Page 1

Klub & Club Kultúra Közélet Tudomány ˚ ˚

2011. november - december - 2012. január Elérhetoségek �� Központi: 1088 Budapest, Múzeum utca 7. www.kossuth-klub.hu tel: 338-31-66 fax: 318-01-51 info@kossuth-klub.hu Titkárság: Varga Viola tel: 06 20/445-8919 e-mail: violavarga@kossuth-klub.hu Gazdasági iroda: Jilek Krisztina tel: 06 20/445-6746 e-mail: jilek@kossuth-klub.hu Szabadegyetem: Szabó Attila tel: 06 20/445-3761 e-mail: szabo@kossuth-klub.hu Tehetséggondozás: Gellért András tel: 06 20/445-5563 e-mail: gellert@kossuth-klub.hu Utazások, képzések: Varga Viola tel: 06 20/445-8919 e-mail: violavarga@kossuth-klub.hu Klub&Club: Hajdú Zita tel: 06 20/443-6667 e-mail: klublap@kossuth-klub.hu Igazgatóság: Gyenes Ádám igazgató e-mail: gyenes@kossuth-klub.hu Dr. Lugosi Győző elnök e-mail: lgyozo@kossuth-klub.hu

A Kossuth Klub lapja. Palotanegyed, Múzeum u. 7.

Alkotmány és történelem

A Történelemtanárok Egyletének országos konferenciája Október 8-án tartotta a Kossuth Klubban a Történelemtanárok Egylete Alkotmány és tör­ ténelem c. országos konferenciáját. Az előadók között olyan neves szakemberek szerepeltek, mint Sólyom László, Paczolay Péter, Hermann Róbert, Tölgyessy Péter, Mezey Barna és Gyarmati György. Magyarország országgyűlése 2011 tavaszán új alaptörvényt alkotott. A konferencia a történelemtanároknak és a történelemtanításért felelős szakembereknek alkalmat adott annak végiggondolására, mit jelent a közfigyelem fókuszába került alkotmányozás, milyen történelmi előzményeire érdemes felhívni a figyelmet, milyen hatással lesz, illetve lehet a történelemtanítás folyamatára. Az előadások az alkotmány történeti előképeivel foglalkoztak, különös tekintettel az Aranybullára, az 1848‑as áprilisi törvényekre, az 1949. évi népköztársasági alkotmányra és az 1989-es rendszerváltásra. Sólyom László előadásában kiemelte, hogy nem az alkotmány az új, hanem az alkotmányos hozzáállás, amellyel csökkentették az alkotmány tekintélyét. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy az új alaptörvény nem számol teljes hatáskörű Alkotmánybírósággal. Hibának ne­vezte azt is, hogy mivel „a szemmel látható hatalomkoncentrációt” veszélyeztetné a parlamentet feloszlatni tudó köztársasági elnök, az államfőnek ezt a jogát nem is foglalták bele az új alaptörvénybe.

Sólyom László ugyanakkor úgy látja: az alkotmány működőképes lehet, ha a parlamentáris rendszert működtetni tudja. Jónak nevezte, hogy végül sikerült megvédeni az Alkotmánybíróság bizonyos jogait, amelyek segítségével a testületnek lehet „hatalma a kétharmados parlamenti több­ ség felett”. Az alkotmánynak a civil szervezetek életében is jelen kell lennie – hangsúlyozta. Arról is beszélt, hogy egy új alkotmányhoz „nem kell társadalmi változás, az egy tech­ nikai dolog”, s az alkotmány betűje és a valóság között felléphet disszonancia, ugyanazon alkotmány alapján szinte ellentétes rendszerek is működhetnek. Az, hogy Magyarországon milyen lesz a politikai rendszer, „az az intézmény­ rendszerben részt vevő emberek szerepfelfogásán múlik” – mondta, hozzátéve: a rendszerváltás utáni eddigi parlamentek elfogadták, hogy az alkotmány felettük áll. A volt államfő felhívta a figyelmet arra: „az eddigi húsz évnek vannak eredményei, kialakult egy alkotmányos kultúra”. Emlékeztetett arra, hogy az 1990 utáni első öt-hat évben „állandóan előtérben állt az alkotmányosság kérdése”, és ezután is mindenki fordulhatott az Alkotmánybírósághoz, ma azonban ez már nincs napirenden. Ez a közvetlenül ér­ vényesíthető jog bizonyította, hogy „van értelme az alkotmánynak. (...) Ez az, ami most borul, és ez meghatározza a jövőt is” – mutatott rá. (Folytatás a 11. oldalon)

˚

Szabadegyetemi hírek • A Mesélő Palotanegyed című előadássorozat november 7-ei A Palotenegyed viszontagságai 1848-1849-ben című előadása betegség miatt elmarad. Pótlására 2012. február 6-án kerül sor. A többi előadás időpontja változatlan. • Megfelelő számú jelentkező hiányában a következő sorozatokat nem tudjuk elindítani: Kutya a családban, Múzsák füstködben, Hongkong filmművészete. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük.

1


2011. november - december - 2012. január

É lo"

örökségünk

Határon túli magyar civilek képzése a Kossuth Klubban Szeptember 19. és 24. között rendeztük meg a Szellemi Kulturális Örökség Műhely képzését, melyen határon túli magyar civil akti­ visták és helyi közösségek tagjai vettek részt. Burgenlandtól Moldván át Muravidékig nyolc környező ország magyarlakta területei képviseltették magukat. Az UNESCO szellemi kulturális örök­ség megőrzéséről szóló 2003-as egyezményé­ hez hazánk 2006-ban csatlakozott. Magyar­ or­ szágon a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szel­ lemi Kulturális Örökség Igazgatósága (SZKÖI) látja el a koordinációs feladatokat. Emellett az Igazgatóság a határon túli kap­ csolatok kiépítését is szükségesnek látja, így merült föl a határon túli magyar civilek és hagyományőrző közösségek képzésének igénye is. Idén szeptemberben első alkalommal került sor a TIT Kossuth Klub Egyesület és az SZKÖI által közösen szervezett Szellemi Kulturális Örökség Műhelyre, melyet a Nemzeti Civil Alapprogram támogatott. A műhelyképzés során, melynek helyszíne alapvetően a Kossuth Klub volt, a résztvevők neves hazai szakértők segítségével értelmezték az UNESCO egyezményét, megismerhették az egyezmény hazai megvalósításával kapcsolatos koordinációs tapasztalatokat és

É lo"

a nemzeti jegyzékre került hazai közösségek tapasztalatait, emellett a kulturális örökség megőrzéséhez szükséges módszertani tudnivalók sem szorultak háttérbe. Egy napra a szentendrei Skanzen vendégei voltunk, ahol a matyó közösség képviselői osztották meg tapasztalataikat a határon túliakkal, a Múzeum munkatársai pedig a helyi gyűjtemé­nyek kezelésének alapelveire és leggyakoribb buk­ tatóira hívták föl a figyelmet. A szakmai program mellett lehetőséget kaptunk egy rövid múzeumbejárásra és a Skanzen vonat kipróbálására is. Fontos eredménynek látjuk, hogy sikerült eloszlatni néhány félreértést, főképp az örökségelemek felterjesztésével és az egyezmény végrehajtásáért felelős szervezetek szerepével kapcsolatban. Ugyancsak sikerként könyveljük el, hogy a résztvevők a helyi örökségvédelmi és közösségfejlesztési gyakorlat sok konkrét példájával ismerkedhettek meg, beleértve a Skanzenben bemutatott örökségvédelmi eljárásokat is. Végül nem hanyagolható el a határokon átívelő civil kapcsolatháló épülésére gyakorolt pozi­ tív hatás sem. Általános (hosszabb távú) célként fo­ gal­ maztuk meg, hogy a résztvevőknek a

kép­ z ést követő munkája nyomán szemléletváltozás indul meg egyes határon túli magyar hagyományőrző közösségekben. Ahogy a résztvevők megfogalmazták saját tevékenységük egyik fő üzenetét: a határon túli helyi közösségek nincsenek magukra hagyva, hiszen a saját kulturális örökségük megőrzésének ügye immár országos, nemzeti és világszintű törekvésekhez kapcsolható! Bízunk benne, hogy munkájuk nyomán ezek­ ben a helyi közösségekben erősödik saját kulturális örökségük jelentőségének tudata, megújítva fenntartják a hagyományaikat és helyi értékeiket, és nő a demokratikus közösségi cselekvés szándéka. Természetesen munkánk erre vonatkozó eredményei csak idővel tapasztalhatóak meg. A résztvevők is evidenciaként kezelték, hogy valódi eredményeket csak úgy várhatunk, ha következetesen folytatjuk az érdekelt határon túli szakértőkkel, civil szer­vezetekkel és helyi közösségekkel való együttműködést. Ezért további tervezett akciókra – műhelyképzésekre, közösségi találkozókra, konferenciákra, kutatásokra stb. – van szükség. Ez a műhely tehát csak a kezdet volt, de annak ígéretes!

örökségünk

Pünkösdi templomdíszítés Mendén Tavaszköszönto�� egyházi szokás A templomdíszítés a Pest megyei Mendén pünkösd ünnepéhez kapcsolódó, az evangélikus egyház keretei között zaj­ló tavaszköszöntő szokás. A templomi májfaállítás alkalmával a gyülekezet tagjai nemek és korcsoportok sze­ rinti munkamegosztásban vesznek részt. A férfiak a fák kivágását, szállítását, elhelyezését végzik, míg az asszonyok és gyer­mekek dolga a fákra kerülő textilek elkészítése és a fák kendőkkel történő díszítése. A szalagokkal, hímzett és horgolt kendőkkel feldíszített nyolc nyárfa kitölti a templom két padsora közötti belső teret. A gyülekezet tagjai a májfák alatt ülve hallgatják végig az istentisztelet. A háromnapos ünnepi időszakhoz kap­csolódó hagyo­ mány elsősorban a helyi, szlovák eredetű evangélikus közösséghez kötődik, de a mendei katolikusok és a környező települések evangélikus lakói is gyakori résztvevői az ese­ ménynek. Az evangélikus gyülekezet tagjai egész éven át aktív közösségként működnek, azonban kiemelkedő szerepe van a hagyomány fenntartásának a csoportidentitás folya­ matos megerősítésében. Ennek része az ünnep előtti ké­ szülődés, a munka megszervezése, a feladatok kiosztása, az új résztvevők helyének, feladatának megjelölése és a díszítés utáni közös étkezés.

2

˚

˚


Klub & Club

É lo"

örökségünk

Három új szellemi kulturális örökségelem mutatkozott be a Kossuth Klubban A Klub&Club rendszeres olvasói már ko­ rábban is értesülhettek azokról a szellemi kulturális örökséggel kapcsolatos ese­ ményekről, amelyeknek a TIT Kossuth Klub Egyesület valamilyen módon részese volt. Szeptember 13-án újabb öröksége­ lemek mutatkoztak be a Kossuth Klubban, ezúttal a sajtó munkatársai előtt. Természetesen öröksége­lemek önmagukban nem léteznek, csak az őket ápoló és megújító emberi közösségek (az áthagyományozók) által, ezért a Kossuth Klubban ezek képviselői is jelen voltak. A saj­tótájékoztatót dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója és dr. Csonka-Takács Eszter, a múzeumon belül működő Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának vezetője tartotta. Itt hirdették ki a magyarországi szellemi kulturális örökség logópályázatának nyertesét is.

A sajtótájékoztató apropóját az adta, hogy néhány nappal később a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvénysorozat (2011. szeptember 17-18.) székesfehérvári megnyitóján hirdette ki Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter, hogy a Kossuth Klubban is bemutatott három új elemmel bővült a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzéke. A mos­ tanra 11 elemet számláló hazai jegyzékre a mendeiek pünkösdi temp­ l omdíszítése, a mohaiak tikverőzése és a bólyiak Emmausz-járása került fel. Az UNESCO szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló 2003-as egyez­ ményéhez hazánk 2006-ban csatlako­z ott. A reprezentatív világörökség jegyzé­ ken egy hazai elem, a mohácsi busójárás sze­ repel. Magyarországon a Szabadtéri Nép­ r ajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örök­s ég Igazgatósága (SZKÖI) látja el a koor­ d inációs feladatokat, a székesfehér­ vári rendezvényt is az Igazgatóság szer­ vezte. Ezen a hétvégén a székesfehérvári Vá­ rosház téren, a Szellemi Kulturális Örökség Prog­ram keretében mutatkoztak be a fent nevezett hagyományokat éltető közösségek. Az érdeklődőknek itt lehetőségük nyílt beszélgetni a hagyományőrző közösségek tagjaival, és többek között táncokat tanultak tőlük, fölpróbálták a mohácsiak busó maszkjait, a matyók segítségével hímezni, a mezőtúriak útmutatásai sze­ rint korongozni tanultak, vagy különleges kunsági eljárással készült karcagi birkapörköltet kóstolgattak. A kihirdetésre és a Városház téri prog­ ramokra Gyenes Ádám, Egyesületünk igaz­g atója is meghívást kapott, hiszen a szellemi kulturális örökség ügyét Egyesü­ letünk első civil szervezetként karolta föl, és az SZKÖI‑vel együttműködve több si­ keres ese­m ény le­b onyolításán vagyunk túl. A 2010. évi Tudományfesztivál keretében a Múzeumkertben bemutatkozott az akkori jegyzék örökségelemeihez kap­ csolódó összes közösség. Ezek önálló bemutatkozását is szorgalmaztuk, ezért indítottuk el tavaly a Kossuth Klubban az „Élő örökségünk” sorozatot. Így lehetővé vált, hogy a hagyományőrző közösségek Budapest Palotanegyedében megismerjük kulturális örökségüket: a mohácsiak voltak az elsők 2010 februárjában, majd a karcagi közösség következett májusban. Idén szeptemberben határon túli ma­ gyar civil szervezetek tagjai­ n ak rendeztünk képzést a szellemi kulturális örökség megőrzésének ügyével kapcsolatos hazai tapasztalatok átadása céljából.

E rendezvényeink sikere megerősített minket abban, hogy a TIT Kossuth Klub Egyesületnek folytatni kell aktivitását ezen a téren. Ezért az „Élő örökségünk” sorozat folytatásaként jövő tavaszra a kalocsai közösség bemutatkozását tervezzük a Kossuth Klubban.

˚

Az UNESCO szellemi kulturális örökség litáján szereplő 11 magyar örökségelem: 1. Busójárás Mohácson Maszkos farsangvégi télűző szokás 2. A Népművészet Mestere díj kitün­ tetett­jeinek tudása és tevékenysége 3. A kunsági birkapörkölt karcagi ha­ gyo­mánya. 4. Élő hagyományok Kalocsa kulturá­ lis terében Hímzés, viselet, pingálás, tánc 5. Mezőtúri fazekasság 6. A magyar solymászat 7. A halasi csipkevarrás élő hagyo­má­ nya 8. Matyó örökség A hímzés, a viselet, a folklór továbbélése 9. Pünkösdi templomdíszítés Mendén Tavaszköszöntő egyházi szokás 10. T ikverőzés Mohán Maszkos, alakoskodó farsangi szokás 11. Emmausz Bólyban Húsvéthétfői népszokás

3


2011. november - december - 2012. január

I n te rj ú

Párhuzamba állított irodalom Interjú Tamás Ferenccel Tamás Ferenc január óta tanít a József Attila Szabadegyetemen, irodalomtörténet-óráit nagy kedvvel látogatják idősebbek és fiatalok egyaránt. Idén az Irodalmi alkotások párbeszéde című sorozat keretein belül az irodalom újszerű szemléletét kínálja: egymástól akár több évszázadra keletkezett, de egymásnak felelő, egymást megvilágító szövegeket állít párhuzamba, így mutatja fel a magyar irodalom belső kapcsolatrendszerét, izgalmas problémafölvetéseit és válaszait. Munkájáról, életéről Szabó Attila kérdezte. Hogyan kerültél kapcsolatba az irodalommal? Szerencsés voltam, mert nagyon jó magyartanáraim voltak már az általános iskolában és a gimnáziumban is, aztán volt egy önképző kör, ahol szintén egy remek embertől tanulhattam. Nekik köszönhető, hogy bár kezdetben nem ismertem fel az irodalmi hajlamai­mat, mégis később annyira felerősödött bennem az irodalom szeretete, hogy nem tudtam kitérni előle. Igazából orvos vagy pszichológus sze­ ret­tem volna lenni, de ahhoz nagyon kellett volna tudni a biológiát, és valójában ez a téma engem csak mint érdekesség foglalkoztatott, szerettem olvasni ilyesmiről. A bátyám az orvosira járt, és láttam, mit kellene ott csinálni, mennyit kellene dolgozni, és én ehhez mondhatni lusta voltam. Viszont mindig érdekelt az olvasás, a zene, a színjátszás, és harmadikos koromban elindultam az irodalom OKTV‑n. Hatodikként végeztem, és emiatt már félig fel is vettek a bölcsészkarra. Habár ettől még nem volt kötelező, de mégis végül oda mentem az érettségi után. Így kezdődött az irodalmi pályafutásom. Mit csinálsz a tanítás mellett? Az iskola mellett irodalmi témában cikkeket, tanulmányokat írok, és a könyvem második részén dolgozom. Az első kötet a Magyar irodalmi kalauz Szent István intelmeitől Petőfiig, ennek a folytatását kellene megírni Petőfitől Esterházyig – nem kis vállalkozás, de nagyon szeretném befejezni. Ez egy iskolai használatra szánt összefoglalás, és elég népszerű azok körében, akik ol­ vasták, használják. Verseket is írok, de saj­nos erre egyre kevesebb idő jut. Van egy megjelent verseskötetem, a címe: Mintha kő volna. Ezen kívül nagyon fontos az életemben a zene. Gye­rekkorom óta csellózom, és később, az egyetem alatt is jártam egy na­ g yon jó tanárhoz. Egyetemistaként találkoztam olyan régi barátokkal, osztálytársakkal, akik szintén zenéltek, és akkor kezdtünk el együtt kamarazenélni. Öröm volt velük együtt játszani, kvartettet alapítottunk, és a mai napig összejárunk minden pénteken. Néha barátoknak, ismerősöknek, tanítványoknak vagy tanártársaimnak is játszunk, felléptünk születésnapon és egyéb alkalmakon is, de tudjuk a korlátainkat – nem vagyunk profi zenészek. Ez egy o­lyan élmény, ami belülről nagyon jól hangzik – kívülről nem biztos, de mi nagyon élvezzük.

4

Hogyan kerültél a Kossuth Klubba és mikor? 1996-ban hoztuk létre a Magyartanárok Egyesületét, és a Kossuth Klub első pillanattól kezdve támogatott minket, szoros együttműködés van közöttünk, ide vagyunk bejegyezve, számos konferenciát, rendezvényt tartottunk már együtt, és a lehetőségekhez képest segítjük egymás munkáját. Az év elején ért az a megtisztelő felkérés, hogy tartsak egy kurzust a Szabadegyetem keretein belül. Mennyiben más egy önkéntes közegben tartani órát, mint a kötelező iskolarendszerben? Ez a két terület nemcsak abban különbözik, hogy az egyiken kötelező megjelenni, a másikon nem, hanem hogy az egyik délelőtt van, gyerekeket érint, a másikra pedig délután, a munka után járnak, tehát nem lehet igazán összehasonlítani. Én az iskolában sem tapasztalom, hogy nem élvezik az órákat. Jönnek az itteni előadásomra is olyanok, akiket évekig tanítottam azelőtt a gimnáziumban. Ez nagyon jó érzés, és erőt ad az embernek, hogy folytassa, amit csinál. Az iskolában van egy sor olyan dolog, amit nem szeretek annyira: a számonkérések, az osztályozás, a fegyelmezés, a szerepek is egész mások, és ezek beárnyékolják a tanítás örömét, elvonhatják a figyelmet a lényegről. A szabadegyetemi közegben ezek egyáltalán nincsenek jelen, így a tanítás és az irodalom szépségére, a valódi kultúrára lehet koncent­ rálni. Mire számíthatnak idén az Irodalmi alkotások párbeszéde sorozat hallgatói? Ebben a tanévben lesz rengeteg nosztalgiázás: régen tanult műveket veszünk elő, és idézünk fel újra, ami nem a téma, hanem az új nézőpont miatt lesz érdekes. Emellett lesznek olyanok, amelyek kevésbé ismertek, pl. Parti Nagy Lajos, Petri költeményei. O­lyan regényeket veszünk elő, mint a Mester és Margarita vagy Ottliktól az Iskola a határon, amelyeket nem lehet elégszer újraolvasni, de lesz szó Esterházyról is. És próbálok majd ezek közül olyan alkotásokat egymás mellé tenni, amelyeket különösen érdekes összeolvasni, mert egymáshoz viszonyítva a különbségek még inkább kiéleződnek, a sajátosságok még jobban megmutatkoznak. Az egész sorozat emiatt mindenki számára érdekes lehet.

Van-e valami üzeneted a hallgatóknak? Én igazán meg vagyok hatva és nagyon örülök, hogy még mindig vannak emberek, akik ezeket a mondhatni felesleges dolgokat, az irodalmat és a költészetet szeretik, időt, pénzt és energiát áldoznak rá. Köszönöm, hogy vannak, legyenek is, és legyenek sokan! Azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos, mert az irodalom, a képek, a szobrok, a zene, az építészet – tulajdonképpen a művészet – belülről gazdagítja az embereket, és ha sok ember gazdagodik belülről, akkor ez a világ is egyre jobb lehet.

˚

A Szkeptikus Társaság klubnapjai minden hónap harmadik keddjén 18 órakor a Kossuth Klubban november 15.

Gyógynövények gyógyszerekben és cso­ daszerekben Beszélgetés Szendrei Kálmánnal, a Sze­ gedi Tudományegyetem Gyógysze­rész­ tudományi Karának professor emeritusával december 20.

Falus András akadémikus a polarizált fény gyógyászati felhasználásáról A klubnap nyitott, a részvétel díjtalan.


Klub & Club

Fo ly ó i ratok H áza

anBlokk

5. Akció/Kutatás

Míg a társadalomkutatók többsége roppant elkötelezettnek tartja magát a globális és a nemzetállamokon belüli elnyomó struktúrák feltérképezésében és kritikai elemzésében, csak elvétve foglalkoznak azzal, hogy maga a kutatási folyamat is ugyanolyan egyenlőtlen társadalmi viszonyokat működtet és tart fenn, mint amelyek leleplezésére a kutató saját munkája révén törekszik. A kutatás folya­ matába általában nincs beleszólása azoknak, akik a kutatás passzív tárgyaiként a „kutatottak”, az adatközlők pozíciójába soroltatnak. A marginális csoportok tagjai a kutatások eredményeiről vagy hatásairól csak áttételes formában „értesülnek”, például az életük megváltoztatását célzó szakpolitikai döntések következményeit viselve. Minél előnyösebb társadalmi státusszal bír valaki, annál közvetlenebb a hozzáférése a kutatások eredményeihez, és annál inkább képes lesz kirostálni a számára lényeges tudást, rátalálni a saját környezetének megértéséhez szükséges, illetve saját céljai elérése szempontjából rele­ váns és alkalmazható ismeretekre. De vajon elképzelhető-e a kutatás más­ képpen? Elgondolható-e olyan kutatás, amely közvetlenül a marginális csoportok számára hoz létre olyan tudást, ami egyúttal az ő érdekeiket szolgálhatja? Milyen lehetséges útjai vannak a kutatás és a létrehozott tudás demokratizálásának?

Házunk

Számunk fókuszában az akció- és részvételi kutatással kísérletező programok állnak, amelyek túllépnek az akadémia világán, és erős szálakkal kötődnek a civil szférához és a társadalmi mozgalmakhoz. Ugyanakkor nem az egyének és mikro-közösségek hagyo­ mányos értelemben elgondolt megsegítését, fejlesztését tartják szem előtt, ha­nem kidolgozott társadalomkritikai bá­ zi­ son nyugsza­ nak. Az akciókutatók nem az intézmények szűk értelemben vett reformjára törekszenek, hanem valamiképp a strukturális változások alapjait szeretnék lefektetni a kutatás demokratizálása révén. Annak a lehetőségét szeretnék megterem­ teni, hogy e tevékenység ne csupán a kutatók privilégiuma legyen, hanem olyan stratégiai eszközzé is válhasson a különféle (alávetett) társadalmi csoportok számára, amely segíti őket saját társadalmi jelenlétük értelmezésében, önmaguk megjelenítésében, illetve társadalmi érdekeik érvényesítésében. Mindez abban a helyzetben válik különösen aktuálissá, amikor a tudományos szférában, elkülönített „laboratóriumokban” létrehozott tudás egyre csak veszít társadalmi jelentőségéből, amikor a civil szervezetek egyre inkább bekapcsolódnak a tudás termelésébe, s különösen amikor hatalmas igény mutatkozik újfajta kritikai tudás létrehozására és a cselekvésre.

Az anBlokk legújabb számának bemutatójára november 4-én 5 órakor kerül sor a Kossuth Klubban, meghívott vendégek: Bugarszki Zsolt szociálpolitikus, szociális munkás (ELTE TÁTK), Udvarhelyi Eva Tessza antropológus (A Város Mindenkié Csoport) és Verdes Tamas gyógypedagógus, szociológus (TASZ). November 9-én 6 órakor a Debreceni Egyetem könyvtárában Vaj­da Mihállyal beszélgetnek a lap szerkesztői.

˚

táj a

Palya Bea: Ribizliálom – könyvbemutató Palya Bea Ribizliálom című könyve október 3-án jelent meg a Libri Könyvkiadó gondozásában. Bemutatójára október 3-án 18 órakor a Kossuth Klub nagytermében került sor. A könyv teljesen egyedi a maga nemében. Nem mindennapi, hogy egy fiatal énekes más csatornát is kihasznál, hogy önmagát kifejezze. A kifejezés formája mellett a mód is teljességgel szokatlan. „Könyvet írok, ma­ gam­ ról-könyvet, akárkiről-könyvet, elemzős könyvet, sztorizós könyvet, szuper könyvet, vic­ ces könyvet, felemelő könyvet. Belekezdtem, bá­ tor vagyok - mégis inkább elszaladok. Kincseim vannak, megírom őket - kihajítom a számító­ gépet. Láthatóvá válok, lehetnék akárki - de le­ het, hogy senki sem lesz rá kíváncsi. De, hátha összekacsintunk mégis, ja, te is, hát persze, én is. Gyógyír a magányra ez a cinkosság. Sokszor em­ lékeztetnek a sikeres élet, a sikeres énekesi pálya jól bevált receptjére, pedig szerintem ezerféle elkészítési mód lehetséges. Öröm megmutatni: én így főzök. Emlékeztetnek arra is, fiatal vagy te még ahhoz, hogy memoárt írj. Nem is vagyok

én öregedő díva, aki végre megmutatja a látható mögötti láthatatlant, és hajlott hátú bölcs sem, aki a halál kapujából még egyszer visszatekint. Igen, én fiatal vagyok, nem akarok másnak látszani, nem akarok semminek se látszani. Csak játszani. Fiatalos kedvemben új játék után nyúlok - eddig hangokkal gyurmáztam, most meg szavakkal is újragyúrom magam.” – írja Bea. A könyvvel egy időben jelent meg Bea válogatáslemeze, mely szintén a Ribizliálom címet viseli. A könyv két verzióban kap­ ható a boltokban: az egyik változat hátulsó borítóján belül egy CD található, melyen öt vadonatúj dalt hallgathat meg a közönség – kapható azonban a könyv lemez nélküli változata is. Az október 3-i rendezvény tehát egyrészről Bea és a Palya Bea Produkciós Iroda, másrészről pedig a Libri Könyvkiadó és a Sony Music Entertainment magyarországi képviselete szemszögéből is igen fontos esemény volt. Az estét Bea és Lamm Dávid előa­dá­sá­ ban a Ribizliálom című dal nyitotta meg, majd egy beszélgetés keretein belül Herner

Dorka, a könyv szerkesztője kér­dezte Halmos Ádámot, a Libri Könyv­kiadó ügyvezető igazgatóját, Szarka Jó­zsefet, a Sony Entertainment Magyar­ ország ügyvezető igazgatóját, valamint Beát a közös tapasztalatokról, a könyvről, a lemezről. A jó hangulatú beszélgetés után Bea olvasott fel részleteket a könyvből, majd kedvenc dalait énekelte el. Az este hivatalos részét borköszöntő dalával zárta. A Koczor Pincészet közreműködésével minden kedves vendég koccinthatott egy pohár Balaton-felvidéki borral a könyv, Bea sikerére, örömére. Jó volt látni, hogy mennyi embert vonzott a rendezvény. A meghívottak közül alig akadt, aki ne jött volna el, rengeteg barát, munkatárs, partner megjelent az ese­ ményen. „Én még sosem láttam ennyi embert ölelkezni”– mondta egy kedves ismerős az este folya­mán. Valóban egy bensőséges, sze­ retetteljes hangulatú este volt – amilyen a könyv, ami­lyen Bea, amilyen az a világ, ahol ilyen természetesség, ilyen kapcsolódás, i­lyen gyönyörű kerek dolgok születnek.

˚

5


2011. november - december - 2012. január

Ka rn y újtásn y i ra. . .

Vietnám Az ázsiai térség egyik leggyorsabb ütemben fejlődő, csodás természeti környezettel megáldott országa vélhetően az elkövetkező évek egyik kiemelt turisztikai célpontjává válik. Nekünk most (2012. január 14-28-ig) megadatik, hogy akkor látogassunk el ide, amikor még nem mindenki szerzett erről tudomást.

Az Angkorral háborúzó csamok téglaszentélyeit éppen úgy felkeressük, mint Hué vietnámi királyainak sírkertjeit vagy Tiltott Városát. Hitetlenkedve állunk majd Saigon és Hanoi ép ésszel átláthatatlan kismotoros forgatagában, elmerenghetünk a háborúk esztelen természetén Cu Chi földalatti járatrendszerénél, vagy

A kínai hatás ugyan letörölhetetlenül rajtahagyta a keze nyomát az országon, s ugyanígy tettek a csamok és később a franciák meg az amerikaiak is, ám a vietnámiak mindebből egy saját, egyedi kultúrát alakítottak ki, mely mos­ tanság a piacgazdaság bevezetésével építgeti a szocializmust. Igazi kavalkádra számíthat tehát az, aki ide érkezik, ahol megtalálhatók a mo­ dern nagyvárosok csakúgy, mint az elképesztő természeti különlegességek vagy a szegényebb halászfalvacskák. Vietnám az az ország, amelyet ezeréves függetlensége során soha senki nem tudott valójában leigázni, amely a legbrutálisabb háborús pusztítás vagy eszement diktatúra után is képes volt újra és újra talpra állni. Kínai, japán, holland és portugál kereskedők alakítgatták kikötővárosai arculatát, építettek szinte önálló városrészeket, s természetesen a helyi potentátok is megalkották saját palotáikat és templomaikat.

egyszerűen csak élvezzük a vietnámi konyha ízletes fogásait a kis kifőzdék teraszán. Kínai közösségek gyülekezőházaiban, kantoni módi szerint épített templomaiban vagy kalmárklánjainak raktárházaiban teszünk látogatást, megcsodáljuk az erős északi szomszéd elképzeléseit tükröző, ám a vietnámiak szájíze szerint átalakított formavilágukat. Buddha és Ho Chi Minh szobrai vigyázzák itt az utakat, bármerre is járjunk, s különféle, immáron helyi neveken illetett kínai istenségek várnak ránk, ha egy templomba látogatunk. Nem lenne teljes az utunk, ha kihagynánk a Mekong deltavidékének trópusi forgatagát, a vízi piacokat és falvakat, ha elfeledkeznénk az országot ölelő fehérhomokos tengerpart­ ról, vagy valami oknál fogva nem látogatnánk ki Földünk egyik legcsodálatosabb természeti látványosságához, a Halong-öböl elképesztő sziklaformációihoz. Akinek kedve támadt csatlakozni, honlapunkon minden információt megtalál. Szeretettel várunk minden érdeklődőt és utazni vágyót.

Agra Kulturális Utazási Társaság 1998 óta az Agra fő feladatának tartja a kul­ turális értékközvetítést, egyfajta híd­ épí­tést a „harmadik világ” felé. A hangsúly az élmény mellett a hitelességen van. Cso­ portvezető stábunk 13 év alatt épült ki. Egyetemi tanárok, független szakértők, kutatók alkotják a csapat gerincét. A sokféle nyelvtudás (fárszi, arab, hindi, tibeti, európai nyelvek), a gazdag kulturális háttérismeret és a sokrétű szemé­lyes tapasztalatok garantál­ ják, hogy az utazók az átlagosnál magasabb szintű, „bennfentesebb” élményhez jussanak. A programjaink összeállítása „kézműves” mó­­don történik, kiter­jedt nemzetközi kap­ csolatrendszerünk pedig garantálja szolgáltatásaink minőségét. Véleményünk szerint azonban a jó út legfontosabb feltétele a helyes szemlélet, ami képes a turistát utazóvá változtatni. Ez a legfontosabb üze­ netünk. Ez az, ami garantálni képes, hogy a mellbevágóan el­ té­ rő kultúrákkal szót tudjanak érteni, el tudják fo­gadni, ha semmi, de semmi nem úgy történik, mint itthon. Csak ez segíthet áthidalni azokat a pozitív és negatív előjelű különbségeket, amelyek lépten-nyomon ki­ billenthetik a látogatót az egyensúlyából. A nem jó, hovatovább rossz szemléleten sehol a világon nem tud segíteni a jó szállás, a finom koszt vagy az egzotikus látnivalók tömkelege, hiszen a baj belül van. A mi feladatunk, kis túlzással küldeté­ sünk, hogy hiteles és szerethető csoportvezetéssel, kulturált szolgáltatásokkal megkímél­ jük Önö­ket az aránytalan nehézségektől, így terelve a figyelmüket a valódi látnivalókra, a hely hordozta értékekre. Kizárólag ez az együttműködés eredményezhet valódi bizalmat és ezen keresztül mély és hibátlan élményeket. A mindenkori cél, hogy vendégek legyünk és ne betolakodók, hogy megtanuljuk elfo­ gadni a lokális bolondériákat, leginkább azért, hogy hosszú távon a mieinket is elfogadják. A tiszteletteljes megközelítésről Titus Burckhardtnál kevesebben fogalmaztak ért­ hetőbben: „Ahhoz, hogy egy civilizációt megérthes­ sünk, mindenekelőtt szeretnünk kell, ezt pedig csak a benne foglalt változatlan és egyetemes értékeknek köszönhetően lehet elérni. Ezek az értékek alapvetően valamennyi autentikus kul­ túrában egybe szoktak esni, vagyis mindazok­ ban a kultúrákban, amelyek nemcsak a fizikai jólétet szolgálják, hanem az örökkévalóban lehorgonyzott teljes emberrel törődnek. Ilyen ér­ tékek nélkül az életnek nincsen értelme.” lassonertsen.blog.hu www.agra.hu

6


Klub & Club

N ove m ber 1 k

21:00 Hello Digital est: Schreck Ferenc Trio (BJC)

Progra m ok 17:30 Allah kőben, könyvben: Damaszkusz és Bagdad, a kalifák udvarának világa ( JASZE) 17:30 Improvizáció a művészetekben: Hogyan improvizál egy filmrendező és egy stáb? ( JASZE) 21:00 Csemer Boglárka & Sebestyén Áron Duo (BJC)

2 14:30 Híres magyarok, magyar sz hírességek: Írók, költők a világirodalomban ( JASZE) 18:00 A zene története: Szellemek és sámánok – zene a természeti népek 9 17:30 Kor-képek: „Miasszosz nyunk” templomai – a életében ( JASZE) francia székesegyházak 19:00 Török Kávéházi Est: és a gótika csodái Kémek Konstantiná­ ( JASZE) poly­ban és a magyar végvidékeken 21:00 Port.hu est: Pintér Péter Trio feat. László Attila (BJC) 3 18:00 Gombaismeret: Szerve­ cs zettan, alaktan ( JASZE) 21:00 Tzumo&Borlai Elect­ ronic Dreams (BJC) 4 14:30 Hallgassuk és nézzük p együtt: Zene és a béke ( JASZE) 17:00 AnBlokk lapbemutató 17:30 Kertörökségünk: Középkori kertek, kolostorkertek, reneszánsz kertek ( JASZE) 21:00 Miguel Zenón Quartet (USA) (BJC)

23:00 Jam Session (BJC) 5 21:00 Harmónia Jazzműhely: sz Monamo (BJC) 23:00 Jam Session (BJC) 7 17:30 Egyetemes h művészettörténet II.: A Keletrómai Birodalom művészete a képrombolásig ( JASZE) 8 17:30 A buddhista meditáció k története, alakulása, gyakorlata: Az indiai vallások ötezer évvel ezelőtti elemei, „Indusvölgyi kultúra”, a jóga, a tisztaságkultusz, a Védák és más szanszkrit szövegek vallásossága ( JASZE)

17:30 Mediterrán tájakon: Szicília I.: Palermo, Monreale, Segesta, Erice, Trapani, Marsala, Mazaro del Vallo, Selinunte 21:00 Harmónia Jazzműhely: Juhász Gábor Trio (BJC) 23:00 Jam Session (BJC) 12 sz

21:00 Alerant Jazz est: Budapest Jazz Orchestra – sztárvendég: Harcsa Veronika (BJC) 23:00 Jam Session (BJC)

13 v

18:00 A Lakmusz Társulat előadása (színház)

14 h

17:30 Egyetemes művészettörténet II.: Ravenna ( JASZE)

15 k

17 15:30 A Gondolat Kiadó cs könyvbemutatója 17:30 A magyar építőművészet nagy mesterei: Mayerhoffer András ( JASZE) 18:00 Gombaismeret: Élettan, ökológia ( JASZE) 18:00 5K Szabadegyetem: Kortárs képzőművészet kezdőknek és haladóknak 21:00 Alerant Jazz Est: László Attila – Oláh Kálmán Quartet (BJC) 18 p

14:30 Hallgassuk és nézzük együtt: Zene és az apák ( JASZE) 17:30 Kertörökségünk: Reneszánsz kertek, műemléki példatár: Mátyás király kertjei és itáliai előzményei. A barokk kezdetei. ( JASZE) 21:00 Harmónia Jazzműhely: Tóth Viktor Tercet (BJC) 23:00 Jam Session (BJC)

18:00 Typotex szabadegyetem: Homo Textus, avagy a felületes olvasó: Fecseg 17:30 Gyógynövények tegnap, a felszín – Olvasók a ma és holnap: Erősödő weben (Pléh Csaba). kapcsolatok: karavánok A megosztó hatalom – és hajók. Az európai és Könyvkalózok a weben ázsiai gyógynövény­ 19 10:00-16:00 Irodalomtörté(Bodó Balázs) kultúra kölcsönössége, sz net és irodalomtanítás 18:00 A Szkeptikus Társaság egymásra hatása. A – a Magyartanárok estje: Gyógynövények gyógy­szerészet megjeEgyesületének kongyógyszerekben és lenése, majd önállóvá ferenciája (előadók: csodaszerekben válása ( JASZE) Gintli Tibor, Jankovits 21:00 A jegymester.hu 21:00 A 90.9 Jazzy Rádió László, Kulcsár Szabó bemutatja: Fábián Juli bemutatja: Gereben Zita Ernő, Margócsy István, & Sárik Péter Duo – Quintet (BJC) Vaderna Gábor, Veres lemezbemutató koncert 10 14:00 Százéves volt a Nyugat: András) (BJC) cs 21:00 Fidelio Est: Kovács Kosztolányi Dezső, mint Linda Quintet (BJC) a „Nyugat” légtornásza. 16 14:00 III. Magyar-Katalán sz 23:00 Jam Session (BJC) Egyetemi Nap: Anna Karinthy Frigyes, SomSawicka: A katalán nyelv lyó Zoltán. ( JASZE) 21 17:30 Egyetemes és irodalom egye­temi 14:00 Nyugdíjas Klub: Héth művészettörténet II.: ok­tatása Lengyel­ország­ köznapi semmiségek, a Az ibériai preromán ban. Dr. Gulyás And­rás: mindennapok találmá­ művészet ( JASZE) Magyar­ország főkon­zulja nyai (Szucsik Ágnes) 17:30 Mesélő Palotanegyed: voltam Barce­loná­ban. ( JASZE) A főváros könyvtára és Kerekasztal-beszél­ge­tés 17:30 Stílusteremtő géniu­szok: a Wenckheim-palo­ta. katalán nyári egye­temek­ Pontormo ( JASZE) Várospolitikai, művelő­ ről. A „Menta­­fagylalt” 17:30 Az Ararát két oldalán: déstörténeti, építészeti című kata­lán novellaVirágos Grúzia és a érdekességek (Sándor antológia bemutatása tehenek III. (Festett Tibor) ( JASZE) 14:30 Híres magyarok, magyar templomok, kolostorok) hírességek: Világjárók, ( JASZE) nagy utazók, jelentős 18:00 5K Szabadegyetem: felfedezések ( JASZE) Kor­társ képzőművészet 17:30 Irodalmi alkotások kezdőknek és haladóknak párbeszéde: Napszakok 21:00 A Gazdasági Rádió költészete: hajnal, reggel, bemutatja: Juhász Attila dél ( JASZE) Jazz Quartet (BJC) 18:00 A zene története: Az 11 17:30 Kalandozások Kínában: ókori Mezopotámia és p Egyiptom. India zenéje Ötezer év – hét főváros: ( JASZE) Luojang: A Fehér Ló 21:00 Port.hu est: Pataj Jazz kolostora és Po Csü-ji Quintet (BJC) síremléke ( JASZE) A Kossuth Klub ingyenjegyei a zölddel kiemelt koncertekre használhatók fel.

7


Progr 21:00 eBIT Jazz Club – Lubo Denev 60. (BG) (BJC) 22 k

23 sz

24 cs

25 p

17:30 Mediterrán tájakon: Szicília II.: Eraclea Minoa, Agrigento, Villa Romana del Casale, Siracusa, Catania ( JASZE) 21:00 Alerant Jazz Est: Stacey Kent (USA) (BJC) 23:00 Jam Session (BJC)

17:30 A buddhista meditáció története, alakulása, gya­ korlata: Buddha alap­ tanítása, rendi szabá­lyai. A korai szövegek. A Szat­i­patthána medi­ tációs módszere. 28 17:30 Egyetemes ( JASZE) h művészettörténet II.: Az 17:30 Allah kőben, könyvben: ír és karoling művészet Bagdad és az 1001 ( JASZE) éjszaka ( JASZE) 20:00 Gramofon Díjátadó 21:00 Miegymás (BJC) Gála 2011 (BJC) 17:30 Kor-képek: „Velence apotheózisa” – egy város 29 18:00 Typotex szabadegye­ k tem: Homo Textus, tündöklése és hanyatlása avagy a felületes olvasó: ( JASZE) Mindent a szemnek – 17:30 Gyógynövények tegnap, felületek a weben (Bővíz ma és holnap: Magyar­ László, Rung András, ország: fel­fe­dezők és Tillmann József ) alapítók. A reformáció 21:00 USA meets Europe előtt és után. A népi – Eastern Boundary gyógymódok felfede­ Quartet & Conference zése, a hazai elméleti Call (BJC) és gyakorlati növény­ ismeret. ( JASZE) 30 14:30 Híres magyarok, magyar sz hírességek: Zseniális fizika, fizikus zsenik ( JASZE) 17:30 Irodalmi alkotások párbeszéde: este, éjszaka ( JASZE) 18:00 A zene története: Kína 21:00 Micheller Myrtill & és Japán. Indonézia Pintér Tibor Duo (BJC) zenéje, táncai ( JASZE) 21:00 Sárik Péter Trio Klub: 14:00 Nyugdíjas Klub: The New Soul Band Kosztolányi Dezső köl(BJC) tészete (Tamás Ferenc) ( JASZE) 14:00 Százéves volt a Nyugat: d ece m ber Az impresszionizmus 1 17:30 A magyar építőmű­vé­ festészete szavakban: szet nagy mesterei: Hild Tóth Árpád költészete, cs József ( JASZE) végtelen dekadenciája 18:00 Gombaismeret: Csésze-, ( JASZE) kucsma-, papsapka-, 17:30 Stílusteremtő géniróka- és trombitagomba uszok: id. P. Bruegel ( JASZE) ( JASZE) 18:00 5K Szabadegyetem: 17:30 Az Ararát két oldalán: Kortárs képzőművészet Faragott kövek országa kezdőknek és haladóknak I. (Az örmény főváros és 21:00 Port.hu est: The Transkörnyéke) ( JASZE) form Quintet – lemez18:00 5K Szabadegyetem: bemutató koncert (BJC) Kortárs képzőművészet kezdőknek és haladóknak 2 14:30 Hallgassuk és nézzük 21:00 Jazzmozdony 3. (BJC) p együtt: Zene és a színház 17:30 Kertörökségünk: Barokk 17:30 Kalandozások Kínában: kertek, műemléki példaÖtezer év – hét főváros: tár: Fertőd-Eszterháza. Hszián, azaz Csangan Tájképi kertek: József a Selyemút , kapujában, nádor kertjei. Új az országegyesítő eszmeáramlatok és császár, Csin Sö Huang az ókori stíluselemek Di cseréphadseregével újráéledése. ( JASZE) ( JASZE)

8

21:00 Harmónia Jazzműhely: Trio Midnight (BJC) 23:00 Jam Session (BJC) 3 sz

21:00 Alerant Jazz Est: Babos Project Special 23:00 Jam Session (BJC)

5 h

17:30 Egyetemes művészet­ történet II.: A roma­ nika kibontakozása és virágkora I. – Francia Királyság ( JASZE) 17:30 Mesélő Palotanegyed: „Na ja, in der Józefstadt…” – kávéházak és egyéb rejtelmek (Saly Noémi) ( JASZE)

6 k

17:30 A buddhista meditáció története, alakulása, gyakorlata: A buddhizmus és a hinduizmus találkozása az első századokban, a hindu istenek és bódhiszattvák. Vizualizációs meditáció. Korai képzőművészeti emlékek. ( JASZE) 17:30 Allah kőben, könyvben: Az iszlám szent helyei, mecsetei, mai városok ( JASZE) 18:00 Karrierkedd: Romokban az önbizalmam ( JASZE) 21:00 Etűd Gála (BJC)

7 sz

17:30 Kor-képek: Myrai Szent Miklós – a legendák és a művészet világában ( JASZE) 17:30 Gyógynövények tegnap, ma és holnap: Magyar­ ország: műhelymunka. A hazai gyógynövény­ kutatás műhelyei napjainkban ( JASZE) 19:00 Török Kávéházi Est: A 19. századi Oszmán Birodalom reformjai és jövője a magyar utazó szemével 21:00 Gereben Zita Quintet (BJC)

8 cs

14:00 Nyugdíjas Klub: A nemes és a polgár – Rubens és Rembrandt festészete (Ludmann Mihály) ( JASZE) 14:00 Százéves volt a Nyugat: Juhász Gyula lírája. A „máramarosi remete” mély magánya. A ma­ gyar költészet legszebb szerelmes versei. Szép Ernő. ( JASZE) 17:30 Stílusteremtő géniuszok: A. Elsheimer ( JASZE) 17:30 Az Ararát két oldalán: Faragott kövek országa II. (Az Ararát egyik oldala) ( JASZE)

18:00 5K Szabadegyetem: Kortárs képzőművészet kezdőknek és haladóknak 21:00 A jegymester.hu bemutatja: Tátrai Trend (BJC) 9 p

17:30 Kalandozások Kínában: Ötezer év – hét főváros: Hangcsou – a Nyugati-tó városa, a Nagy-Csatornák, a világ leghosszabb mesterséges vízi útjának kapujában ( JASZE) 17:30 Mediterrán tájakon: Szicília III.: Aci Treza, Etna, Taormina, Alcantara-szurdok, Tindari, Messina, Cefalu ( JASZE) 21:00 Harmónia Jazzműhely: Szabó Dániel Quintet (BJC) 23:00 Jam Session (BJC)

10 sz

18:00 A Lakmusz Társulat előadása (színház) 21:00 Conexión Salsa Fiesta (BJC) 23:00 Jam Session (BJC)

12 h

17:30 Egyetemes művészettörténet II.: A romanika kibontakozása és virágkora II. – Német-Római Birodalom ( JASZE)

A teljes programkínálat elérhető honlapunkon: www.kossuth-klub.hu. A programváltoztatás jogát fenntartjuk.


ra m ok 13 k

14 sz

15 cs

16 p

17 sz

19 17:30 Egyetemes művészet­ 17:30 Improvizáció a 2 0 1 2 j a n u á r h9 17:30 Egyetemes művészet­ történet II.: A bizánci történet: A romanika művészetekben: Hogyan h 2 művészet virágkora és 17:30 Mesélő Palotanegyed: kibontakozása és egészítik ki egymást az h kisugárzása ( JASZE) A Palotanegyed virágkora III. – Itália improvizáció és a tudati viszontagságai 1848( JASZE) komponálás közötti át10 17:30 Improvizáció a 49-ben (Hermann 17:30 Mesélő Palotane­gyed: menetek? ( JASZE) k­ művészetekben: Az Róbert) ( JASZE) Orvostörténet József­ 21:00 A Gazdasági Rádió beimprovizációhoz szükvárosban (Győri Judit, mutatja: Masters (BJC) séges légkör megte­ Szekeres Júlia) ( JASZE) 3 17:30 A buddhista meditáció k rem­tése. Egy táncossal története, alakulása, 14:30 Híres magyarok, magyar 20 és egy fotóművésszel gyakorlata: A tantrikus 17:30 A buddhista meditáció hírességek: A haladás k arról beszélgetünk, ho­ buddhizmus meditá­ története, alakulása, gyaszolgálatában, az atomgyan tudnak egymásra ci­ós módszerei, tana­i, korlata: A Síva tantra fizikától az űrkutatásig hangolódni, hogyan iskolái. A beavatás és a buddhista tantra ( JASZE) tudják inspirálni szer­­tar­tása és tartalma kialakulása, kultusza. A 17:30 Irodalmi alkotások egymást az improvi­ ( JASZE) Mahásziddhák vallása, párbeszéde: Kallódó záció segítségével. 17:30 Allah kőben, könyvirodalma. ( JASZE) tárgyak költészete ( JASZE) ben: A muzulmán nő 17:30 Allah kőben, könyvben: ( JASZE) 18:00 Karrierkedd: Te meny­ helye és szerepe a tárOrvosok és gyógymó18:00 A zene története: nyit érsz a munkaerő­ sadalomban ( JASZE) dok ( JASZE) Apollón és Dionüszosz piacon? ( JASZE) 21:00 Harcsa Veronika Quar– zene az ókori görögök 4 17:30 Kor-képek: Leonardo: tet (BJC) életében ( JASZE) sz Keresztelő Szent János 11 14:30 Híres magyarok, 21:00 GroupenSax/MUCKsz 21 21:00 Sárik Péter Trio magyar hírességek: (?) – és egyéb kérdések SHOW (BJC) sz (BJC) Hétköznapi semmi( JASZE) ségek, a mindennapok 17:30 Gyógynövények 17:30 A magyar találmányai ( JASZE) tegnap, ma és holnap: építőművészet nagy 17:30 Irodalmi alkotások Magyarországon, mesterei: Feszl Frigyes párbeszéde: Szerelmi ma: terepmunka. Mit ( JASZE) vallomások ( JASZE) kínál a növényvilág a 18:00 Gombaismeret: 18:00 A zene története: Kárpát-medencében? Korall-, gereben-, Ószövetség – Újszövet( JASZE) cölöp-, nyálkás-, csiga-, ség. A „lélek építése” 19:00 Török Kávéházi Est nyirok- és nedűgombák – a gregorián zene ( JASZE) 5 14:00 Nyugdíjas Klub: 21:00 A 90.9 Jazzy Rádió cs 12 17:30 A magyar építőmű­ Pompei, Herculane­ bemutatja: Kozma Orsi cs 22 21:00 Alerant Jazz Est: vészet nagy mesterei: um I. (Óvári Árpád) Quartet (BJC) cs Steindl Imre ( JASZE) ( JASZE) Dresch Quartet (BJC) 18:00 Gombaismeret: 14:00 Százéves volt a Nyu14:30 Hallgassuk és nézzük 23 21:00 Harmónia Jazzműhely: tinórúak ( JASZE) gat: A Nyugat második együtt: A Messiás p nemzedéke. József Gyárfás István Quartet ( JASZE) Attila, a nagyvárosi (BJC) 17:30 Mediterrán tájakon: költészet „szublimáció23:00 Jam Session (BJC) Romvárosok a siva­tag­ban: ja”. ( JASZE) Kyrene, Leptis Mag­na, 27 21:00 Hello Digital Est: Ra17:30 Stílusteremtő géniSabrata ( JASZE) k uszok: Rembrandt fael Márió Trio (BJC) ( JASZE) 28 21:00 Micheller Myrtill & 17:30 Az Ararát két oldalán: sz Kelet-Anatólia I. – A Pintér Tibor Duo (BJC) hettiták fővárosától az 29 21:00 Fidelio Est: Váczi EszArarátig ( JASZE) cs 18:00 5K Szabadegyetem: ter Quintet (BJC) 6 14:30 Hallgassuk és nézzük Kor­társ képzőművé­ 17:30 Kertörökségünk: p 30 21:00 Harmónia Jazzműhely: szet kezdőknek és együtt: Zene és a va­ Tájképi kertek, mint p haladóknak rázslat ( JASZE) Fábián Juli Jazz Riff gyűjteményes kertek, 17:30 Kalandozások (BJC) arborétumok. Törté13 17:30 Kertörökségünk: XIXKínában: Ötezer neti kertek műemléki p XX. század. Budapest év – hét főváros: tervezésének módszere. 31 20:00 Jazz Szilveszter 2011 p történeti kertjeinek Nanking – a Déli Az Orczy-kert helyre­ál­ kialakulása (K. Hlatky Főváros, a pekingi lí­tása (Dr. Orlóci László) Katalin) ( JASZE) Téli Palota eredetijé21:00 Harmónia Jazzműhely: nek színhe­l ye és egy Vukán Trio (BJC) 16 17:30 Egyetemes művészet­ drámai emlékeztető: 23:00 Jam Session (BJC) h történet II.: A gótika az 1937‑es nankingi születése ( JASZE) népirtás ( JASZE) 21:00 Port.hu est: Budapest 17:30 Mesélő Palotanegyed: 17:30 Mediterrán tájakon: A Jazz Orchestra, sztár­ Mit tehetnek az török riviérán: Antalya, vendég: Szulák Andrea árvizek egy városért? Belek, Hierapolis, Pa(BJC) (Kaján Imre)( JASZE) mukkale ( JASZE) 23:00 Jam Session (BJC) A Kossuth Klub ingyenjegyei a zölddel kiemelt koncertekre használhatók fel.

9


Progra m ok 17 17:30 A buddhista meditáció 19 14:00 Nyugdíjas Klub: Pompei, k Herculaneum II. (Óvári története, alakulása, gya- cs Árpád) ( JASZE) korlata: Tibet meg­hív­ja 14:00 Százéves volt a Nyugat: Buddha tanítását, felépíti József Attila istenes ver­ saját buddhiz­mu­sát. A sei ( JASZE) szent szövegek összeállí17:30 Stílusteremtő géniu­szok: tása, a háromszáz kötetes Velazquez ( JASZE) tibeti nyelvű kánon. Belső-Ázsia, Mongólia buddhizmusa ( JASZE) 17:30 Allah kőben, könyv­ ben: Andalúzia: Spanyolország arabul ( JASZE) 18:00 A Szkeptikus Társaság estje 17:30 Az Ararát két oldalán: 18 17:30 Kor-képek: Három Kelet-Anatólia II. – A sz Kommagéné király­ király, három mágus – ságemlékeitől egy 12000 Rogier van der Weyden: éves szentélyig ( JASZE) Szent Columba oltára 18:00 Gombaismeret Plusz: ( JASZE) Csésze-, kucsma-, pap17:30 Gyógynövények tegnap, sapka- és szarvasgombák ma és holnap: gazdaság( JASZE) gazdagság. Mit kezd18:00 5K Szabadegyetem: hetünk a kincseinkkel Kortárs képzőművészet a Kárpát-medencében? kezdőknek és haladóknak ( JASZE)

20 17:30 Kalandozások Kínában: 18:00 Gombaismeret: laska-, p ördögszekér-, tölcsér-, Ötezer év – hét főváros: szegfűgombák ( JASZE) Peking – az Északi F­ő­­vá­ 18:00 5K Szabadegyetem: ros, amelynek nyolc neve Kortárs képzőművészet volt ismert ( JASZE) kezdőknek és haladóknak 17:30 Mediterrán tájakon: Óko­ ri városok a török ri­vi­ér­ án: Trója, Pergamon, Ephe- 27 14:30 Hallgassuk és nézzük p együtt: Zene és a farsang sos, Perge, Aphro­disias, ( JASZE) Aspendos ( JASZE) 23 17:30 Egyetemes művészet­ h történet II.: A gótika virágkora I. ( JASZE)

30 17:30 Egyetemes művészet­ h történet II.: A gótika

virágkora II. ( JASZE) 17:30 Mesélő Palotanegyed: Zöld- és szabadterek (Me­­zős­né Szilágyi Kinga) ( JASZE)

25 17:30 Irodalmi alkotások sz pár­be­széde: A szexus katasztr­ófái – balladában elbeszél­ve ( JASZE) 18:00 A zene története: Truba­ 31 17:30 A buddhista meditáció k története, alaku­lása, dúrok, trouvère-ek, Min­ gyakorlata: Budd­his­ta ne­sängerek. A több­szóla­ képzőművészeti alkomúság kezdeteitől a Notre tások elemzése. ( JASZE) Dame-i iskoláig. ( JASZE) 17:30 Allah kőben, könyvben: 26 17:30 A magyar építőművészet Andalúzia: A török cs világ Magyarországon nagy mesterei: Schulek ( JASZE) Frigyes ( JASZE)

III . M a gya r -K a t a l á n E gye te m i N a p az ELTE BTK tanácstermében (1088 Bp., Múzeum krt. 4/A, fsz. 39.) és a Kossuth Klubban a ELTE BTK és az Institut Ramon Llull (Katalónia) szervezésében

2011. november 16.

09:30 Megnyitó 10:15 Marie-Claire Zimmermann (Párizs, Sorbonne): Ausiàs March (1400-1459) költészetéről (katalán nyelven) 11:15 Faluba Kálmán (ELTE): A budapesti katalánoktatás negyven éve 12:00 Berta Tibor (SZTE): Katalánoktatás a Szegedi Tudományegye­temen 14:00 Anna Sawicka (Krakkó, Jagelló Egyetem): Katalán nyelv és iro­dalom Lengyel­országban (katalán nyelven) 14:30 Gulyás András (volt barcelonai főkonzul): Diplomata-évek Katalóniában (2001-2005) 15:00 Kerekasztal-beszélgetés katalán nyári egyetemekről. Vezeti: Carles Bartual Martín (katalán nyelven) 16:00 A Mentafagylalt című katalán novella-antológia bemutatása A rendezvény ingyenes.

(BTK) (BTK) (BTK) (KK) (KK) (KK) (KK)

A Gangesz és a Duna, ahogy az indiai és a magyar gyermekek belsö világában megjelenik gyermekrajz kiállítás az Agra Kulturális Utazási Társaság szervezésében

Megnyitó: 2012. január 24.

A kiállítás várhatóan február végéig tekinthető meg. Lebonyolító fő szervezők: Delhi Magyar Kulturális Intézet, Csoma Szobája Alapítvány, Agra Kulturális Utazási Társaság Média partner: www.kitekinto.hu Kapcsolódó előadások hetente a Kossuth Klubban neves előadókkal: Gyermekrajzok pszichológiája I-II., A Gangesz kultúrtörténete I-II. További részletek folyamatosan honlapunkon: www.agra.hu 10


Klub & Club

K öz é l e t

Alkotmány és történelem Folytatás az 1. oldalról. A rendszerváltás után öt év alatt az Alkotmánybíróság elérte, hogy Magyarország része lett Európának alkotmányossági szempont­ ból is, és 20 év alatt „alig valami maradt” a régi alkotmányból. A mostani kormánynak „protestszavazói” is voltak, „az embereknek teljesen jogosan elegük lett az előző nyolc évből” – közölte. Az elégedetlenséget a mos­ tani kormány „az eddigi alkotmányra vezette rá”, holott lehetett volna azon a továbbiakban is változtatni – vélekedett. Sólyom László annak a véleményének is hangot adott, hogy az 1989-1990-es alkotmány „hihetetlen érték”. Az Ellenzéki Kerekasztal alkotmányozási folyamatának írásos anyagai ma is megvannak, a jövőre élet­ be lépő alkotmánynak azonban nem isme­ rik a vitaanyagait – mutatott rá. Azt, hogy azt sem tudták mindig igazán, kik írják az

új alaptörvényt, „születési hibának” nevezte, ami szerinte „gyógyíthatatlan sebeket ejt” az új alkotmányon. „Hihetetlen dilettantizmusnak” nevezte, hogy az új alaptörvényt kiteszik munkahelyeken, mert meglátása szerint, ami igazán lényeges az alkotmányban, az nem tisztázott, „azt suta szertartások nem pótolhatják”. Mint a volt államfő elmondta, „a mostani preambulum nem a kiindulópontja a törté­ nelemtanításnak”, azt helyére kell tenni az oktatásban. Sajnálatát fejezte ki továbbá, hogy jelenleg a közoktatásban nem tanítják az Alkotmánybíróság szerepét. A Történelemtanárok Egyletének állásfoglalása szerint a tanárok tanítási és a diákok tanulási szabadságát az alaptörvény iskolai értelmezése során is meg kell őrizni. Kívánatosnak tartják azt is, hogy a történelemtanítás méltó módon és terjedelemben foglalkozzon

Minek

a magyar alkotmányosság történetének ok­ tatásával. Fontosnak tartják továbbá, hogy az oktatásban és a nevelésben kiemelt figyelem jusson az alkotmányos alapjogok tiszteletben tartására. Megítélésük szerint az Alkotmánybíróság tevékenysége nem, illetve alig jelenik meg a törté­ nelemtanításban. A tananyag részévé kell válnia az Alkotmánybíróság szerepének az alkotmányos kultúra 1990 utáni kibontakozásában, a demokrácia intézményrendszerének megszilárdításában és védelmezésében. Kitértek arra is, hogy törekedni kell a tények és értékelések elválasztására, a fontosabb vitatott történelmi tények vagy értékelések esetében a különböző álláspontok bemutatására. Hangsúlyozták azt is: „Semmilyen politikai nyomás vagy légkör nem kényszerítheti a tanárt arra, hogy lelkiismeretével, meggyőződésével ellentétes nyilatkozatokat tegyen.” (forrás: mti.hu)

˚

a történ e te?

I r o da l o m t ö r t é n e t

é s i r o da l o m t a n í t á s

Konferencia a Magyartanárok Egyesülete rendezésében

november 19. 10 óra Kossuth Klub

A konferencián arra keressük a választ, hogy a magyar irodalomtörténet-írásban az elmúlt évtizedekben végbement fejlemények, illetve az újabban megjelenő vagy megjelenés előtt álló komolyabb irodalomtörténeti kézikönyvek, összefoglalások milyen új távlatokat nyitnak, illetve feladatokat adnak a középiskolai irodalomtanításnak. Olyan kérdésekről szeretnénk (magyartanárokat) inspiráló gondolatmeneteket hallani, mint az alább következők.

• • • • • •

Minek a története is tulajdonképpen az irodalomtörténet? A társadalomtörténet illusztrációja, személyiségtörténet, eszmetörténet, műfajtörténet, formanyelv-történet, nyelvfelfogás-történet, médiumtörténet, intézménytörténet? Szerzők vagy művek története? Hagyományok, konvenciók, nyelvhasználatok története? Mi lehet az alapja, illetve jelentősége a korszakolásnak? Az irodalomtörténet kérdésirány-változásai hogyan inspirálhatnák a magyartanítást? Meghívott előadóink az irodalomtörténész szakma kiválóságai:

Gintli Tibor, Jankovits László, Kulcsár Szabó Ernő, Margócsy István, Vaderna Gábor, Veres András. A két előtérben álló kézikönyv a Villanyspenót néven is ismeretes, háromkötetes A magyar irodalom történetei (Gondolat, 2007) és az Akadémiai Kiadó Magyar irodalom (2010) című összefoglalása. A délelőtti előadásokat tanári műhelyszemináriumok követik, melyeken olyan gyakorlati témák kerülnek sorra, mint az életrajz helye a 21. századi irodalomtanításban, a korszakbevezetés mozaikmunkában, korbeli dokumentumok a műelemzés szolgálatában, nagy történet helyett kis történetek, konvenciótörténetek. A részvétel ingyenes. 11


2011. november - december - 2012. január

Romaklub

Szindbád utazásai Szentandrássy István retrospektív kiállítása a Roma Közéleti Klub keretében Barna, bronzszínű és vörös figurák, átható tekintetű madonnák, érzéki, buja asszonyok, szikár és komor férfiak, merész torreádorok, mélyérzelmű utazók, dacos lovagok és szilaj paripák – Szentandrássy István festményei olyan sajátos látványvilágot képviselnek, amely beemeli őt a halhatatlan alkotók közé. A mind témájában, mind atmoszférájában a cigányság értékeit, lét­ helyzetét megjelenítő alkotások általános érvényű erkölcsi üzenetet hordoznak, és hihetetlen szuggesztíven ábrázolják a kiszolgáltatott, nyomorúságos emberi sorsokat. A Kossuth Klubban rendezett kiállítás a festő életművébe enged betekintést. Szentandrássy István 1957-ben szüle­ tett Budapesten. Gyermekkorát a Nógrád megyei Horpácson és Erdőtarcsán töltötte, majd Hatvanban volt kamasz, de már a középiskolában is nagyon érdekelte a rajzolás. Iskolai tanulmányait befejezve költözött Budapestre, ahol előbb építkezésen, később egy kertészeti vállalatnál dolgozott, majd egy kórház toxikológia és pszichiátria osztályán volt betegszállító. Mivel minden érdekelte, a munkásszálló könyvtárában rengeteget olvasott, és képezte magát. Ebben az időben belekóstolt különféle művészeti ágakba, drámákat, verseket írt, kiállításokra, koncertekre és filmvetítésekre járt. Már ekkor nagyon foglalkoztatták az emberi sorsok, a kiszolgáltatottság, a sze­ gény­ség, a társadalmi különbségek, az idős­

12

kor, a háborús emlékek, és az, hogy a nehéz helyzetekben hogyan őrizheti meg az ember a méltóságát. A nyomasztó tapasztalatokat igyekezett kiírni magából. 1979-ben keveredett le Csapiba, egy cigány olvasótáborba, ahol a tábortűz mellett találkozott először Choli Daró­ czi József író-költővel, Ruva Farkas Pál költővel és Péli Tamás festőművésszel, akiktől ezután rengeteg baráti segítséget kapott. Péli figyelemmel kísérte az új tehetségeket, és a művészet bármely ágában igyekezett indulásukat, kibontakozásukat segíteni. Szentandrássyt ő fordította a képzőművészet, a festészetet felé, „örökbe fogadta”, tanítványául hívta, és elindította az alkotóvá válás útján. Néhány év alatt Szentandrássy olyan magas szintre fejlesztette művészi ábrázolásmódját, hogy 1982-ben nagy sikerrel megrendezték első önálló kiállítását. A következő évben született meg első rendkívül szuggesztív Madonna-festménye, melyet az ikonfestészet hagyományaira támaszkova készített. Innentől egy egészen egyedi, sajátos stílus bontakozik ki a művészetében, de Madonnái ezen az egyéni stíluson belül is kiemelkedő jelentőséggel bírnak. Nőket, asszonyokat látunk, akik egyben kulturális különbségeket és történelmi korszakokat jelenítenek meg átható erővel. Az Auschwitzi Mária a cigány holokausztnak állít emléket, de a fájdalom mellett a megbocsájtás katarzisa is rendkívüli erővel sugároz a képről. Az ősz és a tél Madonnái (képeinken) az alázat, a türelem és a megbékélés allegóriái. A ’90-es évek elején készült a kiállításon szintén bemutatott Szárnyasoltár, amely bár úgy szerepel a köztudatban, mint a holokausztot idéző alkotás, üzenetében ennél sokkal mélyebb: a cigányság sorskérdéseit jeleníti meg bibliai utalások segítségével. A ’90-es évek meghatározó sorozata a Federico García Lorca költeményeire épülő Cigány románcok. Szentandrássy ciklusában tetten érhető a tartózkodás, az odaadás, a vágyakozás, az együttérzés és a szerelem minden árnya­ lata, ezek a nem szokványos illusztrációk a szélsőséges érzelmek szürreális ábrázolásai. Szentandrássy a 2000-es években újra elővette a versciklust, de ekkor már a torreádor alakja köré csoportosítva az összetett, sokszor ellentmondásos jellemáb­ rázolást. Szentandrássy egy sajátosan egyéni, a drámaiságon alapuló képi nyelvet hozott

létre, amelyen megmutatkozik a reneszánsz festészet hatása. A reneszánsz a feltörekvő polgárság művészete volt, s maga a szó is újjászületést jelent. Szentandrássy szerint a cigány értelmiség életre hívása az egész cigányság újjászületését szolgálja, ezért különösen időszerű az a kultúrateremtő szándék és program, amely túlmutat a festészeten, és a cigány kultúra egészét kívánja átfogni. Ennek része a most Péli Tamás Roma Közéleti Klub néven újrainduló roma értelmiségi klub is, amely minden hónap első hétfőjén kerül megrendezésre a Kossuth Klubban. „Szenty azon kevés ikonok közé tartozik, akikkel még hál ’ Istennek lehetőségünk van beszélgetni, találkozni. A találkozás képei­ vel nem hétköznapi szembesülés a világgal, minden képének kozmikus ereje van. Min­ denkori morális példát mutat, min­ d en­ f éle értelemben, minden ember számára, aki képes befogadni. Szentandrássy kiállításai rendhagyóak, mert a legkülönbözőbb tár­ sadalmi rétegekből jönnek el ilyenkor, és együtt lélegeznek. A kiállítások hidat terem­ tenek ember és ember között. Szenty min­ denképpen a híd szerepét tölti be az emberek között. Rettentő józanul, kíméletlen szere­ tettel közelít és tart tükröt elénk. Aki csak kapcsolatba kerül vele, úgy érezheti, kapott valamit. Sokkal globálisabban gondolkodik annál, mint hogy a történeteit roma és nem roma viszonyra korlátozná.” – nyilatkozta a kiállítás megnyitóján Kunhegyesi Fe­ renc a romnet.hu-nak.

˚


Klub & Club

A Török Kávéházi Estek minden hónap első szerdáján kerül megrendezésre este 7 órától a Kossuth Klubban. Érdekel a török kultúra, történelem, gazdasági helyzet, irodalom és egyáltalán minden, ami Törökországgal kapcsolatos? Sze­retettel várunk minden érdeklődőt a Török Kávéházi Estek programsorozatra. Az esteken egy-egy Törökországgal kapcsolatos téma szakértőjét hallgathatjuk meg, melyet szabad beszélgetés követ.

Török Kávéházi Estek 2011. december 7. szerda 19:00 óra

A 19. századi Oszmán Birodalom reformjai és jövője a magyar utazók szemével Előadó: Hadnagy Szabolcs — történész Szervezők: Tóth Ágnes (+36-30-640-25-28) és Rüll Ildikó (+36-30-935-05-70) szervezo.torokest@gmail.com www.facebook.com/torokkavehaziest www.turkinfo.hu/blog

A részvétel ingyenes! A programsorozat a Turkinfo, Török-Magyar Kulturális Hírportál támogatásával valósul meg.

A dve n t B é c s b e n A bécsi advent évről évre egyre több látogatót vonz a világ minden tájáról. Utazásunkon három kiállítás megtekintésére nyílik lehetőségük. Megismerkedünk Klimt és Magritte művészetével, és a tél kapcsán egy válogatott európai gyűjteményes kiállításon tanulmányozzuk az évszakábrázolást a késő középkortól napjainkig. A Városház téren megrendezett hatalmas vásár hamisítatlan karácsonyi hangulatot áraszt. Városnéző sétánkat itt zárjuk, hogy mindenkinek jusson ideje a nézelődésre. Utazás: autóbusszal Részvételi díj: 7 000 Ft Belépődíjak: Albertina: 7 euró Belvedere felnőtt: 14 euró, nyugdíjas: 11 euró Szépművészeti Múzeum: 8 euró Időpont: 2011. december 4. vasárnap Az idegenvezető Ludmann Mihály művészettörténész. 06:30 Indulás Budapestről, a Felvonulási térről (Műcsarnok mögött) 10:00 - 12:00 Gustav Klimt és Josef Hoffmann - A modernizmus úttörői c. kiállítás megtekintése a Belvederében 13:00 - 14:30 René Magritte műveiből nyílt tárlat megtekintése az Albertinában További lehetőségek: 15:00 órától Téli mesék c. gyűjtemény (válogatás Pieter Bruegel, Rembrandt, Francisco de Goya, Caspar David Friedrich, Claude Monet, Edvard Munch, Anselm Kiefer és Peter Paul Rubens műveiből) megtekintése a Szépművészeti Múzeumban 15:00 - 18:00 Városnézés és barangolás a karácsonyi vásáron 21:00 Érkezés Budapestre A programváltozás jogát fenntartjuk! Jelentkezés: Varga Violánál (e-mail: violavarga@kossuth-klub.hu, tel: 20/445 8919)

13


2011. november - december - 2012. január

L a p oz g a t ó

A L'Harmattan kiadó újdonságai Rainer M. János: Bevezetés musba

a kádáriz-

Szuchy Róbert: Az összefonódás-el­le­ nőrz ­ és európai uniós szabályai a jogbiz­ A könyv középpontjában a kádárizmus áll. Nem végső magyarázat, hanem bevezető, áttekinti a tárgy irodalmát, foglal­ kozik az előzményekkel és az utótörténettel. A történetek elbeszélése helyett a ma­g yar és térségi jelenkortörténet, azon belül is a XX. század második fele átfogó ábrázolása során felmerülő fogalmak magyarázatára vállal­ kozik. Nem összegzés: bevezetés a további tisztázáshoz, esetleg vitához.

I m p ressz u m

Eörsi László: A „Baross Köztársaság” 1956. A VII. kerületi felkelőcsoportok E tanulmánykötet az 1956-os fegyveres felkelés VII. kerületi (erzsébetvárosi) ese­ ményeit tárgyalja. E túlnyomórészt nehéz, hányatott sorsú fiatalokból és többszörös elítéltekből rekrutálódott csoportok a fegyveres összecsapások első hulláma után alakultak, hogy részt vegyenek a sztálini rendszer lebontásában. A novemberi harcokból viszont alaposan kivették a részüket, a belvárosi körzetben ők folytatták legtovább az ellenállást az óriási szovjet túlerővel szemben. Kiadja a TIT Kossuth Klub Egyesület. 1088 Budapest, Múzeum u. 7. www.kossuth-klub.hu klublap@kossuth-klub.hu tel: 338-3166, 411-0843, 411-0846 fax: 318-01-51 Főszerkesztő: dr. Lugosi Győző Felelős szerkesztő: Hajdú Zita Felelős kiadó: Gyenes Ádám Készült az Avaloni Kft. nyom­ dájában. Megjelenik 2000 példányban. Következő lapzártánk időpontja 2012. január 15.

14

tonság tükrében

Az

új

Husserl. Szemelvények

az életmű

ismeretlen fejezeteiből

Az összefonódás-ellenőrzés napjaink gazdasági életében egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. Az Európai Unió piacán – külö­ nösen az új tagállamok felvétele során és azt követően – a gazdasági hatékonyság javítása céljából jelentős vállalati tranzakciók mentek végbe, amelyek gyakran a gazdasági társaságok összefonódásában testesültek meg. Ezek az összefonódások, koncentrációk sokféleképpen – pozitívan és negatívan – hathatnak az európai gazdaságra. A hatékonyságjavulás mint fő szempont, gazdasági válságidőszakokban különösen nagy jelentőséggel bír.

Válogatta, fordította és bevezetőkkel ellátta: Varga Péter András és Zuh Deodáth A husserli fenomenológia recepciója és a fenomenológiai mozgalom kreatív hozzájárulása nélkül a huszadik századi kontinentális filozófia szinte elképzelhetetlen. Azonban a Husserl-életmű nagy része ismeretlen volt e recepció számára, sőt az értelmezések már Husserl életében is jelentős különbségeket mutattak. Ezeket a kiaknázatlan lehetőségeket akarjuk kötetünkkel a magyar filozófiai olvasóközönség számára bemutatni, amelyekben Husserl nemcsak „utódainak kor­társaként” mutatkozik meg, hanem a filozófiai hagyomány által meghatározott kérdésfeltevésekhez és diszciplínákhoz is szorosan kötődik.

Ullmann Tamás és Váradi Péter (szerk.): Sartre és Merleau-Ponty. A francia fe­ nomenológia klasszikus korszaka

Jean-Paul Sartre és Maurice MerleauPonty a példátlanul gazdag francia fenome­ nológia kimagasló alakjai. Azonos hagyo­ mányhoz kapcsolódtak, de életpályájuk és filozófiai alapállásuk is eltérő volt. A kötet a Magyar Fenomenológiai Egyesület és a L'Harmattan Kiadó együttműködésében megjelent Transzcendencia és megértés. Lévi­ nas etikája és metafizikája című kötethez kap­ csolódik, így nyújtva átfogó képet a francia fenomenológia e három klasszikusáról.

A L’Harmattan Könyvkiadó kínálatát a www. harmattan.hu weboldalon t­ekintheti meg rész­ letesen. Szépirodalmi köny­ve­inkből a http:// szepirodalom.harmattan.hu/ ol­ dalon olvashat részleteket. Iratkozzon fel a hírlevelünkre, és értesüljön elsőként a kedvezményekről! A L'Harmattan Kiadó webshopja, a Könyv és Lap (www.konyveslap.hu) november közepétől várja az igényes olvasókat.

˚


Klub & Club

2011. november 21-én nyit a

a Párbeszéd Házában (VIII. Horánszky u. 20.). Kínálatunkban megtalálhatóak: teológiai, filozófiai, társadalomtörténeti, pszichológiai, történelemmel foglalkozó, néprajztudományi, irodalomtudományi könyvek, jezsuita kiadványok, folyóiratok és egyéb igényes szakkönyvek és kiadványok. Rendszeres könyvbemutatókkal, dedikálásokkal várjuk ez érdeklődőket. Tanárok és diákok részére 10% engedményt adunk árainkból. A L’Harmattan Kiadó könyveiből 15% kedvezményt biztosítunk, illetve további időszakos kedvezményekkel várjuk kedves vásárlóinkat. Nyitva tartás: H-P 10-18 óráig. www.konyveslap.hu parbeszedkonyvesbolt@gmail.com

Segíthetek • • • • • •

ha nem alszol rendesen, ha sokszor feszült vagy, ha nem megy a tanulás, ha le szeretnél szokni káros szenvedélyeidről, ha meg szeretnél szabadulni túlsúlyodtól, ha nincs elég önbizalmad...

Farkasné Katona Szilvia

kineziológus, fülakupunktúrás, addiktológus a VI. és a XX. kerületben Bejelentkezés telefonon: 06-70-631-73-46 szilvikinez@gmail.com www.kinezio.hu

.

iát

t pá

y zim én ss ö m . z n t ö en ve . cs öl t jel ked tén k s se a ás m yul %-o sa e s o rt yóg 50 tatá úrá om l ta k él g om mu nkt lka a sn F dék s be upu t/a o F n é 15 k nt ajá rdet füla 500 Fo n . i 1 l z é a h P lés: A ze ke


A TIT STÚDIÓ EGYES Ü LET NOVEM BER- DECEM BER H AVI PROGRAM J A Ásványbarát Kör November 2. 18:00 November 9. 18:00 November 16. 18:00 November 23. 18:00 November 30. 18:00 December 7. 18:00 December 14. 18:00 December 21. 18:00

Vöröskeresztes előadás (Előadó: Barabás Dénes, a Magyar Vöröskereszt munkatársa) Ásványhatározás Loire-völgyi kastélyok – videóvetítés (Felelős: Hartmann Béla) A Mikulásnap és az Ásványkiállítás és –börze előkészítése (Felelős: Laki Tamásné, Hartmann Béla, Haragos Pál) Szíriai ásatások (Előadó: Solt Péter) Mikulás Ünnepség (Felelős: Laki Tamásné) A 2012. I. félévi program megbeszélése (Felelős: Harmann Béla) 2011. évi gyűjtések fotói, videói (Bemutatják a szakcsoport tagjai)

Csapody Vera Növénybarát Kör November 3. 17:00 Télálló szukkulensek (Előadó: dr. Szabó Krisztina) November 17. 17:00 Örmény hegyek növényei (Előadó: dr. Kósa Géza) December 1. 17:00 Kiselőadások a tagság részéről December 15. 17:00 Évzáró ünnepség Gombász Klub foglalkozásai November 7. 18:00 Börzsönyi gombaképek (Előadó: Koczuba József) November 14. 18:00 Barátaink a gombák (Előadó: Lukács Zoltán) November 21. 18:00 Szárliget tavasszal (Előadó: Szentmiklósi Zsófia) November 28. 18:00 Gyakoribb pókhálósgombáink (Előadó: Dima Bálint) December 5. 17:00 Gombászpiknik, tombola (Házigazda: Auer Péter December 12. 18:00 Dia- és digitális képparádé December 19. 18:00 Évbúcsúztató. Dia- és digitális képparádé A Gombász Klub tanulmányi kirándulásai November 5. Vöröspocsolyás A kirándulásokról információ: Bukta Eszter – 466-9019, 06-30-290-5197. A Gombász Klub alapfokú gombaismereti képzése November 16. első alkalom Törpenyúl Klub November 25. 18:00 December 16. 18:00

Kérdések-válaszok a nyulakról, tartásukról, kötetlen nyulas nap Évzáró klubnap

Budapesti Macskatartók Egyesülete - klubnapok November 9. 17:00 Klubnap November 23. 17:00 Klubnap December 14. 17:00 Klubnap Kiállítások • Öveges József Emlékterem és Interaktív Kiállítás – szeptember 1 - október 30. Öveges József szellemi örökségének dokumentumai, tárgyi emlékei, videofilmek, kísérletező foglalkozások várják Saz érdeklődőket (előzetes bejelentkezéssel) • Ásvány- és Kőzetbemutató Lakos János gyűjteményéből – állandó kiállítás • XXIV. Ásványkiállítás és -börze – december 11. Konferenciák November 10.: Élő környezetünk és épített értékeink (tanácskozás) November 23.: Újbudai Közoktatási Konferencia December 8.: Atomenergiáról – mindenkinek (IX. regionális ismeretterjesztő konferencia – Szeged) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. Telefon : 466-9019

A TIT Kossuth Klub Egyesület és a TIT Stúdió Egyesület együttműködésének formális kereteiről lapzártánkkor még folynak a tárgyalások. 16

KlubClub 2011 november-december - 2012 január  

A Kossuth Klub november-december-januári programajánló újságja.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you