Page 1

Klub & Club Kultúra Közélet Tudomány ˚ ˚

2011. április - május Beköszönto�� Kedves Olvasóink! A tudományos ismeretterjesztés és a tehetséggondozás meglévő hagyományainak erősítése érdekében a TIT Kossuth Klub Egyesü­ let együttműködési megállapodást kötött az újbudai székhelyű TIT Stúdió Egyesülettel. A két szer­ vezet tevékenysége nagyszerűen kiegészíti egymást. Az Öveges Professzor szellemiségét aktívan ápoló budai intézmény a természet- és műszaki tudományok, a környezetvédelem, valamint a természetismeret különböző területeit mutatja be, míg a Kossuth Klub a közéleti események, kulturális és zenei programok, valamint a humán- és társadalomtudományi előadások köréből biz­ tosít tartalmas kikapcsolódást a nagyközönség számára. A közös programtervezés hosszú távon biztosíthatja e nagy múltú civil szervezetek jövőjét. E számtól kezdve a Klub & Club lapszámaiban mindkét intézmény prog­ ramkínálata megtalálható lesz. Reményeink szerint a budai és a pesti helyszínek révén valóban két­pólusúvá válik tevékenységünk, és a kibővült kínálat még több lelkes látogatót csábít klubjaink prog­ramjaira. Következő lapzártánk idő­ pontja: május 15. Várjuk észrevételeiket, írásai­kat a klublap@kossuth-klub.hu címre. Gyenes Ádám igazgató, TIT Kossuth Klub Egyesület

A Kossuth Klub lapja. Palotanegyed, Múzeum u. 7.

A tudományos játékszobáktól a környezetvédelmi akciókig

A TIT Stúdió Egyesület 42 éve a XI. kerületben 1969. december 13-án nyitotta meg kapuit a természettudományos érdeklődésű fiatalok és felnőttek előtt a TIT Természettudományi Stúdió – mai nevén TIT Stúdió Egyesület. Szervezetünk létrejötte és az újszerű ismeretterjesztő rendezvények megvalósítása, pl. az országos hírnévre szert tevő „tudományos játékszobák”-ban zajló kísérletező délutánok, a tudománybarát klubok, az ismeretterjesztő kiállítások a természettudományos ismeretterjesztés méltán elismert személyiségéhez, szervezetünk első elnökéhez, a Kossuth-díjas Öveges Józsefhez kötődnek. Szellemi örökségének tárgyi emlékeit, híres kísérleteit az Öveges Emlékteremben mutatjuk be sok hazai és külföldi vendég előtt.

A TIT Stúdió Egyesület tevékenysége jól ismert a kulturális és a civil közéletben. Évente kb. 80-85 ezer látogatót fogadunk – óvodásoktól a nyugdíjasokig. Országos érdeklődésre tartanak számot az általános- és középiskolás diákok részére szervezett programok, pl. a „Heuréka” Tudományos Játszóház, a 28 éve „működő” Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő, az egyetemi városokban road show jellegű diákkonferenciák és interaktív bemutatók. 16 éve működünk együtt a TIT Kossuth Klub Egyesülettel az Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás (OTTDK)

megrendezésében. A nemzetközi Föld Napja programhoz egyesületünk 18 éve csatlakozott – bevonva a XI. kerület Újbuda Önkormányzatát, a kerületi általános iskolákat, művelődési intézményeket és civil szervezeteket – fesztivál jellegű interaktív programokkal egyesületünk székházában, a közeli Feneketlen tó parkjában és a Gellérthegyen.

Tudományos ismeretterjesztő konferenciáink a fővárosban és megyeszékhelyeken kerülnek megrendezésre aktuális tudományos eredmények megvitatására – neves tudósok részvételével, kiállításokkal, interaktív bemutatókkal színesítve. Tudománybarát köreink (Ásványgyűjtő, Gombász, Csapody Vera Növénybarát és Törpenyúl Klub) programjai – klubnapok, előadássorozatok, túrák, kiállítások, tanfolyamok – több ezer látogatót vonzanak. A Környezetvédelmi Oktatóközpontok Or­ szá­gos Szövetsége alapító tagjaként – több or­ szá­ gos környezet-természetvédelmi szervezettel együtt is, pl. a Levegő Munkacsoport, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület – rendezünk szakmai fórumokat, lakossági akciókat, kiállításokat. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk változatos programjainkon! Juhász Nagy Ágnes ügyvezető igazgató, TIT Stúdió Egyesület

˚

1


2011. április - május

T e h e t s é g g o n d oz á s

16 és 6 Ezek a számok nem mindenkinek jelentenek valamit. Lehetnének éppen szeren­ cseszámok, vagy ha úgy tetszik, utalások egy-egy számrendszerre, netán nyerőszámok a lottón – de tekintsük inkább sorszámnak mindkettőt! 1996-ban, 16 éve indítottuk első alkalommal, és minden évben megrendeztük az Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítást (OTTDK). Maga az elnevezés már a kezdetekkor hibásnak bizonyult, hiszen nemcsak hazai résztvevőkkel találkozhattunk ezen a rendezvényen, hanem szlovákiai, majd később romániai és szerbiai diákok is bekapcsolódtak ebbe a megmérettetésbe. E lap hasábjain már korábban írtunk erről a kiemelt tehetséggondozó formáról, amelynek nemzetközi programjait a MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique et Technique) tagegyesületei, tagszervezetei rendezik és támogatják. (Magyarországon a TIT Kossuth Klub Egyesület tagszervezete a MILSET Europe-nak.) Az OTTDK-kat – pályázati formában – az Uránia Ismeretterjesztő Alapítvánnyal közösen rendezzük. Az Alapítvány igen sok alkalommal gazdaságilag is segítette ezt a rendezvényt azokban az években, amikor nem sikerült pályázati támogatást kapnunk ehhez a programhoz.

Tu d o m á n y o s

Ebben az évben a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja ezt a programot. Az érdeklődők által látogatható nyilvános kiállítást 2011. május 28-án, szombaton tartjuk 10-17 óráig a TIT Stúdióban (Budapest, XI. Zsombolyai u. 6., a Bocskai út és Zsombo­ lyai utca sarkán). Ez alkalommal értékeljük a magyarországi, szlovákiak, szerbiai diákok bemutatásra hozott alkotásait (poszterek, számítógépes programok, modelltár­ g yak stb.). A legjobb hét pályamű alkotója (al­ kotói kollektíva esetén pályaművenként egy fő) részvételi lehetőséget kap a Nemzetközi Tudományos és Technikai Szabadidő Mozgalom (MILSET) által Pozsonyban 2011. július 18-23. között megrendezésre kerülő Nemzetközi Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállításon (ESI 2011). Másik számunk a 6. 2005 őszén – a korábbi 33 versenyévad gyakorlatára és tapasztalataira alapozva – hirdettük meg első alkalommal az Ember - Föld - Világegye­tem – Kárpátmedencei komplex természettudományi csapatversenyt. Öt éven át a hazai és a magyar ajkú külföldi 13-14 éves korosz­tálynak adtunk az internetes elődöntőből és élő döntőből álló verseny keretében feladatokat. A kérdések témakörei felölelték a biológia, csillagászat, fizika, földrajz, kémia, környezetvédelem, ökológia és a témákhoz kapcsolódó történelem, tudománytörténet egyes érdekesebb,

fontosabb területeit. A 2010-2011-es ver­ seny­évadban már a 9-10. osztályos (15-16 éves) diákoknak is lehetőséget adtunk a versenyzésre. Az új kor­ osztály versenybe lépése megköveteli, hogy nem egy, hanem két, egymástól időben is elkülönített döntőt szer­vezzünk a diákoknak. A döntők – amely­ re az elődöntőben legjobb eredményt elért 12-12 csapatot hívjuk meg – egy részében írásbeli feladatokat ol­danak meg a csapatok az interneten, majd gyakorlati feladatoknak kell megfelelniük. Ezután bizonyságot adnak arról, hogy a verseny elődöntője folyamán megalkotott tudományos dolgozatukban („Van képünk hozzá”) foglaltakat valóban értik, és a választott témakört az életkoruknak megfelelően a saját szavaikkal be is tudják mutatni. A nyilvános döntők tervezett időpontja: 2011. május 21. szombat, Kossuth Klub és május 28. szombat, TIT Stúdió Egyesület, 10-17 óra. Szakmai támogatónk a Nemzeti Erő­ forrás Minisztérium és a Nemzeti Tehetség Program, a döntők egy részét gazdaságilag támogatja a Nemzeti Tehetség Alap. További támogatóink: Kecskeméti Planetárium, természettudományi lapok (National Geographic, Élet és Tudomány, Természet Világa, TermészetBÚVÁR) szerkesztőségei.

˚

A programok időpontjának változtatási jogát fenntartjuk!

i s m e r e tt e r j e s z t é s

Multimédiás ismeretterjeszto�� projekt Erre szakosodott csoportunkkal a TIT Kos­ suth Klub Egyesület égisze alatt egy tudományos ismeretterjesztő weboldal lét­ rehozásán dolgozunk. Létrejövő portálunk elsődleges célja, hogy a Magyarországon a természet- és társadalomtudományok egyes területein zajló munkáról hiteles, re­ leváns és érdekes információkat tegyünk hozzáférhetővé az érdeklődők számára. A website-ra anyagaink jelentős részét szerkesztett és lehetőség szerint minél közérthetőbb formában készítjük. Mindezzel szeretnénk hozzájárulni a tudományos ismeretek szélesebb körben való terjesztéséhez, valamint a tudomány jobb megértéséhez és népszerűsítéséhez. Multimédiás web­ oldalunk a tervek szerint ősszel válik majd elérhetővé az interneten, az anyaggyűjtést azonban már javában folytatjuk. Ennek keretében videó- és hanganyagokat készítünk, előadások és konferenciák kép- és hangrögzítését végezzük, továbbá írott anyagokat gyűjtünk és rendszerezünk. Egyidejűleg dolgozunk országos hálózatunk kialakításán is,

2

mivel szeretnénk minél átfogóbb képet adni a magyar tudományos életről, ami csak úgy valósítható meg, ha tevékenységünk kiterjed a tudományos szempontból fontos vidéki intézményekre is. Portálunkat úgy tervezzük felépíteni, hogy azon az egyes tudományos kérdésekre fogékony, de azokban kevéssé jártas érdeklődőtől az azokat egyetemi szinten tanuló diákig mindenki találjon majd olyan anyagokat, melyek érdeklődésére számot tarthatnak. Működésünk ezen kívül kiterjed arra is, hogy tudományos tevékenységet folytató intézmények, valamint könyvkiadók weboldalaira a kor igényeinek megfelelően multimédiás tartalmat szolgáltassunk. Tartalmi és formai kérdésekben a felkérő intézménynyel egyeztetve videóanyagokat készítünk, vagy általuk szervezett előadásokat, elő­ a­dás­sorozatokat, konferenciákat, illetve könyv­bemutatókat rögzítünk dokumentálás céljából. A megfelelő utómunkák (vágás, fel­ iratozás stb.) elvégzése után a kész anyagot átadjuk a megrendelőnek, de amennyiben

ehhez hozzájárulásukat adják, azt feltesszük saját weboldalunkra is, ami számukra azzal a további előnnyel járhat, hogy még több emberhez eljuttathatják információikat. Ha erre igény van, a rögzítéssel egyidejűleg vállaljuk konferenciák, előadások és könyvbemutatók élő internetes közvetítését is. Mindezen szolgáltatásainkat pedig megbízhatóan, jó minőségben és a jelenlegi piaci áraknál jóval olcsóbban végezzük. Eddigi partnereink közt megtalálható a Semmelweis Egyetem, a Szent István Egye­ tem Állatorvos-tudományi Kara, a Szegedi Tudományegyetem, a BME, a TIT József Attila Szabadegyetem, az MTA Enzimológiai Intézete, a Bibó Társaság, de készítettünk anyagokat többek között az I. Tudományfesztiválon, a paksi atomerőműben, a Kutatók éjszakáján és a Csodák Palotájában is. Akik készülő website-unk és/vagy szolgáltatásaink iránt érdeklődnek, elérhetnek minket a menyhartjeno@gmail.com e-mail címen vagy a 06 20 417 1795-ös telefonszámon.

˚


Klub & Club

Ipari katasztrófák árnyékában konferencia

2011. MÁJUS 6-8. A TIT STÚDIÓBAN Május 6. péntek – 14 és 17 óra között

Nyitóelőadások: Janez Potocnik – környezetvédelmi EU Biztos Illés Zoltán – Környezetvédelmi államtitkár Sylvie Mayer – volt EU parlamenti képviselő, az Európai Balpárt képviselője Anne-Cecile Robert – a Le Monde diplomatique főszerkesztő-helyettese Jávor Benedek – LMP parlamenti képviselő, a parlament környezetvédelmi bizottságának vezetője Walter Baier – a transform! szerkesztője

Május 7. szombat – 9 és 17 óra között

Ipari katasztrófák: Verespatak – Nagybánya (Románia) ciános aranybánya – a Föld barátai, Fridrich Róbert és a helyi lakosok képviselői (Románia) Vörösiszap-katasztrófa 2010 – Greenpeace, Tömöri Balázs AZF Toulouse, 2001 – Jean-Claude Cheinet Elsüllyedt a Sea Diamond turistahajó, 2007 Santorin, Görögország Lengyel szénbányák Nukleáris energia: dr. Vass Gyula – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főosztályvezetője Csernobil – a Le Monde diplomatique belorusz kiadásának delegáltja Perger András – Energiaklub Szegfalvi Zsolt/Rohonyi Péter – Greenpeace Holló Előd – a Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet igazgatója Hulladékkezelés – ipari és lakossági ágazat Ipari felelősség: szabályzások és betartásuk – REACH, IPPC Szabályozás - Gáspárné Bada Magda, MAVESZ

Május 8. vasárnap – 9 és 13 óra között

Kiutak: helyi termelés, közösségi ellenőrzés Gulyás Emese/Újhelyi Katalin – Tudatos Vásárlók Egyesülete Sylvie Mayer – AMAP (Franciaország) Fülöp Ádám – FöldKelte (Reclaims the Fields) A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk! A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Eszmélet

Társadalomkritikai Szabadegyetem 2011 I. félév

Arcok a magyar humanista hagyomány XX. századi történetéből Előadás- és vitaest-sorozat a Kossuth Klubban

2011. április 12. kedd 17.30 óra József Attila Előadó: Tverdota György irodalomtörténész (ELTE) 2011. május 10. kedd 17.30 óra Kassák Lajos Előadó: Tamás Gáspár Miklós filozófus A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

3


2011. április - május

Pa lota negye d

Tauffer Vilmos (1851-1934) A történelem folyamán Erdély mindig különálló viselkedési egységet képviselt – függetlenül attól, hogy milyen politikai rendszerben kellett talpon maradnia. A szabadságharc bukása után gyorsan működni kezdett a transszilvanizmus szelleme, a magyar, szász, román népesség alkotó ereje a közélet minden területén g­yors fejlődést eredményezett. 1851. július 2-án született Kolozsvárott jómódú polgári család ötödik gyer­mekeként Tauffer Vilmos, kinek már felmenői is sokat tettek ezen tündérkert gazdasági és kulturális fejlődéséért. Leánytestvérei hamar férj­ hez mentek (Harrach és Lovrich), a három fiú: Vilmos, Emil és Jenő orvos lett – mindhárman ragyogó pályafutással, életművel. Vilmos tanulmá­ nyait Kolozsvárott, Budapesten és Bécsben végezte. Diplomája megszerzése után a legfejlettebb európai klinikákon folytatta tanulmányútját. 1875 őszétől Freiburgban, a nagy Semmelweishívő és -követő Alfred Hegar mellett, a német szülészet-nőgyógyászat kiemelkedő alakjánál dolgozhatott önköltségen. Anyagi nehézségei miatt hajóorvosnak szegődött, de Hegar maga mellett tartotta asszisztens­ ként. E kiváló együttműködésnek a bosz­ niai háború (1878) miatti sorozás vetett végett. A 4. számú cserkészszázadba azonban nem kellett bevonulnia, az ún. Kézmárszky-klinikán kapott asszisztensi állást. Működését Hegar tanai és a nála szer­z ett gyakorlat alapján kezdte. Ennek is köszönhetően a Budapesti Orvos-egyesü­let igen korán tagjai közé fogadta, majd elméleti munkáinak és operatív sikereinek eredményeként a klinika előbb magántanárrá, majd 30 évesen, 1881. július 14-én professzorrá nevezte ki. Rökk Szilárd végrendeletében 100 000 forintot hagyott Tauffer részére egy nőgyógyászati „kóroda” létrehozása céljából. A VIII. kerületi Bodzafa utca (ma Rökk Szilárd, illetve Somogyi Béla utca) 31-ben kibéreltek, majd 2 év múlva 60 000 forintért megvásároltak egy egyemeletes házat istállóval, pajtával együtt, melynek átalakítása után már volt szülőszoba, kórterem gyermek­ ágyasok részére, orvosi szoba, előadóterem. A műtéteket egy asztalon végezték, vagy magánházaknál, így megte­ remtve az operatív magyar nőgyógyászatot. Először alkalmazták a császármetszést (1887), egész sor olyan eljárást vezettek be, mely eddig ismeretlen volt (gátrepedés kezelése, petefészek-eltávolítás, méhen kívüli terhesség, méhrák és egyéb daganatok eltávolítása). Az ugyancsak itt és ekkor bevezetett vaginális úton történő műtétek eredményessége is hozzájárult a mortalitási statisztikák ugrásszerű javulásához.

4

Tauffer és intézete szakmai sikerei szük­ s égessé tettek egy másik szülő- és nőbeteg kóroda létrehozását (Trefort minisztersége alatt, Üllői út 78./a). Tauffer munkásságának és szervezőképességének kö­szönhetően a szülések 96%-a már intézetekben folyt le (1918). Tauffer operálta Blaha Lujzát is. Mikor a nemzet csalogánya hosszabb idő után színpadra lépett, felmutatott a páholyában családjával együtt ülő Taufferre e szavakkal: „életem megmentője”. A teltház óriási tapssal ünnepelte az orvost. Az újonnan felállított klinika Tauffer nevét kapta. Ekkor már az egész kontinensen ismert volt. Újfajta eredményes eljárásait nemcsak az európai szakemberek tanulmányozhatták a helyszínen, hanem a szakma legnagyobbjai a tengeren túlról is felkeresték.

Felismerte a fürdőkultúra jelentőségét, 15 évig volt a Magyar Balneológiai Társaság elnöke. Egész sor törvény és jogszabály be­ vezetésének volt kezdeményezője. Különös gondot fordított a nővér- és bábaképzésre, megalkotva ezek intézményes oktatási formáját. Alapítványt hozott létre a vidéki bábajelöltek elhelyezésére, oktatására. Kidolgozta a szülészeti rendtartást és a bábaképzés elméletét és gyakorlatát. 1892ben építette a (Bródy) Sándor utca 10. szám

alatti kétemeletes házát (ma Tauffer-palotaként emlegetik), melyben magánklinikát is kialakított. Hagyományt teremtett azzal is, hogy újévkor meghívta a klinika teljes személyzetét koccintani saját készítésű diópálinkájával. Kollegái gyakran látogattak a Tápiósüly melletti Süri-pusztán lévő birtokára. Kedvenc passziója a lovaglás volt. Egyetemi előadásán sosem használt jegyzetet, hallgatói különösen szerették kolozsvári hanghordozását, melytől élete végéig nem is akart megszabadulni. Műtéteit ő maga kezdte és fejezte is be – egy csésze húslevessel. Elgyengült betegeit gyakran kínálta egy-egy pohár pezsgővel, a szénsavat kikeverve. 1912-ben Ferenc József a közegészség­ ügy terén szerzett érdemeiért udvari taná­ csossá nevezte ki. Ő avatta fel példaképe és nagy elődje, Semmelweis Ignác szobrát. Számos nemzetközi szervezetnek volt tagja és elnöke. 1911-ben beindította a röntgenés rádiumkezelést. Megszervezte az anyaés csecsemővédelem országos bevezetését, megírta a Nőgyógyászat Kézikönyvét két kötetben. A Tanácsköztársaság illetékesei Tauffert valamennyi egyetemi és közéleti tisztsége alól felmentették, és egy védőnői tanfolyam vezetésével bízták meg. Az európai hírű tudós ezt visszautasította. Az együttműködés hiányát sem az akkori, sem pedig a későbbi hasonló „izmusú” hatalom nem bocsátotta meg. Életének utolsó másfél évtizede valóságos diadalmenet volt, oly sok szakmai és társadalmi elismerésben volt része. Intézményeket hívott életre, kitűnő tanítványok egész sorával biztosította életműve folytatását. 1934-ben orvos barátai felismerték gyógyíthatatlan betegsége előrehaladott stádiumát. Az év december 4-én végezte be földi pályafutását – szíven lőtte magát. A kerepesi temető 471-es parcellájában nyugszik, ki felleli sírját, gondoljon arra, hogy élete és munkássága alapos tanulmányozása során egyszer sem találkoztam azzal a szóval: abortusz. Tauffer Ferenc


Klub & Club

Fo ly ó i ratok H áza

Föld-rész

Nemzetközi és Európai Jogi Szemle A lap a nemzetközi és európai közjogi kérdések kritikai szempontú elemzéséhez kíván fórumot biztosítani. A folyóirat az egyetlen olyan kiadvány Magyarországon, amely társa­ dalomkritikai szemlélettel kifejezetten nem­ zetközi és európai orientáltságú, illetve amely a jelzett tematikán belül nem kizárólag annak valamely részterületére összpontosít. A lap igyekszik bemutatni a hatályos nemzetközi jog olyan értékeit, elvárásait, amelyek nem kellő hangsúllyal vannak jelen, illetve azokat a nemzetközi kötelezettségeket, amelyeknek a magyar állam elmulasztott ele­get tenni. A fo­ lyóirat így fontosnak tartja a nem­zetközi jog trendjeinek ismertetését, elem­zését, nemzetközi kötelezettségeink be­mu­tatását, ezek civil kontroljának nyomon kö­vetését. A folyóirat négy rovatból áll: Fókusz, Monitor, Dokumentumok, Tükör. A Földrész tematikus formában jelenik meg, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Fókusz rovatban egy adott téma köré szerveződő tanulmányok, rövidebb hozzászólások jelennek meg. A Monitor elsősorban nemzetközi szervezetek jelentéseit és beszámolóit közli, vagy azokat foglalja össze. Ezen túl ez a rovat kíséri figyelemmel egyrészt a

É lo"

nagyobb nemzetközi civil szervezetek jelentéseit, jogvédő tevékeny­ségüket, másrészt a nemzetközi joghoz egyéb módon kötődő szerveződések kialakulását, munkáját is. Továbbá a Monitor ad helyet a luxembourgi, illetve strasbourgi bíróságok egyes, a magyar joggyakorlat számára is releváns jogesetei kritikus bemutatásának, elemzésének. A Dokumentumok – elnevezésének megfelelően – a Fókusz tematikájához kapcsolódó, nemzetközi és európai jogi szempontból fontos dokumentumok között tallóz. A Tükör című szerkezeti egység nemzetközi és európai közjogi témában a közelmúltban megjelent – akár idegen, akár magyar nyelvű – köteteket, jelentősebb tanulmányokat bemutató írásokat közöl. Ezzel a közjogi érdeklődésű olvasó könnyen tájékozódhat a vonatkozó szakirodalomról, s a recenziók segítségével némi tartalmi betekintést is nyer­het a bemutatott publikációba. A Föld-rész negyedévente jelenik meg a L’Harmattan Kiadó gondozásában mind nyom­ tatott, mind elektronikus formában. A lap egyes számai elektronikus formában a folyóirat honlapjáról elérhetőek a w­ww. f­oldresz.hu oldalon.

A szerkesztőkkel találkozhatnak a Miskolci Galériában (Rákóczi Ferenc utca 2.) április 21-én, majd 29-én a győri Rómer Házban (Teleki utca 21.) a Folyóiratok Háza sorozat keretében. A főszerkesztő, Majtényi Balázs előadásának címe: Nemzetközi jogi kötelezettségek és az alkotmányozás.

˚

örökségünk

�� Mezokövesd : matyó örökség A matyóság a 18–19. században megformálódott néprajzi csoport, elsősorban az Alföld és a hegyvidék találkozásánál fekvő karakteres mezőváros, Mezőkövesd népességét foglalja magába. A helyi hagyomány matyónak tartja a két szomszédos falu, Tard és Szentistván népét is. A matyóság kulturális önazonosságát elsősorban mindig Mezőkövesd hordozta. Napjaink civil társadalmának közösségei mindhárom településen saját kulturális örökségüknek tekintik a matyó tradíciót, és sokféle formában építik azt be hétköznapjaik és ünnepeik világába. A matyóság sajátos népművészete a néprajzi csoport hagyományos népi kultúrájának, társadalmának, a település szerkezetében is megnyilvánuló életformájának, mélységes római katolikus vallásosságából fakadó szellemi műveltségének, vagyis több évszázados gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésének köszönhette kialakulását. A magyar nemzeti kultúra megformálódásának időszakában (a 19–20. század fordulóján) a matyó népművészet a reprezentatív magyarságkép egyik megjelenítőjeként vált közismertté. A matyó népi műveltség összetevői – a népművészet, a vallási hagyomány, a jeles napok és a rítusok világa, a hagyományos kézműves tevékenységek, a tánc-, népdal-, népzenei és szövegfolklór, a népnyelv – ma is élő elemei a közösség kulturájának. A matyó hagyomány nem változatlan örökség, annak tartalmát az itt élők mindig újrafogalmazzák, s az egymást váltó generációk ebből merítenek önazonosságuk megerősítéséhez.

˚

5


2011. április - május

Sz a b a d e g y e te m

A Kossuth Klub arca Interjú Harmath Árpádné Ica nénivel Harmath Árpádné (ismertebb nevén Ica) az elmúlt években az intézmény „arcává” vált. Akik ide járnak, mind ismerik, és bizalommal fordulnak hozzá. Az itt töltött közel tíz évéről Varga Violának mesélt. Mikor és hogyan kerültél a Kossuth Klubba? Zalában éltem és dolgoztam magyarorosz szakos tanárként nyugdíjazásomig. 2000 nyarán költöztünk fel családostól Nagykanizsáról Budapestre. Csak véletlenül akadtam egy álláshirdetésre, ahol kulturális intézménybe kerestek portást nyugdíjas peda­ gógus személyében. Jelentkeztem. Tudtál-e valamit ezt megelőzően a Kossuth Klubról? Nem, a Kossuth Klubról nem tudtam semmit. Amikor az állásról telefonon érdeklődtem, akkor tudtam meg, hogy a TIT Kossuth Klub keres portást. Ez időtől már módsze­ resen kerestem, hol, mit olvashatok erről az intézményről. Eljöttem, kívülről megnéztem, a hirdetőtáblán található információkat elol­ vastam. Úgy mentem haza, hogy de jó lenne itt dolgozni! Szerencsém volt, felvettek. 2001. augusztus 21-től dolgozom a házban. Úgy tudom, hogy közben egy évig felváltottad a portát a szabadegyetem vezetésével. Igen, a 2003/2004-es szabadegyetemi évben. A nagy múlttal rendelkező József Attila Szabadegyetem máig nagyon közel áll a szívemhez. Az említett tanévben ünnepeltük a szabadegyetem megalakulásának 50. évfordulóját. Ennek tiszteletére egy tíz előadásból álló sorozatot indítottunk neves előadók közreműködésével. Kutatók, tudósok, akadémikusok vállalták, hogy hallgatóinkhoz közelebb hozzák a „tudomány világát”. Az ingyenes, nívós előadássorozat egyben tisztelgés volt a mindenkori hallgatók felé, megköszönve, hogy érdeklődésükkel 50 éven át életben tartották a József Attila Szabadegye­ temet. Napjainkban is a Kossuth Klub egyik meghatározó állandó programja a szabade­ gyetem rendezvénysorozata. Hogyan alakult az elmúlt tíz évben a hallgatók és a sorozatok száma? Ez természetesen változó az évek során. Már sok olyan hely van a fővárosban, ahol különféle előadásokat lehet hallgatni, tehát az érdeklődők több lehetőség közül választ­ hatnak, ezért óhatatlan, hogy a hallgatók száma nagyon hullámzó. Sokan vannak, akik évtizedek óta a Kossuth Klubba járnak, vannak, akik újra felfedezik, hogy még mindig jöhetnek hozzánk, s örömmel látom a sok új arcot – azokat, akik most szereztek tudomást rólunk. Természetesen most is gyakran gondolok régi „szűkebb pátriámra”. Nagyon jó ér-

6

zés, ha egy-egy zalai betéved hozzánk. Nagy öröm volt számomra, amikor tanítványommal találkoztam itt, sőt volt tanítványaim gyerekeivel is megismerkedtem. Ilyenkor mondjuk, hogy „kicsi a világ!” Minden évben sok érdeklődőt vonzanak a művészetekkel kapcsolatos sorozatok. A régi kurzusok közül nagyon látogatott volt a természetgyógyászattal foglalkozó tanfolyam, a pszichológiai témájú előadások. Országjárásvezető-képzés is volt, a tanfolyam végén vizsgát tehettek a hallgatók, s sikeres vizsga esetén belföldi idegenvezetést vállalhattak az itt kapott igazolványukkal. A rég bevált gomba- és gyógynövény-ismereti tanfolyamok látogatottság szempontjából szintén az élvonalban vannak. A szabad­e­ gye­tem vezetői s az előadók is igyekeznek új, nagy érdeklődést kiváltó témákat kínálni. Jelenleg ilyen például a Mesélő Palotanegyed sorozat is.

végbe. Minden előadás előtt e-mailt küldtem vagy telefonáltam, hogy holnap előadás, ugye tetszik jönni? Egy alkalommal nem értem el telefonon a Tanár Urat, az e-mailemre nem kaptam választ. Persze kellőképpen izgultam, már fél hatkor a portán toporogtam. Egy teremnyi ember várta az előadást. Kimentem az épület elé, tekingettem minden irányba, honnan várható vajon? És jön-e? Hat óra előtt 6-7 perccel kilépett a szomszédos Knossos étterem ajtaján, izgalmamat kedvesen – nem bántóan –, megértően megmosolyogta, majd hat órakor megkezdte előadását, amelyet a hallgatóság nagy érdeklődéssel figyelt. Sajnos, több kurzust nem tudott vállalni, előbb külföldre ment, majd sokat betegeskedett, végül távozott közülünk. Mai előadóink is nagyon felkészültek. A hallgatók gyakran jönnek ki derűsen, vidáman, és mondják, hogy most egy időre feltöltődtek, remek előadást láttak, hallottak. S ez a mi örömünk is.

Milyen változások történtek az elmúlt tíz évben? Tíz év elég hosszú idő ahhoz, hogy jelentős változások jöjjenek létre akár egy intézmény életében is. Egyes tevékenységek eltűnnek, mások feltűnnek. Így van ez nálunk is. Jó az, ha mindig valami új dologra is felfigyelhetnek az emberek a régi értékek megtartása mellett. Új színt hozott a ház életébe a karcagiak bemutatkozása. Élmény volt, hogy igazi busók járkáltak a Kossuth Klubban! Újabban sok könyvbemutatón is részt vehetnek a könyv­ újdonságokat kedvelők. Kiemelkedő rendezvény volt a szeptemberi I. Tudományfesztivál. Reméljük, és úgy tűnik, ennek lesz folytatása.

Azt látjuk, hogy nagyon sok embert ismersz, akik jönnek hozzánk, és úgy tűnik, hogy sze­ retsz itt lenni. Változatlanul nagyon szeretek itt dolgozni. Nem mindegy, hogy ahol az ember a napjának jelentős részét tölti el, milyen a munkahelyi légkör. Itt nagyon jó! Fiatalok, idősebbek jól megértjük egymást. Ez nagyon fontos. A portán a Klubbal kapcsolatban számos információval is szolgálunk. Akik betérnek hozzánk, azok első benyomásukat nálunk szer­zik. Nem mindegy, mennyi­ re elégedettek. A mi feladatunk az, hogy megfelelő választ adjunk kérdéseikre, s amiben tudunk, segítsünk. Rengeteg kedvességet, szeretet kap­tam ebben a tíz évben, s ezt nagyon köszönöm.

Gondolom sok híres emberrel találkoztál az itt töltött évek során. Nagyon sok neves személyiség fordul meg a Klubban: tudósok, művészek, írók, költők, politikusok, tévés szereplők. Érdekes szemtől szembe találkozni azokkal, akiket csak a képernyőről vagy mozivászonról ismerünk, esetleg csak a hangjukat halljuk a rádióban, műveiket olvassuk. Nagyon tisztelem őket, felnézek rájuk. Olyan a munkám, hogy néhány mondat erejéig beszélgethetek is velük. Rendkívül közvetlen, kedves emberek. És pontosak! Ilyenek a szabadegyetem előadói is. Volt szerencsém Popper Péter tanár urat is megnyerni az említett szabadegyetemi évadban egy kurzus vezetésére. Köztudott, hogy igyekszem maximálisan biztosítani, hogy minden pontosan, rendben menjen

˚


Klub & Club

A magyar festészet nyomában Művészettörténeti utazások Ludmann Mihállyal

Az utazások célja a magyar festészet fontos helyszíneinek felkeresése és a XX. században kialakult festészeti irányzatokat, iskolákat bemutató gyűjtemények megtekintése. Olyan helyszínekre látogatunk el, amelyek talán kiesnek az ismert és népszerű kirándulóhelyek közül, így ezek az utak a települések megismerésével hozzájárulhatnak az eddig rejtett, nem ismert értékek felfedezéséhez is.

III. 2011. április 16.

A müncheni naturalizmustól az Alföldi iskoláig A kecskeméti művésztelep, Kiskunhalas, Thorma János Múzeum Szentes, Koszta József Múzeum, Kecskemét, Cifrapalota

IV. 2011. május 21.

Az alföldi festészet legkiválóbb mesterei Hódmezővásárhely, Alföldi Galéria, Gyula, Kohán György Múzeum, Békéscsaba, Munkácsy Mihály Emlékház

Részvételi díj: alkalmanként 6000 Ft, amely tartalmazza a buszos utazás, valamint a csoportvezetés díját. További információk a www.kossuth-klub.hu honlapon!

A Civ i lek a Pa lot a ne g y e dér t Eg y e s ü let

á pr i l is 17-é n va s á r n a p, a Mű e m l é k i Vi l ágn a p on újra érdekes rendezvényeket szervez, ezek részleteiről az egyesület blogján, a www.palotanegyedert.blogspot.com címen lehet tájékozódni.

A Marcato Ensemble és a SZIMNIA közös estje 2011. április 13. 18 óra

Tóth Péter: Apokrif szonáta Hollós Máté: Járom a világot Láng István: Csomók a vonalon Nagy Ákos: Vertigo Szunyogh Balázs: Capriccio Pócs Katalin: Tűnődés a végtelenbe

Olsvay Endre: Flautonomia Pintér Gyula: Ekidé és Monici Madarász Iván: Lót imája Szőllősy András: Töredékek Nagy Ákos: Legyek násza

Közreműködik: Kővári Eszter Sára (ének), Kaczander Orsolya (fuvola), Bereczky Anna (hegedű), Aigner Barbara (mélyhegedű), Sindel Zsuzsanna (cselló), Szakács István (zongora), Matuz Gergely (fuvola) A Marcato Ensemble-t Matuz Gergely alapította 1996-ban. Az együttes fő profilja a XX-XXI. század kamaraegyüttesre írt repertoárjának előadása, de a barokk kortól kezdve, minden stílusban és műfajban játszanak. A Marcato eddigi legnagyobb vállalkozása a „Trisztán-program”. A művészeti vezető kortárs magyar zene terjesztéséért 2002-ben és 2006-ban Artisjus Díjban részesült. Az Együttes a Trisztán programért 2005 augusztusában a „Hét Muzsikusa” volt. SZIMNIA [Szimmetrikus Zenei és Írásos Műveket Népszerűsítő és Ismertető Alkotóműhely] néven kortárs zenét népszerűsítő és propagáló műhelyet működtetünk. Karnevál címmel a budapesti Civil Rádióban (Fm 98) kortárs zenei műsort készítünk minden vasárnap este 18:00-tól. Elérhetőségek:

http://www.myspace.com/szimnia

+36-30-563-4126

A belépőjegy: 800 forint Az est támogatója az Artisjus - Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület és a Fidelio.

7


2011. április - május

India Napok

Ezerarcú Multikulti Egyesületünk 2010 októberében jött létre kreatív és lelkes tagokból, akik között található drámapedagógus, általános iskolai pedagógus (rajz- és magyartanár), drámaspecialista és angoltanár, fotóművész, rekreációszervező és egészségfejlesztő. Elsődlegesen (4-10 éves) gyermekeknek, illetve fiatal felnőtteknek szóló kulturális programokat tervezünk év közben, de ezek jellegükből adódóan az egész családnak kellemes szórakozást nyújthatnak. Emellett szer­vezünk nyári táborokat, amelyeken kiemelt hangsúlyt kapnak a kü­lönféle művészeti ágak (zene, tánc, színház, képzőművészet, irodalom). A programok legfőbb célja, s egyben az egyesületé is, megismertetni a gyerekekkel idegen népek kultúráját, valamint saját országukét, beleértve az itt élő kisebbségeket; a gyerekeket fogé­konnyá tenni a másság iránt, bővíteni ismereteiket az őket körülvevő világról, közvetlen és tágabb értelemben vett környezetükről a művészet segítségével. Meggyőződésünk, hogy a gyerekek igen keveset tudnak akár saját országukban, akár a környező országokban, illetve távolabbi vidékeken élő népek történetéről, irodalmáról, szokásairól, hagyományairól. Ez sajnálatos tény, hiszen ma már szabadon utazhatunk, tanulhatunk, élhetünk a világ általunk választott legtöbb országában. Magyarországon is egyre többféle kultúra van jelen. A tudatlanság sokszor félelmet és elutasítást eredményez. Programjainkkal szeretnénk megkönnyíteni a kommunikációt egészen fiatal korban elkezdve, illetve segíteni felfedezni kicsik és nagyok számára egyaránt, hogy hogyan te-

hetjük gazdagabbá életünket, hogyan örülhetünk félelem nélkül egymásnak. Az egyesület tevékenysége Néhányan a leendő tagok közül már 2010 tavaszán elindítottak egy programsorozatot, mely havi rendszerességgel a Printa Akadémia Galériában került megrendezésre. E sorozat továbbgondolása, megújított és kibővített formája a Kossuth Klubban 2011. február 20-án indult programsorozat, melyet az Ezerarcú Magyarország című gyerekprog­ rammal indítottunk. Az Egyesület más jellegű, független prog­ ramokat is szervez. Ezek közé tartozik például a 2011. január 8-án a Millenáris Parkban, az Európa Pont Fesztivál keretében bemutatott „Csillagvándorok” című interaktív mesejáték, melynek témája az Európa Unió. A 2011-es év folyamán Egyesületünk részt vesz a Fényárnyék Művészeti Egyesület által létrehozott Fényányék Művészeti Iskola nevű projektben, mely során témájukban egymásra épülő zenei, kézműves, filmes és drámajátékos foglalkozásokat tartunk vidéki általános iskolákban, elsősorban hátrányos helyzetű gyerekeknek, többek között Recsken, Gyulajon és Mátraderecskén. Célunk, hogy programjainkkal eljussunk minél több közoktatási intézménybe is (óvodákba és iskolákba), és hogy azokkal szorosan együtt tudjunk működni, kiegészítve ily módon az ott tanító pedagógusok munkáját, színesebbé téve gyermekeink életét, bővítve a világról szerzett ismereteiket, toleranciára és az egymásra való odafigyelésre nevelve őket.

Az Ezerarcú Multikulti programok felépítése A programok első részében a gyerekekkel együtt projektorral falra vetített képeket nézegetünk, beszélgetünk azokról – egyszóval „megérkezünk” az adott helyszínre, vizuálisan belehelyezzük magunkat az adott realitásba. Általában már a beszélgetés alatt jelen van egy vagy több olyan személy, aki a program témáját adó kultúrában nőtt fel, az adott nemzet, illetve népcsoport szülötte. Tárgyak kerülnek elő, amiket a gyerekek kézbe vehetnek, megvizsgálhatnak, nép­ viseletek, amiket felpróbálhatnak. Ez által még közelebb kerülnek az „idegen” kultúrához. Ezt követői az úgynevezett „drámajátékos” rész, amely során az adott nép irodalmából kap­nak ízelítőt a gyerekek, ősi eposzok mitológiai történetein, illetve népmeséken keresztül. Ezek a művek ősbölcsességeket tartalmaznak viszonylag egyszerű megfogalmazásban, egyszerű szerkezettel felépítve. Képi világuk rendkívül gazdag, és a gyerekek meglepődve fedezhetik fel, milyen sok közös elemet tartalmaznak annak ellenére, hogy egymástól gyakran oly távoli országokban keletkeztek. Interaktív koncertjeinken a gyerekek a hangszereket kipróbálhatják, együtt énekelnek, táncolnak az előadókkal a zene örömét is átélhetik. A programot záró kézműves foglal­ kozások is szorosan kapcsolódnak az aktuális témához. Legközelebbi programjaink: Ezerarcú Afrika: április 17. Kossuth Klub Ezerarcú India: május 15. Kossuth Klub További információk honlapunkon: www.ezerarcumultikulti.hu

Ezerarcú India

2011. május 15. 11-14 óráig a Kossuth Klubban Mi az, ami legelőször eszünkbe jut Indiáról? Színes ruhák, elefántokon közlekedő emberek, elefántfejű, sokkezű istenségek, egzotikus hangszerek, csodálatos tájak. A gyerekek Indiával, az indiai mitológia világával ismerkedhetnek meg az Ezerarcú India elnevezésű program keretében. A hozzánk ellátogatók meghallgathatják Mótyán Tibor (tabla) és Fügedi László (szantúr) nagyszerű koncertjét. Túri Virág odissi táncos pompázatos ruházatában mesés táncot ad elő melynek lépéseit, kecses mozdulatait a gyerekek is kipróbálhatják. Lesz kézműveskedés, mese, játék és vetítés. Belépő: 1000 Ft / 1 gyerek, 1600 Ft / 2 gyerek, 2100 Ft / 3 gyerek (felnőtteknek ingyenes) A jegyek elővételben megvásárolhatók a helyszínen.

8

˚


Klub & Club

India Napok

Szimbiózis Napok - 2011. május 13-14. A Szimbiózis Napok elnevezésű kulturális ant­ ropológiai fesztivál idén immár hatodik alkalommal kerül megrendezésre május 13-14-én a Kossuth Klubban. Az érdeklődők a fesztivál két napja alatt változatos programokon keresztül ismerkedhetnek meg távoli népek és közelünkben élő közösségek tárgyi és szellemi kultúrájával: életmódjával, tudáskincsével, művészetével, meséivel, játékaival. Sokféle előadás, kerekasztal-beszélgetés, kézműves programok, fotó­ kiállítás, filmvetítés, indiai, egyiptomi, líbiai, roma zene- és táncbemutató, valamint ör­mény népdalok várják az érdeklődőket. A kisebbek számára külön szervezünk játszóházat, a nagyobbak kreatív alkotási folyamatban és izgalmas táblás játékokban is részt vehetnek. A fesztivál az ismeretterjesztésen és a sajátélményű programokon túl célul tűzi ki, hogy a jelenkori társadalmi, kulturális környezet jelenségeire és eseményeire reflek­ táljon, azokról értelmező módon beszéljen. Különös figyelemmel fordul a változások, az új jelenségek feltérképezése, értelmezése felé. A különböző témák körüljárásához a fesztivál – szervezőinek szándéka szerint, illetve a felvetett témákból adódóan szinte természetes módon – bevonja a határ- és rokon tudományterületek, a művészeti, valamint a civil szféra képviselőit is, bízva abban, hogy találkozásukból a különböző megközelítések bemutatásával, az azokra való reflektálással valami több születhet meg. Mecsi Beatrix orientalista-művészettörté­ nésztől megtudhatjuk, hogyan lesz szentből játékbaba Japánban. Somfai Kara Dávid etnológus, sámánizmus-kutató a nyugati sziú (lakhóta) indiánok mai vallási életét mutatja be. Teisenhoffer Viola egy afro-brazil eredetű kultuszról, az umbandáról mesél nekünk, bemutatva két párizsi kultuszházban végzett terepmunája tapasztalatait. Megismerkedhetünk a hinduizmus különböző ágaival, egy nepáli pokoljárás történettel Gelle Zsóka tolmácsolásában, és élménymozaikokat kaphatunk a himalájai népek kultúrájáról. Szó lesz örmény identitásokról, a mai huszonévesek mo­ tivációiról a munka világában, európai zsidó közösségekről, Krisna-tudatról, a „Ma­ gyarország felfedezése” projektről, a „Glo­

bal Education Through Sports” című ese­ ményről, egy izraeli-palesztin barátságos rögbimérkőzésről, Mexikó színeiről, a közelkeleti változásokról. A Lettre kerekasztal az európai multikulturalizmus vitákkal foglal­ kozik. Vendégeink sorában üdvözölhetjük Boldizsár Ildikó író-meseterapeutát, aki a mese értékéről tart előadást, valamint Gyarmathy Éva klinikai szakpszichológust és Szentesi Balázs antropológust, akik a tanulási nehézségek (pl. diszlexia, figyelemzavar, hiperaktivitás) és a kulturális sajátosságok kap­csolatáról mesélnek. Foglalkozunk a fogyatékosság és integráció témájával, a túlnépesedés és a klímaváltozás problémával, az önkéntesség kultúrájával és egy-egy speciális területével: a hospice-szal, illetve az önkéntesség szerepével a drogprevencióban és az ártalomcsökkentésben (West Balkán: balkáni állapotok az önkéntes party szervizben). Gaz­ dag programok várják a roma kultúra iránt érdeklődőket: kerekasztal-beszélgetés a romakutatások aktualitásáról, a Terne Phrala együttes fergeteges zenei előadása. Olyan emberek is megszólalnak, akik innovatív módszereikkel a hátrányos helyzet javításán, a tehetség kibontakoztatásán, a nagyobb megbecsülésen és önbecsülésen, az elfogad(tat)áson dolgoznak. Megtekinthetjük a hátrányos helyzetű gyerekek művészeti munkáiból nyíló kiállítást és a tiszadobi nevelőintézet fiataljainak színielőadását. Kulturális antropológusok és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatói a művészettel és a művészeti világokkal a társadalmi térbe ágyazottan foglal­ koznak: témáik a participációs alapú kortárs képzőművészeti akciók, a public art, a művész és a művészet meghatározása, a börtönrajzok, a börtönöltözetek, a filmgyári öltözködési szokások, a szépség és a test antropológiája. (http://szimbiozisnapok.antroport.hu) India világa és himalájai kultúrák a Szimbiózis fesztiválon A Szimbiózis fesztivál 2011. május 13-14én kerül megrendezésre a Kossuth Klubban. Az India blokk keretében számos előadás, kerekasztal-beszélgetés, alkotóműhely, étel­ kós­toló, fotókiállítás és tárlatvezetés várja az érdeklődőket.

Szathmári Botond orientalista, vallásfilo­ zófus, antropológus, főiskolai oktató a saivata szellemiségről, Tarr Dániel filozófus, ant­ ropológus, buddhista tanító az indiai aszkéta hagyományokról és a hindu tantráról tart vetítéssel egybekötött előadást, Szász Orsolya, Sipőcz Diána a modern hinduizmus, a vaisnava filozófia, az ősi szabályok a modern világban témájában Lakatos Dóra és Sipőcz Diána „Közelítések a Krisna-tudathoz” címmel a tanuló évektől a házasságkötésen át a gyereknevelésen keresztül egészen a halál és a gyász feldolgozásáig mutatja be a „krisnások” hazai és indiai életét. Megismerhetjük, miként kutatta a Parno Graszt együttes a gyökereit Indiában. Szász Orsolya betekintést enged a hidzsrák (India transzvesztitái) kialakulásának történetébe, mai társadalmikulturális szerepébe, mindennapi életébe. Gelle Zsóka tibetológus egy pokoljárás történetet hoz Nepálból. Barta Géza az Arunachal Pradeshben található Tawang kolostorról, és az ott élő tibeti buddhista monpa törzsről mesél, Lakatos Dóra az „Indiai cigányoktól a törzsi politikáig” címmel tart előadást. Megismerkedhetünk indiai, tibeti mesékkel, mítoszokkal, beszélgetünk gazdag világukkal. A táncbemutatók ízelítőt adnak a gazdag indiai tánckultúrából és a kortárs tánc világát megtermékenyítő hatásából. Lengyel Kata kortárs táncművész Szegedről érkezik, és pénteken 18 órától vetíti „Made in India” című filmjét, amelynek folytatásaként Kiss Tímea indiai táncossal és táncoktatóval közös produkciót mutatnak be. A bollywoodi tánccsoport szombat délután odisszi táncot mutat be Mladonyiczky Edit Aditi indiai táncművész és táncoktató vezetésével. (Az odisszi egyike India klasszikus, temp­ lomi táncainak.) Vendégünk lesz Mészáros Adrien indiai táncművész és táncoktató Debrecenből, aki ugyancsak az indiai táncok mesés világába kalauzolja el a nézőket. Az alkotóműhelyekben az indiai szimbólumok jelentését igyekszünk megfejteni, és a tapasztalatokat felhasználva változatos technikákkal egyéni és közös alkotásokat, installációkat készítünk. Melles Éva és Szász Antónia a Szimbiózis fesztivál főszervezői

˚

Vil ágsztárok a Budapest Ja zz Clubban! 2011. április 16. szombat, 21:00 - MIKE STERN BAND feat. Dave Weckl, Tom Kennedy & Bob Malach 2011. május 6. péntek, 20:30 - LIANE CARROLL 2011. május 28. szombat, 21:00 - KURT ELLING QUARTET with John McLean További információk a www.bjc.hu honlapon! 9


2011. április - május

L a p oz g a t ó

A Nyitott Könyvműhely ajánlatából Daniel Domscheit-Berg: WikiLeaks. A le­leplezés. Hogyan működtettük a világ legveszélyesebb weboldalát

A WikiLeaks nevéhez az utóbbi évtizedek legmegdöbbentőbb botrányai kötődnek. Ezen a weboldalon hozták először nyilvánosságra az iraki civileket és újságírókat meggyilkoló amerikai katonák hírét; az amerikai külügy diplomáciai dokumentumait; a kunduzi, eltérített üzemanyag-szállítók bombázásának valós körülményeit, ami végül Jung védelmi miniszter lemondásához vezetett; a tragédiába torkolló duisburgi Love Parade háttérdokumentumait; vagy hogy fő részvényesei fosztották ki az izlandi Kaupthing bankot, ami végül az ország pénzügyi összeomlását okozta. Olyan titkok leleplezéséért felelősek, melyek az egész világ sorsát megváltoztatták. Óriási jelentősége ellenére ez a vállalkozás is egész kicsiben indult. Julian Assange, az ausztrál hacker 2006-ban kezdte meg a web­ oldal fejlesztését, amelynek segítségével a nagy port kavaró, kormányok és vállalatok által gondosan eltitkolt dokumentumok akár a nappa­ linkban is hozzáférhetővé váltak, ugyanakkor az informátorok kiléte titokban marad.

A WikiLeaks hangos botrányokkal övezett sikertörténete számos kérdést vetett fel és hagyott ez idáig megválaszolatlanul. • Kik állnak a szervezet mögött, amely jeges félelemmel tölti el a hatalmat gyakorlók szívét? • Ki az az ember, aki a Pentagont egy 120 fős különosztály felállítására kényszerítette? • Hogy néz ki a WikiLeaks belső szerkezete, és milyen dokumentumokkal foglalkoznak? • Ki dönt arról, milyen híreket közölnek, és hogyan gondoskodnak a hoaxok kivédéséről? • A titkosszolgálat vádolta meg Julian Assange-t nemi erőszakkal, hogy így állítsák félre? • Mi az igazság az állítólagos belső hatalmi harcokról, amelyekről oly sokat cikkezik mostanában a sajtó? • Hasznos vagy káros a titkos diplomáciai táviratok nyilvánosságra hozatala? • Milyen személyiségi jogi és elvi kérdéseket vet fel egy ilyen weboldal létezése? • Lehet-e titkok nélkül élni? Vajon biztonságosabbá vagy épp veszélyesebbé teszi a világot a transzparencia? Daniel Domscheit-Berg, aki – Daniel Schmitt álnéven – két és fél éven át Julian Assange legközelebbi munkatársa volt, úgy döntött, most leleplezi a világ legveszélyesebb weboldalának összes titkát! Az 1978-ban született programozó és hacker nyolcévesen kapta meg első számítógé­ pét. Már az előtt is az információszabadság elkötelezett híve és harcosa volt, hogy az ol­dal szolgálatába állította volna tehetségét. 2007 decemberében ismerkedett meg Julian Assangedzsal, és együtt kezdtek a WikiLeaks bővítésén dolgozni. 2009 elején otthagyta addigi munkahelyét és Berlinbe költözött, hogy minden idejét és energiáját a projektnek szentelhesse. Ám 2010-ben bekövetkezett egy nem várt fordulat: Daniel Domscheit-Berg kiszállt Assange csapatából. Könyvében pedig mindent elárul, amit csak a WikiLeaksről tudni lehet.

ShokoTendo: Jakuzák holdja Shoko Tendo egy dúsgazdag jakuzafőnök harmadik gyermekeként látta meg a napvilágot. Fiatalkorát sokáig a luxus, a fényűzés határozta meg. Ugyanakkor az iskolában szembe kellett néznie a tanárok, iskolatársak előítéleteivel, piszkálódásaival, otthon pedig az apja részeg dührohamai tartották rettegésben. A család végül eladósodott, Tendo pedig rossz társaságba került. Tizenöt éves korában már bandatag volt, tizennyolc évesen rászokott a kábítószerre, a húszas éveit pedig az erőszakos, kegyetlen férfiakkal folytatott viszonyok sora árnyékolta be. Szülei halálát és saját öngyil­ kossági kísérletét követően úgy döntött, változtat az életén. Döntését egy tetoválás jelképezi: a szinte egész testét beborító műalkotás elkészülése közben tudott erőt gyűjteni, hogy végre a saját kezébe vegye élete irányítását. A kiközösített, megalázott nő saját sorsa ellen vívott sikeres harca sokak számára példamutató lehet.

Ezerarcú Afrika

2011. április 17. 11-14 óráig a Kossuth Klubban Jártál már az elefántok, az oroszlánok hazájában? Láttál már majomkenyérfát? Mit tudunk a „fekete kontinensről” és az ott lakó népekről? Ismerjük meg egymást! A gyerekek Afrikával, az afrikai kultúrával ismerkedhetnek meg az Ezerarcú Afrika elnevezésű program keretében. Életre keltjük az ősi „griot” (énekmondó) Gyeli Mamadu Kujaté által megőrzött izgalmas és bölcsességekkel teli történetet, Szungyatáról, az Oroszán Fiáról, a mandinkák hőséről. A hozzánk ellátogatók meghallgathatják Abdul Aziz és mestere, Cheikh Ibrahima Fall varázslatos koncertjét melyen olyan ősi nyugat-afrikai hangszereket hallhatunk, mint például a chora (afrikai hárfalant), a djembe (afrikai dob) és a balofon (afrikai xilofon). Képeket vetítünk, és színes afrikai maszkokat készítünk. Belépő: 1000 Ft / 1 gyerek, 1600 Ft / 2 gyerek, 2100 Ft / 3 gyerek (felnőtteknek ingyenes) A jegyek elővételben megvásárolhatók a helyszínen.

10

˚

Újdonságainkról, akcióinkról honlapunkon tájékozódhatnak: www.nyitottkonyv.hu


Klub & Club

Kapcsolatok hálójában Typotex Egyetem a Kossuth Klubban A Typotex Egyetem fővédnöke: Csányi Vilmos „Ha hatással vagyunk barátainkra, ők pedig az ő barátaikra, cselekedeteink olyanokat is befolyásolhatnak, akikkel még sohasem találkoztunk. Az egészségi állapot befolyásolásával kezdtük. Felismertük, hogy ha a barátunk barátja meghízik, mi is meghízunk, és ha a barátunk barátja leszokik a dohányzásról, mi is leszokunk, sőt azt is megállapítottuk, hogy ha a barátunk barátja boldog, akkor mi is boldogok vagyunk.” A Kapcsolatok hálójában című kötet hálózataink rejtett erejére világít rá. Ezt a könyvet sokféle megközelítésből tálaljuk második előadás-sorozatunkban a könyv kommentelőivel és elismert hazai kutatókkal karöltve.

Április 26. kedd 18:00

Csermely Péter (kutatóorvos, hálózatkutató) és Bőgel György (vállalatvezetési szakember)

Május 10. kedd 18:00

Szvetelszky Zsuzsa (társadalomtudós, pletykakutató) és Lovrics László (közgazdász, hálózatkutató)

Május 24. kedd 18:00

Meglepetésvendégek

Jegyinformáció: 3000 Ft / három alkalom, 1500 Ft / alkalom. Jegyet a www.typotex.hu oldalon, a helyszínen, a Kossuth Klubban (1088 Múzeum u. 7.) és a Typotex boltjaiban (Olvasók Boltja: 1052 Váci utca 19-21., Index Könyvesbolt: 1024 Retek u. 33-35., V. kerület Váci u. 19-21., ELTE Egyetemi Könyvespult: 1117 Pázmány Péter sétány 1/A, földszinti folyosó) vásárolhatnak.

Az előadások előtt és után a Kapcsolatok hálójában c. kötet és a Typotex más kiadványai 30%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg. További információk a www.typotex.hu, www.kossuth-klub.hu oldalakon és Mécs Annánál a marketing@typotex.hu e-mail címen.

A LÍRIKUS EPIKÁJA

a Magyartanárok Egyesülete és a Kossuth Klub konferenciája kortárs magyar lírikusok epikájáról, prózájáról

2011. április 9-én szombaton 10-től 16 óráig a Kossuth Klubban

10-től 12-ig előadások: 1. 2. 3. 4.

Margócsy István: Áttekintés lírikusok prózájáról Keresztesi József Térey János Protokolljáról Szűcs Teri: „Nem lehet csak egy szálat kihúzni” – idő és történet Rakovszky Zsuzsánál Vári György: Az Atya, a Fiú és a Csend Mélye – Lanczkor Gábor A mindennapit ma című kisregényéről

12-től 12:30-ig szünet, könyvvásár 12:30-tól 13:30-ig párhuzamos műelemző módszertani szemináriumok:

a) Arató László: Anyegin és Paulus – egy különös párbeszéd (Térey János és a verses regény) b) Fenyő D. György – Kertész Luca: Egy Tóth Krisztina-novella a tanórán c) Pethőné Nagy Csilla: „a pusztuló közöttben lakom” – Schein Gábor Egy angyal önéletrajzai című regénye d) Stribik Ferenc Tandori Dezső Baalbek szálló című novellájáról e) Tamás Ferenc: Rakovszky Zsuzsa lírája és epikája A választott szemináriumra, kérjük, regisztráljon a magyartanarok@gmail.com címen március 30-ig!

13:30-től 14-ig szünet, könyvvásár 14-től 16-ig felolvasás és előadások: 5. 6. 7. 8.

Parti Nagy Lajos egy novellája Vallai Péter előadásában Urfi Péter Parti Nagy Lajos novelláinak nyelvéről Gács Anna Tóth Krisztina prózájáról Márton László: Átképezi-e magát a költő?

Minden érdeklődőt szeretettel és ingyen vár a Magyartanárok Egyesülete és a Kossuth Klub. A konferencián lehetőség van az Egyesülethez való csatlakozásra.

11


2011. április - május

Az észak-dél-viszony

a globalizáció folyamatában A Magyar Szociális Fórum Hálózat és a Mémoire des Luttes egyesület (Párizs) 8 részes előadás- és vitaest-sorazata a Francia Intézetben (Budapest I. Fő utca 17.) a Le Monde diplomatique – magyar kiadás, a TIT Kossuth Klub Egyesület és az Eszmélet folyóirat együttműködésében.

2011. április 18. hétfő 18:30 Izrael–Palesztina: egy előre bejelentett öngyilkosság anatómiája Előadó: Dominique Vidal újságíró, történész (Le Monde diplomatique) Lugosi Győző történész (ELTE)

Az 1990-es évtized elejének izraeli–palesztin békefolyamata Jichak Rabin meggyilkolása (1995. november), a Camp David-i csúcskonferencia fiaskója (2000. július), a II. intifáda kirobbanása (2000. szeptember), Ariel Saron jobboldali-nacionalista kormányának hatalomra kerülése (2001. február), majd a Palesztin Nemzeti Hatóság intézményeinek szisztematikus izraeli szétverése (2001–2004) s végül Jasszer Arafat halála (2004. november) nyomán zsákutcába került. A történelmi kiegyezés törékeny politikaiideológiai és szervezeti feltételei mind palesztin, mind izraeli oldalon megrendültek; lényegében megsemmisültek. Azok a politikai erők, amelyek a béke¬folyamatban testet öltő történelmi kompromisszum kezdeményezői és kivitelezői voltak (a Munkapárt, illetve a Fatah) elveszítették hitüket és hitelüket mindkét társadalomban, s helyükbe a kizárólagosság és a xenofóbia, a másik fél önálló nemzeti/állami léthez való jogát megkérdőjelező nézetek és irányzatok léptek. A „se veled, se nélküled” kényszerpályájára sodródott izraeli–palesztin viszony a két nemzeti közösség kollektív „öngyilkos­ságának” rémképét vetíti a konfliktust tehetetlenül szemlélő nemzetközi közvélemény elé.

2011. május 9. hétfő 18:30 Kína: Cui prodest?

Előadó: Martine Bulard közgazdász, politológus (Le Monde diplomatique) Jordán Gyula történész (ELTE)

Mik Kína látványos – egyszerre csodált és rettegett – felemelkedésének, világpiaci expanziójának a kínai történeti hagyományban, civilizációban rejlő okai? A fél évszázadon át fennállt amerikai hegemónia meg­ rendülése nyomán vajon a világrendszer új hegemón hatalmává emelkedhet-e Kelet-Ázsia óriásállama? Milyen viszony kialakítására törekedjen Európa (s azon belül az Európai Unió) Kínával ahhoz, hogy ne váljék ismét – a 14. századot megelőző afro-eurázsiai világrendszerben betöltött, alárendelt szerepéhez hasonlóan – a formálódó Kína-központú világgazdaság perifériájává? Vannak-e ugyanakkor belső szocioökonómiai korlátai a kínai növekedésnek, s ha igen, melyek ezek? Képes lesz, lehet-e a Kínai Kommunista Párt – akár középtávon is – uralni azokat a súlyos társadalmi, politikai és ökológiai ellentmondásokat és feszültségeket, amelyek a kínai „modell” kikerülhetetlen velejárói?

Az előadások nyelve francia és magyar, szinkrontolmácsolással A részvétel ingyenes! Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram

12


Klub & Club

Kreatív angol és német napközis táborok a Kossuth Klubban Június 27-július 1. Angol tudomány tábor Július 25-29. Német tudomány tábor Augusztus 22-27. Iskolára-hANGOLó tábor Kreatív angol/német tudomány tábor Föld, víz, tűz, levegő - mit rejt ez a négy elem? Saját készítésű tutajjal, saját magad nevelte növényeddel és még sok meglepetéssel térhetsz haza erről a hétről. Ellátogatunk a Természettudományi Múzeumba, bekukucskálunk a Rádióba, és megismerkedünk a nyomdászat rejtelmeivel is - és mindezt angolul! A friss levegő mindennap biztosított! 5-14 éves korig. Back to School/Iskolára-hANGOLó Tábor Lassan vége a szünetnek, s jó lenne úgy visszaülni a padba, hogy nem felejtettél el mindent? Szeretnéd játékosan, észrevét­ lenül felidézni tudásodat, hogy büszke lehess magadra, s jól indítsd az évet? Mindezt megteheted, s még új barátokat is szerezhetsz a nyár utolsó hetében! Magyarul és angolul korosztályra bontva, forgóban hangoljuk a gyerekeket a következő tanévre. 7-13 éves korig.

A programok 9-16 óráig tartanak. (Felügyelet 8-16:30-ig lehetséges.) Mindegyik tábor ára: 24 500 Ft Részletes információ: http://kreativangol.hu Jelentkezni lehet az info@kreativangol.hu e-mail címen, a 06-70-248-90-50-es telefonszámon vagy személyesen a Kossuth Klubban.

Képregény-kiállítás a Kossuth Klubban Április 20 - Május 4. Megnyitó: április 20. 19 óra Marcel Ruijters (1966) számára a középkor nem tartogat titkokat. Hagiográfia? Semmi gond. Saját stílusában újraértelmezte Dante Isteni színjátékának első könyvét – az Inferno tíz nyelven, tizenkét országban jelent meg, többek között Franciaországban, az Egyesült Államokban és Ma­ gyarországon. Emellett tarotkártyát tervezett és bestiáriumot rajzolt. A középkori tematikát követően – pihenésképp – Roadkill címmel indított sorozatot, amelyben sorozatgyilkosok autóit tanulmányozta. A Zone 5300, egy képregényeket, kulturális attrakciókat és különlegességeket bemutató magazin főszerkesztője. Egyik legnagyobb példaképe a sienai festő, Giovanni di Paolo (1399-1482). Ruijters raj­zai román stílusjegyeket mutató miniatűrök. Izgalmas krikszkrakszok. A legtöbb képregénye szöveg nélküli, leszámítva néhány latin nyelvű szövegbuborékot. Képei önmagukért beszélnek. A Kossuth Klubban az Inferno és az 1348 című munkáiból rendeznek tárlatot. Bár Dante műve az európai irodalom egyik vitán felül álló mesterműve, Ruijters he­lyenként eltér az eredeti szövegtől. Műveiben mindig nők a főszereplők; a leggyakrabban apácák, a kultúra védelmezői, míg a férfiak – nélkülözvén az értelem képességét – az erdőben élnek, együtt a vadakkal. Mielőtt azt gondolnánk, hogy a feminizmus melletti kiállásról van szó, fontos meg­jegyezni, hogy csak a nők követhetnek el bűnt és kerülhetnek pokolra, a férfiak, ráció híján, nem. Az Inferno fekete-fehér, míg az 1348 színes képregény. Ez utóbbiból láthat most exkluzív válogatást a közönség, hiszen a könyv még megjelenés előtt áll. A történet 1348-ban játszódik, amikor Európát a pestis réme fojtogatta. Az első képkockák egy középkori kertbe vezetnek, majd kilépünk a természetbe, és megtapasztalhatjuk a közte és az ember (apácák) között fennálló problematikus viszonyt. Egy eretnek közösség megkísérli megtámadni Istent, aki a pestissel vág vissza. Végül az apácák – repülő halak segítségével – túljutnak a szörnyű időszakon. http://www.zone5300.nl/agentschap/marcelruijters/

Képregénykedvelők figyelmébe: 7. Magyar Képregényfesztivál április 30-án a Dürer Kertben. 13


2011. április - május

L a p oz g a t ó

Valahol Európában

A L’Harmattan Kiadó új világirodalmi sorozata a Mufordítók �� Egyesülete és a Szépírók Társasága ajánlásával A L’Harmattan Kiadó új sorozata a teljes kortárs európai regényirodalomból nyújt válogatást. Minden európai országból egy-egy kulcsfontosságú regényt ad az olvasó kezébe, hogy teljes mélységében megtapasztalhatóvá tegye azokat a hasonlóságokat és különbségeket, amelyek a közös európai történelemben egymás mellett élő emberek, közösségek, családok és népek életében formát öltenek. A Valahol Európában válogatása az 1914-től napjainkig tartó időszakot öleli fel. A Könyvfesztiválra megjelenő első négy kötetünk:

I m p ressz u m

Olga Tokarczuk: Őskor és más idők Körner Gábor fordítása, Márton László utószavával Őskor mitikus falu Lengyelország keleti részén. Négy arkangyal teremtette, akik őrt állnak a folyóktól körbezárt falu körül. Ezek­ nek az arkangyaloknak a szemével lát­juk, ahogy az első, majd a második világ­ háború felkavarja az apró falu életét. Miköz­ben zajlik előttünk természet és moder­nitás, nők és férfiak összecsapása, lassan minden a könyörte­len idő allegóriájává válik. Visszaemlékezések, álmok, fantáziák, szóbeszédek, elmondatlan történetek és in­ szomniás képzelődések terem­tik meg Tokar­ czuk világát, melyben nem a konkrét történelmi események fontosak, hanem sze­re­lem és gyűlölet, boldogság és szenvedés, születés és halál elbeszélése. Kiadja a TIT Kossuth Klub Egyesület. 1088 Budapest, Múzeum u. 7. www.kossuth-klub.hu klublap@kossuth-klub.hu tel: 338-3166, 411-0843, 411-0846 fax: 318-01-51 Főszerkesztő: dr. Lugosi Győző Felelős szerkesztő: Hajdú Zita Felelős kiadó: Gyenes Ádám Készült a Demax Művek Kft. nyomdájában. Megjelenik 2000 példányban. Következő lapzártánk időpontja 2011. május 15.

14

Jean Rouaud: A becsület mezején L őrinszky Ildikó fordítása, L ovas Ildikó utószavával A könyv mulatságos börleszk-jelenetekkel indul. A vaksi, életveszélyesen vezető nagypapa két lóerős Citroënjébe már csak a legbátrabbak mernek beülni. Egy törékeny, madárcsontú nagynéni a fal felé fordítva bünteti a szentek szobrait, ha kéréseit nem teljesítik. De amikor előbb az apa, majd a nagynéni és a nagypapa is meghal, a család élete végleges fordulatot vesz. Az egykori kisfiúban felszakadnak az emlékek, és kibomlik előttünk egy család sorsa visszafelé, egészen az első világháborús lövészárkokig. Ez a végtelen gyöngédséggel és szeretettel megírt regény méltán vált az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb irodalmi szenzációjává Franciaországban.

Jean P ortante: M rs. H aroy,

Drago Jančar. A névtelen fa G állos O rsolya fordítása, L ovas Ildikó utószavával Janez Lipniket magába szippantja a múlt. Rátalál a Nagy Szerető naplójára, aki a második világháború idején, Szlovéniában kezdte szerelmi pályafutását. Lipnik háborús eseményekről és erotikus kalandokról olvas. E történeteken keresztül szövi elbeszélését, és viszi magával olvasóját a szlovén Katyńból, a Kočevski Rogi tömegsírból megmenekülő fiatalember nyomába. A háború és az emig­ ráció éveit végigszeretkező ismeretlen emig­ ráns erotikus feljegyzései felidézik Lipnik gyermekkori emlékeit, szép és szomorú tanítónőjét, a kisfiú első szerelmét, aki talán a Don Juan erotikus kalandjainak egyik hősnője, de bizonyosan áldozata egy politikai okból elkövetett kínvallatásnak.

A kötetek megrendelhetők a www.harmattan.hu weboldalon, illetve megvásárolhatók a Kiadó könyvesboltjában(1053 Bp. Kossuth Lajos utca 14-16.).

avagy a

bálna emlékezete

Pacskovszky Zsolt fordítása, Németh G ábor utószavával A regény színtere Olaszország és egy aprócska állam, Luxemburg, ahova a vasbányák megnyitásakor német, majd olasz bevándorlók egész sora érkezett a jobb megélhetés reményében az országba. Így keverednek a regény narrátorának, Claudenak a nagyszülei is Luxemburgba az első világháború előtt. Akár a bálnák, ezek az óceánokba menekült, vándorló emlősök, a család tagjai is ide-oda vándorolnak Luxemburg és Olaszország között, a helyüket, a saját nyelvüket és önmagukat keresik a kultúrák és nyelvek kuszaságában, miközben a háttérben ott kavarognak a XX. század első felének történelmi viharai.

˚

K ér jü k , h a tehet i , a dója 1% -áv a l s e g ít s e a K os sut h K lub fen n m a r a d á s át , mu n k á n k at ! K ös z önjü k ! a dós z á mu n k : 19 0 0 2 51 2 -2 - 4 2


Klub & Club

április 2. 8:00 Gombász Klub kirándulás: Vadaskert (Auer Péter) 4. 18:00 Gombász Klub: Bemutatkozik a Zempléni Gombász Egyesület (Kőszeginé Tóth Judit) 6. 18:00 Gombaismereti képzés: Csengettyű, bocskoros, őzláb, csiperke gombák (Lukács Zoltán) 18:00 Ásványbarát Kör: Nápoly környéke (Jakab Mátyás) 7. 17:00 Csapody Vera Növénybarát Kör: Növénybörze 10. 7:35 Gombász Klub kirándulás: Szépvölgy (Németh Mária) 11. 18:00 Gombász Klub: Gombahatározás 13. 17:00 Budapesti Macskatartók Egyesülete klubnap 18:00 Ásványbarát Kör: Dél-Magyarország fosszília-lelőhelyei (Krizsán Sándor) 16. 7:00 Gombász Klub kirándulás: Szárliget (Pruttkayné Bartha Erzsébet) 18. 18:00 Gombász Klub: Gombahatározás 20. 18:00 Gombaismereti képzés: Tinta, porhanyós, harmat, kénvirág, tőke, susulyka gombák (Nehéz Zoltán) 18:00 Ásványbarát Kör: Esztramosi ásványok (Hartmann Béla) 21. 11:00 A Kémia Nemzetközi Éve alkalmából A nukleáris technika múltja, jelene, jövője (előadó: dr. Radnóti Katalin) 17:00 Csapody Vera Növénybarát Kör: Kertem kalendáriuma (dr. Szendrák Erika) 27. 17:00 Budapesti Macskatartók Egyesülete klubnap 18:00 Ásványbarát Kör: A többnapos túra tervezett helyszíne inek bemutatása (Körmendy Regina) 29. 18:00 Törpenyúl Klub: Videós nap

május 1. 8:35 Gombász Klub kirándulás: Kamaraerdő (Lukács Zoltán) 2. 18:00 Gombász Klub: Bemutatkozunk sorozat (Abádi Eszter, Boros Lajos) 4. 18:00 Gombaismereti képzés: Fakó, pókhálós, galambgomba (Dima Bálint) 18:00 Ásványbarát Kör: Klubnap, ásványcsere 5. 17:00 Csapody Vera Növénybarát Kör: Egy fenyőnemesítő műhelye (Mesterházy Zsolt) 6. 14:00 Ipari katasztrófák árnyékában konferencia 7. 9:00 Ipari katasztrófák árnyékában konferencia 8. 8:00 Gombász Klub kirándulás: Normafa (Makay Attila) 9:00 Ipari katasztrófák árnyékában konferencia 9. 18:00 Gombász Klub: Veszélyeztetett nagygomba fajok a központi Börzsöny erdőiből (Benedek Lajos) 11. 17:00 Budapesti Macskatartók Egyesülete klubnap 18:00 Ásványbarát Kör: A stájerországi vulkánvidék (Körmendy Regina) 14. 7:55 Gombász Klub kirándulás: Nagykovácsi (Anderle Györgyné) 16. 18:00 Gombász Klub: Gombahatározás 18. 18:00 Gombaismereti képzés: Tejelő, pöfeteg, csillag, áltrifla, szömörcsög gombák (Auer Péter) 18:00 Ásványbarát Kör: Klubnap, ásványcsere 19. 17:00 Csapody Vera Növénybarát Kör: Tagjaink rövid bemutatói (növények, képek) 21. 8:25 Gombász Klub kirándulás: Csúcshegy (Bathó Attila) 23. 18:00 Gombász Klub: Gombahatározás 25. 17:00 Budapesti Macskatartók Egyesülete klubnap 18:00 Ásványbarát Kör: Filmvetítés élménybeszámolóval 27. 18:00 Törpenyúl Klub: Kérdezz-felelek 28. 10:00 Komplex Csapatvereny - Döntő II. 10:00 XVI. Diáklakotó Kiállítás 30. 18:00 Gombász Klub: Gombahatározás

TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest, Múzeum u. 7. +36-1-338-31-66 április 1. 17:30 Óvári Árpád – Itália 4/8 Dél-Itália I. JASZE Monte Cassino – Castella 20:30 Harmónia Jazzműhely – Szakcsi Jr. Trió BJC 2. 21:00 Tzumo&Borlai Electronic Dreams BJC 23:00 Jam Session BJC 4. 14:00 Koppány Zsolt - A Nyugat negyedik költői JASZE 11/12 Nagy László és Juhász Ferenc költészete 17:30 Ludmann Mihály – Egyetemes művészettör- JASZE ténet 20/23 A római képzőművészet 17:30 Mesélő Palotanegyed 4/6 A Bérkocsis utcai JASZE Országos Rabbiképző és Zsidó Egyetem 5. 17:30 Ipach Ildikó – Kelet felé: sivatagokon és JASZE gleccsereken át… 4/5 Nem másztam meg a Kommunizmus-csúcsot 17:30 Galgóczi István – Kalifáktól a bukott elnö- JASZE kökig 5/12 Dzsihád, keresztes hadak, a szent háború kérdése 17:30 Joó Zsuzsanna – Karrierkedd 2/4 Hogyan JASZE készítsünk vérprofi életrajzot? 17:30 Gyógynövények: kérdések és válaszok 3/6 JASZE Termesszünk gyógynövényt! 18:00 Typotex Egyetem – Női vonalak - Forrai Typotex Judit: Örömlányok és a történelem – a prostitúció evolúciós áttekintése, Unoka Zsolt: Barbie és Ken, az izomagy – testképzavarok mint megszaladási jelenségek 21:00 Fool Moon BJC 6. 14:30 Szucsik Ágnes – A világtörténelem hétköz- JASZE napjai 13/14 A chicagói felhőkarcolóktól a szibériai falvakig – egy kettészakadt világ 19:00 MégIs Társulat: Hármas út (S) MégIs 21:00 Fidelio est - Sárik Péter Trio Klub - BJC kívánságműsor 7. 17:30 Ludmann Mihály – A magyar építészet JASZE mesterei 7/7 Kós Károly 17:30 Tamás Ferenc – Irodalmi alkotások párbe- JASZE széde 4/8 A táj mint metafora 18:00 Gombaismeret 12/15 Gombaismeret IX.: JASZE fakó-, pókhálós-, galambgombák 21:00 A Gazdasági Rádió bemutatja – Oláh BJC Kálmán Trió 8. 17:30 Kiss József – Kertörökségünk 3/6 JASZE Reneszánsz kertek 20:30 Harmónia Jazzműhely – Tóth Viktor Quartet BJC 9. 10:00 A lírikus epikája - irodalmi konferencia a Magyartanárok és a Kossuth Klub szervezésében 18:00 A Lakmusz Társulat előadása Lakmusz 21:00 A Jegymester bemutatja – Makoto Kuryia BJC (JP) & Sárik Péter 23:00 Jam Session BJC 11. 17:30 Ludmann Mihály – Egyetemes művészet- JASZE történet 21/23 A későantik és a korakeresztény művészet 17:30 Kemény I. Léna – Múzsák füstködben 4/6 JASZE Csipkék, flitterek és rózsabimbók világán át a meztelen táncig, Flo Ziegfield revüi – Josephine Baker 12. 17:30 Galgóczi István – Kalifáktól a bukott elnökö- JASZE kig 6/12 A keresztes hadjáratok, keresztes lovagok 21:00 Etűd BJC 13. 17:30 Réti Mária – Kor-képek 13/15 Majális – Szi- JASZE nyei művészete 18:00 A Marcato Ensemble és a SZIMNIA közös koncertje (K) 21:00 Horváth „Tojás” Gábor Trió BJC

JASZE = TIT József Attila Szabadegyetem BJC = Budapest Jazz Club A Kossuth Klub ingyenjegyei a zölddel kiemelt koncertekre és színházi előadásokra használhatók fel. (J = jazz, K = komolyzene, S = színház) A teljes programkínálat elérhető honlapunkon: www.kossuth-klub.hu.

15

Programok

TIT Stúdió Egyesület 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. +36-1-466-90-19


Programok

14. 14:00 Nyugdíjas Klub 12/14 „Egy ősi rítus modern JASZE reneszánsza” (gondolatok a rögtönzéses szín ház közönségre tett hatásáról) 17:30 Ludmann Mihály – Stílusteremtő géniuszok - JASZE Aba-Novák Vilmos 18:00 Gombaismeret Plusz 7/10 Pénzecske- és JASZE pereszkegombák 21:00 Gereben Zita Quintet BJC 15. 17:30 Óvári Árpád – Itália 5/8 Dél-Itália II.: JASZE Nápoly és a Vezúv 20:30 Harmónia Jazzműhely – Cambridge Univer- BJC sity Jazz Orchestra 23:00 Jam Session BJC 16. 21:00 Mike Stern Band feat. Dave Weckl, Bob BJC Malach, Tom Kennedy 23:00 Jam Session BJC 17. 10:00 Ezerarcú Afrika – ismeretterjesztő gyermek program 18. 14:00 Koppány Zsolt - A Nyugat negyedik költői JASZE 12/12 A XXI. század első évtizedének kortárs költészete 17:30 Ludmann Mihály – Egyetemes művészet- JASZE történet 22/23 Pannónia művészete 17:30 Mesélő Palotanegyed 5/6 A kiskartali Pod- JASZE maniczky-Dégenfeld Könyvtár 19. 17:30 Ipach Ildikó – Kelet felé: sivatagokon, JASZE gleccsereken át… 5/5 Gyalogtúrák a Kauká zusban kijevi kirándulással 17:30 Gyógynövények: kérdések és válaszok JASZE 4/6 Ismeretlen ismerősök 17: 30 Galgóczi István – Kalifáktól a bukott elnö- JASZE kökig 7/12 Egyiptom a mamlúkoktól a máig 21:00 Soma és női zenekara, az Éva Komplex BJC 20. 14:30 Szucsik Ágnes – A világtörténelem hétköz- JASZE napjai 14/14 A modern nő „születése” emancipáció 19:00 Marcel Ruijters képregény-kiállításának megnyitója 19:00 MégIs Társulat: Hármas út (S) MégIs 21:00 A 90.9 Jazzy Rádió bemutatja - Michelle BJC Myrtill – Pintér Tibor Duo 21. 14:00 Nyugdíjas Klub 13/14 Kastélyok a Loire JASZE mentén 17:30 Ludmann Mihály – A magyar építészet JASZE mesterei - Makovecz Imre 18:00 Gombaismeret 13/15 Gombaismeret X.: JASZE tejelő-, pöfeteg-, áltrifla- és szömörcsöggombák 21:00 Alerant Jazz Est – Harmónia Garden feat. BJC Mókus 22. 14:30 Zelinka Tamás – Hallgassuk és nézzük JASZE együtt 14/18 Zene és az irodalom 17:30 Kiss József – Kertörökségünk 4/6 Barokk JASZE kertek 20:30 Harmónia Jazzműhely – Dresch Quartet BJC 23:00 Jam Session BJC 23. 21:00 Conexión Salsa Fiesta BJC 23:00 Jam Session BJC 26. 17:30 Galgóczi István – Kalifáktól a bukott elnö- JASZE kökig 8/12 Az iráni ajatollahok világa 18:00 A Typotex Egyetem előadása - Kapcsolatok Typotex hálójában (Csermely Péter, Bőgel György) 21:00 Hello Digital Est – Csemer Boglárka Quartet BJC 27. 17:30 Réti Mária – Kor-képek 14/15Vincent van JASZE Gogh – A nap virágai 21:00 Lakatos Ablakos Dezső jazz ösztöndíjasok BJC gálakoncertje 28. 14:00 Nyugdíjas Klub 14/14 Zelinka Tamás – JASZE Tavasz a zenében 17:30 Ludmann Mihály – Stílusteremtő géniuszok JASZE Medgyessy Ferenc 17:30 Tamás Ferenc – Irodalmi alkotások párbe- JASZE széde 5/8 Halotti beszédek, halotti versek 18:00 Gombaismeret Plusz 8/10 Porhanyós-, JASZE susulyka-, fakó- és pókhálógombák 21:00 Transform Quintet - lemezfelvétel BJC 29. 14:30 Zelinka Tamás – Hallgassuk és nézzük JASZE együtt 15/18 Zene és a billentyűk 17:30 Óvári Árpád – Itália 6/8 Dél-Itália III.: JASZE Pompeji (1) 20:30 Harmónia Jazzműhely - Demeter László BJC és barátai – Danke lemezbemutató koncert 23:00 Jam Session BJC

30.

18:00 A Lakmusz Társulat előadása (S) Lakmusz 21:00 Port.hu Est - Fekete-Kovács Quintet BJC 23:00 Jam Session BJC

2. 17:30 17:30 3. 17:30 17:30 18:00 21:00 4. 21:00 5. 17:30 18:00 21:00 6. 14:30 17:30 20:30 7. 21:00 8. 18:00 9. 17:30 10. 17:30 18:00 11. 17:30 21:00 12. 18:00 21:00 13. 13:00 14:30 17:30 20:30 14. 13:00 21.00 15. 11:00 17. 17:30 17:30 18. 21:00 19. 17:30 18:00 21:00 20. 20:30 21. 10:00 19:00 21:00 22. 14:00 23. 17:30 24. 17:30 18:00 21.00 25. 21.00 26. 18:00 21:00 27. 14:30 17:30 20:30 28. 21:00 31. 21:00

május Ludmann Mihály – Egyetemes művészet- JASZE történet 23/23 Az építészet és a képzőművészet útja a kezdetektől az ókor végéig Mesélő Palotanegyed 6/6 A Gutenberg Otthon JASZE Gyógynövények: kérdések és válaszok 5/6 JASZE Gyűjtsünk gyógynövényt! Galgóczi István – Kalifáktól a bukott elnö- JASZE kökig 9/12 A „török császár” és utódai Joó Zsuzsanna – Karrierkedd 3/4 Te milyen JASZE játszmát játszol a főnököddel? Budapest Bosanova Quintet BJC Bori Viktor & Szalay Gábor Tandem BJC Tamás Ferenc – Irodalmi alkotások párbe- JASZE széde 6/8 Gondolkozó irodalom: Vörösmarty és Madách Gombaismeret 14/15 Mérgezés JASZE Nigun BJC Zelinka Tamás – Hallgassuk és nézzük JASZE együtt 16/18 Zene és a hírok Kiss József – Kertörökségünk 5/6 Tájképi kertek JASZE Liane Carroll BJC Tzumo & Borlai Electronic Dreams BJC Balogh "Csibe" Jenő Jazz Zongora Tehetségkutató döntő Kemény I. Léna – Múzsák füstködben 5/6 JASZE Anita Berber, Berlin madonnája és revütáncosnője Galgóczi István – Kalifáktól a bukott elnö- JASZE kökig 10/12 Az Arab-félsziget és szent városai A Typotex Egyetem előadása - Kapcsolatok Typotex hálójában (Szvetelszky Zsuzsa Lovrics László) Réti Mária – Kor-képek 15/15 „A nő JASZE dicsérete” – Mucha művészete Ávéd János Balance BJC Gombaismeret Plusz 9/10 Tőke-, galamb- JASZE és tejelőgombák Cornelio Tutu BJC Szimbiózis Napok Zelinka Tamás – Hallgassuk és nézzük JASZE együtt 17/18 Tessék választani! Óvári Árpád – Itália 7/8 Dél-Itália IV.: JASZE Pompeji (2) és Herculaneum Harmónia Jazzműhely - Négy Tenor BJC (Csepregi - Borbély - Németh - Zana) Szimbiózis Napok Borbély Műhely - Hungarian Song Book lemezfelvétel BJC Ezerarcú India – ismeretterjesztő gyermekprogram Galgóczi István – Kalifáktól a bukott JASZE elnökökig 11/12 Palesztina Gyógynövények: kérdések és válaszok 6/6 JASZE Újabb kérdések és újabb válaszok Sárik Péter Trio BJC Tamás Ferenc – Irodalmi alkotások párbe- JASZE széde 7/8 A személyiség pokolbugyrai Gombaismeret 15/15 Kereskedelem, tartó- JASZE sítás, gomba a konyhában Csemer Boglárka Quartet feat. Fábián Juli BJC Harmónia Jazzműhely - LFZE Big Band BJC Komplex Csapatverseny - Döntő A Lakmusz Társulat előadása (S) Lakmusz SALSA BJC Acoustic Bass Day BJC Kemény I. Léna: Múzsák füstködben 6/6 JASZE Gypsy Rose Lee és az első sztriptíztáncosnők Galgóczi István: Kalifáktól a bukott elnö- JASZE kökig 12/12 Ki kicsoda az iszlám világban A Typotex Egyetem előadása - Kapcsolatok Typotex hálójában (Meglepetésvendég) Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo BJC Oláh Dezső Septet feat. László Attila BJC Gombaismeret Plusz 10/10 Pöfeteg-, JASZE szömörcsög-, csillag- és taplógombák Relax Feat. Lantos Zoltán BJC Zelinka Tamás – Hallgassuk és nézzük JASZE együtt 18/18 Tessék választani! Óvári Árpád – Itália 8/8 Dél-Itália V.: Capri JASZE Harmónia Jazzműhely - Creative Art Trio BJC Kurt Elling Quartet with John McLean BJC Jazz Combo verseny BJC

JASZE = TIT József Attila Szabadegyetem BJC = Budapest Jazz Club A Kossuth Klub ingyenjegyei a zölddel kiemelt koncertekre és színházi előadásokra használhatók fel. (J = jazz, K = komolyzene, S = színház) A teljes programkínálat elérhető honlapunkon: www.kossuth-klub.hu.

Klub & Club  

A Kossuth Klub kéthavonta megjelenő információs-programajánló kiadványa.

Klub & Club  

A Kossuth Klub kéthavonta megjelenő információs-programajánló kiadványa.

Advertisement