Page 1

 

Študentski klub  Slovenskih  goric   Trg  osvoboditve  9   2230  Lenart   info@sksg.org   www.sksg.org  

VLOGA ZA PRIJAVO NA RAZPIS: Pomoč mladim mamicam in očetom

PODATKI O VLAGATELJU/ICI _________________________ rojen/a ________________ v _____________ , (IME IN PRIIMEK)

(DATUM ROJSTVA)

(KRAJ ROJSTVA)

stanujoča ___________________________________________________________________ (NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA) se prijavljam na razpis »Pomoč mladim mamicam in očetom«. V študijskem/šolskem letu 2015/16 sem obiskoval/a _______ , ________________________ (LETNIK)

(FAKULTETA)

_______________________smer _______________________________________________. (SMER ŠTUDIJA)

KONTAKTNI PODATKI: Telefonska številka: ______________________________ E-mail naslov:______________________________ PODATKI O OTROKU Ime in priimek: ______________________________ Naslov stalnega bivališča: ____________________________________________________ Datum rojstva: ______________________________ Kraj rojstva: ______________________________ Ime in priimek drugega starša: ______________________________

S podpisom potrjujem, da soglašam s pogoji razpisa projekta Pomoč mladim mamicam ali očetom Študentskega kluba Slovenskih goric.

________________________ (KRAJ IN DATUM)

________________________ (PODPIS)

Študentski klub  Slovenskih  goric,  matična  številka.:  1164546000,  ident.  številka  za  DDV:  86901362      


PRILOGE: o Original potrdilo o vpisu za študijsko/šolsko leto 2015/16; o   Obojestanska kopija članske izkaznice Študentskega kluba Slovenskih goric s dokazilom o članstvu v študijskem/šolskem letu 2015/16; o   Kopija osebnega dokumenta; o   Kopija otrokovega rojstnega lista.

2  

Vloga za prijavo na razpis  
Vloga za prijavo na razpis  
Advertisement