Page 38

SMART Digital hälsa

FRISK SATSNING Som medarbetarna mår, så mår verksamheten! Sandra Jönssons app ger omedelbar återkoppling över hälsoläget i företaget. TEXT

LISBETH LUNDAHL

V

FOTO

i behöver byta hälso­ fokus – från sjukvård till friskvård, från prio­ ritering av det fysiska till en helhetssyn på människan. Ohälsan kostar enorma pengar. I det skiftet ser entreprenören Sandra Jönsson stora möjligheter. Arbetsgivarna blir alltmer intres­ serade av systematisk hälsoanalys. Hennes företag Wellbefy har tagit fram ett digitalt verktyg för att HR snabbt ska uppfatta obalanser i en organisation. Då kan man tidigt gripa in för att motverka stress och samarbetssvårigheter innan proble­ men hinner leda till sänkt arbets­ glädje, lägre produktivitet, ohälsa och sjukskrivning. »Vi hjälper HR och chefer att ar­ beta främjande och proaktivt i stället för reaktivt.« Traditionellt har arbetsgivare av­ lyssnat sina organisationer genom bland annat medarbetarenkäter och utvecklingssamtal, omständliga

­ etoder som ger enstaka ögonblicks­­ m bilder. När utvärderingen är klar kan situationen redan ha ändrats. »Vi har en mätmetod som tar ­minimalt av medarbetarnas tid och är enkel att tolka för HR och ledare.« Varje medarbetare svarar varje vecka på fem frågor i en app. Frå­ gorna roterar med olika frekvens men ger en bild av hur de anställda mår. Resultatet visas i grafer. Medarbetaren kan lätt följa sitt eget upplevda mående, liksom ­teamets och organisationens. Men ju högre upp man befinner sig i orga­ nisationen desto mer underliggande detaljinformation har man tillgång till. All data är anonymiserad men ger indikationer på att exempelvis team A upplever ökande tidspress ­eller att team B efterfrågar mer ­dialog med sin chef. HR kan också se hur cheferna mår och hanterar sin arbetsbelastning. »Om informationsinsamlingen och analysen är enkel kan man lägga tiden på de praktiska åtgärderna,

»Vi har en mätmetod som tar minimalt med tid och är enkel att tolka för HR och ledare.« 38 HR

.SE

SANDRA JÖNSSON

PETER WESTRUP Gör: Vd för företaget Wellbefy i Helsingborg som hon grundat tillsammans med Dimitrij ­Aleshkov och Karsten Deppert. Bakgrund: Kandidatexamen i service management med hälsoinriktning. Har jobbat som projektledare, med rekrytering och som HR-koordinator. Bor: I Helsingborg. Familj: Sambo. Ålder: 27 år. Egen friskvård: Springer, yogar och styrketränar. Skapar utrymme för reflektion i vardagen genom promenader och digital detox. Motto: Vägen till målet ska vara lika rolig som att uppnå målet.

det som skapar hälsa. Man kan agera smartare genom att vidta åtgärder precis där de behövs. HR kan följa upp med respektive ledare hur de agerar och stötta med sin expertis.« En sådan skräddarsydd approach sparar också pengar, menar Sandra. »Med vårt verktyg ser man ­styrkorna och utmaningarna i varje team. Ofta har man i organisatio­ nen redan tillgång till lösningar på många problem. Och om man väljer att köpa konsulttjänster kan man göra riktade insatser.« Men det gäller förstås att ställa rätt frågor, att det inte bara blir en gigantisk datainsamling som mäter fel saker. Vilka utgångspunkter har

Profile for Klintberg Niléhn

HR People  

Ett magasin från Sveriges HR Förening

HR People  

Ett magasin från Sveriges HR Förening

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded