Page 1

WWW. K MS I C . L T H T T P S : / / WWW. F A C E B O O K . C O M/ K A U N O . MS I C ? F R E F =T S

L MSK MS I CN A U J I E N L A I Š K I S

K MS I C NA UJ I E NL A I Š K I S

P E N K T A D I E N I S 1 1 0 4 2 0 1 4 T R E Č I A D I E N I S 2 0 1 40 51 4

P A R O D A“ Š V I E S O SL I NK ”

G e g u ž ė s 1 7d . , 1 5v a l . K a u n omi e s t omu z i e j u s k v i e č i aį p a r o d o s a t i d a r y mą „ Š v i e s o s l i n k “ . Š i o j ep a r o d o j eb ū s i t ep a k v i e s t i k e l i a u t i i r p a ž i n t i t r i s d i r b t i n ė s š v i e s o s š a l t i n i u s : d e g t u k u s , e l e k t r ąi r t e l e v i z o r i ų . A p i ej u o s k u r i a ma s p a r o d o s p a s a k o j i ma s , a p i ma n t i s s t a mb i a u s i oK a u n od e g t u k ųf a b r i k o , p i r mo s i o s K a u n omi e s t oe l e k t r i n ė s i r K a u n or a d i j og a my k l o s i s t o r i j a s . D a u g i a ui n f o r ma c i j o s : h t t p : / / www. k a u n o mu z i e j u s . l t / s v i e s o s l i n k /


WWW. K MS I C . L T H T T P S : / / WWW. F A C E B O O K . C O M/ K A U N O . MS I C ? F R E F =T S

MU Z I E J ŲNA K T I S G e g u ž ė s 1 7d . , š e š t a d i e n į , k v i e č i a me d a l y v a u t i mu z i e j ųn a k t i e s r e n g i n i u o s e ! T a i i š s k i r t i n ėd i e n ame t u o s e , k a i g a l i t e d a u g e l į mu z i e j ųa p l a n k y t i n et i kd i e n ą , b e t i r n a k t į … J ū s ųl a u k i ak u l t ū r i n g a i s ma g i n e mo k a mų r e n g i n i ųp r o g r a maK a u n omi e s t o mu z i e j u j ei r j os k y r i u o s ei k i p a t v i d u r n a k č i o . D a u g i a ui n f o r ma c i j o s : h t t p : / / www. k a u n o mu z i e j u s . l t / mu z i e j u n a k t i s /

K A U NOHA NZ AD I E NO S2 0 1 4 G e g u ž ė s 1 6 1 8d i e n o mi s , k a u n i e č i u s i r mi e s t os v e č i u s a u d r i n g a i š v ę s t i 6 0 6 ą j į K a u n omi e s t og i mt a d i e n į k v i e s „ K a u n oH a n z ad i e n o s 2 0 1 4 " . D i d ž i ą j ąš v e n t ė s d a l į s u d a r y s V i d u r a mž i ųt e ma t i k a i s k i r t i r e n g i n i a i , k u r i ei r b u s p r o g r a mo s v i n i s . Mi e s t i e č i a i b u s k v i e č i a mi s u s i p a ž i n t i s ut ol a i k me č i o d v a r ok u l t ū r a , mu z i k a , š o k i a i s , ž a i d i ma i s , v y k s t e a t r a l i z u o t i v a i d i n i ma i , į v a i r i ųg r u p i ųp a s i r o d y ma i . D a u g i a ui n f o r ma c i j o s : h t t p : / / www. k a u n a s . l t / i n d e x . p h p ? 7 1 1 5 2 4 6 4 6


WWW. K MS I C . L T H T T P S : / / WWW. F A C E B O O K . C O M/ K A U N O . MS I C ? F R E F =T S

NU O T Y K I ŲD I E NAS UK T U G e g u ž ė s 2 1d . v y k s N u o t y k i ųd i e n as uK T U . T a i u n i k a l i g a l i my b ė T a ui r t a v o d r a u g a ms , t ė v a ms , mo k y t o j a ms p a ž i n t i s t u d i j ųg a l i my b e s , mo k s l ąi r i n o v a c i j ąn ei š v a d o v ė l i ųa r t e l e v i z o r i a u s , or e a l i a i : s u k u r t i mo b i l i ą j ąa p l i k a c i j ąa r n e t s u s i p a ž i n t i s u ž y mi u o j up a l y d o v u ! T a i pp a t t u r ė s i g a l i my b ęs u s i p a ž i n t i s uK T Uf a k u l t e t a i s i r j ų s i ū l o mo mi s s t u d i j o mi s . V y k s į v a i r i o s n e mo k a mo s p r a mo g o s .

V i e t a : a r š a u s k og . 5 9 , 1 .T i k r an e s v a r u mob ū s e n a , j a u č i a mak o s mo s oe r d v ė j e B 2 .K a t a p u l t a , k u r i t a v ei š š a u s į 2 0me t r ųa u k š t į " S a n t a k o s " s l ė n i s NE MO K A MŲn u o t y k i ųme n i up e r 4v a l . : 3 .S k y s t a mea z o t e „ v i r t i “ s a u s a i n i a i 4 .D r a mb l i ųp a s t a 5 .G i g a n t i š k i mu i l ob u r b u l a i 6 .D e g a n č i o s r a n k o s 7 .X b o x ž a i d i ma i 8 .K o s mo s op a l y d o v a s 9 .„ B u mp i n gB a l l s “ i mt y n ė s 1 0 .B u r b u l i a t o r i u s 1 1 .L a i p i o j i mos i e n e l ėi r k t .

L a i k a s : 1 1 . 0 0 – 1 5 . 0 0

T a i pp a t t a v ę s l a u k s K T Ur o k og r u p ė s k o n c e r t a s , č i l i z o n a , p r i z a i , l i n k s my b ė s , oa p i eg e r ąn u o t a i k ąn e t n ė r ak ąi r k a l b ė t i . D a u g i a ui n f o r ma c i j o s : h t t p : / / k t u . e d u / t u r i n y s / n u o t y k i u d i e n a s u k t u


WWW. K MS I C . L T H T T P S : / / WWW. F A C E B O O K . C O M/ K A U N O . MS I C ? F R E F =T S

A RV A I Z D OK A ME R O SA T E I T Y J EP A K E I SŽ MO G A U SA K I S ? G e g u ž ė s 1 5d . K a u n eC a f éS c i e n t iq u ek v i e s į d a r v i e n ąd i s k u s i j ą , a r a t e i t y j ev a i z d ok a me r o s p a k e i s ž mo g a u s a k i s . A p i et a i k a l b ė sB a l t i j o s p a ž a n g i ųt e c h n o l o g i j ųi n s t i t u t ov y r e s n y s i s mo k s l od a r b u o t o j a s i r U A B „ A l g o r i t mųs t u d i j a “ į k ū r ė j a s J o n a s G u z a i t i s . D i s k u s i j o s me t ub u s a p ž v e l g i a mi t i e kk l a s i k i n i a i , t i e ki r mo d e r n ū s v a i z d ųa t p a ž i n i mome t o d a i . D i s k u s i j av y k s 1 9v a l . k a v i n ė j eC o ff e eI n n( V i l n i a u s g . 2 8 , K a u n e ) . D a u g i a ui n f o r ma c i j o s : h t t p s : / / www. f a c e b o o k . c o m/ e v e n t s / 2 8 7 8 6 0 7 2 4 7 1 3 9 0 2 /

G A T V Ė SMUZ I K OSDI E NAK A UNE G e g u ž ė s 1 7 d . G a t v ė s mu z i k o s d i e n a . G MD–t a i š v e n t ė , v i e n i j a n t i v i s u s , k a l b a n č i u s u n i v e r s a l i a u s i ak a l b ap a s a u l y j e–mu z i k o s k a l b a . Š i ąd i e n ą mu z i k amė g a u j a s i v i s i n e p a i s a n t a mž i a u s , s o c i a l i n ė s p a d ė t i e s , p r o f e s i j o s , g y v e n a mo s i o s v i e t o s a r k o k i ųn o r s k i t ųa p r i b o j i mų . Į g a t v e s , k i e mu s , s k v e r u s i r a i k š t e s p l ū s t e l i v i s i –i r p r o f e s i o n a l ū s mu z i k a n t a i , i r mė g ė j a i . Č i a n e r e i k i aj o k i ųs c e n ų , s c e n a r i j ųa r p r o g r a mų . R e i k i at i k T a v on o r og r o t i i r mė g a u t i s mu z i k a ! D a u g i a ui n f o r ma c i j o s : h t t p : / / g md . l t / h t t p s : / / www. f a c e b o o k . c o m/ e v e n t s / 2 6 5 3 9 1 1 7 3 6 3 8 2 1 2 /


WWW. K MS I C . L T H T T P S : / / WWW. F A C E B O O K . C O M/ K A U N O . MS I C ? F R E F =T S

A T A T A R I AL A MZ D Ž I A I 2 0 1 4 2 0 1 40 51 5–2 0 1 40 51 8 , k e t v i r t a d i e n į –s e k ma d i e n į , K A U N Ev y k s X X I X a s i s t a r p t a u t i n i s f o l k l o r of e s t i v a l i s „ A T A T A R I AL A MZ D Ž I A I –2 0 1 4 “ , s k i r t a s T e a t r ųme t a ms . 2 0 1 4 i e j i p a s k e l b t i T e a t r ųme t a i s , t o d ė l f e s t i v a l y j ež i ū r o v a i ma t y s t e a t r a l i z u o t a s p r o g r a ma s , k u r i o s el i a u d i e s k l o j i mot e a t r oi š mo n ė , v a i d i n i ma i , mu z i k i n ė s i mp r o v i z a c i j o s , p r o v o k u o j a n č i o s g r a ž b y l i a v i mome n ą , p r a k a l b a s , o r a c i j a s , s ma g i a i n u t e i k s k a u n i e č i u s i r mi e s t os v e č i u s , a t k r e i p s d ė me s į į mū s ųk u l t ū r o s p a v e l d ą , j o s a v i t u mą , t r a d i c i j a s . Į K a u n ąa t v y k s t aa p i e1 0 0 0d a l y v i ų , e t n i n ė s k u l t ū r o s p u o s e l ė t o j ų , n u o l a t i n i ųf e s t i v a l i ob i č i u l i ųi r n a u j ųf o l k l o r oa n s a mb l i ųb e i a t l i k ė j ų . R e n g ė j a i k v i e č i aį v i s u s r e n g i n i u s ( v i s i j i en e mo k a mi ! ) i r l i n k i v i s i e ms f e s t i v a l i o d a l y v i a ms , ž i ū r o v a ms , k l a u s y t o j a ms , š o k ė j a ms i r š o k i n ė t o j a ms n u o š i r d a u s p a b e n d r a v i mo , p a d a i n a v i mo , k o j ųp a mi k l i n i mo , p a s i r o k a v i mo , p a s i b u č i a v i moi r t i e s a u s k e l e l i on a mo . D a u g i a ui n f o r ma c i j o s i r p r o g r a ma : h t t p : / / a l k a s . l t / r e n g i n i a i / s v e n t e s /

J A MS E S S I ONP UNT O J AZ ZP A L Ė P Ė

A n t r a d i e n i s P u n t o J a z z p a l ė p ė j ed ž i a z a d i e n i s s uV D Ud ž i a z o k a t e d r o s s t u d e n t a i s . A n t r a d i e n i ųp r o g r a mo j ei r k o n c e r t a s J A MS E S S I O N . G e g u ž ė s 2 7d . A r n a s Mi k a l k ė n a s ( p i a n o ) i r U g n i u s B a l e v i č i u s ( b ū g n a i ) . P a l a i k y k i t ej a u n ą j ąk a r t ą . V i s i k o n c e r t a i NE MO K A MI ! D a u g i a ui n f o r ma c i j o s : h t t p s : / / www. f a c e b o o k . c o m/ e v e n t s / 1 8 9 3 8 8 4 9 7 9 3 5 8 3 1 /


P A R E N G Ė : K MS I CR Y Š I ŲS UV I S U O ME N EK O MI T E T A S R E D A K T O R Ė : MO N I K AT A MU L A I T Y T Ė 2 0 1 4m.

KMSIC NAUJIENLAIŠKIS 05 14