Page 1

СТАТУТ КЛУБА СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА БАЊА ЛУКА

БАЊА ЛУКА,

ОКТОБАР 2013.

1


На основу Закона о удружењима и фондацијама (''Службени гласник Републике Српске,'' број 52/05 и 42/05), Закона о високом образовању(''Службени гласник Републике Српске,'' број 73/10) Скупштина КЛУБА СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА на сједници одржаној 20.11 2013. године донијела је: СТАТУТ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Статутом утврђује се назив и сједиште удружења студената Факултета политичких наука, програмски циљеви, дјелатност, правни статус, амблеми, печат удружења, поступак пријема и искључења чланова, права и обавезе чланова, органи удружења и начин њиховог избора и одлучивања, финансирање, заступање и представљање и друге одредбе везане за рад удружења. Члан 2. КЛУБ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА БАЊА ЛУКА (у даљем тексту КСФПН ) је добровољна студентска организација, удружење грађана у које се удружују студенти ради остваривања програмских циљева и задатака удружења, те права и интереса својих чланова. II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ Члан 3. Клуб студената факултета политичких наука дјелује под називом "Клуб студената факултета политичких наука" у Бањој Луци, а у употреби је и званична скраћеница КСФПН. Члан 4. Сједиште удружења је у Универзитетском граду, Булевар војводе Петра Бојовића 1А 78000.

Члан 5. КСФПН има својство правног лица у складу са уставом, законом, свој печат, знак и жиро рачун. Члан 6. (1) КСФПН има печат округлог облика, пречника 35 mm са ћириличним натписом у чијем вањском кругу стоји: " КЛУБ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА БАЊА ЛУКА ", а у средини грифон. (2) Печатом располаже овлаштено лице. III ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ Члан 7. (1) Програмски циљеви и задаци КСФПН су: 1. праћење стања студентских права и интереса и заштита права и интереса чланова КСФПН-а,

2


2. заступање и представљање чланова у постојећим органима на Факултету политичких наука, те другим институцијама и организацијама, 3. побољшање и унапријеђење студентског стандарда, 4. залагање против подизања цијена школарина, 5. остваривање сарадње са студентским организацијама и научно-наставним институцијама на локалном, националном и међународном нивоу, 6. стални допринос побољшању научно–наставног процеса на Факултету политичких наука у Бањој Луци, 7. активна учествовања у процесу реформе високог образовања кроз сарадњу са надлежним органима, 8. побољшање услова за спортско-рекреативне активности студената, 9. КСФПН се бави издавачком дјелатношћу, у виду издавања часописа и публикација, у складу са Законом о удружењима и фондацијама, 10. остваривање и учествовање у израдама стратегија запошљавања, 11. унапријеђење положаја дипломаца Факултета политичких наука у укупном друштвеном положају 12. демократизација друштва и унапријеђење људских права, 13. подизање културне свијести и сарадња са културним институцијама у земљи и иностранству, 14. сарадња између факултета 15. заштита животне средине и екологија, 16. здравствена заштита, 17. организовање културних манифестација. 18. хуманитарне дјелатности 19. организовање семинара, радионица, едукација, панел-дискусија, јавних трибина 20. афирмација и промоција студената за активну улогу и узимање учешћа у политичком, културном, академском и уопште јавном животу 21. развој корисних знања и вјештина које не пружа друштво и образовање. (2) Остваривање програмских циљева и задатака остварује се у оквиру Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци, Сената Универзитета у Бањој Луци, те кроз сарадњу са институцијама и организацијама у Републици Српској и иностранству. Члан 8. (1) КСФПН се може повезати са другим облицима удружења, савеза и слично ради остваривања заједничких циљева. (2) О учлањењу, односно приступању у чланство са другим удружењима или у удружење, одлуку доноси Скупштина КСФПН -а двотрећинском већином од укупно присутних чланова. IV ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА Члан 9. (1) Оснивачи КСФПН су уједно и стални чланови Удружења. Ступање у чланство КСФПН је слободно и у њега могу ступити сви студенти Факултета политичких наука у Бањој Луци на добровољној основи, али и било које друго лице

3


по одлуци Управног одбора које прихвати Статут, програмске циљеве, задатке и друге акте КСФПН-а, ако испуњавају услове за пријем у чланство. Физичка лица као чланови удружења учествују у раду и развијају своје активности непосредно, а правна лица као чланови удружења, учествују у раду и активностима преко својих представника. Сваки члан по приступању КСФПН потписује приступницу на прописаном обрасцу и по свом личном захтјеву може добити чланску карту која садржи његове основне податке, а коју издају чланови Управног одбора. (2) Чланство престаје добровољним иступањем, искључењем од стране Скупштине КСФПН. (3) Чланови Удружења не могу бити: - Лица којима је изречена мјера безбиједности забране јавног иступања, док та забрана траје; - Лица којима је изрицана казна искључења, или дисциплинска мјера код других удружења или организација; - Лица која својим лошим односом према осталим члановима нарушавају јединство удружења.

Члан 10. Удружење може имати сљедеће категорије чланства: - Активни чланови, - Пасивни чланови, - Почасни чланови. Члан 11. Активни чланови Удружења су лица која активно раде у Удружењу, или обављају стручне и административне послове у удружењу; лица која имају својство функционера, односно која активно врше повјерене дужности у органима управљања и радним тијелима Удружења. Члан 12. Права сваког Активног члана КСФПН-а су: - да учествује у раду КСФПН-а; - да бира и буде биран у органе и тијела КСФПН-а; - да буде редовно информисан о раду и резултатима КСФПН-а; - да добровољно по свом нахођењу може иступити из чланства; - да покреће иницијативе, упућује приједлоге, сугестије и питања везана за рад Клуба органима КСФПН-а и да од њих добије одговор. Члан 13. Обавезе активних чланова КСФПН-а су: - да дјелују у складу са програмским циљевима КСФПН-а; - да учествују у раду и активностима КСФПН-а;

4


-

да свјесно и одговорно обављају повјерене послове и задатке у вези са радом и активностима удружења; да се придржавају Статута и свих осталих аката КСФПН-а; да чувају свој углед, углед студената Факултета политичких наука, углед осталих чланова и углед КСФПН-а; да плаћају чланарину. Члан 14.

Активно чланство престаје: добровољним иступањем; искључењем од стране Скупштине КСФПН-а, ако теже повриједи одредбе овог Статута, или друга правила КСФПН-а, ако дјелује противно циљевима и интересима КСФПН-а, или ако из неоправданих разлога занемарује вршење својих дужности; Искључење из удружења са собом повлачи и опозив тог члана, уколико је изабран на функцију, односно за неки од органа КСФПН-а. Члан 15. Пасивни чланови КСФПН-а су лица која помажу у извршавању програмских циљева и задатака и која добровољним прилозима потпомажу рад КСФПН-а. Пасивни чланови не могу бити бирани у органе КСФПН-а. Члан 16. Права сваког пасивног члана КСФПН-а су: - да учествује у раду КСФПН-а; - да буде информисан о раду КСФПН-а; - да захтијева тумачење Статута КСФПН-а; - да добровољно по свом нахођењу може иступити из чланства; - да покреће иницијативе, упућује приједлоге и питања везана за рад Удружења органима КСФПН-а и да од њих добије одговор. Члан 17. Обавезе пасивних чланова КСФПН-а су: - да дјелују у складу са програмским циљевима КСФПН-а; - да се придржавају Статута и свих осталих аката КСФПН-а; - да чувају свој углед, углед студената Факултета политичких наука, углед осталих чланова и углед КСФПН-а; - да плаћају чланарину.

Члан 18. Пасивно чланство престаје: добровољним иступањем;

5


искључењем од стране Скупштине КСФПН-а, ако теже повриједи одредбе овог Статута, или друга правила Клуба, или ако дјелује противно циљевима и интересима КСФПН-а. Члан 19. Почасни члан КСФПН-а може постати физичко или правно лице чије је чланство у посебном интересу за КСФПН-а и које прихвати Статут КСФПН-а. Почасним чланом се постаје на приједлог КСФПН-а и пријемом у чланство од стране Управног одбора. Члан 20. Почасни члан је дужан да помаже рад, поштује Статут и чува и унапријеђује углед КСФПН-а. Члан 21. Почасни члан има право: - да учествује у активностима КСФПН-а; - да захтијева тумачење Статута КСФПН-а; - да захтијева престанак чланства; - да органима КСФПН-а упућује приједлоге и питања везана за рад КСФПНа и да од њих добија одговоре. Члан 22. Почасно чланство престаје иступањем из КСФПН-а, дјеловањем које је супротно Статуту и искључењем из КСФПН-а од стране Управног одбора, ако теже повриједи одредбе овог Статута, или друга правила Клуба, или ако дјелује противно циљевима и интересима КСФПН-а. Поступак за искључење почасног члана је исти као поступак за искључење осталих чланова.

IV ОРГАНИ КСФПН-а Члан 23. (1) Органи који дјелују у оквиру КСФПН-а су: 1. Скупштина КСФПН-а, 2. Управни одбор КСФПН-а, 3. Предсједништво КСФПН-а (2) Органи КСФПН имају мандат у трајању од годину дана. 1. СКУПШТИНА КСФПН-а Члан 24. Највиши орган одлучивања КСФПН-а је Скупштина коју чине активни чланови и њоме предсједава Предсједник КСФПН-а. Скупштина на конститутивној сједници доноси Пословник о раду и верификује мандате чланова Скупштине КСФПН-а.

6


Члан 25. Надлежности Скупштинe КСФПН-а су: 1. доноси, мијења и допуњује Статут КСФПН-а, 2. доноси мијења и допуњује Програм, Пословник о раду, правилнике и друге акте потребне за рад КСФПН-а, односно овлаштења за друге органе КСФПН-а, 3. даје сагласност на правне радње преузете у име КСФПН-а прије уписа у регистар, 4. бира и разрјешава предсједника, подпредсједника, чланове Управног одбора и секретара, 5. предлаже представнике студената Факултета политичких наука у органе факултета, 6. усваја план и програм рада КСФПН-а, 7. разматра и усваја извјештај о раду, финансијски извјештај КСФПН-а, припремљен од стране Предсједништва, 8. даје задужења Управном одбору и Предсједништву за активности које нису у његовој надлежности, 9. одлучујуе о придруживању са другим организацијама, 10. одлучује о спајању, гашењу, трансформацији и другим статусним промјенама КСФПН-а, 11. рјешава остала питања која нису у надлежности других органа КСФПН.

Члан 26. Редовна Скупштина КСФПН-а се сазива најмање 2 пута годишње, а ванредна по потреби. Скупштину КСФПН-а сазива Предсједник лично или Потпредсједник у његовом одсуству, или на захтјев најмање једне трећине чланова Скупштине. Предсједник КСФПН-а дужан је да у року од 15 дана од дана пријема захтјева сазове Скупштину. Одлуку о сазивању Скупштине може донијети и Управни одбор КСФПНа. Мандат чланова Скупштине траје једну годину. .Члан 27. (1) Скупштина има кворум ако сједници присуствује натполовична већина од укупног броја чланова. (2) Скупштина одлучује натполовичном већином од укупног броја чланова. Члан 28. (1) Уколико сједници Скупштине не присуствује довољан број чланова, она се одлаже, а нова заказује у року од седам дана. (2) Уколико се сједница Скупштине, због недостатка кворума, не одржи три пута узастопно, предсједник је дужан да исту распусти и припреми нове изборе. Члан 29.

7


Сваки члан КСФПН-а који ступи у Скупштину КСФПН-а, добровољно прихвата одређена права и обавезе и сматраће се одговорним за њихово извршење. Члан 30. Чланство у Скупштини престаје: 1. самовољним иступањем, 2. опозивом од стране студената, 3. престанком рада и постојања Скупштине. Члан 31. Сједнице Скупштине су јавног карактера и њима могу присуствовати сви чланови КСФПН-а, а у циљу свеобухватнијег информисања могу се користити гласила КСФПН-а, као и средства јавног информисања.

2. УПРАВНИ ОДБОР КСФПН –а Члан 32. (1) Управни одбор (у даљем тексту УО) је извршни и оперативни орган КСФПН -а. (2) УО чине чланови које бира Скупштина КСФПН-а из састава исте простом већином на конститутивној сједници. (3) УО чине: предсједник, подпредсједник, секретар и активни чланови. Члан 33. Надлежности Управног одбора КСФПН -а су: 1. доноси Пословник о раду УО, 2. припрема сједнице Скупштине КСФПН -а, кроз израду прегледа програма рада, извјештаја о раду КСФПН -а и финансијског плана и финансијаског извјештаја, 3. припрема измјене Статута и других аката које доноси Скупштина, 4. доноси закључке и одлуке од интереса за студенте, 5. спровођење политике савеза, 6. координација рада радних група, 7. рјешава по молбама, жалбама и приговорима чланова КСФПН -а,

8


8. доноси одлуке о располагању новчаним средствима, 9. доноси смјернице за рад представника студената у органима Факултета политичких наука, 10. у складу са указаним потребама, формира радне групе из области од интереса за студенте те именује њихове кординаторе, 11. разматра план и програм рада радних група, те њихове материјално-финансијске потребе, 12. организовање бруцошијада и осталих сличних активности, 13. даје сагласост члановима КСФПН -а за учешће на домаћим и међународним студентским скуповима, 14. врши и друге послове по налогу Скупштине као и друге послове предвиђене Статутом и актима КСФПН –а, 15.управља имовином КСФПН-а Члан 34. (1) Управни одбор сазива предсједник лично или на захтјев најмање 2/3 чланова Управног одбора. (2) Предсједник КСФПН -а дужан је сазвати сједницу Управног одбора најкасније 7 дана од дана пријема захтјева. (3) Мандат чланова Управног одбора траје једну годину.

Члан 35. (1) Управни одбор има кворум ако сједници присуствује натполовична већина од укупног броја чланова. (2) Управни одбор одлучује натполовичном већином од укупног броја чланова. Члан 36. У случају потребе УО може поред сталних радних тијела именовати посебне радне групе ради обављања ванредних задатака. Члан 37. Сједнице УО су јавног карактера и њима присуствују и у раду учествују чланови УО, док остали чланови КСФПН-а могу учествовати у раду само по одобрењу предсједника КСФПН-а. 3. ПРЕДСЈЕДНИШТВО КСФПН -а Члан 38. Предсједништво чине предсједник, два подпредсједника и секретар. Члан 39. У случају немогућности сазивања Управног одбора, чланови Предсједништва, договором, могу донијети одлуку из надлежности Управног одбора, с тим да се у року од 7 дана о истој мора изјаснити Управни одбор. 3.1. ПРЕДСЈЕДНИК КСФПН –а Члан 40.

9


Предсједника КСФПН-а бира Скупштина из састава исте простом већином гласова присутних чланова на конститутивној сједници новог сазива и то на период од једне године са могућности реизбора. Члан 41. Надлежности Предсједника КСФПН -а су: 1. представља и заступа КСФПН, 2. сазива и пресједава сједницама Скупштине и Управног одбора, 3. формира коначан избор дневног реда сједница, 4. води политику КСФПН-а између двије сједнице Управног одбора, 5. координира радом свих органа КСФПН -а, 6. сазива и руководи сједницама Скупштине, Управног одбора и Предсједништва, 7. потписује сва акта у име КСФПН -а, 8. располаже новчаним средствима, 9. информише органе организације о раду КСФПН -а, 10. ради и друге послове по налогу Скупштине, Управног одбора и Предсједништва као и друге активности предвиђене Статутом и актима КСФПН -а. Члан 42. Мандат Предсједника траје једну годину уз могућност реизбора. Члан 43. Иницијативу за опозив предсједника КСФПН-а може дати Управни одбор, Скупштина, или најмање сто студената путем петиције уз одговарајуће образложење, а о иницијативи одлучује Скупштина натполовичном већином од укупног броја чланова. Члан 44. У случају опозива Предсједника до избора новог, његову функцију обављају подпредсједници.

Члан 45. Штету коју проузрокује опозвани предсједник, подпредсједници, секретар или члан Управног одбора, КСФПН може надокнадити у грађанској парници. 3.2. ПОДПРЕДСЈЕДНИЦИ КСФПН -а Члан 46. Подпредсједнике КСФПН-а бира Скупштина из састава исте простом већином гласова присутних чланова на конститутивној сједници новог сазива и то на период од једне године са могућношћу реизбора.

10


Члан 47. (1) Подпредсједници КСФПН -а помажу предсједнику у обављању послова и задатака из његове надлежности. (2) У случају спријечености предсједника у обављању послова из своје надлежности Управни одбор, овлаштења преноси на подпредсједнике. Члан 48. Мандат подпредсједника траје једну годину уз могућност реизбора. 3.3. СЕКРЕТАР Члан 49. Секретара КСФПН-а бира Скупштина из састава исте простом већином гласова присутних чланова на конститутивној сједници новог сазива и то на период од једне године са могућношћу реизбора. Члан 50. Надлежности Секретара КСФПН -а су: 1. обавља административно-техничке послове, 2. прикупља и дистрибуише релевантан информативни материјал неопходан у раду органа КСФПН -а, 3. води записник на сједницама Скупштине и Управног одбора, 4. води архиве КСФПН -а, 5. обавјештава и информише студенате о закључцима са сједница органа КСФПН -а, 6. одржава просторије КСФПН -а, 7. обавља остале послове предвиђене Пословником о раду органа КСФПН -а. V ОСТАВКЕ И ОПОЗИВИ Члан 51. (1) Сваки члан органа КСФПН -а може, изузев у случају када је покренут поступак његовог опозива, дати оставку на своју функцију уз претходно писмено образложење. (2) Одлуку о оставци члана потврђује Скупштина и у том случају Скупштина броји члана мање до сљедећих избора те се самим тим кворум смањује за једно мјесто у органима КСФПН -а. (3) У случају да једна трећина чланова Скупштине поднесе оставку предсједник КСФПН -а мора у року од тридесет дана расписати ванредне изборе. VI ФИНАНСИРАЊЕ КСФПН-а Члан 52. Рад КСФПН-а финансира се из сљедећих извора: 1. из буџета града и Републике, 2. прикупљањем чланарине,

11


3. спонзорствима, 4. приходима обезбјеђеним организовањем културно-забавних манифестација, 5. средствима из донација и помоћи домаћих и страних физичких и правних лица те међународних организација. Члан 53. Скупштина КСФПН -а посебном одлуком утврђује висину и расподјелу чланарине.

VII ДОПУНСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ КСФПН-а Члан 54. У циљу прибављања средстава за остваривање циљева КСФПН-а, могу се вршити сљедеће допунске дјелатности: 1. организовање спортских, културних и забавних активности, 2. издавање Билтена о раду и активностима КСФПН -а. Члан 55. КСФПН се може појавити у складу са Законом као оснивач организација за вршење допунских дјелатности. VIII ДОНОШЕЊЕ, ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ КСФПН Члан 56. Статут КСФПН-а је највиши општи акт КСФПН-а. Други општи и појединачни акти које доносе Скупштина, Управни одбор и Предсједник не могу бити у супротности са Статутом. Члан 57. Приједлог за измјене и допуне Статута, као и доношење новог могу дати сви чланови КСФПН-а, а одлуку доноси Скупштина. IX ПРЕСТАНАК РАДА КСФПН-а Члан 58. (1) КСФПН престаје са радом на основу одлуке Скупштине донијете двотрећинском већином од укупног броја чланова. (2) Одлука о престанку рада КСФПН-а мора садржавати одредбе о расподјели имовине, те о постојећим обавезама КСФПН -а. Члан 59. Имовина КСФПН-а у случају престанка рада може се додијелити удружењу које у свом Статуту има сродне програмске циљеве и задатке те правном насљеднику КСФПН-а.

12


Члан 60. У случају престанка рада КСФПН-а лице које га је заступало дужно је да у року од петнаест дана од дана престанка рада, о томе обавијести надлежни орган ради брисања из Регистра. X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 61. (1) КСФПН се може удруживати са другим сличним организацијама на подручју Републике Српске, те у складу са начелима међународне сарадње ступати у чланство међународних студентских асоцијација. (2) Одлуку о удруживању доноси Скупштина КСФПН -а двотрећинском већином од укупног броја чланова. Члан 62. Све појединости које нису обухваћене овим Статутом регулисане су осталим актима КСФПН -а. Члан 63. Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини КСФПН -а.

Бања Лука 20.11.2013. године

Љубиша Аћимовић Предсједник Скупштине

13

Статут Kлуба студената факултета политичких наука  
Статут Kлуба студената факултета политичких наука  
Advertisement