Page 70

werkgelegenheid, waardoor we migratie kunnen vertragen en mensen

gevoelige snaar. Door gedreven én bedreven te vertellen, hoopt hij het

zelfs kunnen overhalen om naar hun ‘getransformeerde’ geboorte-

beeld bij te stellen.

grond terug te keren. Met elke boom die wordt geplant, verstevigen we

‘Uiteraard kon mijn beslissing om in Afrika te werken op tegenwind

de ‘bodem’ voor het land: het bos wordt een ‘wijdvertakt’ ecosysteem,

rekenen. De drive van de plaatselijke bevolking werd openlijk in vraag

waarbinnen niet alleen bomen gedijen. Tussen de bomen laten we

gesteld en de instabiliteit van grote delen van het continent zorgde ook

bewust veel gras groeien: de boompjes varen daar wel bij, maar ook de

voor een krachtige contra. Die laatste problematiek wil ik niet minima-

veetelers hebben een plaats om hun dieren te laten grazen en de veest-

liseren, maar het is wel belangrijk om hem met de juiste bril te bena-

apel uit te breiden en het gesikkelde gras wordt verkocht of gebruikt

deren: stabiliteit in Afrika valt samen met de gevulde maag. Wij kennen

voor manden in een micro-economie. En terwijl de boompjes groeien,

die problematiek niet meer, gelukkig maar. De keerzijde van de medaille

groeien dus ook de sociale diversiteit en rijkdom en het kapitaal: de

is dat we ons de impact zelfs niet meer kunnen indenken, waardoor we

bebossing zorgt echt voor een relevante inkomensstijging."

andere verklaringen zoeken voor de instabiliteit, en daar gaan we in de

"Daarnaast ontstaan er ook nieuwe beroepen: bomen hebben immers

fout. Met Ondernemers Zonder Grenzen proberen we de toestand te

verzorging en bescherming nodig. En op die manier groeit de lokale

stabiliseren door met een brede basis en een dito bereik in te toekomst

economie mee met het bos."

te investeren.

Prettig samen-werken: couleur locale blijkt innemend en ondernemend

Grote gebieden opnieuw aantrekkelijk maken

Dit is het moment om als interviewer -heel bewust- de knuppel in het

letterlijke betekenis van het woord: door in ecologische en economische

hoenderhok te gooien. Ik poneer de ietwat boude bewering dat de

diversiteit te investeren, hopen we de migratiestroom te keren. Want die

Afrikaanse ‘economie’ niet bepaald vermaard is omwille van zijn ambitie

is er wel degelijk: grote gebieden hebben nog nauwelijks jonge mannen,

en efficiëntie. Werner pareert mijn aanval echter met glans.

omdat die hun geluk zoeken in de steden of in het rijke westen. Met het

‘Ik wil echt komaf maken dat ‘werken in Afrika’ bijna een contradictio

menselijk kapitaal slinken ook de overlevingskansen van heelder regio’s,

in terminis zou zijn. Het is er anders, maar waar halen wij in het westen

zeker omdat naast mankracht ook heel veel denkkracht verdwijnt. Door

de pretentie vandaan om te zeggen dat onze aanpak beter is: het is een

bossen te planten, creëren we een zekere rijkdom in het voedsel– én

subjectieve stelling waarmee ik het persoonlijk oneens ben. Afrikanen

het jobaanbod. Door de braindrain te staken én hoogopgeleiden te

hebben een bijzonder rijke visie op het leven, en zij doen de dingen

overtuigen om de omgekeerde weg naar hun geboortegrond te maken,

waarover The Doors alleen maar konden zingen: 'Take it as it comes' is

investeren we écht in de toekomst. En zo ontstaan er in een veranderde

echt een credo. Westerlingen zien dat als berusting, maar ik zie dat als

biotoop ook nieuwe gemeen-schappen, waar boeren, hoogopgeleiden

rust: Afrikanen willen echt hard en goed werken om te leven, maar ik kan

en werklui aan een nieuwe toekomst timmeren en hun deeltje van Afrika

het alleen maar bewonderen dat ze niet leven om te werken.

de 21ste eeuw inloodsen."

"We willen grote gebieden opnieuw aantrekkelijk maken, in de meest

Ik kan alleen maar stellen dat het wel degelijk mogelijk is om concrete afspraken te maken en ervoor te zorgen dat die gehonoreerd worden.

With a little help from our friends

De ondernemingszin van de plaatselijke bevolking heeft me al heel vaak

Werner zit dan wel vol ambitie om van de wereld een betere plek te

verbaasd: ‘ons’ bos bleek een bijzonder vruchtbare bodem om hun

maken, maar het blijft wel een wereld waar ‘money talks’. En dus moeten

ideeën te zaaien.

wij het ook even over geld hebben. Wie wil er investeren om Werners

Zo waren ze er als de kippen bij om de link te leggen van landbouw naar

weldaden te realiseren?

technologie: meer bossen betekende meer gras, meer gras lokt meer

"Ondernemers Zonder Grenzen kan niet rekenen op gestructu-

vee aan en meer vee zorgt voor veel meer melk. En daar zou de rede-

reerde subsidies. Wel zijn we erg blij met de bijdragen van diverse

nering kunnen stoppen, maar net dan komen plaatselijke ondernemers

Grosafdelingen en met de onmisbare ondersteuning van de provincie

met iets nieuws op de proppen: melk moet immers gekoeld bewaard

Antwerpen. De meeste werkmiddelen krijgen we echter via filantropi-

worden, dus ontwikkelden ze een koelinstallatie op basis van zonnepa-

sche financiering: op 7 jaar tijd hebben we op die manier ongeveer 2,5

nelen. Het is slechts één voorbeeld van de vele innovatieve initiatieven

miljoen euro opgehaald. Op dit moment werken we aan een financieel

die recent werden genomen door een grote en gelaagde groep mensen:

blending model: door overheidsgaranties hopen we meer privaat geld

zowel bedrijvige boeren als opgeleide ondernemers komen aan hun

op te halen, om samen met filantropisch geld onze aanpak te kunnen

trekken.’

opschalen. We zijn hard aan het sleutelen aan een modus operandi die voor iedereen werkt.’

Een toekomstgerichte transitie

En sleutelen, dat kan Werner als de beste: de sleutel naar een gevuld en

Werner is helemaal op dreef: mijn vorige vraag raakte duidelijk een

vervuld bestaan heeft hij alvast in handen! 

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.