Page 1

ÅRSMELDING 2019 Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

Foto: Per Kvalvik

19


Fotokreditt: Per Kvalvik, Steinar Melby, Bachke & Co AS, Gustavo Velez/JS Norge, Holbø consulting (3D illustrasjoner), Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.

INNHOLDSFORTEGNELSE 3

HAVNEKAPTEINEN HAR ORDET

4

OM OSS, EIERSKAP, VISJON OG MÅL Eierskap og formål Visjon Havneråd og havnestyre Organisering og ansatte

9

NØKKELTALL Årsregnskap Trafikk og gods

14

STYRETS BERETNING

18

ADMINISTRASJONENS BERETNING Drift, administrasjon og økonomi Utvalgte prosjekter og aktiviteter Cruise Vedlikehold


ÅRSMELDING 2019

HAVNEKAPTEINEN HAR ORDET 2019 er et tilbakelagt kapittel, og det er tid for en oppsummering av året som har gått. Vi har jobbet hardt og godt med alt fra trafikkavvikling, saksbehandling, utviklingsprosjekter og ISPS-koden til cruise, økonomi, drift og vedlikehold. I juni arrangerte vi Båtens og Havnas dag i strålende sommervær, et samarbeid med Småbåtlaget og Gamle Kripos. Gjennom slike arrangementer får vi vise fram havnebyens mange muligheter, og gi noe tilbake til lokalsamfunnet.

Vi skal få på plass reglement, rutiner og retningslinjer, og følge opp det viktige arbeidet med strategiplan. Helt mot slutten av året stod vårt nye næringsbygg på Devoldholmen ferdig, og Lerøy Midt kunne flytte inn i flunkende nye lokaler. Med administrasjon og et høyteknologisk tilvekstsenter for laks på plass, er nybygget et viktig bidrag til arbeidsplasser og verdiskaping i regionen. Også ute i distriktet skjer det positive ting. I Surnadal har man fått på plass et bærekraftig samarbeid der Egil Ulvan Rederi og Eidshaug Rederi regelmessig skiper ut trelast fra

«NYBYGGET PÅ DEVOLDHOLMEN ER ET VIKTIG BIDRAG TIL ARBEIDSPLASSER OG VERDISKAPING I REGIONEN.» Campus-prosjektet på Devoldholmen går sin gang, og vi har i løpet av 2019 tatt en mer aktiv rolle, blant annet som medlem i prosjektets styringsgruppe. Vi har fått etablert et godt og konstruktivt samarbeid med både prosjektledelse og utbyggeren Devoldholmen Utvikling. Vi er glade for å kunne bidra til byutvikling, bolyst, utdanningstilbud og kompetansearbeidsplasser i regionen, og ser frem til at Campusbygget står klart om noen få år.

Talgø MøreTre. Dette ble tidligere fraktet landeveien.

Vårt mangeårige engasjement for sjøtransport er fortsatt sterkt. Som en del av Kysthavnalliansen og prosjektet Tenketank Midt-Norge Sjø jobber vi for gode og realiserbare løsninger for sjøtransport av fersk laks og annen sjømat fra regionen vår til kontinentet.

Fra 2020 vil vi oppleve en vesentlig endring i rammebetingelsene våre, i det den nye Havne- og farvannsloven får konsekvenser for selskapets inntekter. Anløpsavgiften bortfaller og blir erstattet med farvannsavgift. Dette har vi selvsagt tatt høyde for i arbeidet med budsjettering for 2020, og vi anslår at tidligere inntekt i form av anløpsavgift blir redusert med ca. 45 prosent.

Andre halvår 2019 var havneselskapet gjenstand for en omfattende selskapskontroll, som vil legge en del føringer for vårt arbeid videre. Vi ansatte er både godt rustet og motivert til å – sammen med havnestyret – ta tak i de utfordringer som revisjonsrapporten har påpekt.

Ved Vikan på Smøla er det også høy aktivitet i både lasting og lossing, blant annet tilslagsmasse fra utbyggingen av Vikan industriområde, samt smolt, fisk og fiskefôr til og fra lokale produsenter. Kaia brukes også til mobilisering av serviceflåten som legger ut og vedlikeholder oppdrettsmerder på Smøla og Hitra.

Alle våre flotte medarbeidere og fantastiske vikarer fortjener en stor takk for utrettelig innsats i året som har gått.

Kristiansund, januar 2020

Geir Kjønnøy Havnekaptein Kristiansund og Nordmøre Havn IKS /3


ÅRSMELDING 2019

OM OSS, EIERSKAP, VISJON OG MÅL 4\


ÅRSMELDING 2019

EIERSKAP OG FORMÅL Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er et interkommunalt havnesamarbeid på Nordmøre og deler av Trøndelag. Selskapet eides ved utgangen av 2019 av kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Hemne, Hitra, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. Selskapet driver sin hovedvirksomhet i egne lokaler på Nordmørsterminalen i Kristiansund.

Selskapets formål er å sørge for rasjonell havnedrift og ivareta eierkommunenes oppgaver og plikter i samsvar med Havne- og farvannslovens bestemmelser, og selskapets vedtekter. Dette gjennom effektiv og miljøvennlig sjøtransport, å føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, og å forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

EIERKOMMUNENES DELTAKERANSVAR:

Surnadal 7%

7% Smøla 6% Gjemnes

Aure 7%

6% Hitra

Averøy 7%

EIERSKAP Sunndal 9%

%

5% Hemne 4% Tingvoll 4% Halsa

Kristiansund 38%

/5


VÅR VISJON «MIDT-NORGES VIKTIGSTE TRANSPORTKNUTEPUNKT MELLOM SJØ OG LAND» Vårt mål er å være et kostnadseffektivt og sikkert havnetilbud, hvor hele havnedistriktet er tilpasset logistikkløsninger som sikrer effektiv godsflyt og bidrar til økt sjøtransport.

ENGASJEMENT I SELSKAPER: Kristiansund og Nordmøre Havn IKS har pr. 31.12.2019 aksjeposter i følgende selskaper: Midt-Norsk Fergeallianse AS Surnadal Hamneterminal AS Kristiansund Baseselskap AS Halsafjordsambandet AS Explore Hitra AS Cruise Norway AS Videre har man indirekte eierskap i følgende selskaper: Vikan Næringspark Invest AS Kristiansund Baseselskap AS Husøya Næringspark AS Visit Nordmøre & Romsdal AS 6\

Medlemskap: Norske Havner Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS Cruise Norway AS Cruise Europe Kom Trainee


ÅRSMELDING 2019

HAVNERÅD OG HAVNESTYRE Havnerådet er Kristiansund og Nordmøre Havn sitt øverste organ, og består av politisk valgte representanter for eierkommunene. Havnerådet, ledet av Ole L. Haugen, hadde to møter i 2019.

MEDLEMMER HAVNERÅD 2016-2019 Aure Averøy Gjemnes Halsa Hemne Hitra Kristiansund

Ingunn O. Golmen Ingrid O. Rangønes Knut Sjømæling Ola E. Rognskog Odd Jarle Svanem Ole L. Haugen Terje Larsen Kirsten Skaret (permisjon) Turid Else Engdahl Erik Hansen Geir Nordli

Smøla Sunndal Surnadal Tingvoll

Svein Roksvåg Janne Merete Rimstad Seljebø Lilly Gunn Nyheim Peder Hanem Aasprong

Havnestyret er selskapets driftsstyre, og oppnevnes av havnerådet. Roger Osen har ledet havnestyret gjennom perioden. Styrets faglige sammensetning skal sikre effektivitet i havnas daglige, forretningsmessige drift. I løpet av 2019 er det avholdt fire ordinære styremøter, i tillegg til noen ekstraordinære styremøter ved slutten av året.

MEDLEMMER HAVNSTYRE 2016-2019 FUNKSJON

MEDLEM

VARAMEDLEM

Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Roger Osen (Smøla) Nora Korsnes Wårle (Kristiansund) Lars Liabø (Kristiansund) Karin Torset (Aure) Ståle Refstie (Sunndal) Eva Toril Strand (Averøy) Inge Skogheim (Surnadal)

Wenche Gjøstøl (Smøla) Kjell Neergaard (Kristiansund) Tom Skare (Hemne) Åse Torevik (Hemne) Kjell Dønnem (Gjemnes) Gunnar Waagen (Tingvoll) Eldbjørg Reiten (Halsa)

Styremedlem Ståle Refstie valgte i september 2019 på eget initiativ å melde fratredelse fra styret med umiddelbar virkning. Bakgrunnen for dette var et ønske om å være fri fra bindinger når det nye kommunestyret i Sunndal skulle konstituere seg etter høstens kommunevalg.

/7


ÅRSMELDING 2019

ORGANISERING

ANSATTE ARNT HELGE HONSTAD Havnefogd

Havneråd

GEIR KJØNNØY Havnekaptein

Havnestyre

Havnesjef

ODD ARNE TRANØ Driftssjef Havnekaptein

JAN OLAV BJERKESTRAND Seniorrådgiver

Driftssjef Seniorrådgiver

Merkantil avdeling

Havneinspektører

Vedlikeholdsavdeling

KRISTIAN ROKSTAD Oppsynsmann

SVEIN SKOMSØY Ledende Havneinspektør I løpet av 2019 fikk vi to nye ansatte i selskapet. Silje Terese Pedersen begynte hos oss i februar 2019. Silje har et bredt ansvarsfelt og sørger for alt fra sentralbord, lunsjordning og møteromsadministrasjon til innkjøp av rekvisita og utstedelse av ISPS-kort. I tillegg bidrar hun innen regnskap med fakturahåndtering etc. Silje har vært et positivt tilskudd til arbeidsmiljøet på havna. Arild Samuelsen Tømmervåg har vært leid inn fra Meese som regnskapsfører og økonomiressurs over flere år. Arild ble fast ansatt i KNH fra juni 2019. Det er stor fordel for selskapet å ha Arilds kompetanse tilgjengelig in-house, både med tanke på kostnader og tilgjengelighet. Ikke minst kommer hans økonomiske innsikt og helhetstankegang selskapet til gode. Ved utgangen av 2019 hadde Kristiansund og Nordmøre Havn dermed 11 faste medarbeidere på kontoret på Nordmørsterminalen i Kristiansund. I tillegg beskjeftiget selskapet et antall vikarer og innleide ressurser, som bistår særlig ved havnevakta og ved fortøyning av fartøy. 8\

BJØRNAR ERESVIK Havneinspektør

PÅL ERIK KJØRSVIK Havneinspektør

ERIKA INDERGAARD Markeds- og medieansvarlig

ARILD SAMUELSEN TØMMERVÅG Økonomiansvarlig

SILJE TERESE PEDERSEN Kontormedarbeider


NØKKELTALL

/9


Ã…RSRESULTAT

DRIFTSINNTEKTER

10 \


TRAFIKK & GODS SKIPSANLØP Kristiansund og Nordmøre Havn hadde i 14 238 anløp i 2019, en økning på 7,9 prosent. Økningen beror i stor grad på at andelen ferger i trafikk har økt, for eksempel ved at Fjord1 satte inn en tredje ferge (C-ferga) på Halsafjordsambandet og bedrev testkjøring av nye, elektriske ferger som skal i drift i regionen.

HAVNETRAFIKK PER KOMMUNE Tallene under viser antall registrerte bevegelser av skip på over 15 meter ved offentlige og private kaier, fordelt på kommunene i havnedistriktet. Merder, slakteri og fôrflåter er ekskludert.

6210

2071

332

259

2434

KRISTIANSUND

AVERØY

AURE

HEMNE

HITRA

197

153

321

874

458

47

HALSA

SURNADAL

GJEMNES

SMØLA

SUNNDAL

TINGVOLL

/ 11


GODSMENGDE I 2019 ble det ekspedert over 6,7 millioner tonn gods i havnedistriktet, en økning på 9,4 prosent sammenlignet med året før. Det er størst økning i lastet gods, nærmere 17 prosent, mens mengden losset gods er nesten lik som i 2018 (1,3 prosent økning). Her presenterer vi noen av endringene i godstrafikken i havnedistriktet: •

• •

• •

12 \

I Sunndal kommune ser vi en betydelig økning i både import og eksport ved Hydro Sunndal. Import av aluminium har for eksempel økt med rundt 6 prosent. På Hammarkaia er det også stor økning i mengden lastet gods ved at Veidekke har hentet ut rundt 30 prosent mer tilslagsmasse (sand, singel og grus). I Aure kommune har Tjeldbergodden økt eksport av metanol med rundt 15 prosent. Det har også vært en stor økning (ca. 25 prosent) i transport av fiskefôr i havnedistriktet. I Averøy kommune har Skretting økt import av råvarer som soyamel med rundt 8 prosent. I Hemne kommune har smelteverket Holla på Kyrksæterøra økt import av kull med rundt 8 prosent. I Smøla kommune har Nesset Sand på oppdrag fra Smøla kommune begynt å skipe ut tilslagsmasse fra utvidelsen av bakarealet ved Vikan industriområde. I Kristiansund kommune har Vestbase økt sine skipninger av diverse bulk/gods til offshorevirksomheter.

9,4 % 6 733 023 tonn gods


ÅRSMELDING 2019

KAI- OG VAREVEDERLAG Kaivederlag er fartøyets betaling for bruk av kaifasiliteter. Det fastsettes årlig og beregnes etter fartøyets bruttotonnasje. Kaivederlaget skal dekke havneselskapets kostnader til drift og vedlikehold av kaianlegg.

Varevederlag er betaling for varens bruk av kaiareal og ilegges alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen. Det fastsettes årlig og beregnes etter vekt eller volum, avhengig av type gods. Varevederlaget skal dekke havneselskapets kostnader til drift og vedlikehold av terminalfasiliteter.

KRISTIANSUND (HOVEDKAIER)

ANDRE HAVNER

/ 13


STYRETS BERETNING


ÅRSMELDING 2019

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS Styrets årsberetning 2019 Selskapets formål Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa og Hemne (Heim fra 1. januar 2020), Hitra, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. Selskapet driver sin hovedvirksomhet i egne lokaler på Nordmørsterminalen i Kristiansund. Selskapets formål er å sørge for rasjonell havnedrift og ivareta eierkommunenes oppgaver og plikter i samsvar med Havne- og farvannslovens bestemmelser, og selskapets vedtekter. Dette gjennom effektiv og miljøvennlig sjøtransport, å føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, og å forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. Styrets aktivitet I løpet av 2019 er det avholdt 4 ordinære styremøter i tillegg til ekstraordinære styremøter ved slutten av året. Styret har behandlet totalt 13 saker. Dette innbefatter årsregnskap 2018, budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2024. Styret har fått løpende oppdateringer om aktuelle prosjekter, slik som Kysthavnalliansen, det nye næringsbygget på Devoldholmen og Campus Kristiansund. Selskapsrevisjon Det ble i 2019 gjennomført en selskapsrevisjon, bestilt av kontrollutvalgene i kommunene Kristiansund, Sunndal, Hitra og daværende Hemne. Dette omfattet både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Rapporten fra forvaltningsrevisjonen avdekket en rekke mangler, som det nyinnsatte styret har fått i oppgave å påse lukket. Dette arbeidet står sentralt i 2020. Virksomheten Kristiansund og Nordmøre Havn hadde 14 238 anløp i 2019, en økning med 1 037 anløp (7,9 prosent). Økningen beror i stor grad på at andelen ferger i trafikk har økt, for eksempel ved at Fjord1 satte inn en tredje ferge (C-ferga) på Halsafjordsambandet, og bedrev testkjøring av nye, elektriske ferger som skal i drift i regionen. Godsmengden i 2019 økte med 9,4 prosent sammenlignet med 2018. Det ble losset/lastet til sammen 6,7 millioner tonn gods i havnedistriktet. Det er størst økning i lastet gods, nærmere 17 prosent, mens mengden losset gods er nesten lik som i 2018 (1,3 prosent økning). Vi ser økt aktivitet ved en rekke kaier ute i eierkommunene. Cruisetrafikken har holdt seg stabil med 17 planlagte cruiseanløp til Kristiansund og 1 til Smøla. Viktige prosjekter Oppføringen av nybygget på Devoldholmen i Kristiansund har stått sentralt gjennom året. I november 2019 stod næringsbygget ferdig, med Lerøy Midt som hovedleietaker. Bygget er et viktig bidrag til arbeidsplasser og verdiskaping i regionen.

/ 15


ÅRSMELDING 2019 Vår deltakelse i Midt-Norsk Fergeallianse innebærer målrettet arbeid med å få etablert fergeforbindelse mellom Aure og Hitra. Vårt konsept med flytende fergekailøsning har blitt tatt godt imot. Løsningen kan bidra til en stor kostnadsbesparing for prosjektet, og dermed øke muligheten for realisering av fergesambandet. Gjennom vårt engasjement i Kysthavnalliansen og Tenketank Midt-Norge Sjø, jobber vi sammen med viktige aktører om godsoverføring fra vei til sjø. Å frakte oppdrettslaks fra regionen med sjøtransport, vil kunne bidra til å løse store transport- og klimautfordringer. Investeringer Investeringsbudsjettet for 2019 har i hovedsak gått til nytt næringsbygg på Devoldholmen. Investeringer for øvrig er knyttet til oppgradering av selskapets ISPS-system, i form av nye porter, utstyr til kortproduksjon og e-læringsprogram, samt oppgradering av lagerskur på Goma. Organisasjon og likestilling Selskapet hadde ved utgangen av regnskapsåret 11 ansatte, hvorav to kvinner. Det er et mål å øke kvinneandelen i selskapet. Det tilstrebes at alle ansatte skal ha like muligheter og rettigheter, uavhengig av kjønn, alder, etnisk bakgrunn, språk, religion og livssyn. Styret består av 3 kvinner og 4 menn. Arbeidsmiljø Det har ikke inntruffet alvorlige skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapets ansatte har relevant utdannelse og/eller erfaring for det arbeid de er satt til å utføre. Med hjelp av bedriftshelsetjenesten tilbys ansatte førstehjelpskurs, samt opplæring i bruk av hjertestarter. Kurs, seminarer og andre kompetansehevende tiltak gjennomføres regelmessig for å sikre god kvalitet i arbeid, tjenester og leveranser. I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I 2019 var det totale sykefraværet på 1,9 prosent (2,5 prosent i 2018). Det har blitt registrert til sammen 6 egenmeldingsdøgn. Det er ikke registrert noe langtidsfravær. Bedriftens virksomhet medfører ikke miljøforurensning av betydning. Økonomi Som svar på styreleders brev om anløpsavgiftssaken fra 2016 til KMD datert 13. mai 2020, har KNH den 25. august 2020 mottatt brev fra KMD datert 22. juni 2020. På bakgrunn av dette er styrets vurdering at det bør avsettes 2 245 355 kroner i årsregnskapet for 2019. Det vises også til rapport fra forvaltningsrevisjon februar 2020, hvor usikkerheten knyttet til selskostregnskapet er påpekt. Styret vil i løpet av høsten 2020 ta beslutning om en eventuell tilbakebetaling av anløpsavgift. Resultat før skatt utgjorde for 2019 et underskudd på 2,8 millioner kroner (overskudd 2 millioner kroner i 2018). 2,2 millioner kroner av underskuddet er direkte relatert til avsetningen nevnt ovenfor. Resterende underskudd på ca. 600 000 kroner skyldes blant annet nedskrivninger på investering i Halsa samt at lønnskostnader og andre driftskostnader var høyere enn budsjettert.

16 \


Ã…RSMELDING 2019

/ 17


ADMINISTRASJONENS BERETNING


ÅRSMELDING 2019

DRIFT, ADMINISTRASJON OG ØKONOMI Oppgaver knyttet til havnedrift og avvikling av skipstrafikk er selve hjertet i vår virksomhet. Kristiansund og Nordmøre Havn drifter i dag flere titalls offentlige og private kaianlegg ute i våre 10 eierkommuner. Over disse kaianleggene håndterer vi i løpet av et år rundt 13-14 000 anløp og 6-7 millioner tonn gods. Dette gjør oss til et betydelig transportknutepunkt, og et av landets største havnedistrikt.

håndterer vi både inngående og utgående faktura. Muligheten for automatisering av utgående faktura gjennom abonnementsfakturering er både tidsbesparende og reduserer risikoen for feil. Xledger har også gitt oss bedre håndtering av utleggsbilag og reiseregninger. Ikke minst byr systemet på gode verktøy for økonomioppfølging og rapportering til for eksempel havnestyret.

Etter forespørsel fra kommunelegen i Kristiansund har vi siden 2018 gjennomført hygienekontroll på skip. Alle skip i internasjonal fart er pålagt å ha gyldig hygienesertifikat, og kontroll skal utføres om bord hver 6. måned. Flere av våre medarbeidere har blitt kurset av Helsedirektoratet, og fått godkjenning til å utføre hygienekontroll. I 2019 gjennomførte vi til sammen 77 hygienekontroller i hele regionen, fra Elnesvågen i sør til Trondheim i nord. Dette er fin økning fra året før, da vi gjennomførte 54. Hygienekontroller er en god inntektskilde for havna.

SELSKAPSREVISJON

De siste par årene har vi også tatt oss av all fortøyning/løskast som bestilles av fartøy som anløper Kristiansund. Også dette er en god inntektskilde for oss, og her er det primært havnevakta og vedlikeholdsansvarlig som trår til.

NYTT ØKONOMISYSTEM På økonomisiden gikk vi i løpet av året over til det nettbaserte økonomisystemet Xledger. Her

Store deler av andre halvår 2019 var Kristiansund og Nordmøre Havn IKS gjenstand for en omfattende selskapsrevisjon, gjennomført av Revisjon MidtNorge. Kontrollen ble bestilt av kontrollutvalgene hos fire av eierkommunene, med bakgrunn i Kystverkets tilsynssak med anløpsavgiften tilbake i 2015. Revisjonen omfattet både eierskapskontroll (hvordan forvalter kommunene sitt eierskap i KNH IKS) og en kontroll av selskapets drift (forvaltningsrevisjon). Foreløpig rapport fra forvaltningsrevisjonen ble lagt frem andre halvdel av desember. Rapporten beskriver KNH som et offensivt og utviklingsorientert selskap, men avdekker også en del svakheter, blant annet knyttet til styring og ledelse, og mangler når det gjelder reglement, retningslinjer og rutiner knyttet til f.eks. økonomi, offentlige anskaffelser, personal, etikk og varsling. Arbeid med strategi og oppfølging av dette etterlyses også. / 19


UTVALGTE AKTIVITETER OG PROSJEKTER I løpet av 2019 har vi deltatt i, eller bidratt til, en rekke større og mindre prosjekter. Vi har vært til stede på viktige arenaer, synliggjort vår virksomhet og knyttet viktige kontakter. Vi har tilegnet oss ny kunnskap og delt våre erfaringer med andre.

NYTT HAVNEDATAVERKTØY OG E-LÆRINGSLØSNING – Digitale verktøy styrker leveranseevnen Havnevakta har i store deler av 2019 jobbet godt med implementering av havnedataverktøyet Portwin 5. Den skybaserte løsningen håndterer administrasjon av anløp, last og tjenester, med muligheter for fakturering og rapportering, og er integrert mot andre systemer vi benytter i arbeidshverdagen. Dette bidrar til mer effektiv håndtering av anløp. Over flere år har havnevakta også deltatt i et prosjekt med Kristiansundsfirmaet Grieg Connect (tidligere Shiplog) om en mobilapp for registrering av håndterte oppgaver på farten og ute på havneanleggene. Prosjektet ble videreført og samarbeidet utvidet med Arendal Havn og Båtsfjord Havn. Kystverket bevilget midler til videreutvikling av appen, som har fått navnet «GO». Ferdigstillelse er forventet i løpet av 2020. Alle tjenester, eksempelvis landstrøm, fortøyning/ løskast og vannfylling, håndteres i appen og tjenestene registreres som utført direkte på kaia. Alt sendes til Portwin 5, slik at vi kan fakturere 20 \

når vi kommer tilbake på kontoret. Appen kan også benyttes til sikringsarbeidet forbundet med ISPS-ansvaret som havna har. Dette innbefatter sikringstiltak som kaiklarering og kontroll av personer, kjøretøy og gods. På våre ISPS-anlegg utenfor Kristiansund (Sunndal, Surnadal, Smøla og Hitra) vil utpekte personer som ivaretar sikringen ved anløp også ta i bruk «GO». Samarbeidet om Portwin GO førte i sin tur til en forespørsel om å holde innlegg på Kystverket sin PFSO-/sikringsledersamling i Ålesund høsten 2019. Svein Skomsøy og Bjørnar Eresvik innledet om «Sikring – På farten» foran et hundretall havnekollegaer i region Midt-Norge. E-læringsverktøy Bjørnar Eresvik, med støtte fra Svein Skomsøy og Odd Arne Tranø, har også jobbet med et helt nytt e-læringsverktøy for brukere av våre havneanlegg. Verktøyet, som er utviklet av Kristiansundsselskapet Develo (nå Idium), brukes til informasjon til og opplæring av personer som søker om ISPS adgangskort, kjøretillatelse, PmSSO (personell med særskilte sikringsoppgaver) etc. Dette vil bidra til bedre, tryggere og mer effektiv håndtering av slike ærender, og dermed styrke oss som ISPS-havn.


ÅRSMELDING 2019

SAMFUNNSBYGGER, NÆRINGSUTVIKLER OG VERDISKAPER

NYTT NÆRINGSBYGG PÅ DEVOLDHOLMEN

– ny brosjyre om havnas rolle i samfunnet

– et viktig bidrag til arbeidsplasser og verdiskaping i regionen

Gjennom hele Kristiansunds historie og frem til i dag, har havna vært en bærebjelke i byens vekst og utvikling. Som et av landets største havnedistrikt, skaper vi verdier og ringvirkninger i hele regionen. Med dette som bakteppe, har vi valgt tittelen «Samfunnsbygger, næringsutvikler og verdiskaper» på en brosjyre utarbeidet i samarbeid med JS Norge. DIGITAL VERSJON AV BROSJYREN:

www.visbrosjyre.no/kristiansund_og_ nordmore_havn Brosjyren sier blant annet noe om hvordan havna og aktiviteten vår er med og skaper arbeidsplasser og verdier, hvordan vi bidrar til å tilrettelegge for næringsutvikling, hvordan vårt fokus på det grønne skiftet og økt sjøtransport bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftmål, og ikke minst hvordan vi bidrar lokalt gjennom å støtte opp under idrett, ulike aktiviteter rettet mot barn og unge, samt andre gode prosjekter og tiltak. Vi benytter anledningen til å rette en stor takk til de lokale og regionale næringsaktører som bidro ved å vise seg frem gjennom en annonse i brosjyren.

November 2019 stod nybygget på Devoldholmen i Kristiansund klart, med Lerøy Midt som hovedleietaker. Bygget er plassert ytterst på eksisterende steinfylling med brygge foran mot Vågen, og har et bruksareal på rundt 1 000 kvadratmeter fordelt over tre etasjer. Leiekontrakten med Lerøy Midt er på ti år. Første etasje skal romme blant annet et tilvekstsenter for laks. Fra senteret overvåkes og fjernstyres fôring av fisk på en rekke oppdrettsanlegg i Møre og Romsdal samt deler av Trøndelag. Andre etasje rommer i hovedsak kontorer til administrasjonen. Bruk av tredje etasje er foreløpig ikke avklart. Nybygget er i bryggestil, men med moderne trekk, materialer og farger. Fasadefargen setersvart fra Talgø Møretre, er den samme som pryder Kranaskjæret et steinkast unna. Hovedentreprenør Strand & Stubø gjennomførte prosjektet med et stramt tidsskjema fra igangsettelsen tidlig i april. Vi kan konkludere med at vi har fått et skikkelig praktbygg på Devoldholmen, og retter en stor takk til Strand & Stubø og alle underleverandører for vel gjennomført prosjekt.

/ 21


ETABLERING AV NÆRINGSKLYNGE PÅ HITRA

«BÅTENS OG HAVNAS DAG» I STRÅLENDE VÆR

– Regionale utviklingsmidler til foreningen «Hitra Industripark og kysthavn»

– en havn til glede for både små og store i Kristiansund og på Nordmøre

I oktober 2019 ble foreningen «Hitra Industripark og kysthavn» etablert. Kristiansund og Nordmøre Havn, ved seniorrådgiver Jan Olav Bjerkestrand, er en del av styret.

Lørdag 15. juni skapte vi liv og røre i havna i Kristiansund sammen med Gamle Kripos og Småbåtlaget. Den første utgaven av Båtens og Havnas dag ble godt mottatt av store og små. Det yret av mennesker, og spesielt mange barn skinte om kapp med sola, mens de koste seg på tur med Elias-båten, hoppet i hoppeslott, spiste popcorn og sukkerspinn eller fikk prøve vannsprøyten til Kystvakta.

Industrinettverket er etablert for å utnytte den unike lokaliseringen havne- og industriarealene på Jøstenøya har langs skipsleia og midt i en av Norges største oppdrettsregioner, og skal bidra til å styrke et utviklingsmiljø for etablerte og nye bedrifter i området. Trøndelag fylkeskommune innvilget i november støtte på inntil 2 250 000 kroner til prosjektet, som dekkes av regionale utviklingsmidler for 2019. Totalramme for prosjektet er 4 500 000 kroner. Hovedprosjektet er utformet etter prosesser med involvering fra næringslivet, gjennom konferanser, mulighetsstudie og forprosjekt. Målgrupper er bedrifter i hele verdikjeden tilknyttet havbruksindustrien, med lakseslakteriene og deres underleverandører som sentrale aktører. Transportnæringen på land og til havs vil være en annen viktig målgruppe. I tillegg kommer bedrifter som eksempelvis bearbeider avfall og bioråstoffer, energiselskap og andre.

Regatta, geitbåter, tur med RIB, jolle, Sundbåten eller vannscooter, åpen seilbåt, brannbåt, redningsskøyta, arbeidsbåt og fiskebåt, musikk, sang og korps, foredrag og film, salgsboder og stands... Noe for alle og enhver! Det var også offisiell åpning av Kranaskjæret, der havnesjefen fikk æren av å klippe snoren. Tusen takk til alle som bidro til å gjøre dette til en flott dag!


FERGESAMBAND AURE-HITRA – Vår flytekailøsning kan bidra til realisering av prosjektet

enorme veksten innen havbruksnæringen behovet for bedre infrastruktur. Håpet er at fergesambandet kan bli realisert i løpet av 2021/2022.

I 2009 var vi med og stiftet Midt-Norsk Fergeallianse AS (MINOFAS), sammen med kommunene Aure, Frøya, Hemne, Hitra, Kristiansund og Smøla. Selskapet arbeider for å få etablert fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra. Kommunene ønsket å være pådrivere i arbeidet for å styrke kystregionen sin attraktivitet innen næringsutvikling og bosetting.

Denne samme flytekailøsningen kan også bidra til at fylkets kostnader med å bygge nye fergeleier ved andre samband kan kuttes med en tredjedel.

I juni 2019 vedtok både Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, og fylkesutvalget i Trøndelag, enstemmige vedtak om å fortsette arbeidet med fergesambandet gjennom å jobbe videre med mulighetene for å oppnå statlig og lokal medfinansiering.

Kysthavnalliansen ble etablert av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS i 2014. I 2018 ble alliansen forsterket med Trondheim Havn og Helgeland Havn IKS. I dag står over 30 midtnorske kommuner fra Nordmøre til Helgeland bak.

KYSTHAVNALLIANSEN / TENKETANK MIDT-NORGE SJØ – Oppdrettslaksen kan løse store transport- og klimautfordringer

Alliansens viktigste oppgave er å tilrettelegge for sjøtransport av fisk og sjømatprodukter fra Midt-Norge til kontinentet, med blant annet Hitra kysthavn i en sentral rolle. Frakt av laks til Europa sjøveien vil redusere klimautslipp, øke trafikksikkerheten på veiene og bidra til at målene i Nasjonal Transportplan om godsoverføring kan nås.

Vårt konsept med en flytende fergekailøsning kan bidra til en stor kostnadsbesparing for prosjektet, og øker dermed mulighetene for realisering av sambandet. Løsningen innbefatter en kjørebru som er hengslet for tidevannsforskjeller, en 26 meter lang flytende pontong og en leder. Seniorrådgiver Jan OIav Bjerkestrand har presentert løsningen, en tenkt rutetabell og et kostnadsestimat for drift av sambandet, for Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal. Responsen var meget positiv. Man kjører nå en prosess med Statens Vegvesen og fergeselskapene for å gjøre seg kjent med hvilke krav som stilles for en godkjenning av konseptet.

Alliansens initiativ «Tenketank Midt-Norge Sjø» samler representanter for havner, rederier, midtnorske lastebileiere, Sjømat Norge/NHO, SINTEF og regionale myndigheter, og aller viktigst – regionale lakseprodusenter med en årlig eksport på 300 000 tonn/år og BAMA som årlig importerer 500 000 tonn frukt og grønt. Målet er å finne fellesløsninger som realiserer sjøtransport av fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa i kombinasjon med nordvendt gods.

I tilknytning til oppdrettsmessen AquaNor og Arendalsuka i august 2019, lanserte Tenketanken et forslag om et selvfinansierende lakseincentiv. Gjennom det etablerte konsesjonssystemet kan staten forplikte laksenæringen til å benytte sjøtransport og til å betale for merkostnadene gjennom produksjonsvekst-tillatelser. Lakseincentivet vil være et svært målrettet Fergeforbindelsen vil kunne utvide og styrke bo- og og kostnadseffektivt virkemiddel, som kan arbeidsmarkedsregionen i grenseområdet mellom forplikte store nok godsvolumer til å forsvare Møre og Romsdal og Trøndelag, og er et viktig investeringer og oppstart av sjøtransportrute med regionbyggende tiltak. Dessuten forsterker den seilingsmønster tilpasset eksport av fersk laks. / 23


NY TØMMERKAI I RENDALEN – Verdiskaping basert på naturgitte ressurser Halsa og Hemne kommuner (fra 2020 Heim kommune) planlegger en ny kai for utskiping av tømmer og annen sjøtransport ved E39 i Rendalen. Sammen med Aure kommune har man betydelige mengder hogstmodent skogvirke, men avstanden til industrien gjør interessen lav. En kai nær tyngdepunktet for tømmer i området vil legge til rette for at ressursene blir utnyttet i større grad. Halsa kommune søkte i 2019 Statens Landbruksforvaltning om tilskudd til finansiering av tiltaket. I dialog med landbruksmyndighetene har man etter hvert gått bort fra løsningen med en tradisjonell pelekai, og skal i 2020 sende en ny søknad om tilskudd til en flytende, mobil tømmerkai (lekter), som også kan brukes andre steder ved behov. Kristiansund og Nordmøre Havn har deltatt i planarbeidet, og vil være den som drifter en fremtidig kai. 24 \

«NORSKE HAVNER» MED FELLES BRANSJEUNDERSØKELSE – Kristiansund og Nordmøre Havn har et fremragende omdømme Våren 2019 deltok vi, sammen med 25 andre norske havner, i KS Bedrift Norske Havner sin omdømmeundersøkelse. Dette er en felles bransjeundersøkelse for å måle omgivelsenes vurdering av bransjen og egen organisasjon. Ved hjelp av Apeland sitt verktøy «RepTrak» måler undersøkelsen generelt omdømme for havnene på nasjonalt nivå, men også omdømmet for hver enkelt havn spesielt. RepTrak gir hovedsakelig to svar: en «emosjonell» score som forteller hvilket førsteinntrykk og hvilke assosiasjoner folk har av havnene, og en «rasjonell» score som forteller hvordan folk stiller seg til en rekke ulike spørsmål om havnene innen ulike områder: hva er det viktig at havnene er gode på, og hvor gode er man. RepTrak kan dermed gi både et øyeblikksbilde for omdømmet, og en «oppskrift» på hva som må til for å bedre omdømmet, ved at


ÅRSMELDING 2019 den antyder konkrete områder som bør forbedres. En gjentakelse av undersøkelsen kan vise utvikling i omdømmet. Resultatene viser at Kristiansund og Nordmøre Havn har et fremragende omdømme med en score på 81,2 poeng. Dette er signifikant høyere enn samlet score for alle havner (77,8). Vi scorer også godt på alle attributter, som er respondentens rasjonelle vurdering av selskapet, for eksempel muligheter for fremtidig vekst, viktig for det lokale næringslivet, positivt bidrag til samfunnets utvikling og bidrag til mer miljøvennlig transport. Undersøkelsen sier også noe om fremtidige fokusområder for å opprettholde – og i beste fall styrke, omdømmet ytterligere.

HAVNESAMARBEID OM NY TEKNOLOGI I PROSJEKTET «JUST IN TIME» – Kunstig intelligens skal beregne når fartøyene kommer til kai Prosjektet «Just in Time» er et samarbeid mellom Kristiansund og Nordmøre Havn, Stavangerregionen Havnedrift, Oslo Havn, Bodø Havn og Ålesundsregionens Havnevesen. Prosjektet er delvis finansiert med midler fra Kystverket, samtidig som Grieg Connect (tidligere Shiplog), med hovedkontor i Kristiansund, som teknologipartner og eier av løsningen har investert betydelige midler.

Den nye teknologien skal beregne ankomst til kai for skip som skal anløpe havnedistriktet. Dette muliggjør besparinger for alle aktører som jobber med havneanløp, og styrker konkurranseevnen til sjøtransportnæringen. Estimater på ankomsttid gis i dag manuelt av en skipsagent eller mannskap via den offentlige innmeldingsportalen SafeSeaNet. Dette oppdateres sjeldent og er ofte mangelfullt. Ved bruk av kunstig intelligens i form av forskjellige maskinlæringsmetoder analyseres flere år med fartøystrafikk. Sammen med sanntidsdata om fartøyenes posisjon, kurs og fart, beregner dataene nå automatisk en ETA (Estimated Time of Arrival) for fartøyenes anløp. Teknologien gir ikke bare nytteverdi for oss på havnen, men kan øke effektiviteten og forutsigbarheten for våre kunder, og alle som leverer varer og tjenester i forbindelse med et anløp. Økt bevissthet rundt faktisk ankomsttidspunkt kan også bidra til at fartøy kan optimalisere seilingstiden sin. Reduserte kostnader til drivstoff og mindre utslipp vil i sin tur spare både rederi, fartøy og miljø. Teknologien kan også brukes for å varsle for eksempel sjøtrafikksentraler og andre som overvåker fartøystrafikk om fartøy som oppfører seg unormalt basert på historiske data, og med det i større grad kunne forutse grunnstøtinger og uhell.

/ 25


ÅRSMELDING 2019

OFFENSIV CRUISESATSING GIR RESULTATER Vi kan se tilbake på nok et flott cruiseår, selv om spesielt første halvdel ble hardt rammet av kanselleringer. Totalt 18 cruiseanløp, derav 17 til Kristiansund og 1 til Smøla, med i overkant av 13 000 cruisepassasjerer var meldt inn for 2019, en liten nedgang fra året før. En økning i antallet mindre cruiseskip og ekspedisjonsskip gjør det totale antallet passasjerer en del lavere enn når flere større skip anløper gjennom sesongen.

Cruiserederiene planlegger sine seilinger 2-3 år frem i tid, og det tar gjerne en del tid å komme inn på listen som anløpshavn. Det ser ut til at den økte satsingen på cruise begynner å gi resultater. Til sesongen 2020 har 22 cruiseskip med i overkant av 16 000 passasjerer meldt sin ankomst til Kristiansund. I tillegg blir det cruiseanløp til Averøy og Smøla.

«VI JOBBER SAMMEN FOR BEST MULIG Å LEGGE TIL RETTE FOR AT FLERE LOKALE OG REGIONALE AKTØRER KAN TA DEL I VERDISKAPINGEN FRA CRUISETURISMEN.» Sesongen startet 27. mars og ble avsluttet 11. november. 5 av de planlagte anløpene til Kristiansund ble dessverre kansellert, hvorav 2 på grunn av dårlige værforhold. Overleveringen av Hurtigrutens nye ekspedisjonsskip «Roald Amundsen» ble forsinket fra verftet, noe som medførte 2 kansellerte anløp i juni, mens skipet heldigvis stod klart til anløpet i juli. Forsinket var også ferdigstillelsen av ekspedisjonsskipet «World Explorer», som skulle ha anløpt Kristiansund andre halvdel av juni.

Kristiansund og Nordmøre Havn er medlem i Cruise Norway og Cruise Europe, den norske henholdsvis europeiske interesseorganisasjonen for cruisenæringen. Dette gir oss tilgang til kunnskap, erfaring, nettverk, møteplasser, bransjeinformasjon og målrettet markedsføring. Vi samarbeider også tett med Synnøve Henden i Visit Nordvest, destinasjonsselskapet for Nordmøre og Romsdal, for å gjøre Kristiansund og Nordmøre til et enda mer attraktivt og verdiskapende reisemål for cruiseturister.

Til sammen 8 672 cruisepassasjerer besøkte Nordmøre i 2019, halvparten av disse i løpet av juni (628), juli (3 235) og august (483). De tre største nasjonalitetene var Tyskland (3 215), Storbritannia (2 722) og USA (1 841).

Tilrettelegger for lokal og regional verdiskaping Ved cruiseanløp til Kristiansund jobber vi sammen med Visit Nordvest for å gjøre besøket til en best mulig opplevelse for gjester og mannskap, og best mulig legge til rette for at flere lokale og regionale aktører kan ta del i verdiskapingen

26 \


fra cruiseturismen. Vi sender skipet informasjon om severdigheter, åpningstider, lokal handel og spisesteder, og tilbyr så langt det er mulig 2 timer med gratis turistinfo om bord på skipet. Atlanterhavsveien, gjerne i kombinasjon med Kvernes stavkirke, Håholmen eller marmorgruvene Bergtatt, er uten tvil det store trekkplasteret for cruiseturister, men også lokale aktiviteter og severdigheter som Sundbåten, Grip, Klippfiskmuseet, Mellemværftet og Kirkelandet kirke er populære. Produktutvikling og nye cruisemanualer Sammen med Visit Nordvest – og lokale og regionale aktører – har vi jobbet for å videreutvikle produktporteføljen for cruisemarkedet. Dette har resultert i en rekke nye tilbud for anløp til Kristiansund, for eksempel utflukt til Tingvoll med verdens beste ost og økoparken, Høyt & Lavt klatrepark i Valsøyfjorden samt VIP-aktiviteter som sightseeing med småfly eller helikopter. Vi opplever også at rederiene etterspør helt nye destinasjoner. Trykket på de største og mest kjente norske fjordene er enormt. Samtidig vokser markedet for cruise med mindre og luksuriøse skip, og ekspedisjonscruise til strøk som ikke er tilgjengelige for store skip med tusenvis av passasjerer. Dette byr på spennende muligheter for oss. Vi har fortsatt god kapasitet og kan fungere som avlastning til de mer travle havnene sør og nord for oss, samtidig som vi bygger opp Smøla og Hitra som nye nisjedestinasjoner.

Smøla har hatt et par cruiseanløp i året siden 2014, takket vare primus motor og Smølværing Sindre Holberg, mens Hitra er helt ny som cruisedestinasjon. Her lener vi oss i stor grad på den lokale turoperatøren Explore Hitra, mens Sindre holder i trådene når det gjelder Smøla. Dette er to spennende destinasjoner, som egner seg godt for mindre cruiseskip og ekspedisjonsseilinger med fokus på unike opplevelser, naturbaserte aktiviteter og lokalmat. Nytt og spennende er også muligheten for cruise på Todalsfjorden. Her vil de mindre skipene kunne ta passasjerer i land for ulike utflukter lokalt. Destinasjonen byr på attraksjoner som Svinviks arboret, Kårvatn med Nauståfossen, Todalshytta og Svinviksrunden. Todalsfjorden kan kombineres med både Kristiansund, Smøla og Hitra.

«CRUISEMANUALENE HAR VÆRT ET VIKTIG SALGSVERKTØY OVERFOR CRUISEREDERIER OG AGENTENE DERES I ÅRET SOM HAR GÅTT.» Våren 2019 kunne vi endelig presentere våre nye cruisemanualer for Kristiansund og Smøla & Hitra. Den sistnevnte er en helt ny manual, men med en rød tråd i forhold til den oppdaterte cruisemanualen for Kristiansund. Dette gjelder både oppbygging og design, samtidig som slagordet «Island gems of the Atlantic Ocean» knytter / 27


ÅRSMELDING 2019

UTVALGTE MØTEPLASSER: destinasjonene geografisk opp mot Atlanterhavet og Kristiansund («The gateway to the Atlantic Ocean Road»), et ledd i vår strategi med å posisjonere • Cruise Europe Conference (mars). En av de Kristiansund som cruisehavnen nærmest viktigste møteplassene for nordeuropeiske trekkplasteret Atlanterhavsveien. cruiseaktører. Fokus på utvikling, miljø og bærekraft i cruiseindustrien. Viktig nettverksbygging med 180 Manualene er utarbeidet i tett og godt samarbeid delegater fra cruiserederier, cruiseagenter, havner med Visit Nordvest, mens Eggedosis har stått for og destinasjoner. grafisk design. De har blitt godt mottatt og har vært et viktig salgsverktøy overfor cruiserederier • Cruise Norway «Norway Day» (mai). Faglig sesjon og agentene deres i året som har gått. for medlemmer samt full dag med britiske rederier i London, sammen med representanter fra ca. 25 andre norske havner og destinasjoner. Presentasjon av destinasjonen og nyheter, nettverksbygging, Norges-quiz og speed dating med rederiene. Vi opplevde stor interesse både for Kristiansund og utfluktsmulighetene her, samt våre nye destinasjoner Smøla & Hitra. Vi knyttet flere nye kontakter, som vi håper vil gi fruktbare samarbeid i årene som kommer.

Viktige møteplasser for cruisenæringen Nettverk og personlig kontakt har stor betydning i cruisenæringen. Derfor prioriterer vi å være til stede på relevante nasjonale og internasjonale arenaer. Med medlemsorganisasjonene Cruise Norway og Cruise Europe i ryggen, står vi sterkere i den internasjonale konkurransen om cruisetrafikk.

28 \

• SeaTrade Europe (september). Stor internasjonal cruisemesse i Hamburg. Sammen med nærmere 30 delegater fra 21 deltakende virksomheter (havner og destinasjonsselskaper) var vi en del av standen til Cruise Norway. Hver tredje cruisegjest i Norge kommer fra Tyskland, så dette er en betydningsfull møteplass som vi hadde stort utbytte av å delta på.


ÅRSMELDING 2019

VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER OG KAIANLEGG Gjennom 2019 har vedlikeholdsavdelingen jevnlig utført vedlikehold og oppgraderinger av havnevesenets bygningsmasse, kaier og andre anlegg. Av større investeringer vil vi nevne at kai 8 og kai 9 på Storkaia fikk nye porter. De gamle portene fra 2004 var slitte, og ble skiftet for å unngå høye vedlikeholdskostnader. I tillegg måtte port på kai 5 på Storkaia skiftes etter påkjørsel fra en ekstern bruker.

møte krav til HMS. Det er blant annet støpt nytt gulv, ryddet og malt. Kaia har fått ny landgang. • På Storkaia i Kristiansund, Veiholmen og Vikan på Smøla, og på Tustna, har kaiene blitt fendret. • Samtlige lyskastere på Devoldholmen er blitt skiftet til LED. Godt arbeidslys er et viktig HMS-tiltak. Vedlikeholdsansvarlig har også bedrevet en betydelig mengde arbeid med truck i forbindelse med lasting og lossing av gods mellom fartøy og

«EN STOR OG VARM TAKK TIL DE FRIVILLIGE I «HOLD BYEN REN» SOM HOLDER BYEN OG HAVNEOMRÅDET RENT OG PENT.» I 2019 ble det også kjøpt inn et antall flytebrygger, primært tiltenkt bruk ved det nye næringsbygget på Devoldholmen. Vi har selv montert og lagt dekke på flytebryggene for å klargjøre de for bruk. En av flytebryggene er plassert på Devoldholmen til utrykningsbåter for brann og politi. Den nye bryggen gjør det lettere for redningsmannskapet å komme raskt ut ved alarm.

landtransport. I vinterhalvåret bedriver vi også snørydding og strøing av kaianlegg for å sikre gode og trygge arbeidsforhold for våre brukere.

Av mindre vedlikehold og oppgraderinger nevnes:

Sist, men ikke minst: En stor og varm takk til de frivillige i «Hold byen ren» som på eget initiativ gjør en formidabel innsats med å plukke søppel og holde byen, inkludert våre arealer og havneområdet, ren og pen. I høst fikk de også på plass et vegghengt askebeger utenfor Havnekontoret i Kaibakken, for å avhjelpe mot skjemmende sneiper de stadig finner utenfor. Vi setter stor pris på slike initiativ.

• Vårrengjøring med soping og spyling av kaier. • Gangbrua ut til hurtigbåtlekteren i Kristiansund har fått ny grønnfarge. Malingen er blandet med sand for å minske risikoen for å skli på underlaget, som kan bli litt glatt ved nedbør. • Det har blitt ryddet i bakgården til Kaibakken 1 og i plasthallen på Devoldholmen. • Verkstedet i Likvoren har blitt pusset opp for å

I sommermånedene hadde vi som vanlig en gjeng ungdommer som sommervikarer. Disse gjorde en flott innsats med maling, beising og annet vedlikehold på våre kaianlegg rundt omkring.

/ 29


19 WWW.KNHAVN.NO Kristiansund og Nordmøre Havn IKS / Astrups gate 9 / 6509 Kristiansund N

Profile for Kristiansund og Nordmøre Havn

Årsmelding 2019  

Årsmelding 2019 inneholder havnekapteinens tilbakeblikk på fjorårets høydepunkter, informasjon om selskap og organisering, nøkkeltall for øk...

Årsmelding 2019  

Årsmelding 2019 inneholder havnekapteinens tilbakeblikk på fjorårets høydepunkter, informasjon om selskap og organisering, nøkkeltall for øk...

Profile for knhavn
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded