Page 1

What’s happen @ KMUTT Library?

การประชุมระหว่างคณะกรรมการการตรวจรับงานและกากับการทางานของที่ปรึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เพื่อตรวจรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่จัดทาขึ้นโดย มจธ. 9/7/55


What’s happen @ KMUTT Library?

พิธีมอบทุนวิจัยของมูลนิธิอาซาฮี 4/7/55


What’s happen @ KMUTT Library?

สัมมนาบุคลากรสานักหอสมุด ประจาปี 2555 ที่จังหวัดชัยภูมิ-สระบุรี 1-3/6/55


What’s happen @ KMUTT Library?

นิทรรศการและเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “Change or Die: Rethink our teaching for graduates quality improvement 17/5/55


What’s happen @ KMUTT Library?

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 8 ที่ มจธ. 4/5/55


What’s happen @ KMUTT Library?

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการศึกษา 25/4/55


What’s happen @ KMUTT Library?

อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ฯ วิทยาเขตหนองคาย 31/3/55


What’s happen @ KMUTT Library?

Book Fair 2012 26-30/3/55


What’s happen? @KMUTT Library

ถ่ายภาพที่ระลึกงานเกษียณอายุบุคลากร มจธ. 15/9/2011


What’s happen? @KMUTT Library

ธรรมบรรยาย โดยพระมหาสมปอง ตาละปุตโต จัดโดยนักศึกษาโครงการร่วมการรถไฟและ GENED 14/9/2011


What’s happen? @KMUTT Library

การแข่งขันหากรุกไทย จัดโดยสํานักหอสมุด 1/9/2011


What’s happen? @KMUTT Library

Japan Asia JAYSES ณ ห้อง LIB108 จัดโดยงานกิจการนานาชาติ 26/8/2011


What’s happen? @KMUTT Library

สํานักหอสมุดศึกษาดูงานทีม่ วิ เซียมสยาม 25/8/2011


What’s happen? @KMUTT Library

สํานักหอสมุดศึกษาดูงานที่ TK Park 25/8/2011


What’s happen? @KMUTT Library

KMUTT Morning Talk @Active Classroom, KLINICS4, 1st Floor 26/7/2011


What’s happen? @KMUTT Library

TQM Forum #15 @LIB108, 1st Floor 11/6/2011


What’s happen? @KMUTT Library

Faculty Development – Roundtable @Meeting Room, 2nd Floor 15/6/2011

LibActivity_updateAug2012  

LibActivity_updateAug2012

LibActivity_updateAug2012  

LibActivity_updateAug2012

Advertisement