Statsindkøb 4 2018

Page 1

Magasinet

STATSINDKØB &

Stat & Kommune Indkøb Til beslutningstagere og indkøbere i staten, regioner og kommuner NUMMER 4 / AUGUST 2018 / ÅRGANG 36

STATENS INDKØB AFVISER 3 % BIDRAG PÅ KONFERENCEAFTALE MASKINER UNDER BROEN MED NÆSTEN

50% FLERE UDSTILLERE

KLAGER OVER UDBUD ER BREMSET BÆREDYGTIGHED BATTER PÅ KONFERENCECENTRES BUNDLINJER – OGSÅ VIA STATSAFTALEN


Magasinet

STATSINDKØB &

LEDER

Stat og Kommune Indkøb Til indkøbere i staten, regioner og kommuner Ansvarshavende: Dan Morrison Navn- og adresseændring: Send en mail til saki@saki.dk Udgiver: Danja Media ApS Thyrasvej 33 4684 Holmegaard Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 43 31 21 E-mail: info@statsindkoeb.dk Redaktion: Keld Broksø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 41 52 E-mali: keld@kb-kommunikation.dk Dan Morrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 73 10 63 E-mail: info@statsindkoeb.dk www.statsindkoeb.dk Annoncer: E-mail: info@statsindkoeb.dk . . . . . . . . . 43 43 31 21 Design og tryk: KLS PurePrint A/S Hvidovre Oplag: 5.500 36. årgang Samarbejdspartnere

ISSN 2596-6065 Distribution og modtagere: Magasinet ”Stat & Kommune Indkøb” distribueres 6 gange ­årligt til: Abonnenter på rammeaftaler hos Statens og ­Kommunernes Indkøbs Service A/S. Medlemmer af IKA, Foreningen af Offentlige Ind­ købere. Folketinget, ministerierne, direktorater, styrelser m.v. Etaterne, herunder Politiet og Forsvaret. Statslige og fælleskommunale virksomheder. Region- og kommunaldirektører. Region- og kommunale indkøbschefer og IT-chefer. Region- og kommunale tekniske forvaltninger. Højere uddannelsessteder, universiteter, teknika, handels­højskoler og seminarier. Social- og sundheds­sektoren, herunder hospitaler, plejehjem m.m. Leverandører til offentlig virksomhed. Abonnementspris: Kr. 250,- årligt ex. moms i Danmark Citat af redaktionelt indhold er tilladt med klar ­kilde­angivelse. Gengivelse af artikler er kun tilladt med skriftlig ­accept fra redaktionen. Erhvervsmæssig afbenyttelse af bladets indhold er forbudt, medmindre særlig tilladelse foreligger.

Kassetænkning på konferencer

D

et nærmede sig en kafkask sag med en uforståelig dom om et ekstra­ gebyr på 3 %, da Aarhus Kommune i maj begyndte at sende mails rundt til leverandørerne på den rammeaftale for Konferencer, som S­ tatens Indkøb/Moderniseringsstyrelsen ellers endelig med et halvt års forsinkelse fik på plads i foråret. Havde leverandørerne gjort hvad de skulle op til da? Ja. Havde Statens Indkøb/Moderniseringsstyrelsen gjort hvad de skulle op til da? Ja. (Trods forsinkelse). Havde Aarhus eller andre kommuner mere at komme efter på den aftale? Nej. Da Statens Indkøb/Moderniseringsstyrelsen blev gjort opmærksom på gebyret af dette magasin kom der efter en halv snes dage også et kontant svar: Det er ikke inden for skiven på den ny konferenceaftale at opkræve det, som Aarhus kalder et finansieringsbidrag, og som i øvrigt går til kommunen selv. Dvs. først skulle leverandøren bebyrdes med administrationen ved at opkræve det nye gebyr fra Aarhus Kommunes´ egne afdelinger, som bruger Konferenceaftalen. Dernæst føre statistik over, hvor meget leverandørerne skal betale tilbage til Aarhus Kommune. Hvad kalder man den slags på nudansk? Kassetænkning, kassetænkning og så lige en sidste gang kassetænkning. Sagen lugter af, at indkøbsafdelingen har brug for profilering internt i kom­ munen og vil påvise sit værd til at spare penge – her i stedet ved at kræve dem ind andre steder i kommunen via leverandører. Intet tyder foreløbig på, at andre kommuner har fulgt den trend; Hverken HORESTA eller Statens Indkøb/Moder­ niseringsstyrelsen hørt om lignende tilfælde. Det er ikke ensbetydende med, at det ikke sker i andre kommuner. Eller at – gik den så gik den – at andre kommu­ ner senere ville følge den gebyrmodel, hvis først Aarhus undgik bøvl. Lige nu har frustrerede leverandører vundet første omgang, men der er noget mere i den forholdsvis enkle sag. Det handler om, hvordan det offentlige behand­ ler sine leverandører. Det er en tendens til, at de ses som nogle man blot kan poste ekstra administra­ tion over på. Der er en lige linje fra det mystiske 3 % gebyr til de lange forsinkel­ ser, som Statens Indkøb/Moderniseringsstyrelsen i foråret pålagde leverandørerne at bokse med. • Udgifterne og besværet ved ikke at kunne planlægge budgetter i forsinkelsespe­ rioden lå hos leverandørerne, som allerede var underlagt faste priser på Konfe­ renceaftalen. • Udgifterne og besværet ved at skulle administrere en afgift hos Kommunens egne afdelinger lå hos leverandørerne, som igen ellers var underlagt faste priser på Konferenceaftalen. I et svar fra Aarhus til dette magasin påpeges det, at Aarhus Kommunes revision har godkendt gebyrordningen og at Indkøbs- og udbudsafdelingen i Borgmeste­ rens Afdeling er bemyndiget til at pålægge nye fællesindkøbsaftaler et gebyr/finan­ sieringsbidrag. Der er ingen grund til at betvivle, at Aarhus har handlet i god tro på, at gebyret var OK. Problemet er tankesættet: Kassetænkningen sættes over god behandling af le­ verandører til det offentlige. Ved gebyret taler vi om ting, som ikke var oplyst, da konferenceaftalen blev indgået, men som er kommet snigende efterfølgende. SKI har også gebyrer, men spiller med åbne kort. Det er afgørende for leverandører­ nes tillid og lyst til at byde fremover, at de kender konditionerne – og at deadlines overholdes.


”Vi har fået en leverandør, der tager ansvar for mere end leverancen af produkterne. Det betyder meget.” Jakob Jensen, Driftsansvarlig Vej & Park’s værksted

Vil du også have besøg af vores smøreolietekniker? Vej & Park i Holbæk Kommune har skiftet smøremiddelleverandør til OK og fik i den forbindelse gennemgået maskinparken, optimeret lageret og gennemgået kravene til samtlige maskiner af OK’s smøremiddeltekniker. Trænger din maskinpark også til en grundig gennemgang, så kommer vores smøremiddeltekniker gerne på besøg. Ring til Charlotte eller Bettina og hør mere om casen fra Vej & Park i Holbæk Kommune – og om dine fordele med OK.

ok.dk/offentlig

Charlotte Holze Key Account Manager Jylland/Fyn 30 70 59 76 chl@ok.dk

Bettina Olsen Key Account Manager Sjælland 21 15 31 03 beol@ok.dk

58873

!


LÆS I DETTE NUMMER

Statens Indkøb afviser 3 % bidrag på konferenceaftale

6

Leverandører fandt det mystisk: Hvordan hang det sammen, at en kommune som Aarhus tillagde 3 % i finansieringsbidrag på konferenceaftalen, som al­ lerede HAR været i udbud via Moderniseringsstyrelsen/Statens Indkøb? Leve­ randørerne fik denne sommer medhold. 3 %-tillægget koster leverandørerne ekstra bøvl, når de ikke kan holde sig til de priser, som fremgår af aftalen. Sta­ tens Indkøb afviser nu metoden. En orientering kommer til alle leverandører, mens Aarhus er gået i dialog. Læs side 6

Bæredygtighed batter på konferencecentres bundlinjer – også via statsaftalen

12

HORESTA mener, at det kan betale sig at gå den grønne vej, og flere og flere danske hoteller og konferencecentre får miljømærker. I dag handler bæredyg­ tig drift ikke kun om at tiltrække kunder, men også om at undgå at miste dem. I statens aftale på konferenceydelser, som trådte i kraft i foråret, var Green Key også blandt de ønsker, som gav point. Læs side 12

Klager over udbud er bremset Der klages nu kun over godt fire procent af de offentlige udbud. Magasinet Stat & Kommune Indkøb kan nu afsløre inden offentliggørelsen af deres årsrap­ port til september, at 2017-tallet nu endelig viser en stabil stagnation. Hævede gebyrer, større klarhed i udbud samt mere dialog i udbud er blandt årsagerne til bremsen, men klagerne kan komme endnu længere ned i antal. Læs side 22

22 Mange udstillere og inspirerende, faglige seminarer Med 96 udstillere på listen i dag mod 68 i alt på Maskiner under Broen i 2016, må man virkelig sige at branchen har taget messen til sig. Senest er der kommet flere udstillere af professionelle trailere til. Messe arealet er allerede udvidet i forhold til det oprindelige område. Messen afholdes under Lillebæltsbroen 22. og 23. august.

42 4 / Stat & Kommune INDKØB / august 2018

Læs side 42


Ordregiverne tager ikke hensyn til sommerferien Dansk Erhverv finder det for problematisk, at offentlige ordregivere ikke tager hensyn til sommerferien, når de laver udbud. Det kan gå ud over kvaliteten, lyder det fra erhvervsorganisationen. Ferien har været over de fleste. Dog mest i det offentlige. For lige op til sommerferien nåede offentlige ordregivere at an­ noncere 187 udbud. Det er i sig selv ikke noget problem, så længe udbudsfristerne giver virksomhederne mulighed for at nå tilbage fra ferie og ar­ bejde seriøst med udbuddet. Men i hele 67 pct. af tilfældene, svarende til 123 udbud, har det offentlige desværre sat fristen for tilbud i skolernes som­ merferie (til og med uge 32) eller i første uge efter skoler­ nes sommerferie (uge 33). Det

er et problem, mener Dansk Erhverv. ”De offentlige ordregivere glemmer desværre at tage hen­ syn til, at privatansatte også gerne vil holde ferie. Så når tilbudsfristerne for tilbud på et udbud ligger oveni ferien eller umiddelbart efter, kan det des­ værre påvirke kvaliteten af de tilbud, det offentlige modtager. Virksomheder kan for eksempel mangle bestemte nøglemedar­ bejdere, der gerne skal ind over tilbuddet, så de ikke får budt ind på opgaven,” siger Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv.

Efterlyser bedre planlægning Morten Jung minder om, at det offentlige udbyder opgaver for at opnå den bedste ydelse for skattekronerne. Derfor er en god planlægning af udbud fra det offentlige med passende tilbudsfrister udenom sommerferien særde­ les vigtigt for at skabe en sund konkurrence og opnå det bedst mu­ lige resultat. ”Der kan selvfølgelig være tale om uforudsete ha­ stesager. Men i mange

BYG SELV DET PERFEKTE ARRANGEMENT ·

4-stjernet hotel med 223 værelser

·

Unik beliggenhed ved Billund Lufthavn og tæt på motorvejen

·

5-stjernet konferencecenter

·

25 fleksible konferencelokaler

·

2 store auditorier med plads til hhv. 54 og 300 pers.

·

Multihus på 1800 m2, perfekt til store arrangementer

·

LEGO® Business & Bricks teambuildingkoncept

·

Vi har rammeaftale

Se mere på: LEGOLANDconference.dk

Vi har faciliteterne til at afholde dit arrangement uanset størrelse LEGOLAND® Hotel & Conference er et af landets mest moderne og fleksible udbydere af faciliteter til møder, konferencer og virksomhedsevents. Desuden får du mulighed for at inddrage LEGOLAND® Parken, hvis dit arrangement skal være noget helt ud over det sædvanlige. LEGO, LEGO logo, Klods- og Knop konfigurationerne, Minifiguren og LEGOLAND er varemærker tilhørende LEGO Gruppen. ©2018 LEGO Gruppen.

tilfælde handler det om udbud som for eksempel snerydning og indkøb af IT-systemer, som man sagtens kan dreje udenom sommerferien, og det vil vi klart opfordre til, at man gør, så man kan få de bedste tilbud fra virksomhederne. Det er tid til at offentlige ordregivere stopper op og justerer i deres planlægning. Siden 2015 er det offentlige desværre kun blevet dårligere til at planlægge de­ res udbud, og det går ud over konkurrencen og i sidste ende bruges flere af danskernes skat­ tekroner på offentlige projek­ ter, som ikke løses på den mest hensigtsmæssige måde,” siger Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv.


En ny konferenceafgift er kommet i fokus hos Statens Indkøb efter en første, mystisk sag er dukket op i Aarhus.

6 / Stat & Kommune INDKØB / juni 2018


STATENS INDKØB afviser 3 % bidrag på konferenceaftale Hvordan hænger det sammen, at en kommune som Aarhus tillægger 3 % i finansieringsbidrag på konferenceaftalen, som allerede HAR været i udbud via Moderniseringsstyrelsen? Er alle priser så ikke aftalt mellem Moderniseringsstyrelsen, leverandører – samt staten og øvrige kunder? Intet tyder på, at de 3 % i tillæg er gængs praksis, men det koster leverandørerne ekstra bøvl, at de ikke kan holde sig til de priser, som fremgår af aftalen. HORESTA har på linje med Statens Indkøb aldrig hørt om det mystiske gebyr før - og Statens Indkøb afviser nu metoden. En orientering kommer nu ud til alle leverandører i hele landet, mens Aarhus er gået i dialog. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

E

n række leverandører, som er med på Moderni­ seringsstyrelsens/Statens Indkøbs omdiskuterede konfe­ renceaftale efter en stribe forsin­ kelser, har fået en ny, ubehagelig overraskelse. Det handler om et tillæg på 3 % oven i de priser, som det tog over et halvt års forsinkelse at nå frem til i foråret på den statslige konferenceaftale. Som Magasinet Stat & Kom­ mune Indkøb beskrev i foråret har frustrerede leverandører tabt penge på manglende mulighe­ der for planlægning og budget­ tering. For hotelaftalen er det fremover SKI, der skal stå for den, mens Konferenceaftalen under Moderniseringsstyrel­ sens regime gælder helt indtil 31. december 2019 med mulighed for forlængelser ad to omgange frem til 31. december 2021. Med andre ord: Det hele skulle være

på plads for leverandørerne. Men fra maj begyndte der at tikke nye mails om et nyt gebyr ind fra Aarhus Kommune, som bruger rammeaftalen for konfe­ rencer. En stribe leverandører af konferencefaciliteter undrede sig over de nye gebyrer. De mente aftalen var klappet af. - Hvad har de gang i? som en af leverandørerne spørger fru­ streret over den ekstra admini­ stration. - Så fatter jeg da overhovedet ikke hvorfor man kobler sig på rammeaftalen? tilføjer leveran­ døren.

Finansieringsbidraget med ekstra administration I mailen fra Aarhus står bl.a. un­ der overskriften ”Vejledning til leverandører i forbindelse med Finansieringsbidrag”: ”Aarhus Kommune har til­ sluttet sig Moderniseringssty­

relsen rammeaftale vedrørende indkøb af konferencefaciliteter i Danmark (Konferenceaftalen). I forbindelse med kontraktindgå­ else skal der pålægges 3 %, på de tilbudte priser.” Og videre: ”Leverandøren skal 1 gang årligt, senest pr. 15. november, fremsende en opgørelse indehol­ dende den samlede fakturerede omsætning. Omsætningen skal være fordelt på varenummerni­ veau. Omsætningen og finansie­ ringsbidraget skal være klart ad­ skilte, det vil sige at der skal være en kolonne med omsætningen (eksklusiv finansieringsbidrag) og en kolonne med finansie­ ringsbidraget,” står der i mailen. Leverandørerne pålægges ifølge mailen også yderligere ad­ ministration. Ordlyden er sådan: ”Den fakturerede omsætning opgøres for følgende perioder: Fra kontraktstart frem til den

31/10 2018. Derefter én gang årligt…”(Omsætning opgø­ res eksklusiv moms og even­ tuelle afgifter.) Statistikken sendes til Indkøb og Udbud, Aarhus Kommune på e-mail bedreindkoeb@ba.aarhus.dk . Den fremsendte statistik gen­ nemgås og herefter udsteder Aarhus Kommune en faktura på finansieringsbidraget for pe­ rioden. Fakturaen fremsendes til virksomhedens elektroniske postkasse.”

Aarhus: gebyr finansierer indkøbsafdeling Aarhus Kommunes indkøbsaf­ deling meddeler i en række svar til Magasinet Stat & Kommune Indkøb, at det handler om en intern finansieringsform af indkøbsafdelingen. Afdelingen mener det burde være ukompli­ ceret for de fleste leverandører: Der lægges de 3 procent oven

august 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 7


i prisen, som gives til kommu­ nen igen. Altså: De 3 procent går ikke til leverandøren, men skal opkræves, administreres og betales til den kommune, som bestiller på den allerede indgå­ ede konferenceaftale. Anette Juhl Winther, Indkøbs og Udbudschef, forklarer til Ma­ gasinet Stat & Kommune Ind­ køb, at ”finansieringsbidraget” på 3 % findes på få, udvalgte indkøbsaftaler i Aarhus Kom­ munes magistratsafdelinger. - Det er en intern ordning, der kun berører leverandørerne i form af opkrævningsbistand. Herved inddrages en lille del af den prisfordel, som Aarhus Kommune og magistratsafde­ lingerne opnår gennem benyt­ telse af aftalerne. Bidragets størrelse fastlægges konkret af Indkøb & Udbud i forhold til de opnåede besparelser. Hvad skal de 3 % bruges til at dække? - Det kan vel ikke være udbudsudgifter, da udbuddet jo er afholdt? - Det er en intern ordning. Den er udtryk for den model, som er valgt til delvist at finan­ siere indkøbs – og udbudsaf­ delingen i Aarhus Kommune. De opkrævede beløb dækker primært udgifter til opfølgning på kontrakten, for at sikre at kommunen får det, som er af­ talt med leverandøren. Desuden dækker det udgifter til evt. ITunderstøttelse af processer, så indkøbsaftalerne er så lette og intuitive at benytte som muligt. Hvordan er de 3 % fastsat? Skeler Aarhus til andre kom­ muner, en vejledning fra Mo­ derniseringsstyrelsen - eller har I selv fastsat de 3 %? - Som nævnt er der tale om en intern Aarhus Kommune ordning. Der har ikke væ­ ret indblanding fra styrelser mv. Der er ikke tale om ekstra omkostninger eller lignende for leverandørerne på aftalen. Aarhus Kommunes revision har godkendt ordningen. Ind­ købs- og udbudsafdelingen i

Borgermesterens Afdeling er bemyndiget til at pålægge nye fællesindkøbsaftaler et gebyr/fi­ nansieringsbidrag, baseret på en konkret vurdering. Vurderingen afhænger af hvilke type aftale der tale om, forbrug, forventede besparelser, og hvor prisføl­ somme de varer og ydelser er, forklarer Anette Juhl Winther.

Statens Indkøb afviser nu På baggrund af henvendelse fra Magasinet Stat og Kommune om 3 % finansieringsbidraget afviser Statens Indkøb under Moderniseringsstyrelsen deri­ mod nu helt fremgangsmetoden. Statens Indkøb gik i sommer­ ferien i dialog med Aarhus – og orienterede alle leverandører om sagen. Kontorchef i Statens Indkøb, Anders Tuxen, fastslår over for Magasinet at: - Det er ikke i overensstem­ melse med Konferenceaftalens bestemmelser, hvis leverandører pålægges yderligere omkost­ ninger, end hvad der følger af aftalen, eller krav om frem­ sendelse af omsætningsstati­ stik til de enkelte kunder. Det har vi gjort Aarhus kommune opmærksom på og indbudt kommunen til dialog om deres model. Tilsvarende orienterer vi leverandørerne på aftalen om vores vurdering i sagen, således at der gerne skulle være klarhed for alle parter. Yderligere administration ikke tilladt Anders Tuxen oplyser yderli­ gere også helt klart, at leve­ randørerne ikke skal pålægges yderligere administration med afgifter: - Moderniseringsstyrelsen har modtaget henvendelse fra en af Konferenceaftalens leve­ randører vedr. finansieringsbi­ draget og har ikke kendskab til andre kommuner, som følger en lignende model, der invol­ verer rammeaftalens leveran­ dører. Moderniseringsstyrelsen

8 / Stat & Kommune INDKØB / august 2018

vurderer, at et finansieringsbi­ drag efter den forelagte model ikke er i overensstemmelse med Konferenceaftalen, da det fremgår af rammeaftalen, at leverandørerne ikke må tage højere priser, end de tilbudte, og at der heller ikke må lægges gebyrer, afgifter og lignende til disse priser, som ikke er fastlagt i aftalen. Derudover forpligtes aftalens leverandører alene til at afrapportere salgsstatistikker til Moderniseringsstyrelsen, hvis den beder om det. Leverandø­ rerne kan således ikke forpligtes til at afrapportere til hver enkelt kunde på rammeaftalen, fastslår Anders Tuxen.

Aarhus uenig Indkøbschef Anette Juhl Winther er uforstående overfor Moderniseringsstyrelsens/Sta­ tens Indkøbs skarpe modreak­ tion. - Umiddelbart mener jeg ikke at det påfører leverandørerne ekstra omkostninger, påpeger Anette Juhl Winther. - Skulle der - fra Moderni­ seringsstyrelsen - være andre holdninger, så kigger vi på det igen. Vi tager selv kontakt til styrelsen. Sagen rejser dog spørgsmå­ let om andre kommuner også har valgt en egen praksis, der er gået under radaren for såvel Moderniseringsstyrelsens/Sta­ tens Indkøb, andre leverandø­ rer og brancheorganisationen HORESTA, som heller ikke har hørt om den praksis før. Maga­ sinet Stat & Kommune Indkøb kan derfor ikke sige, hvor ud­ bredt den model er. HORESTA har ikke hørt om det - Det virker som om, at Århus Kommune – fra egne institu­ tioner - ønsker at tage sig betalt for at have fået aftalen på plads og for den daglige administra­ tion af aftalen, mener Kaare Friis Petersen, Erhvervsjuridisk chef hos HORESTA.

Han lægger vægt på, at alle le­ verandører stilles lige i Aarhus. - Hvis Århus Kommune øn­ sker at tage sig betalt fra egne in­ stitutioner på denne måde, så er det jo et slagsmål, som man må tage rent internt i kommunen. De enkelte institutioner er jo tvungne til at booke på aftalen, og dermed tvungne til at betale gebyret. Det er en ny opfindelse, som vi ikke har set før, men umiddelbart er det ikke noget, som hotellerne skal betale, eller som forfordeler nogle hoteller frem for andre. Jeg kan derfor ikke se nogle problemer i forhold til vores medlemmer, men mon ikke der er kommunale institu­ tioner, som er lidt trætte af at skulle betale gebyret?” spørger Kaare Friis Petersen. Flere henviser til, at også hos SKI er gebyrer et spørgsmål om finansiering, hvor leverandø­ rer skal opgøre og betale min­ dre procentandele til SKI for leverancer. Men hos SKI er det skrevet ind i kontrakterne. På rammeaftalen for konferencer under Moderniseringsstyrel­ sen er den ekstra administra­ tion for leverandørerne meddelt efterfølgende. I begyndelsen af august lige før endelig deadline, fulgte Moderniseringsstyrelsen op med endnu en status – og dialogen fortsætter. Kontorchef i Moderniseringsstyrelsen, An­ ders Tuxen, meddeler til Maga­ sinet Stat & Kommune Indkøb lige før det går i trykken: - Moderniseringsstyrelsen er i dialog med Aarhus kommune om kommunens konkrete fi­ nansieringsmodel og mulige alternativer i forbindelse med indkøb på Konferenceaftalen. Vi har orienteret Konference­ aftalens leverandører om den igangværende dialog og bedt dem se bort fra finansieringsbi­ draget, indtil vi har klarhed om problemstillingen og fun­ det en løsning. Magasinet Stat & Kommune Indkøb følger op på sagen, når den finder en afklaring.


Bymose Hegn værtsskab i særklasse

• Fokus på din sikkerhed • Gratis parkering • Førsteklasses køkken • Optimale rammer for teambuilding • Leg- og læringsværktøjer til rådighed • Bymosegård – en oase helt for jer selv • Er en del af Rammeaftalerne • Og den smukkeste natur lige uden for døren Bymose Hegn Bymosegårdsvej 11 3200 Helsinge Tel +45 48 79 84 00 Fax +45 48 79 80 74 bymose@bymosehegn.dk www.bymosehegn.dk


Lave transaktions­ omkostninger Fællesudbud Sjælland har med et udbud af forbrugsartikler til tandklinikker opnået særligt lave transaktionsomkostninger ved at bruge sortimentsudbud. Kommunerne har opnået besparelser på 42 procent ved at udbyde området, og 95 procent af de kommunale tandlægers indkøb er nu over aftalen.

K

øge Kommune har på vegne af Fællesudbud Sjælland (FUS) i 2018 udbudt en rammeaftale om for­ brugsartikler, der skal forsyne 46 kommunale tandklinikker. FUS valgte at anvende sortimentsud­ bud, da der er tale om et stort antal varekategorier samt lø­ bende udvikling og tilpasning af sortimentet.

Lave transaktions­ omkostninger I tilbuddet skulle leverandørerne give adgang til deres vareka­ talog med alle priser og afgive en samlet rabatsats, der kunne dække hele varekataloget. Denne tilgang gjorde, at udbudspro­

cessen blev nem, hurtig og gen­ nemsigtig for både tilbudsgivere og for brugergruppen, der skulle evaluere tilbuddene. Transakti­ onsomkostningerne i udbuddet blev ligeledes holdt nede ved, at der ikke skulle udarbejdes en kravspecifikation. Standarderne for tandlægeudstyr skulle blot overholdes. Ved at udbyde for­ brugsartikler til tandklinikker og anvende sortimentsmodellen er der efter Køge Kommunes vur­ dering opnået en besparelse på 42 procent.

Nyt udbudsområde gav skepsis Forbrugsartikler til tandklinik­ ker var før udbuddet ikke anset

10 / Stat & Kommune INDKØB / august 2018

for at være udbudsegnet. I stedet har hver klinik købt ind indivi­ duelt. Udbuddet blev mødt med skepsis fra både tandlæger og leverandører. Tandlægerne var bekymrede for, om de kunne fortsætte med de produkter, som de var vant til at arbejde med. Leverandørerne var bekymrede for at miste markedsandele, da kun én vinder ville få adgang til det samlede marked. Desuden var de bekymrede for, om ud­ budsprocessen blev gennemsig­ tig i forhold til vurderingen af tilbud. Da modellen med sorti­ mentsudbud blev præsenteret, kunne tandlægerne og tilbuds­ giverne se idéen i, at der ikke

skulle bruges uforholdsmæssig lang tid på tilbudslister og krav­ specifikationer. Nye produkter indgik automatisk i kontrak­ ten, og da hele varekataloget er tilgængeligt, er der nu adgang til forskellige produkter med forskellige kvalitetsniveauer. Tandlægerne fik herigennem valgmulighed for både pro­ dukter og kvalitet. 95 procent af alle indkøb fra klinikkerne foregår nu over rammeaftalen, og i nogle kommuner allokeres besparelser ved effektiviseret indkøb til selve tandklinikken. Kilde: Konkurrence- og ­Forbrugerstyrelsen


MOntra MeetIng

kurser & koNfereNcer med sublim service i absolut særklasse

Heldagspakke fra

325,-

Pr. person excl. moms

· BO OK aLe

raMMe aftale

a

·

r raM

M

e

Member of:

Montra Hotel Hanstholm · Montra Skaga Hotel · Montra Hotel Sabro Kro · Montra Odder Parkhotel · montrahotels.dk

Ha

Læs mere og book på montrahotels.dk

O a HOteLS

ft

t HOS M

tr

Kort sagt, vi gør os umage med, at give jer en god oplevelse, når I afholder et møde eller en konference hos os. Vi klarer alt det praktiske, så I kan bruge energien på at få maksimalt udbytte af arrangementet.

yg

n

tr

VI

Når du booker et møde på Montra Hotels, får du et gennemført møde- og konferencekoncept, hvor du vil opleve unik service i alle faser af arrangementet. Vores personale er altid nærværende og klar til at yde en sublim service. Vi byder på gastronomisk frokostbuffet og kan tilpasse menuen til særlige behov. Vores hoteller er lette at komme til, uanset om du kommer med offentlige transportmidler eller i bil. Vi har gratis parkering og fri opladning af el-bil.


Konferencecentrenes bæredygtige løsninger er der også forretning og bundlinje i, mener HORESTA.

BÆREDYGTIGHED BATTER på konferencecentres og hotellers bundlinjer – også under statsaftalen Flere og flere danske konferencecentre og hoteller får miljømærker og nu mener HORESTA, at det også kan betale sig at gå den grønne vej. I dag handler bæredygtig drift nemlig ikke kun om at tiltrække kunder, men også om at undgå at miste dem. I statens nye konferenceaftale var Green Key blandt de ønsker, som gav point Af Forum for Bæredygtige Indkøb v/Anette Petersen, inVirke

S

elvom det går langsomt, så får flere og flere danske ho­ teller og konferencecentre enten det nordiske miljømærke

Svanemærket, det europæiske miljømærke EU-Blomsten eller Green Key, som findes i over 55 lande. Det kan betale sig, mener

12 / Stat & Kommune INDKØB / august 2018

brancheorganisationen HORE­ STA, for i 2018 gælder miljø­ mærker nu for 28 % af de dan­ ske hoteller, hvoraf hovedparten

ligger i hovedstadsområdet eller større byer. I statens aftale på konferen­ ceydelser, som netop er trådt i


HÅG Capisco®

Unik – Innovativ – Eksklusiv – Svanemærket

Køb din HÅG Capisco arbejdsstol på SKI 50.30 og 03.13 aftalen via godkendt SKI leverandør, Scan Office.

Stolen har modtaget et antal udmærkelser for sine enestående egenskaber, karakteristiske design og miljømæssige profil. Du kan med god samvittighed vælge en HÅG Capisco som din arbejdsstol. www.flokk.com/hag

IC ECOLAB RD

EL

Tlf. 70 24 70 24 E-mail: kundeservice-ski5030@scanoffice.dk kundecenter@scanoffice.dk

NO

Med sine elegante kurver og brugervenlige funktionalitet skiller HÅG Capisco’s karakteristiske form sig ud fra andre stole og skaber personlighed i alle rum og på alle arbejdspladser. HÅG Capisco er en alsidig stol, der kan tilpasses alle arbejdssituationer på jobbet eller derhjemme.


kraft, var Green Key blandt de ønsker, som gav point, og hos branche- og arbejdsgiverorgani­ sationen for hotel-, restaurantog turisterhvervet, HORESTA, håber miljøchef Mikal Holt Jen­ sen, at den kommende SKI-af­ tale om overnatning på hoteller også vil indeholde kvalitets- og miljøkrav, som betyder, at det kan betale sig for leverandørerne at tage det ekstra skridt og få et miljømærke. - Flere og flere virksomheder har en CSR-politik, hvor de stil­ ler krav til deres leverandører. Det gælder også for hoteller og konferencer. Mange virksomhe­ der, organisationer og offentlige myndigheder prioriteter miljøet højt, når de vælger et sted at overnatte eller et konference-, kursus- eller mødested. Her kan de bruge en miljømærket leve­ randør til at sende et synligt sig­ nal til deltagerne om, at de tager et miljøansvar. På den måde re­ præsenterer de et volumen, som er med til at drive udviklingen i branchen i en mere bæredygtig retning, siger Mikal Holt Jensen. I det hele taget giver det god mening at tænke bæredygtighed ind i et større forretningsmæs­ sigt perspektiv. Når bæredyg­ tighed for eksempel er en af

Wonderful Copenhagens fire pa­ rametre, som skal sælge Køben­ havn i udlandet, så er det vigtigt, at leverandørerne kan tilbyde det, så byen kan vinde de store internationale konferencer. - Tidligere var et miljømærke noget hotellerne fik for at til­ trække kunder. Det er begyndt at vende, for i dag handler det også om at undgå at miste sine kunder. For eksempel oplever flere store konferencesteder, at de ved at have Green Key kan sikre sig nogle events og ar­ rangementer, hvor de var blevet valgt fra, hvis de ikke havde haft et miljømærke, fortæller Mikal Holt Jensen.

Behov for at gøre op med fordomme Når 72 % af de danske udby­ dere fordelene til trods endnu ikke har fået et miljømærke, så kan det skyldes, at de henven­

der sig til kundesegmenter, som ikke er erhvervsturister eller som ikke efterspørger bæredygtig­ hed. Men Mikal Holt Jensen tror også, at der stadig trives nogle fordomme. - Tidligere var det en barriere, at man for eksempel ikke kunne få ordentlig belysning, der sam­ tidigt sparede på elforbruget. Det fungerede bare ikke at skrue en elsparepære i lampen, for den skal give et ordentligt lys, så maden i buffeten ser tillokkende ud, og gæsterne ikke føler, at de har købt et spareprodukt. I dag er der sket meget på det tekno­ logiske område, ikke kun inden for belysning, så en grøn løsning giver et ligeså godt produkt og giver besparelser på både miljø og økonomi, siger Mikal Holt Jensen, der gang på gang ser, at virksomheder ender med at spare penge, når de implemen­ terer miljømærkekriterierne, selvom de troede, at de havde gjort alt, hvad de kunne. Mikal Holt Jensen er netop trådt ind i Forum for Bæredyg­ tige Indkøbs styregruppe, hvor han vil være med til at gøre op med fordommene og udbrede kendskabet til miljømærkerne hos både leverandører og ind­ købere. Forum for Bæredyg­ tige Indkøb er et netværksini­ tiativ under Miljøstyrelsen, der hjælper virksomheder og det offentlige med at stille de rigtige CSR- og miljøkrav ved indkøb af produkter og services. - Der er stadig brug for at for­ tælle både kunder og leverandø­ rer, at man godt kan fastholde en høj kvalitet og service samtidig med at det er bæredygtigt. Det handler om at benytte ny tekno­ logi, optimale procedurer og de rette leverandører, siger han.

Bæredygtighed i hele kæden Et af dem, som tænker bære­ dygtighed ind i hele kæden fra restaurant og rengøring til sam­ arbejdsaftaler og affaldssorte­ 14 / Stat & Kommune INDKØB / august 2018

ring, er Comwell Hotels. Over 200 medarbejdere har været på uddannelse, så hotellerne er klar til at gå en mere bæredyg­ tig fremtid i møde. Salgsdirektør Henrik Hjorth er ikke i tvivl om, at virksomhedens initiativer har medvirket til, at deres 12 hoteller i Danmark er kommet på stats­ aftalen på konferenceydelser. - Vi mener selv, at indsatsen har været med til at give vores hoteller et kæmpe kvalitetsløft, og vi har bevist, at man kan være bæredygtige uden at gå på kompromis med kvaliteten og den gode oplevelse. Derfor er vi selvfølgelig også meget glade for, at Moderniseringsstyrel­ sen har belønnet vores indsats ved at vælge os som én af deres samarbejdspartnere. Økologi var et af de kriterier, der vægtede i udbuddet, hvor der var et ønske om 30 % økologiske fødevarer, og vi har en økologiprocent på omkring 50 % på vores hoteller i Danmark, siger han.

Beliggenhed og bæredygtighed hænger sammen I Comwell oplever man, at gæ­ ster og samarbejdspartnere i stigende grad stiller krav til den måde, de driver forretning på, og Henrik Hjorth mener, at bæ­ redygtighed i stigende omfang er en afgørende faktor. Ikke mindst fordi stort set alle udbud fra virksomheder som f.eks. Novo Nordisk, Arla og Danfoss inde­ holder krav til bæredygtighed i bred forstand, ikke kun miljø. Han forventer, at det næste bli­ ver, at indkøberne vil udføre audit for at tjekke om hotellerne lever op til kravene. - Pris vægter meget i den dag­ lige forretning, men når der for­ handles årskontrakter, så vægter bæredygtighed også. Beliggen­ heden af vores hoteller har også betydning, men det handler jo også om bæredygtighed. I sta­ tens udbud på konferencer var beliggenheden i forhold til of­


4-STJERNET BELIGGENHED MIDT I DEN SMUKKESTE NATUR

Naturskønne rammer

- igen med på Statens Rammeaftale Vi er stolte af, at Danmarks aktive hotel og konferencecenter igen er med på rammeaftalen vedrørende indkøb af konferencefaciliteter. Med en beliggenhed midt i den skønneste natur, tilbyder vi de bedste priser og de perfekte rammer for møder, kick-off, events, kurser, kongresser, konferencer, messer og udstillinger.

· · · · · · · · · ·

30 mødelokaler 187 værelser Udsigtsrestaurant Egen eventafdeling Gratis wifi 600 gratis p-pladser Gratis el-opladning Elite smiley God Adgang Green Key

VINGSTED hotel & konferencecenter er blandt de 1% største leverandører til den offentlige sektor i 2017 og er dermed certificeret Eliteleverandør.

NYHED! August 2019 Fakta Vingsal Vingsalen, 770 m2 Pers.: 770 Biograf/540 Skolebord Vingsal 3, 217m2 Pers.: 180 Biograf/120 Skolebord Vingsal 2, 217m2 Pers.: 180 Biograf/120 Skolebord Vingsal 1, 332 m2 Pers.: 400 Biograf/300 Skolebord

Læs mere på vingsted.dk


fentlige transportmidler et af de væsentlige kriterier, hvor vi sco­ rede højt, siger Henrik Hjorth. Comwells bæredygtighedstiltag hjælper imidlertid ikke kun med at trække årsaftaler i hus, der er også væsentlige besparelser, som kan aflæses på bundlinjen. Com­ well har arbejdet efter Green Key kriterierne i mange år, og som en del af miljøindsatsen reduce­ rer kæden hvert år energiforbrug med 2 %. - Det er en målsætning, som vi når. Og det er mange penge vi sparer. Vores bæredygtighedsini­ tiativer omfatter også reduktion af madspild, hvor der også er meget at hente på bundlinjen, siger Henrik Hjort.

Fakta om grønne løsninger på konferencecentre: • Inden for hotel- og restaurationsbranchen findes miljømærkerne det nordiske Svanemærke, det europæiske miljømærke EU-Blomsten og det globale miljømærke Green Key. Konferencesteder kan desuden benytte ISO 20121, som er et ledelsessystem for bæredygtige events. • 28 % af de danske hoteller har et miljømærke (152 ud af 546). Heraf har 82 % af de miljømærkede hoteller Green Key (125 ud af 152). I København har 57 % af hotellerne et miljømærke (51 ud af 89). • Den største miljøbelastning fra hoteller og konferencecentre stammer fra indkøb, og derfor stiller de fleste miljømærker også krav til hotellers og konferencecentres indkøb af produkter til driften. • Miljøkriterierne i Green Key dækker de samme områder som i Svanemærket og EUBlomsten. Dog har Svanemærket og EU-Blomsten generelt noget mere ambitiøse krav f.eks. hvad angår uønskede kemikalier og miljøkrav til forbrugsprodukter, mens Green Key er stærk på personaleuddannelse og reduktion af vandforbrug.

H fra eld 3 ag

50 spa ,- kke p ek r. p sk ers l. m o om n s

stats aftale Ring til Camilla, Marie eller Susanne på 6594 1313 og book din konference

konference i odense • Gode og fleksible konferencelokaler – alle med dagslys • Fra 2-240 personer • 62 værelser med 122 sengepladser • Placeret i grønne omgivelser

• Tæt på motorvej og let tilgængelig med offentlig transport • Tilbyder shuttlebus tur/retur Odense Banegård • 150 Gratis parkeringspladser

Frederik VI’s Hotel • Rugårdsvej 590 • 5210 Odense NV • Tlf: +45 65 94 13 13 • reception@f6h.dk

16 / Stat & Kommune INDKØB / august 2018

• Stemningsfyldt betjent bar • Oplevelsesmuligheder og 3300 m2 Park


KO N F E R E N C E I H U S E T

SPECIAL PRISER

til den offentlige sektor Ring og få et godt tilbud!

DET VIGTIGSTE ER …

Lige som de andre konferencecentre. Bare lidt hyggeligere

At teknikken fungerer. At maden er lækker. En god beliggenhed og smuk natur. Personlig service. Ja, buddene er mange. Og derfor bruger vi hvert år en masse ressourcer på at opdatere os og tilbyde lige præcis dét, som vores gæster efterspørger.

Omgivet af den fynske natur, et stenkast fra Lillebælt, med hjortevildt i baghaven og kun 10 minutters kørsel fra E20 ligger vores skønne konferencecenter.

På vores blog kan du bl.a. læse om trends og tendenser inden for møder og konferencer samt få ny viden og inspiration til dit næste arrangement.

Vi har selvfølgelig alt det, et moderne konferencecenter skal have – og så lige lidt mere. Det er i hvert fald det, vores gæster fortæller os.

huset-middelfart.dk/blog

Hindsgavl Allé 2 · 5500 Middelfart T: +45 70 12 36 00 · www.huset-middelfart.dk

BYG G E U D ST I L L I N G

·

KO N F E R E N C EC E N T E R

·

R E S TA U R A N T

·

H OT E L


Dialog med markedet skaber bedre kvalitet af udbud

T Af Løkke Noermark Fabricius, politisk konsulent, Dansk Erhverv

o år efter den nye ud­ budslov trådte i kraft, bruges de fleksible udbudsformer, der giver det offentlige mulighed for dialog med markedet, kun i begræn­ set omfang. En ny analyse fra Dansk Erhverv viser, at de flek­ sible udbudsformer blot anven­ des i 6,4 pct. af alle udbud. Hvert år sætter offentlige myndigheder som stat, regioner og kommuner opgaver i udbud for rundt regnet 100 mia. kr. En analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer dog, at der er opgaver for ca. 400 mia. kroner, som i dag ud­ føres af det offentlige, der frem­ adrettet med fordel kan skabes konkurrence om. På den måde sikrer man den bedste service til prisen.

fleksible udbudsformer. Her kan man enten forud for et ud­ bud eller undervejs i udbuddet være i dialog med potentielle leverandører på opgaven. På den måde kan den offentlige ordregiver få forventningsaf­ stemt, hvad der er muligt til et givent prisniveau og få kvali­ ficeret kravspecifikationerne. Denne dialog vil alt andet lige fremme kvaliteten i udbuddene og kvalificere tilbuddene fra tilbudsgiverne, så kommunen trygt kan lade private leveran­ dører varetage en opgave. Det vækker derfor undren, at en ny analyse af brugen af de fleksible udbudsformer fra Dansk Er­ hverv viser, at de blot anvendes i 269 tilfælde af de i alt 4181 of­ fentlige udbud i 2017, svarende til blot 6,4 pct.

Snak med markedet og skræddersy dit udbud Skal man som offentlig ordre­ giver købe noget ind, som ikke er hyldevarer, kan man med fordel anvende en af de såkaldte

Også indkøberne tror på mere dialog Hos foreningen for offentlige indkøbere, IKA, ser de også dialog med markedet som en forudsætning for et succesfuldt

18 / Stat & Kommune INDKØB / august 2018

udbud. Her tror man på, at de fleksible udbudsformer vil an­ vendes i stigende grad. IKA på­ peger også, at det er væsentligt at vælge den rette udbudsform til det konkrete projekt, fordi der i det valg også ligger en vurdering af transaktionsom­ kostningerne, og det har også betydning for begge parter ved en udbudsproces. De fleksible udbudsformer rummer store muligheder for at skabe et frugtbart samar­ bejde mellem det offentlige og private virksomheder på en måde, hvor der både skeles til kvalitet og pris. Det er både en fordel for det offentlige og for de private, som slipper for at bruge rigtig mange ressour­ cer på udbud, hvor de ram­ mer helt skævt. Dialogen har endda også den fordel, at det øger private leverandørers in­ citament og lyst til at udvikle nye løsninger. Det er til gavn for det offentlige, for virksom­ hederne og vigtigst af alt for borgerne.


Kommunerne favoriserer lokale virksomheder De danske kommuner havde udgifter til bygge og anlægsopgaver på samlet ca. 19 mia. kr. i 2016. Det er derfor vigtigt, at kommunerne sikrer effektive indkøb, så de får den ønskede kvalitet til en så lav pris som muligt. Konkurrence- og Forbrugersty­ relsen har undersøgt kommu­ nernes indkøb inden for byggeog anlægsbranchen. Fyn er valgt som case, fordi det er et naturligt afgrænset geografisk område. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, som 451 virksomheder har deltaget i, samt telefoninterviews med syv ud af otte fynske kommuner og 10 udvalgte virksomheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt kommunernes indkøb inden for bygge- og anlægsbranchen og den viser favorisering af lokale virksomheder

Indbyder kun lokale Undersøgelsen viser, at kom­

munerne i vid udstrækning favoriserer lokale virksomhe­ der, når de køber håndværks­ ydelser, som ikke er omfattet af udbudspligt. Det sker bl.a. ved at kommunerne ofte kun indbyder lokale håndværkere til at byde på opgaverne, samt at flere kommuner foretrækker at udbyde opgaver i fagentre­ priser for at tilgodese mindre lokale virksomheder. Samtidig viser undersøgelsen, at mange virksomheder gerne vil udføre flere opgaver i andre kommu­ ner, hvis bare de blev indbudt til at byde. Hvis kredsen af bydere indsnævres unødigt, og effektive bydere afskæres fra at afgive tilbud, vil det begrænse konkurrencen og dermed po­ tentielt føre til højere priser eller dårligere kvalitet for opga­ verne. Samtidig er der øget ri­ siko for karteldannelse, hvis det ofte er de samme virksomheder, som deltager i de kommunale udbud.

Møder Møder & & konferencer konferencer

: Kontakt 5 5 5 2 6 5 75 • • • • • • •

77 VÆRELSER - 4 STJERNET HOTEL 11 MØDELOKALER / 150 PERSONER I STØRSTE LOKALE VELRENOMMERET KØKKEN CENTRALT PLACERET I DANMARK GRATIS PARKERING RELAX AREA – STOR POOL OG SAUNA VI HAR RAMMEAFTALEN PÅ KONFERENCER, MØDER OG OPHOLD NYHEDER - TILBUD - ARRANGEMENTER KRYB·I·LY KRO | Kolding Landevej 160, 7000 Fredericia | 75 56 25 55 | krybily@krybily.dk | www.krybily.dk

august 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 19


KORT NYT

Aarhus springer

28 pladser

frem som konferenceby Aarhus vinder frem som topdestination, når det gæl­ der internationale møder og kongresser. The Inter­ national Congress & Convention Association, ICCA, har i maj præsenteret sin årlige liste over verdens mest populære kongresbyer, og her placerer Aarhus sig som nummer 72 foran byer som Hamborg, Los Angeles og Nice. Således springer Aarhus 28 pladser frem i forhold til sidste år, hvor Aarhus var nummer 100 på listen. Øverst på listen ligger Barcelona. Ifølge kongreschef i Visit- Aarhus Allan Tambo Chri­ stiansen skyldes det østjyske kvantespring især et tæt strategisk samarbejde mellem VisitAarhus og forskerne på Aarhus Universitet.

Hotel og konference­center på vej ved Øresundsbroen – men statslige kunder er udelukket Et norsk selskab, AB Invest AS, er interesseret i at bygge hotel, kon­ ferencesale og spa i nærheden af Lernacken. Og Malmø Kommu­ nes tekniske råd har vedtaget at det norske firma i samarbejde med kommunen, kan starte udviklingen af området ved Lernacken tæt på Øresundsbroen. AB Invest AS har planer for 10.000-15.000 kvadratmeters brut­ toareal. Da grundene har en hel unik placering ud til vandet, under­ streges det også i reservationen af grunden at der skal tages hensyn til Lernackens særlige karakter samt passes på tilgængeligheden til om­ rådet.

– Lernacken ligger naturskønt, tæt ved vandet direkte mod Øresund, med nærhed til Kastrup, Køben­ havn og det centrale Malmø. Et nyt fokuspunkt som det forslåede anlæg kan yderligere styrke områdets at­ traktivitet og bidrage til nye værdier, siger Håkan Thulin, Malmø Kom­ munes ansvarlig for udvikling af byggegrunde i en pressemeddelelse. Reservationen af området gælder frem til 30. juni 2019. Et kommende konferencecenter lige på den anden side af Øresunds­ broen er selvsagt ikke på Statens nye konferenceaftale, men i princippet kan kommuner og regioner benytte sig af det.

Spændende kursussted i Sønderjylland Kursus og Eventcenter med mange faciliteter

Faciliteter og instruktører til teambuilding

Mødelokaler med plads til 10 - 800 personer

Overnatning i moderne feriehuse

Alt i AV-udstyr

Bowling samt svømmehal med alle faciliteter

Storslået natur lige ved Nationalpark Vadehavet

Lækker mad med fokus på lokale råvarer

Storegade 46 | 6780 Skærbæk | tlf. 74 75 19 70 | www.skaerbaekcentret.dk

20 / Stat & Kommune INDKØB / august 2018

NYT

- vi er nu med i Statsaftalen


.

Busıness med latterkramper

PRIKKEN OVER I’ET Der er risiko for ømme mavemuskler, når I lærer hinanden og jer selv bedre at kende gennem en firmaevent, hvor udgangspunktet er, at det skal være sjovt, udviklende og skabe arbejdsglæde. Sammen med vores samarbejdspartner, FunFirst, sætter Nyborg Strand prikken over i’et på jeres møde eller konference.

Beliggenhed midt i landet. Tæt på motorvej og banegård

BOOK I DAG

426 værelser & 650 overvågede, gratis p-pladser

Dagmøde 2018

kr. 615,-

Konferencedøgn i stort enkeltværelse

kr. 1.937,-

Naturskønne omgivelser nær skov og strand Restaurant, bistro og stjernebar med noget for enhver smag 150 dedikerede medarbejdere 36 møderum og et stort auditorium med plads til 200

NYHED Fit and Relax byder på 500 m 2 forkælelsesområde med fitness, spa og wellness

Hele ks Da nmar ed mødest

Nyborg Strand er aktiv partner i

Priser er inkl. moms. Nyborg Strand

Østerøvej 2

5800 Nyborg

65 31 31 31

Destination NYBORG - konferencehoteller centralt i Danmark

nyborgstrand.dk


Klager over udbud er bremset Der klages nu kun over godt fire procent af de offentlige udbud. Klagenævnet for Udbud holder styr på tallene og Magasinet for Stat & Kommune Indkøb kan nu afsløre inden offentliggørelsen af klagenævnets årsrapport til september, at 2017-tallet nu endelig viser en stabil stagnation. Hævede gebyrer, større klarhed i udbud samt mere dialog i udbud er blandt årsagerne til bremsen på klager, men klagerne kan komme endnu længere ned i antal. Af Keld Broksø keld@kb-kommunikation.dk

D

er er gode nyheder for Udviklingen er der sat trumf alle indkøbere, som på i den årsrapport, som kom­ bruger timer og år på at mer om kort tid til september, strikke korrekte og klare udbud når Klagenævnet for Udbud sammen – og så alligevel risikere udgiver sin næste årsrapport for tidskrævende og dyre klagesager 2017. Dvs. antallet af klagesager med gigantiske advokatregnin­ ser sådan ud de seneste otte år ger til følge. startende med en eksplosion af De klagesager over udbud klager op mod 2010/2011, hvor er der nemlig bremset effektivt klager næsten hørte til dagens over de seneste fire år, hvor der orden – og de seneste to år, hvor Stat og Kommune januar 2017 sig: førhen var stor stigning. klagerne har stabiliseret

Totalleverandør til den offentlige sektor

Aftørringspapir og dispensere • Rengøringsløsninger Personlig hygiejne og hudpleje • Borddækning • Engangsservice Kaffe, te og automatprodukter • Fødevareemballage • Køkkenudstyr

Tlf. +45 7010 7700 . www.multiline.dk

22 / Stat & Kommune INDKØB / august 2018

Klagesager handler tit om millionbeløb. Konflikterene kan være voldsomme og for indkøberne kræver de stor viden og meget forberedelse, så udbuddene bliver så klare, at man undgå klager.

• • • • • • • •

2010: 182 2011: 178 2012: 161 2013: 107 2014: 120 2015: 119 2016: 102 2017: 103

Gebyr fordoblet Et af de vigtige knæk i kur­ ven kom tilbage i 2011 med en lovændring, der slog igen­ nem i 2013, vurderer kilder i Konkurrence- og Forbruger­ styrelsen og Klagenævnet for Udbud overfor Magasinet Stat & Kommune Indkøb. Her blev gebyret for at indgive en klage­ sag fordoblet fra 10.000 kroner til 20.000 kroner. I sig selv er det ikke hele for­ klaringen på bremsen. 20.000 kroner i forhold til et mistet udbud på flere millioner vælter næppe læsset økono­ misk for en klagende leveran­ dør.

Det kan advokatregninger til gengæld gøre for det offentlige. Selv om det offentlige vinder en klagesag, skal det alligevel betale begge parters advo­ katregninger. Det betyder, at lige meget hvem, der vinder eller taber en klagesag over et offentligt udbud, er der én part, der altid vinder, og det er advokaterne. En KL-opgørelse tilbage fra 2012 mente advokaterne tjente 40 millioner offentlige kroner over tre år på at behandle kla­ gesager mod kommuner og regioner. Det var KL trætte af den gang, hvor klagetallet også var væsentligt højere end i dag. Ifølge chefkonsulent i KL, Ma­ ria Pilegaard, findes der ingen aktuelle opgørelse over, hvor store advokatudgifterne er for kommunerne på klagesagerne. Hun mener de tidligere oplyste tal var baseret på en skøns­ mæssig beregning, for man har aldrig kunnet opgøre de tal så


COMWELL HOTELS – EN DEL AF STATENS MØDE- OG KONFERENCEAFTALE Du har nu mulighed for at bruge 12 af Comwells hoteller til møder og konferencer. Vi glæder os til at byde jer velkommen og vise hvorfor vi for 4. år i træk er kåret til Danmarks bedste mødekoncept af professionelle mødebookere.

Se dine særlige fordele på comwell.dk/statsaftale eller hør mere på tel 70 274 274


specifikt uden en særskilt un­ dersøgelse. - Men efterhånden er kla­ gerne over udbud også få i an­ tal. Ifølge en rapport fra i år fra Konkurrence- og Forbruger­ styrelsen er det kun 4,3 % af samtlige udbud, som medfører klagesager, siger Maria Pilega­ ard til Magasinet Stat & Kom­ mune Indkøb. - Vi håber at fortsat fokus på dialog i udbud kan reducere klageantallet yderligere. Klage­ sager giver store transaktions­ omkostninger for begge parter. Derfor er det helt sikkert en

god udvikling, når klageantal­ let bremses. Det handler om gennem dialog at sikre gensidig forståelse og gode relationer mellem ordregiver og tilbuds­ giver. Vi tror på, at god dialog kan forebygge mange klagesa­ ger, siger Maria Pilegaard.

Bedre udbudskultur Også Erhvervsministeriet var lige før sommerferien i gang med at få bedre udbudskul­ tur på begge sider af bordet, hvilket også vil bremse klager via den nye udbudslov fra 1. januar 2016.

Erhvervsministeriet har op til sommerferien arbejdet på at skabe bedre udbudsklima. - Vi skal sætte alt ind for at sænke de såkaldte transaktionsomkostninger, mente erhvervsminister indtil sommerferien, Brian Mikkelsen, som nu er direktør for Dansk Erhverv.

24 / Stat & Kommune INDKØB / august 2018

Kort før erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) gik af midt i juni for at blive direk­ tør for Dansk Erhverv nåede han at følge et projekt til dørs. Det hed ”Arbejdsgruppen for hensigtsmæssig indretning af udbudsmateriale og dokumen­ tationskrav.” Blandt konklu­ sionerne er, at omkostnin­ gerne skal yderligere ned ved at bruge mulighederne i den ny udbudslov med muligheder for markedsdialog. Desuden skal man overveje omfanget af krav i udbudsmaterialet samt øge kendskab til det offentlige marked og hvad der efterspør­ ges. - Hvis vi vil skabe en effektiv konkurrence om den offentlige opgaveløsning, så skal gevin­ sterne ved at sende opgaver i offentlige udbud ikke blive spist af omkostninger hos virk­ somheder og offentlige myn­ digheder. Derfor skal vi sætte alt ind for at sænke de såkaldte transaktionsomkostninger, udtalte Brian Mikkelsen som en af sine sidste ministerger­ ninger. KL og chefkonsulent Maria Pilegaard var blandt dem, som stod bag anbefalingerne, og ar­ bejdsgruppens indsats munder bl.a. ud i anbefalinger på hjem­ mesiden www.bedreudbud.dk.

Advokater noterer mere klarhed i udbud Op til de nye anbefalinger er kravene også skærpet om mere klarhed i udbudsmaterialerne, hvilket også kan bremse flere klager. En udbudsadvokat som Thomas Grønkær, partner i Dahl Advokatfirma, noterer, at Klagenævnet for Udbud den seneste tid har afsagt flere kendelser i retning mod større klarhed i udbud. Han nævner, at Klagenævnet for Udbud den 2. marts i år afsagde kendelse i en sag om uklarheder i et udbud.

Djævelen lå i detaljen: Fællesindkøb Fyn (Indkla­ gede) udbød en rammeaftale om levering af hobby- og be­ skæftigelsesmaterialer til 40 kommuner. Indkøbsfællesska­ berne afviste to tilbud, og ind­ gik kontrakt med en tredje til­ budsgiver. En af de afviste, AV Form A/S, klagede over uklart udbudsmateriale. Indkøbsfæl­ lesskabernes afvisning angik hovedsageligt, at AV Form A/S havde fejl i to varelinjer, hvor­ for AV Form A/S overskred et mindstekrav i udbudsmateria­ let. Fejlen skyldtes, at parterne var uenige i forståelsen af ordet ”assorteret”. Indkøbsfælles­ skaberne mente, at ”assorteret” skulle forstås som ”forskellig” eller forskellige. Klagenæv­ net konstaterede derimod, at betydningen af ”assorteret” hverken fremgik af udbudsbe­ tingelserne eller vejledningen til tilbudslisten. Klagenævnet udtalte: ”Da indkøbsfællesskaberne ikke har godtgjort”, at ”assor­ teret” i branchen forstås som ”forskellige”, og da AV Forms anvendelse af ”assorteret” i sit eget katalog ikke kan tages som udtryk for samme forståelse af ordet, som indkøbsfælles­ skaberne har givet udtryk for under klagesagen, har ind­ købsfællesskabernes brug af udtrykket ”assorteret” været uklar.” Derfor fandt Klagenævnet, at Indkøbsfællesskab Fyn havde handlet mod principperne om ligebehandling og gennemsig­ tighed, og Klagenævnet annul­ lerede tildelingen. Flere lignende sager viser tendensen mod skærpede krav til ordregiver om klarhed.

Kortlægning Konkurrence- og Forbruger­ styrelsen har i år også kortlagt alle offentliggjorte delkendel­ ser, materielle kendelser og er­


Vores udsigt giver plads til ro og fordybelse

13 moderne konference- og mødelokaler

med AV-udstyr i topklasse og kapacitet for op til 135 personer i ét lokale

58 værelser

heraf 24 Seaside værelser med egen altan eller terrasse

Hjemmelavet mad

med fokus på økologi og lokale råvarer

Optimale rammer

for udfordrende teambuilding øvelser

Fitnessrum

med professionelt udstyr

Kun 1 times kørsel fra København Gratis parkering Klinten er i 2018 for 13. gang blevet stemt i top 5 blandt danske konferencecentre og er dermed igen nomineret til titlen Årets Konference Center. S ø n d e r v e j 8 • 4 6 7 3 R ø d v i g S t e v n s • T. : 5 6 5 0 6 8 0 0 • k l i n t e n @ k l i n t e n . d k • w w w . k l i n t e n . d k


statningskendelser fra Klage­ nævnet fra Udbud fra 1. juni 2013 til 30. juni 2016. Blandt resultaterne om udbudsklager er, at: • Det offentlige køber årligt varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver for cirka 355 mia. kr. hos private leverandører. • En stor andel sker via EUudbud, der gennemføres 2.000-3.000 af hvert år i Danmark. • Klagenævnet har fra 1. juni 2013 til 30. juni 2016 mod­ taget 353 klagesager. Det sva­ rer til 4,3 procent af antallet

af udbudsbekendtgørelser fra samme periode. • I to procent af udbuddene har klagesagen ført til en materiel kendelse fra klage­ nævnet. • Ved de materielle kendel­ ser har knap en femtedel af sagerne fået medhold, mens lidt over 25 procent har fået delvist medhold. • Andelen af indkomne klage­ sager og kendelser i Danmark er på nogenlunde samme niveau som i Norge, Tyskland og Nederlandene. I Sverige og Finland er klageomfanget no­ get større end i Danmark.

Temadag om social bæredygtighed Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger, FBBB, vil med tema­ dagen Rum for mennesker åbne debatten om nogle af de mange aspekter, der er relevante og sætter derfor emnet på dagsordenen. Social bæredygtighed nævnes ofte i sammenhæng med byer, byg­ geri og i renoverings projekter med fokus på boligsociale indsat­ ser. Hvad er social bæredygtighed så? FBBB vil indkredse, hvordan begrebet defineres og anvendes forskelligt. FBBB har inviteret en række oplægsholdere, som vil komme med deres bud på emnet. Social bæredygtighed handler om mennesker. FBBB stiller også spørgsmålet om, hvordan man arbejder bevidst med byens sociale og kulturelle kapital i projekter om midlertidighed og borgerin­ volvering. Hvordan vi kan gøre en forskel i arbejdet med socialt udsatte, så det giver værdi for den enkelte. Endelig skal vi høre om konkrete projekter i kvarters-skala og i en stor boligbebyggelse, hvor social bæredygtighed er sat højt på dagsordenen. Onsdag d. 12. september, 2018 NOR: nordic health house, Hejrevej 30, 5. sal, 2400 København NV Tilmeldingsfrist 29. august 2018 på fbbb.dk/tilmelding

• Knap 55 procent af de bran­ chespecifikke kendelser ved­ rører varekontrakter. 27 pro­ cent vedrører tjenesteydelser, mens bygge- og anlægsopga­ ver står for 17,7 procent. • Fire ud af ti klager indgives i standstill-perioden. • De gennemsnitlige sagsom­ kostninger per kendelse er 32.000 kr. De indklagedes sagsomkostninger er mellem 4.000 og 200.000 kr. Typisk 20.000 kr. • Den gennemsnitlige økono­ miske sanktion er 200.000 kr. Variationen er i interval­ let 25.000-500.000 kr.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger: - Et effektivt klagesystem er vigtigt for at kunne skabe en velfungerende konkurrence om de offentlige opgaver. Virk­ somheder skal have tillid til, at udbudsreglerne overholdes, og de offentlige indkøbere skal kunne udbyde opgaver uden at frygte en klagestorm. Den seneste bremse og stag­ nering af klagerne tyder på, at klager ikke vil være så stort et debatemne fremover.

REHACARE 2018 Intelligente hjælpemidler og innovative tilbud venter de besø­ gende og med en forventning om 900 udstillere fra mere end 35 lande er hjælpemiddelbranchen komplet repræsenteret. Stort show med køretøjer til handicappede og REHACARE-kongres med fokus på ”Digitalt liv i nærområdet”. At sikre et liv med selvbestemmelse for personer med et handicap, personer med plejebehov og for de ældre – det er målet for de virksomheder, foreninger og institutioner, der er repræsenteret på REHACARE 2018 i Düsseldorf i perioden 26.-29. september. På mere end 30.000 m2 udstillingsareal kan de besøgende få et omfattende indblik i de intelligente, førsteklasses hjælpemidler og de innovative tilbud til stort set enhver form for handicap og til plejeområdet. Derudover tilby­ der omkring 100 sammenslutninger og organi­ sationer fra områderne selvhjælp og socialøkonomi rådgivningsydel­ ser at tage aktuelle handicap- og sundhedspolitiske spørgsmål op. En lang række temapar­ ker, kongresser, fora og deltag-selv-aktioner kompletterer udbud­ det til de besøgende.

Lysets Dag 2018 Kom til Lysets Dag den 12. september og få opdateret din viden om, hvad der rør sig på belysningsområdet lige nu. Dansk Center for Lys har inviteret en række eksperter fra ind- og udland, til at fortælle under titlen “Need to Know”. På konferencen kan du bl.a. høre om de nye tiltag i bygningsreglementet 2018 og om den nye Europæiske dagslysstandard. Der vil også være indlæg om flicker og blænding og brugen af ny LED-teknologi i f.eks. mediearkitektur. Inspiratio­ nen fortsætter i pauserne, hvor deltagerne kan gå på opdagelse i udstillingen. 26 / Stat & Kommune INDKØB / august 2018

Tidspunkt: onsdag den 12. september 2018, kl. 10.00 – 18.00 Sted: Marketenderiet, Kirsten Walthers Vej 5, 2500 Valby Arrangør: Lysets Dag arrangeres af Dansk Center for Lys Tilmeldingsfrist: 27. august 2018 på centerforlys.dk


KUN ELEKTRONISKE UDBUD Alle ordregivende myndigheder skal fra den 1. juli 2018 gennemføre udbud elektronisk. I praksis betyder det, at al kommunikation under en udbudsprocedure skal ske elektronisk, fx gennem et udbudssystem. Kravet om at gennemføre elek­ troniske udbud gælder for ud­ bud offentliggjort ved udbuds­ bekendtgørelser fra den 1. juli 2018, og omfatter kontrakter, der indgås efter udbudslovens afsnit II (EU-udbud) og III (Lightregimet) og forsyningsvirksom­ hedsdirektivet. Al kommunika­ tion i relation til udbuddet som modtagelse af ansøgninger og tilbud, herunder ESPD, spørgs­ mål og svar osv. skal fremover derfor foregå elektronisk. Fore­ tager du denne type udbud for en ordregivende myndighed, skal du være klar til at gennemføre

Fra 1. juli 2018 skal al kommunikation under en udbudsproces ske elektronisk.

hvert skridt i en udbudsproce­ dure elektronisk. I den forbin­ delse er det vigtigt at sikre, at de elektroniske kommunikations­ midler, fx det udbudssystem, du anvender, lever op til bekendtgø­ relsens krav. Der er ikke krav om, at den

samlede kommunikation skal være digital, når der indgås kon­ trakter under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse. Her er du som ordre­ giver kun forpligtet til at annon­ cere på udbud.dk. Læs bekendt­ gørelsen på Retsinformation.

•H usk bl.a. at sikre, at dataintegriteten og fortroligheden af ansøgninger og tilbud beskyttes, så kun bemyndigede personer kan fastsætte eller ændre datoerne for åbning af ansøgninger og tilbud, og at det nøjagtige tidspunkt for modtagelse af ansøgninger og tilbud kan fastslås med sikkerhed. •D esuden skal du også sikre, at det elektroniske udbudssystem, du anvender, er almindeligt tilgængeligt, funktionelt kompatibelt med almindeligt anvendte elektroniske kommunikationsmidler, ikkediskriminerende, og ikke begrænser adgangen til udbudsproceduren. Endelig må adgangen til at deltage i en udbudsprocedure ikke kræve betaling af et vederlag.

- mere end bare mødelokaler

august 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 27


Bæredygtige skoler og børneinstitutioner med et godt indeklima bør være normen Flere undersøgelser har påvist, at indeklimaet i danske skoler og institutioner er af ringe karakter. Det vil non-profit NGO’en Green Building Council Denmark nu ændre på. De lancerede for nyligt opdaterede bæredygtighedskriterier for DGNB-certificering af undervisnings- og børneinstitutioner. Arbejdet med at få papir på skoler og børnehavers bære­ dygtighedsprofil med begræn­ set ressourceforbrug og solide materialer til gavn for miljøet og driften af byggeriet har allerede været i gang i to år. Bæredygtig­ hedskriterierne er blevet afprøvet og testet på flere konkrete byg­ ninger, og er nu klar i en endelig version. Arbejdet har været en øjenåbner, og der har været en massiv interesse for at tilegne sig viden om, hvilke kvaliteter, der

skal i spil for at opføre en bære­ dygtig skole eller børnehave.

Velkommen udvikling Green Building Council Den­ mark har da også allerede cer­ tificeret flere børnehaver og skoler. Et kig på listen med kom­ mende projekter afslører des­ uden, at adskillige kommuner og undervisningsorganisationer på tværs af landet er på vej til at få deres bygning certificeret. Di­ rektør i Green Building Council

Denmark, Mette Qvist, hilser denne udvikling velkommen og uddyber: ”Det er efterhånden veldokumenteret, at der er en klar sammenhæng mellem ind­ læring og kvaliteten af indekli­ maet i bygninger, der anvendes til undervisning. Derfor oplever vi flere bygherrer, der allerede i designfasen ønsker at få kom­ bineret et kvalitetsindeklima og f.eks. optimerede rengøringsfor­ hold. Til dette formål er DGNBbæredygtighedskriterierne et

godt redskab, som også sikrer, at man bagefter går ud og måler og dokumenterer indsatsen.” De nye DGNB-kriterier for undervisnings- og børneinstitutioner kan downloades gratis på dk-gbc.dk. Green Building Council Denmark afholder desuden et kursus i kriterierne den 25. oktober 2018 i København.

SKAL VI LEGE !! Konferencer og møder - Hotel Propellen i Billund Konkurrencedygtige priser for statsindkøb

DAGSKURSUS inkl. 1 vand til frokost

kr. 419,-

HELDAGSKURSUS kr. 682,inkl. 1 vand til frokost og 1 øl/vand til middagen

KURSUSOVERNATNING kr. 810,Enkeltværelse

møde it d r å f Her gerne in v r e d n luft u ilding,

Teambu jove pauser g små s events o

· · · · · · · · · · · ·

4 stjernet konferencefaciliteter 13 mødelokaler/grupperum Konferencekapacitet op til 200 deltagere 94 værelser Restaurant · Lobby bar Mulighed for teambuilding og event Wi-Fi AV-udstyr Gratis parkering Fitnessrum, swimmingpool, boblebade, sauna Busforbindelse fra Vejle (ca. 25 km) Beliggende 2.900 meter fra Billund Airport og ca. 25 km fra E45.

Nordmarksvej 3 · 7190 Billund · Tlf.: 75 33 81 33 · www.propellen.dk · mail@propellen.dk

28 / Stat & Kommune INDKØB / august 2018


A Daimler Brand

auto Kan de r væ mat g e a r i e re – ud Vi h en m n Ca ar s erpr nter rest å stor t en a i l is? t r o serv f 20 til vo 18 ice r es h afta tilby yb le d hvis r med o er grat rid, at v is 4 du v p til årige i Fuso æ 40 Can lger at k .000 k m/å ter h ø r, ybrid be en i 201 8.

Kan der køres hybrid med en Canter. Ja, det kan der.

Ja, d

et ka

n de

Fuso Canter hybrid. Nu hos Mercedes-Benz. Du behøver ikke være grønthandler for at køre i en grøn lastbil. Du skal bare køre Canter hybrid, så blander du el og diesel på den grønneste måde. Og så kan du køre ind i byen med ren samvittighed. For det er i byen, at Canter viser, hvad den kan. Derfor synes vi, at det er den eneste rigtige ”LastByBil”. Canter var desuden verdens første serieproducerede hybridlastbil. Den kan køre om hjørner i alle byens kringlede kroge, gårde og baggårde. Kabinen er kun 2 m bred, så Canter kommer ind, hvor andre lastbiler må give op. Canter kan opbygges til dine specifikke behov, og fås med to akselafstande. Hvis en grøn LastByBil skulle være noget for dig, så kan Canter ses, prøves, købes, leases og serviceres hos udvalgte Mercedes-Benz forhandlere, der nu også er autoriserede til Fuso. Robust. Innovativ. Manøvredygtig. Fuso Canter. Den eneste rigtige LastByBil.

Bent Pedersen A/S: Esbjerg. www.bent-pedersen.dk • Mercedes-Benz CPH A/S: Greve, Hillerød. www.mercedesbenzcph.dk P. Christensen A/S: Kolding, Odense. www.pchristensen.dk • Ejner Hessel A/S: Hvidovre, Ringsted, Aalborg, Aarhus. www.hessel.dk

r.


Partnerskaber skal fremme ny udbudskultur med færre omkostninger En ændret udbudskultur og -adfærd hos både offentlige myndigheder og private virksomheder er en nødvendighed for at sænke omkostninger i offentlige udbud. Erhvervsministeren nedsatte i efteråret 2017 ”Arbejdsgrup­ pen for hensigtsmæssig ind­ retning af udbudsmateriale og dokumentationskrav”. Ar­ bejdsgruppen har udarbejdet anbefalinger til begrænsning af omkostninger ved at deltage i udbud. Af anbefalingerne fremgår det, at arbejdsgruppen er enig om, at omkostninger ved at deltage i udbud skal begræn­ ses gennem ændringer i ud­ budskulturen og -adfærden. Anbefalingerne vedrører bl.a., at offentlige myndigheder og virksomheder skal bruge ud­ budslovens muligheder for markedsdialog, overveje om­ fanget af krav i udbudsmate­ rialet, samt kende det offentlige Daværende Erhvervsminister Brian Mikkelsen: ”Arbejdsgruppen konkluderer, at det er kulturen og adfærden på begge sider af bordet, som vi skal ændre for at fjerne omkostningerne ved at deltage i offentlige udbud. Det arbejde vil regeringen meget gerne bakke op om”.

marked, og hvad der efterspør­ ges. En direkte følge af arbejds­ gruppens arbejde er, at såvel myndigheder som organisatio­ ner nu vil samarbejde om en fælles informationsindsats, hvor hjemmesiden bedreudbud.dk bliver omdrejningspunktet for udbredelsen af arbejdsgruppens anbefalinger til en god udbuds­ adfærd. Arbejdsgruppen har opstillet fem konkrete råd, som offent­ lige myndigheder og virksom­ heder opfordres til at følge med det formål at nedbringe omkostningerne. Det er blandt

Daværende Erhvervsminister Brian Mikkelsen: ”Hvert år køber det offentlige ind for omkring 350 milliarder kroner. Hvis vi vil skabe en effektiv konkurrence om den offentlige opgaveløsning, så skal gevinsterne ved at sende opgaver i offentlige udbud ikke blive spist af omkostninger hos virksomheder og de offentlige myndigheder. Derfor skal vi naturligvis sætte alt ind for at fjerne eller sænke de såkaldte transaktionsomkostninger”. andet de råd, som informations­ indsatsen skal bygge på. Regeringen præsenterede i maj sit udspil ”Konkurrenceudsæt­ telse – den bedst mulige service for pengene”. I udspillet er netop nedbringelse af omkostninger ved udbud et vigtigt tema.

Arbejdsgruppen har bestået af DI, DE, Dansk Byggeri, Danske Regioner, KL, IKA, SMVdanmark, SKI, en mindre gruppe virksomheder og offentlige myndigheder.

De fem råd til offentlige myndigheder og virksomheder ifm. udbud: Ordregivere

Tilbudsgivere

Kend spillereglerne

Gør brug af udbudslovens muligheder for markedsdialog, inden du vælger procedure og udarbejder udbudsmateriale

Sæt dig ind i, hvad det indebærer at sælge til det offentlige

Kend markedet

Gør brug af dialog og benyt den bedst egnede udbudsprocedure

Kend det offentlige marked og hvad det efterspørger

Materiale af høj kvalitet

Overvej omfanget af krav og tilrette-læg konkurrencen om det væsentlige. Sæt evt. begrænsning for tilbudsmaterialets omfang

Svar på det, der efterspørges og skriv skarpt tilskårne tilbud

Ret fejl og undgå annullation

Benyt mulighederne for at indhente supplerende oplysninger

Gør med det samme opmærksom på fejl, når de bliver opdaget

Kvalificeret afslutning

Giv altid velbegrundende afslag og stå til rådighed for dialog

Overvej om dialog er et bedre redskab end aktindsigt og klage

Her bliver din konference en succes! Der er mange tråde, der skal samles, hvis konferencen skal være en succes – indretning, udstyr, atmosfære, personale, forplejning – og på Glostrup Park Hotel går det hele op i en højere enhed. Vi har plads til 290 personer i det største lokale, fri wi-fi overalt og gratis parkering. Læs mere på www.parkhotel.dk

30 / Stat & Kommune INDKØB / august 2018

★★★★★

Efter en aften, hvor køkkenet befandt sig i de øvre luftlag, og hvor betjeningen ikke satte en fod forkert, er der kun en ting at gøre: At komme op med fem stjerner!” – JYLLANDS-POSTEN

Statsaf tale Hotel & Konfer ence

Glostrup Park Hotel A/S Hovedvejen 41 DK-2600 Glostrup Tel. +45 43 96 00 38 glostrup@parkhotel.dk www.parkhotel.dk


le 6 fta0 190 ea 634 nc +45 re ing fe er - R one pris s kerenc en onf at elle k StSpeci

AV-Tekniker til rådighed 9 konferencelokaler Fra 2 - 200 personer Mikrofon og PC til rådighed Projektor + lyd i alle rum Tæt på motorvej og banegård Egen stue, køkken og terrasse Lyse og rummelige lokaler

Stor og lækker buffet hver dag

75 m2 konferenceboliger

’’

Ring til mig på +45 6340 1906 og få en uforpligtende snak

’’

F æ n ø S u n d Ko n f e r e n c e A / S , O d d e v e j e n 8 , 5 5 0 0 M i d d e l f a r t - @ r e c e p t i o n @ m i d t i . d k


Danske virksomheder kender konkurrencelovens principper – men oplever ulovligheder Størstedelen af de danske virksomheder kender konkurrencelovens forbud mod karteller og prisaftaler. Det viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse ”Virksomhedernes kendskab til konkurrencereglerne”. Samtidig har hver femte oplevet, at konkurrenter i branchen har overtrådt konkurrenceloven.

”Gevinsterne for samfundet er store, når virksomheder overholder konkurrenceloven”, siger formanden for Konkurrencerådet, Christian Schultz

F

ormand for Konkurren­ cerådet, Christian Schultz, siger: ”Gevinsterne for samfundet er store, når virksomheder overhol­ der konkurrenceloven. Omvendt er skaderne væsentlige, når konkurrenceloven overtrædes. For eksempel viser studier, at det typisk koster 10-50 procent i overpris, når du køber en ydelse gennem et kartel.” ”Analysen viser, at udgangs­

punktet for langt de fleste dan­ ske virksomheder er et ønske om at overholde loven, fordi det er det moralsk rigtige at gøre. Dem skal vi oplyse og vejlede. Og så skal vi naturligvis gribe seriøst ind over for dem, der indgår ulovlige aftaler eller mis­ bruger deres stilling til skade for konkurrencen og de danske forbrugere. Karteller er skadelige og skal stoppes.” For at styrke grundlaget for at håndhæve og vejlede om konkurrencereglerne har Konkurrence- og Forbru­ gerstyrelsen udarbejdet analysen ”Virksomhedernes kendskab til konkurrencereglerne”. En tredjedel mener andre overtræder reglerne Analysen viser, at godt en tredjedel af de danske virksom­ heder vurderer, at andre i deres branche overtræder konkurren­ cereglerne ved at deltage i kartel­ ler. Det er omtrent på samme ni­ veau som blandt virksomheder i Norge og Storbritannien. En femtedel af de danske virksomheder angiver, at de har oplevet, at konkurrenter har overtrådt konkurrenceloven de seneste fem år. I de fleste tilfælde

32 / Stat & Kommune INDKØB / august 2018

Virksomhedernes kendskab til konkurrencereglerne Juli 2018

har virksomhederne oplevet af­ talte priser. Risikoen for et negativt om­ dømme Samlet set er det to ud af tre virksomheder, der kender hoved­ parten af konkurrencelovens for­ bud. 84 procent kender forbuddet mod prisaftaler, mens en andel på 59 procent kender forbuddet mod at koordinere tilbud. Kendskabet

For at styrke grundlaget for at håndhæve og vejlede om konkurrencereglerne har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet analysen ”Virksomhedernes kendskab til konkurrencereglerne”.

til konkurrenceloven er markant højere blandt store virksomhe­ der end blandt de små. Risikoen for et negativt omdømme afholder mange virksomheder fra at overtræde konkurrenceloven. Lovens sank­ tioner med bøder og fængsels­ straf fremhæves som næsten lige så vigtige grunde til ikke at bryde loven.

Analysen bygger på telefoninterviews med 1.195 danske virksomheder. Desuden er der gennemført en dybere kvalitativ undersøgelse blandt 14 virksomheder i henholdsvis bygge- og it-branchen.


6 unikke konferencehoteller i skovbrynet eller strandkanten Trænger I til ny inspiration og nye rammer til jeres næste møde? Så prøv et af Sinaturs 6 unikke konferencehoteller. Vores hoteller, ligger alle i skovbrynet eller strandkanten, og det giver jeres møde en afslappet og inspirerende atmosfære. Danmarks Lærerforening, som ejer Sinatur, har gennemmoderniseret hver enkelt bygning med respekt for stedets historie og karakter.

Frederiksdal

/

Gl. Avernæs

/

Vores kokke laver maden helt fra bunden, og de har en forkærlighed for lokale og økologiske råvarer. Prøv os næste gang I skal mødes. Hos os er I gæster – ikke kunder. Det mærker I fra I træder ind ad døren, til I kører igen. Ring direkte på 21 72 77 07 og få et tilbud eller læs mere på sinatur.dk

Haraldskær

/

Sixtus

/

Skarrildhus

/

Storebælt


Middelfart tjente pengene hjem – og gør det nu igen Middelfart Kommune var blandt pionererne, der kastede sig ud i et omfattende energirenoveringsprojekt, som reducerede kommunens energiforbrug med 23 procent – så meget at selve besparelsen har tilbagebetalt hele investeringen. Nu er Middelfart klar til ny investering med indkøb af optimeringssystem.

G

ode erfaringer med energioptimering bety­ der, at Middelfart er klar til et nyt projekt med energiop­ timering efter den viste sig som foregangskommune på grøn omstilling ved et stort projekt om intelligent styring af energifor­ bruget i deres bygninger. Frem til år 2022 skal Middel­ fart Kommune yderligere opti­ mere driften og energiforbruget af 80 ejendomme. Formålet er at sænke energiforbruget med 5-10

procent svarende til mellem 500.000 og 1 mio. kr. – om året. Løsningen er Schneider Electrics analysesoftware EcoStruxure Building Analytics, der automa­ tiserer og optimerer driften ved hjælp af Big Data-analyser fra bygningernes BMS-anlæg.

Opmærksom på besparelser - Da vi startede samarbejdet med Schneider Electric, blev vi opmærksomme på, hvor meget

vi rent faktisk kunne spare bare ved at optimere energiforbruget af de bygninger, vi allerede har. Med EcoStruxure kan vi sidde centralt og både få overvåget vo­ res energiforbrug og indeklima i alle bygninger,” siger Thorbjørn Sørensen, teknik- og miljødirek­ tør i Middelfart Kommune. Middelfart Kommune fik et værktøj, som har en indbygget intelligens med diagnosefunk­ tion. Det betyder, at værktøjet ikke kun identificerer proble­

mområder, men også kommer med forbedringsforslag. - Vi kan følge med løbende, men får også en oversigt hver måned, der hjælper os med at sikre, at alt præsterer, som det skal. Fx kunne vi se, at der var et rigtig dårligt indeklima i en børnehave, så der skulle vi sætte ventilationsanlægget i gang endnu tidligere, siger Thorbjørn Sørensen. Analyserne er baseret på faktiske data om bygningernes

Få jeres egen app til a lt jeres mø demateriale

Gør din konference til en oplevelse for alle dine deltagere...Brug rammeaftalen Vi tilbyder 5 auditorier • 57 mødelokaler • 259 værelser • 300.000 kvm park, skov og strand og Danmarks største private kunstsamling ...kun 45 min. fra København Konventum • Gl. Hellebækvej 70 • 3000 Helsingør • Tlf 49 28 09 00 • booking@konventum.dk

34 / Stat & Kommune INDKØB / august 2018


ved indkøb af energioptimering anvendelse, drift og forbrug og har til formål at sænke drifts­ omkostningerne, forlænge ud­ styrets levetid og øge komforten i kommunens bygninger. Building Analytics er cloud­ baseret, og det gør samarbejdet mere effektivt, fordi begge par­ ter kan følge med i diagnoserne online. Det gør det i sidste ende muligt at holde trit med syste­ mets anbefalinger til justeringer og fastholde besparelserne.

Nye som gamle ejendomme De 80 bygninger, der skal opti­ meres i Middelfart, tæller nye som gamle ejendomme, og både skoler, børnehaver, plejehjem og rådhuset får en tur med kniven. For Middelfart Kommune er det dog ikke kun et værktøj til at optimere driften af velfunge­ rende bygninger. Det er også et

De fleste kører lige gennem Middelfat ved Lillebæltsbroen, men nu har kommunen opdaget, at den kan tjene penge ved at indkøbe energioptimering til bygninger. 80 kommunale bygninger står netop nu for tur.

prioriteringsværktøj til at plan­ lægge hvilke bygninger, der bør renoveres. - Vi renoverer bygninger for mere end 30 mio. kr. om året, og EcoStruxure gør det muligt for os at lave opgørelser over ener­

giforbruget og dermed priori­ tere, hvor vi kan få mest ud af at bruge vores renoveringsbudget. På den måde kan vi optimere de bygninger, der kræver mest, siger Thorbjørn Sørensen. Energiselskabernes Energi-

spareindsats har doneret et til­ skud på 200.000 kr. og dermed blåstemplet projektet. Når det er oppe at køre i alle 80 bygninger her efter som­ mer, vil kommunen prøve at tilbyde nogle af kommunens større bygningsejere at koble sig op på det. Fx det lokale gymnasium og efterskolen, som ikke har størrelsen og res­ sourcerne til at købe sig ind på systemet selv. - Vi har en ambition om at igangsætte et grønt smart cityprojekt ved at udvikle et privatoffentligt samarbejde, hvor flere får mulighed for at blive en del af løsningen, siger Thor­ bjørn Sørensen. Hvert år renoverer Middelfart bygninger for mere end 30 mio. kr. for at optimere indeklimaet, nedsætte energiforbruget og opnå økonomiske besparelser.

TOPMØDE På Color Hotel Skagen får I rammer ud over det sædvanlige. Beliggenhed i attraktive Skagen. Naturen lige uden for døren og faciliteter i topklasse. Et 4-stjernet hotel med plads til 350 personer, 5 konferencelokaler, alt i mødefaciliteter og lækker forplejning. Med nordjyske motorveje og mange daglige fly- og færgeforbindelser til regionen, er en konference på toppen tættere på, end man skulle tro. Vi har rammeaftale!

Læs mere på skagenhotel.dk eller kontakt os på 98 44 22 33

be my guest

august 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 35


Aftaler om genoptræn KL er pålagt ansvaret for at forhandle og indgå aftaler med private leverandører om genoptræningsopgaver, men har nu lagt det over i SKI-udbud.

36 / Stat & Kommune INDKØB / august 2018


ning over til SKI-udbud KL har overgivet de nye lovpligtige opgaver om at levere genoptræning til SKI. Selv om der arbejdes på højtryk med at implementere den nye lovgivning, er det urealistisk, at kontrakterne bliver klar fra 1. Juli, mener KL. I den forbindelse afholder KL en række informationsmøder om konsekvenser af lovgivningen i august måned.

KL

’s bestyrelse har besluttet at over give opgaven med at forhandle, indgå og ved­ ligeholde aftaler med de private leverandører af genoptrænings­ ydelser til Statens og Kommu­ nernes Indkøbsservice (SKI). Helt konkret vil opgaven blive placeret i FritValgService, som etableres som et datterselskab under SKI’s ejerskab. Folketinget vedtog den 24. maj 2018 lov om indførelse af udvidet frit valg til genoptræ­ ning. Loven giver borgere, der udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan, ret til at kunne vælge en privat leveran­

dør, hvis kommunen ikke kan påbegynde genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse. Samtidig pålægges KL ansvaret for at forhandle og indgå aftaler med private leverandører om genoptræningsopgaven. Loven træder i kraft 1. juli 2018, men bekendtgørelserne og vejlednin­ gen, der skal udmønte lovgiv­ ningen, venter vi stadig på.

Enighed om høj kvalitet Kommunerne er enige i am­ bitionen om, at borgerne får genoptræning af høj kvali­ tet, og at det sker hurtigt efter udskrivning fra sygehus. Og der arbejdes hårdt på at leve

op til den nye lovgivning. Det gælder både i den enkelte kommune i forhold til at have fokus på hurtig igangsættelse og effektive forløb og centralt i forhold til at etablere aftaler med private leverandører. - SKI er kommunernes fælles indkøbsfunktion. Det er derfor oplagt at give opgaven med at indgå kontrakter med private leverandører til FritValgService under SKI, som i forvejen har mange af de kompetencer, der er nødvendige, siger direktør i KL, Kristian Heunicke. Selv om der arbejdes på høj­ tryk med at implementere den nye lovgivning, er det urealistisk,

Book dit næste arrangement i Ledernes MødeCenter

at kontrakterne bliver klar fra 1. juli. Det kræver tid at forberede implementeringen, så det sikres, at kontrakterne er skruet rigtigt sammen, og at der er det rette kvalitetsniveau i genoptrænin­ gen. KL har tidligere gjort sund­ hedsministeren og Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg op­ mærksom på, at det ikke vil være muligt at leve op til lovgivnin­ gen fra 1. juli. I den forbindelse afholder KL en række informa­ tionsmøder om konsekvenser af lovgivningen i august måned. KL og FritValgService arbej­ der på højtryk med at blive klar til at implementere den nye lov­ givning.

Centralt placeret i København. Tæt på metro og lufthavn. Gratis parkering.

Rammeaftale med staten

Fra 2-150 deltagere 22 lokaler 1500 kvm

Kontakt os på 32 83 34 16 eller booking@lederne.dk

Annonce_mødecenter_185x132mm.indd 2

19/06/2018 15.07

august 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 37


Med aftalen sikrer vi nu en rigtig god økonomi for sundhedsområdet i 2019 gennem et løft på 1 mia. kr., siger finansminister Kristian Jensen (V).

38 / Stat & Kommune INDKØB / august 2018


Økonomiaftaler for 2019 hos kommuner og regioner på plads Kommunerne får bl.a. 250 mio. til skattelettelser og regioner 1 mia. til sundhed.

R

egeringen og KL har indgået aftale om kom­ munernes økonomi for 2019. Med aftalen etableres blandt andet en overgangsord­ ning for de kommuner, der fra 2019 vil blive ramt af udlig­ ningstab som følge af Danmarks Statistiks revision af uddannel­ sesstatistikken. Kommunerne kompenseres fuldt ud for tabet i 2019 og 2020, men tilskuddet er betinget af, at den enkelte kommune ikke for­ højer skatten i 2019 eller 2020. Andre hovedelementer i afta­ len er: • Tilskud til kommunale skatte­ nedsættelser for samlet set 250 mio. kr. i 2019.

• Enighed om at en større del af de kommunale opgaver skal konkurrenceudsættes. • Igangsættelse af en ny runde frikommuneforsøg. • Enighed om, at det er et fælles mål at sikre implementering af de nye redskaber og hermed tage et opgør med ghettoom­ råderne.

Regionerne med Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regio­ nernes økonomi for 2019, der sikrer et solidt økonomisk løft til sundhedsområdet næste år. Med aftalen sikres et løft af sundheds­ området på i alt 1 mia. kr. i 2019. De ekstra midler skal blandt

andet gå til en styrket indsats i psykiatrien og et generelt løft af sundhedsområdet. Hertil kom­ mer, at regeringen på forhånd havde sikret et løft af sundheds­ området på 110 mio. kr. i 2019. Med aftalen prioriteres samtidig 50 mio. kr. fra 2019 til at under­ støtte den regionale bustrafik. De regionale investeringer på sundhedsområdet bliver fast­ holdt på et historisk højt niveau på over 7 mia. kr., så byggeriet af de nye supersygehuse kan reali­ seres. Samtidig er der etableret en statslig digitaliseringsfond, der skal understøtte, at regioner og kommuner får implemen­ teret de nødvendige løsninger for at skabe sammenhæng for

den enkelte patient på tværs af sektorer. Finansminister Kristian Jen­ sen siger: - Med aftalen har vi endnu engang valgt at prioritere dan­ skernes sundhed meget højt. Siden 2015 har vi allerede tilført over 3 mia. kr. ekstra til det re­ gionale sundhedsområde. Med aftalen sikrer vi nu en rigtig god økonomi for sundhedsområdet i 2019 gennem et løft på 1 mia. kr., som kommer oven i de 110 mio. kr. i 2019, som vi allerede har afsat på tidligere finanslovs­ aftaler. Samtidig har vi priorite­ ret den regionale bustrafik med 50 mio. kr.

29.-30. AUGUST I FREDERICIA

SIKRINGSBRANCHENS NYE FAGMESSE Danish Security Fair 2018 præsenterer de nyeste produkter og systemer til sikring af mennesker, områder og bygninger. Det stærke konferenceprogram samt indlæg fra producenter og leverandører giver ny viden og inspiration. Få nogle kvalificerede bud på, hvordan sikring ser ud i fremtiden! Fagmesse med fokus på: • Højsikring af bygninger og institutioner • Sikring af materiel, køretøjer og maskiner • Overvågning

Demonstrationer af: • Droner til sikring og inspektion • Selvkørende robotter med kamera og ansigtsgenkendelse • Live overvågningsevent med førende kameraproducenter

Læs mere på www.DanishSecurityFair.dk MESSE C • Vestre Ringvej 101 • 7000 Fredericia

august 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 39


Viden er noget, vi deler – IKA skaber platformen for at udveksle viden og skabe dialog

Kommende IKA aktiviteter Arrangementer

Dato

Målgruppe

Priser ekskl. moms (medlem/ikke-medlem)

IKA Webinar – Udbud på forsiden Nedslag i højt-profilerede udbudsproblematikker

22. august

Ordregivere og leverandører

450,-

IKA Indkøbsjura 2018

29.-30. august

Ordregivere

3.750,-/5.000,-

IKA Proceslederuddannelse – Modul 1 Nyt kompetenceudviklingsforløb for erfarne indkøbere

12.-13. september

Ordregivere

11.995,- (for alle 3 moduler)

IKA College – Modul 1 Certificering i offentligt indkøb

18.-19. september

Ordregivere

4.995,- (modul 1-3 = rabat 985,-)

IKA Webinar Viden om konkrete – og højaktuelle – udbudsretlige udfordringer

26. september

Ordregivere og leverandører

450,-

IKA Proceslederuddannelse – Modul 2 Nyt kompetenceudviklingsforløb for erfarne indkøbere

8.-9. oktober

Ordregivere

11.995,- (for alle 3 moduler)

IKA College – Modul 2 Certificering i offentligt indkøb

9.-10. oktober

Ordregivere

4.995,- (modul 1-3 = rabat 985,-)

IKA College – Modul 3 Certificering i offentligt indkøb

30.-31. oktober

Ordregivere

4.995,- (modul 1-3 = rabat 985,-)

IKA Webinar Viden om konkrete – og højaktuelle – udbudsretlige udfordringer

31. oktober

Ordregivere og leverandører

450,-

IKA Proceslederuddannelse – Modul 3 Nyt kompetenceudviklingsforløb for erfarne indkøbere

14.-15. november

Ordregivere

11.995,- (for alle 3 moduler)

IKA Webinar Viden om konkrete – og højaktuelle – udbudsretlige udfordringer

28. november

Ordregivere og leverandører

450,-

IKA jura Update Vi ser tilbage på året og graver dybere i de mest omtalte kendelser og tendenser

December

Ordregivere

Info følger

IKA Årskonference 2019 Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

13.-14. marts

Ordregivere og leverandører

Info følger

Tilmelding via www.ika.dk

Banebrydende innovation til at PRODUKTNYT håndtere høj trafik på toiletterne Mange gæster kan give problemer med trængsel og snavsede toiletter. Den globale hygiejnevirksomhed Tork® har derfor udviklet et nyt håndaftørringssystem – Tork PeakServe® – specielt til steder med mange brugere. Systemet anvender en helt ny type papirhåndklæder og kom­ binerer hidtil uset høj kapacitet med en unik dispenserfunktion, der sikrer et hurtigt og jævnt flow uden afbrydelser. Facility manageren får dermed mulighed for at servicere 250% flere gæster mellem hver genopfyldning.

Svært at følge med Store menneskemængder giver

kæmpe udfordringer på toilet­ terne og for toiletudstyret. Re­ fills som sæbe og papir slipper hurtigt op, og rengøringsperso­ nalet har svært ved at følge med rengøringsbehovene. I perio­ der med spidsbelastning kan de endda have problemer med overhovedet at komme til toilet­ terne, for at fylde dispensere op og gøre rent. Undersøgelser vi­ ser, at trængsel på toiletterne og

Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget på foranledning af Essity og blev gennemført af IPSOS som en online spørgeramme med 3.000 respondenter der har besøgt et stort sted (>100 gæster). Undersøgelsen blev gennemført i USA, UK, Tyskland, Frankrig, Polen og Sverige i 2016.

40 / Stat & Kommune INDKØB / august 2018

uhygiejniske forhold er det, som gæsterne klager mest over på store steder som sportsstadioner – mere end f.eks. lange køer ved indgan­ gene eller vold.

Vækst i passagertallet I Billund Lufthavn, stiger passager­ trafikken dramatisk hver sommer. Sidste år oplevede lufthavnen en vækst i passagertallet på 9,2% og nåede dermed op på 3,5 millio­ ner. For at kunne følge med den højere trafik blev alle lufthavnens 70 toiletter udstyret med Tork PeakServe. “Den største fordel ved systemet, er al den tid vi sparer, på ikke at skulle gå så mange tjekrunder. Det er en kæmpe lettelse for mine medarbejdere og frigør tid, som vi kan bruge på at holde rengøringsstandarden i andre om­ råder af lufthavnen på højde med gæsternes forventninger,” siger Kirsten Paarup, Rengøringschef hos Billund Lufthavn.

Nogle hurtige facts om Tork PeakServe • M arkedets højeste kapacitet – plads til 2.132 håndklædeark ad gangen i én dispenser • K an servicere over 1.000 gæster mellem hver genopfyldning – 600 flere end eksisterende dispensere • 3 sekunders dispenserfunktion – sammenlignet med mindst 10 sekunders tørretid med jet air systemer • E t-ark-ad-gangen dispenserfunktion med et uafbrudt flow af håndklædeark • Kan genopfyldes dobbelt så hurtigt og kan toppes op med ekstra bundter når som helst • P lads til at opbevare dobbelt så mange papirhåndklæder per kubikmeter takket være de tætkomprimerede bundter


DEN GRØNNE SEKTOR 2. SEKTION – TEKNIK OG MILJØ

Messen Maskiner Under Broen klar til de besøgende i næste uge Forsøg med klimavenlig asfalt

Til overlegen klipning og med høj vægt på førerkomfort...

Alle priser er excl. moms

Find nærmeste forhandler på

svenningsens.dk

august 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 41


Mange udstillere og inspir Med 96 udstillere på listen i dag mod 68 i alt på Maskiner under Broen i 2016, må man virkelig sige at branchen har taget messen til sig. Senest er der kommet flere udstillere af professionelle trailere til. Området med fokus på golf er også meget tæt på udsolgt. Messe arealet er allerede udvidet i forhold til det oprindelige område. Messen afholdes under Lillebæltsbroen 22. og 23. august. Udstillingsleder Erik Nissen har kontakt til flere interesserede udstillere og ser frem til et fyldt messeområde og understreger, at han nok skal finde plads, hvis flere gerne vil være med. Vi er godt i gang med at planlægge nogle spændende faglige semi­ narer og kan her præsentere de første indlægsholdere.

Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse Palle Kristoffer­ sen, Slotsgartner i Center for slotte og haver under Kulturministe­ riet og adjungeret professor, holder sit miniseminar både onsdag og torsdag. Han er

ubetinget den mest vidende i Danmark om pesticidfri ukrudtsbekæmpelse. Han var selv pioner med afprøv­ ning af diverse metoder til gasbrænding og har siden tæt fulgt såvel forskningen som offentlig regulering på områ­ det og udviklingen af grej.

Nyt frø i plænen Hortonom Asbjørn Ny­ holt har sit eget rådgivningsfirma om græspleje. Han vil torsdag holde et indlæg om ’Nyt frø i plænen’. Det hand­ ler om eftersåning i plæner med slid - i parker, på kirkegårde og

HENT DI N

sse, med overskuelig me old” ”Rigtig god og rsels- og parkeringsforh kø super gode til Citat, besøgende

i 2016

Maskiner Unden Broen er en maskinmesse primært for mindre maskiner og udstyr til anlæg, pleje og vedligehold af park og vej områder – altså både på belægninger, grønne områder og i jorden. Messen henvender sig til professionelle brugere af maskiner og udstyr.

GRATIS BILL ET

T PÅ maskiner underbro en.dk

Som noget nyt bliver der i år et specielt golf område, da udstillingen, som tidligere hed DGA-Demo, afholdes sammen med Maskiner under Broen. Vi ses i august 2018 til Maskiner under Broen – stedet hvor fagfolk møder fagfolk! 4 Gratis adgang 4 Nem tilkørsel og gode parkeringsforhold 4 Faglige indlæg

22.-23. AUGUST 2018 – BEGGE DAGE KL. 9-17 Gammel Strandvej – Middelfart

Arrangør: Maskinleverandørerne – Park, vej og anlæg

Facebook.com/maskinerunderbroen/

42 / Stat & Kommune INDKØB / august 2018

Linkedin.com/company-beta/18096075/


erende, faglige seminarer på private græsarealer, så emnet er relevant for alle faggrupper. Han vil fortælle om metoder og om maskiner og udstyr.

Utøj i plænen Hortonom Karin Nor­ man holder onsdag indlæg om ’Utøj i plænen’ – ’Gåsebillen’ og ’Dollar Spot’. Gåsebillen fin­ des især på sandjord, hvor lar­ verne æder græsrødderne. Det foretrukne bekæmpelsesmid­ del er på vej ud efter ændringer af EU-regler. Karin Norman er involveret i en række forsøg på at bekæmpe gåsebiller blandt andet i samarbejde med forskel­ lige golfbaner. Et andet emne for Karin Norman er Dollars Spot, som er en ny svampesygdom på vores breddegrader. Den er tidli­

gere kendt fra Sydeuropa og har formentlig bredt sig på grund af lidt højere temperaturer i Nordeuropa. Også her kan Karin Norman bidrage med ny viden for alle, da hun er involveret i de seneste afprøvninger, hvor man mildner konsekvenserne.

El-biler i drift Hvilke drifts­ omkostninger er der? Hvilke fordele er der for miljøet og med­ arbejderne ved at køre med el-biler til affaldsindsamling? Det ved udviklingskonsulent Mathias Thuborg Madsen og driftschef Peter Lassen, Fre­ deriksberg Kommune. De har blandt andet fem skraldebiler, hvoraf den ene har kørt fem år i Frederiksberg Gartner- og Vejservice. Dieselbiler afskri­

ves hurtigere end el-biler i Frederiksberg Kommune, fordi regelsættene omkring diesel­ bilers miljøforhold ændres ret ofte. Derfor er kommunen på vej med en strategi for indkøb, hvor alle køretøjer skal være på el. Mathias Thuborg Madsen og Peter Lassen (foto) giver et op­ læg på miniseminarerne, og der vil efterfølgende være debat.

Der vil blive trukket lod blandt alle, der har bestilt en person­ lig billet og bliver scannet ind på messeområdet enten onsdag eller torsdag. Vinderne får di­ rekte besked umiddelbart efter messen.

Bestil din gratis billet og du kan vinde bridge walking Maskiner Under Broen har af Visit Lillebælt fået lov til at udlodde 2x2 billetter til bridge walking blandt alle der besøger Maskiner under Broen den 22. og 23. august. Så har du ikke allerede bestilt din GRATIS billet, så kan du gøre det på maskinerunder­ broen.dk/billet/

Copyright bridgewalk.

Kraftig og effektiv rengøring - holder byen ren, attraktiv og sikker hele året

Mød os på Maskiner under Broen Stand nr. 15

City Ranger 3570 • • • • •

Overlegen feje-/sugemaskine Helårsmaskine med redskaber for alle årstider Miljøvenlig og kraftig maskine med 67 HK og 4WD ECO-mode funktion minimerer brændstofsforbrug og reducerer støjniveau Kvalitetskomponenter og multifunktion sikrer lave omkostninger

• • • • •

Moderne arbejdsmiljø Fremragende kørekomfort hvor air condition er standard Justerbar ergonomisk kontrolpanel og perfekt udsyn over arbejdsområdet Kun kørekort B kræves - samlet totalvægt på 3,5 ton Lavt støjniveau både i kabine og udenfor

www.outdoor.nilfisk.dk

august 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 43


Klimapolitik er danskernes foretrukne valgtema Klimapolitik topper listen i ny meningsmåling om vigtige te­ maer i valgdebatten forud for det kommende folketingsvalg. 48% af danskerne mener, at klimapolitik er et af de vigtigste temaer at få prioriteret i valgdebatten forud for det kom­ mende folketingsvalg. Derefter følger sundhedspolitik som prioritet for 44%, udlændingepolitik som prioritet for 39%, natur- og miljøpolitik som prioritet for 38% og uddannel­ sespolitik som prioritet for 33%. Det viser en ny menings­ måling udført for CONCITO af Analyse Danmark.

Batterier og el i fokus ved

Maskiner under Broen Småmaskiner og håndværktøj på batteri kommer i fokus ved Maskiner under Broen den 22.-23. august 2018. Der kommer mange nyheder på det felt, og nu er også groundsmen med Blandt de nye udstillere på Maskiner under Broen er Makita, som er en velkendt leverandør af både elværktøj samt have og park maskiner, som i vidt omfang markedsføres som batteri­ drevne – og man kan bruge samme batteri, uanset om det er en skruemaskine eller en hækkeklipper. I dag har Makita over 200 forskellige maskiner som bruger samme batteri. - Vi vil vise mange af Makitas grønne produkter til haveog parkfolket, og vi vil have speciel fokus på vores batte­ ridrevne småmaskiner. Det er fremtiden, og den satser vi naturligvis på, siger produktchef Anders Iversen, Makita El­ værktøj Danmark.

Forventes en del nyheder indenfor el - El-drevne køretøjer og håndredskaber er jo både fordelag­ tige for det omgivende miljø og for arbejdsmiljøet, som også spiller en stor rolle. Det betyder, at bl.a. mange boligselskaber og kommuner viser interesse for el-drevne produkter, siger formand for messeudvalget Niels Kirkegaard. - Netop inden for el-drevne maskiner og værktøjer kan der forventes en del nyheder. Det er et udviklingsområde i vækst, og samtidig er det et område, hvor basisteknologien ikke er færdigudviklet, så der er gode chancer for, at udstillerne virkelig kan præsen­ tere nogle nyheder på markedet, siger Niels Kirkegaard. Groundsmen Association Denmark, som også har tilsluttet sig messen, har til formål at samle alle med interesse for pleje af boldbaner og lignende græsarealer. Gennem fokus på ud­ dannelse og fagligt netværk vil foreningen styrke det faglige miljø omkring pleje af boldbaner. Foreningen har i øjeblikket 160 medlemmer.

Batteridrevet værktøj og opladelige maskiner kommer i fokus ved Maskiner under Broen i august. Nye udstillere af el-værktøj har allerede tilmeldt sig.

44 / Stat & Kommune INDKØB / august 2018


ULTIMATIV KONTROL OG KOMFORT – HELE ÅRET RUNDT! MF 5700 Dyna-4 Kompakte traktorer fra 80-110 hk

Stor rummelig kabine med klassens bedste udsyn & indstigning for den bedste ergonomi

Udstyret med MF legendariske Dyna-4 transmission & PowerControl koblingsfrit vendegear Et meget bredt udvalg af ekstraudstyr, f.eks. AutoDrive, Brems-til-Neutral & affjedret kabine

Perfekt størrelse til vedligeholdelse af vej & park med et hidtil uset komfortniveau i klassen

Oplev den med egne øjne til sommer hos din lokale MF-forhandler

MARKEDETS BEDSTE FINANSIERING

FOR A NEW GENERATION

FROM MASSEY FERGUSON

august 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 45

Den viste model kan være med ekstraudstyr. Forbehold for trykfejl.


Tester klimavenlig asfalt Vejdirektoratet har for nyligt udlagt 500 meter klimavenlig as­ falt fra broen over Lyngbyvej og nordpå ad Helsingørmotorve­ jen, som et forsøg på at udvikle en vejbelægning, der nedsætter udledningen af drivhusgasser fra biltrafikken. Forsøget er det eneste af sin art i verden og kan potentielt være banebrydende i bestræbelserne på at gøre noget ved den udledning, der kom­ mer fra vejene. Vejdirektoratet vil over de næste par år løbende analysere og monitorere asfal­

tens robusthed og køreegenska­ ber i relation til en almindelig asfalt. Der vil i alt blive udlagt 50 kilometer klimavenlig asfalt på forskellige strækninger rundt om i landet. Helt konkret fokuserer forsø­ get på at mindske bilernes rulle­ modstand – altså den modstand, der opstår, når dæk og vej mø­ der hinanden. Hvis det lykkes at nedsætte denne modstand, vil bilerne bruge mindre brændstof, og dermed vil CO2-udledningen blive nedsat.

73 milliarder fordelt på 6.147 projekter De danske kommuner har plan­ lagt og budgetteret med projek­ ter for 73,6 milliarder fordelt på 6.147 projekter i perioden 20182021, hvilket er en stigning på 4% ift. sidste års rapport. Men der er enorme forskelle på aktiviteten i de enkelte kom­ muner. Byggefakta A/S har netop udgivet rapporten ”Kom­ munernes investeringer 20182021”, som er udarbejdet i tæt samarbejde med kommunernes forvaltninger og økonomiafde­ linger. Rapporten giver overblik over samtlige 98 kommuners væsentligste bygge- og anlægs­ investeringer de kommende fire

Vent bevidst med at skifte sand og faldgrus ud! Rens sand og faldgrus i stedet – det hjælper miljøet

Vent bevidst med at skifte sandet ud Spar mindst halvdelen af udgifterne! Rens sandet i stedet Spar halvdelen af udgifterne

SANDMASTER - biomekanisk rensning 46 / Stat & Kommune INDKØB / august 2018

år. ”Det er især anlægsarbejde og skoleprojekter, der fylder blandt de kommunale projekter. Disse grupper udgør hhv. 36 og 28 pct. af projekterne frem til ud­ gangen af 2021. Kommunerne forventer at igangsætte anlægs­ projekter for hele 27,1 mia. kr. de kommende fire år, mens der er planlagt projekter indenfor ”Skole, uddannelse & forskning” for knap 20 mia. kr. Projekter indenfor ”Sport, fritid, kultur & hotel” og ”Sundheds- og social­ væsenet” tegner hver for 13 pct. af de planlagte projekter”, for­ tæller Thomas Bejer-Andersen, direktør i Byggefakta A/S.

Sandmaster.dk Sports-Zone A/S

4034 5875 vo@sandmaster.dk 4034 5875 • www.sandrensning.dk


Redskabsbærer får topkarakter i sundhed for ryggen Organisation af Ergo- og fysioterapeuter kårer red­ skabsbærer-tvillinger som de første i kompaktklassen med certifikat for rygsundhed ”Testet og anbefalet”. Eller på originalsproget for den tyske certificeringsordning AGR: ”Ge­ prüft & empfohlen”. Stemplet er røget på Kärchers kompakttvillinger MIC 35 og MIC 42 og dokumenterer, at en uafhængig organisation af læger og fysio­ terapeuter har været igennem redskabsbærerne med tættekam og givet dem topkarakter, når det gælder komfort generelt og sundhed for ryggen specifikt. ”Alle véd, at vi skal passe på ryg­ gen, og rigtig mange har pro­ blemer med ryggen. Nu har vi den bedste dokumentation for, at det faktisk skåner ryggen at

sidde i en Kärcher-redskabsbæ­ rer. Organisationen AGR står for Aktion Gesunder Rücken, eller på dansk Aktion Sund Ryg. Den fokuserer på, at mange men­ nesker har ryglidelser som følge af mange års arbejde i maski­ ner. Derfor laver AGR-eksper­ terne en holistisk gennemgang af arbejdspladsen, som i vores tilfælde altså er kabinen i en redskabsbærer. Det gælder på­ virkningen af ryggen både ved selve betjeningen af maskinen, ved skift af redskaber og i hele indretningen af arbejdsplad­ sen” siger Kärcher Danmark i en pressemeddelelse.

De to redskabsbærere Kärcher MIC 35 og MIC 42 kan også køre med feje-/sugeanlæg. Og så har den uafhængige organisation AGR netop kåret dem som de første kompaktmaskiner til topkarakter i sundhed for maskinfører-rygge.

YIT UDLÆGGER ASFALT. DET ER VI FAKTISK SPECIALISTER I. - MEN VI KAN OGSÅ ALT DET ANDET.

Specialister i asfalt

Vi tilbyder et bredt spekter af professionelle og fleksible løsninger til vedligeholdelse og forbedring af de danske veje. Nedenstående er kun et lille udpluk af vores tilbud. Kontakt os og hør meget mere.

Specialafdelingen - belægning på broer, sportspladser, P-dæk og gulvbelægning med Confalt®

Asfalthåndværkeren

scoop-reklame.dk

- hurtig udrykning til mindre opgaver

Lemminkäinen er blevet til YIT. Men det vi står for - og det vi leverer - er helt og aldeles det samme. YIT varetager alle opgaver inden for produktion og udlægning af asfalt, vedligeholdelse af veje samt specialopgaver med bl.a. broer og industrigulve. I Danmark beskæftiger vi samlet ca. 300 medarbejdere. YIT Danmark er en del af den finske YIT Group med ca. 10.000 ansatte.

Fræsning

Rabatvedligeholdelse

Vejmarkering

Afspærring og trafikregulering

Etablering af fartdæmpere

Asfaltering af ensilagepladser

Region Nord: 8727 5030 Region Midt: 7567 8355 Region Syd: 7466 2444

Region Øst: 5664 6800 Vejmarkering: 7567 8355 Fræsning: 7567 8355

Hovedkontor: Nørreskov Bakke 1 | 8600 Silkeborg

Telefon 87 22 15 00 | Fax 87 22 15 01 info@yit.dk

august 2018 / Stat & Kommune INDKØB / 47


SMP Magasinpost ID-46709

NYHED WRS 200

MILJØVENLIG UKRUDTSBEKÆMPELSE

Hos Kärcher har vi udviklet miljøvenlige ukrudtsbekæmpelsessystemer, som gør det nemmere og mere miljørigtigt at fjerne ukrudt. Se mere på www.karcher.dk.

Ved adresseændring, send en mail til saki@saki.dk

År efter år viser ukrudtet sig fra alle sprækker og kroge. Smukt kan det være, men rigtig mange ville gerne være det foruden. Der findes mange måder at bekæmpe ukrudt på. Én af de mest velkendte måder er med gasbrænder. Dette er tidskrævende og kræver stor omhu, da det er forbundet med brandfare.

Afsender: Magasinet Stat & Kommune Indkøb, Thyrasvej 33, 4684 Holmegaard

Ukrudtet er over os. Og dermed også mange timers arbejde med at få det bekæmpet.