a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 27

Bedrijfsreportage | Forward Belgium

DE UITDAGINGEN VOOR KERSVERS FORWARD BELGIUM-VOORZITTER JEF HERMANS Jef Hermans, managing director van de

vaak afhankelijk zijn van een buitenlands

Internationalisering

Portmade

groep,

heeft

hoofdhuis.”

Last but not least wil de expediteursvereni-

officieel

het

voorzitterschap

vorige

maand van

ging zich nationaal verder verankeren en

expediteursvereniging FORWARD Belgium

Relatie met Douane

nog meer samenwerken met de haven van

van Johan Proost overgenomen. “Het is voor

Vanuit zijn voorzitterschap van de Commissie

Zeebrugge, met Brussels Airport, Luik… Ook

een stuk een protocollaire rol, maar ik wil de

Douane binnen FORWARD Belgium heeft Jef

op Europees en internationaal niveau wil

volgende twee jaar toch enkele klemtonen

Hermans de laatste jaren al meermaals aange-

FORWARD Belgium harder wegen. Het gaat

leggen en samen met mijn team wil ik het

kaart dat de relatie met de Administratie van

op dat vlak zeker de goede kant op. Zo wegen

hoofd bieden aan de uitdagingen in onze

Douane en Accijnzen beter kan.

we sterk op het dossier douane en zeever-

sector”, stelt hij.

“Een gedeelte van de top van de Douane ziet

voer. Twee mensen van FORWARD Belgium-

ons expediteurs nog altijd als grote misda-

leden zijn respectievelijk voorzitter van

In de eerste plaats wil Jef Hermans het gemeen-

digers. Wij moeten niet de dupe worden van

de Europese Douanewerkgroep en van de

schapsgevoel in de sector terug aantrekken.

die enkelingen die het niet goed menen.

wereldwijde Zeetransport werkgroep binnen

“Het probleem van een transporteur, een

Ondertussen is de directe vertegenwoordi-

CLECAT en Fiata en dan is er nog de organi-

scheepsagent, een terminal,… is ook mijn

ging er wel gekomen, maar we voelen dat er

satie in 2021 van het FIATA World Congress in

probleem. Ik wil daarmee zeggen dat alle deel-

gezaagd wordt aan de tak waarop we nu zitten.”

Brussel dat FORWARD Belgium onder leiding

nemers aan het logistieke netwerk elkaar nodig

van Marc Huybrechts organiseert.  (NV)

hebben. Het is belangrijk om naar elkaars

Duurzaamheid

problemen te luisteren en te kijken hoe we

Ook duurzaamheid is een belangrijk thema

elkaar kunnen helpen. Het digitalisatieproces

voor de nieuwe voorzitter. "De modal shift,

kan ons daar heel goed bij helpen.”

transporten bundelen,… Onze leden vinden

Daarmee legt de voorzitter al meteen een

duurzaamheid belangrijk, maar om zulke shift

tweede uitdaging op tafel: de toenemende digi-

te realiseren moet mankracht vrijgemaakt

talisering en het beschikbaar stellen van data.

worden en die is er niet altijd. Met FORWARD

“Ik roep ‘de groten der aarde’ op om hun data

Belgium bekijken we momenteel hoe we

effectief te delen met de gemeenschap, maar

onze bedrijven op dit vlak kunnen bijstaan.

FORWARD Belgium

ook de kleine bedrijven vraag ik om dit te doen.

We zouden graag zien dat elke expediteur

Brouwersvliet 33, bus 1 - 2000 Antwerpen

Zeker zij zijn flexibel en kunnen soepeler het

het label verdient van duurzame, logistieke

T 03 233 67 86 - info@forwardbelgium.be

digitalisatiepad kiezen, waar grote bedrijven

dienstverlener."

www.forwardbelgium.be

27

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie maart 2020  

KMOinsider magazine editie maart 2020