Page 36

EXPORTEREN? CREDENDO NEEMT U BIJ DE HAND Bij kmo’s die goederen of diensten exporteren,

den naast de commerciële risico’s ook de poli-

vraag hebben wij steeds een oplossing op

leeft vaak de perceptie dat de Europese

tieke risico’s te verzekeren.

maat. Exportactiviteiten waarvoor u recurrent

exportkredietverzekeringsgroep

Credendo

er alleen is voor ‘de grote jongens’, maar niets is minder waar. Credendo heeft voor

facturen opstelt, ressorteren onder korte

Alles onder één dak

termijn kredietverzekering. Grote, eenmalige

Wim Bosman en Karel Vanderputte raden u

exportactiviteiten vallen dan weer onder

de kmo enerzijds oplossingen op maat voor

aan om zo vroeg mogelijk in uw exporttraject

de entiteit voor kredietverzekeringen op

exportkredietverzekering en anderzijds ook

contact op te nemen.

middellange of lange termijn. We dekken

twee interessante financieringsproducten.

daarbij het risico dat uw contract nog voor of

“Onze missie is om kmo’s bij de hand te

Karel Vanderputte: “Reeds bij zeer preliminaire

tijdens de uitvoering geannuleerd wordt en

nemen, en hen bij hun exportactiviteiten

contacten met potentiële kopers in het

het risico dat het krediet door de buitenlandse

van A tot Z te begeleiden”, klinkt het bij Wim

buitenland kan u op onze specialisten beroep

debiteur niet wordt afbetaald.”

Bosman en Karel Vanderputte, respectievelijk

doen en advies inwinnen. Credendo beschikt

business development specialist en team

sinds een aantal jaar over een team analisten

coordinator SME & Funded Solutions.

Financieringsoplossingen

en experten, specifiek gericht op kmo’s.

Credendo – Export Credit Agency ontwikkelde

We helpen u ook met het opstellen van de

twee

verzekerings-

financieringsdocumenten

als kmo betalingsuitstel kan aanbieden aan

en volgen de transactie ook achteraf, in de

uw buitenlandse klanten. De looptijd van de

terugbetalingsfase, verder op.”

krediettermijn varieert van 2 tot 5 jaar.

ondernemingen, waarin de moedermaat-

Credendo heeft alles onder één dak. De zes

Karel Vanderputte: “Het gaat om oplossingen

schappij enig of meerderheidsaandeelhouder

entiteiten binnen de groep bieden een waaier

waarmee we het aanbod van de banken

is. Credendo – Export Credit Agency is eigen-

aan kredietverzekeringsproducten.

aanvullen. Het eerste product, dat ondertussen

De groep bestaat uit moedermaatschappij

en

financieringsproducten

waarmee

u

Credendo – Export Credit Agency en vijf dochter-

dom van de Belgische staat en heeft als doel de

zo’n 12 jaar op de markt is, bestaat uit het

Belgische export te ondersteunen, zowel van

Wim Bosman: “In functie van de aard van uw

afkopen door Credendo van de vorderingen

grote bedrijven als kmo’s.

exporttransactie bekijken we of u nood hebt

(wissels) die u op uw klant heeft in het kader

aan een korte termijn of een middellange of

van het toegestane betalingsuitstel. Als

lange termijn kredietverzekering. Voor elke

exporteur ontvangt u, na de uitvoering van uw

Bij Credendo is het mogelijk om in heel wat lan-

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.