{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

hnfthmÕhv 2012 Harvest Festival

KUWAIT MALANKARA RITE MOVEMENT (MCA-Kuwait) Bharathiya Vidya Bhavan, 27th April, 2012

www.kmrm.net


Kuwaiti British Trading and Energy Co. Our Products REPL Heat Shrinkable Accessories such as: Cable Joints, Terminations and Components up to 36KV

MORGAN SCHAFFER INC. Canada. CONDITION MONITORING FOR TRANSFORMERS (PORTABLE & ON LINE)

AUTOMATION 2000, France DGPT2: PROTECTION RELAY FOR DISTRIBUTION TRANSFORMERS

SOFAMEL, SPAIN CABLE LUGS, CONNECTORS, TOOLS & SAFETY

Constellation LED Lighting, UK Leading energy efficient LED lighting suppliers. Constellation lighting has over 10 years experience supplying LED lighting products worldwide. ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

Al-Farwaniya – Commercial Center-Moultaqa Tower Complex (The Owner Abbas Rabee Al-Nomas) Tel.: +965 24740720/30/50/44 – Fax: +965 24740450, P.O.Box 554, Farwaniya, Code No.81016, Kuwait Web: www.kb-tec.com / E-mail: k.jacob@kb-tec.com


¼sEÆaWpU{vM n}ku9venyaz\ eexvM s\Enhi6u9t\" <@ ekaRi. (: &> `piy sEhaxrI sEhaxrÅaEr, !"# $%"&'()*'+ ,-.-/-* 0112$-3$4 567-$8#9:(;< =>' ?-@+ !ABC:D'" EF.4 E#G- A.H&'()*'+ /:I7-!1->J>K9:(;< ?-@A-L4M ,I-+I+ $#4"'F.4 5$'0@N9:$' "->LA-"'(AF'+ OP#/KM QRS TUVTQW $:*M XQS YVXXW XZS QQVQ[W A#-M TS XUVXQ\ ,I-+I+ A')D'F.4 ((,/01].: $^4)(C)'9'(AF'+ OA#-M TS _V[\ /:I'6 0@`+ 1a:C:D'F'b4M !Pc-^P9-)' "d): $#4"'F/($ ((,/+ 5$'0@N:D'(AF4 /e$(9 5):!43-$A-D: /:I'6 1fP#-!4 1a:C:D'F'b4 OQ P"-<:M [S gVXY\M ((,/9:$' $h"'F ,I-+I+ ,>:0,BD'+ $:>-#+iBD'+ P/b: /:$:P*-@:DL+ EF4 /:I'6 0@`9:(# 1j*$:*A/'+ 1'.:*$:*A/'+ 5$'I-!:D'F'b4M /:&P/-k/4 EF P1>:h ("ME+MlBME+ =>'D'F l,K8# !ABCL+ 53/- /:&(/)'C4 APN-k/+ m,-9A-* #nKH&-L4 /:?-/$+ (e*o'F.4M 5BN>-*/(> !N-*:D'" EF #nKP9-() !+p):C:D'F /:&P/-k/:h E#G!'A$q'"&'()*'+ Nr,*1dB/A-* !N">L/'+ !-F:6K/'+ 01.]n:D'F'M /:&P/-k/4 QUXQ "ds-*4A*'()*'+ m,->.*'()*'+ 1'.:(*->6K-*+ .'<D(st ((,/9:(;< !Ar6A-* 5$'0@NHu E#G-/P>-)'(A-C+ mb-*:>:D(st Eywuvi}

8-M Pv-w 1):C'>*4Dh x=-P>- AdF-+ /B^9:(;<*'+ 5/!-$+ l ("-#G+ $:$D' #?:eo 8#H&'()(*#G-+ ,I-+I+ ("-b'/F' $:(;< 1sL9:h !dn:DL+M $:(;< 1sL9:h .-A!:D'Fy $:$D'z.' P1-(# =-N>:*'+ 5/"-I/'A:#G-9y P#/K>'+ 1>P,I:"&'+ 5$-3>'+ /:{/"&'+ /F4 5/ ?n:eo4 .r14.:*)*(sM 5PC-u $:(;< ((,/A-* "B9-/4 E#G- 01/r9:"&:#'+ $:(F 5$'0@N:D'+| O$:*M XZS Q[\M


hnfthmÕhv 2012 cmP³ tXm«¯n {]knU≠v

G

sd kt´mjt¯mSpw AXnep]cn A`nam \t¯mSpw IqSn 18þmw hÀj {]hÀ¯\§fp ambn sI.Fw.BÀ.Fw apt¶dp¶p. CShIIfn \mw BtLmjn¡p¶ BZy^e s]cp¶mfn\p kam\ambn 16þmw hÀj¯n XpS¡w Ipdn¨ lmÀshÌv s^Ình , hnfthmÕhv 2012 F¶ t]cn Cu hÀjw BNcn¡pIbmWv. Xnct¡ dnb PohnX¯n\nSbn IpSpw_ambn Hcp Hgnhp Zn\w NnehnSphm³ Ghcpw B{Kln¡p¶p. hnhn[ Xcw aÕc§fpw, Iem]cn]mSnIfpw, \mS³ hn`h§fpsS cpNnbpw aWhpw Hs¡ BkzZn¨p sIm≠v kulrZw ]¦nSp¶, FÃm hn`mKw BfpIfpw H¶n¡p¶ Hcp kulrZ kwKaw Bbn¯ocs« \½psS BZy^e s]cp¶mÄ. hn. {KÙ¯n sPdanb {]hmNI³ \ap¡v Adnbn¸v \ÂIp¶p ,"" ssZhw ag s]¿n¡p¶p, icXvIme hÀjhpw hk´Ime hÀjhpw \ÂIp¶p. hnfshSp¸n\pÅ Bgv¨Ifpw AhnSp ¶v \ntbmKn¨v Xcp¶p. ]t£ ssZhamb IÀ¯mhns\ \o `bs¸SWw"" Cu Ime§ sfÃmw ssZh¯nsâ A\p{Kl§mfmWv. Cu A\p{Kl§Ä sNmcnbp¶h\v \mw \µnbÀ ¸n¡Ww. hnfshSp¸pÕhw BZna kaqlw Gsd {]m[m\yt¯msS ssZh¯n\p Imgv¨

F{_lmw apfaq«n sk{I«dn kaÀ¸n¡p¶p, _enbÀ¸n¡p¶ Ahkcambn BNcn¡p¶p. \½psS A\p{Kl§Ä¡v \µn bmbn Imgv¨kaÀ¸Ww \S¯mw \½psS Ipªp§sf ]cnioen¸n¡mw. ho≠pw ]gb \nba¯n D¸¯n ]pkvXI ¯n \mw hmbn¡p¶p, ""\nsâ hben hnX¨v hnfshSp¯v sImÅpI F¶v ''. ssZhw \ap¡v {]hmk`qanbn tPmen sN¿m\pw , tPmen¡p thX\hpw e`yam¡pt¼mÄ \ap¡pw Hcp§mw Imgv¨ kaÀ¸W¯n\mbn. tehycpsS ]pkvXI ¯nÂ, "" \nsâ hben \n¶v \o XoÀ¯v sIm ¿cpXv F¶pw, hnfshSp¸n\p tijw hben \n¶pw s]dp¡n tiJcn¡cpXv F¶pw, AXv ]mh§Ä¡pw ]ctZinIÄ¡pw DÅXmsW ¶pw'' AhnSp¶p I¸n¡p¶p. \½psS A[zm\ ¯nsâ ^e¯n Hcp hnlnXw CÃm¯h\v DÅXmsW¶pw ssZhw ]Tn¸n¡p¶p. ssZh amb IÀ¯mhnsâ Cu Acpf¸mSpIÄ \½psS BZy^es]cp¶mÄ BtLmjthfbn \ap¡v {]tNmZ\amIs«. {]hmkPohnX¯n BZy^e s¸cp¶mfnsâ alXzhpw, {]kànbpw \½psS Ipªp§Ä¡v ]IÀ¶p \ÂIp¶ kvt\lhpw sFIyhpw ]cnt]mjn¸n¡p¶ henb BtLmjambn hnfthmÕhv 2012 Bbn¯ocs« F¶v Biwkn¡p¶p..


hnfthmÕhv 2012 sm{„z8ieå tiru9a]

Shaji Varghese Gen. Convenor

Thomas Mammoottil Jt. Convenor

!"#$%&'()*+)!,-. /0'*%&'1#2. 31,&41'. 356!"#7)1,-. 839. 55:;-. <:)=04-. 19*)>. ?;52. @A)B#1,-C. 1D2BE-. ;+FGH2'B,-. 83D2'B,3#2). IJG)04. =EF;H-. /=82#K)B#1,L. ?;*#M3#N'. ?;1'. !@)GH0'>. 55:;7)5O. 55=0%*@#;-. ?0). !E5(. 31,&4P. ?1,@;)GHQ)R,>. ;)+;,*S. 5*#T,-. =U)3%K#0)*+,5(. $3%V). 5*#T,-.0W5+.?1,XKY)GH.X==Z1#[1'.*#\'G2F])B,^0'.*#!7)5O.<A@-L 3,0!,L.=0);#N'>.<8_!)5O.55:;X=`0).81()2._!)52*,Q)GH,-.*#825O.a:;. 8*#=-.*'&N)GH,.;A,7)2._!)82*,Q)GH,-./!'=7).=,$'0*-.X=0)=#:)B,^,T'> !"#.;)+;,*+,5(2,-C.81bW+,55(2,-.<:4c!-.?[;#.I#YA).X$&'(#;)1,.$3F. ])B,*C..?X=*#A-.*%0d'e0.$3F])B,^0'.;);)f.$-$'B#AW+,5(2,-.1#KA). *0*+,5(2,-. /0'@;-. 3,0!,L. <G#A3#2)A,^,>. =)9B#!7'. *#F&)*;)+;,. *+,5(82#. *#!). $g7)5O82#C. $3%V). 3#X03!". 50#\)9. /8:4K. 83h!*+)9. 55:;-.19*,^.?1,XKYW+,5(2,-.<:4.;)Y)0-.0g,A#5O.3,P=)9.$3F])GH'. 1i).*8A6,^.=0);'.AE=5]b,> 55X*$'0;3#2. =j#7!7)9. <:4c!5]A,^#+)1'. ?[;#. ;)+. $3F]N7)A,. ^#+)1'. <\3#2. ?Fk0!W+#N,L0'>. IA,. 55X*$'0;1#2)A)B,*. ^0)9. /S8GF^)A)B,^.55:;.$'81Y7)5O2,-.=A$'81Y7)5O2,-.?AE=)2#N'.<:4. c!5]A,^#+)5O.?l$7>.m0)9.=)0#;)81(,L.$'81Y;,-.*%0d'e02,3,T'. I]-.$Yd`;)82#(,L.$#8Y#:A4;,-.*#A,N4;,-.$'81Y;,3,T'>.8;:1)B,^;5O. *n`5A#]#P. 55*/2A,^)5!"o)9. 313,2A,^)5!"o)9. ?W5152#A#S. 55X*$'0. ;1#*,^)!">. ?0#20'. 1#-. ;)@#;1-. 5G2H,^. ;)+8;#p;)5O. 3E!f1-. $'81Y. 7)5O.mJ.$-q#00r3#N'> *n`A)5O./],-.3,Q);)5O.1`6!,-.<0,A#;$'02,5(.;)W!,-.:#A)X:7)5O.=A)04. *'002,-.0,(GH,3#6#P.1s,5(.31t,*+,5(.5 *4-.AE=5](,7,53^0#N'.;)+8;#. p;'. 1s,5(. $3EY7)9. $%&'()B,^. ?0'@,0;,-. 36,L;FB,. 19*,^. 3#0%. *2,->.$047)9.m0'.?0'@,0832!u.X*)$'0`23#2.d`;)0GA405^2#N'>

K.K. Babu Jt. Convenor

3,P.;F&W+)9.?81*M0-.;4*'0)*SB'.d`;*#A,N47)5O.<Mr#$.$3F]N-. 19*,;#P.13,B'.$#f)GH,>.;):4#@4#$-C.;);#Y-C.@;11)Fs#N-C.55;:4.$Y#2-C. 31,&4#;*#M. $-AUN-. 0,(W). ?$-h4-. 83h!*+)9. *#A,N47)5O. 3E!f1-. ?()7Q2#B).55:;A#d4.;)$'0%0)B,.8;T).1#-.=A)XM3)GH,>.31,&45A^.1)!2)9. 1s,5(2,-.3#1,&)*.q(1. ^.1)!2)9.1s,5(.$-q(12,5(2,-.?0)d`;1;,-. 3,8^6;,-. m7A-. +)2. 1D*+,5(. c!7)!#N'. ^0'. 3QB#0)A)B,*>. ;A,-. ;F&W+)9.?81*A,5(.Y%:2WSB'. $#lr1-.=*A,^.*#A,N4.X=;F71WS. B'. ;)+8;#p;'. v.$3F]N7)5O.;!)2.5=A,^#S.<2)0`A5b. ^#N'. eW. +,5(.<XKY;,-.X=#Fk12,->.1s,5(.Y%:2W+,5(.82#d)])9.;)+8;#p;'. wxyw. =,N47)5O.;)+5;(,]'.0)A,^#+#2).3#Q5b>


MANAGING COMMITTEE

Rajan Thottathil President

Thomas Chacko Treasurer

Abraham Varghese Secretary

Rev. Dr. John Padipurackal Spiritual Director

Rajan Mathew Joint Secretary

Sam Mon A.O Vice-President

Soji John Joint Treasurer

COMMITTEE MEMBERS

Biju Joshua

George Rajan

Liju Abraham

Shamon Jacob

Philipose Thomas

O.M. Mathew

Jimmy Abraham

Alexander K.S

Shaju Varghese

Shaiju Nilackal

Issac Kadakampallil

Mathew Varghese

George Mathew

Giby Abraham

Joseph Christo

Varghese P. Abraham

Jubin P. Mathew

Benoy Abraham

Georgekutty Lawrence

Mary Litty


ADVISORY BOARD

George Thomas Chairman

C. A. Joy Member

K. O. John Member

George Mathew (Rosemon) Member

Shaji Varghese Member

K. V. Paul Member

Mathai Samuel Member

Thomas P. Varghese Auditor

KMRM Prayer Coordinators 2011-12 Abbasiya Sector-1 [St. Johns Prayer Group]

P. V. Mohan

George Luey Powath

Abbasiya Sector-2 [St. Mary's Prayer Group]

Geevarghese Mathew

Jacob Vilayil Thomas

Abbasiya Sector-3 [Shalom Prayer Group]

Sunny Thomas

Abbasiya Sector-4 [St. Thomas Prayer Group]

Biju Baby

Reggae [St. Pauls Prayer Group]

James C. Baby

Sam Thomas

Salmiya [Mar Ivanios Prayer Group]

Kuriakose Joseph

Sunil George

Jose Varghese

Fahaheel [Mary Matha Prayer Group]

Binu Vilayil Rajan

Santhosh P. Antony

Joseph Kuriakose (Aji)

Web TEAM Members

Rajan Mathew Web Administrator

Elizabeth Rajan Webmaster

Mathew Varghese Photos & Video Coordinator

Jobin Babu Sub-Sites & Graphics


Catechism

Rev. Dr. John Padipurackal Director

!"#"$%&'(&')*&+((,&-.$&/.0*&1+&2(,&3"$4&513'&.3&6.'*,&-.$&+1'&(1'&.&78.9"$%&:,*; &<=",.-)&>?>@A We would like to thank all efforts of KMRM for helping our Children to build a strong faith through our B.8.$0.,.&C"'1,%"-.8&=-)((8;&D)"3&"3&.&#*,E&.++,*-".78*&3'*+&.3&"'&"3&'.,%*'"$%&')*&E(1$%&21'1,*&%*$*,.'"($& (2&(1,&B.8.$0.,.&F(//1$"'E&"$&G16."';&

Georgekutty Lawrence Headmaster

Catherine Binu Ast. Headmaster

H*&.,*&.83(&+8*.3*I&'(&+.,'"-"+.'*& JKCLJMC=LJ&N@ON &(1,&E*.,8E&-).,"'.78*&*#*$'&(,%.$"3*I&7E&GBPB;& H*4&Q*.I&B.3'*,4&')*&D*.-)*,34&')*&='1I*$'3&(2&B.8.$0.,.&C"'1,%"-.8&=-)((8&.$I&RLCLSTTULB&*V'*$I& (1,&2188&W*I%*I&31++(,'&.$I&+,.E*,3&2(,&')*&31--*33&(2&')*&3./*; Lawrance Georgekutty, B.8.$0.,.&8"'1,%"-.8&=-)((8& Head Master.

Jimmy Abraham Teacher

Mary Litty Teacher

Liju Abraham Teacher

Shaji Varghese Teacher

Babuji Bathery Teacher

Princy Geevarghese Teacher

Jacob Thomas Teacher

Thomas Mammoottil Teacher

BALADEEPAM

Shibu Jacob Coordinator

Justey Biju Convenor

Cherian John Binu Jt. Convenor

George Louis Teacher

Binu K. John Teacher

Merija Shibu Teacher

Mary John Teacher

Issac Kadakampallil Teacher

Aji Philip Teacher

Bency Jacob Teacher


{^≠vkv Hm^v tacn Mary Litty Convenor

sI.Fw.BÀ.Fw þ se amXr P\§fpsS Iq«mbvabmb {^≠vkv Hm^v tacn, sI.Fw.BÀ.Fw þ sâ FÃm {]hÀ¯\§Ä¡pw {]mÀ°\m]qÀÆw klIcWw \ÂIn hcp¶ t]mjI kwLS\bmWv. \½psS A²zm\^ew ssZh¯n\p kaÀ¸n¨v \µnbÀ¸n¡phm\mbn \mw sIm≠mSp¶ BZy^e s¸cp¶mfn\v {^≠vkv Hm^v tacnbpsS BiwkIÄ! "hnfthmÕhv 2012þsâ hnPb¯n\mbn {]tXyIw {]mÀ°n¡p¶p. enän tP¡_v I¬ho\À {^≠vkv Hm^v tacn

Rani Joseph Abbasiya-Sector3 Jt. Convenor

Valsa Benjamin Abbasiya-Sector4

Sisiliamma V. Mathai Abbasiya-Sector1

Jolly Jacob Fahaheel

Ancy Liju Abraham Abbasiya-Sector2

Jaisy Antony Riggae/Farwaniya/Khaitan

Ajimol Santhosh Salmiya


bphtPymXn Benoy Abraham Convenor

kvt\lw Dffhsc, ssZhw X¶ Zm\§Ä¡v \µn AÀ¸n¡m\mbn \S¯p¶ BtLmj§Ä ]pcmX\Imew apX temI¯nsâ ]e`mK§fnepw DÅ {InkvXym\nIÄ \S¯nhcp¶XmWv. Cu Ahkc¯n AhÀ X§Äç e`n¨h CÃm¯hcpambn ]èhíIpw sN¿p¶p. C{kmtb P\X henb BËmZt¯mSpw Xo£WXtbmSpw IqsS BNcn¨ncp¶ Xncp¶mfmbncp¶p BZy^eXncp¶mÄ. Zimwiw sImSp¡epw AhÀ¡v hfsc {]m[m\ytadnbXmbncp¶p. ae¦c k`bpsS X\nabpw ]mc¼cyhpw Ipsshänse ]pXnb Xeapdbv¡p ]cnNnXam¡m\mbn \½psS CShIIfn \S¯nhcp¶ BZy^etiJcW¯n\v kam\ambn Ipsshänse ae¦c a¡Ä kwLSn¸n¡p¶ "hnfthmÂkhv 2012' AXnt\mS\p_Ôn¨pff hnZym`ymk klmb ]²Xnbpw Gsd {]iwk\obamWv. sI.Fw.BÀ. Fw.þsâ t]mjI kwLS\bmb bphtPymXn F¶ bphP\ Iq«mbva "hnfthmÂkhv 2012' \v {]mÀXvY\m \nÀ`camb FÃm klmb klIcW§fpw hmKvZm\w sN¿p¶tXmsSm¸w FÃmhn[ BiwkIfpw t\cp¶p.

Jobin Babu

Jiby Abraham

Byju Kurian

Nithin R George

Lince John Jt. Convenor

O.M Mathew Animator

Stanly Thomas

Biju T.U

Shamon C Jacob

Jimmy Abraham

Aji Varghese

Jobin Thomas

Jino K Abraham


VILAVOLSAVU - 2012 ORGANIZING COMMITTEE General Convenor Joint Convenors

: Shaji Varghese : Thomas Mammoottil K.K. Babu

Sub - Committees Reception K.O. John (Convenor) George Thomas Rose Kattukallil K.V. Paul Joseph Kuriakose Alexander Thangalathil Alexander K.S. A.V. Thomas Binoy Abraham Godfrey Cherian Mary Litty

Finance Binu K. John (Convenor) Thomas Varghese (Babu) Thomas Chacko Jimmy Abraham Shaju Varghese Soji John

Volunteers Binoy Abraham (Convenor) Joji Varghese Aji Philip Anish Thankachen Anson John Blesson John Byju Kurian Programme Jacob Thomas Babuji Bathery (Convenor) Vineesh Thomas Binoy Alelil Gijo John Alex Varghese Jino K. Abraham Jacop Philip Pretcy G. Mathew Prasad K. Thomas Bindhu Laiju Yohannan Thomas Publicity Sophy Rajan Thomas Varghese (Biju) Jacob Thomas (Convenor) Heera Wilson C.A. Joy Libu John Stage, Light & Sound Thomas Mammoottil Rebby Varghese Shamon Jacob (Convenor) K.K. Babu Robi Alex Rana Varghese (Convenor) Shaju Varghese Roy George Jiju Varghese Sinu Samuel Jomon Varghese Stanley Thomas Smaranika Jobbin Thomas Jaseena Joseph Kuruvilla Thomas (Convenor) Jijo Bobbas Sachin Sanal Rajan Mathew Joseph Samen George Mani Rose Kattukallil James C. Baby Justey Biju Jobin Babu Food Ajimol Santhosh Sinoy Varghese Varghese Abraham (Convenor) Ancy Liju George Rajan Beena Babuji O.M. Mathew Stalls Filsy John Geevarghese Mathew (Convenor) P.V. Mohan Jaisy Jose Jose Varghese Philipose Thomas Jolly Jacob Sunny Thomas Mathai Samuel Mareena Jiju James C. Baby Nithin Thottathil Sheelu Shaji Binu V. Rajan Lins John Sini Sunil Kuriakose Joseph George Luey Sisly Mohan Babukutty T.S. Madhu Philip Suni Alex Madhu Fahaheel John Babu Biju A.O. K.V. Paul Princy G. Mathew Santhosh P. Antony K.Y. Benjamin Stanley Thomas Jacob Vilayil Thomas Sunil George

!"#$ M.J. John (Convenor) Biju Joshua Thomas Varghese (Babu) Jiby Abraham Issac Daniel Jubin Jahara Biju Baby Shibu Jacob Sunny Varghese Joseph V.I. Medical George Mathew (Convenor) Thomas Prakash Dr. Neethu Rajan Anija Aji Laly Paul Tinsa Bissy Jiju Raj Kurikesu Anumol Gibi


Yuvadarshanam Editorial Board

Rev. Dr. John Padipurackal Spiritual Director

George Mathew Managing Editor

Benoy Abraham Executive Editor

Jomon Cherian Assistant Editor

Roy George Assistant Editor

Jimmy Abraham Parakkel Sunil George Samuel Chief Editor Associate Editor

Aji Philip Assistant Editor

Jino K Abraham Assistant Editor

Nithin Raj Assistant Editor

Stanley Thomas Assistant Editor

Jobin Babu Graphics and Design

Jojimon Thomas Circulation Manager

Kuwait British Trading & Energy co. Hussain Jowhar Co. Wll. Macvins Co. Wll. Aishwarya Jewellers Leroy & Leiton Al Shamali & Waris Co. Wll. Mathew – Business loans UAE Exchange Co. Spencer’se Sreeragam Furniture Mart Well wisher – St Mary’s Prayer Group Al Wassen Est. United Logistics Co. Blue Line Co. Shalom Prayer Group Al Mashan Gen. Trad. & Cont.Co. Luluat Al-Marjan Garage Beach Palace Restaurant

Najoom Saloon QRay CFL Bulb Mfg. Unit Advanced Business Group Bharathiya Vidya Bhavan Management !"#"$%&'" (&)&*+ All our Donors & Well wishers.

!"#"$%&'" (&)&*+ , -*. , //012/10

Our Sincere thanks to


Profile for Rajan Mathew

KMRM Vilavolsavu 2012  

Kuwait MalankaraRite Movement

KMRM Vilavolsavu 2012  

Kuwait MalankaraRite Movement

Profile for kmrmweb
Advertisement