Page 1

ISSUE 06 01

K MAGAZINE


ภาพบรรยากาศภายในงาน

K MAGAZINE

02


EDITOR NOTE คุณผู้อ่านค่ะ คนเราเมื่อเกิดมาในครอบครัวเดียวกัน คุณแม่และคุณพ่อ ก็เริ่ม มองหาจัดเตรียมอะไรทีจ่ ะท�ำให้ลกู ของเราสุขสบายในอนาคต อันทีจ่ ริงแล้ว แม้แต่ตวั เรา เอง ยังไขว่คว้า หาความสุขที่แท้จริงยังไม่ได้ เนื่องเพราะความไม่เที่ยง แปรไป ดังเช่น สัจธรรมของพระพุทธเจ้า เราไม่ควรรอแม้แต่นอ้ ย เมือ่ มีโอกาสทีจ่ ะศึกษา ให้เข้าใจจริงสัก ครั้งหนึ่ง หน้าปก เค แม็กกาซีนเล่มนี้ ในนามของทีมงานและบก. นับว่าเป็นเรือ่ งใหญ่ทสี่ ดุ และเต็มใจอย่างยิง่ ทีจ่ ะมีสว่ นบอกบุญมายังคุณผูอ้ า่ น แม้แต่คำ� ว่า “บุญ” ก็ไม่อยากให้ทา่ น เพียงแต่ทราบ มาเรียนรู้และศึกษาอย่างจริงจังสักครั้งที่นี่ค่ะ มีพุทธโอวาทหลากหลาย แสดงเป็นระบบภาพ 3 มิติ เข้าใจง่ายชวนติดตามค่ะ อยากให้ไปเป็นครอบครัว โดยเฉพาะ นิทรรศการและแต่ละซุ้มที่จัดไว้ถือว่าได้ย่นย่อเนื้อหาธรรมะ จัดเตรียมกันมาอย่างทุ่มเท จริงๆค่ะ ขอต้อนรับการกลับมาเยือนของครูกวี คงภักดีพงษ์ ในคอลัมน์ “โยคะ”มาให้ พวกเราได้เรียนรู่ถึงแก่นแกนที่แท้ของโยคะกันค่ะ และขอแนะน�ำคอลัมน์ Our Trip รูป แบบใหม่ซึ่งเค แม็กกาซีน ได้รับเกียรติจากประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เขาใหญ่ปากช่อง ทีจ่ ะพาคุณไปเทีย่ วชม ชิม ช็อป ของดีๆ ในเมืองโคราช และอาจมีเลยไปถึงจังหวัด ใกล้เคียงในอีสานใต้กนั เลยทีเดียวค่ะ และอย่าลืมติดตามอ่านโอมานทีร่ กั ตอนจบในคอลัมน์ Low so – Hi pro (file) ปิดท้ายด้วยพักสายตา พักหัวใจไปกับคอลัมน์น้องใหม่ “Nature in focus” โดยอรุณ ร้อยศรี หนุ่มมาดเข้มที่ทุ่มเทให้กับธรรมชาติในมิติลึกกว่า ที่เราเอง ไม่มีโอกาส แล้วพบกันใหม่ค่ะ

บก.

K Magazine

เจ้าของ K COMPANY (Thailand) Co.,Ltd. ที่ปรึกษา ปรัชญา ปิ่นแก้ว, สิรินพร เธียรไกรวัล, พรเทพ ชาญทิพยเนตร,

ทันตแพทย์ ดร.รัชภูมิ เผ่าเสถียรพันธุ์, สมบัติ สุวรรณดวง Contributors อนันต์ชยั จันทรัตน์, อาจารย์พรี ะพงษ์ กลัน่ กรอง, กริสนพัชญ์ รัตแพทย์, รำ�ไพ วัชรปาณ, ภาคิณ สุขขี, ปลายฝน ต้นหนาว, นายแมงมุม, Dr.Gibb, โจ โปสเตอร์, ธนากร ประพฤทธิพงษ์, อรุณ ร้อยศรี บรรณาธิการบริหาร สุว์พัชร์ อึ้งศิริไพศาล กองบรรณาธิการ ธนพร คำ�ลือเกียรติ, ธนากร ประพฤทธิพงษ์ พิสูจน์อักษร ธนากร ประพฤทธิพงษ์ ช่างภาพ วิทวัส บานสันเทียะ Graphic วิทวัส บานสันเทียะ, ญาณิศา ปุสุรินทร์คำ� ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์ สุว์พัชร์ อึ้งศิริไพศาล สำ�นักงาน K magazine

234 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-008-059 Mobile 081-593-7182 E-mail : k.magazine.th@gmail.com FB : facebook.com/kmagkorat TW : twitter.com/KMagazineKorat Line : 081-593-7182 03

K MAGAZINE


CONTENT NEWS 06 LOW SO-HI PRO(FILE) 12 Omani Habibi โอมานที่รัก (ตอนจบ) สายตาจิ้งจอกทะเลทราย

BIG BIKE 13 big bike Trevel K Max พัทยา

NATURE IN FOCUS อรุณ ร้อยศรี

14

OUR TRIP 16 Our trip our town ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ - ปากช่อง

ห อ้ งร ับแขก ประสาน ไทยแท้

20

18

INTERVIEW 20 วิสาขบูชา พุทธบารมี

KNOW WORLD ทั นโลก 24 Songkran Festival บ้านภาษา The Wise House

25

แสงเล ก็ ๆ

26

โยคะ

เรากำ�ลังฝึกอะไร ครูกวี คงภักดีพงษ์

ไม่มีคำ�ว่าแก่เกินเรียน มุ่ยเฮียง

12

18

14

26

ติดตามอ่าน K Magazine ได้ ที่นี่

16

อ.ขามทะเลสอ สวนทุง่ ลุงพี อ.สีควิ้ Amazonปัม๊ ปตท. อ.บัวใหญ่ อีซซู คุ งิ ส์ยนต์ / ธนาคารกรุงเทพ/ ธอส. / ปตท.บัวใหญ่ / คริสตัล เพลส / บ้านสวนคุณยาย / Coffee Trio / ร้านอาหารรอยยิม้ อ.ปากช่อง Timae Coffee (ตรงข้ามโลตัส ปากช่อง) / TOSCANA VALLEY / GREENERY RESORT ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ – ปากช่อง / คีรีมายา / ริมธารอินน์ / ปาลิโอ /TeAmo/ The Castle Restaurann / MITHI MAYA /เรือนไม้งาม/ปตท.เขาใหญ่ กม.7/ ต.วังกระทะ ภูค�ำหอมรีสอร์ท / KERTAS / Reewa Waree อ.ปักธงชัย โตโยต้าปักธงชัย / บอสวินรีสอร์ท / Amazon ปั๊ม ปตท./ บ้านกลางไพร / เปี่ยมสุข พลาซ่ามอลล์, TC AUTOHUB วังน�้ำเขียว ลาคัมปาณ อ.พิมาย ครัวครูป้อม /เทศบาลต�ำบลพิมาย / บารายหน้าอุทยานฯ /พรศิลป์เกสเฮ้าส์ / ธนาคารกรุงเทพสาขาพิมาย/ พิมายพาราไดร์ / พิมายโฮเตล / อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย / เติมสุข ตลาดแค ปตท.ตลาดแค / Cozy Coffee House / กาแฟธรรมดา อ.เมืองนครราชสีมา ร้านเครื่องดืม กาแฟฮูย่า / กาแฟดอยช้าง / เย็นเฮ / Class / กาแฟละมุน / กาแฟชาวดอย / หนอนหนังสือ / BIG WING Café / Cake delight / ชาวดอยบับเบิล้ ที / Crown หน้าคลังใหม่ / กาแฟ วาวี / กาแฟอาม่า / รินกาแฟ / Sheepresso Coffee & Gallery / Teddy / รื่นรมย์ / Bevery Coffee / Fueang Nakhon Coffee and Books/ PERFECT PIECE CAFÉ/ STAR KICK KORAT / Banyan Tree coffee house/ COFFEE COTTAGE / BLACK CANYON / Tiger Coffee ร้านอาหาร ครัวสาธิต / S & P / SO – Shabuki / Rikki/ PiDASO / แสนพัน / ชอบ / ชินเซน / ขนมจีนครูยอด / ตลาด 100 ปีเมืองย่า ธนาคาร ธอส. / CIMB / KTB / L H BANK / TISCO / Thanachat Bank / ธนาคารไทยพานิชย์สาขาเดอะมอลล์โคราช คลินิกความงามและโรงพยาบาล / รามาวินศ์ / ธนพรคลินิก / อะตอมคลินิก / ดร.นิศา สกินคลินิก /RIM LIVING โชว์รูมรถ Ford ESG / AUTO JAPAN / KIA / Hyndai/ HINO / BMW / HONDA เชิดชัย / HONDA จอหอ / มิตซูจอหอ / KINGYON (7 สาขา) / โตโยต้าไทยเย็น / โตโยต้า ชัวร์ / โตโยต้า 1998 /โตโยต้าทองรวยสีมา / โรงแรม DUSIT PRINCESS / ราชพฤกษ์แกรนด์ / สีมาธานี / สบาย / V – ONE / ปัญจดารา / The Beverly Hills / ฉมาทิพย์รสี อร์ท / ขวัญเรือน ปาร์ค / Airport Korat / โรงแรมรายาแกรนด์ สถานศึกษา โรงเรียนปลูกปัญญา / YAMAHA MUSIC CHOOL Fitness Fitness First / Huatalae fitness / อืน่ ๆ มิวเซีย่ ม ARTs OF KORAT MIRAGE MUSEUM / ใต้ฟา้ ซิตี้ / หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา / STAR KICK จังหวัดบุรรี มั ย์ Amari BURIRAM UNITED / โรมแรมเทพนคร / BEST WESTERN Royal Buriram Hotel / ปั๊ม ปตท.บุรีรัมย์ / หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ / มา เมซอง อ.คูเมือง อุทยานการเรียนรู้ เพ ลา เพลิน / อ.นางรอง โรงแรมเอกลดา/ โรงแรมพนมรุ้งปุรี/คนนางรอง/ อ.หนองกี่ ปั๊ม ปตท.หนองกี่

หรือติดตามได้ทาง http://issuu.com/kmagazinekorat

K MAGAZINE

04


05

K MAGAZINE


NEWS

มหัศจรรย์สีสันตะวันออก

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 มีการเปิด โครงการส่งเสริมการขายเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค (Road Show) “มหัศจรรย์สีสันตะวันออก” (ชลบุรีระยอง-จั น ทบุ รี - ตราด-นครนายก-ปราจี น บุ รี สระแก้ว) - จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

Lions Heart Charity Concert 20th

ในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งสโมสรไลออนส์ มิตรภาพโคราชภาค 310-E สโมสรไลออนส์มิตรภาพโคราช จึ ง ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานห้ า งร้ า นจั ง หวั ด นครราชสี ม า จั ด คอนเสิร์ตการกุศลเพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ภายใต้ชื่องาน Lions Heart Charity Concert 20 th สโมสรไลออนส์มติ รภาพโคราช ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมสีมาธานี ในวันที่ 4 มีนาคม 2557

ส ม า ค ม ต ร ะ กู ล ห ว า ง โคราช

นายชัยชนะ ประพฤทธิพงษ์ นายกสมาคมตระกูลหวาง (อึ้ง) แห่ง ประเทศไทย สาขานครราชสีมา และ คณะกรรมการร่วมต้อนรับนายสว่าง วงศ์ศรีรุ่งเรือง นายกสมาคมฯ และ คณะกรรมการจากส่วนกลาง ในพิธี มอบทุนการศึกษาประจ�ำปีการศึกษา 2555 แก่บตุ รหลานสมาชิก พร้อมพูด คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วม รับประทานอาหาร เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 9 มี.ค. 2557 ณ ห้องรายาวดี 2 โรงแรม รายาแกรนด์ นครราชสีมา

K MAGAZINE

06

Thai Boxing

เมือ่ เร็วๆ นี้ คุณเศรษฐวัฒน์ แก้ ว นั น ไชย ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ จั ด การทั่ ว ไป โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จัดงาน Thai Boxing ให้แก่แขก Cope Tiger และลู ก ค้ า โรงแรมฯ ได้ รั บ ความ สนุกสนานในการแข่งขันกิจกรรมใน แต่ละคูอ่ ย่างท่วมท้น ไฮไลท์งานนีต้ อ้ ง ยกให้กับคู่ เก่งเกรียงไกร ส.สว่างยิมส์ ชนะน็ อ ค เพชรอนั น ต์ ม.ราชภั ฏ โคราช เพียง 15 นาทีเท่านัน้ งานนีจ้ ดั ขึ้นที่ห้องสุรนารีบอลลูม โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา


07

K MAGAZINE


NEWS

Mr.Global International 2014

การประกวดนายแบบเวที นานาชาติ mr.global international 2014 ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ช่วงวันที่ 22-27 มีนาคม 2557 จัด รอบตัดสินที่ The secret cliff resort เขาใหญ่ ในการนีไ้ ด้รว่ มอวยพรวันเกิด น้องเคท ดญ.ศุภนิดา เผ่าเสถียรพันธ์ วัย 3 ปี ลูกสาวของ เจ้าของรีสอร์ทที่ สนับสนุนกองประกวด ทันตแพทย์ ดร.รัชภูมิ เผ่าเสถียรพันธ์ และคุณพิไล ลักษณ์ แสนปัญญาการุณย์ด้วย และ ได้ขออนุญาตใช้คฤหาสน์ชโิ นโปรตุกสี ในการถ่ายแฟชัน่ ลงนิตยสาร ช่างเป็น สาวน้อยทีน่ า่ อิจฉาเสียจริง ผลปรากฏ ว่า Mr.Global 2014 เป็นของ Marco Victor ตัวแทนประเทศเมียนมาร์

เปิดงานวังน้�ำ เขียว 360 องศา

นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการ กล่าวเปิดงาน “มหัศจรรย์สีสันเมืองไทย เทีย่ ววังน�ำ้ เขียว 360 องศา” ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 ณ เทศบาลต�ำบลศาลเจ้าพ่อ อ.วังน�ำ้ เขียว จ.นครราชสีมา โดยมีรจุ ศุภรุจ เตชะตานนท์ ร่วมพิธีเปิดด้วย

K MAGAZINE

08

น้องอ้าย นส.พันธิรา สิงโห คว้ามงกุฏนางสาวนครราชสีมาไปครอง

นางนงลักษณ์ พฤกษ์พนาเวศ ประธานกรรมการ บริหารโรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์โฮเต็ล ได้เป็นประธาน จัดการประกวด 15 ปีนางสาวนครราชสีมา ในงานฉลองวัน แห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจ�ำปี 2557 ที่โรงแรม ราชพฤกษ์แกรนด์โฮเต็ล เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 โดย นส.พันธิรา สิงโห (น้องอ้าย) เป็นผู้คว้ามงกุฏนางสาว นครราชสีมาไปครอง นส.เกษมณี ศิลาเขตต์ (น้องลูกน�้ำ) ได้ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ นส. วิริฒิภา รัตนสุขสิริ (น้อง การ์ตูน) ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 ไปครอง

ประธานชมรมส่งเสริม การท่องเทีย่ วเขาใหญ่ ปากช่อง นำ�ทีมงานเข้า พบร้อยตรีหญิงระนอง รักษ์ สุวรรณฉวี นายก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น จังหวัดนครราชสีมา นายสมบัติ สุวรรณดวง ประธานชมรมส่งเสริมการท่อง เที่ยวเขาใหญ่-ปากช่อง คนล่าสุด พร้อมกับรองฝ่ายต่างๆ เข้าพบ ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณ ฉวี นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแนะน�ำ ทีมงานและปรึกษาหารือเกีย่ วกับ กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่อง เทีย่ ว จังหวัดนครราชสีมา เมือ่ วัน ที่ 20 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา


โครงการบรรพชา สามเณรและบวชศี ล จาริณีภาคฤดูร้อน

โครงการบรรพชา สามเณรและบวชศีลจาริณภี าคฤดู ร้อน ณวัดป่าสุคะโต ต.ท่ามะไฟ หวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เมื่อวัน อาทิ ต ย์ ที่ 23 มี น าคม - 12 เมษายน 2557

สังฆะโคราช ครั้งที่ 6

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ได้มาบรรยาย ธรรมในโครงการ สังฆะโคราช ครั้งที่ 6 ตอนเป็นมิตร กับความตาย ในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ สุขภาพ ริม ลีฟวิ่ง

The Change Modern Zen KTO&JEJU AIR Korea Night 2014

วันที่ 27 มีนาคม สายการบิน เจจู แอร์ ได้มา ประชาสัมพันธ์สายการบิน เจจู แอร์ ณ โรงแรมสีมาธานี โดยมีสื่อมวลชนมาร่วมงานมากมาย

FANTASIA LAGOON SUMMER FUN FEST

เปิดประสบการณ์วันพักผ่อน ส�ำหรับทุกคนในครอบครัวกับ กับโฉมใหม่ สวนน�้ำ แฟนตาเซียลากูนในงาน “FANTASIA LAGOON SUMMER FUN FEST” ผจญภัยรับปิด เทอมเสริมจินตนาการ กับ นิทานมีชีวิต THE MAGICAL OF FANTASIA LAGOON กับทีม ภาคสดจากนักพากย์ชื่อดัง อาทิ อิม อชิตะ น�ำแสดงโดยพี่ๆการ์ตูนสวนน�้ำ FANTASIA LAGOON กระทบไหล่พี่การ์ตูนชั้นน�ำ จากค่ายดัง อาทิ นักซิ่งทะยานฟ้า GC FOR SPEED และเหล่าผองเพื่อนการ์ตูนมากมาย สนุกซ่าส์ ท้าประลองเกม โหด มันส์ ฮา Slider Shoot Out เล่นฟรี รับฟรี ทั้งครอบครัวเสาร์ที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา ที่ สวนน�้ำแฟนตาเซียลากูน ชั้น 1 เดอะมอลล์ นครราชสีมา

บริษทั ไทยเมโทรแคปปิตอล จ�ำกัด จัดงาน แนะน�ำเปิดตัวโครงการใหม่ เดอะเชนจ์ โมเดิรน์ (สาม ยอด) สไตล์ “โมเดิร์น-เซน” ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 9.30 น. ณ บริเวณทีต่ งั้ โครงการซอยสาม ยอด

ฟุ ต บ อ ล นั ด ก ร ะ ชั บ มิ ต ร ร อ บ สื่อมวลชนคนโคราช ทางสนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Kick Sports Club จัดกิจกรรม “ฟุตบอลนัดกระชับมิตร รอบสื่อมวลชนคนโคราช” โดยเชิญสื่อมวลชนทุก ท่านทุกแขนงในจังหวัดมาร่วมงาน ในวันเสาร์ ที่ 22 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 17.30 น. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่ม สื่อมวลชนในจังหวัดและอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้าง สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 09

K MAGAZINE


NEWS

1

ตัวแทนนักกอล์ฟสมัครเล่นจากประเทศไทยคว้าแชมป์ประเภทบุคคลชาย Category 1 ใน BMW Golf Cup International World Final 2013

ทีมตัวแทนจากประเทศไทยจบการแข่งขันอย่างยอดเยี่ยมรั้งต�ำแหน่งที่ 4 ร่วม จากทั้งหมด 50 ประเทศ

การแข่งขัน BMW Golf Cup International World Final 2013 ที่สนาม สนามบลู แคน

ยอน คันทรี คลับ ณ จังหวัดภูเก็ต หนึ่งในรายการแข่งขันทัวร์นาเมนท์กอล์ฟระดับมือสมัครเล่น

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปิดฉากลงโดย คุณบุญมา ฉายา ตัวแทนจากประเทศไทย คว้าแชมป์ใน

ประเภทชาย Category 1 (แฮนดิแคป 0-12) ด้วยคะแนนรวมจากการนับคะแนนในระบบ สเตเบิล ้ ฟอร์ด 111 คะแนน สร้างประวัตศ ิ าสตร์เป็นผูเ้ ล่นจากประเทศไทยท่านแรกทีไ่ ด้รบ ั รางวัล ชนะเลิศจากการแข่งขันในประเภทบุคคลรายการนี้

นอกจากนี้ ตัวแทนนักกอล์ฟสมัครเล่นจากประเทศไทย ซึ่งรวมถึงคุณบุญมา ฉายา

คุณสุรเชษฐ์ วนพงศ์ทิพากร และคุณอุบลรัตน์ เกลียวปิยะ ยังได้จบการแข่งขันอย่างยอดเยี่ยม

รั้งต�ำแหน่งที่ 4 ร่วมกับประเทศบราซิล ในประเภททีม โดยทั้ง 3 ท่านได้ร่วมแข่งขันกับตัวแทน

นั ก กอล์ ฟ สมั ค รเล่ น จาก 50 ประเทศทั่ วโลก ที่ ผ ่ า นการคั ด กรองมาจากผู ้ เ ล่ น ทั้ ง หมดกว่ า 100,000 คน จาก 6 ทวีป ผ่านมาถึงรอบสุดท้ายที่ประเทศไทย ซึ่งการแข่งขันในรายการนี้ ได้รับ เกียรติจากนักกอล์ฟระดับโลก เซอร์ นิค ฟัลโด ที่มาเปิดกอล์ฟคลินิก พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับ

ผู้ชนะในแต่ละประเภทอีกด้วย

ส�ำหรับการแข่งขัน BMW Golf Cup International 2014 ในฤดูกาลใหม่ เพื่อเฟ้นหา

ตัวแทนนักกอล์ฟสมัครเล่นจากประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันในรายการระดับโลกของปี ได้เริม ่

2

เปิดฉากขึน ้ แล้ว ส�ำหรับท่านทีส ่ นใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ผู้จ�ำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูท่ว ั ประเทศ

ข้อมูลเพิม ่ เติม

BMW Golf Cup International เป็นหนึ่งในรายการแข่งขันทัวร์นาเมนท์กอล์ฟระดับมือ

สมัครเล่นทีใ่ หญ่ทส ี่ ด ุ ในโลกและมีจำ � นวนผูเ้ ข้าร่วมแข่งขันมากทีส ่ ด ุ รายการหนึง่ BMW Golf Cup International จัด ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รบ ั ความนิยมทั่วโลก มีผ้เู ข้าร่วมแข่งขัน

เป็นลูกค้าของบีเอ็มดับเบิลยูจากประเทศต่างๆ ทัว ่ โลกเพิม ่ ขึน ้ ทุกปี จึงเป็นทีย ่ อมรับกันอย่างกว้าง ขวางและประสบความส�ำเร็จอย่างมาก บีเอ็มดับเบิลยูจด ั การแข่งขันมาอย่างต่อเนือ ่ งเป็นประจ�ำ

ทุกปี และในปีทผ ี่ า ่ นมาได้มน ี ก ั กอล์ฟสมัครเล่นซึง่ เป็นลูกค้าของบีเอ็มดับเบิลยูกว่า 100,000 คน จาก 6 ทวีป เข้าร่วมรายการ BMW Golf Cup International 2013 K MAGAZINE

1. เซอร์นิค ฟัลโด(กลาง) มอบรางวัลให้แก่ทีม

ประเทศไทย โดยมี ผู ้ บ ริ ห ารของบี เ อ็ ม ดั บ เบิ ล ยู กรุ ๊ ป

10

ประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี

ในภาพจากซ้าย - มร. ซีซาร์ บาดิลย่า ผู้อำ � นวย

การฝ่ า ยบริ ก ารหลั ง การขาย, คุ ณ กฤษฎา อุ ต ตโมทย์ , ผู ้

อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร, มร. แมทธิอส ั พฟาลซ์ ประธาน, คุณอุบลรัตน์ เกลียวปิยะ ผู้เข้าแข่งขันประเภท

Category Lady, เซอร์นค ิ ฟัลโด, คุณบุญมา ฉายา ผูช ้ นะเลิศ

ในประเภทชาย Category 1, คุณสุรเชษฐ์ วนพงศ์ทิพากร ผู้

เข้าแข่งขันจากประเทศไทย, มร. ราล์ฟ บิสซิงเกอร์ ผู้อ�ำนวย

การฝ่ายขายและการตลาด และมร. เวนน์ บูคาแน่น ผูอ ้ ำ � นวย

การฝ่ า ยการเงิ น บี เ อ็ ม ดั บ เบิ ล ยู ไฟแนนเชี ย ล เซอร์ วิ ส ประเทศไทย

2. ในภาพ – คุณบุญมา ฉายา (กลาง) ผู้ชนะ

เลิศในประเภทชาย Category 1 BMW Golf Cup International World Final 2013 รับมอบรางวัลจากเซอร์นิค ฟัลโด

(ซ้าย) โดยมีมร. แมทธิอส ั พฟาลซ์ ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู

กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี


11

K MAGAZINE


LOW SO - HI PRO (FILE) เนื้อหา : สายตาจิ้งจอกทะเลทราย

Omani Habibi โอมานทีร่ ัก ตอนจบ

บเนื่องจาก สวัสดีโอมานที่รักตอนที่ แล้ว ผู้เขียนได้กลุ่มร่วมเดินทางด้วย กัน 9 คน แน่นอนก็ตอ้ งมีการประชุม ลูกทัวร์กิตติมศักดิ์ ในการเตรียมตัว ที่จะไป เนื่องจากพี่ๆ เขาไม่เคยเดินทางไป ประเทศทะเลทรายกันมาก่อน แม้วา่ แต่ละท่าน เป็นนักเดินทางตัวยงเชียวล่ะ เนื่องจากที่เดิน ทางไปโอมานนั้นเป็นช่วงกลางเดือนมกราคม ซึง่ เป็นฤดูหนาวของเขา อุณหภูมขิ องอากาศอยู่ ที่ 12 - 25 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงเป็น high season เพราะอากาศดีมากๆ ไม่ร้อนอย่าง สาหัส เช่น ในฤดูร้อน แต่ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้าง สูงเพราะทุกโรงแรมทัวร์ภายในประเทศคิด ราคาเต็มและก็จองเต็มด้วย ผูเ้ ขียนต้องเตรียม การจองทุกอย่างเป็นเวลา 6 เดือนล่วงหน้า แ ล ะ ก็ เ ป ็ น พ ร ะ คุ ณ อ ย ่ า ง ยิ่ ง ที่ ไ ด ้ ท ่ า น เอกอัครราชทูต Hafeedh ช่วยแนะน�ำสถานที่ น่าท่องเที่ยวเยี่ยมชมและช่วยประสานงานกับ ทาง Oman Air และ desert camp ให้กบั ผู้ เขียน ท�ำให้รู้สึกโล่ง และมั่นใจว่าจะพาพี่ๆ ไป พบเห็นประสบการณ์ทลี่ มื ไม่ลงครัง้ หนึง่ ในชีวติ สิ่ ง ที่ ต ้ อ งเตรี ย มไปก็ คื อ เสื้ อ ผ้ า หน้ า หนาว รองเท้าใส่ปีนเขาและเดินในทะเลทราย กล้อง ถ่ายรูป ยารักษาโรคทั่วไป ยาแก้เมา หนังสือ แนะน�ำประเทศโอมาน อันนี้ผู้เขียนได้ส่งทาง e - mail ให้ลูกทัวร์ได้อ่านล่วงหน้าก่อนการ เดินทาง เงินโอมานรีอลั นิดหน่อยแลกไว้คนละ 5,000 บาทก็พอ ทีเ่ หลือให้แลกเป็น US dollar เอาไว้แลกเพิ่มที่โอมานดีกว่า เนื่องจากหาก แลกเป็นโอมานมากไปและใช้ไม่หมด เหลือมา แลกคืนทีเ่ มืองไทยจะขาดทุนมาก ทีไ่ ม่ตอ้ งเตรียม เงินไปมากเพราะทุกอย่างได้จ่ายล่วงหน้าไป หมดแล้ ว ไม่ ว ่ าจะเป็ น ค่าเครื่องบิน วีซ่า โรงแรม อาหารทุกมื้อ ซาฟารีทัวร์ และทัวร์ ทะเลทราย เหลือก็แต่คา่ ใช้จา่ ยส่วนตัวส�ำหรับ ช็อปปิ้ง ซึ่งจะเป็นเท่าไรก็แล้วแต่ความชอบ ของแต่ละท่านนะคะ ของช็อปปิง้ ส่วนใหญ่ของ โอมานก็จะเป็นสินค้าหัตถกรรมพวก ถ้วย ชาม กระเบื้องเพนท์มือ ผ้าพื้นเมืองปักซึ่งสวยมาก น�้ำหอมอาหรับซึ่งสามารถเลือกกลิ่นและขวด สุดสวยใส่ตามใจชอบของเรา ตุ๊กตาพื้นเมือง ก�ำยาน โคมไฟเก๋ๆ เบาะเก้าอีแ้ ละของแต่งบ้าน ดีไซน์อาหรับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนเคยซื้อมาใช้ แล้วต้องกลับมาซื้ออีกทุกครั้งที่มามัสคัท คือ เฮนน่าธรรมชาติส�ำหรับเปลี่ยนหรือเคลือบสี ผมโดยเฉพาะผมหงอกจะกลายเป็นสีทองแดง ผมด�ำจะเป็นสีโค๊ก ซึง่ ดูเหมือนท�ำไฮไลท์ แต่ถกู กว่ามากและดูเป็นธรรมชาติ ไม่มีกลิ่นแรงให้ ปวดหรือแสบศีรษะเลยล่ะค่ะ ดีจริงๆ K MAGAZINE

12

ตลาดพื้นเมืองเก่าแก่อายุเป็นร้อยปี ของมัสคัทมีชื่อว่า มัทราซูค ( Matra Souq) SOUQ แปลว่าตลาดค่ะ อยูร่ มิ ทะเลโอมานตรง tourist attraction point เลย และสามารถ เห็นเรือเดินทะเลส�ำราญทีพ่ านักท่องเทีย่ วจาก ยุ โ รปมาจอดเที ย บค้ า งคื น เพื่ อ มาเที่ ย วชม อาหรับราตรีที่นี่ อีกทั้ง เรือยอร์ชของสุลต่าน คาบุสแห่งโอมานที่ยาวกว่า 200 เมตร นาย ทหารของกองทัพเรือโอมานเคยบอกผูเ้ ขียนไว้ เมือ่ 8 ปีทแี่ ล้วว่าเป็น yacht ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก ท่านสุลต่านคาบุสเคยให้พาเยาวชนของท่านไป เที่ยวด้วย yacht นี้ด้วย และบางครั้งก็ให้ผู้น�ำ ประเทศบางประเทศ ( หนึง่ ในมหาอ�ำนาจโลก) ยืมมาแล้วก็เคย สินค้าที่น่าซื้อที่ตลาดเก่าแก่แห่งนี้ก็ มี โคมไฟแก้วหลากสีไว้หอ้ ยบนเพดาน ( colorful glass chandelier) น�ำ้ หอมอาหรับในขวดแก้ว ผสมโลหะสุดสวย Arabic parfumerie ผ้าคลุม ไหล่ทั้งเป็นขนสัตว์ wool และไหมแคชเมียร์ wool pashmina and Cashmere silk shawl หีบไม้แกะสลักผสมทองเหลือง แบบ เดียวกับหีบสมบัติของอาลาดิน ซินแบต พวก เสือ้ ผ้า และของใช้ของประดับทัง้ ทีเ่ ป็นโบราณ และท�ำขึน้ ใหม่ เครือ่ิ งปัน้ ดินเผาลายสวยๆ และ อื่ น ๆ อี ก มากมายขอเชิ ญ ผู ้ อ ่ า นยลได้ จ าก รูปภาพที่ผู้เขียนน�ำมาฝากนะคะ สถานทีส่ ำ� คัญทีเ่ ห็นเด่นชัดในกรุงมัสคัท ก็ คื อ สุ เ หร่ า ของสุ ล ต่ า นคาบุ ส ( Grand Mosque) อ้อ. .ลมื บอกไปว่าการเดินทางไปกรุงมัสคัท เมืองหลวงของโอมานสามารถบิ น ได้ ทุ ก วั น เพราะมีทงั้ Oman Air และการบินไทยให้เลือก ทุกวัน คณะของเราเลือกบินด้วย Oman Air เครื่องใหม่ ทุกที่นั่งมีทีวีให้ดู ใช้เวลาบินจาก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิถึงกรุงมัสคัทก็ 6 ชัว่ โมงด้วยกัน ชมหนังฟังเพลง คุยกับเพือ่ นๆ เพลินๆ ถึงไม่รู้ตัวเลยค่ะ ไปถึงราวตี 1 เข้า check in ทีโ่ รงแรม City Season กลางเมืองมัสคัท อยู่ในย่าน อัล คูวาร์ Al Khuwir ที่เป็นที่ตั้ง หน่วยราชการกระทรวงและสถานทูตต่างๆ โรงแรมกว้างขวาง สะอาด อาหารเช้าเพียบ เทียบเท่า 5 ดาวบ้านเรา อากาศช่วงนีก้ ส็ บายๆ ประมาณ 12- 25 เซลเซียส ตื่นเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็เริ่มทัวร์รอบๆ กรุงมัสคัท ไปชมสุเหร่าใหญ่ประจ�ำกรุงมัสคัท ( Grand Mosque) ยามราตรีสุเหร่านี้ช่างงาม นัก มองมาจากมุมไหนของเมืองก็จะเห็นสุเหร่า ยิง่ ใหญ่อาบไปด้วยแสงสีทองตัดกับขอบฟ้าสีดำ � สร้างความประทับใจ สะกดคณะของเราให้

ถอนสายตาจากมาอย่างยาก ที่น่าชมก็ยังมี พิพธิ ภัณฑ์ อาคารบ้านเรือนทรงสีเ่ หลีย่ มสีขาว สะอาด บ้านเมืองเป็นสีขาวเกือบจะทั้งหมด ถนนหนทางกว้างขวางทันสมัย รถขับกันค่อน ข้างเร็ว และรถที่นิยมใช้ที่นี่จะเป็นพวกขับ เคลือ่ นสีล่ อ้ เนือ่ งจากสภาพภูมปิ ระเทศทีค่ อ่ น ข้างโหดอยูท่ เี ดียว มีทงั้ ภูเขาสูง แห้งแล้ง ทะเล ทราย เรายังไปชม พระราชวังอัลอาลามพาเลซ และเนื่องจากผู้เขียนเลือกช่วงที่ไปเป็นช่วงจัด งาน International Cultural Festival เพราะ ท่านทูตฮาฟีดบอกว่าจะมีการแสดงจากทั่ว ประเทศ และหลายๆ ประเทศน�ำการแสดง เด่นๆของเขามาแสดงตามสวนสาธารณะต่างๆ สวยงามมาก และก็มาถึงตอนที่ตื่นเต้นที่สุด ของการเดินทาง เมื่อวันที่สาม สี่ ห้า มาถึง เป็นการเดินทางไปในทะเลทราย วาฮิบา Wahiba อันมีชอื่ เสียง ผูเ้ ขียนท�ำตามค�ำแนะน�ำของท่าน ทูตโดยจองที่ 1000 nights camps เป็นแคมป์ ทะเลทรายที่ดีที่สุดในโอมาน สุลต่านคาบุส เลื อ กเป็ น แคมป์ ท ะเลทรายต้ อ นรั บ ผู ้ น� ำ ประเทศมาหลายต่อหลายท่านมาแล้ว จุดท่อง เที่ยวที่จะพลาดไม่ได้คือ Wadi Badi Khalid และ Wadi Shab, “Wadi” หมายความว่า สายน�ำ้ ในหุบเขาหินสูงเทียมฟ้า สวยสะกดสุดๆ ยลภาพ แล้วคุณจะต้องอยากไปเห็นด้วยตาตัวเอง นอกจากนั้นก็ได้ไปชมและนอนค้าง คืนเอาบรรยากาศเมืองอาหรับดั้งเดิมที่ยังคง ความเป็นอาหรับราตรีอย่างเช่น เมืองนิซวาร์ (Nizwar) มีสิ่งที่ต้องไปชมห้ามพลาดนั่นก็คือ World Heritage Attraction อย่างเช่น Bahla Fort, Nizwar Fort และ Jabrin Castle ทีเ่ มือง Nizwar จะมีตลาดเก่าแก่ Nizwar Souq ที่ยัง คงความเป็นอาหรับดัง้ เดิม มีเสน่หเ์ หลือเกิน ผู้ เขียนยังแอบออกจากโรงแรม ว่ารถกลับมาที่ ตลาดนี้อีกครั้งในตอนเย็น ได้ของหัตถกรรม และภาพสวยๆ ติดมือมาฝากท่านผู้อ่านด้วย... สวยใช่มั้ย.... อีกเมืองที่ต้องแวะระหว่างทางขา กลับเข้ามัสคัทก็คอื เมืองซูร์ Sur เมืองท่าเก่าแก่ ที่มีความส�ำคัญในด้านการต่อเรือส�ำเภาเดิน ทะเลและการท�ำการประมงคู่กับประวัติของ เมืองอาหรับเก่าแก่เมืองนี้ และเราก็นั่งรถชม วิวหาดทรายขาวตัดกับสีเขียวเทอคอยส์ของ ทะเลโอมาน ช่างสวยงามติดตาคาใจ และท�ำให้ อยากกลับมาเยือนประเทศทีส่ วยประเทศนีอ้ กี อย่างแน่นอน

สายตาจิ้งจอก ทะเลทรายขอลา ไปก่อนจนกว่า จะได้ มี โ อกาส พบกันใหม่นะคะ


BIG BIKE เนื้อหา : K Max พัทยา

BIG BIKE TRAVEL

คุณผู้อ่านคอลัมน์บิ๊กไบค์ ครั บ ฤดู ก ารแห่ ง การพั ก ร้อน เข้ามาแล้ว หลายคน เลือกใช้บิ๊กไบค์คู่ใจเดินทาง ไกลแทนรถยนต์เพราะคล่อง ตัวกว่า บางคนชอบจริงๆ ถือเป็นโอกาสได้น�ำรถแสน รักออกทริปบ้าง ในการเตรียม รถเราควรปฏิ บั ติ อ ย่ า งไร บ้าง มาดูกันครับ

1

6 จากประสบการณ์ ผมเคยพบว่ามีคอยล์จุดระเบิดเสียต้อง 7

การดูแลและการบ�ำรุงรักษาเครื่องยนต์ ก็ต้องเอาลูกกะตา เรานีแ่ หล่ะครับ ดูตรงไหนบ้าง อันดับแรก ดูทรี่ ะบบไฟมีไฟเลีย้ ว ไฟหน้า ไฟเบรก ไฟหรี่ ไฟหน้าปัดบอกเกียร์ ไฟสัญญาณในรถ ทั้งคัน อันไหนขาดให้เปลี่ยนทันที ส�ำคัญครับ

อุปกรณ์กู้ชีพติดรถที่จ�ำเป็นคือ ปั๊มลม ที่ปะยาง

2

หัวเทียนจ�ำเป็นต้องมีส�ำรองไว้พร้อมเครื่องมือพื้นฐานใน การใช้ถอดหัวเทียนและประแจต่างๆ

การดูแลแบตเตอรี่ ถ้าเป็นแบตเตอรี่แห้งเมื่อเก็บไฟไม่อยู่ ต้องเปลีย่ นเลยครับ แต่ถา้ เป็นแบตกึง่ แห้งต้องเติมน�ำ้ กลัน่ ตรวจ ดูระดับน�้ำกลั่นและสภาพแผ่นธาตุมีบวมหรือไม่ถ้าบวมให้ เปลี่ยนใหม่เลย

3

ระบบของเหลวในรถ เช่นน�้ำมันเครื่อง น�้ำมันเบรก น�้ำ หล่อเย็นในหม้อน�ำ ้ หากจะต้องออกทริป ให้เปลีย่ นใหม่หมดเลย ไม่ต้องเสียดายตังค์ครับ

4 ผ้าเบรกควรดูทั้งหน้าและหลังใกล้หมดหรือไม่หากเหลือ เพียงมิลลิเมตรก็ควรเปลี่ยนเลยและอย่าลืมท่อเดินน�้ำมันเบรค ไม่ควรมีรอยแตก ต้องเปลี่ยนเลยเช่นกัน

5

สภาพยาง ให้ดูดอกยางแตกลายงาหรือไม่และใช้เล็บจิก ดูเนื้อยางจะต้องนิ่มไม่แข็ง

หามรถขึ้นรถกระบะหมดสนุกเลย อยากให้เตรียมไปได้ก็ดีครับ

8

9

สุดท้ายให้เดินรอบๆ รถดูความสมบูรณ์ว่ามีอะไรแตกหัก เช่นบังโคลน กระจก สายไฟ

10

อย่าลืมพกไฟฉาย และที่วัดลมยางด้วยครับส�ำคัญ และ ชุดยาสามัญประจ�ำบ้าน ยาแก้ท้องเสีย อุปกรณ์ท�ำแผลอย่าลืม ครับ และเตรียมสุขภาพเราเองพักผ่อนให้เพียงพอ การเตรียม ตัวส�ำคัญที่สุดอย่าให้เพื่อนคนใดคนหนึ่งเป็นกังวลกับกลุ่ม เช่น คุณไป 40 คัน คุณก็เป็นเพื่อนรักทั้งนั้นถ้ารถเสียเพียงคันเดียว เพือ่ นก็หมดสนุกเพราะความเป็นห่วง ในหนึง่ ทริปเราควรมีชา่ ง เซอร์วิส คือรถกระบะปิดท้ายเสมอ เพื่อสามารถยกรถคุณได้ คร้าบ Have a good trip and see you again.

13

K MAGAZINE


NATURE IN FOCUS

K MAGAZINE

14


บนภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศไทยซึ่งอยู่ใกล้กับแนว เส้นศูนย์สูตรจึงได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย ส่งผลให้แผ่นดิน นีเ้ ป็นศูนย์รวมสภาพธรรมชาติหลากรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นแหล่ง น�้ำ ป่าไม้และสัตว์ป่าที่ต่างมารวมตัวผสมผสานถักทอกันเป็น ความหลากหลายของระบบนิเวศ สภาพดังกล่าวเป็นทีเ่ ข้าใจกัน ดีในความหมายของค�ำว่า “ความอุดมสมบูรณ์” ทีซ่ งึ่ เป็นจุดเริม่ ต้นแทบทุกอย่างของสิ่งมีชีวิต ตลอดระยะที่ยาวนานที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่า “ทรัพยากร” ล�ำ้ ค่านีเ้ ป็นวัตถุดบิ ทีป่ อ้ นสูว่ ถิ ชี วี ติ คนไทยมาอย่ า งไม่ เ คยขาดแต่ ว ่ า ระดั บ ความยั่ ง ยื น ของ ทรัพยากรธรรมชาตินั้นกลับสวนทางกับกาลเวลา และการ พัฒนาด้านวัตถุ นั่นคือปัญหาสภาพแวดล้อม  ความเสื่อมโทรม ของสภาพธรรมชาติกระทั่งการลดหายของพื้นที่ป่าและรวมทั้ง การคุกคามอย่างหนักในหลากหลายรูปแบบย่อมกระทบโดยตรง ต่อจ�ำนวนชนิดและประชากรสัตว์ปา่ ในฐานะผูส้ ญ ู เสียบ้านทีอ่ ยู่ อาศัย และท้ายสุดก็ไม่พ้นกระทั่งมนุษย์พวกเราทุกคน NATURE IN FOCUS จึงเป็นอีกพืน้ ทีห่ นึง่ ใน K magazine บนแนวคิดการน�ำเสนอภาพเล่าเรื่องธรรมชาติและสัตว์ป่าด้วย ความคาดหวังว่าสารในภาพถ่ายจะสร้างรูส้ กึ ความงดงามจรรโลง ใจต่อผู้อ่านทุกคน และน�ำไปสู่การรับรู้เกิดความตระหนักถึง ความส� ำ คั ญ ของระบบธรรมชาติ และรู ้ สึ ก หวงแหนต่ อ ทรัพยากรธรรมชาติในที่สุด

ป่าฝนเขตร้อน

สภาพต้นไม้ที่ขึ้นหนาทึบและฝนที่ตกชุกตลอดทั้งปี ท�ำให้ป่าแห่งนี้มีความชื้นมาก มีไอหมอกที่ปกคลุมทั่วทั้งผืนป่า บรรยากาศทีด่ ลู กึ ลับเป็นเอกลักษณ์ของป่าฝนเขตร้อนอย่างเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส ซึ่งเบื้องหลังความ งามที่มีเสน่ห์และมนต์ขลัง คือ แหล่งพันธุกรรมอันหลากหลาย ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และมีความส�ำคัญอย่างมากของ ระบบนิเวศน์ในประเทศไทย

เรื่องและภาพ : อรุณ ร้อยศรี 15

K MAGAZINE


OUR TRIP เนื้อหา : สมบัติ สุวรรณดวง

Trip Town ทริปนีแ้ ม้จะเป็นทริปใกล้ตวั แต่ เค แม็กกาซีน อยากให้คณ ุ ผูอ้ า่ น เป็นเจ้าของทริปนีด ้ ว้ ยกันค่ะ ไม่วา่ จะเป็นในโคราช หรือบ้านพีเ่ มืองน้อง ในแดนอีสาน นั่นคือความหมายของ Our Trip Our Town มารู้จัก คอลัมน์นิสกิตติมศักดิ์คนนี้กันเลยค่ะ ก่อนอื่นขอแนะน�ำตัวก่อนครับ ผมสมบัติ สุวรรณดวง ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ปากช่อง จ.นครราชสีมา ชมรมฯ ได้ก่อตั้งมาปีนี้เข้าสู่ปีที่ 17 ถือได้ว่าอายุเกือบ 2 ทศวรรษแล้ว ซึ่งชมรมฯ นี้ เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการในพื้นที่เขาใหญ่ ปากช่อง จุดมุ่งหลายหลักเพื่อร่วมมือกันท�ำงานในการ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ ว ทัง้ นีย้ งั รวมถึงการอนุรกั ษ์ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีใ่ ห้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ทีผ่ า่ นมาผมมองว่าภาพลักษณ์ของชมรมฯ เน้นการท�ำงานเพือ่ ให้เกิดศักยภาพด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ วให้ เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นและที่ส�ำคัญ ความแตกต่างและความหลากหลายทางธุรกิจของสมาชิกชมรมฯ ทุกวันนี้ มีคอ่ นข้างมากซึง่ แต่ผปู้ ระกอบการก็ให้ความส�ำคัญ และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีจงึ ได้เกิดความเป็นปึกแผ่น ขึน้ มาจนถึงทุกวันนี ้ ในปัจจุบนั ชมรมฯ มีสมาชิกมากกว่า 200 ผูป้ ระกอบการ ในแต่ละเดือนชมรมฯ จัดประชุม ประจ�ำเดือนเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดย เราจะจัดการประชุมหมุนเวียน ไปตามสถานประกอบด้านทีพ่ กั , ร้านอาหาร สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ฯลฯ ทีเ่ ป็นสมาชิก ชมรมฯ ตามความเหมาะสมในแต่ละเดือน

K MAGAZINE

16

วันนี้ผมในฐานะประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เขาใหญ่-ปากช่อง การที่ผมได้รับต�ำแหน่งดังกล่าว ผมไม่ได้ มองว่าชมรมฯ ด�ำเนินงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้าน การท่องเทีย่ วแค่ อ.ปากช่อง-เขาใหญ่เท่านัน้ แต่อยากจะให้มอง ภาพรวมของทัง้ จังหวัดมากกว่า เพือ่ จะได้เชือ่ มต่อกับจังหวัดอืน่ ในพื้นที่ภาคอีสานด้วยกันโดยเฉพาะในเรื่องของเส้นทางการ ท่ อ งเที่ ย ว ผมเองนั บ ว่ า โชคดี ที่ ไ ด้ ม ารู ้ จั ก คุ ณ นก บก.เค แม็กกาซีนก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆ ที่คุณนกได้ ให้ความส�ำคัญกับการท่องเทีย่ ว ผมต้องยืนยันว่าให้ความส�ำคัญ ทั้งตัวผมเอง คณะกรรมการ สมาชิกรวมทั้งคนโคราชด้วยต้อง ขอขอบพระคุณ เค แม็กกาซีนอีกครั้ง ที่ให้โอกาสเปิดคอลัมน์ หน้านี้ ซึ่งจะเป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวให้คนได้ รูจ้ กั จังหวัดนครราชสีมามากขึน้ นะครับ อันนีเ้ ป็นเป้าหมายหลัก ของชมรมฯ ไม่ใช่เฉพาะอ�ำเภอปากช่องหรือเขาใหญ่อย่างเดียว ชมรมฯ อยากให้นักท่องเที่ยวได้มารู้จักโคราชเรามากขึ้น รู้ว่า โคราชมีอะไรบ้าง พูดถึงโคราชบ้านเรา ผมว่าไม่เล็กนะครับ โคราชเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากและยังมีกิจกรรม ดีๆ แฝงอยู่ค่อนข้างมากทีเดียว ฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิด ประโยชน์ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ อ ย่ า งมากที เ ดี ย วถ้ า มี ก าร ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็น ที่กิน ที่พัก ที่เที่ยว ผม


มองว่าโคราชบ้านเรา มีที่เที่ยวเยอะมาก แม้กระทั่งตัวผมเอง ต้องขอออกตัวเลยว่ายังเที่ยวได้ไม่ครบเลยครับ มีพื้นที่ดีๆ อีก มากมาย ซึ่งพอผมได้มาอยู่ในต�ำแหน่งนี้แล้วผมก็มีโอกาสได้ไป ศึกษาเรียนรูม้ ากขึน้ เพราะอะไร เพราะว่าเราต้องน�ำเสนอข้อมูล เหล่านี้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวนะครับ ฉะนั้นจึงเป็น ไปในทิศทางที่ดีที่ เค แม็กกาซีน เปิดคอลัมน์นี้เพื่อที่จะได้เป็น ข้อมูลเป็นแนวทางให้กบั นักท่องเทีย่ วได้ศกึ ษาก่อนทีจ่ ะมาเทีย่ ว โคราช ซึ่งในโคราชมีที่พักหลายหมื่นห้อง สามารถรองรับนัก ท่องเที่ยวได้หลายหมื่นคนในคืนเดียว ยกตัวอย่างง่ายๆ เฉพาะ เขาใหญ่-ปากช่อง ตอนนีเ้ รามีผปู้ ระกอบการ 300-400 รายห้อง พักไม่ต�่ำกว่า 10,000 ห้อง ด้านสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะ การท่องเทีย่ วแบบธรรมชาติทขี่ นึ้ ชือ่ ทีส่ ดุ คืออุทยานแห่งชาติเขา ใหญ่ สร้างชื่อเสียงให้กับอ�ำเภอปากช่องเป็นที่รู้จักทั้งนักท่อง เที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากธรรมชาติบริสุทธิ์แล้ว เขาใหญ่ยังมีกิจกรรม Adventure ซึ่งไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่ ชอบความท้าทาย และตอนนี้ก็มีสวนน�้ำเกิดขึ้นไว้คลายร้อน ส�ำหรับช่วงหน้าร้อน มีสวนสัตว์เปิดให้บริการ ถือว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นสิง่ ทีช่ ชี้ ดั นะครับว่า จังหวัดนครราชสีมาเติบโตขึน้ เป็นล�ำดับ และสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับส�ำหรับโคราชเราคืออาหาร จุดเด่น อย่างหนึ่งของเราก็คืออาหาร ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกมาก อลังการมาก ต้องบอกว่าอาหารหลากหลายมากแทบจะทุก อย่าง ไม่ว่าจะเป็นอาหารอีสาน อาหารไทย พื้นบ้านรวมทั้ง อาหารทะเล ตอนนี้อาหารทะเลมีระบบขนส่งที่ค่อนข้างยังคง รักษาความสดไว้ได้นะครับและทีส่ ำ� คัญคือ สเต็ก ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ ของกลุ่มลูกค้าที่มาท่องเที่ยวจะต้องหาโอกาสรับประทานกัน ให้ได้ ฉะนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเติมเต็มให้กับนักท่อง เที่ยวที่เดินทางเข้ามา อีกอย่างที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับ เรื่อง ของการท�ำบุญเข้าวัดวาอาราม โคราชเรามีวัดมากเป็นอันดับ หนึ่งของประเทศไทยจ�ำนวน 1443 วัด วัดที่มีชื่อเสียงก็เยอะ วัดนับเป็นสิง่ ยึดเหนีย่ วทางด้านจิตใจของคนไทย ส�ำหรับนักท่อง เที่ยวที่มากิน มาช็อป สามารถเข้าวัดเพื่อท�ำให้ใจเป็นบุญได้อีก ทางครับ และอีกเส้นทางหนึ่งที่มีธรรมชาติที่สวยงามก็คือวังน�้ำ เขียว วังน�้ำเขียวมีอะไรอีกบ้างนอกจากอากาศดี เรื่องที่พักไม่ ต้องพูดถึงครับ สิ่งที่โดดเด่นตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของพุทรานม สด ผักปลอดสารพิษ สตรอเบอรี่ ไร่กาแฟ ที่พัก ร้านอาหารที่มี

มุมสวยๆ วิวทิวทัศน์ทหี่ ลายคนบอกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมือง ไทย ไม่ผิดครับ ผมได้ไปสัมผัสมาหลายๆ ครั้ง กับวังน�้ำเขียวผม ยังรู้สึกว่าไม่ผิดที่เขาว่ากัน มีอากาศดี มีโอโซนติดอันดับต้นๆ ของโลกนะครับ สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความ เจริญเติบโตให้กบั โคราชนะครับ จากเขาใหญ่ไปวังน�ำ้ เขียว ก่อน เข้าเมืองก็จะผ่านอ�ำเภอปักธงชัย ปักธงชัยมีผา้ ไหมทีข่ นึ้ ชือ่ ตอน นีก้ ถ็ อื ว่าติดอันดับการส่งออกของประเทศ และมาถึงในตัวเมือง โคราชสิง่ ทีข่ าดไม่ได้คอื การไปสักการะอนุสาวรียท์ า้ วสุรนารี ซึง่ ถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ส�ำคัญของคนโคราช เลยขึ้นไปถึง อ�ำเภอพิมายก็มีมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง เราเรียกว่าปราสาทหิน พิมาย ซึ่งก็นับเป็นปราสาทที่สมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งส�ำหรับ นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทีพ่ ดู มาทัง้ หมดก็ยงั ไม่พอเท่านีค้ รับ นอกจากมีสถาน ที่ท่องเที่ยวดีแล้ว มีที่พักดีแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริม การท่องเทีย่ วในพืน้ ทีอ่ กี มากมายทัง้ ในตัวเมืองโคราช-ปากช่องวังน�้ำเขียว-พิมาย เป็นเทศกาลต่างๆ เช่นงานแสงสีเสียงของ เมืองพิมาย งานย่าโม หรือจะเป็นงานคาวบอย Festival ของ ปากช่องน่ะครับ และกิจกรรมคอนเสริตต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วน แล้วแต่เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้โคราชของเราเป็นจังหวัดที่น่าท่อง เที่ยว และขอเชิญให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสอย่างจริงจัง โคราชเราเป็นประตูสอู่ สี าน แค่เฉพาะในโคราชจังหวัดเดียวนีท่ ี่ ท่องเที่ยวก็เยอะมากครับ และที่ส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่อง ของการเดินทางที่สะดวกด้วยถนนแปดเลนจากกรุงเทพฯ เดิน ทางมาถึงโคราชโดยรถส่วนตัวใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมงเศษ ซึง่ เรื่องของการเดินทางที่ก็น่าจะเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้นักท่อง เที่ยวตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ผมคิดว่าคอลัมน์นนี้ า่ จะเป็นประโยชน์สำ� หรับนักท่อง เที่ยวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณ เค แม็กกาซีน ที่เป็น คอลัมน์น�ำทางไปเรื่อยๆ นะครับ เล่มหน้าเราจะพาไปเที่ยว ที่ไหน ติดตามกัน เค แม็กกาซีนในทุกๆ เล่มนะครับ เราจะมี สถานทีท่ นี่ า่ สนใจแนะน�ำทุกท่านในคอลัมน์ Our Trip by ชมรม ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเขาใหญ่-ปากช่องเป็นประจ�ำ ฝากด้วยนะ ครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ?

17

K MAGAZINE


ห้องรับแขก สัมภาษณ์ : สุว์พัชร์ อึ้งศิริไพศาล, ญาณิศา ปุสุรินทร์ค�ำ

คุณประสาน ไทยแท้ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตปริ้นเซส นครราชสีมา

ห้ อ งรั บ แขกของเราเล่ ม นี้ ต้ อ งเรี ย นว่ า เป็ น แขก VIP จริ ง ๆ ค่ ะ ขอต้ อ นรั บ คุณประสาน ไทยแท้ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตปริ้นเซส นครราชสีมา ท่านทักทายกับเราด้วย สีหน้าแจ่มใสมากค่ะ

การท�ำงานโรงแรมในยุคนี้ เราไม่ได้ขายตัวตึกหรือ ความอลังการของโรงแรมเหมือนยุคก่อน แต่ยุคนี้คนท�ำ โรงแรมต้องขาย “ความคิด”

“ผมต้องขอโทษจริงๆทีร่ บกวนเวลาและขอบคุณมากทีม่ าเยีย่ มผมถึงโรงแรม จริงๆ แล้ว หน้าที่การงานอย่างมั่นคงจะต้องวางแผนชีวิตการท�ำงานให้ดี รู้อะไรก็ตามให้รู้จริง เปรียบ ผมตัง้ ใจจะไปเยีย่ มด้วยตัวเองที่ K Magazine ยังได้คยุ เรือ่ งตารางนัดหมายกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ เหมือนการสร้างตึกหากต้องการให้ตึกแข็งแรงก็จะต้องวางรากฐานตลอดจนโครงสร้างต่างๆ ของผมอยู่เหมือนกัน แต่ก็ทราบจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ว่า K Magazine จะมาเยี่ยมที่โรงแรม” ของตัวตึกให้ดี ให้มั่นคง ข้อคิดนี้ช่วยให้ผมเดินได้ถูกทางในช่วงการเริ่มต้นการท�ำงาน ในช่วงต่อมาโรงแรมดุสิตธานีไปรับบริหารโรงแรมที่สมุยใช้ชื่อว่า สันติบุรี สมุย และ คุณประสานค่ะ ขออนุญาตเล่าถึงประวัติการท�ำงานที่ผ่านมาหน่อยค่ะ ประกาศตัวเป็นโรงแรมห้าดาวบวก ซึ่งจะเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐานดีที่สุดในสมุย ผมมองเห็นโอ ผมท�ำงานโรงแรมมา 25ปี เริม่ ต้นชีวติ การท�ำงานครัง้ แรกกับกลุม่ โรงแรมอิมพีเรียล ใน กาศในการเติบโตแต่คราวนีผ้ มไม่สมัครงานในต�ำแหน่งด้านอาหารและเครือ่ งดืม่ เปลีย่ นไปสมัคร ยุคนั้นโรงแรมเป็นของคุณอากร ฮุนตระกูล ผมประจ�ำอยู่ที่โรงแรมอิมพีเรียล ท้องทราย เบย์ งานในแผนกต้อนรับส่วนหน้าของฝ่ายห้องพักแทน ผลการสัมภาษณ์ไม่ท�ำให้ผิดหวังผมได้งานใน เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี ต�ำแหน่งงานเริม่ แรกของผมเริม่ ทีน่ กี้ บั ต�ำแหน่งพนักงานเสิรฟ์ หรือ Waiter ต�ำแหน่ง Guest Service Officer ซึง่ มีหน้าทีด่ แู ลลูกค้า ท�ำงานอยูใ่ นต�ำแหน่งนีร้ ว่ ม 2 ปีเศษ โดย หน้าที่หลักๆ ในตอนนั้นคือพนักงานเดินอาหารมีหน้าที่ยกจานอาหารจากในครัวมาให้พนักงาน ใช้คอนเซ็ปต์การท�ำงานเหมือนตอนอยูท่ โี่ รงแรมอิมพีเรียล เรียนรูใ้ ห้มากกว่าคนในระดับเดียวกัน ในระดับซุปเปอร์ไวเซอร์เป็นคนยกเสริฟบ์ นโต๊ะลูกค้า เพราะฉะนัน้ เรือ่ งถือถาดอาหารผมค่อนข้าง คิดเสมอว่าแม้ตัวเราเป็นแค่ Officer แต่เราจะคิดและท�ำแบบ Manager จากประสบการณ์การ ช�ำนาญ โรงแรมอิมพีเรียล ท้องทราย เบย์ ในยุคนั้นจัดเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ดีที่สุดใน ท�ำงานในตอนนัน้ เชือ่ มัน่ ว่าตัวเองมีความรูค้ วามสามรถในระดับหนึง่ และได้มโี อกาศขึน้ มากรุงเทพ เกาะสมุย ระบบการท�ำงานถือว่าเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐานอยู่ในระดับแนวหน้า บุคลากรระดับ มาร่วมงานกับโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งในต�ำแหน่ง Reservation Manager ท�ำอยู่ได้ประมาณ 6 หัวหน้างานถูกส่งตรงมาจากอิมพีเรียล กรุงเทพ ซึง่ ผมโชคดีมากทีไ่ ด้เรียนรูก้ ารท�ำงานจากหัวหน้า เดือน ทางดุสิตธานีซึ่งไปรับบริหารโรงแรมแห่งหนึ่งที่ฉะเชิงเทราชื่อ วังธารา ปริ๊นเซส มองหา งานระดับมืออาชีพ ผมท�ำงานกับอิมพีเรียลอยู่ร่วม 3 ปี โดยย้ายไปกับทีมเปิดโรงแรม ไปประจ�ำ พนักงานในต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับส่วนหน้าและผมก็ได้ตำ� แหน่งนัน้ มา เวลาผ่านไป ตามโรงแรมในเครือของกลุ่มฯ เช่น โรงแรมอิมพีเรียล สมุย, โรงแรมอิมพีเรียล โบ๊ท เฮ้าส์ การ ไม่นานผมก็ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า รวมเวลาจากพนักงานธรรมดาขึ้นมา ท�ำงานในยุคนั้นค่อนข้างกดดันมาก แต่ก็สอนให้ผมรู้เรื่องงานโรงแรมเยอะพอสมควร เป็นผู้จัดการใช้เวลาแค่ 5 ปีเศษ จากนั้นชีวิตการท�ำงานของผมค่อนข้างจะรุ่งเรืองได้เข้าร่วมงาน จากแรงกดดันในตอนนัน้ ท�ำให้เกิดเป็นแรงผลักดันให้ผมเริม่ คิดถึงอนาคตของตัวเองว่า กับกลุ่มโรงแรมต่างๆในระดับแบรนด์อินเตอร์ฯหลายที่เช่น ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าของ อีกสิบปีหรือยี่สิบปีข้างหน้าเราจะท�ำงานโรงแรมมั้ยและอยากเป็นอะไร ค�ำตอบในตอนนั้นคือจะ โรงแรมขนาดใหญ่ 650 ห้องของโรงแรม Mercure Pattaya, เป็น Resident Service Manager ต้องเป็น “ผูจ้ ัดการทั่วไป” ให้ได้ซึ่งเป็นต�ำแหน่งสูงสุดในโรงแรม ค�ำถามถัดมาทีผ่ มถามตัวเองคือ ของ River Front Residence ทั้งสองโรงอยู่ในกลุ่มโรงแรม Accor Group, เป็น Rooms & “เราจะเป็นได้อย่างไร? ในเมื่อคู่แข่งเรามีเยอะแยะมากมาย ต�ำแหน่งนี้มีแค่ต�ำแหน่งเดียวต่อ Guest Services Manager เป็น Director of Sales ของโรงแรม ดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์, โรงแรมหนึ่งโรงไม่ง่ายแน่นอน” ค�ำตอบที่ผมตอบตัวเองในตอนนั้นคือ “เราต้องรู้ให้มากกว่าคน เป็น Director of Rooms ของโรงแรมแพน แปซิฟิก กรุงเทพ, เป็นกรรมการผู้จัดการ ดูแลธุรกิจ อื่นและต้องรู้จริงเท่านั้น” จากค�ำตอบที่ได้ในตอนนั้นผลักดันให้ผมเริ่มท่องจ�ำเมนูอาหาร เมนู บริการให้กับกลุ่ม ไทยซัมมิท กรุ๊ป ของดร.สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ดูแลสนามกอล์ฟพัฒนา, โรงแรม, เครื่องดื่ม เมนูไวน์ และค็อกเทลประเภทต่าง จนจดจ�ำได้อย่างแม่นย�ำ เมื่อถึงเวลาบริการลูกค้า เมนชั่น, สปา และธุรกิจบ้านจัดสรร ที่ศรีราชา, เป็นผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมอีสต์ติน กรุงเทพ, เลยค่อนข้างมั่นใจว่าทุกค�ำถามที่ลูกค้าถาม “ผมมีค�ำตอบให้” ยิ่งได้รับค�ำชมจากทั้งหัวหน้าและ ผูจ้ ดั การทัว่ ไปของโรงแรม โกลเด้นท์ ทิวลิป เอสเซนเชียล กรุงเทพ, เป็นกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ลูกค้า ยิ่งสร้างความมั่นใจ ภูมิใจที่ตัวเองมาถูกทาง และเป็นตัวผลักดันให้ผมเร่งหาข้อมูลในเชิง เอร่า ฮอสพิทอลลิตี้ เมเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้ค�ำปรึกษาด้านการลงทุนธุรกิจโรงแรมและรับ ลึกมากยิง่ ขึน้ บางครัง้ ก็จำ� ลองตัวเองเป็นผูจ้ ดั การห้องอาหารแล้วตัง้ โจทย์ถามตัวเองว่าเราจะวาง บริหารโรงแรม และสุดท้ายก็มาเป็นผู้จัดการทั่วไปที่ ดุสิตปริ๊นเซส โคราช นี่ล่ะครับ ระบบห้องอาหารของโรงแรมอย่างไร? เมื่อได้ค�ำตอบแล้วก็ตั้งโจทย์และหาค�ำตอบให้ตัวเองใน ประเด็นใหม่ๆ ทั้งด้านการตลาด การบริหารจัดการต้นทุน อุปกรณ์และบุคคลากร จนเชื่อมั่นว่า ภาษาอังกฤษมีความจ�ำเป็นมากน้อยขนาดไหนกับงานด้านนี้คะ ความรูท้ มี่ เี กีย่ วกับอาหารและเครือ่ งดืม่ มีเพียงพอแล้ว แต่การจะเป็นผูบ้ ริหารระดับสูงในอนาคต ภาษาอังกฤษกับธุรกิจบริการถือเป็นหัวใจหลักเลยทีเดียว ความสามารถในการใช้ภาษา ได้จะต้องมีความรู้หลากหลายเพราะโรงแรมประกอบไปด้วยหลายฝ่ายหลายแผนก ตอนนั้นผม อังกฤษของพนักงานถือเป็นเรื่องใหญ่มากส�ำหรับธุรกิจโรงแรม ใครที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีจะ ได้ข้อคิดมาข้อหนึ่งซึ่งถือเป็นคติเตือนตัวใจในการท�ำงานว่า หากอยากประสบความส�ำเร็จใน เติบโตในสายงานโรงแรมค่อนข้างเร็ว ผมอยากจะฝากถึงหลายๆท่านที่สนใจงานโรงแรมว่า K MAGAZINE

18


อย่ากลัวที่จะเริ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษ อย่าอาย อย่ากลัว อย่า วิ่งหนี หันมาสนใจกันเถอะครับ วันนี้คุณกลัวภาษาอังกฤษ เห็นฝรั่งเดินมาคุณวิ่งหลบในบ้านคุณได้ แต่ในอีกไม่กี่ปีข้าง หน้า แม้แต่ในบ้านคุณเองภาษาอังกฤษก็จะเข้าไปเยือนถึง เตียงนอนคุณ การใช้ชีวิตประจ�ำวันของคุณจะมีภาษาอังกฤษ เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแน่นอนครับ ด้านการศึกษาคุณประสานเรียนด้านไหนมาคะ ถึงได้มาท�ำงาน ทางด้านการโรงแรม ผมเรียนจบจากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี วิชาเอก อังกฤษธุรกิจ ในระดับอนุปริญญาครับ หลังจากนั้นผมมาเรียน ต่อและจบปริญญาตรี ด้านการตลาด ที่วิทยาลัยเซาธ์อีสต์ กรุงเทพ ผมโชคดีครับ คงต้องเล่าถึงตอนเด็กๆ ตอนเรียนประถม คือผมไม่เกลียดภาษาอังกฤษเหมือนทีห่ ลายคนเป็น ผมขยันท่อง ค�ำศัพท์ตั้งแต่อยู่ ป.5 จ�ำได้ว่ากลับจากโรงเรียนต้องท่องภาษา อังกฤษให้ได้ 10 ค�ำก่อนไปเล่น เพราะว่าได้รบั ค�ำชมจากครูวชิ า ภาษาอังกฤษ ที่มักจะชมผมว่าเก่งมากรู้ค�ำศัพท์เยอะ ครูมักจะ ให้ออกไปท่องหน้าชัน้ เรียนให้เพือ่ นๆฟัง ก็เลยท�ำให้ยงิ่ ภูมใิ จและ ชอบภาษาอังกฤษตัง้ แต่นนั้ มา ด้วยทีม่ พี น้ื ฐานด้านภาษาอังกฤษ มาบ้างพอสือ่ สารได้ เลยเปิดโอกาศให้ตวั เองเข้ามาสูง่ านโรงแรม ครับ คิดว่าประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานหรือยังคะ ส�ำหรับตัวผมคิดว่าประสบความส�ำเร็จในหน้าที่การ งานมานานแล้วน่ะ ผมเติบโตและประสบความส�ำเร็จในชีวิตมา นานหากมองย้อนหลังไป และหากเปรียบเทียบกับเพื่อนๆที่รุ่น ราวคราวเดียวกันทัง้ ทีม่ อี ายุเท่ากันหรือเพือ่ นทีม่ อี ายุมากกว่าผม ผมคิดว่าผมเดินน�ำหน้าเขาหลายก้าวทีเดียว แต่ไม่ได้หมายถึง ผมจะล�ำพองคะนองตัวเองน่ะครับ แนวคิดในการท�ำงานหลาย อย่างที่ผมคิดและท�ำล้วนมีเหตุและผล ที่ผู้ใหญ่หรือใครก็ตาม เมือ่ ได้ฟงั มักจะยอมรับและมองเห็นถึงความรูค้ วามสามารถทีผ่ ม มี ผมเป็นผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมในกลุม่ ดุสติ ตอนผมอายุ 26 ปีและเป็นผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายตอนอายุ 31ปี ต่อด้วยต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายห้องพักในโรงแรมระดับอินเตอร์ฯ อย่างโรงแรมแพน แปซิฟิกตอนผมอายุ 35 ปี ผมเป็นกรรมการ ผูจ้ ดั การในบริษทั ในเครือไทย ซัมมิท กรุป๊ ตอนอายุ 38 ปี เหล่า นี้เป็นตัวชี้วัดถึงความส�ำเร็จในหน้าที่การงานของผม เคยมีประสบการณ์การท�ำงานที่โคราชมาก่อนหรือไม่คะ ? ผมเคยมาโคราชทีม่ าท�ำงานจริงๆเมือ่ ประมาณ 7-8 ปี ก่อน ตอนนั้นผมมาเป็นที่ปรึกษาการท�ำโรงแรมให้ คุณชัชวาล วงษ์จร เจ้าของโรงแรมวี วัน โคราช ก็มาคิดคอนเซ็ปต์รูปแบบ โรงแรมให้ ตลอดจนรูปแบบการบริการ ผมอยู่ช่วย คุณชัชวาล อยู่ร่วม 7 เดือน ตั้งแต่เริ่มสร้างโรงแรม รับพนักงาน วางระบบ ต่างๆในโรงแรม แต่ผมมีเหตุต้องเลิกเป็นที่ปรึกษาในตอนนั้น เนือ่ งจากสูญเสียลูกชายอายุ 8 ขวบจากอุบตั เิ หตุ ครอบครัวค่อน ข้างได้รับผลกระทบอย่างหนักในครั้งนั้น จึงได้ลาออกจากการ เป็นที่ปรึกษา ในช่วงที่ขึ้นมาท�ำโรงแรมวี วัน ผมก็ได้ใช้เวลา ท�ำความรู้จักกับจังหวัดนครราชสีมามาพอสมควรในส่วนที่ เกีย่ วข้องกับธุรกิจโรงแรมน่ะครับ ผมไม่คดิ ว่าหลังจากนัน้ อีก 7-8 ปีผมจะต้องหวนกลับมาโคราชอีกครั้ง คิดอย่างไรกับธุรกิจโรงแรมในนครราชสีมา โคราชเป็นเมืองใหญ่เป็นประตูสภู่ าคอีสาน มีพนื้ ทีใ่ หญ่ โตกว่าหลายจังหวัดในภาคนี้ ธุรกิจต่างๆผมเชือ่ ว่าจะมีการเติบโต แบบก้าวกระโดดภายในระยะไม่กี่ปีข้างหน้า ธุรกิจต่างๆรวมทั้ง ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับบริการต่างๆเช่นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ หรือ ธุรกิจเกีย่ วกับร้านค้าขายจะเพิม่ มากขึน้ เมือ่ ถึงเวลานัน้ ตัวเมือง จะขยายอย่างรวดเร็ว ผู้คนในจังหวัดรอบใกล้เคียงจะหลั่งไหล มาอยู่และท�ำงานในโคราช แน่นอนธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับอานิ สงค์ด้วยเช่นกัน ยิ่งเมื่อเปิดเสรีการค้าหรือAEC ภาคการลงทุน ต่างๆจะยิ่งเพิ่มเท่าทวีคูณ ปัจจัยการผลิตต่างๆต้องการแรงงาน เพิ่ม โรงงานที่จะเปิดในอนาคตเขาจะหลีกเลี่ยงความแออัดใน ส่วนกลางเช่นกรุงเทพและปริมณทล จังหวัดนครราชสีมาเป็น จังหวัดทีม่ คี วามพร้อมและมีศกั ยภาพในหลายๆด้านทัง้ แรงงาน ถนนหนทางที่สะดวกสบาย ระบบโลจิสติกส์ก็ไม่ล�ำบาก ผมว่า ในไม่ระยะไม่เกิน 5-7 ปีโคราชจะมีโรงแรมระดับแบรนด์อนิ เตอร์ หรือ 5 ดาวเปิดเพิ่มไม่ต�่ำกว่า 3 แห่ง อันนี้ไม่นับโรงแรมระดับ 4 และ 3 ดาว ที่จะมาเปิดเพิ่มนะครับ ณ วันนี้หากโรงแรมใน ท้องถิ่นไม่เริ่มตื่นตัว เร่งปรับปรุงคุณภาพ ความสามารถในการ

แข่งขันทางการตลาดก็จะสูญเสียให้โรงแรมใหญ่ๆเหล่านั้นไป คุ ณ ประสานมี แ นวคิ ด หรื อ กลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารโรงแรม อย่างไรคะ การท�ำงานโรงแรมในยุคนี้ เราไม่ได้ขายตัวตึกหรือ ความอลังการของโรงแรมเหมือนยุคก่อนๆทีจ่ ะต้องมีเก้าอีห้ ลุยส์ หรือต้องมีโคมไฟระย้ากลางโถงล็อบบี้หรืออื่นๆ แต่ยุคนี้คนท�ำ โรงแรมต้องขาย “ความคิดหรือ Idea” เพราะกลุ่มผู้บริโภคใน ยุคนี้เปลี่ยนไปการตัดสินใจซื้อกระท�ำอย่างรวดเร็วหากสินค้า ถูกใจ แนวคิดทีโ่ ดนใจสามารถก�ำหนดมูลค่าทีส่ งู กว่า เราจะเห็น ได้จากโรงแรมหลายโรงทีป่ ราณบุรซี งึ่ เป็นโรงแรมของคนไทยซึง่ ขายห้องคืนละหลายหมื่นบาท และห้องก็ถูกจองเต็มตลอด ทั้ง ทีโ่ รงแรมไม่ได้เป็นโรงแรมแบรนด์อนิ เตอร์ฯ แต่ขายได้แพงกว่า เสียอีก การท�ำธุรกิจโรงแรมด้วยรูปแบบใหม่ๆ มีการคิดรูปแบบ การบริการที่ไม่เหมือนใครจะสร้างจุดขายให้กับโรงแรม โดยไม่ ต้องสนใจคู่แข่ง การสร้างโรงแรมไม่จ�ำเป็นต้องสร้างใหญ่ สร้าง ขนาดเล็กแต่ขายได้ราคาเมื่อมาดูก�ำไรสุทธิหรือ GOP แล้วอาจ ได้ผลตอบแทนสูงกว่าโรงแรมขนาดใหญ่ที่ลงทุนหลายร้อยล้าน ด้วยซ�้ำ เพียงแต่ว่าคนที่คิดจะท�ำโรงแรมต้องตีโจทย์รูปแบบ โรงแรมให้ออกและช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกัน

ก�ำหนดสมรรถนะบุคลากรโรงแรม ส่วนงานบริการส่วนหน้า ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานมาก่อน ผมและคณะ กรรมการท�ำงานให้กบั กรมพัฒฯในการก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ในแต่ล่ะต�ำแหน่งงานมาก่อน ทราบถึงข้อก�ำหนดหลายอย่าง และการก�ำหนดสมรรถนะในตอนนั้นเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วปัจจุบัน น่าจะถูกก�ำหนดใช้ในสถาบันการศึกษาต่างๆที่สอนเกี่ยวกับ วิชาการโรงแรม จริงๆแล้วผมมีแนวคิดหลายอย่างที่จะแบ่งปัน ข้อมูลให้กบั เพือ่ นๆในวงการธุรกิจโรงแรมด้วยกันในหลากหลาย ประเด็น เพื่อเตรียมตัวเตรียมรับมือกับการเปิดเสรีการค้าในไม่ กี่ปีข้างหน้า เชื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วผู้ประกอบการในท้องถิ่น จะต้องรับศึกหนักแน่นอนทั้งด้านบุคคลากร และการเข้ามา ลงทุนของนักลงทุนเพื่อนบ้านใกล้เคียง ทราบว่าคุณประสานได้รบั เลือกเป็นนายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้วย ใช่มั้ยคะ ใช่ครับผมมาท�ำงานที่โคราชในเดือนแรก ก็ได้รับ ต�ำแหน่งนี้มาคงต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนครับ ใน ภารกิจแรกผมอยากจะรวมกลุม่ ผูป้ ระกอบการโรงแรมในภูมภิ าค นี้ให้ได้ และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงการท�ำธุรกิจโรงแรมให้ อยูใ่ นระดับทีด่ กี อ่ นเปิด AEC ไม่มใี ครรูค้ รับว่าอะไรจะเกิดขึน้ ขึน้ แนวทางการบริหารโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส คุณประสานมี หลังจากเปิดเสรีการค้า แต่การเตรียมตัวที่ดีเท่านั้นจะช่วยให้ แนวทางอย่างไรบ้างคะ ธุรกิจโรงแรมของเราอยู่รอดปลอดภัยครับ แนวทางผมง่ายๆครับ ผมแบ่งแนวทางการบริหารเป็น 2 ส่วนคือ การบริหารภายในและภายนอก ค่ะ ทุกค�ำสัมภาษณ์นนั้ มีหลากหลายประสบการณ์แต่ ส่วนที่หนึ่งการบริหารภายใน การบริหารภายในคือ เต็มไปด้วยวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนา น่ายินดีค่ะ ที่ ผมต้องท�ำให้คน 3 กลุม่ พอใจก่อน กลุม่ แรกคือพนักงานผม เรือ่ ง เมืองโคราชของเรามีคนถือธงน�ำหน้าทีม่ งุ่ มัน่ และมีความสามารถ สวัสดิการต่างๆต้องดี มั่นคง สภาพบรรยากาศในที่ท�ำงานต้อง แล้วเราจะก้าวไปทิศใด หากเพียงเข้าใจและร่วมมือกับแนวคิดที่ เอื้อให้เขาท�ำงานอย่างมีความสุข เมื่อเขามีความสุข เขาจะช่วย เฉียบคมได้ แม้เพียงเริ่มต้นโคราชก็คงมีภาพของธุรกิจของการ ผมโดยท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม คนที่ ส องมี ค วามสุ ข คื อ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า หาก ท่องเที่ยวและโรงแรมที่น่าจับตามองค่ะ ต้องขอขอบพระคุณ พนักงานผมเต็มใจและบริการลูกค้าด้วยจิตใจที่เป็นสุข ลูกค้า คุณประสาน ไทยแท้ เป็นอย่างยิ่งกับแนวคิดและประสบการณ์ ย่อมได้รบั การบริการทีด่ เี ยีย่ มและประทับใจ ซึง่ เขาก็จะกลับมา อันเป็นประโยชน์ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและน้องๆที่ อีกหรือไม่ก็พูดปากต่อปากกันไปใครได้ยินได้ฟังก็จะมาพัก สนในงานด้านนี้ ซึ่งมีจ�ำนวนมากทีเดียวค่ะ .. โรงแรมผมและแน่นอนสิ่งที่จะตามมาคือรายได้ ซึ่ง เมื่อรายได้เกิดมีผลก�ำไรก็จะสร้างความพอใจให้กับ คนกลุ่มที่สาม คือเจ้าของโรงแรม เมื่อทั้งสามส่วน พอใจ ย่อมน�ำความสุขใจมาให้ผมเช่นกัน และมันก็ เป็นตัวชี้วัดได้ว่าแนวทางการบริหารจัดการของผม ประสบความส�ำเร็จ ส่วนทีส่ องการบริหารภายนอก ผมชอบค�ำ พูดประโยคหนึ่ง “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” การท�ำ ธุรกิจปัจจุบันในความคิดผมนะครับไม่ควรมีศัตรู โดยเฉพาะการท�ำธุรกิจโรงแรม ของผมเน้นย�ำ้ เพือ่ น ช่วยเพือ่ น กอดคอกันเดินและให้ความช่วยเหลือกัน มากว่า ส่วนการแข่งขันกันทางธุรกิจโรงแรมให้มุ่ง แข่งขันในเรือ่ งการบริการดีกว่า ใครมีเทคนิคการให้ บริการที่ดีก็ได้ลูกค้าไป ประโยชน์เป็นของลูกค้าซึ่ง คุ ้ ม ค่ า กั บ มู ล ค่ า ของเงิ น ที่ จ ่ า ยซึ่ ง เป็ น การดี แ ละ ยุ ติ ธ รรมหรื อ ซื่ อ สั ต ย์ ต ่ อ ลู ก ค้ า ด้ ว ย ผมไม่ ช อบ นโยบายสงครามตัดราคาหรือ War Price การตัด ราคาจะพาให้วงจรธุรกิจพังในอนาคตและกู้คืนยาก เพราะเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ขององค์กร โรงแรม ที่ใช้นโยบายนี้ในการท�ำธุรกิจก�ำลังเดินถอยหลังซึ่ง จะเกิดผลเสียในอนาคตมากกว่าผลดี

คุณประสานพอใจกับการท�ำงานหรือการบริการ ของพนักงานในตอนนี้หรือไม่คะ ผมเองโชคดี ค รั บ ที่ ลู ก น้ อ งในระดั บ ผู้จัดการส่วนมากของโรงแรมฯเคยรู้จักกันมาก่อน บางคนรูจ้ กั กันมาร่วม 20 ปี และได้มาเจอกันทีน่ อี้ กี ครัง้ ความสามารถของแต่ละคนมีเต็มเปีย่ มครับ ผม มั่นใจในคุณภาพและฝีมือของแต่ล่ะคน ผมเชื่อมั่น อย่างหนึ่งครับ “ช้างที่ดีต้องมีควาญช้างที่ดีและเก่ง ในการฝึกเพื่อเอาความสามารถที่โดดเด่นของช้าง ออกมาได้” ผมมั่นใจในทีมงานและมั่นใจว่า เราจะ เดินไปสู่ความส�ำเร็จร่วมกันครับ สืบเนือ่ งจาก AEC ทีจ่ ะเปิดเสรีการค้าในระยะเวลา อันใกล้ คุณประสานคิดว่าจะส่งผลกระทบกับธุรกิจ โรงแรมอย่างไรคะ ? ผมเองเป็ น ประธานอนุ ก รรมการการ 19

K MAGAZINE


INTERVIEW สัมภาษณ์ : สุว์พัชร์ อึ้งศิริไพศาล แปล : บ้านภาษา The Wise House

ปรีชา ลิ้มอั่ว

กรรมการอ�ำนวยการจัดงาน

วั น นี้ เ ค แม็ ก กาซี น ได้ มี โ อกาสมาที่ เดอะมอลล์โคราช และสนทนาอยูก่ บ ั คุณปรีชา ลิม ้ อัว่ ซึง่ โดยต�ำแหน่งของทีน ่ ค ี่ อื ผูจ้ ด ั การทัว่ ไป แต่วน ั นี้ เราจะขอพู ด คุ ย ในส่ ว นของความเป็ น คณะ กรรมการจัดงานที่ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับประเทศงานหนึ่งก็ว่าได้นั่น ก็คืองาน “วิสาขบูชาพุทธบารมี” ที่จัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. - 1 มิ.ย 2557 นี้ค่ะ

ขึน้ วิสาขบูชาประเทศไทยคือวิสาขบูชาทีโ่ คราช เช่นนัน้ เลย เป็น งานใหญ่ของประเทศ ณ ตอนนี้ ท่านก็จะไปรายงานมหาเถระ สมาคมด้วย แม้กระทัง่ ผมได้ไปกราบท่านผูใ้ หญ่ พระวรรณรัตน์ ที่รักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดบวรฯ ไปขออนุญาตสร้างรูปจ�ำลอง ของพระสังฆราชท่านก็โมทนา เพราะฉะนั้นเป็นการท�ำงานที่ ทวนกระแส ถามว่าเราอยากจะหาคนทีร่ ว่ มทุม่ เทมาท�ำงานตรง นี้นะ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ต้องแบ่งเวลาการท�ำงานปกติไป ส่วน เวลาที่เป็นความสุขส่วนตัวมาเป็นส่วนรวม เราก็เห็นว่าแสง อาทิตย์มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต่อชีวิตทุกชีวิตในโลกนี้ แต่ไม่ได้เคยบอกว่า แสงอาทิตย์เป็นผลประโยชน์ เป็นภาพรวม เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยมากมายมหาศาลประมาณไม่ได้ แต่ งานวิสาขบูชา พุทธบารมี ปีนจี้ ดั มาเป็นครัง้ ที่ 8 แล้ว ผลประโยชน์นั้นหมายถึงในวงแคบๆ เฉพาะคน เฉพาะกลุ่ม อยากทราบว่าภาคเอกชนอืน่ ๆมีสว่ นร่วมอย่างไงบ้าง เท่านั้น เพราะฉะนั้นเราท�ำงานวิสาขบูชาที่เพื่อประโยชน์ไม่ใช่ คืองานชิ้นนี้เป็นงานที่เกิดขึ้นจากศรัทธาครับ ก็เกิด ผลประโยชน์ การร่วมมือกัน ผมปรารถนาที่จะให้เกิดความเข้าใจในภาพรวม ว่า งานชิ้นนี้ท�ำด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้ง ภาคเอกชนทีย่ งั ไม่ได้เข้ามาสนับสนุน เขาจะเข้ามามี ราชการ เอกชน คณะสงฆ์ซึ่งเป็นภาพใหญ่ ขึ้นอยู่กับศักยภาพ ส่วนร่วมในงานนีไ้ ด้อย่างไรคะ ก็ถา้ บอกเรา เรารับทราบ ก็ไปอธิบายให้เค้าฟังว่า เหตุ นะครับ และสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด ไม่เพียงแต่ว่า ท�ำแล้ว จัดแล้ว เกิด ขึ้นเรายังมีภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตามในเรื่องของสื่อสาร ใดจึงท�ำ ท�ำแล้วหวังผลอย่างไรนะครับ แล้วมีกลุ่มเป้าหมาย อย่างไร เขามีจิตเมตตา ปรารถนาที่จะร่วมบุญใหญ่ด้วย ทุกรูป สื่อมวลชนต่างๆก็ส�ำคัญเช่นกัน ตอนนี้ผมได้กราบเรียนเชิญท่านแม่ทัพภาคที่ 2 มา แบบนะฮะ เข้ามาร่วมบุญ เขาก็ได้มาเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่า เป็นประธาน ก็ดว้ ยเหตุผลว่าท่านเป็นผูห้ ลักผูใ้ หญ่ของบ้านเมือง สร้างพระพุทธรูป สร้างพระอริยสงฆ์ ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพพระ แล้วก็เคยเป็นเจ้าภาพมาเป็นประเพณี ทั้งท่านผู้บัญชาการ ทีท่ า่ นเมตตามาบรรยายธรรมก็รว่ มบุญได้ หรือแม้กระทัง่ เขาได้ ุ ต�ำรวจ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ก็เป็นคณะผู้สนับสนุนในภาค ร่วมขยายผลเป็นการสือ่ สารทีเ่ ขามีอยูใ่ นมือ ไปบอกต่อก็ได้บญ รัฐ อบจ. เทศบาลก็แล้วแต่ คณะสงฆ์จังหวัด ส่วนเดอะมอลล์ก็ ไม่กะเกณฑ์ไม่ได้ตั้งกฎอะไรไว้กับตรงนั้นนะครับ แต่หากว่ามัน คือผูส้ นับสนุนในเรือ่ งสถานทีส่ ว่ นผมนะท�ำงานในนามของคณะ มีผลพลอยได้ ทุกปีก็มีผลพลอยได้ เราปลูกมะม่วงต้นหนึ่ง เรา กรรมการจัดการ วิสาขบูชา แยกตัวมาจากผู้จัดการเดอะมอลล์ อาจได้ร่มเงาคลุมรถที่จอดอยู่ไม่ให้ตากแดด แต่เมื่อถึงปีมันก็ ชัดเจน ดังนั้น อันนี้ก็คือการที่เราบอกว่า เราไม่ได้เป็นเจ้าของ ออกลู ก ให้ เ รากิ น เป็ น ผลพลอยได้ น ะครั บ เพราะฉะนั้ น งาน เราเป็นผู้ท�ำงานให้กับทุกคนที่มาร่วมงานท�ำบุญ เพราะ ผลพลอยได้หากเกิดขึ้นจริงในแต่ละปี เรายังได้มีโอกาสเกื้อกูล ฉะนัน้ ในภาพทีเ่ กิดขึน้ มาตรงนีม้ นั เป็นความศรัทธาและเสียสละ องค์กรการกุศลต่างๆ โดยแบ่งปัน 4 ประการ 1. เราได้รว่ มถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ ร่วมกันของคนท�ำงาน โดยเฉพาะน้องๆ จากเดอะมอลล์ทมี่ าช่วย ท�ำงานหลายๆ ช่วงปีทผี่ า่ นมา และอยากจะบอกว่าประเทศไทย พระเจ้าอยูห่ วั มูลนิธชิ ยั พัฒนา และมูลนิธพิ ระดาบส ทุกๆ ปี 2. เรายั ง ได้ ช ่ ว ยกั น บู ร ณะซ่ อ มแซมสิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า ก็มีที่จังหวัดนครราชสีมาที่เราได้ช่วยกันท�ำงานชนิดที่เรียกว่า เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในภาคของคณะสงฆ์หรือในภาคของ พุทธาวาส วัดวาอาราม ที่ปฏิบัติในต่างประเทศ 3. เรายังช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาภิกษุสามเณร ฆราวาสที่ได้จัดงานวิสาขบูชาปีหนึ่งก็มี 2-3 วันนะครับ ซึ่งปีที่ 4. เรายังได้ชว่ ยเหลือเกือ้ กูลพระผูอ้ าพาธนะครับ คน แล้วประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางจัดวิสาขบูชาโลก ปีนี้เป็น ประเทศเวียดนาม ผมได้ไปกราบปรึกษาพระเดชพระคุณท่าน ป่วยที่เป็นประชาชนทั่วไปเราได้เงินส่วนนี้ไป รพ.ค่ายสุรนารี เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร.ก็เป็นเจ้าอาวาสวัด รพ.มหาราช วัดพระบาทน�้ำพุ นีค่ อื 4 กองบุญใหญ่ หากว่าเกิดผลพลอยได้ ฝากเชิญ ประยูรวงศาวาสบอกขอด้วย ได้แสดงธรรมทุกปี ปีนกี้ จ็ ะมาด้วย อยากให้ปีนี้เป็นปีที่ท�ำแล้วให้มีกระแสเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมาก ชวนก็จะฝากค�ำพูดไว้ว่า เราควรจะมีงานนี้คือ ครูบาอาจารย์ที่ K MAGAZINE

20

เคยแนะน�ำว่า หากว่าเราเข้าใจธรรม อยู่ที่ไหนก็ธรรม ที่บ้าน ที่ วัด นอน นั่ง ขับรถก็ธรรม ถ้าเขามีความเข้าใจ แต่คนที่ยังไม่ สามารถเข้าใจลึกซึ้งอย่างนั้น เรามาหาความรู้ที่มีการน�ำเสนอ หลวงพ่อท่านเป็นตัวแทนสงฆ์นะ ท่านได้ให้คำ� ปรึกษาหารือ คง เป็นสาระเรื่องของความเข้าใจลึกซึ้งกว่า สาระธรรมของค�ำว่า สังสารวัฏ ส่วนท่านแม่ทัพภาคที่ 2 ท่านเป็นผู้ให้การสนับสนุน ในภาพรวม ทั้งก�ำลังพล ทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ท่านจะบอกได้ว่า ความเป็นจังหวัดนครราชสีมา ทีเ่ รามีความโชคดีทอี่ งค์กรต่างๆ ได้จับมือร่วมกันเป็นรูปธรรม ท�ำให้เกิดความแตกต่างที่เห็นได้ ชัดเจนในแง่ของการท�ำบุญ งานใหญ่ ในนามของกองทัพก็เชิญ ชวนท่านทั้งหลายที่ได้รับทราบแล้วนั้น ได้มาชม มาร่วมคิดการ ต่างๆ จะได้มาเป็นพุทธมามกะ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เป็นผู้ใหญ่ในการสนับสนุนเชิญชวนและบอกบุญ ในรูปแบบวิสาขบูชาพุทธบารมี เช่นนี้ จัดมาเป็นปีที่ 8 นอกจากว่าเราจะมาสูพ่ ทุ ธวาสทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ อกชน ทีเ่ ป็นห้อง คอนเวนชัน่ ฮอลล์ เราอาจพบมิตทิ แี่ ปลกจากทัว่ ไปว่า เราเอาวัด มาเข้าห้างมาเพื่อประโยชน์อย่างไรนะครับ เมื่อเราเข้ามาแล้ว เราจะเห็นภาพที่แตกต่าง จากสิ่งที่เราเห็นในอดีต อ๋อ...นี่คือสิ่ง ที่เป็นความสวยงามสงบเย็น และสามารถเป็นสถานที่ ที่ท�ำให้ ใจเรางดงาม เบิกบานได้ เพราะฉะนัน้ นอกจากเราจะได้มาฟอก จิตฟอกใจแล้ว เราได้มาพบเห็นสิ่งที่เย็น ทุกคนแต่งกายชุดขาว สงบสวยงาม และได้เรียนรู้ มหรสพธรรม อย่างที่จะหาดูได้ใน ทีไ่ หน มีความเข้าใจธรรมะง่ายๆ แบบทีป่ ถุ ชุ นเข้าใจได้ และเรา ก็ส�ำรวจตัวเองว่าเมื่อออกจากห้องนี้ไปแล้ว เราได้อะไร ติดตา ติดหูตดิ จิตเข้าไปบ้างนะครับ เพราะฉะนัน้ ก็อยากจะบอกว่า ใน ประเทศนี้มี MCC HALL ที่เป็นสถานที่รองรับเนื้อนาบุญตาม ความเข้าใจนีแ้ ห่งเดียวในประเทศ จะได้สมั ผัส เข้าใจ ได้อมิ่ บุญ อย่างชัดเจน แม้กระทั่งท่านได้มาฟังธรรมะบรรยายจากครูบา อาจารย์ทมี่ ที กุ วัน แล้วท่านจะได้ทำ� ในสิง่ ทีเ่ ป็นมงคลน�ำพาชีวติ เรียนเชิญครับ 32 วัน วันที่ 1 พ.ค.-1 มิ.ย. 2557 ทุกๆ วันที่ เดอะมอลล์โคราช ค่ะ คุณผู้อ่านคะ คุณปรีชา ลิ้มอั่ว ได้กรุณาบอกบุญ ใหญ่ นี้ ผ ่ า น เค แมกกาซี น เรี ย นเชิ ญ ทุ ก ท่ า น เนื่ อ งจาก พุทธศาสนิกชนย่อมทราบดีว่า ทุกสิ่งเป็นสัพพัญญู และโยโส มนัสสิการ เมื่อเกิดธรรมใดๆ ก้ขอโมทนาบุญพร้อมๆ กับท่าน ด้วยค่ะ สาธุ ด้วยใจ ด้วยศรัทธา ในกิจกรรมอันยิง่ ใหญ่นดี้ ว้ ยค่ะ


Today K Magazine brings all dear readers to interview Khun Preecha Limoua, General Manager of The Mall Korat at his office. But we will talk with him as a Board of Organization’s member of “Visakha Puja Buddha Parami Exhibition” placed at MCC Hall The Mall Korat in very soon. It is already the 8th year to organize the exhibition so what is the principle of the exhibition? Are there any organizations join to the exhibition? The exhibition is formed from the faith of Buddhists and also from the cooperation of all parts of the social: government, public, private and especially the Monastic Order which is the main part of this event. We do not only look after the event organizing but also for the public relations and media. Now I have already invited The 2nd Army Area Commander to be the Chairman as he is an important person in the province and the 2nd Army Area has organized this event before. And I have also invited The Commissioner of Provincial Police Region 3 and the Provincial Governor as the supporters, even though the Local Administrative and the Provincial Monastic Order. On behalf of me, I work as a Board of the exhibition Organization not the G.M. of The Mall Korat but on the other hand, The Mall Korat is responsible for area and facilities services. So you can see that the event is from totally the faith and all parts of the social not only The Mall Korat who hosts the event. We want to join and share this auspicious moment with all cooperators, especially to the officers of The Mall Korat. Last year, Thailand was the host of The United Nations Day of Vesak Celabrations and Nakhon Ratchasima had worked very hard as a part of Thailand to show and to be accepted by Buddhists and people around the world. And Vietnam hosts The United Nations Day of Vesak Celabrations for this year. I have also invited Phra Brahma Pundit, Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University and abbot of Wat Prayurawongsawas Temple as a guest

speaker and he has already accepted. He also said that he wanted us to create trend for people all around country to know that Nakhon Ratchasima is a grand center of Visakha Puja Celebration. And he will inform to Sangha Supreme Council of Thialand about this event, too. I also had a chance to visit Somdej Phra Varnaratana, acting abbot of Wat Bowornniwet Vihara Rajaworavihara ( Wat Boworn ) to ask the permission to make the model of His Holiness Somdej Phra Sangharaja and he agreed with us. We really want people to join and work with us but it is a contras work. Because people focus on their own duty first, they do not want to waste the time to others. We just concentrate to ourselves and things which are useful and profit to us but not for others such as the sun, we know that the sun is useful to us but we never say that the sun is enormous useful to universal, for example. So we organize this exhibition not only for Buddhists but also for everybody or people who are interested. And we organize this event because it is useful not profit to us. Is it possible if someone wants to be a part of the exhibition? If we know, we will tell them what is our aim and who is our target. So they can join in every part of the event: to be a sponsor of making an off-season offering of robes and other needs to monks (Tord Pha Pah), to be a sponsor of Buddha image and Buddhist Monk molding, to be a sponsor of guest speakers invitation hosting and sharing the information to public or all of what they can do. If we can get any interest from the event, we will donate for charity as we did every year. We have divided the donation into 4 parts: 1. The Chaipattana Foundation and Phra Dabos Foundation 2. Buddhist temples and Shrines Renovation in oversea 3. Scholarship for Buddhist monks and novices 4. Fort Suranari Hospital, Maharat Nakhon Ratchasima Hospital and Wat Phrabatnampu Temple for sick Buddhist monks

interest. As an instructor tells “If we already have Dhamma and understand what it is. Wherever we are or whatever we do, we can practice.” But if we cannot understand, we can learn it from this exhibition or ask some more advices and deep explanation from Buddhist monks. For this times, the exhibition is presented in “Vatta Samsara”. On behalf of The 2nd Army Area Commander and the officers, they support the exhibition about personnel and all equipment which can show the unity of us, Korat people. So we cooperate with every organization and realize the exhibition to the world can touch. So we would like to invite all of dear K Magazine readers to come and join with us, we are welcome everybody at any time. It is already 8 years that we have organized this exhibition in the convention hall, outside the temple. It is very practical for everybody to come closer Buddhism. Here we can feel like we are in a temple, be glory, keep calm, get white dress, learn Dhamma, listen the teaching speech from the guest speakers and purify our soul. So we can get at least something back to home and can apply it to daily life, it is not easy to find an opportunity like this. There is only one place in Thailand can do this, at The MCC Hall The Mall Korat. The event will take from May 1st, 2014 until to june 1st, 2014, for only 32 days. And once again, we would like to welcome all every one of you. Khun Preecha Limoua has already asked the kindness and invited all dear K Magazine readers to join the exhibition, so why do we not come!!! As all Buddhists know that all good doing which we do are Omniscient and Critical Reflection, we may agree and devote all merits with your faithfully and sincerely for this action, the great event of “Visakha Puja Buddha Parami”.

These are 4 great charities which we can do from the 21

K MAGAZINE


INTERVIEW

พลโท ชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ ๒ ประธานอ�ำนายการจัดงาน

ท่านแม่ทพั มีความรูส้ กึ อย่างไรกับงานวิสาขบูชาโลกในปีนี้ ถูกจัดขึน้ ทีป่ ระเทศเวียดนาม ท�ำให้ งานวิสาขบูชา พุทธบารมี ที่จัดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา เป็นงานเดียวในประเทศไทยที่จัด ยาวนานที่สุด อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๘ กองทัพภาคที่ 2 ได้มีโอกาสร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่และภาคเอกชน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาในการจัดงานวิสาขบูชา พุทธบารมีนี้อย่างต่อ เนื่องมาทุกปี ทุกแม่ทัพก็ได้ร่วมเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ ซึ่ง งานนีไ้ ด้จดั ขึน้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมาต่อเนือ่ งมาเป็นปีที่ 8 แล้ว ทางกองทัพภาคที่ 2 ก็ได้รบั เกียรติเป็นคณะกรรมการการจัดงาน โดยแม่ทพั ภาคที่ 2 ก็เป็นประธานอ�ำนวยการจัดงานอยูด่ ว้ ย ซึ่งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่กองทัพต้องให้การสนับสนุนทางด้านศาสนา โดยเฉพาะใน โครงการวิสาขบูชา พุทธบารมี นี้ ทางกองทัพก็ยังได้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการกับทุกภาคส่วน เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันด�ำเนินการมา อย่างต่อเนื่องจนถึงปีนี้ซึ่งเป็นการจัดงานวิสาขบูชา พุทธบารมี ครั้งที่ 8 แล้วครับ ในฐานะประธานอ�ำนวยการจัดงาน ขอให้ทา่ นเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และเยาวชน ในจังหวัด นครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงได้เข้ามาร่วมงาน ในปีนี้เราก็ให้ความส�ำคัญในการจัดงานให้ยิ่งใหญ่ น่าสนใจ เพราะนอกจากจะมีการ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน ในปี 2557 รวม 32 วัน แล้วก็มีกิจกรรมถึง 9 อย่างด้วยกัน ในกิจกรรมแรกก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของ การท�ำบุญตักบาตร และมีการฟังธรรมะจากพระอริยะสงฆ์ทอี่ ยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา แล้ว ก็จากทีไ่ ด้นมิ นต์มาจากในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ในกรุงเทพแล้วก็เป็นพระเกจิอาจารย์ทอี่ ยูใ่ นภาคตะวันออก เฉียงเหนือของเรา กิจกรรมต่อไปก็เป็นกิจกรรมที่ร่วมฟังธรรมะ มีธรรมะเสวนะกับพระอาจารย์ ที่ได้กล่าวมาแล้ว มีกิจกรรมในด้านพระพุทธศาสนาคือการเวียนเทียนซึ่งเป็นการเวียนเทียนต่อ พระบรมสารีริกธาตุ นอกจากเวียนเทียนแล้วก็ยังมีกิจกรรมในเรื่องของพระพุทธศาสนาโบราณ เรียกว่ากวนข้าวมธุปายาสซึง่ เป็นกิจกรรมควบคูก่ นั ไปจากทีก่ ล่าวมาแล้ว แล้วก็ยงั มีการประกอบ กิจกรรมฟังธรรมและก็การปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าการนั่งภาวนาจิตเป็นพุทธบูชา และกิจกรรม สุดท้ายเป็นกิจกรรมทีถ่ วายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ คือการสวดมนต์ สวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ 19 จบ และบท โพชฌงคปริตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมกันตั้งแต่เวลา 1 ทุ่มเป็นต้นไป ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา พืน้ ทีใ่ กล้เคียง และในส่วน ร่วมคือก�ำลังพลในกองทัพภาคที่ 2 เข้าร่วมในกิจกรรมทางศาสนานี้ด้วย และที่ส�ำคัญก็ได้กราบ เรียนเชิญผู้หลักผู้ใหญ่และก็บุคคลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมในการ ประกอบกิจกรรมดีๆนีด้ ว้ ย อีกประการทีส่ ำ� คัญคืออยากให้งานต่างๆ ในพระพุทธศาสนาขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกันมีอานิสงค์ ร่วมกันบ�ำเพ็ญกุศล และร่วมกันท�ำบุญเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และให้มีสิ่งดีๆ กับประเทศชาติในฐานะที่เราเป็นคนไทยที่อยู่ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับ

ประชาสัมพันธ์ ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 มีศักยภาพและมีหน่วยงานทางด้านการประชาสัมพันธ์ไม่ว่า จะเป็นสื่อการกระจายเสียงแล้วก็สื่อทางด้านโทรภาพ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของกองทัพบก เพราะ ฉะนัน้ กองทัพภาคที่ 2 ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการขององค์กรต่างๆ ทีก่ องทัพภาคที่ 2 ดูแลเชือ่ ม กับด้านการด�ำเนินการของโครงการวิสาขบูชา พุทธบารมี เพราะฉะนั้นก็จะใช้สื่อที่มีอยู่ ไม่ว่าจะ เป็นสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพร่วมกับสถานีวิทยุในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่ง อยูใ่ นพืน้ ทีข่ องจังหวัดนครราชสีมา และทีส่ ำ� คัญคือการประชาสัมพันธ์ภาพกับทางกองทัพบกช่อง 5 และในส่วนของวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ช่อง 11 กองทัพจะท�ำหน้าที่เป็นสื่อ กลางในการประสานงานและด�ำเนินการด้านสือ่ ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ และโฆษณาในเรือ่ งของการ สร้างและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการวิสาขบูชา พุทธบารมี ในปี2557 ให้สื่อไปถึงประชาชนทุก คนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงครับ How do you feel about the Visakha Puja Buddha Parami Exhibition? It is a good chance that The 2nd Army Area has participation with other organizations in the province, especially with The Mall Nakhon Ratchasima. Every the 2nd Army Area Commander has joined the exhibition as the chairman since many years, and now it is the 8th year. We participate to this exhibition according the religious supporting policy of The Army, especially for this year The Visakha Puja Buddha Parami Exhibition is the largest religious exhibition in Thailand.

As you are the chairman of the exhibition, so you want to say something to the public? For this year, we are the largest exhibition in Thailand because The United Nations Day of Vesak Celebrations are organized in Vietnam. So we would like to invite everyone not only for people who live in Korat but also for those who ในนามของกองทัพภาคที่ ๒ ได้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานทางด้านใดบ้าง are interested to come and visit here. ในการด�ำเนินการโครงการวิสาขบูชา พุทธบารมีในปี 2557 กองทัพร่วมเป็นส่วนหนึ่ง We organize many activities such as the ในคณะกรรมการท�ำหน้าที่เป็นองค์กรในการประสานส่วนราชการในพื้นที่ด�ำเนินการด้านการ Buddha’s Relics Veneration, making K MAGAZINE

22

merits, offering to the monk, listening the speech and teaching from guest speakers, meditation, candle lighting, cooking the sweet (Guan Khao Thip) and praying to Their Majesty The King and The Queen from 7 p.m. every night. The exhibition holds for 32 days from May the 1st to June the 1st, 2014. This exhibition is not for the Religion or the Royal Family but also for the Nation. Please do not hesitate to come and visit!!! A part of The 2nd Army Area, what is your duty on the public relation? The Visakha Puja Buddha Parami Exhibition is an important event for everybody, so we try to do our best on the public relation. We use all sources of media to do the public relation all around the country by cooperation with governmental and private organizations such as Channel 5 and Channel 11, billboard and radio for media broadcasting. We hope that all we do can reach to everybody and let them know what we do.


For this time all dear readers might have a good chance with K Magazine to go a little bit down deep in Buddhism. Because now we just have a great opportunity to interview Phra Rajavimala Moli at Wat Payab. He is a Vice Ecclesiastical Provincial Governor of Nakhon Ratchasima as The Ecclesiastical President of Visakha Puja Buddha Parami Exhibition placed at The Mall Nakhon Ratchasima Department store, from May 1st, 2014 to June 1st, 2014. What is Vatta Samsara ? Vatta Samsara or Wattasongsarn or Sangsarawat in Thai comes from 2 words in Pali which are Watta and Samsara. Vatta means cycle of life which human does and receive the result of what they did in this life or after death. And they must still be reborn to deserve what they did in the past for the next life. If they cannot stop this action they must be in these 3 parts of the cycle: birth, death and deserving for eternity, because they have the foolish. This can cause the passion to human. The passion can stimulate human to want to be, to want to have or to want to eliminate which can control human to do everything. Sometime, it can make human does good and bad, good is merit but bad is sin. After the action, they must to deserve the result of what they did which can consequence from now to the next life. They may be reborn as human, superhuman or subhuman. And they can be reborn again and again after deserving the result of action for each life. It is called เป็นสัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย ก็ทกุ ข์แบบอบายภูมิ “cycle” or “Vatta” in Pali. พระพุทธองค์จงึ เปล่งพระปฐมอุทานว่า การเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ Samsara means the life after death which can travel ทั้งนั้น พระองค์ จึงทรงสอนวิชาดับทุกข์ที่พระองค์ทรงค้นพบ to be born everywhere but cannot stop being born ให้แก่ชาวโลก โดยทรงสอนให้ปฏิบตั สิ พู่ ระนิพพาน อันเป็นทีส่ นิ้ at anywhere for eternity. The way of the cycle, birth and death, สุดการเกิดในวัฏสงสาร เมื่อไม่เกิดอีก ก็ไม่มีทุกข์อีก rebirth and death for eternity is sorrow. Human can วัฏสงสารนี้จะสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่อสามารถตัดตอน ตัด be sad as human being, superhuman can be sad as ห่วงโซ่แห่งความทุกข์คืออวิชชาให้ขาด โดยขจัดกามตัณหา superhuman being, and subhuman can be sad as ภวตัณหา วิภวตัณหาให้หมดไป แล้วน�ำอริยมรรค ๘ ประการ subhuman being. That is why The Lord Buddha said “Rebirth is Sorrow” and had tried to lead everybody มาปฏิบตั ิ ก�ำจัดสังโยชน์ ๑๐ ประการได้เด็ดขาดจนบรรลุพระ to reach Nirvana which means no more rebirths is อรหัตผล เข้าสูพระนิพพาน พ้นจากการวนเวียนมาเกิดใน any more sorrow and it is called the end of “cycle วัฏสงสาร ก็พ้นทุกข์ได้เด็ดขาด of existence”.

สังสารวัฏ หรือ วัฏสงสาร คืออะไร? พระราชวิมลโมลี

รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา วัดพายัพ ประธานจัดงานวิสาขบูชา ฝ่ายสงฆ์

ท่ า นพุ ท ธศาสนิ ก ชนทุ ก ท่ า นคงได้ มี โอกาสอันยิง่ ใหญ่กับ เค แม็กกาซีนในวันนี้ ด้วย การได้ตด ิ ตามเนือ้ หาอันเป็นคุณค่าสูงสุด ซึง่ ทีม งานได้กราบเรียนถามพระคุณเจ้า พระราชวิมล โมลี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา วัดพายัพ ซึ่งท่านได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ของงานวิสาขบูชาพุทธบารมีในปีน้ี มาน�ำเสนอ ให้ติดตามกันค่ะ

can finish “The Cycle of Existence” by cutting แล้ววิธปี ฏิบตั ทิ จี่ ะไปสูค่ วามหลุดพ้นจากวัฏสงสารคือ We the ignorance which can cause the sorrow, the beอะไรคะ ginning of passion. We can follow The Noble Eight-

อธิษฐานจิต มุ่งมั่นขอให้ตนบรรลุความสิ้นอาสวะคือ พระนิพพาน ดังที่กล่าวอธิษฐานกรวดน�้ำว่า อาสะวักขะยาวะ ความหมายของสังสารวัฏหรือวัฏสงสารคืออะไรคะ หังโหตุ และ นิพพานังโหตุ ต้องอธิษฐานไว้ เป็นเป้าหมายการ วัฏฏะ คือวงจรชีวิตที่คนเกิดมาแล้วกระท�ำกรรม ได้ ปฏิบัติที่ชัดเจน รับผลกรรมในชาตินี้ ตายไปเกิดใหม่ต้องรับชดใช้ผลกรรมใน เพียรระวัง สังวรไม่ให้เผลอ หลงท�ำบาป เพียรเลิก ชาติหน้าเมื่อ สิ้นสุดการรับผลกรรมแล้วก็มาเกิดใหม่ กระท�ำ ละบาปทีเ่ คยท�ำโดยเด็ดขาด เพราะหากท�ำบาปกรรม อกุศลอีก กรรมอีก ตายไปเกิดอีก ต้องชดใช้ผลกรรมอีก แล้ว กลับมาเกิด ก็จะต้องเสียเวลาไปเกิดในอบายภูมิอีกนานแสนนาน อีก วนเวียนอยู่ในวงจร ๓ อย่างนี้ ไม่มีที่สิ้นสุด เพรามีความโง่ เพียรอนุรักษ์ รักษาบุญ ความดีไว้ให้มั่นคงเพื่อไป คืออวิชชา ท�ำให้เกิดกามตัณหา บังคับให้อยากได้อยากมี เกิดในภพภูมิที่ดียิ่งขึ้น ภวตัณหาบังคับให้อยากเป็น และวิภวตัณหาบังคับให้เกลียดชัง เพียรภาวนา สร้างกุศลให้เพิม่ พูนขึน้ ตลอดเวลา เร่ง อยากก�ำจัด เมื่อตัณหาทั้ง ๓ บังคับ ก็ท�ำไปตามอ�ำนาจของ ให้บารมีสมบูรณ์เร็วยิง่ ขึน้ อธิษฐานจิตบ�ำเพ็ญบารมีให้ เป็นอุป ตัณหาเหล่านั้น เมื่อท�ำตามอ�ำนาจตัณหาก็จะท�ำบุญบ้าง บารมีแล้วยกระดับขึน้ เป็นปรมัตถบารมีบำ� เพ็ญเพียรยิง่ ยวดขึน้ ไป ท�ำบาปอกุศลบ้าง บุญหรือบาปก็จะส่งผลให้ได้รับสุข ทุกข์ทั้ง เพียรประพฤติพรหมจรรย์ เจริญจิตภาวนายกจิตให้ ในชาตินี้ และเมื่อตายไปเกิดชาติหน้า ก็เกิด เป็นคนบ้าง เป็น ก้าวสู่มรรค ผล สลัดตัดกิเลส โซ่ที่ผูกมัด คือ สังโยชน์ ๑๐ เทพบ้าง เป็นสัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกายบ้าง เมือ่ ประการให้ขาดหมดไปทีละข้อ ตั้งแต่สักกายทิฐิไปจนถึงข้อ สิน้ สุดการรับผลกรรมแล้วก็มาเกิดเป็นคนอีก ตัณหาก็บงั คับให้ สุดท้ายคืออวิชชา อันเป็นต้นตอแห่งทุกข์ เมือ่ สลัดตัดอวิชชาได้ ท�ำกรรม ได้รับผลกรรมอีกวนเวียนอยู่ในวงจรอย่างนี้ เรียกว่า ก็บรรลุพระนิพพาน หมดโซ่ตรวนทีผ่ กู มัด หลุดพ้นจากวัฏสงสาร วัฏฏะ พ้นจากทุกข์โดยสินเชิง การที่ตายแล้วเร่ร่อน ท่องเที่ยวไปเกิดในภพต่างๆ อย่างไม่มวี นั สิน้ สุดนีเ้ รียกว่า สงสาร รวม ๒ ค�ำเป็น วัฏสงสาร ณ วินาทีนี้ ท่านผู้อ่านได้มีโอกาสอ่านค�ำสัมภาษณ์ที่ การเกิดมาวนเวียน ตายเกิด ตายเกิด อยูใ่ นวัฏสงสาร เป็นหัวใจของพระพทธศาสนาพร้อมๆ กันกับ เค แมกกาซีน นับ อย่างนี้ เป็นความทุกข์ ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้น คือ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการน้อมน�ำมาเป็นเข็มทิศที่จะใช้ชีวิตอย่างผู้ เป็นมนุษย์ก็ทุกข์แบบมนุษย์ เป็นเทวดาก็ทุกข์แบบเทวดา รู้และไม่ประมาทในโอกาสต่อไป

fold Path to eliminate Samyojana, The 10 Passions to bring us into “The Cycle of Existence”. Then we can be Arhat, a Venerable one or a Buddhist Saint and can reach Nirvana, finally.

How can we leave from The Cycle of Existence? To pray to reach to Nirvana as we pray during the pouring ceremonial water “Asa Vakhayavaham Hotu” and “Nibbanam Hotu” as the aim of the action. Be conscious, do not make sin in the future and try to stop making sin at the present. If not we must be in “The Cycle of Existence” for eternity. To conserve the merit for the next better life. To continue to make a merit to fulfill and to complete the halo. To pray the halo to be promoted as The Datta and The Prestige for further. To live by following the Study of Buddhist Metaphysics, the way to bring us leave from all causes of sorrow, “The Cycle of Existence”. K Magazine hopes that all dear readers can touch much more the core of Buddhism and also can apply from the interview to navigate the daily life as a compass from now on. 23

K MAGAZINE


KNOW WORLD รู้ทันโลก เนื้อหา : บ้านภาษา The Wise House

ถึงแม้วา่ อากาศจะร้อนแค่ไหนก็ตามแต่เดือนเมษายนก็ยงั คงเป็นช่วงเดือนแห่งความสุข และชุม่ ชืน่ ส�ำหรับคนไทย เพราะนอกจากเราจะได้หยุดยาวกลับบ้านไปรดน�ำ้ ด�ำหัวผูใ้ หญ่ หาญาติ พี่น้อง ไปวัดท�ำบุญกับครอบครัวแล้ว ก็ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่สนุกสนานและมีชื่อเสียงโด่งดังไป ทั่วโลก นั่นก็คือการเล่นสาดน�้ำ กิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมานี้รวมกันอยู่ในช่วงเวลาที่เราเรียกกัน ว่าเทศกาลสงกรานต์นนั่ เอง ทีจ่ ริงแล้วเทศกาลสงกรานต์ไม่ได้มเี พียงแค่ในประเทศไทยแต่ยงั มีใน อีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศลาว ประเทศพม่า และประเทศกัมพูชา เป็นต้น แต่ อีกหนึ่งประเทศที่หลายคนนึกไม่ถึงว่าจะมีเทศกาลสงกรานต์เช่นกันก็คือ ประเทศจีนนั่นเอง เทศกาลสงกรานต์ที่ประเทศจีนมีการเล่นกันที่ มณฑลยูนาน จังหวัดสิบสองปันนา โดย สงกรานต์ของชาวจีนเป็นของชนกลุม่ น้อย คือชาวไตหรือชาวไทใหญ่ ซึง่ เป็นชนกลุม่ น้อยอันดับที่ 19 จาก 56 กลุ่มในจีน (มีประชากรประมาณ 1,200,000 คนในจีน) ที่สิบสองปันนานี้ มีชนกลุ่ม น้อยต่างๆ อาศัยอยู่หลายชนชาติ วิถีชีวิตของชาวบ้านจึงมีสีสันหลากหลาย นอกจากนี้ ที่นี่ยังมี ทัศนียภาพแถบโซนร้อนอันสวยงามมหัศจรรย์ สิบสองปันนาจึงเปรียบเสมือนมรกตเม็ดงามที่ ประดับอยู่ ณ ชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ดินแดนที่สวยงาม มหัศจรรย์” ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ของสิบสองปันนามีพรมแดนเชื่อมติดกับลาว และพม่า เนื่องจากอยู่ใกล้กับประเทศไทยจึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีหลายๆอย่างใกล้เคียงกับ ไทย ไม่วา่ จะเป็นด้านอาหารการกินหรือภาษา และทีน่ นั่ ก็ถอื วันสงกรานต์เป็นวันขึน้ ปีใหม่เช่นกัน ชาวพื้นเมืองและนักท่องเที่ยวต่างสาดน�้ำกันอย่างสนุกสนานและร้องเพลงที่เกี่ยวกับเทศกาล สงกรานต์อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลายๆ อย่างที่คล้ายๆ คนไทย เช่น มีการสรงน�้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย ปล่อยนกปล่อยปลา จุดบั้งไฟ ร�ำกลองยาว แข่งเรือมังกรและเล่นโยนลูกช่วงที่ สนุกสนาน แต่ที่นี่จะเล่นน�้ำเฉพาะวันที่ 15 เมษายน เท่านั้น ส่วนคืนก่อนวันที่เล่นสงกรานต์ (14 เมษายน) จะมีการปล่อยโคมลอย ลอยกระทง เพื่อน�ำสิ่งไม่ดีลอยน�้ำไป ลอยกระทงวันสงกรานต์ ก็มีจริงๆ ที่จีนนี่ล่ะ !!!

เทศกาลสงกรานต์ The month of April is not only the hottest period in Thailand but it can cool us down by a moment. The moment of Thai New Year that we can be with our family and do many activities with them and we can also see the old friends and water to each other, Songkran Festival!!! It is one of the most famous festivals that can attract many people around the world to come to visit Thailand. But do you know that it is not only Thailand where celebrates Songkran. Actually, it exists in many countries in Asia such as Laos, Myanmar, Cambodia and India for example. But there still is a place where also celebrates Songkran, China. We can find Songkran Festival in Xishuangbanna, Yunnan, China. It is a tradition of Tai tribute, the 19th most population (1,200,000 people) from 56 tributes in China, who live here since very long time ago. There are many tributes live in Xishuangbanna so there are various cultures and beautiful tropical sceneries here. Xishuangbanna is also called “The Fantasy Land” because of its exotic which can compare as The Emerald of South West China. The western, eastern and southern border of Xishuangbanna is connected to Myanmar and Laos. Xishuangbanna people have many similarities to Thai people, food, culture and language because it is also very close to Thailand. And they also celebrate Songkran as their New Year, too. They splash the water to each other, sing Songkran songs. Moreover, they do a lot of activities which are very similar to Thai activities such as water to the Buddha Image, sculpt the sand Chedi(Thai pagoda), liberate the animal, launch Bang Fire(E-Sarn fire rocket), play Klong Yao(Thai long shape drum),race the long tail boat and etc. But in Xishuangbanna, they will splash the water only on the 15th of April. In Songkran’s eve (the night of the 14th of April), they will launch the lantern both in the river (Loy Krathong) and the sky because they believe the lantern can bring the bad things out. So here is the only one place in the world where you can see Loy Krathong meets Songkran Festival !!!

ติดต่อสอบถาม 446-448 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 044-25-25-88 , 081-669-9288 www.facebook.com/thewisehouse.nakhonratchasima

สุขสันต์ วันสงกรานต์ (แฮ็พพี่ สงกรานต์ เฟสทิวัล) K MAGAZINE

24

(บอน แฟ็ต เดอ สงกรานต์)

(พอ สรุ่ย เจี๋ย ไคว่ เล่อ)

(โอะสงกุรานโนะฮิ โอะเมะเดะโตโกะไซมัส)


โยคะ เนื้อหา : ครูกวี คงภักดีพงษ์

เรากำ�ลัง’ฝึก’ อะไร?

เพิ่งกลับจากค่ายอบรมครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต เป็นครั้งที่ 1 จากทั้งหมด 4 ครั้ง ค่ายแรกนี้ออกแบบว่าจะเน้นเรื่องท่า โยคะอาสนะ ค่ายที่สองจะเน้นที่การฝึกลมหายใจ ครั้งที่สามเป็นเรื่องของสมาธิอันเป็นส่วนยอดของการฝึกโยคะ โดยค่ายสุดท้าย เป็นการฝึกสอนเป็นการน�ำเสนอรายงานหน้าชั้น นักเรียนทั้ง 25 ชีวิต อายุเฉลี่ย 40 ต้นๆ สนใจเรื่องจิต สนใจเรื่องสมาธิมากจนทีมวิทยากรเองก็ประหลาดใจ เพราะที่ ผ่านมาค่ายแรกมักจะเป็นค่ายที่วิทยากรท�ำการโน้มน้าวความคิดปรับเปลี่ยนทัศนะอ้างอิงต�ำราต่างๆ เพื่อจะบอกนักเรียนว่าโยคะ เป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาจิตนะจ๊ะ เรียกว่าวิทยากรปรับการสอนเปลี่ยนพาวเวอร์พอยท์กันวุ่นเลย โดยที่ลึกๆ ก็ดีใจที่พบคนรัก โยคะที่สนใจเรื่องจิตมากกว่าเรื่องกาย ในตอนสรุปปิดค่ายแรกจึงลองวาดผังชวนกันคิดชวนกันพิจารณา ค�ำถามแรกถามว่า “แก่น ของชีวิตประกอบด้วยอะไรบ้าง” ก็ช่วยกันคิดจดบนกระดานแล้วจัดหมวดหมู่ออกมาได้เป็น 4+1 แก่น

1

2

วั ต ถุ สสาร อะตอม ความเป็นชีวิต ความ รวมถึ ง ร่ า งกายเนื้ อ สามารถที่จะด�ำรงอยู่ ทั้งยังสืบเผ่าพันธุ์ต่อๆ หนังกระดูก ฯลฯ ไป รวมถึงพลังชีวิต

3

จิต สิง่ ๆ หนึง่ ไม่ใช่วตั ถุ คล้ายพลังงาน แต่ก็ไม่ เหมื อ นพลั ง งานทั่ ว ๆ ไปท�ำหน้าที่ “รู้”

4

เจตนา หรื อ กรรม ความตัง้ ใจทีจ่ ะกระท�ำ ทั้งทางใจ (มโนกรรม) ทางค�ำพูด (วจีกรรม) และทางการกระท� ำ (กายกรรม)

โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้แก่นที่ 5 อันได้แก่กฎธรรมชาติที่ครอบคลุมแก่นทั้ง 4 นี้ไว้ ซึ่งจริงๆ แล้วก็คือ หลักนิยาม 5 ของ พุทธศาสนานั่นเอง หลังจากนั้นก็ชี้ชวนวิเคราะห์กัน อย่างเวลาเราพูดว่า “ฉันฝึกโยคะ” โดยแก่นแล้วฉันฝึกอะไร และยิ่งเมื่อได้ ศึกษาพบว่าโยคะก็มีอยู่หลายแนวทาง แต่ละแนวทางเขาก�ำลังฝึกอะไรกัน? ก็มีข้อคิดเห็นออกมาดังนี้ 1. คนหลายคนเวลาฝึกโยคะมุ่งเน้นไปที่การบังคับควบคุมร่างกาย กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ เพื่อหวังจะยืดอะตอมเหล่า นี้ให้ยาวขึ้น ผลที่ได้รับก็คือสามารถปรับอิริยาบถให้อยู่ในรูปทรงที่แตกต่างออกไปจากรูปทรงปกติมากขึ้น โดยเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของการมีสุขภาพดี 2. ถ้าเป็นพวกกลุ่มหฐโยคะ มุ่งเน้นการควบคุมลมหายใจหรือที่เรียกว่าปราณายามะ มีการกดล็อคท้องเพื่อเพิ่มแรงดัน ของพลังภายในหรือที่เรียกว่ามุทรา รวมถึงมีการช�ำระล้างความสะอาดส่วนต่างๆ ภายในร่างกายหรือที่เรียกว่ากริยา เพื่อบังคับ พลังชีวิตให้เคลื่อนไปในทิศทางศีรษะ จนสามารถไปหลอมรวมกับธรรมชาติสูงสุดที่อยู่เบื้องบน 3. ถ้าเป็นพวกโยคะสูตรตามค�ำสอนของฤาษีปตัญชลี ก็มุ่งเน้นการควบคุมจิต ตัดประสาทสัมผัสที่จะเข้ามาทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย จดจ่อจิต ฝึกเข้าฌาน จนจิตนิ่งปราศจากการรับรู้ใดๆ โดยสิ้นเชิง ปราศจากทุกข์ตราบเท่าที่ยังอยู่ในก�ำลังของฌาน 4. พวกทีท่ ำ� ตามค�ำสอนของพระศากยมุณซี งึ่ ไม่ได้มงุ่ ไปทีก่ ารบังคับควบคุมจิต แต่ให้คอยระวังคอยเฝ้าดูจติ ส่วนทีแ่ นะน�ำ ให้บังคับควบคุมคือที่กรรม ให้ควบคุมค�ำพูดและให้ควบคุมการกระท�ำทางร่างกาย แล้วชี้ชวนผู้เรียนว่า ทุกวันที่พวกเราก�ำลังฝึกโยคะ พวกเราก�ำลังบังคับควบคุมที่ส่วนไหน ผู้ปฏิบัติควรตอบตัวเองให้ได้ และฝากเป็นค�ำถามสุดท้ายก่อนปิดค่ายว่า “แก่นทั้ง 4 ของชีวิตนั้น อะไรควบคุมง่ายที่สุด” โยคีผู้ชาญฉลาดน่าจะใช้ทรัพยากร ให้น้อยที่สุด ขณะที่สามารถรับประโยชน์จากการฝึกฝนของตนได้มากที่สุดน่ะ ...

25

K MAGAZINE


แสงเล็กๆ สัมภาษณ์ : ธนพร ค�ำลือเกียรติ แปล : บ้านภาษา The Wise House

ไม่มีค�ำว่า

“แก่เกินเรียน” เล่มนีต ้ อ้ งบอกว่า​WOW !! ก็ดท ู ภ ี่ าพได้เลยค่ะ คุณ ยายโอ คุณสันเทียะ วัย 71 ปี 9 เดือน และ คุณลุงถวิล มุ่ง กลางหามวัย 60ปี เป็นนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้นของ กศน. อ�ำเภอ โนนไทย โคราชเรานี่เอง ภาพนี้เป็นวันที่คุณ ลุง มาร่วมกิจกรรมของหลักสูตรการศึกษา ก็เลยต้องมา ซักถามกันสักหน่อยค่ะ คุณยายมาเรียน กศน.เพื่ออะไรคะ

คุณยาย : มาเรียนเพราะยกระดับ อสม. ยายเป็น อสม. มาตั้งแต่ปี พศ. 2534 ดูแลเพื่อนบ้าน 11 หลังคาเรือน เมื่อก่อนไม่มีค่าตอบแทนอะไร ยาย ก็ท�ำมาเรื่อย ให้คนอื่นเขาเป็นบ้างก็ไม่มีใครเป็น ยายก็ยังคงเป็น อสม. ให้ ชุมชน วันนีย้ ายฝากบอกเด็กๆว่า ลูกหลานขยันเรียน แต่ไม่คอ่ ยอ่านหนังสือ ยายบอกให้อ่านก็อ่านแต่ตอนบอก ยายก็อยากให้เขาอ่านหนังสือจะได้มี ความรู้ เหมือนกับยายยังชอบอ่านหนังสือ เพราะได้ความรู้ดีจ้า

ยายแข็งแรง สายตาดีมากเลย ดูแลตัวเองอย่างไรคะ

คุณยาย : กินผักบุ้ง ผักกระถิน น�้ำพริก – ปลา เป็นประจ�ำจ้า นี่ยายไปเดิน ขึ้นเขาคิชฌกูฏมาแล้วนะ อ้าว ขึน ้ เขาคิชกูต เขาให้อธิษฐานได้ 1 อย่าง ยายอธิษฐานอะไรหรือคะ

The Shiny Wow, what an amazing!!! Let’s take a look at the pictures with two aged people, granny Ao Khunsanthia at age of 71.9 year-old and uncle Thawin Mungklangham at age of 60 year-old. They come to take a course of secondary study at Nonthai Non-Formal Educational Center. These pictures were taken during they participated the class activities. So let’s talk with them!!! Q : Why does granny still take the course? A : I want to improve myself because I have been a Village Health Volunteer (VHV or Oh Soh Moh in Thai) since 1991, I earned nothing at that time. And now, I have to look after 10 families in my village. I just want to tell teenagers to be dynamic for studying and to read a lot of books. Because we can learn many things from it. Like me, I can get a lot of knowledge from reading. So I hope that everybody will love reading. Q : How can we be healthy? A : I always have a lot of vegetables, fish and chilly pastes. So if you have a good food, so you can be healthy. And you know? I just finished from walking up to Kitchakut Mountain. Q : What did you make a wish at Kitchakut Mountain? A : I made a wish for my family. I hope they could be fine in job, health and life.

คุณยาย : ยายขอให้ ลู ก หลานสุ ข ภาพแข็ ง แรง ให้ พ ากั น ท� ำ มาหากิ น Now, let’s talk with Uncle Thawin. สะดวก (อ้าว..ยายคะ ขอให้ลูกหลานซะงั้น!) เป็นคุณยายที่น่ารักจริงจริ๊ง Q : Why do you come to take the course? A : Because ASEAN is coming very soon, so I just want to prepare คุณลุง มาเรียนเพื่ออะไรคะ myself for ASEAN. Even though, I can learn just a few but it is คุณลุง : มาเรียน เพราะ จะต้อนรับอาเซียน (อ้าว คุณลุงทันสมัยจัง) better than nothing. And I just want to show to my family to let เพราะว่า อาเซียนจะเข้ามา เราจะได้รู้ว่า ประเทศไหน จะผ่านมางูๆ ปลาๆ them know that we can learn at all time. ก็ช่างก็จะเรียน และอีกอย่างคือ เรียนเพื่อเป็นตัวอย่างลูกหลาน จะได้เอา And this is a power of learning which can inspire us to อย่างบางคนก็เป็น อสม. ได้ตามมาเรียนกันหลายคน แม้ตอนนี้ก็ยังไม่ครบ be curious at all of ages. K Magazine would like to give them a อยากให้มาเรียนทุกคน อยากให้ลูกหลานรู้อย่างละนิดละหน่อยก็ยังดี T-shirt as complimentary for sharing a good experience. Let’s นั่น..ไง..พลังแห่งการเรียนรู้ ไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามวัย เอ้า..ทีม get a big hand to them!!! งานคะ ส่งเสื้อ เค แม็กกาซีน มาให้ นักศึกษา 2 ท่านนี้ พร้อมเสียงปรบมือ ดัง ๆ ค่ะ ...

K MAGAZINE

26

คอลัมน์แสงเล็กๆยินดี รับความคิด เห็นและบทความสั้นๆเพื่อตีพิมพ์ หากบทความใดได้รับเลื อก เราจะ จัดส่งจะจัดส่งรางวัลสมนาคุณ ส่งความคิดเห็นหรือบทความมาได้ที่ K Magazine เลขที่ 234 ถ.จอมสุ ร างค์ ย าตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 E-mail : k.magazine.th@gmail.com


27

K MAGAZINE


K MAGAZINE

28

Kmagazine issue06  
Kmagazine issue06  
Advertisement