__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZN.:

3.6.2015 SZ MMHK/100515/2015 OD1/Rou MMHK/112497/2015

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Miroslav Roubínek 495707817 Miroslav.Roubinek@mmhk.cz

DATUM:

23.6.2015

SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ: 48035599 Pražská tř. 495 370 04 České Budějovice

R o z h o d n u t í Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy obdržel dne 3.6.2015 žádost, kterou podala SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice, o povolení úplné uzavírky silnice III/29827 v úseku od křižovatky se silnicí II/298 v obci Krňovice až po konec obce Běleč nad Orlicí z důvodu opravy komunikace. Magistrát města Hradec Králové odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v návaznosti na ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povoluje úplnou uzavírku silnice III/29827 v úseku od křižovatky se silnicí II/298 v obci Krňovice až po konec obce Běleč nad Orlicí v termínu od 29.6.2015 do 30.8.2015 z důvodu opravy komunikace. I. úsek I. a II. etapa - úsek od křižovatky se silnicí II/298 v obci Krňovice po křižovatku s účelovou komunikací u čp. 120 v obci Běleč n./O. v termínu od 29.6.2015 do 2.8.2015. Křižovatka u čp. 120 bude prováděna po polovinách z důvodu zachování obslužnosti zemědělského objektu. II. úsek I. etapa - od křižovatky u čp. 120 po Obecní úřad v Bělči n./O. v termínu od 3.8.2015 do 12.8.2015. II. etapa - od Obecního úřadu po čp. 75 v obci Běleč n./O. v termínu od 13.8.2015 do 22.8.2015. III. etapa - od čp. 75 po konec obce Běleč n./O. v termínu od 23.8.2015 do 30.8.2015. Dopravní značení bude dle jednotlivých etap upravováno.

1/4

Profile for Jan Košek

Rozhodnutí - uzavírka silnice Krňovice - Běleč n. Orlicí  

Rozhodnutí - uzavírka silnice Krňovice - Běleč n. Orlicí

Rozhodnutí - uzavírka silnice Krňovice - Běleč n. Orlicí  

Rozhodnutí - uzavírka silnice Krňovice - Běleč n. Orlicí

Advertisement