Page 1

FR!S voor

GASTOUDEROPVANG

2013

www.kngo.nl

info@kngo.nl


wat/wie vindt u IN FR!S 2013 In deze allereerste uitgave van de e-brochure: FR!S voor Gastouderopvang proberen we gastouderopvang te inspireren tot het opnemen van nieuwe verse kennis of het verfrissen van de “oude” kennis. Wat is er te vinden in de nieuwe FR!S: • • • •

Een ruime keuze aan workshops/trainers speciaal voor gastouderopvang Definities bij opleiden Tips & tricks voor talentontwikkeling Een stappenplan voor het schrijven van het opleidingsbeleid

Wie vindt u in de FR!S voor gastouderopvang 2013 (op alfabetische volgorde): Angela Brandsen | Pedagogische dienstverlening in Onderwijs en Kinderopvang Cito | VVE voor gastouders JB Expertise | Joyce Blauwhoff | Professionele pedagogische trainingen en workshops Kiki-s | VVE voor gastouders KNGO | KennisNetwerk GastouderOpvang Marianne Valck | Adviesbureau Spelen en Speelgoed Nederlands JeugdInstituut (NJi) | Ondersteunt professioneel werken in de jeugdsector Positief Werken | Tessa Lavino | Kansen zien en grijpen Praktisch Autisme | Barbara de Leeuw | autismecoach/pedagoog en ervaringsdeskundige ’t Lab | Lia van Loo | Praktijkgerichte trainingen in een ontspannen sfeer The Next Page | E-learning Meldcode Kindermishandeling


defi nities BIJ OPLEIDEN Samen met professionals werkt KennisNetwerk GastouderOpvang (KNGO) aan het in kaart brengen en waar nodig uitbreiden van het scholingsaanbod speciaal voor gastouderopvang. Samen met de branche werken we aan het bevorderen en zichtbaar maken van de kwaliteit van de opvang van kinderen bij gastouders. Werken aan kwaliteit is investeren. Dit investeren in mensen is hierbij minstens zo belangrijk als investeren in marketing en bedrijfsprocessen. DeďŹ nities bij opleiden: Een toelichting op enkele begrippen rond opleiden die je kunnen helpen bij het maken van een opleidingsplan (alfabetisch): Bedrijfsdoelstelling: Een korte zin die aangeeft in welke richting een bedrijf zich ontwikkelt, in economische en/of niet –economische zin, en wanneer dit doel bereikt moet zijn. Competentie: Een set van kennis, vaardigheden en houdingen die maken dat iemand goed is in zijn werk. Cursus: Een kort traject, combinatie van het aanleren van kennis en vaardigheden. Houding: Omgaan met. Vinden, gedragen, bewuste of onbewuste standpunten tegenover zaken die een rol spelen op het werk. Kennis: Weten, inzien, begrijpen. Opleiden: Actie die er op gericht is om kennis, vaardigheden of houding te verwerven. Opleidingsbehoefte: Gestelde taken van een groep/individu kunnen door een gebrek aan kennis en vaardigheden of tekortkomingen in houding nu of in de toekomst niet optimaal vervuld worden. Opleidingsplan: Een document waarin staat vermeld vanuit welke bedrijfsdoelstellingen gekozen wordt voor opleiden en welke opleidingsactiviteiten, wanneer, onder welke voorwaarden plaatsvinden. Strategie: Het benoemen van de acties om de doelstellingen te bereiken. Training: Een kort traject, volledig gericht op het inoefenen van vaardigheden. Transfer: De mate waarin verworven kennis, vaardigheden en houding worden gebruikt in andere situaties dan die waarin ze zijn verworven. Vaardigheden: Maken en uitvoeren. Kunnen, in staat zijn tot het verrichten van activiteiten, denken in combinatie met doen, geleerd hebben om de kennis toe te passen bij het uitvoeren van een taak. Visie: Geeft aan waar een bedrijf voor staat en bepaalt het handelen voor alle medewerkers in het bedrijf.

3


JB Expertise heeft ruime ervaring in het verzorgen van trainingen en workshops aan gastouders en bemiddelingsmedewerkers. De trainingen en workshops zijn doelgericht, effectief, inspirerend en energiek!

Professionele pedagogische trainingen en workshops voor de gastouderopvang

Trainingen

Workshops

§ Laten spelen is een vak, kinderen

§ Signaleren en handelen bij

doelgericht begeleiden Certificaat vanuit het Nederlands Jeugdinstituut (NJI)

kindermishandeling; werken met de meldcode!

§ Pedagogisch advise adviseren aan ouders, hoe doe je dat?

§ Werken met baby’s

§ Drukke kinderen

Certificaat NJI

§ Omgaan met opvallend gedrag bij kinderen in de gastouderopvang

§ Knap lastig! ,

kinderen begeleiden met ontwikkelingsen gedragsproblemen Certificaat NJI

§ Klantgericht handelen in de gastouderopvang

§ Effectiever communiceren met ouders

§ Landelijke Training Aanpak

Kindermishandeling (LTAK); werken met de meldcode! Certificaat vanuit Stichting LTAK

§ Beter communiceren met kinderen

Meer weten? Samenwerken? Of workshop op maat? Mail vrijblijvend naar info@jbexpertise.nl Kijk op www.gastouderopvangtrainingen.nl voor meer informatie!


tips & tricks voor TALENTONTWIKKELING Een bedrijf is voortdurend in beweging. Dat is dus leren, leren en nog eens leren. Hoe zorg jij ervoor dat jouw mensen meegroeien met ontwikkelingen in hun vakgebied en het bedrijf? • Stimuleer dat medewerkers initiatieven nemen en nieuwe dingen ontdekken. Als medewerkers met een idee of voorstel komen, geef ze dan de kans en ruimte om dit verder uit te werken. • Als een medewerker een probleem voorlegt, vraag dan eers hoe hij het zelf zou oplossen. • Zet nieuwe ontwikkelingen regelmatig als agendapunt op het werkoverleg. Welke interessante ontwikkelingen zijn er in het vakgebied? Wissel informatie en ervaringen uit. • Wees helder over bedrijfsdoelstellingen voor de komende jaren. Met welke ontwikkelingen krijgt het bedrijf te maken? Welke bijdrage verwacht je van je medewerkers? Welke bijdrage denken medewerkers te kunnen leveren? Waar lopen ze warm voor? • Stel binnen het managementteam een ‘ambassadeur’ aan. Iemand die doordrongen is van de noodzaak van personeelsontwikkeling, die zich er hard voor maakt, de voortgang bewaakt en ervoor zorgt dat het niet verzandt. • Organiseer interne workshops of bijeenkomsten waar medewerkers kennis aan elkaar overdragen. Of nodig een expert uit om een presentatie (themabijeenkomst) te houden. • Als een medewerker een cursus heeft gevolgd vraag hem dan om hierover een presentatie te geven aan collega’s en ‘eye-openers’ te delen. • Organiseer gerichte kennisoverdracht door een ervaren medewerker iets te laten leren aan een junior medewerker (of andersom!). • Spreek medewerkers aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Ontwikkeling is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid en vereist een gezamenlijke inspanning van bedrijf en medewerkers. Je mag van medewerkers verwachten dat zij hun vakkennis op peil houden en nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen. • Zorg dat je weet wat de drijfveren, persoonlijke ambities en interesses van medewerkers zijn. Observeer en ga in gesprek met medewerkers. Als een medewerker ergens aanleg voor heeft en dat met plezier doet, zal hij zich daar graag verder in ontwikkelen. (>>vervolg op pag. 7)

5


Angela Brandsen TRAINING VIB COACHING PROJECTEN IKLEERANDERS Pedagogische dienstverlening in Onderwijs en Kinderopvang

Angela is  een  specialist  in  pedagogische  kwaliteit    zichtbaar  en  bestuurbaar  te  maken.   Zij  helpt  u  om  pedagogische kwaliteit    in  beeld  te  brengen  en  verder  te  ontwikkelen  door  Training,   Beeldcoaching    en  Beleidsmatig  processen  te  begeleiden.   Hieronder  een  succesvol  voorbeeld  van  een  training,  die  zij  voor  u  kan  verzorgen.   Voor  een  volledig  beeld  van  de  pedagogische  diensten  die  zij  kan  biedt,  bent  u  van   harte  welkom  op  www.sitevanbrandsen.nl Liever  bellen?  06-14993020 Training raining Binnen  de  kinderopvang  en  het  onderwijs  werken  vooral  vrouwelijke  professionals.   Deskundigen  die  dagelijks  te  maken  hebben  met  de  begeleiding  van  groepen   kinderen,  onze  kinderen.  Deze  begeleiding  krijgt  steeds  meer  een  roze  tintje…een   talige  omgeving,  sociaal/emotioneel  klimaat,  welbevinden,  reflecteren,  risicobeperking,  allemaal  termen  vanuit   het  vrouwelijke  denken…De  meeste  vrouwelijke  professionals  voelen  niet  van  nature  aan  wat  jongens    ervaren  en   nodig  hebben  voor  hun  ontwikkeling.  Maar  al  te  vaak  vertonen  jongens    probleemgedrag,  vervelingsgedrag  of   pestgedrag,  gedrag  dat  wij  als  lastig  ervaren.                                                                                              Maar… zijn jongens nou zo lastig, of… hebben wij last van hen?  

     

Praktisch Autisme is opgericht door Barbara de Leeuw, autismecoach/pedagoog en ervaringsdeskundige op het gebied van stoornissen binnen het autismespectrum. Barbara heeft zelf ASS/ADHD en gaat uit van praktische oplossingen en de kracht en de mogelijkheden van het kind en zijn of haar omgeving. “Praktisch” staat voor bruikbaar in de praktijk. Concreet en duidelijk. Autisme, ADHD en hooggevoeligheid zijn prikkelverwerkingsstoornissen, hetgeen betekent dat kinderen vaak overmatig gevoelig voor externe en interne prikkels. Dit kan leiden tot moeilijk gedrag: lange driftbuien, onvoorspelbare huilbuien, moeilijk bereikbaar zijn of zich teruggetrokken gedragen. Speciaal voor het KennisNetwerk Gastouderopvang heeft Barbara de volgende trainingen ontwikkeld voor gastouders: Vroegtijdige signalering: is er sprake van autisme? Is je gastkindje anders dan de andere kinderen? Hoe kun je dan herkennen of er mogelijk sprake is van ADHD of autisme? In deze training leer je de signalen te herkennen. Hoe vertel ik het de ouders? Als je vermoedt dat er mogelijk sprake is van autisme of ADHD, dan wil je de ouders daarvan op de hoogte brengen en hen kunnen adviseren. Maar hoe breng je zo’n lastig punt ter sprake? Moeilijk gedrag 1: hoe ga ik ermee om? Wat zijn prikkels? Wat kun je doen aan die driftbuien of dat teruggetrokken gedrag? Hoe ga je om met een kindje dat dat gedrag vertoont? Moeilijk gedrag 2: een veilige omgeving. Ook de manier waarop je huis is ingericht, kan leiden tot moeilijk gedrag. Misschien zijn er wel teveel prikkels voor je gastkindje om te kunnen verwerken. Wat is er nodig om die prikkels en daarmee hopelijk het moeilijke gedrag te verminderen, zonder dat je met meubels hoeft te slepen? Praktisch Autisme is te bereiken via info@praktischautisme.nl of 010-8453 107. Op de website www.praktischautisme.nl is meer informatie over het aanbod te vinden.


(vervolg van pag. 5)

• Bespreek op regelmatige basis met medewerkers hoe het gaat. Lopen ze op hun tenen of worden ze juist te weinig uitgedaagd? Door te luisteren naar deze signalen zullen medewerkers zich serieus genomen voelen en zich daardoor blijven inzetten. • Geef complimenten. Je laat hiermee zien dat je aandacht hebt voor je medewerkers. Zo voelen zij zich gewaardeerd en dat komt tot uiting in hun werk. • Houd rekening met de levensfase waarin een medewerker zich bevindt en de persoonlijke behoeften en kwaliteiten die daarbij horen. • Stel een opleidingsplan op. Voordeel hiervan is dat je gestructureerd opleidt met een duidelijk resultaat voor ogen. …en: • Stel een opleidingsplan op. Voordeel hiervan is dat je gestructureerd opleidt met een duidelijk resultaat voor ogen.

Gastouders Klaar voor de GGD De E-learning van KNGO/GeweldigeOuders is de manier om als gastouder voorbereid te werk te gaan. Spelenderwijs maken gastouders kennis met de mate van Veiligheid & Gezondheid in hun opvangwoning. Stap voor stap doorlopen ze de theorie en vragen. En dit allemaal op eigen tempo vanuit huis. Voor gastouders: Hoe zorgt u ervoor dat u op de hoogte bent van de eisen die de GGD inspecteur aan u en uw opvanglocatie stelt? Hoe zit dat nu met die GGD inspectie, de gemeente en het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)? Voor gastouderbureaus: Al uw gastouders een goede start door ze zelf de basiskennis te geven om veilige en gezonde opvang te bieden. Onderwerpen die aan bod komen: • Wat is gastouderschap? • Eisen aan de gastouders/opvanglocatie; • Veiligheid/Gezondheid; • Pedagogisch beleid; • Protocol Kindermishandeling; • De Inspectiedag; • Rol van de gemeente/ het LRKP. Voor maar € 10,- krijgen cursisten 60 dagen toegang tot de E-learning. De cursus “Gastouders Klaar voor de GGD” wordt afgesloten met een certificaat. Bestellen kan via www.kngo.nl/cursussen of www.geweldigeouders.nl

7


Kent u mij al ? Ik ben Kiki ! Het meest complete en veelzijdige voorschoolse programma voor gastouders en kleinschalige kinderopvang!

Spelenderwijs leren met beer Kiki ! • Kwaliteit • Passie • Persoonlijke ontwikkeling

De 10 veelzijdige trainingen voor gastouders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kiki VVE, wat is dat Kiki de hele dag Kiki in en om het huis Kiki en ik Kiki praat Kiki ondersteboven Kiki speelt en beweegt Kiki’s boekenkast Kiki ontwikkelt Kiki en ouders

Kennismaking met VVE en Kiki Kansen grijpen en creëren De speel-leeromgeving en thematafels Sociale ondersteuning & ontwikkeling Spraak- en taalontwikkeling Rekenprikkels Motorische ontwikkeling Interactief voorlezen Ontwikkeling volgen en observeren Samenwerken met ouders

Gratis een startpakket bij een abonnement van 13 thema’s . Dit pakket bestaat uit: verzamelmap, beer, knapzak, handleidingen en dagritmekaarten.

gratis t.w.v.

49,50

Maandelijks een nieuw thema !

Extra’s: + Kind volgsysteem met warme overdracht naar de basisschool

+ Grote ouderbetrokkenheid met Kiki thuis maandelijks aansluitend op het thema

22,50nd

+ 2 x per maand nieuwsbrief

per maa

+ V V E Kiki certif icering d.m.v. 10 veelzijdige Kiki trainingen

Kansen in kinderen Speciaal voor gastouderbureaus verzorgen we gratis en vrijblijvende informatieavonden voor hun gastouders.

w w w. v v e k i k i . n l

info@kiki-s.nl

0 3 3 - 71110 6 9 5


stappenplan OPLEIDINGSBELEID Als een bedrijf regelmatig werknemers een opleiding laat volgen, is het raadzaam om een opleidingsbeleid uit te stippelen. Dit stappenplan kan daarbij dienen als leidraad. Stap 1: De opleidingsbehoefte vaststellen Sommige bedrijven sturen werknemers naar een opleiding, zonder goed na te gaan wat de opleidingsbehoefte is. Heeft de werknemer wel baat bij de kennis en vaardigheden die hij in de cursus opdoet? Stap 2: De opleidingsnoodzaak vaststellen Vervolgens is het zaak om prioriteiten te stellen door te kijken naar de opleidingsnoodzaak: hoeveel geld is er voor opleiding beschikbaar en welke werknemers hebben het eerst een opleiding nodig? Stap 3: Een planning maken Als vastgesteld is welke werknemers op cursus gaan, kan een begin gemaakt worden met de planning. Het is verstandig om rekening te houden met: • de periode waarin de opleiding plaatsvindt; • de duur van de opleiding; • vervanging van de werknemers. (>>vervolg op pag. 11)

In jarenlang werken als pedagogisch hulpverlener in de jeugdzorg, heb ik gedrag van kinderen leren begrijpen. Sinds 2009 heb ik mijn eigen zaak `t Lab, Lia`s Advies Bureau. Met diverse trainingen deel ik mijn ervaring en kennis binnen de gastouderopvang. De trainingen zijn praktijkgericht en worden in een ontspannen sfeer gegeven. De nodige theorie helpt begrijpen wat u in de praktijk toepast: Meer grip op kinderen. U krijgt tips hoe u oplossingsgericht en positief omgaat met gedrag van kinderen. Of dat nu gaat om kinderen die niet luisteren, gedragsproblemen (ADHD, Asperger, etc) of een achterblijvende ontwikkeling hebben. Communicatie met gast-en vraagouders krachtig te houden. Ik noem dat “chemie versterken”. U leert hoe u anders/beter communiceert. Hoe u bijvoorbeeld goed overdracht doet of slecht nieuws brengt. Hoe u lastige gesprekken voert met ouders die klagen of zelfs agressief zijn. Kortom hoe u zich zelfverzekerder voelt in moeilijke gesprekken. Thema- en gespreksavonden verzorg ik voor gast/ vraagouders over een pedagogische vraag. Zoals hoe ga je om met pesten, een groot leeftijdsverschil, of gescheiden of overleden (groot-) ouders. Hier staat het uitwisselen van eigen ervaringen centraal en krijgt u praktische handvatten. Heeft u een onderwerp dat hier niet genoemd wordt, stel gerust de vraag! Lia van Loo

www.lia-lab.nl

info@lia-lab.nl

06-39853944


Vraag jij je wel eens af wat je kunt doen met een niet-pluis gevoel? Volg de online cursus voor gastouders over signaleren en omgaan met vermoedens van kindermishandeling. Leer werken volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (wettelijk van kracht per 1 juli 2013).

Ga naar www.thenextpage.nl

gastouder

“Ik werk al jaren met kinderen en nu denk ik opeens aan al die situaties. Ik heb het gewoon nooit kindermishandeling genoemd”.

Cursus: Omgaan met vermoedens van kindermishandeling Ontwikkeld voor gastouders en managers tijd: 2 uur kosten: €10,00 (excl. 21% BTW) Cursus: Implementeren van een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Ontwikkeld voor managers tijd: 1-3 uur kosten: €30,00 (excl. 21% BTW)

Bent u gastouder of heeft u een gastouderbureau en wilt u ook de kwaliteit en professionaliteit in de gastouderopvang verbeteren? Dan zijn de trainingen van Positief Werken de juiste keuze voor u of voor uw gastouders. De trainingen zijn met zorg samengesteld en sluiten goed aan op de vragen en probleemsituaties waar gastouders tegenaan lopen. Graag laat ik u kennismaken met één van de trainingen van Positief Werken: “Zakelijk zijn in de gastouderopvang”. • Tijdens de training “zakelijk zijn in de gastouderopvang” leert de gastouder hoe zij/ hij zichzelf het beste kan profileren als professionele kinderopvang. • De gastouder krijgt handvatten en tips aangereikt die daadwerkelijk meteen in de praktijk mee gewerkt kan worden. • Deze training biedt de gastouder andere inzichten en perspectieven op het vlak van zakelijk zijn. • Hoe fijn is het als de gastouders ook nog eens ervaringen en meningen met elkaar kunnen delen? • Wat is zakelijk zijn voor u? Wat kan het voor u betekenen als u zichzelf zakelijk(er) opstelt en wat zou dat voor u kunnen veranderen? De trainingen worden door het hele land georganiseerd met een maximaal aantal van 20 gastouders. Voor meer informatie, aanmeldingen of contact kunt u kijken op de website

www.positiefwerken.nl


(vervolg van pag. 9) Stap 4: Afspraken maken Daarnaast is het belangrijk om goede afspraken te maken over: • het tijdstip waarop de werknemer de opleiding volgt: tijdens werktijd of in zijn vrije tijd; • de vergoeding van de cursuskosten: wie betaalt wat onder welke voorwaarden; • de consequenties voor de werknemer als hij de opleiding niet (succesvol) afrond of korte tijd later uit dienst gaat. Stap 5: Het kiezen van een opleider Hierbij is het belangrijk om goed te informeren naar: • de kennis, ervaring, affiniteit met uw vakgebied; • de reputatie en deskundigheid van de opleider/trainers: • het aanbod, zoals cursussen op maat, en de kernactiviteiten; • de prijs ten opzichte van andere aanbieders. Stap 6: De afspraken met de opleider Als er een opleidingsinstituut ingeschakeld wordt, is het verstandig daarmee afspraken te maken over: • de leerdoelen; • het cursusmateriaal; • de aard van de cursus: op maat of standaardaanbod; • de begeleiding van de cursisten; • de evaluatie van de cursus en de resultaten. Stap 7: regelen van follow-up (zie definities) Tot slot is het zaak om de follow-up goed te regelen, want werknemers moeten het geleerde in de praktijk kunnen brengen. Het is daarom van belang dat zij niet alleen door de bedrijfsleiding maar ook door collega’s die de opleiding niet hebben gevolgd, worden gestimuleerd om hun nieuw verworven kennis en vaardigheden te gebruiken.

Onafhankelijke informatie over spelen en speelgoed Voor ouders en begeleiders van kinderen van 0 tot 12 jaar.

W W W. S P E E L G O E D A D V I E S . N L

11

Landjonker 23, 3834 CL Leusden, telefoon 033-4946824 e-mail: info@speelgoedadvies.nl


Ondernemerscursussen voor gastouderopvang Meer trainingen: Voor professionals die in gastouderopvang/kinder De locaties:

opvang werken:

Goed bereikbaar. Gratis parkeren. Prettig netwerken.

 Feedback geven en ontvangen  Opvoedondersteuning bieden  Doelgericht evalueren

Commercie:

Maak optimaal gebruik van uw eigen kwaliteiten en onderscheid uzelf van anderen. Tijdens deze training gaan we o.a. aan de slag met de volgende vragen: - Waar staat u voor en hoe brengt u dit naar buiten? - Hoe houdt u oog voor behoeften en verwachtingen van ouders? - Hoe is uw communicatie, houding en uitstraling?

Traditionele marketing:

“It takes a village to raise a child”

Haal het maximale uit uw eigen regio. Zorg dat uw doelgroep u blijft zien en dat u in de aandacht blijft staan. Tijdens dit onderdeel ontvangt u zeer waardevolle tips die u helpen bij uw lokale marketingactiviteiten.

Sociale media:

Leer aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe social media tegenwoordig kan worden ingezet voor marketing- en communicatiedoeleinden. U leert welke soorten en vormen van social media er zijn en hoe deze zich van elkaar onderscheiden.

Een gezonde financiële start:    

Het inrichten van een goede financiële administratie voor gastouders. Veel praktische tips over het ondernemerschap als gastouder. Duidelijkheid over welke aftrekposten wel en niet van toepassing zijn en wat dat financieel voor u betekent. Duidelijkheid over waar uw inkomsten onder vallen: Inkomsten uit overige werkzaamheden of winst uit onderneming?

U gaat naar huis met handige hulpmiddelen en gedegen kennis om een goede financiële start te maken. Meer informatie en het trainingsprogramma ● www.kngo.nl ● info@kngo.nl

Bekijk en boek uw training nu op

www.kngo.nl

KennisNetwerk GastouderOpvang


bijscholing BIJ KNGO (Bij)scholing pedagogische component bemiddelingsmedewerker gastouderopvang Inhoud (incl. e-learning vanThe Next Page): De theorie uit de lesmap wordt ondersteund door filmmateriaal. 1. Ontwikkeling 0-13 jarige kinderen. 2. Ontwikkelingsgericht activiteiten. 3. Kinderen die anders zijn. 4. Signaleren en observeren. 5. Opvoedingsondersteuning bieden. 6. Pedagogische doelen en visie. 7. Begeleidings- en coachingstechnieken. 8. Feedback geven en ontvangen. 9. Doelgericht evalueren. 10. Rapporteren en evalueren.

Vraag het KNGO Keurmerk “Bijgeschoolde bemiddelingsmedewerkers” aan.

K e n n is N e tw

gastouderopvae rk ng

KennisNetw

erk Gastoud

erOpvang E info@kngo.nl W www.kngo.nl T 06 546 22 804

KvK 30269639 BTW nr 168272 039.B.01 BaNK ABN Amr o 48.60.24.156

cCeErRtTiIFfiICcaat 2013

AAT

Branche-erke

nde bijscho ling pedago gische comp bemiddeling onent smedewerke r gastouder opvang Ondergeteken

de verklaart da

t

Anne studen

t

geboren op

Datum te plaa

ts

• de schriftelij ke toets; • de drie pra ktijkopdrachte n; • de theorie (18 uur zelfstud ie) ondersteu E-learning en nd door webcolleges; • de drie dagd elen Praktisch e Vaardigheid voor gastoud strainingen eropvang: Feedback ge ven en ontvang en. Opvoedingso ndersteuning bieden. Doelgericht eva lueren. behorende bij

bovengenoem de bijscholing met goed gevol g heeft doorlop en.

Directeur KN GO:

KennisNetwerk

Druten, 00 ma

Deelnemer:

and 2000

GastouderOp vang is op 26 juni 2012 erkend Arbeidsvoorw aarden Kinder door het Ove opvang (OAK) als opleidingsins rleg tituut.

13


Het Nederlands Jeugdinstituut/NJi maakt materiaal om het professionele werken in de jeugdsector te ondersteunen. Ook voor de gastouderopvang organiseert het NJi trainingen en cursussen, en schrijft zij boeken en artikelen. Hierbij richt het NJi zich op de gastouder of op de bemiddelingsmedewerker.

AANBOD VOOR DE GASTOUDEROPVANG IN 2013 A Hulp bij het gebruik van Pedagogisch kader gastouderopvang Het Pedagogisch kader gastouderopvang (Boogaard, Hoex, e.a.. Reed Business 2013) is een basiswerk voor de sector. In het boek staat een werkveld-specifieke beschrijving van kennis uit wetenschap en praktijk. Gastouder en bemiddelingsmedewerker kunnen met deze informatie hun professionaliteit verbeteren.

Het NJi biedt bemiddelingsmedewerkers informatie en begeleiding om het Pedagogisch kader gastouderopvang ook echt te gebruiken. Waar staan teksten voor het verbeteren van het pedagogisch beleidsplan? En hoe kan de kennis worden benut voor effectief selecteren, bemiddelen en begeleiden? Het NJi organiseert in 2013: • in juni en oktober een informatieve bijeenkomst van 1 dagdeel voor maximaal 25 deelnemers; • in het najaar enkele werkplaatssessies (maximaal 10 deelnemers) waar men het eigen werkplan kan door-ontwikkelen dankzij informatie, coaching en intervisie van NJi en collega-deelnemers. Voor meer informatie: Josette Hoex, mail j.hoex@nji.nl

B Hulp bij het gebruik van Werkenderwijs!

Het boekje Werkenderwijs! (Hoex & Verweij. SWP 2012) helpt een gastouder om haar eigen pedagogisch werkplan te maken: een plan van aanpak dat houvast geeft bij beslissingen die zij neemt in de omgang met kinderen en ouders. Het NJi biedt: bemiddelingsmedewerkers informatie en begeleiding om Werkenderwijs! vorm te geven. Hoe zorg je er voor dat gastouders de juiste informatie en steun krijgen om gemotiveerd aan de slag te gaan met hun eigen pedagogisch plan? Het werktraject bestaat uit 4 dagdelen in een groep van maximaal 12 deelnemers. Looptijd: juni – december 2013. gastouderbureaus een implementatietraject ‘op maat’ om Werkenderwijs! te borgen in de organisatie (evt. te combineren met bovenstaande). Aanpak in overleg. gastouders (van één of enkele gastouderbureaus) een werksessie van 2 dagdelen om aan de slag te gaan met Werkenderwijs!. Aanpak in overleg. Voor meer informatie: Su’en Verweij, mail s.verweij@nji.nl

C Hulp bij het overdragen van scholingsinformatie aan gastouders

Het NJi heeft een aantal trainingspakketten ontwikkeld voor de kindercentra. Zoals: • Laten spelen is een vak 0-4 / 4 – 13 jaar • Knap Lastig!; omgaan met lastig gedrag op de bso • Stimulerend werken aan ontwikkeling In 2013 werkt het NJi aan een vertaalslag van deze materialen voor de gastouderopvang. Bemiddelingsmedewerkers krijgen informatie en werkmateriaal om hun gastouders te scholen. De overdracht zal (waarschijnlijk) gebeuren met een ‘train de trainer’-aanbod. Zodra dit aanbod beschikbaar is, maakt NJi

Kijk voor actuele informatie op de NJi website: www.nji.nl Heeft u vragen over een specifiek aanbod voor uw gastouderbureau? Neem contact op met Josette Hoex: j.hoex@nji.nl

15


Praktische Vaardigheidstrainingen Doelgericht evalueren Evaluatiegesprekken voeren is belangrijk en bepaalt mede het beeld over de kwaliteit van uw dienstverlening. Het geeft zicht op wat de (gast-)ouder vindt en hoe u de samenwerking, de ontwikkeling van kinderen en de opvang samen kunt verbeteren. Wat is dan een goede evaluatie? Deze training geeft kennis en vaardigheden om op een goede manier leiding te geven aan dit gesprek.

Feedback geven en ontvangen Feedback betekent letterlijk terugkoppeling, maar wordt vaak verward met kritiek geven of krijgen. Praten over elkaars functioneren, maakt samenwerken makkelijker. Door toepassing van de feedbackregels zult u als professional in staat zijn om goed feedback te geven en te ontvangen. Feedback, mits goed gegeven, is een kans om te leren en om jezelf en de opvang te verbeteren.

 

Opvoedondersteuning bieden Pedagogisch adviseren betekent meedenken en het inzetten van de juiste gesprekstechnieken. Uw specifieke bijdrage is het op de juiste momenten inbrengen van de juiste informatie en het gesprek zodanig leiden zodat men zich juist ondersteund en niet aangevallen voelt.

Open inschrijving Themabijeenkomst

Bekijk en boek uw training nu op www.kngo.nl

KennisNetwerk GastouderOpvang

Meer informatie en het trainingsprogramma ● www.kngo.nl ● info@kngo.nl

ook in FR!S ?! Biedt u scholing of training aan speciaal gemaakt voor gastouderopvang en wilt u ook in FR!S voor gastouderopvang? Juni 2013 wordt FR!S weer ververst. Heeft u hulp nodig bij het maken van uw opleidingsbeleid? U kunt hiervoor mailen met redactie@kngo.nl

16

Contactgegevens KNGO info@kngo.nl www.kngo.nl

KNGO FR!S voor gastouderopvang  

KennisNetwerk Gastouderopvang (KNGO) is een onafhankelijk initiatief voor iedereen die betrouwbare informatie zoekt of wil delen over gastou...

KNGO FR!S voor gastouderopvang  

KennisNetwerk Gastouderopvang (KNGO) is een onafhankelijk initiatief voor iedereen die betrouwbare informatie zoekt of wil delen over gastou...

Advertisement