Page 22

Actueel

BEDRIJFSCOLUMN - Chris Meyer

Inzicht in inkoop Vib

Nieuw vanaf april 2019 De Kamercommissie Financiën heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor handelaars geen btw meer moeten betalen als ze onverkochte stocks van bijvoorbeeld kleding of elektronica schenken aan liefdadigheidsorganisaties. Een dergelijke regeling voor voeding was al sedert 2014 van kracht. Kmo’s die hun bedrijfsleider onvoldoende betalen om van

Chris Meyer is Marketing en Program Development Manager bij VIB

het verlaagde tarief uit de vennootschapsbelasting te kunnen

WAAROM INKOOP DIGITALISEREN?

Kamercommissie Financiën goedgekeurd. Het minimumloon

Vorige week woonde ik onze opleiding bij over “Efficiënte

tarief van 20 procent werd opgetrokken tot 45.000 euro. Wie een

inkoopprocessen en digitalisering”. Zoals steeds was de onderlinge

genieten, worden voortaan niet extra bestraft. Dat heeft de van een bedrijfsleider om te kunnen genieten van het verlaagde lagere vergoeding voorziet, krijgt een boete van 5 procent.

informatie-uitwisseling tussen de cursisten minstens even interessant. Daaruit bleek dat de belangrijkste succesfactor voor een geslaagd

Het is politici niet langer toegelaten bezoldigde mandaten bij

automatiseringsproces vooral de steun van het topmanagement is. Als

bedrijven die werken met overheidsmiddelen, via een vennoot-

zij niet overtuigd zijn van de noodzaak en toegevoegde waarde van de digitalisering van inkoop, dan kan het project nooit van de grond komen, laat staan succesvol geïmplementeerd worden.

schap te laten uitbetalen. Voortaan betalen de ziekenfondsen sneller de moederschapsuitkering voor zelfstandigen. Een eerste betaling gebeurt

Als de bedrijfsleiding zelf gelooft dat digitale transformatie noodzakelijk

uiterlijk de 30ste kalenderdag na de eerste dag van de moeder-

is om klaar te zijn voor de toekomst, dan heb je als inkoopmanager een

schapsrust, die al is opgenomen. Daarna volgt een maande-

belangrijke hefboom om te kunnen starten. Het komt er dan op aan om

lijkse betaling.

je basisprocessen efficiënt te organiseren, je doelstellingen duidelijk te definiëren en een praktisch stappenplan uit te tekenen voor het automatiseringsproject. De keuze van systeem en leverancier is dan de

Vanaf 1 april 2019 vernieuwt Vlaanderen de gratis verzekering voor vrijwilligers. Belangrijk voor feitelijke verenigingen en vzw’s zonder personeel. Je moet wel een aanvraag indienen bij

volgende stap.

het Vlaams Steunpunt Vrijwilligers vzw. Info: www.vrijwilligers-

In het andere geval blijft de grote vraag hoe je het topmanagement wel

werk.be

kan overtuigen van de noodzaak om althans de operationele processen van inkoop te digitaliseren. Hoe maak je hiervoor een business case? Werkbesparing in operationele activiteiten (P2P en CLM) zal zich ofwel vertalen in vermindering van het aantal medewerkers of door meer tijd vrij te maken voor tactische of strategische inkoopactiviteiten. In het

.De Kamercommissie voor het bedrijfsleven heeft op 2 april 2019 een wetsvoorstel goedgekeurd dat de betalingstermijnen tussen grote ondernemingen en kmo’s inkort. Als voortaan niets is afgesproken, moet iedereen binnen de 30 dagen betalen. Als iets contractueel is afgesproken, dan is de betalingstermijn

laatste geval komt het erop aan om de mogelijke extra performantie te

maximaal 60 dagen. Welke straffen voor niet-naleving van deze

becijferen. Anderzijds kan je op zoek gaan naar oplossingen die geen

maatregel kunnen uitgesproken worden, is nog niet bekend.

grote investeringen vergen, maar toch veel operationeel werk besparen. Daarbij kun je denken aan uitbesteding van de tail spend, werken met leverancierscatalogi of gebruik maken van marktplatformen die verschillende leveranciers bundelen.

Vlaanderen maakt 10 miljoen vrij voor asbestverwijdering. Vooral intercommunales voelen zich aangesproken om hiervan te profiteren. .Het Vlaams Parlement heeft de wijziging van het decreet ‘verzekering gewaarborgd wonen’ goedgekeurd. Het decreet voorziet nu ook dat zelfstandigen die met een onvrijwillige stopzetting te maken krijgen, aanspraak maken op een tegemoetkoming in de

www.bevib.be

afbetaling van hun hypothecaire lening.

Profile for kmodynamoo

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.

KMOinsider magazine editie april 2019  

KMOinsider, informatie & kennis, verteld door insiders.