller avslutte posisjoner i verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter som er omtalt i publikasjonen, på samme måte som selskaper i Danske Bank konsernet kan utføre finansiell service for utstedere av nevnte verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Ved investeringer i fond bør investor, før investeringsbeslutningen gjennomføres, sette seg inn i fondets prospekt og annen faktainformasjon for å få en fullverdig beskrivelse av produktet. Man bør i denne sammenheng være spesielt oppmerksom på forhold som påvirker fondets avkastning, herunder investeringsmål, risiko og kostnadsstruktur. Danske Invest Asset Management AS har opphavsretten til publikasjonen, som er til kundens personlige bruk og ikke til offentliggjørelse uten Danske Invest Asset Management AS samtykke. . Source: MSCI, The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminatedin any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecastor prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the userof this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.mscibarra.com) STOXX Limited (“STOXX”) drifter DJ Stoxx indeksen og den informasjonen som fremgår av denne. STOXX har ikke på noen som helst måte vært involvert i utarbeidelse av innberettet informasjon. STOXX gir ingen garantier og fraskriver seg ethvert ansvar, både på grunn av uaktsomhet eller på annet grunnlag - herunder uten begrensning for manglende nøyaktighet, hensiktsmessighet , fullstendighet, betimelighet, og egnethet for gitt formål – i tilknytning til den informasjonen som har vært innberettet eller i forbindelse med eventuelle feil, mangler eller tidsavbrytelser i indeksen eller i indeksens data. Enhver spredning eller videreformidling av informasjon vedrørende STOXX er forbudt.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon kontakt Rolf Chr. Ugelstad Mobil: Mail:

908 72 161 roug@danskeinvest.com

Danske Invest Asset Management AS Postboks 1170 Sentrum 0107 Oslo

Besøksadresse: Bryggetorget 4 0250 Oslo Telefon: Faks:

85 40 98 00 85 40 98 01

Epost: For tegning / innløsning: ordre.norge@danskeinvest.com Andre henvendelser fondene@danskeinvest.com

Profile for Knif

Danske Invest knifrapport 1019  

Danske Invest knifrapport 1019  

Profile for knif