Page 1

ECO GUIDE Grønne teknologier og koncepter, der skåner miljøet

INFORMATION ECO GUIDE


ECO GUIDE INDLEDNING 2

MILJØVENLIG = ØKONOMISK I denne Eco Guide præsenterer vi teknologier, systemindstillinger, funktioner og softwareløsninger, der hjælper din virksomhed med at minimere miljøpåvirkningen og Total Cost of Ownership (TCO). Med Konica Minoltas multifunktionsprodukter (MFP’er), printere og softwareapplikationer har du valgt optimale produkter, der kombinerer ydelse med økonomisk og miljøvenlig effektivitet. Se de forskellige muligheder for at reducere TCO uden at gå på kompromis med de miljømæssige aspekter. Fordelene for din virksomhed er:

Reduktion af energiforbrug

Reduktion af papirforbrug

Reduktion af spild (råmaterialer, fejlprint, toner osv.)

CO 2

Reduktion af CO2-udledning

Tidsbesparelse


ECO GUIDE INDEKS 3

Grønne teknologier Fokus på hele produktets levetid Simitri® HD-polymeriseret toner Fikseringsteknologi med induktionsopvarmning (IH) Lave TEC-værdier Mindre støj og bedre arbejdsmiljø Brug af genbrugsplast og bioplast LED som scannerlyskilde Miljørelaterede mærker

Grønne systemindstillinger 

4 4 4 4 5 5 5 5 6

7

Strømstyrings/dvaletilstande 7 Timer- og kalenderfunktion 7 Dynamisk øko-timer 8 Øko-scan 8 Øko-print 8 Øko-måler 8

Grønne funktioner 

9

Duplexprint/kopiering 9 N-up-funktion 9 Genbrug af enkeltsidet print 10 Kombinering af print- og kopijob 10 Redigeringsprint og forhåndsvisning 11 Funktion til at fjerne tomme sider og springe tomme sider over 12 Overlayfunktion 12 Boks til offentlige dokumenter 13 Deling af dokumenter via scanning eller boks 13 Videresendelse af fax 14 XPS Print Preview-driver 14 Easy set/jobprogrammering/My Tab 15

Grønne softwareløsninger 

16

Personlig printfrigivelse 16 Bruger- og omkostningsstyring 17 Digital dokumentkorrektur 17

Oversigt over bizhub-sortiment

18

Altid up to date

20


ECO GUIDE GRØNNE TEKNOLOGIER 4

GRØNNE TEKNOLOGIER Fikseringsteknologi med induktionsopvarmning (IH)

Fokus på hele produktets levetid

Alle Konica Minoltas enheder er bl.a. udviklet og fremstillet med det formål at reducere deres indvirkning på miljøet i alle stadier af deres levetid. Det omfatter både design, produktion, forsyningskæde og transport samt anvendelse og genbrug/bortskaffelse. Alle stadier i produkternes levetid overvåges nøje mht. generelle input-output-analyser, energi- og ressourceeffektivitet, genbrug og forebyggelse af spild samt, naturligvis, overholdelse af den relevante miljølovgivning og de relevante sikkerhedsbestemmelser.

Simitri® HD-polymeriseret toner

Simitri® HD-polymeriseret toner er en milepæl inden for miljøbeskyttelse. Simitri® HD har en væsentlig mindre indvirkning på miljøet under produktion, anvendelse og genbrug end traditionel pulvertoner. Toneren anvender en lavere fikseringstemperatur, hvilket nedsætter energiforbruget. Biomassen, der er CO2-neutral ved genbrug, er en vigtig bestanddel af sort Simitri® HD-toner og reducerer CO2udslippet yderligere. Simitri® toner (polymeriseret toner)

Konica Minolta-pulvertoner

CO2 Reduktion på ca. 40 % SOX Reduktion på ca. 42% NOX Reduktion på ca. 40 % 0

20

40

60

Reduktion af miljøpåvirkning under tonerproduktion

80

100 (%)

Konica Minolta indførte IH-teknologi for at udvikle en energieffektiv fikseringsenhed. Opvarmning af fikseringsenheden med induktionsopvarmning reducerer energiforbruget væsentligt. Den påkrævede temperatur nås meget hurtigere og kan styres meget præcist, hvilket minimerer energitabet. Den korte opvarmningstid, som er mulig vha. IH-teknologi, betyder også, at brugerne kan udnytte bizhub-systemernes forskellige strømspareindstillinger optimalt.


ECO GUIDE GRØNNE TEKNOLOGIER 5

Lave TEC-værdier

Brug af genbrugsplast og bioplast

Konica Minoltas enheder og software er udviklet til optimal ydelse med minimalt energiforbrug. De meget lave TECværdier, du finder hos Konica Minoltas forskellige kontorprodukter er imponerende. TEC-værdien er et elektrisk produkts typiske elforbrug pr. uge ved almindelig kontorbrug, som defineret i ENERGY STAR-programmet.

Hvad angår design og konstruktion er de nyere systemer endnu mere miljøvenlige end de ældre systemer, da vi i stadig højere grad benytter genbrugsplast og bioplast. Det genanvendte PC/PET*, som stammer fra indsamlede vandflasker og vandkølerdunke, bruges nu i ca. 20 udvendige dele på vores enheder. Plantebaseret bioplast har en mindre indvirkning på miljøet end traditionel plast, fordi det udleder mindre CO₂ i hele levetiden.

2005 – bizhub C450

670 * PC: polykarbonat. PET: polyethylenterephthalat

2009 – bizhub C452

2013 – bizhub C454e 0

100

275

153 200

300

- 59 %

400

LED* som scannerlyskilde

- 43 % 500

600

700

(kWh) Årligt strømforbrug

Mindre støj og bedre arbejdsmiljø

Scannerens lyskilde er blevet ændret fra den traditionelle fluorescerende lyskilde til LED. Resultatet er store strømbesparelser og lav varmeudvikling med øget lysstyrkeintensitet og scanningshastighed. *LED = Lysdiode

Der er blevet foretaget talløse tekniske forbedringer i alle produkter, især når det gælder reduktion af ubehagelig støj. Det gør arbejdsmiljøet i nærheden af vores enheder endnu mere behageligt.

Der Blaue Engel


ECO GUIDE GRØNNE TEKNOLOGIER 6

Miljørelaterede mærker

Der Blaue Engel-mærket, der blev indført i Tyskland i 1978 og er verdens første miljømærkningssystem, tildeles produkter og tjenester, der har en mindre indvirkning på miljøet sammenlignet med andre produkter og tjenester. Siden Konica Minolta som den første i fotokopibranchen fik Der Blaue Engel-mærket i januar 1992, har vi løbende fået certificeret nye produkter, fordi vores produkter altid lever op til den gældende standard. ENERGY STAR Produkter, der opfylder bestemte standarder, kan blive registreret som ENERGY STARenheder som en del af et energispareprogram for kontorudstyr. Det internationale program blev indført via en aftale mellem Japan og USA og er siden blevet udbredt til EU, Canada, Australien, New Zealand, Taiwan og andre lande. Konica Minolta gik tidligt med i ENERGY STAR-programmet, og de fleste af vores produkter opfylder nu ENERGY STAR-kravene. ECO LEAF Mærket ECO LEAF oplyser om et produkts indvirkning på miljøet baseret på kvantitative målinger af miljøvenligheden i hele produktets levetid, lige fra indkøb af råvarer til produktion, salg, anvendelse, bortskaffelse og genbrug. Konica Minolta leverer data om vores kontorudstyrs indvirkning på miljøet via ECO LEAF. Afsværtning Afsværtning, der er fjernelse af blæk eller toner fra papir, er afgørende for produktionen af genbrugspapir. Konica Minoltas Simitri® HD-toner giver garanti for en god afsværtning, da den opnåede topresultater i INGEDE-afsværtningstesten. RoHS 2 og overensstemmelseserklæring RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances), der har været i kraft siden juli 2006 på det europæiske marked, blev erstattet af det nye RoHS 2-direktiv i januar 2013, hvor RoHS 2 blev integreret i overensstemmelseserklæringen. Det betyder, at CE-mærket nu dækker overensstemmelse med RoHS 2 og træder i stedet for mærket, der viste, at et produkt overholdt kravene i RoHS. Konica Minolta opfylder alle krav i RoHS 2 og undgår ikke alene de angivne stoffer i de produkter, der er underlagt RoHS, men bruger ikke længere disse stoffer i nogen kontorprodukter. FSC- og/eller Der Blaue Engel-certificerede medier Konica Minolta anbefaler, at man bruger printmedier, der er certificeret af FSC (Forest Stewardship Council), til alle kontorsystemet for at tilskynde papirproducenterne til ansvarligt skovbrug. Især Der Blaue Engel-certificerede medier er miljøvenlige, da de består af 100 % genbrugspapir, og produktionen forurener meget lidt. Disse papirtyper har en minimal indvirkning på miljøet, uden at der er gået på kompromis med kvalitet og pålidelighed.


ECO GUIDE GRØNNE SYSTEMINDSTILLINGER 7

GRØNNE SYSTEMINDSTILLINGER Strømstyring/dvaletilstande

De fleste Konica Minolta-kontorsystemer har nu tre strømsparetilstande, der reducerer energiforbruget væsentligt, når udstyret er inaktivt. Da Konica Minoltas fikseringsenhed har en meget kort reaktions- og opvarmningstid, anbefales det at programmere korte intervaller for dvaletilstandene for at optimere energibesparelsen. Når enheden er indstillet til almindelige dvaletilstande, genstarter den automatisk, lige så snart en bruger trykker på en paneltast eller der kommer et printjob. Indgående faxer får ikke maskinen til at starte, men gemmes i en sikker hukommelse, indtil maskinen genaktiveres af en anden proces. Den tredje dvaletilstand kaldes ErP-tilstanden og opfylder kravene i EU’s direktiv om miljøvenligt design. Den kan aktiveres via ugetimeren eller strømspareknappen på MFPpanelet. Systemet kan kun aktiveres, hvis det er blevet programmeret i ugetimeren, eller hvis der trykkes på strømspareknappen igen. ErP-tilstanden garanterer et meget lavt energiforbrug.

Timer- og kalenderfunktion

For at undgå, at enheden slukker utilsigtet, har Konica Minoltas spare- og dvaletilstande en timer- og kalenderfunktioner tilknyttet, der gør det muligt at aktivere systemet dagligt eller ugentligt i henhold til kalenderdatoen. Normale forretningsdage kan f.eks. defineres med et automatisk tænd- og sluktidspunkt. For søn- og helligdage kan man eksempelvis vælge at slå strømmen helt fra. spare- og dvaletilstande en timerog kalenderfunktioner tilknyttet, der gør det muligt at aktivere systemet dagligt eller ugentligt i henhold til kalenderdatoen. Normale forretningsdage kan f.eks. defineres med et automatisk tænd- og sluk-tidspunkt. For søn- og helligdage kan man vælge at slå strømmen helt fra.

Timer- og kalenderfunktion Ugetimerindstillingerne skal programmeres af administratoren.


ECO GUIDE GRØNNE SYSTEMINDSTILLINGER 8

Dynamisk øko-timer

Øko-print

Når systemet er i dvaletilstand, aktiveres betjeningspanelet ikke automatisk, hvis der kommer et printjob. Der tilføres kun strøm til de påkrævede dele, og dermed minimeres unødigt strømforbrug.

Ugetimeren, der styrer tidspunkterne for dvale- og driftstilstandene for hver dag, er blevet forbedret med en indlæringsfunktion. Den dynamiske øko-timer tilpasses automatisk til den faktiske anvendelse ud fra en 4-ugers analyse. Dermed kan brugerne nemt udnytte alle sparetilstandene effektivt.

Øko-måler

Før

Øko-måleren viser, hvordan brugerne bidrager til at bevare miljøet, så de forbliver miljøbevidste.

Ugedag

De viste miljøoplysninger omfatter toner- og papirbesparelser og en oversigt over tidsforbruget i de forskellige drifts- og sparetilstande. Oplysningerne kan vises fra tre forskellige perspektiver: for hele enheden, for en konto og for en bruger.

0

4

8

12

16

24

4

8

12

16

24

timer

Ugedag

4 uger senere

0 timer

Dynamisk øko-timer Øko-timeren tilpasses automatisk til den faktiske anvendelse ud fra en 4-ugers analyse.

Øko-scan

Takket være teknologien ”kun scanning” skal fikseringsopvarmeren ikke aktiveres, hvis der kun scannes. De nye systemer er også som standard udstyret med en dobbeltscanner, hvilket reducerer scanningstiden og energiforbruget.

Instruktion til øko-måler Hovedskærm: Counter – Eco Info – vælg Eco Info 1 eller Eco Info 2


ECO GUIDE GRØNNE FUNKTIONER 9

GRØNNE FUNKTIONER Duplexprint/kopiering

N-up-funktion

Alle enheder, der er udstyret med en duplexenhed, kan standardindstilles til duplexprint og -kopiering, så det ikke er muligt at foretage manuelle indstillinger, og der ikke spildes printmedier. Eftersom de fleste kontordokumenter består af mere end en side, sparer duplexprint plads og papir. Besparelserne kan hurtigt løbe op i mange tusinde ark.

Alle Konica Minolta-kontorsystemer giver mulighed for at bruge n-up-funktionen i kopi- eller printtilstanden. Funktionen reducerer automatisk antallet af print ved at placere et valgt antal sider på ét ark. Dette sikrer en mere økonomisk printproces, f.eks. i forbindelse med korrekturer eller præsentationer. Alt efter modellen kan der placeres op til 16 sider på ét A4-ark. Kombineret med duplexprint kan der spares op til 31 ark.

Instruktion til duplexkopiering Hovedskærm: Copy – Duplex/Combine – vælg f.eks.: 2 Sided > 2 Sided

Instruktion til n-up-kopiering Hovedskærm: Copy – Duplex/Combine – Combine: vælg mellem 2in1, 4in1, 8in1 – vælg Combination Method

Instruktion til duplexprint Vælg Layout – Print Type: 2-Sided

Instruktion til n-up-print Vælg Layout – Combination: vælg mellem 2in1, 4in1, 6in1, 9in1, 16in1


ECO GUIDE GRØNNE FUNKTIONER 10

Genbrug af enkeltsidede print

Kombinering af print- og kopijob

I dag printes mange dokumenter til øjeblikkelig engangsbrug, f.eks. e-mail. Der er ofte tale om enkelte print, der kun består af en side. De fleste Konica Minolta-enheder er ikke alene udstyret med duplexprintfunktion, men kan også anvende brugte medier og printe på den tomme bagside. For at undgå, at brugt papir ved et uheld bruges til officielle formål, kan en af printerens papirkassetter indstilles til kun at blive brugt til enkeltsidet print. Genbruget af papir bidrager til store ressourcebesparelser i dagligdagen.

Små print- og kopijob medfører hyppige opvarmningscyklusser, hvilket er i direkte modstrid med ønsket om maksimal energieffektivitet. Det er derfor en fordel at samle print- og kopijob i den personlige brugerboks. Derved kan brugeren nemt printe eller kopiere alle de gemte job på en gang. En anden fordel er, at alle gemte data allerede er behandlet, så man undgår lange tidsrum med inaktivitet og permanent opvarmning mellem printjobbene.

Instruktion til enkeltsidet kopiering Hovedskærm: Copy – Application – Paper – Change Tray Settings – Single Side Only – Close

Instruktion til kombinering af printjob VælgBasic – Output Method: Save in User Box

Instruktion til enkeltsidet kopiering Vælg Basic – Paper Type: Single Side Only

Instruktion til print af gemte job Hovedskærm: User Box Vælg din boks – Open – vælg dokumenterne – Print


ECO GUIDE GRØNNE FUNKTIONER 11

Redigeringsprint og forhåndsvisning

I dagligdagen kan selv de mindste fejl medføre en masse fejlprint og unødige kopier. Alle enheder er imidlertid udstyret med en redigeringsfunktion til brug ved print eller kopiering af flere sæt. Denne funktion sikrer, at der kun printes et enkelt sæt, f.eks. en præsentation. Forfatteren kan dermed kontrollere dette sæt for fejl, og hvis sættet er i orden, kan hele jobbet udføres hurtigt, fordi dataene allerede er blevet behandlet. I stedet for at printe det første sæt er det nu muligt at se og rulle gennem det relevante dokument med knappen til forhåndsvisning på MFP-displayet. Hvis det er nødvendigt, kan dokumentet redigeres yderligere, f.eks. roteres. Hvis resultatet er tilfredsstillende, kan dokumentet nu printes. Brugeren kan også vælge at scanne dokumentet, så det første print ikke går til spilde. Denne funktion sikrer, at det kun er det endelige dokument, der kopieres og printes, og dermed undgås fejlprint.

Knap til forhåndsvisning på MFP-display

Instruktion til redigeringsprintjob Vælg Basic – Output Method: Proof Print

Instruktion til forhåndsvisning Vælg Copy – ilæg originalerne – tryk på knappen til forhåndsvisning – kontroller på skærmen – start


ECO GUIDE GRØNNE FUNKTIONER 12

Funktion til at fjerne tomme sider og springe tomme sider over

Dokumenter indeholder ofte tomme sider, f.eks. for at udfylde brochurer eller for at sikre, at kapitlerne i en bog begynder på højre side. For at undgå at printe tomme sider, så der spildes papir, kan print controlleren indstilles til automatisk at fjerne tomme sider. I kopitilstanden kan systemet indstilles til at registrere tomme sider automatisk allerede under scanningsprocessen. Hvis denne indstilling vælges, slettes disse tomme sider. Det er især en fordel ved duplexscanning, og man undgår unødigt papirspild.

Instruktion til fjernelse af tomme sider Vælg Copy, og ilæg originalerne – Application – No Original Settings – Blank Page Removal – OK

Instruktion til, hvordan tomme sider springes over Vælg Layout – Skip Blank Pages

Overlayfunktion

Som regel bruger virksomheder fortrykt brevpapir med brevhoveder til forretningskorrespondance i hverdagen. Ud over virksomhedens logo omfatter det normalt oplysninger såsom adresse, telefonnummer, hjemmeside og bankkonto. Alle ændringer af disse data medfører et enormt papirspild, da fortrykt brevpapir ikke kan anvendes. Konica Minoltas produkter muliggør print af brevhoveder baseret på gemte overlayfiler. Disse filer indeholder al relevant virksomhedsinformation og kan printes automatisk på valgte sider. Hvis der sker ændringer, er det dermed kun de gemte filer, der skal opdateres.

Instruktion til overlayfunktion 1. Opret overlay: Opret et overlay (f.eks. med et tekstbehandlingsprogram) – vælg Stamp/Composition – Overlay: Create Host Image – OK – Print. Nu kan du gemme overlayfilen (*.KFO-fil) på computeren. 2. Print overlay: Vælg Stamp/Composition – Overlay: Print Host Image – vælg overlayfilen – OK – Print


ECO GUIDE GRØNNE FUNKTIONER 13

Boks til offentligt tilgængelige dokumenter

Deling af dokumenter via scanning eller boks

Ud over virksomhedens brevhoved er der normalt andre virksomhedsdokumenter, der skal opdateres regelmæssigt, og det er derfor en dårlig ide at bruge fortrykte dokumenter til dette materiale. Det kan være interne telefonlister, ordreblanketter, blanketter til rejseudgifter osv. For at holde dette materiale ajour og sikre at medarbejderne altid bruger den nyeste version, kan Konica Minoltas enheder gemme disse dokumenter digitalt i en offentlig tilgængelig boks. Det giver nem adgang til dataene og mulighed for at printe dem via betjeningspanelet eller online.

Digital distribuering og deling af information og dokumenter er en meget effektiv metode. I stedet for at printe dokumenter er næsten alle Konica Minoltas produkter udstyret med en funktion til at scanne dokumenter og sende dem direkte til forskellige destinationer via e-mail, FTP, SMB og WebDAV. Ved mødeforberedelse er det for eksempel muligt at distribuere de nødvendige dokumenter pr. e-mail. Deltagerne kan så selv bestemme, om de vil printe dokumenterne eller læse dem på skærmen. De fleste enheder gør det endda muligt at gemme informationen i deltagerens personlige boks, hvorfra alle dokumenter kan downloades som PDF-fil eller printes.

Instruktion til lagring af dokumenter i en boks til offentlige dokumenter Hovedskærm: User Box – vælg boksen – Save

Instruktion til deling af dokumenter via scanning eller boks Hovedskærm: Scan/Fax – Direct Input – vælg destination

Instruktion til print af dokumenter i boksen til offentlige dokumenter Hovedskærm: User Box – vælg boksen – Print


ECO GUIDE GRØNNE FUNKTIONER 14

Videresendelse af fax

Selvom den meste information nu distribueres via e-mail, er fax stadig et vigtigt kommunikationsmiddel i virksomhedernes hverdag. Normalt printes indgående fax med det samme. Konica Minoltas kontorenheder gør det muligt at gemme indgående fax i en brugerboks, hvorfra de kan downloades, printes eller videresendes til en specifik e-mail-adresse. TSI-nummeret (afsenderadressen) gør det endda muligt at videresende fax til brugergrupper, der er valgt i henhold til specifikke afsendere. Det betyder, at fax kun skal printes, når det er strengt nødvendigt.

Indstillingerne for videresendelse af faxer skal programmeres af administratoren.

XPS driver til forhåndsvisning af print

For yderligere at reducere printspild har den nye printerdriver en hidtil uset detaljeret og præcis funktion til forhåndsvisning, der viser et nøjagtigt billede af det materiale, der skal printes, på pc-skærmen. Tekstens placering, hullerne og hæftningen kan kontrolleres uden at foretage testprint. Derudover er der mulighed for at få advarsler ved sider med slettet tekst eller tekstoverløb samt tomme sider, og der er også en funktion til valg af sider, der ikke skal printes.


ECO GUIDE GRØNNE FUNKTIONER 15

Easy set/jobprogrammering/My Tab

For at gøre det muligt at bruge Konica Minoltas store udvalg af miljøvenlige funktioner kan de forprogrammeres, så nyttige og/ eller miljøvenlige funktioner integreres i alle print-, kopierings-, scannings- og faxprocesser. Denne forprogrammeringsfunktion gør det også muligt for nye brugere at bruge Konica Minoltas kontorprodukter uden yderligere anvisninger. Funktionen My Tab, der er tilgængelig på næsten alle kontormodeller, gør det ekstra nemt at bruge udstyret, da brugerne kan samle de funktioner, de oftest bruger, på en enkelt skærm. Miljøvenlige indstillinger såsom duplex- eller n-up-print kan tilføjes individuelt.

Instruktion til miljøvenlig print med foretrukne indstillinger Favorite Setting: f.eks. 2in1, der kan bruges til at spare papir ved at printe to sider på ét ark

Instruktion til konfigurering af My Tab VælgMy Tab – Edit My Tab… – vælg de miljøvenlige funktioner, der skal registreres på My Tab og deres placering (LEFT side/RIGHT side/Up/Down) på My Tab

Instruktion til registrering af personlige miljøvenlige indstillinger Hovedskærm: Copy – Program – New


ECO GUIDE GRØNNE SOFTWARELØSNINGER 16

GRØNNE SOFTWARELØSNINGER Personlig printfrigivelse

Alle, der har arbejdet et sted med afdelingsprintere eller centrale printere, har sikkert oplevet, at der ligger printjob i printeren, som aldrig hentes. Dette "print til papirkurv" kan ikke alene lække fortrolig information og øge printomkostningerne, men er også skadeligt for miljøet. Med Konica Minoltas funktion til personlig printfrigivelse, der enten kan konfigureres for hver enhed eller implementeres via en central softwareapplikation, reduceres antallet af den type print øjeblikkeligt til nul. Et printjob frigives først, når vedkommende, der sendte jobbet, har identificeret sig ved printeren. Det sikrer, at printjob rent faktisk hentes, og eliminerer spildte print og glemte dokumenter.

Active Directory server Brugerkontrol Arbejdsstation

Printjob

Brugerjobliste

Arbejdsstation

Printjob

Personal Print-server baseret på OpenAPI Arbejdsstation Workflow: Printjob lagres centralt, indtil brugeren identificerer sig ved printeren og henter printjobbet.

– Brugergodkendelse – Frigivelse af printjob


ECO GUIDE GRØNNE SOFTWARELØSNINGER 17

Bruger- og omkostningsstyring

En måde at reducere print på er at øge brugernes bevidsthed om printomkostninger. Det kan opnås ved hjælp af central software, der beregner printomkostninger og underretter brugerne om omkostningerne ved de enkelte printjob i et pop up-vindue. Printadministratorer, der ikke vil nøjes med at øge brugernes bevidsthed på denne måde, kan også pålægge brugerne eller afdelingerne et printbudget for at få dem til at printe mere effektivt og reducere omfanget af unødige print.

Digital dokumentkorrektur

Ved samarbejde om dokumenter er det ikke nødvendigt at printe hver ny rettet udgave. Konica Minolta kan levere præcis de redskaber, marketingafdelinger og bureauer har brug for, så dokumentkorrekturen kan foregå fuldstændigt digitalt, alle ændringer kan spores, og så 90 % af de korrekturlæste dokumenter ikke ender i papirkurven. Softwareredskaberne indeholder effektive funktioner såsom digital markering (fremhævning, kommentarer, indsættelser) og digital sammenligning af dokumentændringer.

Kommentarer i elektroniske dokumenter reducerer antallet af print.


ECO GUIDE OVERSIGT OVER bizhub-SORTIMENT 18

OVERSIGT OVER bizhub-SORTIMENT A4 bizhub C35P

bizhub C25

bizhub C35

bizhub 3300P

bizhub 4000P

bizhub 4700P

bizhub 25e

bizhub 20

bizhub 36

bizhub 42

Strømspareknap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Timer- og kalenderfunktion

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dynamisk øko-timer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Øko-scan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Øko-print

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Øko-måler

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Duplexprint/ kopiering

x*

x

x

x*

x*

x*

x

x

x

x

N-up-funktion

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Genbrug af enkeltsidede print

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kombinering af print- og kopijob

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Redigeringsprint og forhåndsvisning

x

x*

x

x*

x*

x*

-

-

x

x

Funktion til at fjerne tomme sider og springe tomme sider over

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

Overlayfunktion

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

Boks til offentlige dokumenter

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Deling af dokumenter via scanning eller boks

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

Videresendelse af fax

-

x

x

-

-

-

x

x

x

x

XPS driver

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

Easy set/ jobprogrammering

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

My Tab

x

-

x

x

x

x

-

-

x

x

Personlig printfrigivelse

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

Bruger- og omkostningsstyring

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Digital dokumentkorrektur x = Understøttet x* = Kun print - = Ikke understøttet

Uafhængigt af enhedsfunktion. Kun elektronisk dokumenthåndtering.


ECO GUIDE OVERSIGT OVER bizhub-SORTIMENT 19

A3 bizhub C224e

bizhub C284e

bizhub C364e

bizhub C454e

bizhub C554e

bizhub C654e

bizhub C754e

bizhub 185

bizhub 215

bizhub 224e

bizhub 284e

bizhub 364e

bizhub 454e

bizhub 554e

bizhub 654e

bizhub 754e

Strømspareknap

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

x

x

Timer- og kalenderfunktion

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

x

x

Dynamisk øko-timer

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

x

x

Øko-scan

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

x

x

Øko-print

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

x

x

Øko-måler

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

x

x

Duplexprint/ kopiering

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

x

N-up-funktion

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

x

Genbrug af enkeltsidede print

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kombinering af print- og kopijob

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

Redigeringsprint og forhåndsvisning

x

x

x

x

x

x*

x*

-

-

x

x

x

x

x*

x*

x*

Funktion til at fjerne tomme sider og springe tomme sider over

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x*

x*

x*

x*

x

x

x

Overlayfunktion

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

x

x

Boks til offentlige dokumenter

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

x

x

Deling af dokumenter via scanning eller boks

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

x

x

Videresendelse af fax

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

x

XPS driver

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

x

x

Easy set/jobprogrammering

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

x

x

My Tab

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

x

x

Personlig printfrigivelse

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

x

x

Bruger- og omkostningsstyring

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Digital dokumentkorrektur x = Understøttet x* = Kun print - = Ikke understøttet

Uafhængigt af enhedsfunktion. Kun elektronisk dokumenthåndtering.


ALTID UP TO DATE Alle Konica Minoltas miljøaktiviteter er en del af virksomhedens ledelsesfilosofi Creation of New Value. Denne nye værdi indbefatter ikke kun innovative produkter med intelligente funktioner, men også en konstant søgen efter nye måder at beskytte miljøet på. Når alt kommer til alt, er miljøvenlig teknologi og adfærd en del af en dynamisk proces, hvor der altid skal tages højde for de nyeste faktabaserede forskningsresultater.

KONICA

MI

CSR RE NOLTA PORT

2 012

Konica Minolta offentliggør løbende information om dette vigtige emne. På vores hjemmeside www.konicaminolta.dk/miljoe er der en hel sektion om miljømæssige forhold med nyheder og omfattende PDF-dokumenter, der kan downloades. Generelle spørgsmål kan sendes til infodk@konicaminolta.dk

konika_CS

R2012_E.i

ndd 2

12/09/05

18:31

CSR- og miljørapport 2012

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund

Hjulmagervej 4B 7100 Vejle

Søren Frichs Vej 40A 8230 Åbyhøj

Gøteborgvej 1 9200 Aalborg SV

Tlf. 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk

06/2013

Din Konica Minolta Business Solutions-partner:

Da eco guide high  

http://www.konicaminolta.dk/fileadmin/content/dk/Business_Solutions/Miljoe/DA-Eco_Guide-High.pdf