Page 1

Vol.� August-October ����

e Frepy co

5

สถานพยาบาล สัตว์ของ จ.เชียงใหม่

ให้เลือดสุนัข ของคุณช่วย เพื�อนสุนัข ด้วยกันเถอะ

¨ÔÁÔ¡Ãл‰Í§ ËÅØÁÁѹʏ ¤ÅÒÂà¤ÃÕ´

â´Â Q-ǧ¿ÅÑÇÏ

ÍÒËÒÃÊعѢÁÕ à»ç¹1,000 ÃÙéËÃ×ÍäÁèÇèÒ¤×ÍÍÐäà ÁÒÃÙŒ¨Ñ¡»ÍÁà»ÍàÃà¹Õè¹ ¢Í§¤¹ä·Â..·Õèä´Œ ÁҵðҹÊÒ¡Å Hot dog Magazine - นิตยสารเกี�ยวกับสุนัขจากเมืองเชียงใหม่ บอกเล่าเรื�องราว แบบสุนขั สุนขั ให้กบั คนทีร� จู้ กั สุนขั จัดเป็นประเภททัว� ไปไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา ติดตามที� www.facebook.com/hotdogmag.cm

ในการ

อ่าน


“ เราจะเป็นส่วนหนึ�งที�ช่วยให้สังคมผู้รักสุนัขเข้มแข็งขึ�นคะ ”

by Hot Dog Magazine Vol1.August - October 2011

ภาพปกและแฟชั�น: สมิต โภคาวัฒนา, Stylist: จิระ จิระประวัติ ณ อยุธยา นางแบบ: พัสวีพชิ ญ์ ศรณ์อคั รภา, นายแบบ: นานุก๊ สุนขั พันธุ์ Alaskan Malamute จากฟาร์มคอลลิมเู ต้ ทีมงานนิตยสาร: ศิฬินภา ศิริสานต์, กัทลี โพธิกุล

Editor’s note โฮ่งๆ สวัสดีคะ ฮอท ด็อก แมกกาซีน นิตยสารสุนขั ทีน� า่ รัก แสนรู้ และน่าหมัน� ไส้จากเมือง เชียงใหม่ มาให้ความบันเทิง แต่มีสาระความรู้ให้กับคนรัก สุนัขทุกคน ในเดือนทีเ� ป็นหน้าฝนนี� น้อง โฮ่งก็มโี อกาสป่วยง่ายทำให้ตอ้ ง ดูแลมากเป็นพิเศษ เล่มนี� เรา จึงได้รวบรวมสถานพยาบาลสัตว์ ��แห่ง ให้ชาวเชียงใหม่ที�รัก สุนัขหรือคนที�พาสุนัขมาเที�ยว จ.เชียงใหม่ด้วย สามารถพา สุนัขไปรักษาได้ทันท่วงที หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะเพลิด เพลินกับการอ่านนะคะ

Hot Content 07 Alaskan malamute: สุนัขพันธุ์ที�หายากในเมืองไทย 08 Hot Trend: ของฮิตๆ สำหรับเจ้าสี�ขา 09 Hot Grooming: ไถก้นสุนัข สำคัญไฉน Dog communities: ชุมชนคนรักสุนัข 11 13 Hot Toon: จิมิกระป๋อง หลุมมันส์คลายเครียด 50 สถานพยาบาลในจ.เชียงใหม่ 18

22 Hot Health: เห็บสด 24 Hot Review: ปอมเปอเรเนี�ยนที�ได้มาตรฐานสากล

ของคนไทย Dogscollection Farm Hot Meal: อาหารสุนัขมีเป็น �,��� แต่รู้หรือไม่ว่าคืออะไร? 26 27 So HOT: facebook.com/hotdogmag.cm

กับวิดีโอหมาตกละกับของกิน 28 Hot Network: ให้เลือดสุนัขของคุณช่วย เพื�อนสุนัขด้วยกันเถอะ

Thank you

ขอบคุณแม่ทเ�ี ป็นกำลังใจ สนับสนุนและคอยหาข้าวมาให้กนิ ตลอด ขอบคุณครอบครัว ขอบคุณทุกท่านทีใ� ห้ความร่วมมือและ ข้อมูลในการทำหนังสือเล่มนี� ขอบคุณคณะศิลปกรรมฯ จุฬาฯ ที�ทำให้ได้เจอเพื�อนดีๆอย่างกุ๋ย สมิต คิว น้องครี และเพื�อนๆ ทีค� อยช่วยเหลือในการทำนิตยสารเล่มแรก เราจะพยายามทำให้ดที ส�ี ดุ และดียง�ิ ๆขึน� ไปเพือ� คนอ่าน และคนทีร� กั สุนขั เหมือนกัน


“นาขั้นบันได อ.จอมทอง จ.เชียงใหม”


“ดอยอินทนนท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม”


“งานราชพฤกษ อ.เมือง จ.เชียงใหม”


´ÍÂÊØà·¾

´ÍÂÍÔ¹·¹¹·

“รถแดง อ.เมือง จ.เชียงใหม”


Hot Grooming เคยไหมที�การกิน นอน เดิน เล่น และการขับถ่ายของสุนัขคุณ ทำให้ตัวเค้าเองหมดสวย? บางตัวขน ยาวเร็ว ขนพันกันจนเป็นสังกะตัง ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี�ขึ�นกับสุนัขของคุณ จะทำยังไง? เราขอเสนอทางออก ให้พาไปร้านกรูมมิง� (อาบน้ำตัดขนสุนขั )สิคะ อย่างทีเ� ข้าใจกันว่าสุนขั ไปร้านกรูมมิง� ก็เพือ� ความสะอาดและความ สวยงาม แต่รู้บ้างไหมว่าสิ�งที�เกิดขึ�นที�ร้านกรูมมิ�งนั�น มีที�มาที�ไปอย่างไรบ้าง ได้เวลาไปหาคำตอบกันแล้วคะ

การไถก้นสุนัข Q: ทุกครั�งที�พาสุนัขไปอาบน้ำตัดขน ทำไมต้องไถก้นด้วยคะ? A: ก็เพือ� ความสะอาด ลดแหล่งสะสมของเชือ� โรค ไม่หมักหมมและเกิดกลิ�นไม่พึงประสงค์คะ Q: การไถก้นสามารถทำได้กับสุนัขทุกประเภท ทุกวัยเลยหรือเปล่าคะ? A: สามารถทำได้กับสุนัขทุกวัย ทุกประเภท และทุกสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นสุนัขสายพันธุ์เล็กหรือสาย พันธุ์ใหญ่ แต่ทั�งนี� ก็ขึ�นอยู่กับวัตถุประสงค์ของสุนัขตัวๆนั�นคะ ถ้าเป็นสุนัขใช้สำหรับประกวด ส่วนใหญ่จะแค่เล็มขนทีก� น้ ไม่ถงึ ขัน� ไถ อย่างเช่น พันธุป์ อมเปอร์เรเนียน เป็นต้น ถ้าเป็นสุนขั บ้าน ทั�วๆไป อย่างเช่น พูเดิ�ล ยอร์ก นิยมจะไถคะ


Q: ข้อควรระวังสำหรับสุนขั ทีม� ขี นยาวปกคลุมทีก� น้ ? A: ถ้าปล่อยให้ขนทีก� น้ ยาวรุงรังหรือสกปรก แล้วไม่คอ่ ยได้ทำความสะอาดก้นให้เค้า จะทำให้เกิดการ อักเสบ บวมแดงหรือติดเชือ� ทีก� น้ หรือถ้าปล่อยให้ชน�ื ก้นอาจเป็นเชือ� ราได้ Q: วิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาความสะอาดก้นให้สุนัขที�คุณรัก? A: หลังจากสุนขั ขับถ่ายแล้ว ให้ตรวจทีก� น้ เสมอว่ามีอจุ จาระติดทีก� น้ หรือขนหรือไม่ ถ้ามีกต็ อ้ งเช็ดล้าง ทำความสะอาด และเป่าให้แห้ง ความสะอาดสำหรับสุนัขเป็นสิ�งสำคัญ เพื�อที�เค้าจะได้มีสุขภาพที�ดี ไม่เป็น ไถก้นเป็นเพียงส่วนหนึ�งที�ช่วยรักษาความสะอาดเท่านั�น ดังนั�น การจะไถก้นหรือไม่ไถ กับความพึงพอใจของเจ้าของสุนัขและความเอาใจใส่สุนัขที�เพียงพอ

โรค การ จึงขึ�นอยู่

ขอขอบคุณข้อมูลจากร้าน i-groom จ.เชียงใหม่

ClearQuest - Ear Cleaner ้ ้ ตรเจล นำยาเช็ ดคราบนำตาสู ้ ใช้เช็ดคราบนำตารอบดวงตา � oz. ราคา ��� บาท

สนใจสัง� ซือ� โทร ���-���-���� หรืออีเมล์ hotdogmag.cm@gmail.com *ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าจัดส่ง

เวอร์แบค อีพ-ิ โอติก ้ นำยาเช็ ดหูสำหรับสุนัขและแมว ใช้ ทำความสะอาดหูชน�ั นอกและรูหู ช่วย ฆ่าเชื�อและลดกลิ�นเหม็นที�มาจากหู ��� ml ราคา ��� บาท กลิน� พีช กลิน� อโวคาโด กลิน� น้ำนมข้าวโพด

Pro Ear แป้งโรยหูชว่ ยให้หแู ห้ง สะอาด และดับ กลิน� เหม็นทีม� าจากหู ไม่ทำให้ขนเปือ� น หรือเปลี�ยนสี ใช้ได้กับสุนัขทุกขนาด ขนาด ��g ราคา ��� บาท

Petme แชมพูที�ไม่ต้องล้างออก ใช้ฉีดบนขน ขยีแ� ละเช็ดออกด้วยผ้าหมาด ลดกลิน� ขจัด ้ สนุ ขั หอมนาน คราบโดยไม่ตอ้ งอาบนำให้ ขนาด ���ml ราคา ��� บาท ��


��


ภาพโดย จิระ จิระประวัติ ณ อยุธยา


้ พิสูจน์ความอร่อยได้ที� “ร้านลำลำ” ตั�งอยู่คูเมืองด้านในก่อนถึงประตูเชียงใหม่เจ้า


5

สถานพยาบาล สัตว์ของ จ.เชียงใหม่

ร.พ.นครพิงค์

ปี ม่ ��� ถ.สมโภชเชยี งให

04

ถ.ช้างเผือก

ศูนย์กีฬาลานนา มณฑลทหารบกที� ��

11

ร.พ.เชียงใหม่ราม �

ถ.ซปุ เปอ รไ์ ฮเว ย

06

ถ.ตรัสวงษ์

โลตัส คำเที�ยง

ถ.พัฒนาช้างเผือก

05

น ถ.โชต

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

10

ถ.เชียงใหม่-พร้าว

ร.พ.เซนต์ปีเตอร์

่โจ้ แม

แยกข่วงสิงห์

03

09 ถ.วงแห วนแ มร่ มิ -

ถ.ซปุ เปอรไ์ ฮเวย์

08

ถ.โชตน

หากสุนขั ของคุณป่วยหรือต้อง ฉีดวัคซีน จะมีสถานพยาบาลแห่งใด บ้าง ทีค� ณ ุ สามารถพาสุนขั ไปรักษาได้

01

N

07

สวนล้านนาร.�

02

12

ถ.สนามกีฬา สถานีขนส่งช้างเผือก

i-groom ก่า เ ะเก็ด ส ย อ ถ.ด

��.สถิตพงษ์รักษาสัตว์: เปิดวันจันทร์-เสาร์ ��:��-��:�� น. โทร.���-������, ���-������� ��.ช้างเผือกรักษาสัตว์: โทร. ���-������,���-������� ��.นาทีทรัพย์ รักษาสัตว์: เปิดทุกวัน ��.��-��.�� น., หยุดทุกวันพุธ โทร.���-������, ���-������� ��.โรงพยาบาลสัตว์โชตนา: เปิดวันจันทร์-เสาร์ ��.��-��.�� น., วันอาทิตย์ ��.��-��.�� น. และ ��.��-��.�� น. โทร.���-������, ���-������, ���-������ ��.เอ็นดูรักษาสัตว์: เปิดทุกวัน ��:��-��:�� โทร.���-������, ���-������� ��.โรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่-แม่ริม: เปิด �� ช.ม. โทร.���-������, ���-������ ��.โฮ่งๆเหมียว รักษาสัตว์: เปิด ��.��-��.�� น. โทร.���-������ ��.มีโชคสัตวแพทย์: อยู่ในมีโชคพลาซ่า เปิดทุกวัน ��.��-��.�� น. โทร.���-������ ��.โรงพยาบาลสัตว์เชิงดอย: เปิดวันจันทร์-เสาร์ ��.��-��.��. น. โทร.���-������, ���-������� ��.คลีนิกบ้านหมอรักสัตว์: เปิดทุกวัน ��.��-��.�� น. โทร.���-�������, ���-������ ��.เอ็น.ที.รักษาสัตว์: เปิดทุกวัน ��.��-��.�� น., ���-������, ���-������ ��.สถานพยาบาลสัตว์เวียงพิงค์: เปิด ��.��-��.�� น. โทร.���-������

��


��.โรงพยาบาลสัตว์สันทราย�: เปิดทุกวัน ��:��-��:�� น. โทร.���-������ ��.โรงพยาบาลสัตว์สันทราย�: โทร. ���-������ ��.โรงพยาบาลเชียงใหม่รักสัตว์�: โทร.���-�����-��, ���-������, ���-������ ��.โรงพยาบาลสัตวสันทรายทอง: เปิดทุกวัน ��.��-��.�� น. ยกเว้นวันอาทิตย์ โทร.���-������, ���-������� ��.คลีนิกสัตว์อารมณ์ดี: เปิดวันจันทร์-เสาร์ ��:��-��:�� น. โทร.���-������, ���-������� ��.โรงพยาบาลสัตว์ฟ้าใส: เปิดบริการทุกวัน �.��-��.�� น. โทร.���-������, ���-������� ��.โรงพยาบาลเชียงใหม่รักสัตว์�: โทร.���-������ ��.บำรุงราษฎร์สัตวแพทย์: เปิด ��.��-��.�� น. โทร.���-������ ��.การุณสัตวแพทย์: เปิดวันจันทร์-ศุกร์ ��.��-��.�� น., วันอาทิตย์ ��.��-��.�� น. โทร.��������� ��.คลีนกิ สัตว์ดอนจัน� : อยูใ่ นโครงการ Star Avenue เปิด วันจันทร์-ศุกร์ ��.��-��.�� น., วันเสาร์-อาทิตย์ ��.��-��.�� น โทร.���-������

14

ถ.เชียงให ม่-ดอยสะ

เก็ด

ถ.เชียงใหม่-สันทราย(สายเก่า)

13

15

กาดสามแยก 16

ถ.วงแหวน

แม่ริม-แม

18

17

ถ.แก้วน

น้ำปิงปศุสัตว์

่โจ้

วรัฐ

แยกแม่คาว สะอาดใส

19

ถ.ซุป

เปอ

N

Big-C

ร์ไฮเ

วย์

ai ark ngmess P ว์ a i Ch usin รักสัต B ้าน ร

ถ.ว ง

แห วน แม ร่ แยกบวกครกศิวิไลซ์ มิ -แม่โ จ้ 21

ิญเมือ

ปี ฮเว

ย์

์ วย

์ไฮเ

อร

สะพานนวรัฐ

อร์ไ

22

หม่ ��

แยกหนองประทีป

ุปเป

ุปเป

ถ.ซ

ง ิญเมือ

ถ.เจร

ฎร์

ราษ

ำรุง

20

ถ.ซ

ชเชียงใ

ถ.บ

แม็คโคร

ถ.สมโภ

ถ.เจร


ถ.หัส ดิเสว ี

ถ.สันติสุข

��.คลีนิกสัตว์ สันติธรรม: เปิดทุกวัน ��:��-��:�� น. 23 ถ.สนามกีฬ โทร.���-������� า ��.ดร.ดุ๊ก คลีนิกรักษาสัตว์: สถานีขนส่งช้างเผือก เปิด ��.��-��.�� น. จันทร์-เสาร์, หยุดวันอาทิตย์ โทร.���-������� ��.คลีนกิ รักษาสัตว์ โดยสพ.ญ.ทัศนีย์ ไหลมา: ประตูช้างเผือก เปิดวันจันทร์-ศุกร์ ��.��-��.�� น. วัดหม้อคำตวง วันเสาร์ ��.��-��.�� น.,วันอาทิตย์หยุด ถ.เวียงแก้ว โทร.���-������, ���-������� ��.ศุภชัยสัตวแพทย์: 24 เปิดทุกวัน��.��-��.�� น. ถ.อินทวโรรส 25 ู ประต โทร.���-������, ���-������� ประตู สวนดอก วัดพระสิงห์ ถ.ราชดำเนิน ท่าแพ ��.โรงพยาบาลสัตว์เพื�อพูน: โทร.���-������, ���-������ 26 ถ.ราชมรรคา ��.โรงพยาบาลบ้านหมากะแมว: เปิดวันจันทร์-เสาร์ ��:��-��:�� น., วันอาทิตย์ เปิด��:��-��:�� น. สวนหนอง บวกหาด โทร.���-������, ���-������ ประตูเชียงใหม่ ประตูสวนปรุง ��.โรงพยาบาลสัตว์เมตตา: เปิดทุกวัน ��:��-��:�� น. โทร.���-�������, ���-������ ��.โรงพยาบาลสัตว์หมอนุก: เปิดบริการทุกวัน ��:��-��:�� โทร.���-������, ���-������� ��.เชียงใหม่-ลำพูนสัตวแพทย์: เปิดทุกวัน ��:��-��:�� น. โทร.���-������, ��-����-���� ��.คลีนิกนครพิงค์รักษาสัตว์: โทร.���-������� 30 ถ.สามล้าน

ถ.ราชภาคินัย

ถ.พระปกเกล้า

N

ประตูสวนปรุง

ธนาคาร กสิกร

ยยา

หม่เมโมเรียล

ร.พ.เซ็นทรัลเชียงใ

27

31

ถ.ช้างคลาน

ถ.หา

สะพาน เม็งราย

28

ถ.มหิดล นำ้ปุสิงัตว์ ปศ 32

ใหม ถ.เชยี ง

่แล หม นเช ียงใ

ถ.มหิดล

ู่บ้า

ถ.มหิดล

หม

เซ็นทรัล แอร์พอร์ต

นด ์

วิทยาลัย ฟาร์อีสเทิร์น

่-ลำพูน

29


ชลปร

นเหมิน

ทร ์

อง ถ.คล

ซ.�

ถ.นิมมา

ะทาน

33

35

ถ.สุเทพ

34

ระทาน

วารีป อุโบสถ

แยก

ถ.คลองชลปร

ะทาน

37

36

40

38

39

41

ตลาดแม่เห

ียะ

ถ.ส

มโภ

ชเช

ียงใ

หม่

��

ปี

48

42

��� ม.กุลพันธ์วิลล์ โครงการ � 44

แยกสะเมิง 43

กาดฝรั�ง

ม่-ลำพูน ถ.เชียงให

��.โรงพยาบาลสัตว์เล็ก: เปิดรับบัตรเวลา ��:�� น. วันจันทร์-ศุกร์ ��:��-��:�� น. และ ��:��-��:�� น., พุธ ��:��-��:�� น., วันเสาร์-อาทิตย์, นักขัตฤกษ์ ��:��-��:�� น. และ ��:��-��:�� น. โทร.���-������ ��.ช้างน้อยสัตวแพทย์: เปิดวันจันทร์-ศุกร์ ��.��-��.�� น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ ��.��-��.�� น. ��.สวนดอกสัตวแพทย์: โทร.���-������ ��.ศูนย์พยาบาลสัตว์: โทร.���-������ ��.อุน่ รักสัตวแพทย์: เปิดวันจันทร์-ศุกร์ ��.��-��.�� น., เสาร์-อาทิตย์ ��.��-��.�� น. โทร.���-������ ��.โรงพยาบาลสัตว์แม่เหียะ: เปิด ��:��-��:�� น. โทร.���-������ ��.ครอบครัวรักสัตว์: เปิดทุกวัน ��:��-��:�� น., วันพุธเปิด ��:�� น. ��.ราชพฤกษ์สัตวแพทย์: เปิด ��.��-��.�� น. โทร.���-������ ��.คลีนิกนนทรีสัตวแพทย์: โทร.���-������� ��.ใจดีสัตวแพทย์: เปิดทุกวัน ��.��-��.�� น. โทร.���-������� ��.โรงพยาบาลสัตว์หางดง: เปิดบริการทุกวัน ��.��-��.�� น. โทร.���-������ ��.คลีนกิ รักษาสัตว์หมอนก: เปิดบริการทุกวัน ��.��-��.�� น. โทร.���-������� ��.หางดงสัตวแพทย์คลีนิก: เปิดจันทร์-ศุกร์ ��.��-��.�� น., วันเสาร์-อาทิตย์ ��.��-��.�� น. โทร.���-������� ��.โรงพยาบาลสัตว์แฮปปี:� เปิดบริการทุกวัน ��.��-��.�� น. โทร.���-�������, วง ทางเหลลข ��� ���-������� หมาย ��.ทรายมูลสัตวแพทย์: เปิดบริการทุกวัน ��.��-��.�� น. โทร.���-������� 49 ��.คลีนิกสี�ขาบ้านรักษาสัตว์: เปิดทุกวัน ��.��-��.�� น. โทร.���-������� ��.ต้นยางสัตวแพทย์: เปิด ��.��-��.�� น. วัดกู่เสือ โทร.���-������ ��.สัตวแพทย์ ��: โทร.���-�������, ���-������

45 46

N

47

อ.หางดง

50

��


� �

เห็บตัวเมีย

เห็บตัวผู้

Hot เห็บสด : Health "เห็บ" เป็นปัญหาคู่กับสุนัขมาตั�งแต่โบราณ จนมีพูดว่า “สุนขั ทีไ� ม่มเี ห็บก็คอื สุนขั ตุก๊ ตา” แต่จนถึงวันนีย� งั มีเจ้าของสุนขั อีกจำนวนมาก ทีไ� ม่เข้าใจถึงวงจรชีวติ ของมัน ทำให้มคี ำถามที� เจอบ่อยมากๆ เช่น หมอฉีดยาแล้วทำไมเห็บยังเต็มตัวสุนัข อยู่เลย ทำไมหยดยาแล้วเห็บก็ยังขึ�นเต็มตัว? ทำไมเก็บเห็บ จากตัวสุนัขได้ทุกวัน? ข้อมูล: ฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลสัตว์เมตตา ภาพประกอบ: สัตว์แพทย์หญิง พัสนันทน์ มากมี


Hot Dog Magazine

www.facebook.com/hotdogmag.cm

Hot Dog Magazine เวอรชั่นออนไลนมาแลวววว

��


k r o w t e N Hot

ŕš‰

Hot Dog Magazine  
Hot Dog Magazine  

Pet magazine in Thailand