Page 55

Interview | Eric Van den Broele

voorspellen. Maar ook kansberekening als het gaat om risico’s voor ondernemers. Denk aan fraudescores die interessant kunnen zijn voor de leasingwereld. Het gaat dus verder dan louter financiële informatie.”

Vanwaar het Graydon City Dashboard? Wat is de visie hierachter? EVDB: “Graydon kreeg de laatste jaren vaker de vraag van lokale en provinciale overheden naar een instrument dat hen een actuele situatieschets in hun gemeente of provincie bood. Het Graydon City Dashboard biedt dit overzicht. Het is een visueel platform dat aan de hand van economische data de bedrijvigheid per stad of gemeente inzichtelijk

mensen werkzaam zijn bij bedrijven met een lage score en wiens job

maakt. Meer nog, voor burgemeesters is dit een economische barometer

dus eigenlijk in gevaar is. Er is ook een benchmarktool om een stad of

die problematieken kan definiëren om van daaruit een scherper beleid

gemeente te vergelijken met andere locaties. Dankzij een aparte export-

uit te stippelen. Ze krijgen inzichten om thema’s zoals werkgelegenheid

functie kan je up-to-date bedrijfsgegevens en statistieken downloaden.”

en ondernemerschap te sturen en te beïnvloeden.”

Hoe werkt dit platform?

Wat beoogt dit dashboard? EVDB: “De tool beoogt om enerzijds de burgemeester met een beleids-

EVDB: “Vrij eenvoudig want dit platform is intuïtief en gebruiksvriendelijk

visie te ondersteunen door een juist zicht te geven op de actuele situatie.

ontworpen. Je hebt in de eerste plaats heel wat mogelijkheden om gericht

Zo is te zien hoe het met de leegstand of de werkgelegenheid in de

te selecteren en te focussen, bijvoorbeeld op sector, jaartal of trimester.

gemeente gesteld is. Op het einde van de legislatuur kan met de tool

Je kan verder finetunen op rechtsvormen, grootte van bedrijven, enzo-

een round-up gemaakt worden en inzichtelijk gemaakt worden wat de

voort. Dit geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken in een stad

resultaten van het gevoerde beleid zijn. Aan de hand van projecties zijn

of gemeente met een overzicht van alle actieve bedrijven, cijfers over de

bepaalde evoluties te zien en kan een burgemeester proactief ingrijpen:

tewerkstelling, inzicht in de financiële gezondheid van de bedrijfspopu-

welke winkels dreigen te verdwijnen, waar zitten potentiële gaten in de

latie en details over migratie, starters en stopzettingen. Je kan daarnaast

winkelstraten? Of op een ruimer niveau: welke jobs zijn bedreigd omdat

ook data combineren en bijvoorbeeld de werkende populatie vergelijken

ze gesitueerd zijn binnen bedrijven die het niet goed doen? Anderzijds

met de Graydon scores, bijvoorbeeld de score die de kans op opheffing

willen we burgemeesters een instrument aanreiken om een beleidsvisie

of faillissement aangeeft. Zo kan je afleiden dat er in je gemeente x aantal

verder te ontwikkelen.”

Wat is het verschil tussen het Graydon City Dashboard en de Vlaamse Stadsbarometer? EVDB: “De Stadsmonitor beschrijft algemene ontwikkelingen in grootsteden en centrumsteden. Het Graydon City Dashboard gaat niet alleen geografisch breder maar geeft naast de beschrijvende data ook voorspellende data. Het is een tool die beleidsmakers ook uitnodigt om actief beleid te voeren, echt een werkinstrument dus. Burgemeesters kunnen bijvoorbeeld heel concreet actie ondernemen naar bedrijven die minder fraaie scores laten zien.”

Hoe zijn de reacties vanuit de gemeenten op deze tool? EVDB: “Zeer goed. Al heel wat nieuwe burgemeesters zijn aangesloten en we verwachten dat binnen dit en 2 jaar de meeste gemeenten en steden zullen meedoen. De tool is ook ‘agile’ opgebouwd en wordt verder aangepast op basis van behoeften en vragen die we vanuit de overheden krijgen. Hiervoor hebben we een gebruikersgroep samengesteld. Een van de komende aanpassingen is het toevoegen van de zogenoemde NIS-codes, dit zijn codes voor geografische ruimtes. Zo zullen we in de toekomst verder kunnen inzoomen tot op wijk- en zelfs op straatniveau.” 

55

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.