Page 1

JAAROVERZICHT

2012


Wie we zijn KNCV Tuberculosefonds zet zich als internationale non-profitorganisatie wereldwijd in om tuberculose (tbc) te bestrijden en gezondheidszorgstelsels tegen tbc te versterken. Onze organisatie bestaat uit toegewijde professionals – epidemiologen, artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en trainers. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag, met daarnaast een decentraal netwerk van drie regiokantoren en twaalf landenkantoren. In 2012 waren de professionals van KNCV Tuberculosefonds in ruim dertig landen actief.

Onze visie is: Een wereld zonder tuberculose. Onze missie is:De wereldwijde eliminatie van tuberculose door middel van de ontwikkeling en implementatie van effectieve, efficiënte en duurzame tbcbestrijdingsstrategieën.

Wat we doen KNCV heeft drie focusgebieden vastgesteld: tbc/hiv, MDR-tbc en laboratoriaversterking. We zijn er trots op hoogwaardige technische ondersteuning te bieden aan vele landelijke tbc-programma’s, de samenleving en internationale organisaties. Ons groeiende netwerk van gediplomeerde, ervaren consulenten en onderzoekers adviseert over medicijnbeheer, strategische planning, monitoring en evaluatie, operationeel onderzoek, capaciteitsontwikkeling, ontwikkeling van tools en richtlijnen en laboratoriumversterking. Daarnaast assisteren we de landen bij de implementatie van projecten die door derden worden gefinancierd en helpen we bij het werven van fondsen bij met name het Global Fund to fight AIDS, TB and Malaria. Als grondleggers van het Stop TB-partnerschap, een mondiale coalitie van tbc-bestrijdingsorganisaties, en als actief lid van de Tuberculosis Coalition for Technical Assistance (TBCTA) speelt KNCV Tuberculosefonds een invloedrijke sleutelrol bij de ontwikkeling en pleitbezorging van internationaal tbc-beleid. Onze algemene aanpak is afgebeeld in Figuur 1. Figuur 1: Rol en aanpak KNCV

2

JAAROVERZICHT 2012


Statutaire gegevens De Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose (‘KNCV’ en in het Engels KNCV Tuberculosis Foundation) is gevestigd aan de Parkstraat 17 in Den Haag. In de statuten van KNCV staat als statutaire doelstelling vermeld: De bestrijding der tuberculose nationaal en internationaal te bevorderen, onder meer door: a. een band in het leven te roepen en te onderhouden tussen de verschillende instellingen en personen in Nederland en elders in de wereld die voor de tuberculosebestrijding werkzaam zijn; b. belangstelling voor de tuberculosebestrijding te wekken en levendig te houden door schriftelijke en mondelinge voorlichting, door het houden van cursussen en door het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek de tuberculose en haar bestrijding betreffende; c. het doen van onderzoek betreffende tuberculosebestrijding; d. het geven van advies over tuberculosebestrijding, en e. alle andere middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. Zij kan als nevenactiviteit soortgelijke werkzaamheden ontwikkelen en steunen op andere terreinen van de volksgezondheid.

Het volledige jaarverslag Het volledig jaarverslag inclusief alle financiĂŤle overzichten, specificaties en een volledig accountantsrapport is te downloaden via www.kncvtbc.org.

3

JAAROVERZICHT 2012


Directieverslag Voorwoord Nationale tbc-programma’s en de mondiale gemeenschap voor tbc-bestrijding staan voor tal van uitdagingen: de verslechterende situatie rond medicijnresistentie, een steeds complexere partneromgeving, de behoefte aan multidisciplinaire werkwijzen, veranderende prioriteiten van donateurs en de afnemende financiering van programma’s voor tbc-bestrijding. De wereld beweegt zich verontrustend traag in de aanpak van multiresistente tuberculose (MDR-tbc en extensief medicijnresistente tuberculose (XDR-tbc), hoewel op een aantal fronten wel vooruitgang wordt geboekt. In sommige landen is circa de helft van alle nieuwe tbc-gevallen MDR-tbc. De nationale programma’s moeten zich meer richten op gelijkwaardige toegang, de waarborging van consistente kwaliteit van zorg door alle aanbieders en de veiligstelling van blijvende financiering en personele middelen. Wat betreft verlaging van de incidentie en mortaliteit van tuberculose ligt de wereld op koers de Millennium Development Goal (MDG)-doelstellingen voor 2015 te bereiken - met uitzondering van Afrika en Europa, waar het doel van vijftig procent daling van de mortaliteit niet zal worden bereikt. In de periode 1995-2011 zijn 51 miljoen patiënten genezen van tuberculose, waarmee twintig miljoen levens zijn gered. De behandeling van MDR-tbc is complexer, langduriger en duurder dan de behandeling van medicijngevoelige tbc. In 2011 is slechts bij 19 procent van de naar schatting 310.000 patiënten met MDR-tbc de diagnose gesteld. Dat is nog altijd te weinig. Bijna zestig procent van deze patiënten was woonachtig in China, India en Rusland. Om de gelijktijdige epidemie van tuberculose en hiv te bestrijden, moet de screening van tbc-patiënten op hiv worden verbeterd en vice versa. Hoewel het aandeel tbc-patiënten dat op hiv wordt getest wereldwijd is gestegen naar veertig procent, is dit nog te weinig. We moeten ons nog meer inspannen om zodoende meer impact te bereiken, en we moeten tegelijkertijd innoveren om de moeilijkst te bereiken mensen ook te screenen.

In dit gemengde beeld van verbetering en tegenslag moeten we gebruikmaken van onze mogelijkheden, zoals meer samenwerking op het terrein van tbc/hiv, en opschaling van de (nieuwe) diagnostiek, zoals de Xpert MTB/RIF-tests. Ondanks de krimpende budgetten zijn donoren nog altijd bereid om te investeren in innovatieve oplossingen, en daar liggen onze kansen. De prioriteiten van KNCV Tuberculosefonds zijn: programmatisch beheer van MDR-tbc, tbc/hiv en laboratoriumversterking, inclusief nieuwe diagnostiek. We bouwen hiermee voort op onze staat van dienst op deze terreinen, met name ten aanzien van TBCARE I. Daarnaast, en als overkoepelende aanpak, versterken we in al onze interventieregio’s de schakels tussen gezondheidszorgstelsels, volgens de mondiale Stop TB-strategie. Onze focus ligt hierbij op aspecten als gelijkwaardige toegang, duurzame allocatie van middelen en tbc-zorg van hoge kwaliteit binnen de gezondheidssector. Onze samenwerking heeft zich uitgebreid van landelijke tbc-programma’s naar onderzoeksinstituten en grotere betrokkenheid van maatschappelijke organisaties.

4

JAAROVERZICHT 2012


Strategie en resultaten 2012 was het tweede jaar van onze strategie voor 2011-2015: Towards Equitable Access en Sustainable TB Control. Zoals hiervoor is gesteld, is de wereld van de tbc-bestrijding sinds de ontwikkeling van deze strategie ingrijpend veranderd. Vooral de veranderde context voor financiering heeft veel gevolgen gehad voor de nationale tbc-programma’s en op kennis- en onderzoekscentra als KNCV Tuberculosefonds. We moeten onze activiteiten en processen voortdurend aanpassen zonder dat wij onze strategische doelen en langetermijn-doelstellingen uit het oog verliezen. Met name op het terrein van de mondiale beleidsontwikkeling en de versterking van gezondheidszorgstelsels is dit gezien de beperkte middelen geen eenvoudige opdracht.

In 2012 waren we in ruim dertig landen actief, waaronder in Nederland. We werkten vanuit het hoofdkantoor in Den Haag, drie regiokantoren en twaalf landenkantoren. Veel activiteiten vonden plaats in het kader van het TBCARE I-programma, dat wordt gefinancierd door de US Agency for International Development (USAID). Dit programma is een van de belangrijkste mondiale mechanismen voor uitvoering van de tbc-strategie van USAID en draagt bij aan de tbc/hivbestrijding door het Amerikaanse President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). Als hoofd contractant van dit programma implementeert KNCV Tuberculosefonds TBCARE I in samenwerking met zes andere organisaties. Hoewel de resultaten per strategisch doel naar tevredenheid zijn, liggen er toch ook verschillende uitdagingen in het verschiet. •

Ten aanzien van het strategische doel van de ontwikkeling van beleid dat is gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en richtlijnen voor tbc-bestrijding, een van onze strategische doelen, hebben we een bijdrage geleverd aan zestien van de twintig internationale richtlijnen, beleidsdocumenten en tools die door onze partners World Health Organisation (WHO) en European Centre for Disease Control (ECDC) en binnen TBCARE I zijn ontwikkeld (tachtig procent). Het doel van vijftig procent voor 2015 is daarmee ruimschoots bereikt. Gezien de beperkte beschikbare middelen zal KNCV Tuberculosefonds haar deelname aan beleidsfora in Nederland en Europa verlagen. Tegelijkertijd willen we onze deelname aan mondiale organisaties die betrokken zijn bij MDR-tbc-bestrijdingintensiveren, zoals GLC (voorheen de Green Light Committee) en de MDR-TB Research Group. In 2012 zijn vijftien van de 21 richtlijnen (71 procent) waaraan onze medewerkers het jaar daarvóór hebben bijgedragen in minstens één land geïmplementeerd en in de meeste gevallen in meer landen. Ons doel voor 2015 is 75 procent.

Ten aanzien van ons tweede strategische doel, het genereren van informatie wat goed gaat en wat beter kan door middel van epidemiologisch en operationeel onderzoek, hebben we bijgedragen aan 38 procent van de internationale agenda’s voor tbc-onderzoek in de afgelopen vijf jaar. Ons doel voor 2015 is 75 procent. KNCV Tuberculosefonds zal dit ambitieuze doel moeten realiseren met een afnemend aantal epidemiologen. Onze onderzoekers hebben vijftien promovendi begeleid, waarvan er twee in 2012 hun proefschrift hebben voltooid. Ons doel was om in de kernlanden tussen 2011 en 2015 minstens

5

JAAROVERZICHT 2012


vijf afgestudeerde promovendi te begeleiden. Eind 2012 waren dit er in totaal drie, dus we zijn goed op weg. Ondanks de afname in het aantal epidemiologen de afgelopen twee jaar, blijft de uitgave van wetenschappelijke publicaties met veertig per jaar onverminderd hoog. •

Ten aanzien van ons derde doel, het bijdragen aan gelijkwaardige toegang tot allesomvattende en hoogwaardige tbc-dienstverlening, hebben we landen ondersteund bij de ontwikkeling van een strategische aanpak ten behoeve van tbc-risicogroepen. In 2012 hebben negen van de zeventien (53 procent) kernlanden met behulpvan onze consulenten een dergelijke aanpak ontwikkeld. Nu KNCV Tuberculosefonds het doel voor 2015 heeft overtroffen, gaan we ons richten op de implementatie en het effect van deze werkwijzen. We willen onze kernlanden helpen bij hun doel om te zorgen dat minstens negentig procent van alle tbc-patiënten bekend is met zijn of haar hiv-status. In achttien procent van de kernlanden is minstens negentig procent van de tbc-patiënten getest op hiv (cijfers uit 2011). In veel landen werd echter tachtig tot negentig procent bereikt. Wat nog rest als uitdaging is het voortzetten van de integratie van tbc- en hiv-dienstverlening. Dit zal tevens gevolgen hebben voor het aantal hiv-patiënten dat wordt gescreend op tuberculose en een passende behandeling krijgt.

Zoals hierboven gezegd, is onze grootste uitdaging de versterking van gezondheidszorgstelsels, waardoor het mogelijk wordt om allesomvattende tbc-zorg te verlenen, het meest uitdagende strategische doel. Sinds 2010 hebben vijf landen hun gezondheidszorgstelsel geanalyseerd met behulp van de KNCV-methodiek. Het doel voor 2015 is twaalf landen. Om dat doel te bereiken, moet KNCV Tuberculosefonds zorgen dat meer landen bij de uitvoering van deze analyse gaan samenwerken. We gaan op landelijk en regionaal niveau workshops organiseren in de capaciteitsbeoordeling van gezondheidszorgstelsels. Hoewel we niet direct invloed hebben op de eigen bijdrage van landen aan tbc-bestrijding, blijft dit een belangrijke indicator in deze tijd van verminderde externe fondsen voor tbc-bestrijding. We blijven de aandacht vestigen op het belang van duurzaamheid en proberen overheden te overtuigen om hun verantwoordelijkheid te nemen en blijvende steun te garanderen voor kernactiviteiten als medicijnvoorziening, laboratoriumfaciliteiten en monitoring.

In het volgende hoofdstuk zijn per strategisch doel de belangrijkste indicatoren en targets opgesomd.

Deze vier strategische doelen zijn niet haalbaar zonder een omgeving/organisatiestructuur die dit mogelijk maakt en zonder goede mechanismen voor kennisuitwisseling. We zijn op die terreinen begonnen met de invoering van een regionalisatiestrategie en we hebben nieuwe online ondersteuningssystemen opgezet. De strategische plannen voor de drie regiokantoren en de centrale kennis-, onderzoeks- en beleidsunit zijn bijna klaar en er zijn grote stappen gezet op weg naar de opbouw van managementcapaciteiten onder medewerkers van de regiokantoren ten

6

JAAROVERZICHT 2012


aanzien van fondsenwerving, personeel en financieel beheer. Wat betreft kennisbeheer heeft de invoering van een online-omgeving tot nieuwe kansen geleid voor groepsdiscussies, de uitwisseling van standpunten en de toegang tot uiteenlopende documenten. Er zijn nu zes thematische werkgroepen, die als ‘spin in het web’ zorgen voor de kennisuitwisseling en beleidsontwikkeling rond specifieke technische thema’s. De technische groepen voor het programmatisch beheer van medicijnresistente tbc, tbc/hiv en laboratoriumversterking spelen een grote rol bij het opzetten en onderhouden van het kennisbestand dat nodig is om ons in de komende jaren te kunnen richten op onze prioriteiten. Het komende jaar in hoofdlijnen Ondanks de vele positieve resultaten in 2012 liggen er nog talloze uitdagingen voor ons. Op basis van de geleerde lessen en de recente externe ontwikkelingen hebben we onze activiteiten en doelstellingen voor 2013 vastgelegd in een nieuw jaarplan. Wat betreft de beleidsontwikkeling op mondiaal niveau gaan we ons richten op deelname aan beleidsfora op de prioriteitsterreinen Programmatic Management of Drug Resistant Tuberculosis (PMDT), tbc-hiv co-infectie en de versterking van diagnostische faciliteiten en laboratoria. KNCV Tuberculosefonds wordt voorzitter van de subwerkgroep ACSM (maatschappelijke mobilisatie) en kernlid van de DOTS Expansion Working Group. We gaan deelnemen aan de Public Private Mix-groep en streven naar lidmaatschap van de werkgroep Multidrug Resistance en Childhood TB. Daarnaast gaan we deelnemen aan STAG-TB, het Global Laboratory Initiative, de werkgroep Poverty, TB/HIV en TB Alliance. Samen met de regionale WHO en de European Centre for Disease Control organiseren we de Wolfheze Workshop, gericht op de vooruitgang sinds de Verklaring van Berlijn in 2007 ter voorkoming en bestrijding van multiresistente tuberculose en extensief medicijnresistente tuberculose (M/XDR-TB) in de regio Europa. We verwachten via TBCARE I in 2013 negentien landen te ondersteunen1 waar KNCV Tuberculosefonds hoofdpartner is en zeven landen waar het programma door coalitiepartners wordt geleid. Op landelijk niveau zullen de volgende kernterreinen de volle aandacht krijgen: uitbreiding van DOTS, tbc/hiv, PMDT, Infection Control (IC), laboratoriumdiensten inclusief de invoering van nieuwe technieken als Xpert MTB/RIF, röntgendiagnose, tuberculose bij kinderen, ACSM, TB/HSS2, tbc in gevangenissen, Public Private Mix (PPM), Monitoring & Evaluatie (M&E), gegevenskwaliteit en de opbouw van operationele onderzoekscapaciteit.

1

In Afrika: Botswana, Ethiopië, Ghana, Kenia, Namibië, Nigeria, Mozambique, Zuid-Soedan, Oeganda, Zambia, Zimbabwe. In Azië: Indonesië, Vietnam, Pakistan. In Centraal-Azië: Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Oezbekistan. In Latijns-Amerika: Dominicaanse Republiek 2 Health Systems Strengthening (HSS)

7

JAAROVERZICHT 2012


Wat betreft onderzoek houdt de capaciteitsopbouw bij de regionale teams prioriteit voor de terreinen epidemiologie, surveillance en databeheer (SDM). We beginnen met de opbouw van SDMexpertise door een juniormedewerker op te leiden die na een eenjarige opleiding in Den Haag het regionale team in Afrika kan gaan aansturen. Daarnaast gaan we in 2013 TBCARE I M&Emedewerkers opleiden in SDM, waarbij de beste leerlingen verdere mogelijkheden zullen krijgen op het gebied van capaciteitsopbouw. We gaan door met de voltooiing en implementatie van de strategische aanpak rond pleitbezorging, communicatie en maatschappelijke mobilisatie (ACSM), die is gericht op de veiligstelling van blijvende overheidssteun voor tbc-bestrijding. Daarnaast blijven we tools implementeren ten behoeve van gelijkwaardige toegang, waaronder het betrekken van gemeenschappen en de implementatie van een patiëntgerichte aanpak. Wanneer we door middel van Public Private Mixinterventies alle zorgverlenende instanties betrekken, waaronder apothekers, zal de universele toegang tot tbc-bestrijding worden verbeterd. Ook de opschaling van PMDT is een manier om gelijkwaardige toegang tot de bestrijding van medicijnresistente tuberculose te waarborgen. Ten aanzien van de versterking van gezondheidszorgstelsels gaan we exit-strategieën ontwikkelen in combinatie met de veiligstelling van duurzame financiering op landelijk niveau. We willen de ondersteunende systemen verbeteren door betere monitoring en evaluatie van landelijke tbcprogramma’s via trainingen in databeheer, surveillancechecklists, handboeken voor datakwaliteit en de ontwikkeling van een handboek over de analyse van tbc-surveillancegegevens. KNCV Tuberculosefonds gaat de onderlinge banden tussen verschillende specialiteiten versterken, met name op het gebied van tuberculose onder kinderen en laboratoria.

Al met al wordt 2013 opnieuw een jaar vol uitdagingen. We hebben er vertrouwen in dat we verdere vooruitgang zullen boeken op weg naar de strategische doelstellingen voor 2015.

De directie,

Algemeen directeur

Directeur Financiën en Organisatie

Peter Gondrie

Gerdy Schippers

8

JAAROVERZICHT 2012


Figuur 4: Landen waar KNCV Tuberculosefonds in 2012 actief was (Engelstalig)

9

JAAROVERZICHT 2012


Onze strategische doelen, belangrijkste indicatoren en doelstellingen In dit hoofdstuk kijken we naar de belangrijkste resultaten in 2012 ten aanzien van onze strategische doelen tot 2015. De resultaten per strategisch doel worden weergegeven met behulp van de voortgangsindicatoren. Bovendien wordt aangegeven in hoeverre we de doelstellingen in 2015 denken te zullen bereiken (groen = op koers; oranje = extra input en focus vereist; rood = waarschijnlijk te ambitieus).

Strategisch doel 2011 - 2015: ontwikkeling van evidence-based beleid en richtlijnen In 2015 heeft KNCV als katalysator de ontwikkeling van evidence-based tbc-bestrijdingsbeleid en –richtlijnen gerealiseerd. Op mondiaal niveau 2015 heeft KNCV op pro-actieve wijze bijgedragen aan allesomvattend evidence-based tbcbestrijdingsbeleidslijnen en -richtlijnen. Op landelijk niveau 2015 heeft KNCV in landen de aanpassing gefaciliteerd van tbc-bestrijdingsbeleid en –richtlijnen aan de plaatselijke omstandigheden.

Voortgang ten opzichte van doelen 2015 Indicator

Nullijn 2010

Resulta at 2012

Doel 2015

Aantal en soort KNCV-vertegenwoordiging in de meest relevante nationale en internationale beleidsvormende instanties

71

56

50

Percentage richtlijnen, beleidsdocumenten en tools van internationale partners waaraan KNCV Tuberculosefonds heeft bijgedragen

64%

80%

50%

Percentage richtlijnen en tools in kernlanden gedistribueerd en waarvan de implementatie binnen één jaar is gestart

Niet beschikba ar

71%

75%

Vanwege de beperkte beschikbare middelen willen we de deelname van KNCV Tuberculosefonds aan beleidsfora verder verlagen om ons meer te kunnen richten op prioriteitsterreinen. Dit geldt met name voor Nederland en Europa. Tegelijkertijd willen we onze deelname aan mondiale organisaties die betrokken zijn bij MDR-tbc-bestrijding intensiveren, zoals GLC (voorheen de Green Light Committee) en de MDR-tbc Research Group. Inmiddels nemen in drie werkgroepen ook consulenten van de regiokantoren deel. In 2012 heeft KNCV Tuberculosefonds bijgedragen aan zestien internationale richtlijnen, beleidsdocumenten en tools van de twintig (tachtig procent) die door onze partners WHO, TB CARE I en ECDC zijn ontwikkeld. Het doel van vijftig procent voor 2015 is daarmee ruimschoots bereikt. KNCV Tuberculosefonds gaat inventariseren of er uitbreiding

10

JAAROVERZICHT 2012


nodig is van onze bijdrage aan richtlijnontwikkeling. We hebben landen ondersteund bij de invoering van de internationale richtlijnen. In 2012 werden vijftien van de 21 richtlijnen (71 procent) waaraan onze medewerkers hebben bijgedragen inmiddels geïmplementeerd. Het doel voor 2015 is 75 procent.

Strategisch doel 2011-2015: Het genereren van wetenschappelijk bewijs door middel van epidemiologisch en operationeel onderzoek In 2015 heeft KNCV de wetenschappelijke onderbouwing van verbetering in de tbc-bestrijding aangejaagd. Onderzoeksagenda’s In 2015 heeft KNCV een wezenlijke bijdrage geleverd aan het vaststellen van onderzoeksagenda’s op landelijk en mondiaal niveau. Onderzoekscapaciteit In 2015 heeft KNCV onderzoekscapaciteit ontwikkeld in de belangrijkste KNCV-landen. Onderzoekskenmerken In 2015 garandeert KNCV dat onderzoek met partners in overeenstemming is met internationale kwaliteitsnormen en in praktijk wordt gebracht.

Voortgang ten opzichte van doelen 2015 Indicator

Nullijn 2010

Resultaat 2012

Doel 2015

Percentage KNCV kernlanden* met een onderzoeksagenda tbc en/of een plan voor capaciteitsopbouw voor tbconderzoek, waaraan KNCV Tuberculosefonds heeft bijgedragen.

29%

41%

75%

Percentage relevante internationale WHO tbconderzoeksagenda’s waaraan KNCV de laatste 5 jaar heeft bijgedragen.

17%

38%

75%

Tbc-onderzoekscapaciteit ontwikkeld waaraan KNCV heeft bijgedragen via financiering en/of begeleiding.

8 huidige promovendi

3 afgestudeer d, 7 huidige promovendi

≥5 afgestudee rde promoven di

Percentage KNCV kernlanden* met minstens één afgerond door KNCV begeleid (of ondersteund) onderzoeksproject.

Niet beschikbaar

45%

75%

Percentage onderzoeksrapporten in KNCV’s kernlanden* waarvan de aanbevelingen zijn overgenomen (binnen drie jaar).

Niet beschikbaar

17%

50%

*(N=17)

11

JAAROVERZICHT 2012


Het aantal landen waar KNCV Tuberculosefonds heeft kunnen bijdragen aan de onderzoeksagenda en/of een plan voor de opbouw van onderzoekscapaciteit is gestegen maar blijft laag. KNCV Tuberculosefonds zal de samenwerking met landen intensiveren om hen te stimuleren een onderzoeksagenda te ontwikkelen en gaat hen ondersteunen bij de fondsenwerving. KNCV Tuberculosefonds beseft dat de aandacht voor operationeel onderzoek afhankelijk is van concurrerende prioriteiten en gaat zich richten op de ontwikkeling van onderzoekscapaciteit voor de publicatie van kwaliteitsdocumenten in landen die er de middelen voor hebben. In de afgelopen vijf jaar heeft KNCV Tuberculosefonds bijgedragen aan 38 procent van alle internationale tbconderzoeksagenda’s. Het doel voor 2015 is 75 procent. KNCV Tuberculosefonds zal dit ambitieuze doel met een dalend aantal epidemiologen moeten bereiken. In 2012 hebben medewerkers van KNCV Tuberculosefonds vijftien promovendi begeleid in zowel kernlanden als niet-kernlanden. Twee daarvan hebben in 2012 hun proefschrift voltooid. Het doel van KNCV Tuberculosefonds is om in de kernlanden tussen 2011 en 2015 minstens vijf afgestudeerde promovendi te begeleiden tussen 2011 en 2015. Eind 2012 waren dit er in totaal drie, dus we zijn goed op weg. Dit blijkt ook uit de volgende indicator naar de bijdrage aan onderzoeksstappen.

12

JAAROVERZICHT 2012


Van onderzoek tot beleidsregels en strategieën KNCV Tuberculosefonds biedt al ruim twintig jaar technische ondersteuning aan het National TB Control Program (NTP) in Vietnam en geldt wereldwijd als toonaangevend op het gebied van tbcbestrijding met een sterke onderzoekscomponent. Een van de zes doelstellingen van het NTP is onderzoek en surveillance. Hoa Binh, hoofd Planning & Financing van het NTP, heeft in het kader van zijn proefschrift Tuberculosis burden in Vietnam: What have we gained from the first national prevalence survey samengewerkt met de Universiteit van Amsterdam en KNCV Tuberculosefonds. “Mijn promotor bij KNCV heeft me bij elke stap geholpen – van de ontwikkeling van het onderzoeksprotocol, het verzamelen en beheren van grote gegevensreeksen (bijna 100.000 records), de invoer, validatie en analyse van de gegevens en het schrijven van het verslag.” Aan de hand van de gegevensanalyse heeft Hoa zes papers geschreven over uiteenlopende onderwerpen: National survey of tuberculosis prevalence in Vietnam; Household expenditure and TB prevalence; Proportion of TB Cases Diagnosed and Treated in the Private Sector; Health seeking behaviors among adults with prolonged coughs; Yield of interview screening and chest X-ray abnormalities in a TB prevalence survey; First national tuberculin survey in Vietnam: characteristics and association with tuberculosis prevalence. Hij voldeed hiermee aan de vereisten voor zijn proefschrift, dat hij in maart 2013 afrondt. Voorafgaand aan het landelijke onderzoek in 2006 schatte de WHO dat Vietnam wat betreft tbc-ziektelast op de twaalfde plaats stond, met een prevalentie van sputumpositieve tuberculose van 89/100.000 mensen, een prevalentie van alle tbcgevallen van 225/100.000 en een opsporingspercentage van 85 procent. Uit dit eerste landelijke prevalentieonderzoek bleek de prevalentie van sputumpositieve tuberculose in Vietnam van 145/100.000. Dit getal is 1,6 maal hoger dan eerder in 2006 geschat (89/100.000). Op basis van de onderzoeksresultaten heeft de WHO de schatting van de tbc-prevalentie in Vietnam aangepast naar 333/100.000, met een opsporingspercentage van 54 procent. “Door dit onderzoek beseften we dat opsporing van tbc-patiënten het belangrijkste is en dat we ook de samenwerking met de particuliere sector moeten versterken.” Uiteindelijk hebben de onderzoeksresultaten geholpen de effectiviteit van de ontwikkeling van programma’s te verbeteren. Het bewijs is helder: langdurige capaciteitsopbouw onder sleutelfiguren maakt verbetering mogelijk van beleidslijnen en werkwijzen. In het geval van Vietnam heeft het proefschrift van Hoa geholpen de kwaliteit van de onderzoeksgegevens te verbeteren en input geleverd voor betere beleidslijnen en strategieën en op die manier bijgedragen aan daling van de tbc-incidentie en tbc-ziektelast in Vietnam.

13

JAAROVERZICHT 2012


Strategisch doel 2011-2015: Gelijkwaardige toegang tot tbc-dienstverlening In 2015 heeft KNCV bijgedragen aan een gelijkwaardige toegang tot allesomvattende, hoogwaardige tbc-dienstverlening. Vraagzijde In 2015 heeft KNCV in landen bijgedragen aan een stijgende vraag naar hoogwaardige tbcdienstverlening in het algemeen en door bevolkingsgroepen met een verhoogd risico, met inbegrip van armen. Aanbodzijde In 2015 heeft KNCV in landen bijgedragen aan de verlening van hoogwaardige tbc-dienstverlening die voldoende toegankelijk is in het algemeen en voor bevolkingsgroepen met een verhoogd risico.

Voortgang ten opzichte van doelen 2015 Indicator

Nullijn 2010

Resultaat 2012

Doel 2015

Percentage KNCV kernlanden* waar specifieke strategische aanpak voor risicogroepen is ontwikkeld, gesteund door KNCV-consulenten .

0%

53%

25%

Percentage KNCV kernlanden* met operationeel ACSMplan in het kader van de landelijke strategische en operationele tbc-bestrijdingsplannen .

Niet beschikbaar

18%

25%

Percentage ACSM-initiatieven waaraan KNCV Tuberculosefonds meewerkt om de vraag naar diensten in alle ondersteunde landen te verhogen.

Niet beschikbaar

8

20

Percentage KNCV kernlanden* die de WHO-norm hebben bereikt van één centrum voor sputumdiagnostiek per 100.000 inwoners.

59%

17%

75%

Percentage KNCV kernlanden* waarin minmaal negentig procent van de tbc-patiënten is getest op hiv.

13%

18%

50%

*(N=17)

KNCV Tuberculosefonds ondersteunt kernlanden bij de ontwikkeling van een strategische benadering voor groepen die risico lopen op tuberculose. In 2012 hebben negen van de zeventien (53 procent) kernlanden met steun van onze consulenten een dergelijke aanpak ontwikkeld. Nu KNCV Tuberculosefonds het doel voor 2015 heeft overtroffen, gaan we ons richten op de implementatie en het effect van deze werkwijzen. KNCV Tuberculosefonds heeft meegewerkt aan zes initiatieven op het gebied van pleitbezorging, communicatie en maatschappelijke mobilisatie (ACSM) om de vraag naar tbc-diensten binnen de samenleving te vergroten. In 2011 zijn er twaalf van dit soort initiatieven geteld, waarvan er sommige zijn stopgezet met het vertrek van de verantwoordelijke medewerker. Om het doel van twintig ondersteunde initiatieven in 2015 te bereiken, moeten we zorgen dat er voldoende opgeleide staf voor deze projecten beschikbaar is.

14

JAAROVERZICHT 2012


In 2012 had 76 procent van de kernlanden van KNCV Tuberculosefonds de WHO-norm bereikt van één diagnostisch centrum per 100.000 inwoners, vergeleken met 59 procent in 2010. We willen onze kernlanden helpen bij hun doel om te zorgen dat minstens negentig procent van alle tbc-patiënten bekend is met zijn of haar hiv-status. In achttien procent van de kernlanden is minstens negentig procent van de tbc-patiënten getest op hiv (cijfers uit 2011). In veel landen werd echter tachtig tot negentig procent bereikt. Een blijvende uitdaging is het blijven integreren van tbc- en hiv-diensten. Dit zal tevens gevolgen hebben voor het aantal hiv-patiënten dat wordt gescreend op tuberculose en een passende behandeling krijgt.

Een patiënt- en gemeenschapsgerichte aanpak leidt tot positieve resultaten in de Dominicaanse Republiek KNCV Tuberculosefonds biedt sinds eind 2009 technische ondersteuning aan de Dominicaanse Republiek. “In samenwerking met het landelijke tbc-programma zijn we begonnen met een groot aantal innovatieve, bottom-up en patiëntgerichte interventies”, zegt KNCV Consulent Netty Kamp. In 2012, het laatste jaar van dit project, zijn de meeste geplande activiteiten tot wasdom gekomen. De focus van het project was volledige implementatie van de Stop TB-strategie. Er zijn onder meer eerstelijnsmedewerkers, waaronder zorgaanbieders, getraind om op ongewone manieren naar tbc-zorg te kijken. Het project omvatte de twaalf zwaarst met tbc getroffen provincies en de stad Santo Domingo. Het benadrukte hoe belangrijk het is om samen te werken met de gemeenschappen, hen te betrekken om zelf oplossingen te bedenken en hen in staat stellen actie te ondernemen door middel van de Stop TB Committees. Lokale belanghebbenden vanuit de gemeenschap, lokale overheden, scholen en zorgverleners hebben hun plannen uitgewerkt en er zijn momenteel 71 commissies actief. Eén daarvan bestaat uit gedetineerden in een gevangenis. Een andere aanpak was de inzet van kunst om tbc-patiënten te betrekken en de bewustwording te vergroten. Het idee van Photo Voices is ingevoerd omdat dit aansluit op de behoeften en omstandigheden in de Dominicaanse Republiek. Gedurende zes sessies werkte een coach samen met twaalf patiënten en twee tbc-zorgverleners. De patiënten leerden hun gevoelens en emoties over de ziekte en de behandeling te tonen en met de camera te werken. “Aanvankelijk wilden ze niet, maar het praten hielp de stilte en het stigma rond de ziekte te doorbreken”. Na afloop werden de foto’s opgenomen in een reizende expositie in ziekenhuizen, gevangenissen en dorpen, wat veel aandacht opleverde van de media en hoge overheidsinstanties. Daarnaast zijn op basis van de verhalen filmpjes gemaakt die in de media en in de wachtkamers van gezondheidsklinieken worden getoond. “Dankzij het project zijn mensen zich bewuster geworden van de ‘sluipmoordenaar’ tuberculose en zijn het stigma en de angst rond de ziekte afgenomen”, aldus Netty.

15

JAAROVERZICHT 2012


Strategisch doel 2011-2015: Allesomvattende dienstverlening mogelijk maken In 2015 heeft KNCV bijgedragen aan de versterking van stelsels die allesomvattende tbc-dienstverlening mogelijk maken. Ondersteunende systemen In 2015 heeft KNCV bijgedragen aan de versterking van gezondheidszorgstelsels die tbc-dienstverlening ondersteunen, in overeenstemming met de Stop TB Strategie Integratie In 2015 heeft KNCV capaciteit opgebouwd voor een passende integratie van nationale Stop TB-strategieĂŤn in de algemene gezondheidszorgstelsels, zonder compromissen betreffende de kwaliteit van tbc-zorg. Duurzame financiering In 2015 heeft KNCV bijgedragen aan het veiligstellen van duurzame financieringsmechanismen op landelijk niveau.

Voortgang ten opzichte van doelen 2015 Indicator

Nullijn 2010

Resultaat 2012

Doel 2015

Aantal landen dat Health Systems Strengtheninganalyse heeft uitgevoerd volgens door KNCV ontwikkelde methodiek

1 land

5 landen

12 landen

Aantal landen dat specifieke obstakels in gezondheidszorgstelsels heeft benoemd en heeft aangepakt via de implementatie van gerichte interventies

0 landen

1 land

12 landen

Aantal landen met een landelijk gezondheidsplan waarin een prominente rol is weggelegd voor de landelijke tbcstrategie, waaraan KNCV heeft bijgedragen

0 landen

6 landen

12 landen

Aantal landen waar personeel is opgeleid in de aanpak van KNCV om de tbc-zorgstelsels te versterken

0 landen

5 landen

12 landen

Percentage KNCV kernlanden* met stijgende landelijke bijdrage per hoofd van de bevolking aan tbc-bestrijding

Stijging per 2011

41%

75%

*(N=17)

Sinds 2010 hebben vijf landen hun gezondheidszorgstelsels doorgelicht (health systems analysis) met behulp van de KNCV-methodiek. Het doel voor 2015 is dat twaalf landen dit uitvoeren. Om dat doel te bereiken, moet KNCV zorgen dat meer landen bij de uitvoering van deze analyse gaan samenwerken. We blijven op landelijk en regionaal niveau workshops organiseren voor de capaciteitsbeoordeling van gezondheidszorgstelsels. In zes van de zeventien kernlanden is met steun van KNCV Tuberculosefonds in het landelijke gezondheidszorgstelsel een prominente rol weggelegd voor tbc-bestrijding. Het doel voor 2015 is twaalf landen. KNCV Tuberculosefonds stimuleert landen om het bestrijdingsprogramma voor tuberculose in het nationale gezondheidszorgplan te integreren.

16

JAAROVERZICHT 2012


KNCV Tuberculosefonds stimuleert de kernlanden om hun eigen bijdrage aan de landelijke tbcbestrijding te verhogen. In 2012 hebben zeven van de zeventien landen hun financiĂŤle bijdrage aan tbc-bestrijding verhoogd; dit aantal is gelijk aan 2011. De beschikbare gegevens zijn echter onbetrouwbaar aangezien zeven landen in beide jaren hebben verzuimd hun financiĂŤle bijdrage aan de WHO bekend te maken. Dit maakt het lastig een vergelijking te maken. Drie landen hebben hun bijdrage niet verhoogd.

Hoewel we niet direct invloed hebben op de binnenlandse bijdrage van landen aan tbc-bestrijding, blijft dit een belangrijke indicator in deze tijd van verminderde externe fondsen voor tbc-bestrijding. We blijven gericht op de kwestie van duurzaamheid en proberen overheden te overtuigen om hun verantwoordelijkheid te nemen en blijvende steun te garanderen voor kernactiviteiten als medicijnvoorziening, laboratoriumfaciliteiten en monitoring.

17

JAAROVERZICHT 2012


Doorgaan met de strijd tegen tuberculose bij kinderen Omer Ahmed Omer is geboren in Ethiopië en is de KNCV Tuberculosefonds Country Manager in Namibië. “Onze belangrijkste taak is het bieden van technische ondersteuning en capaciteitsopbouw bij onze cliënten. Om dit op een professionele, toereikende manier te doen, moeten we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.” Dit is de boodschap die Omer als voorzitter van de KNCV Childhood TB Technical Working Group (TWG) predikt aan zijn collega’s. De werkgroep bestaat uit twaalf leden vanuit de centrale, regio- en landenkantoren, en zijn mandaat bestaat deels uit het benadrukken van het belang van jeugdtbc-bestrijding, vooral in omgevingen waar veel hiv voorkomt, zoals in dit schaars bevolkte land in zuidelijk Afrika. Tuberculose bij kinderen was een van de terreinen die jarenlang door de NTP werden genegeerd. Vanwege de hivepidemie krijgt het nu echter de noodzakelijke aandacht. “We moeten de overheid voortdurend stimuleren haar investeringen op dit cruciale terrein te verhogen”, aldus Omer. In 2012 heeft de werkgroep veel bereikt. Het heeft input geleverd voor het jaarplan van KNCV Tuberculosefonds voor 2013 door de diensten en producten van de TWG naar voren te brengen, en door bij te dragen aan de vier strategische doelen van de organisatie. Tijdens de internationale vergaderweek was er veel aandacht voor de sessies over tuberculose bij kinderen. Daarnaast heeft de werkgroep input geleverd voor de gezamenlijke USAID evaluatiebijeenkomst voor TB CARE I en II in maart 2013 in Washington, en operationele onderzoeksconcepten voor tuberculose bij kinderen ontwikkeld. Tuberculose bij kinderen is ook opgenomen in de tussentijdse evaluatie van de tweede termijn van het Strategic Plan of the National TB and Leprosy Program in Namibië. Omer is sinds september 2012 voorzitter, en Childhood TB is de eerste werkgroep met een voorzitter van buiten het centrale kantoor. Voor hem hangen de uitdagingen nu vooral samen met de infrastructuur en dan vooral de kwaliteit en snelheid van de beeld- en geluidsverbindingen. De tweede uitdaging is de tijdsindeling van de medewerkers. De technisch experts hebben een hoge werkdruk en zware reisschema’s. Deze eeuwige uitdaging levert hier en daar gevaar op voor hun betrokkenheid bij en bijdragen aan de werkgroep. De financiering voor tbc-bestrijding in Namibië lijkt steeds onzekerder te worden. Dit heeft ook invloed op KNCV als organisatie binnen het land. In deze overgangsperiode kan het lastig zijn om de balans te vinden tussen de afbouw van projecten en het op de hoogte blijven van alle technische ontwikkelingen. Omer heeft vertrouwen in de rol en het concurrentievoordeel van KNCV en bepleit dat “donateurs en overheden moeten blijven investeren in de strijd tegen tbc-hiv en tuberculose bij kinderen, vooral binnen de Afrikaanse context”.

18

JAAROVERZICHT 2012


Financieel overzicht en analyse Dit jaaroverzicht 2012 is een vertaling van het Engelse verkorte verslag van KNCV Tuberclulosefonds (Overview 2012), zoals formeel vastgesteld op 28 mei 2013.

We hebben het jaar in financieel opzicht afgesloten met een overschot van € 0,6 miljoen, terwijl een tekort van € 0,8 miljoen was begroot. De voornaamste redenen voor het verschil met het begrote bedrag is een niet-gerealiseerd rendement uit beleggingen van € 0,3 miljoen, lagere onkosten voor bestuur en toezicht (€ 0,5 miljoen) en het feit dat de reorganisatiekosten voor boventallig verklaarde medewerkers eind 2011 in dat jaar zijn opgenomen als onkosten, maar in 2012 zijn gebudgetteerd (€ 0,25 miljoen). De resultatentoewijzing is een balans van opnamen uit bestemde (project)reserves en fondsen, in totaal € 0,4 miljoen, en bijdragen aan (nieuwe) bestemde reserves en de continuïteitsreserve bedraagt in totaal € 1 miljoen. De totale inkomsten, geconsolideerd met de activiteiten uitgevoerd door coalitiepartners, bedragen € 49,7 miljoen (2011: € 39,7 miljoen). De totale uitgaven komen uit op € 49,1 miljoen (2011: € 40,7). De consolidatie van partneractiviteiten bedraagt € 23,8 miljoen, zowel aan inkomsten als uitgaven.

Het budget voor 2013 laat een totaalinkomen zien van € 52,8 miljoen. Van dit bedrag is € 26,2 miljoen compensatie voor geïmplementeerde activiteiten door de coalitiepartners ten behoeve van TB CARE I. Exclusief consolidatie wordt het totaalinkomen daarom begroot op € 26,6 miljoen, ofwel € 0,7 miljoen meer dan het werkelijke bedrag voor 2012. De inkomsten vanuit overheidstoelagen zijn hoger gebudgetteerd vanwege de geplande activiteiten in het kader van TB CARE I in 2013. De inkomsten vanuit ons aandeel in externe activiteiten (bijv. loterijen) zijn lager gebudgetteerd dan in 2012, evenals ons rendement op beleggingen. De totale geconsolideerde uitgaven bedragen € 53,6 miljoen. De door partners uitgevoerde activiteiten niet meegerekend, worden € 27,4 miljoen aan kosten gebudgetteerd. Dit is €2,1 miljoen hoger dan het werkelijke bedrag voor 2012.

Richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving KNCV Tuberculosefonds is onderworpen aan Richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving van fondsenwervende instellingen. Hieronder volgt een overzicht van de financiële resultaten van alle activiteiten en projecten volgens deze richtlijn. Algemene grondslagen voor de verantwoording De grondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

19

JAAROVERZICHT 2012


Toelichting op de honorering van de directie Het dagelijks bestuur van de organisatie was in 2012 in handen van P.C.F.M. Gondrie en G.T.M. Schippers. Het bruto inkomen van de heer Gondrie bedroeg in totaal € 140.548, inclusief € 13.037 aan belastbare toelagen. Inclusief aanvullende werkgeverslasten (d.w.z. pensioen en sociale premies) bedroeg de honorering van de heer Gondrie in totaal € 158.833. Hij heeft het volledige jaar voor de organisatie gewerkt en had een 40-urige werkweek. Het bruto inkomen van mevrouw Schippers bedroeg in totaal € 126.587. Inclusief aanvullende werkgeverslasten (d.w.z. pensioen en sociale premies) bedroeg de honorering van mevrouw Schippers in totaal €145.879. Zij heeft het volledige jaar voor de organisatie gewerkt en had een 40-urige werkweek.

20

JAAROVERZICHT 2012


21

JAAROVERZICHT 2012


BALANS KNCV TUBERCULOSEFONDS PER 31 DECEMBER 2012 in euro’s, na voorstel resultaatverw erking

Activa

31-12-2012

Immateriële activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen

31-12-2011 -

-

414,356

469,657

50,142,639 5,241,814 9,314,444

20,968,723 4,167,713 5,099,771 64,698,897 30,236,207 65,113,253

Totaal

Passiva

31-12-2012

30,705,864 31-12-2011

Reserves en fondsen - Reserves . Continuïteitsreserve . Decentralisatiereserve . Geoormerkte project reserves . Herwaarderingsreserve . Fonds activa

6,236,948 1,269,198 1,565,718 543,721 414,356

6,068,148 1,230,727 1,356,415 267,879 469,657 10,029,941

- Fondsen . Bestemmingsfondsen

475,007

9,392,826

510,152 475,007

Vlottende passiva Belastingen/premies sociale verzekeringen Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva

510,152

744,908 255,661

537,981 313,448

53,607,736

19,951,457

Kortlopende schulden

54,608,305

20,802,886

Totaal

65,113,253

30,705,864

22

JAAROVERZICHT 2012


STAAT VAN BATEN EN LASTEN KNCV TUBERCULOSEFONDS OVER 2012 in euro’s Begroot 2013

Begroot 2012

Werkelijk 2012

Werkelijk 2011

1,349,400 1,092,500 50,207,800 120,000 19,900 52,789,600

1,390,200 1,138,900 38,043,000 158,000 27,000 40,757,100

1,402,093 1,243,932 46,485,082 504,220 30,748 49,666,075

1,713,727 1,215,279 36,709,083 83,160 8,827 39,730,076

1,093,900 48,535,600 1,170,900 659,700 51,460,100

1,244,600 36,416,000 861,600 955,100 39,477,300

1,043,213 44,555,570 1,169,108 608,112 47,376,003

1,455,698 35,466,308 1,098,589 957,759 38,978,354

318,000 53,300 369,400 46,200 786,900

348,600 9,100 263,000 40,200 660,900

333,845 49,135 311,073 38,756 732,809

350,423 31,668 274,047 52,672 708,810

1,324,500

1,496,600

955,293

1,067,726

53,571,500

41,634,800

49,064,105

40,754,890

-781,900

-877,700

601,970

-1,024,814

Baten - Baten uit eigen fondsenwerving - Baten uit acties van derden - Subsidies van overheden - Baten uit beleggingen - Overige baten Som der baten

Lasten Besteed aan doelstellingen - Bestrijding in landen met lage TB-prevalentie - Bestrijding in landen met hoge TB-prevalentie - Onderzoek - Voorlichting en bew ustw ording

Werving baten - Kosten eigen fondsenw erving - Kosten acties derden - Kosten verkrijging subsidies overheden - Kosten van beleggingen

Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat

96.1% 97.5% 23.6% 2.5%

94.8% 96.9% 25.1% 3.6%

Toevoeging/onttrekking aan ContinuĂŻteitsreserve Decentralisatie reserve Bestemmingsreserves Herwaarderingsreserve Fonds activa Bestemmingsfondsen

100,600 -500,000 -260,800 P.M. -60,000 -61,700

8,400 -435,800 -407,900 P.M. -4,500 -37,900

168,800 38,471 209,303 275,842 -55,301 -35,145

-1,885,911 1,230,727 -117,356 -104,208 -79,973 -68,093

Totaal

-781,900

-877,700

601,970

-1,024,814

Ratio Ratio Ratio Ratio

bestedingen aan doelstellingen - lasten bestedingen aan doelstellingen - baten kosten fondsenwerving kosten beheer en administratie

96.6% 95.4% 23.8% 1.9%

95.6% 98.1% 20.4% 2.6%

Resultaatbestemming

23

JAAROVERZICHT 2012


TOELICHTING LASTENVERDELING KNCV TUBERCULOSEFONDS 2012 in euro’s

Specificatie kosten Subsidies en bijdragen Aankopen en verw ervingen Uitbesteed w erk Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kostenš Afschrijving en rente

Begroot

Begroot

Werkelijk

Werkelijk

2013

2012

2012

2011

58,000 16,931,300 26,242,300 663,200 7,942,700 464,700 1,031,800 237,500 53,571,500

Totaal

68,000 18,954,900 12,427,600 847,600 7,936,300 455,000 691,000 254,400 41,634,800

53,753 16,023,270 23,834,055 686,015 7,288,731 421,491 559,118 197,672 49,064,105

57,433 14,556,082 16,251,326 641,589 7,879,300 430,640 721,290 217,230 40,754,890

1) Inclusief incidentele winsten en verliezen

Verdeling kosten naar bestemming Laag prevalent

Doelstellingen Hoog prevalent Onderzoek

Voor-lichting / bew ustw .

Werkelijk 2012 Subsidies en bijdragen Aankopen en verw ervingen Uitbesteed w erk Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente

16,713 196,840 733,859 41,360 36,305 18,136 1,043,213

Totaal

Verdeling kosten naar bestemming Eigen fondsenwerving

39,415,164 4,551,459 271,092 203,524 114,331 44,555,570

Werving baten Acties Subsidies derden

37,040 245,321 802,000 40,886 25,933 17,929 1,169,108

Beleggingen

401,810 178,373 13,618 8,339 5,972 608,112

Beheer en administratie

Werkelijk 2012 Subsidies en bijdragen Aankopen en verw ervingen Uitbesteed w erk Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente

333,845

Totaal

24

241,626 64,729 4,709 20,716 2,065

JAAROVERZICHT 2012

36,122 12,211 392 239 172 49,135

6,457 272,538 15,645 9,573 6,860 311,073

20,053 587 358 17,758 38,756

653,510 33,202 254,132 14,449 955,293

Jaaroverzicht 2012 KNCV Tuberculosefonds  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you