Page 1

zprĂĄvy a referĂĄty V publikaci nalezneme Ĺ™adu nepĹ™esnostĂ­, napĹ™. Ĺže MetodÄ›j se stal arcibiskupem v roce ! a Ĺže kĹ™esĹĽanstvĂ­ bylo na MoravÄ› jiĹž v prvnĂ­ polovinÄ› . stoletĂ­ znaÄ?nÄ› rozĹĄĂ­Ĺ™eno pĹ™edevĹĄĂ­m u elit (s. ), Ĺže mikulÄ?ickĂĄ bazilika pochĂĄzĂ­ ze zaÄ?ĂĄtku . stoletĂ­ (s. ), Ĺže sacrarium je otvor v dlaĹžbÄ›, do nÄ›jĹž se vylĂŠvĂĄ svÄ›cenĂĄ voda (s. !1), Ĺže kĹ™iĹžovnĂ­ci (ale s dlouhĂ˝m Ă­) jsou rytĂ­Ĺ™skĂ˝m řådem (s. 1) atd. Josef Unger (v nĂĄvaznosti na svĂŠ pĹ™edchozĂ­ prĂĄce) se u nĂĄs jako prvnĂ­ odhodlal k vytvoĹ™enĂ­ textu sumarizujĂ­cĂ­ho vĂ˝sledky archeologickĂ˝ch vĂ˝zkumĹŻ osvÄ›tlujĂ­cĂ­ch religiĂłznĂ­ strĂĄnku kulturnĂ­ch dÄ›jin spoleÄ?nosti stĹ™edovÄ›kĂŠ a ranÄ› novovÄ›kĂŠ Moravy a Slezska. Toto teritoriĂĄlnĂ­ a archeologickĂŠ omezenĂ­ poukazuje na Ĺ™adu skuteÄ?nostĂ­: na meze a moĹžnosti archeologie, na nutnost propojovĂĄnĂ­ archeologie s dalĹĄĂ­mi medievistickĂ˝mi disciplĂ­nami a na nutnost ĹĄirokĂŠho srovnĂĄvacĂ­ho rĂĄmce umoĹžĹˆujĂ­cĂ­ho nadregionĂĄlnĂ­ a mezikulturnĂ­ komparaci jevĹŻ sledovanĂ˝ch archeologickĂ˝mi vĂ˝zkumy. Petr Sommer

Veronika DudkovĂĄ – Jiří Orna – Pavel Va}eka a kol., HledĂĄnĂ­ zmizelĂŠho. Archeologie zaniklĂ˝ch vesnic na PlzeĹˆsku. Katalog vĂ˝stavy, ZĂĄpadoÄ?eskĂŠ muzeum v Plzni, PlzeĹˆ   s., ISBN ---1- ĂštlĂ˝ katalog z vĂ˝stavy, jiĹž uspořådalo ZĂĄpadoÄ?eskĂŠ muzeum ve spoluprĂĄci s Katedrou archeologie ZĂĄpadoÄ?eskĂŠ univerzity v Plzni, je rozdÄ›len do pÄ›ti kapitol. PrvnĂ­ tĹ™i uvĂĄdÄ›jĂ­ Ä?tenĂĄĹ™e do problematiky zaniklĂ˝ch vesnickĂ˝ch sĂ­del, nĂĄsleduje souhrn sedmnĂĄcti zkoumanĂ˝ch lokalit na ĹĄirĹĄĂ­m PlzeĹˆsku, zĂĄvÄ›reÄ?nĂĄ kapitola je pak pĹ™ehledem vystavenĂ˝ch nĂĄlezĹŻ. Katalog mĂĄ promyĹĄlenĂ˝ design, po graďŹ ckĂŠ strĂĄnce se vyznaÄ?uje pĹ™ehlednostĂ­, jednotlivĂŠ kapitoly jsou strukturovĂĄny do jasnÄ› pojmenovanĂ˝ch Ä?ĂĄstĂ­. VlastnĂ­ text je Ä?lenÄ›n nejen obrĂĄzky, ale takĂŠ barevnÄ› odliĹĄenĂ˝mi bloky, kterĂŠ obsahujĂ­ doplĹˆkovĂŠ informace. VstupnĂ­ kapitola uvĂĄdĂ­ Ä?tenĂĄĹ™e do zĂĄmÄ›ru vĂ˝stavy, kterĂ˝m je nejen pĹ™edstavenĂ­ vĂ˝sledkĹŻ archeologickĂ˝ch vĂ˝zkumĹŻ veĹ™ejnosti (zejmĂŠna z let !–), ale takĂŠ rekonstrukce stĹ™edovÄ›kĂŠ a ranÄ› novovÄ›kĂŠ vesnice na PlzeĹˆsku. NĂĄsledujĂ­cĂ­ Ä?ĂĄst pojednĂĄvĂĄ obecnĂĄ vĂ˝chodiska a poznĂĄvacĂ­

přístupy vĂ˝zkumu zaniklĂ˝ch vesnic. Text navazuje na ĂşvodnĂ­ kapitoly starĹĄĂ­ho sbornĂ­ku Archeologie stĹ™edovÄ›kĂ˝ch vesnic na Rokycansku I. (P. VaĹ™eka a kol., PlzeĹˆ 1), popĹ™. přísluĹĄnĂŠ kapitoly ve sbornĂ­ku OpomĂ­jenĂĄ archeologie (vyd. P. KriĹĄtuf – L. Ĺ mejda – P. VaĹ™eka, PlzeĹˆ ). PrezentovanĂ˝ vĂ˝zkum zaniklĂ˝ch vesnic pĹ™itom plnÄ› odråŞí ideje, tĂŠmata a postupy formulovanĂŠ a rozvĂ­jenĂŠ ZdeĹˆkem SmetĂĄnkou a Janem KlĂĄpĹĄtÄ› od 1.–. let . stoletĂ­. Vzrostl pĹ™irozenÄ› vĂ˝znam studia ekofaktĹŻ a uplatnÄ›nĂ­ geofyzikĂĄlnĂ­ch a geochemickĂ˝ch metod. Interpretace dosaĹženĂ˝ch vĂ˝sledkĹŻ, historickĂ˝ vĂ˝klad (příÄ?iny sĂ­delnĂ­ho postupu, stĹ™edovÄ›kĂĄ transformace, krize pozdnĂ­ho stĹ™edovÄ›ku atd.) i dĂ­lÄ?Ă­ poznatky, kterĂŠ v mnohĂŠm pĹ™ipomĂ­najĂ­ napĹ™. starĹĄĂ­ zĂĄvÄ›ry z TĂĄborska, ÄŒernokostelecka a SlĂĄnska (sĂ­delnĂ­ formy, formy dvora, stavebnĂ­ Ĺ™eĹĄenĂ­ staveb apod.), zĹŻstĂĄvajĂ­ v mezĂ­ch dosavadnĂ­ch pĹ™edstav a příliĹĄ nepĹ™ekvapujĂ­. KonvenÄ?nÄ› je pojata pasĂĄĹž KaĹždodennĂ­ Ĺživot, v jejĂ­ Ä?ĂĄsti Mzdy a poplatky se objevujĂ­ nesprĂĄvnĂĄ tvrzenĂ­ (napĹ™. dĂĄvky v naturĂĄliĂ­ch = reluice, usedlĂ­ = vlastnĂ­ci pĹŻdy, podsedci a chalupnĂ­ci = nĂĄjemci pĹŻdy). TĹ™etĂ­ kapitola velmi struÄ?nÄ› pojednĂĄvĂĄ dvÄ› tĂŠmata tĂ˝kajĂ­cĂ­ se formĂĄlnĂ­ promÄ›ny ranÄ› novovÄ›kĂŠ vesnice – masovĂ˝ nĂĄstup svÄ›tnice namĂ­sto jizby a uplatnÄ›nĂ­ technologicky i tvarovÄ› novĂŠ keramiky. Lze říci, Ĺže vĂ˝bÄ›r, osnova i hloubka informacĂ­ v obou kapitolĂĄch pĹ™ibliĹžnÄ› odpovĂ­dajĂ­ DÄ›jinĂĄm hmotnĂŠ kultury I/, s rozĹĄĂ­Ĺ™enĂ­m o konkrĂŠtnĂ­ příklady z PlzeĹˆska. NovĂŠ informace se z vÄ›tĹĄĂ­ Ä?ĂĄsti opĂ­rajĂ­ o pĹ™edběŞnĂĄ a dĂ­lÄ?Ă­ vyhodnocenĂ­ nĂĄlezovĂ˝ch situacĂ­ a přírodovÄ›dnĂ˝ch analĂ˝z z dosud jinak nepublikovanĂ˝ch vĂ˝zkumĹŻ. Katalog zkoumanĂ˝ch lokalit je pĹ™ehlednĂ˝ a struÄ?nĂ˝, obsahuje ale rovněŞ pĹ™edběŞnĂŠ informace, kterĂŠ nemusĂ­ bĂ˝t v deďŹ nitivnĂ­ch publikacĂ­ch potvrzeny anebo jiĹž nynĂ­ vyĹžadujĂ­ kritiku (datovĂĄnĂ­, interpretace a poÄ?et usedlostĂ­ apod.). ZĂĄvÄ›reÄ?nĂĄ kapitola dokumentuje vystavenĂŠ nĂĄlezy a nevzbuzuje diskusi. Katalog vĂ˝stavy je Ä?tenĂĄĹ™sky velmi přívÄ›tivĂ˝ a stejnÄ› jako expozice splnil vĂ˝bornÄ› svĹŻj ĂşÄ?el a stanovenĂ˝ cĂ­l, kterĂ˝m byla popularizace archeologickĂ˝ch vĂ˝zkumĹŻ na PlzeĹˆsku. ZĂĄroveĹˆ vede k zamyĹĄlenĂ­, jak dĂĄl postupovat ve vĂ˝zkumu venkovskĂŠho prostĹ™edĂ­, aby se stal opÄ›t progresivnĂ­m a byl schopen ovlivnit aktuĂĄlnĂ­ evropskou historiograďŹ i. TomĂĄĹĄ KlĂ­r

!

Smb 09 345 345  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you