Page 28

Ania Barbé

HET TRADITIONELE VERTAALBUREAU VINDT ZICHZELF VANDAAG OPNIEUW UIT Het traditionele vertaalbureau vindt zichzelf

logie onder de knie hebben. Deze combinatie

vandaag opnieuw uit. Dat blijkt uit een gesprek

biedt tal van voordelen. U beschikt sneller en

Mens en machine gaan hand in hand

met Ania Barbé, country manager bij Ubiqus

goedkoper over een resultaat van topkwaliteit.

Ook in de vertaalsector doet artificiële intel-

Belgium. “Ubiqus omarmt de technologie,

Zo kunnen we folders en catalogi rechtstreeks

ligentie haar intrede. Teksten waar weinig

met als doel niet alleen uw taalkundige, maar

vertalen in de oorspronkelijke bestandsop-

of geen creativiteit aan te pas komt, worden

ook uw strategische partner te zijn. We maken

maak, zoals InDesign. Uw medewerkers hoe-

steeds vaker voorbereid met een vertaaltool.

deel uit van een groep die dynamisch omgaat

ven de vertaling dan niet meer in uw lay-out te

Ubiqus is een van de weinige vertaalbureaus

met technologie en daardoor onderscheiden

knippen en te plakken.”

die een eigen een neuraal vertaalsysteem ont-

we ons op de markt”, stelt ze.

wikkeld hebben. Ubiqus kan dit ook toepassen voor bestanden die opgemaakt zijn in andere desktoppublis-

Ania Barbé: “Onze verschillende vertaalmo-

Ubiqus maakt al een aantal jaren gebruik van

hing-programma’s zoals FrameMaker, Page-

toren worden continu getraind aan de hand

vertaaltools, zoals vertaalgeheugens, waar-

Maker, QuickSilver, QuarkXpress, … en voor

van betrouwbare content en we zien dat ze

door de dienstverlening sterk geoptimaliseerd

websiteprogramma’s als Drupal en Wordpress.

voortdurend beter worden. De vertalingen die

wordt. Deze vertaalgeheugens helpen om con-

ze voorstellen, zijn soms ongelooflijk goed. De

sistente vertalingen te maken. Maar de tech-

Ania Barbé: “Dit principe geldt ook voor het

output van de tool wordt door onze taalkun-

nologie staat niet stil, denk maar aan termba-

vertalen van webcontent. Op interactieve

dige experts gepost-edit. Zij passen het resul-

ses, e-portals, SEO-regels voor vertalingen van

websites is het belangrijk dat nieuwe posts

taat aan tot een vlot leesbare tekst. Doordat

websites, verschillende bestandsformaten

onmiddellijk vertaald worden. Met aangepas-

het vertaalproces op deze manier geoptimali-

voor documenten, …

te tools detecteren wij onmiddellijk de aan-

seerd wordt, kunnen deze vertalingen sneller

passingen op uw website en vertalen ze quasi

afgewerkt worden, tegen een gunstiger tarief.

Taalkundige duizendpoten

in real time. Door met een API rechtstreeks in

Maar menselijke interventie blijft absoluut be-

Ania Barbé: “Professionele vertalers zijn niet

uw CMS te vertalen, hoeven de teksten niet

langrijk. Een vertaling wordt immers nog altijd

langer louter literaire experten, maar groeien

geëxporteerd en opnieuw geïmporteerd te

gemaakt voor mensen.”

uit tot echte duizendpoten die ook de techno-

worden.”

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.