Page 1

inhoud

Voorwoord

04

Inleiding

06

01 HE T Ontsta an van Flikken Ma astricht 02 DE Voorbereiding van ac teurs en ac trices

11

03 DE Personages

14

0 4 DE VASTE bijrollen

19

05 Realiteit of fic tie?

26

06 DE Producent

31

07 DE Omroep

34

08 DE Ont wikkeling VAN EEN scenario

36

09 DE Regisseurs

42

10 DE Opnameleider

45

11 EEN Dag je op de se t

47

12 Interview Vic tor Reinier

51

13 O, zit dat zo!

58

14 DE Departementen

64

15 Interview Angel a Schijf

75

16 Gastac teurs

81

17 Flikkendag Ma astricht

95

18 DE Montage

2

08

98

19 DE Muziek

10 0

20 Interview Oda Spelbos

103

21 HE T Logo

107

22 ALLE Afle veringen

110

23 DE Figur anten

126

24 DE Fans

128

25 DE Telefilm De overloper

131

26 He t echte politiewerk

134

27 Anekdotes

143

28 Interview Sergio Romero IJssel

149

29 Ma astricht

154

Dank woord

174

Colofon

176

Flikken Maastricht

‘Acteren is doen alsof en terwijl je doet alsof het niet lijkt dat je doet alsof.’ 3


Oda Spelbos kreeg groot applaus vanaf een vol terras toen zij al fietsend een lange trap afreed. A ngel a Schijf (r) op voetsu rv eil l a nce

van Maastricht. Wim had vooraf uitleg

Verontschuldigend keek hij in de richting

gegeven over fietstechnieken en procedu-

van John en Angela en lachte zijn bruine

res met de bike bij controles en aanhou-

tanden bloot. Eenmaal buiten was Angela

dingen. Op de Maasboulevard zag Wim

behoorlijk aangedaan. GeĂŤmotioneerd

enkele drugsrunners. Hij wilde ze contro-

vertelde ze niet te kunnen begrijpen dat

leren en fietste de groep klem. Sergio had

mensen zo leven.

klaarblijkelijk goed naar de uitleg van Wim geluisterd, want de acteur zette zijn bike zo neer dat de runnertjes geen kant meer op konden. Later die middag kreeg Oda groot applaus vanaf een vol terras op Plein 1992 toen zij al fietsend een lange trap afreed.

Om te ervaren hoe het voelt om te schieten, kregen de acteurs schietles van de Maastrichtse politie onder leiding van een vuurwapendocent.

John Souren, wijkagent van het centrum

12

van Maastricht, bezorgde Angela een

Al met al een voorbereiding waarbij de

indrukwekkende middag. Samen surveil-

acteurs en actrices (soms letterlijk) hebben

leerden zij in uniform, te voet door de bin-

geroken aan het echte politiewerk en

nenstad. Tijdens hun surveillance bezoch-

leerden hoe te bewegen, kijken, handelen

ten ze een opvangtehuis voor dakloze

en praten als een agent. Mede dankzij

drugsverslaafden, die hier op veilige en

deze voorbereiding worden de politieper-

geweldsinstructie. In de sportzaal gaven

Naast de schiet- en sportles namen Maas-

schone wijze harddrugs kunnen gebrui-

sonages door Victor Reinier, Angela, Oda

sportdocenten van de politie Limburg-Zuid

trichtse dienders de acteurs mee naar

ken. Het was er warm en het rook niet

en Sergio geloofwaardig neergezet, zowel

de acteurs les en uitleg in het gebruik van

buiten, opdat zij konden ervaren hoe het

al te fris. In de gebruikersruimte zagen

qua uitvoering als acteerwerk.

pepperspray, het aanleggen van hand-

voelt om in uniform over straat te gaan.

John en Angela hoe een junk een spuit uit

boeien en tips en trucs ter zelfverdediging.

Oda en Sergio beleefden een fantastische

zijn onderarm haalde waarbij de wond

middag met politiebiker Wim Kerbusch.

begon te bloeden. De vriendin van de junk

GedrieĂŤn fietsten zij door de binnenstad

snelde toe en drukte de wond weer dicht.

Flikken Maastricht

13


DE PER SON AGE S H 03 EVA VAN DONGEN ANGELA SCHIJF

tief, daadkrachtig en overtuigend, maar ook ongeduldig en weinig diplomatiek. Als gevolg daarvan is binnen het korps

Eva van Dongen is hoofdagente en werkt

niemand happig om met Eva een team

als rechercheur bij de politie Maastricht.

te vormen. Door haar knappe verschij-

Als ze in de eerste aflevering haar nieuwe

ning, felle uitstraling en stoere kleding,

partner Floris Wolfs ontmoet, is ze scep-

is het criminelen wel meteen duidelijk:

tisch. Ze vraagt zich af wat ‘die Hollan-

met deze rechercheur valt niet te sollen.

der’ in Maastricht doet. Ze maakt Wolfs

Vanbinnen is Eva echter een gevoelige en

daarom al snel duidelijk dat ze zich niet

kwetsbare vrouw.

door hem laat inpakken. In samenwerken heeft ze eigenlijk geen zin. Eva woont samen met haar vriend Frank de Ponti, die

FLORIS WOLFS VICTOR REINIER

een pension runt. Hoewel haar gevoelens

14

voor Wolfs langzaam groeien, staat Eva

Floris Wolfs is geboren in Amsterdam. Na

in het derde seizoen op het punt om met

de middelbare school gaat hij naar de poli-

Frank te trouwen. De culinaire voorkeu-

tieacademie. Hij begint zijn loopbaan als

Wolfs. Maastricht wordt zijn nieuwe werk-

voor elkaar. Omdat hij geen woonruimte

ren van Wolfs en Frank zijn niet de hare.

surveillant, klimt op tot brigadier en gaat

plek omdat hier zijn dochter Fleur woont.

heeft in Maastricht, huurt hij een kamer

Eva geniet vooral van chinees, chocomel

in 2003 bij de recherche. Hij ontwikkelt

Zij wil echter niets met hem te maken

in De Ponti, het pension van Eva’s vriend

en een simpel broodje. Ze heeft een ver-

zich tot een zeer bekwame rechercheur,

hebben, ze verwijt Wolfs dat hij er vroeger

Frank. Wolfs en Frank kunnen het goed

standelijk gehandicapte broer, die zich

anders dan anderen. Het interesseert hem

nooit voor haar was. Hij doet er echter

vinden met elkaar en ze delen een passie

nogal eens op het criminele pad begeeft.

niet hoe men over hem denkt, hij volgt

alles aan om dat goed te maken. In Maas-

voor wijn en koken. Wolfs is een man

Voor Eva is het daarom soms moeilijk

zijn eigen weg. Wolfs is vanuit Amsterdam

tricht ontmoet hij op zijn eerste werkdag

met gevoel, maar kan dit wegdrukken en

om haar werk en privéleven gescheiden

overgeplaatst naar Maastricht. In Amster-

zijn nieuwe partner, rechercheur Eva

gewoon doorgaan. Een vakman, maar op

te houden. Eva koppelt intuïtie aan een

dam had hij een relatie met de vrouw van

van Dongen. Eva wil aanvankelijk niets

het persoonlijke vlak een stuurloos schip.

tomeloze inzet, waardoor ze niet zelden

zijn partner. Toen dit uitkwam, pleegde

weten van Wolfs, maar naarmate de twee

slaagt waar anderen falen. Ze is spor-

zijn partner zelfmoord met het pistool van

langer samenwerken, krijgen ze gevoelens

Flikken Maastricht

15


en het verzoek was een herkenbaar logo

straatbeeld en het Bonnefantenmuseum.

voor Flikken Maastricht. Jan zocht daarom

In het moodboard dat Jan van de politie

elders naar inspiratie en kwam zo op het

maakte, overheerste het blauw van een

idee om in het logo te verwijzen naar de

zwaailicht. Met deze basis was de vorm

unieke Nederlandse politie-striping.

snel gevonden.

logovoorstel Flikken Maastricht / maart 2007 / Eyeworks / Jan Vork

1

De politie-striping is blauw en rood. Met dit

In het beeldmerk van Flikken Maastricht zijn alle elementen uit de serie verwerkt: spanning, kracht, politie, schoonheid, emotie, dynamiek, romantiek en de stad Maastricht.

het blauw wilde hij een zwaailicht verwerken, refererend aan de politie. De kleur

Het politie -moodboa rd va n Ja n Vork

van Maastricht is toevalligerwijs rood. Een mooie bijkomstigheid was dat het wapen van de stad Maastricht een witte ster op

Voorafgaand aan seizoen drie, is het logo

een bepaald lettertype. In het geval van

een rode achtergrond is. Dat is visueel

wat opgefrist. De structuur in het glas

Flikken Maastricht is het eigenlijk beter om

natuurlijk uitermate geschikt voor een

van het zwaailicht in de blauwe balk is

te spreken van een beeldmerk. Het is Jan

Hij maakte twee zogenaamde moodboards.

logo van een politieserie. Wellicht ietwat

weg, zonder af breuk aan het zwaailicht

Vork gelukt om in het beeldmerk van Flik-

Een voor de stad Maastricht en een voor de

Amerikaans qua uitstraling, maar wel

te doen. In de rode balk hebben de letters

ken Maastricht alles te laten terugkomen

politie. Een moodboard is een collage van

een krachtige vorm die past bij de stad, de

‘Maastricht’ een 3D-effect gekregen en

wat we in de serie zien: spanning, kracht,

plaatjes, foto’s, logo’s en teksten, dat een

serie en het politiegevoel. In proefversies

de Maastrichtse ster een fonkeling. Het

politie, schoonheid, emotie, dynamiek,

gevoel of sfeer uitstraalt en een ontwerper

werden enkele mogelijkheden door Jan

huidige logo zal voorlopig zo blijven.

romantiek en de stad Maastricht.

inspireert. Het moodboard van Maastricht

uitgewerkt, waarna het logo, zoals we dat

bevatte het stadswapen en -logo, foto’s

van de eerste twee seizoenen kennen, een

Logo komt van het Griekse woord ‘logos’

van kenmerkende bruggen over de Maas,

feit was.

wat ‘woord’ betekent. In de strikte

een gedeelte van de stadsplattegrond, een

108

gegeven kwam Jan tot leuke conclusies. In

Flikken Maastricht

betekenis is een logo dus een woord in

109


tief een telefilm van Flikken Maastricht zou komen. ‘Ik ben ongelooflijk trots dat we al zo ver zijn gekomen, deze film is echt de kers op onze slagroomtaart,’ aldus Victor in het tv-programma RTL Boulevard. Hij belde ook meteen Angela Schijf op. ‘Dat die film er definitief gaat komen is heel goed, want dan zie ik je weer eens,’ grapte de actrice toen. ‘Jij bent al een filmster en nu word ik het misschien ook,’ antwoordde Ca m er a m a n Den nis Wiel a ert zwev en d bov en h et ca r nava lspub liek

Een uitdaging voor Eyeworks om hier met

De overloper is een origineel scenario van

hem wel te spreken na de sleuteloverdracht

De overloper overheen te gaan.

de Flikken Maastricht-schrijvers Jan Harm

buiten op de Markt. Een dag later wordt

Dekker en Henk Apotheker. Pieter van

Wolfs kort gefilmd tijdens een achtervol-

Voor 2012 koos de publieke omroep voor

Rijn is de regisseur. In de film komen Eva

ging over de daken in de binnenstad met

het thema misdaad. Om een telefilm te

van Dongen en Floris Wolfs in een span-

op de achtergrond het feestgedruis van de

mogen produceren, moet er allereerst een

nend complot terecht waarin niets is wat

optocht. Deze korte momenten moesten

synopsis worden ingestuurd, waarin het

het lijkt. Hun relatie wordt tot het uiterste

al in dit vroege stadium worden gefilmd

verhaal ruwweg wordt omschreven op

op de proef gesteld.

om de carnavalssfeer zo goed mogelijk te

ongeveer een A4’tje. In een voorselectie

132

heerlijk! Een droom die in vervulling gaat’.

kunnen vastleggen. Ook van de optocht zelf

worden vervolgens twaalf inzendingen

Tijdens het Maastrichtse carnaval, begin

werden opnamen gemaakt die later in de

geselecteerd en daarvan blijven er zes

maart 2011, werden de eerste scènes voor

film als tussenshots gaan dienen. De ove-

over, waaronder dus de spin-off van Flikken

De overloper opgenomen. Wolfs probeert

rige opnamen vinden later in 2011 plaats.

Maastricht. De andere vijf films zijn Black

hierin een van de uitgenodigde ministers

out (BNN), Cop vs. killer (AVRO), Doodslag

te spreken, maar mag het stadhuis niet in.

Victor Reinier reageerde verheugd toen hij

(HUMAN), Laptop (EO) en Oom Henk (VPRO).

Later doet Eva nog een poging. Zij krijgt

op 17 februari 2011 hoorde dat er defini-

Flikken Maastricht

Victor daarop. Ook Angela was dolblij: ‘Wat

133


Sergio

‘Romeo is een dienstklopper,

romero ijssel

- - - - - - - - - - - - - - - - -

een pennenlikker, een perfectionist.’

Tien seizoenen

Klappen

scheelt waarschijnlijk dat we in Maas-

over straat loop, roepen jongeren wel eens

tricht waren en niet in Amsterdam, maar

naar me: ‘Hé, ben je aan het werk?’. Ik heb

‘De cast en crew voelden zich al vanaf het

‘Ik zou nog graag zien dat de integere

desondanks vond ik het een openbaring.’

ook meegemaakt dat er een aanhouding

begin erg betrokken bij de serie. We waren

Romeo voor een dilemma wordt geplaatst

werd verricht op het moment dat ik voor-

allemaal enthousiast, omdat we er een

door een familielid. Ik heb hier wel eens

bijliep. Een van de omstanders herkende

goed gevoel bij hadden. Dat begon eigen-

over gesproken met Jan Harm Dekker, een

‘Mijn kijk op de politie is door de serie wel

me en riep: ‘Moet je niet helpen, Romeo?’.

lijk al bij de bekendmaking in november

van de schrijvers. In het eerste seizoen

veranderd. Ik ben opgegroeid in Amster-

Tijdens de opnamen in Maastricht doen

2006 toen Reinout Oerlemans en burge-

was aanvankelijk een rol weggelegd voor

dam Zuid-Oost. Daar was de politie niet

zich soortgelijke situaties voor. Zeker in

meester Gerd Leers enthousiast vertelden

Romeo’s moeder. Hier zijn zelfs scènes voor

je beste vriend. Als er iets gebeurde of de

het begin, toen ik nog niet zo bekend was,

voor de tien seizoenen te gaan. Ik hoop

gedraaid. Die hebben het alleen niet gered

politie was naar iemand op zoek, had je

gebeurde het regelmatig dat mensen de

oprecht dat we dat halen. Waar Romeo dan

en uiteindelijk is de verhaallijn niet verder

toch het gevoel dat je als gekleurde jongen

weg kwamen vragen of hun probleem

staat? Hij werkt bij de recherche, die ambi-

uitgewerkt. Jammer, want de relatie tussen

eerder werd bekeken en gecontroleerd.

aan mij begonnen uit te leggen. Voor een

tie moet toch een keer worden ingelost,

Romeo en zijn moeder leek mij als acteur

Nu ik meer inzicht heb in het politiewerk,

acteur zijn deze momenten té leuk om er

lijkt me. Ook heeft hij een leuke relatie.

wel een uitdaging. Wat dat betreft heb

begrijp ik waar dat vandaan komt. Het is

niets mee te doen en dus speelde ik het

Romeo is natuurlijk een dienstklopper, een

ik het meeste genoten van de aflevering

geen vooroordeel, maar er zijn wel kaders

vaak mee. Maastricht is sowieso een heer-

pennenlikker, een perfectionist. Wat dat

Klappen. Hierin schieten Marion en Romeo

waarmee de politie werkt om snel tot een

lijke stad om te draaien. Je waant je in het

betreft staat hij als persoon ver van mij

een paar belaagde ambulancebroeders

risicoanalyse te kunnen komen. Ik snap

buitenland. Je merkt ook dat mensen het

af. Ik vind het soms een lastige rol om te

te hulp, waarna Romeo in elkaar wordt

nu waar die kaders op zijn gebaseerd. Ik

waarderen. Bij de opnamen staan regel-

spelen. Romeo heeft regelmatig ‘infodia-

geslagen door een woedende menigte. Als

denk zelfs dat mijn analytisch vermogen

matig honderden toeschouwers. De keer

logen’. Dan vertelt hij bijvoorbeeld welke

acteur kon ik hier alles in kwijt. Ik liet

zich door mijn rol in Flikken Maastricht

dat we in een viswinkel filmden, stonden

scheikundige stof in het bloed van een

Romeo zijn trots bewaren en negeerde de

heeft ontwikkeld. Ik herken bepaald

buiten zo’n driehonderd mensen in de

vergiftigd slachtoffer door de patholoog-

verwensingen die naar zijn hoofd werden

gedrag bij mensen, zie bijvoorbeeld sneller

hoop een glimp op te vangen. Dat is super.

anatoom is aangetroffen. Met zo’n scène

geslingerd. Ik kreeg later te horen van

wanneer iemand liegt.’

In Amsterdam vinden mensen het alleen

kun je als acteur vrij weinig. Jamie, die

mensen dat ze niet begrepen hoe ik me zo

maar lastig als er gefilmd wordt en dat

in seizoen vijf de rol van Esmee van Rooij

kon laten uitschelden. Mijn spel maakte

laten ze ook regelmatig merken.’

speelde, had hier aanvankelijk ook moeite

kennelijk gevoelens los en dat beschouw ik

De rol van politieman levert me ook in

mee. In een dramascène bijvoorbeeld leg

als een waanzinnig compliment.’

mijn privéleven leuke momenten op. Ik

je meer gevoel en kun je als acteur echt je

woon nog steeds in Zuid-Oost en als ik

ei kwijt. Wat dat betreft heb ik aan Oda als

Begrip

Leuke momenten

Marion een geweldige tegenspeelster.’

150

Flikken Maastricht

151

Flikken Maastricht  

Achter de schermen

Flikken Maastricht  

Achter de schermen

Advertisement